TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia r. Nr 7/B/013 z dnia r. Nr 71/B/013 z dnia r. Nr 81/B/013 z dnia r. Nr 95/B/013 z dnia r. Nr 105/B/013 z dnia r. Nr 110/B/013 z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od r. Białystok, październik 013r.

2 S p i s t r e ś c i ROZDZIAŁ I. Zasady pobierania opłat i prowizji... 3 ROZDZIAŁ II. Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników złotowe... 4 ROZDZIAŁ III. Rachunku klientów instytucjonalnych i rolników walutowe... 7 ROZDZIAŁ IV. Rachunki klientów indywidualnych złotowe... 8 ROZDZIAŁ V. Rachunki klientów indywidualnych walutowe ROZDZIAŁ VI. Karty płatnicze A. Klienci indywidualni (debetowe, przedpłacone, charge, kredytowe) B. Klienci instytucjonalni (debetowe, świadczeniowe, charge, kredytowe, przedpłacone) C. Klienci indywidualni, instytucjonalni (karty własne BS)... 1 ROZDZIAŁ VII. Kredyty klientów instytucjonalnych i rolników... 1 A. Kredyty złotowe... 1 B. Kredyty walutowe... 5 ROZDZIAŁ VIII. Gwarancje i poręczenia... 6 ROZDZIAŁ IX. Obsługa weksli i wykup wierzytelności... 6 ROZDZIAŁ X. Kredyty klientów indywidualnych... 7 ROZDZIAŁ XI. Rozliczenia walutowe ROZDZIAŁ XII. Pozostałe opłaty... 33

3 Rozdział I. Zasady pobierania opłat i prowizji 1. Niniejsza Taryfa określa wysokość i zasady pobierania opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Białymstoku.. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych. 3. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 7. Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, ) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem. 8. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 7 pkt, pobierane są w następujących terminach: 1) do 10 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, ) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez BS Białystok, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 9. Wpłaty i wypłaty w walutach obcych realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi w bilonie przeliczane są na złote, wg obowiązującej Tabeli kursów walutowych zgodnie z zasadą: a) w przypadku wpłaty bilonu przelicza się po cenie sprzedaży, b) w przypadku wypłaty bilonu przelicza się po cenie kupna. 10. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Unikonto Standard - przeznaczony dla osób fizycznych powyżej 18 roku życia 1. Unikonto Student - przeznaczony dla osób w wieku od 13 do 5 roku życia. 13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS Białystok. 3

4 I Rozdział II. Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników złotowe OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH 1 Otwarcie rachunku: a) bieżącego b) bieżącego - rolnikom c) pomocniczego d) pomocniczego na wyodrębnione cele (np. ZFŚS) Prowadzenie rachunku bankowego: a) bieżącego b) bieżącego - rolnikom c) pomocniczego d) pomocniczego na wyodrębnione cele (np. ZFŚS) Uwaga: Opłatę pobiera się poczynając od następnego miesiąca po założeniu rachunku. Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku służącego rozliczeniu dofinansowania uzyskanego w ramach Programów operacyjnych. 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący / pomocniczy 4 5 Wypłaty gotówkowe na rzecz: a) posiadacza rachunku b) osób trzecich Wypłata gotówki nie zgłoszonej z co najmniej dniowym wyprzedzeniem, w kwocie powyżej ,00 zł Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo do ust 4. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej awizowania: - w przypadku podjęcia gotówki - w przypadku nie podjęcia gotówki miesięcznie za każdą wpłatę od kwoty operacji za każdą wypłatę od kwoty operacji za każdą wypłatę naliczana od kwoty do wypłaty 5,00 zł 8,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 0,4% min.,00 zł 0,5% min.,00 zł 0,4% min. 4,00 zł 0,% nadwyżki powyżej ,00 zł 6 0,05 % 7 Wystawienie dowodu wypłaty na zlecenie Posiadacza rachunku za każdy dokument 1,00 zł 8 9 Blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji: a) za każdy blankiet czekowy b) za książeczkę czekową c) za potwierdzenie czeku Realizacja przelewów 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach ) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (HB, IB) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 3) realizowane w systemie SORBNET 4) wykonanie przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników na podstawie zbiorczej listy płac złożonej przez posiadacza rachunku: - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 5) wykonanie przelewu w terminie wskazanym przez klienta za każdy przelew 1,00 zł 8,00 zł 4,50 zł 1,50 zł 3,00 zł 4,50 zł 5,00 zł 4

5 10 Wydanie, na wniosek Posiadacza, potwierdzenia wykonania przelewu lub kopii przelewu za każde potwierdzenie 5,00 zł 11 Polecenie zapłaty a) realizacja polecenia zapłaty b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku Uwaga: Opłaty pobierane z rachunku płatnika. 1,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 1 13 Zlecenia stałe: a) na rachunki prowadzone w Banku b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) zmiany w zleceniu (np. kwoty należności, rachunku, terminy wykonania) Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. Bankowość Elektroniczna: a) usługi świadczone w systemie Home Banking: - instalacja systemu Home Banking w wersji jednostanowiskowej - instalacja systemu Home Banking w wersji wielostanowiskowej za pierwsze stanowisko za każde następne stanowisko - korzystanie z systemu Home Banking za jedno stanowisko za każde następne stanowisko b) usługi w systemie Internet Banking dla firm: - wdrożenie - użytkowanie - wydanie czytnika i karty kryptograficznej wydanie pierwszego kompletu wydanie kolejnego kompletu, w tym wznowienie c) usługi w systemie Internet Banking: - obsługa - zablokowanie dostępu na wniosek Użytkownika - odblokowanie dostępu na wniosek Użytkownika - wydanie listy haseł jednorazowych - kody SMS - ponowna aktywacja dostępu jednorazowo jednorazowo miesięcznie jednorazowo miesięcznie jednorazowo jednorazowo miesięcznie za każdy SMS 3,00 zł,00 zł 00,00 zł 00,00 zł 100,00 zł 00,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 14 Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS Uwaga: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza. za każdy SMS 0,50 zł 15 Udzielenie telefonicznej informacji (na hasło) o wysokości salda na rachunku miesięcznie 1,00 zł 16 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8,00 zł 17 Wydanie potwierdzenia karty wzoru podpisu za każde potwierdzenie Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu b) poprzez elektroniczne kanały dostępu 18 za wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg 4,50 zł za każdy wyciąg 19 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 15,00 zł 0 Sporządzenie kopii : a) wyciągu bankowego : 5

6 1 - z bieżącego roku kalendarzowego - z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, pism (zaświadczeń) o stanie środków na rachunku, obrotach na rachunku, potwierdzenia prowadzenia rachunku, korzystania lub nie korzystania z kredytów za każdy wyciąg za każdy wyciąg za każdy dokument za każde pismo/zaświadczenie Sporządzenie i wydanie opinii bankowej za każda opinię 100,00 zł Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: 3 - przy realizacji częściowej od kwoty przelewu - przy realizacji całkowitej Uwaga: Nie pobiera się dodatkowo opłaty za przelew. 0,5% min. 0,5% min. 60,00 zł 4 Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu przekroczenia salda Uwaga: Wezwania wysyłane są nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. za każdy monit 15,00 zł 5 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenia należności innego banku 6 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 7 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 8 Automatyczna identyfikacja przychodzących płatności masowych za każdą pojedynczą transakcję 0,45 zł 9 Likwidacja rachunku na życzenie Posiadacza rachunku przed upływem jednego miesiąca od daty otwarcia 30,00 zł 30 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy II RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej za każda dyspozycję Wpłaty gotówkowe na rachunek lokaty terminowej za każda wpłatę 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku lokaty terminowej za każda wypłatę Realizacja przelewów: 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach ) realizowane w systemie SORBNET za każdy przelew 4 8,00 zł 5 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8,00 zł 6 7 Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, pism (zaświadczeń) np. o stanie środków na rachunku, potwierdzenia prowadzenia rachunku Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: - przy realizacji częściowej - przy realizacji całkowitej Uwaga: Nie pobiera się dodatkowo opłaty za przelew. za każde pismo/zaświadczenie od kwoty przelewu 0,5% min. 0,5% min. 60,00 zł 8 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku za każdą dyspozycje 9 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 6

7 III MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo 0,0% wartości przedsięwzięcia 1 Uwaga: Opłata pobierana jest w ciężar innego rachunku prowadzonego w BS Białystok, wskazanego przez w dniu podpisania umowy deweloperskiego, nie mniej niż zł posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego Uwaga: Opłata pobierana jest w ciężar innego rachunku prowadzonego w BS Białystok, wskazanego przez posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego. jednorazowo w dniu podpisania umowy 0,10% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż.000 zł I Rozdział III. Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników walutowe OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obwiązująca 1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Prowadzenie rachunku bieżącego / pomocniczego miesięcznie Uwaga: Opłatę pobiera się poczynając od następnego miesiąca po założeniu rachunku. 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący / pomocniczy za każdą wpłatę 0,3% min. 5,00 zł 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego / pomocniczego za każdą wypłatę 0,3% min. 5,00 zł 5 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej awizowania: - w przypadku podjęcia gotówki - w przypadku nie podjęcia gotówki naliczana od kwoty do wypłaty 0,05 % Przelewy na rachunki prowadzone w BS za każdy przelew 6 Uwaga: Z rachunków walutowych nie wykonuje się przelewów w PLN. Przelewy na rachunki w innych bankach wykonywane są wg stawek określonych w Rozdziale XI niniejszej Tabeli. 7 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8,00 zł 8 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg za każdy wyciąg 4,50 zł 9 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 15,00 zł 10 Sporządzenie kopii : a) wyciągu bankowego : - z bieżącego roku kalendarzowego - z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta za każdy wyciąg za każdy wyciąg za każdy dokument 11 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: - przy realizacji częściowej - przy realizacji całkowitej Uwaga: Nie pobiera się dodatkowo opłaty za przelew. od kwoty przelewu 0,5% min. 0,5% min. 60,00 zł 1 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenia należności innego banku 13 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 14 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 7

8 II RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH WALUTOWYCH L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku lokaty terminowej Prowadzenie rachunku lokaty terminowej miesięcznie 3 Przelewy na rachunki prowadzone w BS Uwaga: Z rachunków walutowych nie wykonuje się przelewów w PLN. Przelewy na rachunki w innych bankach za każdy przelew wykonywane są wg stawek określonych w Rozdziale XI niniejszej Tabeli. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: - przy realizacji częściowej od kwoty przelewu 4 0,5% min. - przy realizacji całkowitej 0,5% min. 60,00 zł Uwaga: Nie pobiera się dodatkowo opłaty za przelew. 5 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 6 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy Rozdział IV. Rachunki klientów indywidualnych złotowe OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca UNIKONTO STANDARD UNIKONTO STUDENT 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Uwaga: Opłatę pobiera się poczynając od następnego miesiąca po założeniu rachunku. miesięcznie 3,00 zł 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku 5 Wystawienie dowodu wypłaty na zlecenie Posiadacza rachunku za każdy dokument 0,80 zł Realizacja przelewów za każdy przelew 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS 6 - na rachunki prowadzone w innych bankach 3,50 zł 3,50 zł ) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (IB) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 1,50 zł 3) realizowane w systemie SORBNET 7 Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, potwierdzenia wykonania przelewu za każde potwierdzenie 3,00 zł 3,00 zł Polecenie zapłaty a) realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 8 b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 5,00 zł 5,00 zł Uwaga: Opłaty pobierane z rachunku płatnika. 8

9 9 10 Zlecenia stałe: a) na rachunki prowadzone w BS b) na rachunki w innych bankach c) zmiany w zleceniu (np. kwoty należności, rachunku, terminu wykonania) Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. Usługi w systemie Internet Banking: a) obsługa b) zablokowanie dostępu na wniosek użytkownika c) odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika d) wydanie listy haseł jednorazowych e) kody SMS f) ponowna aktywacja dostępu Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu b) poprzez elektroniczne kanały dostępu miesięcznie za każdy SMS -,00 zł 1,00 zł,00 zł 1,00 zł 11 za wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg 4,50 zł 4,50 zł za każdy wyciąg 1 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 15,00 zł 15,00 zł Sporządzenie kopii : a) wyciągu bankowego : - z bieżącego roku kalendarzowego - z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS Uwaga: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza. za każdy wyciąg za każdy wyciąg za każdy dokument za każdy SMS 0,50 zł 0,50 zł 15 Udzielanie telefonicznej informacji (na hasło) o wysokości salda na rachunku miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 16 Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) Uwaga: Wezwania wysyłane są nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. za każde wezwanie 15,00 zł 15,00 zł 17 Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą zmianę - 18 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 19 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 0 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 30,00 zł 1 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 9

10 OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH II L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca UNIKONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek - 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku - Realizacja przelewów za każdy przelew 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS 5 - na rachunki prowadzone w innych bankach 8,00 zł ) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (IB) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 8,00 zł 3) realizowane w systemie SORBNET 6 Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, potwierdzenia wykonania przelewu za każde potwierdzenie 3,00 zł Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej 7 - raz w miesiącu za wyciąg - częściej niż raz w miesiącu za każdy dodatkowy wyciąg 4,50 zł b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za każdy wyciąg 8 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 15,00 zł Sporządzenie kopii: za każdy dokument a) wyciągu bankowego : 9 - z bieżącego roku kalendarzowego - z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta 10 Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS za każdy SMS 0,50 zł Uwaga: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza. 11 Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie 1 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 13 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 14 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 15 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł 16 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 10

11 III OBSŁUGA KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAŻDE ŻĄDANIE I KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 Wydanie książeczki oszczędnościowej na każde żądanie za każdą książeczkę 7,00 zł 4 Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę 5 Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę 6 Realizacja przelewów: a) na rachunki prowadzone w BS b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) realizowane w systemie SORBNET: Uwaga: Nie dotyczy książeczek mieszkaniowych. za każdy przelew 4,50 zł 7 Przyjecie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 8 Wystawienie nowej książeczki w związku z utraceniem lub zniszczeniem za każdą książeczkę 7,00 zł 9 Umorzenie utraconej książeczki za każdą książeczkę 15,00 zł 10 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja): a) książeczka oszczędnościowa b) książeczka mieszkaniowa Likwidacja książeczki mieszkaniowej: a) bez premii gwarancyjnej b) z premią gwarancyjną za każdą książeczkę za każdą książeczkę 30,00 zł 50,00 zł 11 50,00 zł 1 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 15,00 zł 13 Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS Uwaga1: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza. Uwaga Usługa nie dotyczy książeczek mieszkaniowych za każdy SMS 14 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 15 Zablokowanie, na wniosek Posiadacza rachunku, środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów zawartych z innymi instytucjami i osobami 16 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 17 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 18 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł 19 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 0,50 zł 11

12 IV OBSŁUGA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Otwarcie rachunku za każda dyspozycję Prowadzenie rachunku - 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę 5 Realizacja przelewów: a) na rachunki prowadzone w BS b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) realizowane w systemie SORBNET: za każdy przelew 8,00 zł 6 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 7 Przyjęcie zgłoszenia o utracie lub zniszczeniu książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 8 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w związku z utratą lub zniszczeniem za każdą nową książeczkę 5,00 zł 9 Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 15,00 zł 10 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 11 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 1 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 13 Przepisanie książeczki w związku z przelewem prawa (cesji) 30,00 zł 14 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł 15 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy V OBSŁUGA SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH SKO 1 Otwarcie rachunku za każdaą dyspozycję Prowadzenie rachunku - 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę 1

13 VI OBSŁUGA PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWYCH PKZP 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00 zł Uwaga: Opłatę pobiera się poczynając od następnego miesiąca po założeniu rachunku. Realizacja przelewów za każdy przelew 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS 3 - na rachunki prowadzone w innych bankach 4,50 zł ) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (IB) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 3) realizowane w systemie SORBNET 1,50 zł 4 Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, potwierdzenia wykonania przelewu za każde potwierdzenie 5,00 zł 5 Udzielenie telefonicznej informacji (na hasło) o wysokości salda na rachunku miesięcznie 1,00 zł 6 Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS za każdy SMS 0,50 zł Uwaga: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza Usługi w systemie Internet Banking a) obsługa b) zablokowanie / odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika c) wydanie listy haseł jednorazowych d) kody SMS e) ponowna aktywacja dostępu miesięcznie za każdy SMS - 8 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8,00 zł 9 Wydanie potwierdzenia karty wzoru podpisu za każde potwierdzenie 10 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu za każdy wyciąg - częściej niż raz w miesiącu za każdy dodatkowy wyciąg 4,50 zł b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za każdy wyciąg 11 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 15,00 zł Sporządzenie kopii : a) wyciągu bankowego : 1 - z bieżącego roku kalendarzowego za każdy wyciąg za każdy wyciąg - z lat poprzednich za każdy dokument b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta 13 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 14 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 15 Blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji: a) za każdy blankiet czekowy b) za książeczkę czekową 1,00 zł 13

14 Rozdział V. Rachunki klientów indywidualnych walutowe OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca UNIKONTO WALUTOWE 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek od każdej wpłaty od kwoty operacji 0,3% min.,00 zł 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku od każdej wypłaty od kwoty operacji 0,3% min.,00 zł Przelewy na rachunki prowadzone w BS za każdy przelew 5 Uwaga: Z rachunków walutowych nie wykonuje się przelewów w PLN. Przelewy na rachunki w innych bankach wykonywane są wg stawek określonych w Rozdziale XI niniejszej Tabeli. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej 6 - raz w miesiącu za wyciąg - częściej niż raz w miesiącu za każdy dodatkowy wyciąg 4,50 zł b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za każdy wyciąg 7 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 15,00 zł 8 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł 9 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 10 Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą zmianę 11 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 1 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 13 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł I L.p. Wydanie karty dla: a) Posiadacza rachunku b) Współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej Rodzaj czynności/usługi bankowej Rozdział VI. Karty płatnicze A. KLIENCI INDYWIDUALNI KARTY DEBETOWE Tryb pobierania opłaty za każdą kartę Maestro/ Visa Electron Stawka obowiązująca Visa Electron MasterCard Debit młodzieżowa Paypass Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 14

15 3 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty Posiadaczowi, Współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej za każdą kartę 4 Zastrzeżenie karty - 5 Użytkowanie karty Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. miesięcznie 4,00 zł 4,00 zł 6 Zmiana, na wniosek Klienta, limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, b) w kasach banków SGB* pobierana w dniu 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 7 rozliczenia operacji c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)* e) w bankomatach za granicą naliczana od wypłacanej kwoty 8 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 9 Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek Klienta za każdy numer PIN 5,00 zł 5,00 zł 10 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 11 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 10 oraz innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 1 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każde zapytanie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł. 15 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 16 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej, innej niż euro naliczana od kwoty 1% (dot. Visa transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji Electron) 1% bez prowizji *pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS KARTY PRZEDPŁACONE II L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard 1 Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 5,00 zł Zasilenie rachunku karty 3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4 Zastrzeżenie karty jednorazowo 5 Użytkowanie karty miesięcznie 6 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 7 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 6 oraz innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 8 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każde zapytanie 1,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 9 b) w kasach SGB* za każdą wypłatę, pobierana w dniu 1,50 zł rozliczenia operacji c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) 1,30 zł naliczana od wypłacanej kwoty 15

16 d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)* e) w bankomatach za granicą 10 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 11 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji *pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS III KARTY CHARGE L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard Gold 1 Wydanie karty głównej lub dołączonej za każdą kartę 300,00 zł Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej (duplikat) b) utraconej za każdą kartę 00,00 zł 3 Wznowienie karty głównej lub dołączonej za każdą kartę 300,00 zł 4 Zastrzeżenie karty - 5 Użytkowanie karty miesięcznie 6 Zmiana, na wniosek Klienta, limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki za każdą zmianę 5,00 zł 7 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach SGB, BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach SGB* c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)* e) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji % % min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 8 Przesłanie do Klienta numeru PIN za każdy numer PIN 5,00 zł 9 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 10 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 9 oraz innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 11 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 13 Transakcje bezgotówkowe Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki w kraju i za granicą - naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym Nieodebranie karty w terminie określonym w Regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę miesięcznie 1% po upływie terminu za każdy monit/wezanie 17 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 18 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS ** określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 300,00 zł równowartość 150 USD** plus koszty operacyjne MasterCard równowartość 95 USD** plus koszty operacyjne MasterCard 16

17 KARTY KREDYTOWE IV L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Visa / MasterCard 1 Wydanie karty głównej lub dodatkowej za każdą kartę Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych) 55,00 zł 3 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 5,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 5,00 zł 5 Wznowienie karty - 55,00 zł 6 Zastrzeżenie karty - 7 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach SGB, BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach SGB* c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)* e) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 7,00 zł 8 Zmiana PIN w bankomatach innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każdą zmianę 4,50 zł 9 Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 10 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 11 Przekroczenie limitu kredytowego za każde przekroczenie 1 Zmiana limitu kredytowego - 13 Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min. 50,00 zł 14 Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit/wezwanie 15 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 16 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej dotyczy kart VISA naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS I B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI KARTY DEBETOWE L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Visa Business Electron 1 Wydanie karty dla Posiadacza, Współposiadacza lub osoby wskazanej za każdą kartę 15,00 zł Wydanie karty dla Posiadacza, Współposiadacza lub osoby wskazanej - w okresie promocji 1 trwającej od r. do r. Uwaga1: Opłaty nie pobiera się do dnia r. za każdą kartę Uwaga: Od r. opłaty pobiera się wg stawek standardowych Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 3 Wznowienie karty za każdą kartę 4 Zastrzeżenie karty - 17

18 5 Użytkowanie karty: a) rachunki bieżące rolników b) rachunki bieżące Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. miesięcznie 6 Zmiana, na wniosek Klienta, limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki za każdą zmianę 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: 7 a) w bankomatach SGB, BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu b) w kasach SGB* rozliczenia operacji c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) naliczana od wypłacanej kwoty d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)* e) w bankomatach za granicą 5,00 zł 8,00 zł 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 8 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 9 Przesłanie do Klienta numeru PIN za każdy numer PIN 5,00 zł 10 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 11 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 10 oraz innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 1 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każde zapytanie 1,00 zł 13 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 15 Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z Banku po upływie terminu 50,00 zł 16 Transakcje bezgotówkowe - 17 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej, innej niż euro * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% KARTY ŚWIADCZENIOWE II L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard 1 Wydanie karty i PIN-u za każdą kartę wg indywidualnie uzgodnionych stawek Zasilenie rachunku karty wg indywidualnie uzgodnionych stawek 3 Zastrzeżenie karty - 4 Użytkowanie karty miesięcznie wg indywidualnie uzgodnionych stawek 5 Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach sieci SGB Uwaga: Wypłata wyłącznie w bankomatach sieci SGB. - 6 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 18

19 III KARTY CHARGE L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty 1 Wydanie karty dla: a) Posiadacza rachunku b) Współposiadacza rachunku / osobie wskazanej Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej (duplikat) za każdą kartę Stawka obowiązująca MasterCard Business MasterCard Business Gold 80,00 zł 70,00 zł 350,00 zł 350,00 zł za każdą kartę b) utraconej 70,00 zł 300,00 zł 3 Wznowienie karty za każdą kartę 350,00 zł 4 Zastrzeżenie karty - 5 Użytkowanie karty miesięcznie 6 Zmiana, na wniosek Klienta, limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 7 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB* c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)* e) w bankomatach za granicą naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji % % min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł % % min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 8 Przesłanie do Klienta numeru PIN za każdy numer PIN 5,00 zł 5,00 zł 9 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 10 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust.9 oraz innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 11 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 13 Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z Banku po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 14 Transakcje bezgotówkowe - 15 Przekroczenie limitu transakcyjnego 16 Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki w kraju i za granicą 17 Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia Nieodebranie karty w terminie określonym w Regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę naliczana od kwoty przekroczenia miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 0 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 1 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS ** określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 5% 5% 1% 1% 50,00 zł 100,00 zł po upływie terminu 80,00 zł 300,00 zł za każdy monit/wezwanie równowartość w złotych 150 USD** plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 95 USD** plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 150 USD** plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 95 USD** plus koszty operacyjne MasterCard 19

20 KARTY KREDYTOWE IV L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard Business 1 Wydanie karty głównej lub dodatkowej za każdą kartę 75,00 zł Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionej) 75,00 zł 3 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 35,00 zł 5 Wznowienie karty - 75,00 zł 6 Zastrzeżenie karty - 7 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach SGB, BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach SGB* c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)* e) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 4% min. 4% min. 4% min. 4% min. 4% min. 8 Zmiana PIN w bankomatach innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każdą zmianę 4,50 zł 9 Wydanie pierwszego numeru PIN - 10 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 11 Przekroczenie limitu kredytowego za każde przekroczenie 50,00 zł 1 Zmiana limitu kredytowego - 13 Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min. 50,00 zł 14 Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit / wezwanie 15 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS KARTY PRZEDPŁACONE V L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard 1 Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 5,00 zł Zasilenie rachunku karty 3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4 Zastrzeżenie karty jednorazowo 5 Użytkowanie karty miesięcznie 6 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 7 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 6 oraz innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 8 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każde zapytanie 1,00 zł 0

21 9 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach SGB* c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)* e) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłacanej kwoty 1,50 zł 1,30 zł 10 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 11 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji *pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS C. KLIENCI INDYWIDUALNI, INSTYTUCJONALNI KARTY WŁASNE BS I L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka obowiązująca Tryb pobierania Rachunek Rachunek UNIKONTO UNIKONTO opłaty bieżący rolniczy STANDARD Młodzieżowe 1 Wydanie karty za każdą kartę Użytkowanie karty Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. miesięcznie 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 3 Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu BS Uwaga: Wypłata wyłącznie w bankomatach BS. za każdą wypłatę Rozdział VII. Kredyty klientów instytucjonalnych i rolników A. KREDYTY ZŁOTOWE I KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM 1 Prowizja przygotowawcza od kredytu zwykłego w rachunku bieżącym 1) dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą, o okresie kredytowania a) do 1 roku b) powyżej 1 roku ) dla podmiotów prowadzących działalność pozarolniczą, o okresie kredytowania a) do 1 roku b) powyżej 1 roku Naliczana od kwoty przyznanego / odnowionego kredytu / od kwoty zwiększającej wysokość przyznanego kredytu. a) 1,5% min. 100,00 zł b),5% min. 00,00 zł a) 1,6% min. 00,00 zł b),8% min. 300,00 zł Prowizja przygotowawcza od kredytu płatniczego Naliczana od kwoty przyznanego kredytu. 0,8% min. 100,00 zł 1

22 3 Za gotowość finansową 4 Zmiana, na wniosek Klienta, warunków umowy kredytu Naliczana od niewykorzystanej kwoty kredytu (zaangażowania pozabilansowego) w terminie przewidzianym w umowie kredytowej. Prowizja naliczana jest w okresach miesięcznych i pobierana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Nie pobiera się prowizji od kredytu płatniczego W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy, pobiera się jedną prowizję. 0,5% w stosunku rocznym, min.,00 zł 00,00 zł 5 Wydanie, na wniosek Klienta, informacji i pism o charakterze zaświadczeń Za każde pismo / zaświadczenie 50,00 zł 6 Wystawienie opinii niezawierającej analizy finansowej sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) Klienta Za każdą opinię 100,00 zł 7 Wystawienie opinii zawierającej ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) Klienta Za każdą opinię 00,00 zł 8 Sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty kredytu lub odsetek Opłata płatna za każdy egzemplarz upomnienia / wezwania skierowanego do Kredytobiorcy i dłużników z tytułu zabezpieczenia. Opłatę pobiera się od Kredytobiorcy. 9 Wysłanie pisma wzywającego Kredytobiorcę do wywiązania się z warunków zawartych w umowie kredytu, innych niż terminowa spłata Za każde pismo 5,00 zł 10 Sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów Za każdy wniosek 50,00 zł 11 Sporządzenie i wydanie: - wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów - zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS Za każdy wniosek / każde zezwolenie 5,00 zł 1 Sporządzenie umowy cesji polisy ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu Za każdą umowę cesji. Prowizję pobiera się w przypadku zmiany ubezpieczyciela w okresie kredytowania. 13 Wydanie odpisu umowy o kredyt Za każdy odpis 30,00 zł 5,00 zł 30,00 zł II KREDYTY W RACHUNKU KREDYTOWYM (w tym: Inwestycyjne, Obrotowe, Hipoteczne dla Przedsiębiorców i Rolników itp.) 1 Prowizja przygotowawcza - o okresie kredytowania: a) do 1 roku b) powyżej 1 roku Wypłaty gotówkowe transz kredytu w terminach wynikających z umowy kredytowej 3 Za gotowość finansową Naliczana od kwoty przyznanego kredytu / od kwoty zwiększającej wysokość przyznanego kredytu. Naliczana od wypłacanej kwoty. Płatna w dniu uruchomienia transzy kredytu wypłacanej gotówką z wyłączeniem transzy pierwszej. Naliczana od niewykorzystanej kwoty kredytu lub jego transzy w terminie przewidzianym w umowie kredytowej. Prowizja pobierana jest za każdy dzień począwszy od 3 dnia roboczego od daty postawienia kredytu (transzy kredytu) do dyspozycji do dnia poprzedzającego dzień wypłaty kredytu (transzy kredytu). Nie dotyczy kredytu obrotowego rewolwingowego. a) 1,5% min. 100,00 zł b) % min. 00,00 zł 0,05% min. 0,01% min.

23 4 Prowizja rekompensacyjna 5 Zmiana, na wniosek Klienta, warunków umowy kredytu dotyczących: a) prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu b) innych warunków umowy Naliczana od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części. Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej do 14 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy kredytu. Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków do BS. Nie pobiera się prowizji od kredytu obrotowego rewolwingowego. Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej ze środków dofinansowania uzyskanego w ramach Programów UE. Naliczana od prolongowanej kwoty kredytu. W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy pobiera się jedną prowizję wyższą. 1% min. 100,00 zł a) 1% min. 100,00 zł b) 00,00 zł 6 Wydanie promesy udzielenia kredytu Naliczana od kwoty objętej promesą. Za każdą promesę 0,5% min. 500,00 zł 7 Wydanie, na wniosek Klienta, informacji i pism o charakterze zaświadczeń Za każde pismo / zaświadczenie 50,00 zł 8 Wystawienie opinii niezawierającej analizy finansowej i sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) Klienta Za każdą opinię 100,00 zł 9 Wystawienie opinii zawierającej ocenę sytuacji ekonomiczno finansowej (zdolności kredytowej) Klienta Za każdą opinię 00,00 zł 10 Sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty / rat / kredytu lub odsetek Opłata płatna za każdy egzemplarz upomnienia / wezwania skierowanego do Kredytobiorcy i dłużników z tytułu zabezpieczenia Opłatę pobiera się od Kredytobiorcy. 11 Wysłanie pisma wzywającego Kredytobiorcę do wywiązania się z warunków zawartych w umowie kredytu, innych niż terminowa spłata Za każde pismo 5,00 zł 1 Sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów Za każdy wniosek 50,00 zł 13 Sporządzenie i wydanie: - wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów - zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS Za każdy wniosek / każde zezwolenie 5,00 zł 14 Sporządzenie umowy cesji polisy ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu Za każdą umowę cesji. Prowizję pobiera się w przypadku zmiany ubezpieczyciela w okresie kredytowania. 15 Wydanie odpisu umowy o kredyt Za każdy odpis 30,00 zł 5,00 zł 30,00 zł III KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR 1 Prowizja przygotowawcza - od kredytu: a) inwestycyjnego b) obrotowego klęskowego Wypłaty gotówkowe transz kredytu w terminach wynikających z umowy kredytowej Naliczana od kwoty przyznanego kredytu / od kwoty zwiększającej wysokość przyznanego kredytu. Naliczana od wypłacanej kwoty. Płatna w dniu uruchomienia transzy kredytu wypłacanej gotówką z wyłączeniem transzy pierwszej. 1% 1% 0,05% min. 3

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/2012 z dnia 21.12.2012r. Nr 27/B/2013 z dnia 08.03.2013r. Nr 71/B/2013 z dnia 21.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/2012 z dnia 21.12.2012r. Nr 27/B/2013 z dnia 08.03.2013r. Nr 71/B/2013 z dnia 21.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 19/B/016 z dnia 18.03.016r. zmieniony uchwałą Nr 61/B/016 z dnia 30.06.016r. Nr 63/B/016 z dnia 15.07.016r. Nr 96/B/016 z dnia 0.1.016r. Nr 1/B/017

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/2003 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku z dnia 17.01.2003r. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Nr 75/2006 z 11.08.2006r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. Nr 51/B/2012 z dnia 30.05.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM w HAJNÓWCE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM w HAJNÓWCE Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Hajnówce nr 48/ZB/2017 z 26.06.2017 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM w HAJNÓWCE

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 0.04.207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 35/2015 z dnia 12.03.2015 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2017 r. 1 2 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo