1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%"

Transkrypt

1 IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji i poręczeń bankowych 3,0% nie mniej niż 300,00 zł c) opłata manipulacyjna 1) w przypadku udzielenia prolongaty kredytu obrotowego preferencyjnego za zgodą AR i MR - przesunięcie terminu płatności do 1 roku 1,0% - przesunięcie terminu płatności do 2 lat 1,5% - przesunięcie terminu płatności do 3 lat i więcej 2,0% d) prowizja pobierana przy kredytach i pożyczkach konsumenckich: - prowizja przygotowawcza w wysokości 2,0% od przyznanego kredytu do 1 roku, - prowizja przygotowawcza w wysokości 2,5% od przyznanego kredytu do 2 lat, - prowizja przygotowawcza w wysokości 3,0% od przyznanego kredytu powyżej 2 lat e) prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu mieszkaniowego: - prowizja przygotowawcza od przyznanego kredytu do 10 lat w wysokości 2,5% - prowizja przygotowawcza od przyznanego kredytu powyżej 10 lat w wysokości 3,0% Posiadacz mieszkaniowego rachunku oszczędnościowo-kredytowego Twój Dom płaci połowę wyżej wymienionej prowizji przygotowawczej. Posiadacz, który zawarł umowę rachunku oszczędnościowego Twój Dom po r. płaci prowizję od udzielonego kredytu obniżoną o 0,5 punktu procentowego w stosunku do obowiązującej prowizji dla kredytów mieszkaniowych. f) prowizje za czynności związane z udzieleniem i obsługą Kredytu konsolidacyjnego dla osób fizycznych: - przygotowawcza - 2,0 % dla kredytów przyznanych na okres do 10 lat - przygotowawcza - 2,5 % dla kredytów przyznanych na okres ponad 10 lat g) prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Kredyt inwestycyjny bez dopłat : - w przypadku kredytów udzielanych na okres do 5 lat, 2,00% - w przypadku kredytów udzielanych na okres powyżej 5 lat do 8 lat, 2,50% - w przypadku kredytów udzielanych na okres powyżej 8 lat. 2,75% W przypadku gdy klient nie posiada rachunku w BS w Łasinie, prowizję podwyższa się o 0,5 p.p. h) prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu pomostowego: - wstępna* 3) 500,- zł - przygotowawcza 1,5% i) Prowizja za czynności związane z kredytem preferencyjnym (pomoc ARiMR) udzielonym od 2015 r. pobierana jednorazowo 1,85% kwoty udzielonego kredytu j) prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu na działalność rolniczą Dobry Plon do 1 roku 1,5% do 2 lat 1,75% do 3 lat 2,0% k) prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytów unijnych: - prowizja wstępna* 4) za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,5% od kwoty kredytu - prowizja przygotowawcza 1,5% od kwoty przyznanego kredytu do 1 roku 2,0% od kwoty przyznanego kredytu powyżej 1 roku - za wydanie promesy 100,- zł 10

2 l) prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu na finansowanie bieżącej działalności rolniczej związanej z przechowywaniem/skupem płodów rolnych w wys. 0,80% od kwoty kredytu ł) prowizja za czynności związane z kredytem w rachunku bieżącym i Podręcznym kredytem obrotowym - udzielenie kredytu 2,0% od kwoty kredytu, - odnowienie kredytu 1,0% od kwoty kredytu m) prowizja za czynności związane z kredytem w rachunku bieżącym EXTRA: - udzielenie kredytu 1*) 3,50% 2*) od kwoty kredytu prowizja od przyznanego kredytu do 3 lat pobierana jednorazowo m-2) Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego limitu do 3 lat 3,00 % pobierana jednorazowo, najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu n) prowizja przygotowawcza * 5) za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3% od kwoty kredytu o) prowizja za czynności związane z kredytem odnawialnym w ROR: - udzielenie kredytu 2% od kwoty kredytu - odnowienie kredytu 2% od kwoty kredytu p) prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki hipotecznej: - prowizja przygotowawcza od przyznanej pożyczki do 10 lat w wysokości 2,5% - prowizja przygotowawcza od przyznanej pożyczki powyżej 10 lat w wysokości 3,0% r) prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie: - prowizja przygotowawcza od przyznanego kredytu do 3 lat w wysokości 2,5% - prowizja przygotowawcza od przyznanego kredytu powyżej 3 lat w wysokości 3,0% s) prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu inwestycyjnego na zakup gruntów rolnych 1,0% od kwoty kredytu W przypadku gdy klient nie posiada rachunku w BS w Łasinie, prowizję podwyższa się o 0,5 p.p. s2) prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu dla rolnika : - dla Klientów posiadających rachunek w BS Łasin 1,00% od kwoty kredytu, - dla Klientów posiadających rachunek w innym Banku 1,50% od kwoty kredytu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dla Klientów będących Członkami Banku posiadającymi udziały w BS w Łasinie w kwocie min zł, możliwe jest obniżenie należnej prowizji o max. 50% t) prowizja przygotowawcza od okazjonalnego kredytu konsumenckiego u) za przyznanie kredytu obrotowego od kwoty przyznanego kredytu 0,0 % - 3,0 % - do 1 roku 1,5%* 1) powyżej 1 roku do 2 lat 1,75%* 2) powyżej 2 lat - 2,0%* 2) W przypadku gdy klient nie posiada rachunku w BS w Łasinie, prowizję podwyższa się o 0,5 p.p. w) Prowizja za czynności związane z KREDYTEM MODERNIZACYJNYM (kredyt inwestycyjny na zakup maszyn rolniczych) - prowizja przygotowawcza: * w przypadku kredytów udzielonych do 5 lat * w przypadku kredytów udzielonych powyżej 5 lat 11 pobierana jednorazowo, najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu lub I transzy kredytu - prowizja za obsługę kredytu modernizacyjnego liczona od kwoty zadłużenia; płatna wraz z ratą odsetkową - opłata za ewentualną zmianę harmonogramu spłat (dot. kredytu modernizacyjnego) na wniosek Kredytobiorcy 1,20 % 1,45 % 0,20 % w stosunku rocznym 20,00

3 y) Prowizja za czynności związane z KREDYTEM FARMERSKIM prowizja przygotowawcza: * w przypadku kredytów udzielonych do 5 lat * w przypadku kredytów udzielonych powyżej 5 lat pobierana jednorazowo, najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu lub I transzy kredytu - prowizja za obsługę kredytu farmerskiego 2015 liczona od kwoty zadłużenia; płatna wraz z ratą odsetkową 1,00 % 1,50 % 0,15 % w stosunku rocznym 2. a) Za przyjęcie wniosku o prolongatę spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) za każdą umowę kredytową wymienioną we wniosku naliczana od kwoty prolongowanej naliczana od kwoty prolongowanej b) Za czynności w sprawie ulg w spłacie kredytu (prolongata, konwersja, odnowienie) * Za każdy miesiąc prolongaty ( powyżej 1 miesiąca) ustala się dodatkowo prowizję w wysokości * *) Ogółem prowizja za w/wym. czynności nie może wynosić więcej niż naliczana od kwoty prolongowanej c) Za zawarcie ugody z Bankiem naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty 20,00 zł 1,5 % (min. 100 zł) 0,5 % 3,0 % 0,5% kwoty objętej ugodą (nie mniej niż 50,00 zł a nie więcej niż 1.500,00 zł) 3. a) Za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów lub stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik Banku - od klienta 4 - od instytucji innych niż banki występujących z zapytaniem 50,00 zł b) Za wydanie zaświadczenia stwierdzającego aktualną sytuację klienta wobec banku z tytułu wcześniej udzielonych kredytów a znajdujących się w sytuacji straconej 50,00 zł 4. a) za wydanie zaświadczenia o wpisie do hipoteki 10,00 zł b) za wydanie zaświadczenia o spłaconym kredycie (w tym wniosku o wykreślenie z hipoteki) - spłata w roku bieżącym 12,00 zł - spłata w latach poprzednich 19,00 zł c) za wydaną zgodę na bezciężarowe odłączenie działki 6 5. Wydanie odpisu umowy o kredyt 6. Prowizja od wypłacanej każdej raty kredytu preferencyjnego dla studentów z dopłatami 0,75% 7. Za wydłużenie terminu spłaty kredytu preferencyjnego dla studentów z dopłatami 0,5% * 1) W celu pozyskania nowych klientów jak również stworzenia warunków konkurencyjnych w stosunku do banków działających na naszym terenie dla stałych sprawdzonych pod względem wypłacalności klientów, w uzasadnionych przypadkach, prowizja za udzielenie pożyczki i kredytu może być ustalana indywidualnie wg następujących zasad: 1) przy osiąganych obrotach na r-ku w BS średniomiesięcznie na poziomie ponad 100 tys. zł (liczone za okres ostatnich 3 m-cy) lub gdy klient posiada udziały w BS o wartości przekraczającej 4,5 tys. zł 1,0% 2) kredyt udzielony na okres do pół roku lub gdy klient posiada udziały w BS w wys. od 1,5 tys. zł do 4,5 tys. zł 1,5% * 2) W przypadkach uzasadnionych j/w spełniających warunki wymienione w pkt * 1) prowizja może zostać obniżona o nie więcej niż 1% * 3) w razie odstąpienia kredytobiorcy od Umowy prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej. * 4) płatna w dniu złożenia wniosku kredytowego, jest zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. * 5) w przypadku odstąpienia Kredytobiorcy od umowy prowizja nie podlega zwrotowi. 12

4 8. Opłata za monit wezwanie do zapłaty 12,00 zł 9. Za przejęcie długu 1% kwoty kredytu/pożyczki pozostającego/ej do spłaty nie mniej niż 500,- zł i nie więcej niż 1.500,- zł 10. Z tytułu wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu/pożyczki bank pobiera prowizję w wysokości 0,00 zł 11. Opłata za obsługę dopłat naliczana od stanu zadłużenia, a pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej 0,05 % w stosunku rocznym 12. MIĘDZYNARODOWE KARTY KREDYTOWE - MasterCard Business klienci instytucjonalni okres ważności karty 48 miesięcy Lp. Wyszczególnienie czynności 1) Wydanie karty: 2) Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) b) utraconej 3) Użytkowanie karty (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) Tryb pobierania opłaty rocznie, z góry za każdy rok użytkowania karty Stawka obowiązująca 7 7 4) Wznowienie karty 5) Zastrzeżenie karty bez opłat 6) Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz PBS S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych b) w kasach banków SGB *) c) w bankomatach obcych w kraju d) w kasach innych banków w kraju, niż wskazane w pkt 2 *) e) w bankomatach za granicą 7) Zmiana PIN w oferujących taką usługę: a) bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej b) bankomatach obcych za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty za każdą zmianę 4,50 zł 7,00 zł 8) Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN za każdy PIN 10,00 zł 9) Przesłanie do klienta nowego numeru PIN za każdy PIN 10,00 zł 10) Zmiana limitu kredytowego za każda zmianę 50,00 zł 11) Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 12) Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 13) Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia za każdy w przypadkach określonych w umowie o kartę monit/wezwanie 5% min. 50,00 zł 12,00 zł * ) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 13

5 13. MIĘDZYNARODOWE KARTY KREDYTOWE - MasterCard, VISA klienci indywidualni okres ważności karty 48 miesięcy Lp. Wyszczególnienie czynności 1) Wydanie karty: 2) Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) b) utraconej 3) Użytkowanie karty (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 4) Wznowienie karty 50,00 zł 5) Zastrzeżenie karty bez opłat 6) Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, a) w bankomatach banków SGB oraz PBS S.A. i zrzeszonych pobierana w dniu bankach spółdzielczych rozliczenia operacji, 3 % min. 6,00 zł b) w kasach banków SGB *) naliczana od 3 % min. 6,00 zł c) w bankomatach obcych w kraju wypłacanej kwoty 3 % min. 6,00 zł d) w kasach innych banków w kraju, niż wskazane w pkt 2 *) 3 % min. 6,00 zł e) w bankomatach za granicą 3 % min. 7,00 zł 7) Zmiana PIN w oferujących taką usługę: za każdą zmianę a) bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 zł b) bankomatach obcych 7,00 zł 8) Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN za każdy PIN 6,00 zł 9) Przesłanie do klienta nowego numeru PIN za każdy PIN 6,00 zł 10) Zmiana limitu kredytowego za każda zmianę 8,00 zł 11) Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie 5% min. 50,00 zł z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 12) Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde 13) Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EURO (dotyczy wyłącznie kart VISA) 14) Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę Tryb pobierania opłaty rocznie, z góry za każdy rok użytkowania karty zestawienie naliczania od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdy monit/wezwanie Stawka obowiązująca 50,00 zł 50,00 zł ,00 % 12,00 zł 14. a) Zmiana terminu wypłaty kolejnej transzy kredytu od każdej zmiany 50,00 zł b) Zmiana form zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy w od każdej umowy 150,00 zł czasie trwania umowy kredytowej c) Zmiana harmonogramu spłaty na wniosek kredytobiorcy za każdy 10,00 zł w czasie trwania umowy harmonogram d) Sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta za każdy harmonogram * ) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 14

6 15. Za realizację kredytu lub pożyczki a) w formie gotówkowej w kasie od każdej wypłaty bez opłat b) w formie przelewu na rachunku prowadzone w BS za każdy przelew bez opłat c) w formie przelewu na rachunku prowadzone w innych bankach za każdy przelew krajowych niż BS Łasin 16. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 100,00 zł 17. Za rozpatrzenie wniosku o nie wysyłanie upomnień i nie wszczynanie windykacji Za każdą umowę kredytowa wymienioną we wniosku klienta 5,00zł Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwał Zarządu nr: - 19/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia r., - 20/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia r., - 27/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia r., - 29/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia r. Obowiązuje od r. 14

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień 25.09.2013r. Chełmno 2011 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z dnia 21.04.2015r. Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROR SENIOR ROR JUNIOR ROR CZYNSZOWE. 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł. 5,00 zł 2,50 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

ROR SENIOR ROR JUNIOR ROR CZYNSZOWE. 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł. 5,00 zł 2,50 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł DZIAŁ I: IA: KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI BIEŻĄCE TRYB POBIERANIA OPŁATY ROR ROR SENIOR ROR JUNIOR ROR CZYNSZOWE ROR MŁODZI 1 Otwarcie rachunku jednorazowo 2 Prowadzenie rachunku 5,00 zł 2,50 zł 5,00

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo