1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3"

Transkrypt

1 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty, bankowość elektroniczna) Obsługa rachunków rozliczeniowych: Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania BUSINESS STANDARD I BUSINESS PLUS Do wyboru przez Klienta. Otwarcie rachunku BUSINESS EXTRA (DLA ORG. POŻYTKU DPUBLICZNEGO FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ) 2. Prowadzenie rachunku ( podstawowy, pomocniczy) a) tradycyjne b) elektroniczne poprzez kanał www Internet Banking : gdy liczba wykonanych operacji w miesiącu wynosi i więcej gdy liczba wykonanych operacji w miesiącu jest mniejsza niż 7,00 zł 7,00 zł 2,00 zł. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez BS opłata pobierana od Posiadacza rachunku lub wpłacającego 0,20 % nie mniej niż,50 zł 0,6 % nie mniej niż,50 zł Bez opłat 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku a) do 4.000,00 zł dziennie b) powyżej 4.000,0 zł dziennie 0,0 % wypłacanej kwoty 0,0 % wypłacanej kwoty Bez opłat 5. Pełnomocnictwa : a) ustanowienie Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem b) odwołanie / zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem 6. Przelewy: a) na rachunki prowadzone w BS b) złożone papierowo na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju ( z wyłączeniem rachunków operatora Orange Polska S.A z tyt. należności za usługi z telef. stacjonarnych ),50 zł,00 zł,50 zł c) na rachunki operatora Orange Polska S.A. z tyt. należności za usługi z telef. stacjonarnych,50 zł,50 zł,50 zł d ) elektroniczne na rachunki w innych bankach poprzez kanał WWW Internet Banking Internet Banking dla Firm (IBF) w usłudze Home Banking w kraju,00 zł,50 zł,00 zł,50 zł,00 zł,50 zł 7. Zlecenia stałe; a) przyjęcie zlecenia stałego b) realizacja zlecenia papierowo na rachunek prowadzony w BS c) realizacja zlecenia papierowo na rachunek prowadzony w innym banku w kraju d) odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia,00 zł 2,50 zł,00 zł,00 zł 8. Polecenie zapłaty: a) złożenie polecenia wykonania polecenia zapłaty b) realizacja każdej operacji polecenia zapłaty ( opłata pobierana z rachunku Klienta) c) odwołanie polecenia zapłaty ( za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja polecenia zapłaty d) poinformowanie Klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tyt. braku środków na rachunku Klienta,00 zł,00 zł, 00 zł

2 9. Wyciągu bankowe: ) W formie papierowej a) sporządzenie i wydanie wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego raz w miesiącu c) wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego częściej niż raz w miesiącu ( za każde wysłanie) 2) Poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny ( ) Klienta 0. Sporządzenie kopii: a) wyciągu bankowego ( bez załączników) oraz historii rachunku z bieżącego roku kalendarzowego z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta ( załącznika), gdy: Klient określi datę dokonania operacji Klient nie określi daty operacji + po za każdy 0,00 zł + po za każdy 0,00 zł + po za każdy 0,00 zł. Dostęp do informacji o stanie środków na rachunku za pośrednictwem Teleserwisu Rozdział 2. Obsługa rachunków lokat terminowych. Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobrania Stawka obowiązująca. Otwarcie, prowadzenie rachunku lokaty terminowej 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek Wypłaty gotówkowe z rachunku 4. Przelew środków zlikwidowanej lokaty na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, b) prowadzony w innych bankach w kraju 5. Pełnomocnictwa: a) Ustanowienie Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem b) Odwołanie Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem 6.. Sporządzenie wyciągu bankowego na wniosek klienta 2. Sporządzenie kopii: a) wyciągu bankowego ( bez załączników) oraz historii rachunku : z bieżącego roku kalendarzowego: z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez Klienta, gdy: Klient określi datę dokonania operacji Klient nie określi daty operacji,50 zł 5,00zł + po za każdy 0,00 zł Rozdział. Usługi bankowości elektronicznej. SERWIS SMS. Abonament miesięczny ( w cenie abonamentu 0 SMSów darmowych),50 zł 2. Opłata za każdy kolejny SMS 0,0 zł. Zmiana numeru telefonu komórkowego, na który mają być przesyłane informacje,00 zł 4. Dodanie kolejnego numeru telefonu, na który maja być przesyłane informacje,00 zł HOME BANKING. Instalacja 2. Licencja. Szkolenie 4. Korzystanie z systemu ( opłata miesięczna) 50,00 zł 90,00

3 INTERNET BANKING. Udostępnienie usługi i wydanie haseł 2. Potwierdzenie w formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem Internet Bankingu. Sporządzenie zestawienia operacji na rachunku za okres miesiąca 0,00 zł 4. Wydanie listy haseł: a) pierwszej b) kolejnej 5. Przesłanie SMS em kodów do autoryzacji przelewów opłata miesięczna,00 zł 6. Zablokowanie usługi przez Bank na wniosek Klienta 7. Odblokowanie usługi przez Bank na podst. wniosku/dyspozycji Klienta,00 zł 8. Ponowne wydanie haseł na wniosek Klienta 9. Pobranie elektronicznej wersji instrukcji obsługi dla użytkownika ze strony internetowej Banku 0. Sporządzenie przez bank Instrukcji Użytkownika w formie papierowej,00 zł INTERNET BANKING DLA FIRM. Udostępnienie usługi i wydanie identyfikatora, hasła dostępu 2. Korzystanie z usługi ( opłata miesięczna) 50,00 zł. Potwierdzeniem formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem Internet Bankingu dla Firm / IBF/ 4. Sporządzenie zestawienia operacji na rachunku za okres miesiąca 5. Wydanie czytników kart b) kolejnych 6. Wydanie kart mikroprocesorowych b) kolejnych 7. Wydanie etokena b) kolejnych 8. Za rezygnację z usługi i środków identyfikacji elektronicznej przed upływem pierwszego roku ich 8/ szt. 77,00 zł/ szt. 2/ szt. 00, 00 zł /szt. użytkowania 9. Zablokowanie usługi przez Bank na wniosek Klienta 0. Odblokowanie usługi przez Bank na podst. wniosku/ dyspozycji Klienta. Sporządzenie przez Bank Instrukcji Użytkownika w formie papierowej 2. Instalacja oprogramowania IBF przez pracownika Banku na komputerze Klienta 50,00 zł Rozdział 4. Pozostałe opłaty.. Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w kraju ( z wyłączeniem rachunków operatora Orange Polska S.A. z tyt. należności za usługi z telef. stacjonarnych) 0,50% nie mniej niż,00 zł b) dokonywane w placówkach BS w Pile, w Trzciance na rachunki bankowe prowadzone 0,50% nie mniej niż 2,50 zł przez inne banki w kraju ( z wyłączeniem rachunków operatora Orange Polska S.A. z tyt. należności za usługi z telef. stacjonarnych.) c) na rachunki operatora Orange Polska S.A. z tytułu należności za usługi z telef. stacjonarnych,50 zł d) zlecenie płatnicze w systemie SORBNET e) wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania ( naliczana od wymienianej kwoty) 0,4% f) wpłaty na działalność pożytku publicznego bez prowizji 2. Wypłaty gotówkowe zlecone dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku zlecenia różne 0,50% nie mniej niż,00 zł. Obsługa rachunków a) wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego b) wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 6,00 zł c) udzielenie pisemnej informacji o funkcjonowaniu rachunku, saldzie, obrotach 2 d) sporządzenie duplikatu umowy rachunku e) anulowanie wykonanej transakcji zleconej przez klienta 0,00 zł f) realizacja zajęcia wierzytelności od każdego przelewu ( opłata pobierana od Posiadacza rachunku) g) wykonanie czynności związanych z obsługą zajęcia wierzytelności ( opłata pobierana w przypadku posiadania środków na rachunku ) h) wydanie książeczki czekowej oraz pojedynczych blankietów czekowych wg ceny zakupu i) potwierdzenie czeku gotówkowego,00 zł j) zgłoszenie utraty czeków i blankietów czekowych

4 k) dokonanie blokady środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytów na podstawie zawartych umów : z BS z innymi bankami 4. Inne czynności i usługi bankowe: a) za przyjęcie zamówienia na wydanie podpisu elektronicznego b) za przechowywanie w depozycie bankowym książeczki oszczędnościowej, papierów wartościowych ( od każdego deponowanego dokumentu) miesięcznie c) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych d) za zastrzeżenie dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty Banku e) za zastrzeżenie dokumentu osoby innej, niż wskazana w ppkt. d f) za odzyskanie środków pieniężnych, w przypadku, gdy posiadacz rachunku wskazał w zleceniu płatniczym nieprawidłowy unikatowy identyfikator odbiorcy g) przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podst. art.05 ust. pkt, pkt a i pkt b Ustawy z dnia 29 sierpnia 997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 202 r. poz.76, z późn. zm.) za każde przekazanie Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności; Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 0 Ustawy z dnia 29 sierpnia 997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 202 r. poz.76, z późn. zm.) h) przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową ( sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku) za każde przekazanie 40,00 zł 0,00 zł 50,00 zł 40,00 zł Uwaga! ). Bank nie pobiera prowizji i opłat: a) od wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, b) bank może nie pobierać prowizji za prowadzenie rachunków, na które dokonuje się wpłat na cele użyteczności publicznej, c) w przypadku braku środków na rachunku, pobór opłaty za prowadzenie rachunku zawiesza się do czasu wpływu środków. 2). Za czynności i usługi nie przewidziane w taryfie BS pobiera opłatę w wysokości ustalonej w indywidualnej umowie z klientem ). W przypadkach dopuszcza się możliwość stosowania innych prowizji i opłat niż przewidziane w taryfie, ustalonych w umowie z klientem. 4). Opłata pobierana od miesiąca, w którym nastąpił wpływ środków na rachunek LEGENDA: Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. 2 Opłata pobierana miesięcznie z góry, do 0go każdego miesiąca. Opłata pobierana ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący

5

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych 1), 2), 3) DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo