TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 5. Karty płatnicze Rozdział 6. Kredyty i pożyczki DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych oraz mieszkaniowe rachunki powiernicze Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 4. Karty płatnicze Rozdział 5. Kredyty i pożyczki Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia Dział IV. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie pobiera opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi świadczone w walucie krajowej klienci Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, zwaną dalej taryfą. 2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają: 1) elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem lub Banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności: serwis internetowy (kanał WWW), Serwis SMS i bankowość mobilną MOB udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 2) Bank Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie, 3) pakiet taryfowy zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 4) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia, 5) środek identyfikacji elektronicznej zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności: token, hasło SMS, karta elektroniczna, PIN do karty elektronicznej. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach ogólnie obowiązujących: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem. 9. Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych na rzecz klientów indywidualnych pobierane cyklicznie są należne jedynie za okres obowiązywania umowy ramowej. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.

4 10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) 10 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) 20 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za informacje telefoniczne o stanie konta na hasło, 3) Ostatniego dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za Centrum Usług Internetowych. 11. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 1) Małoletni przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 13 roku życia, 2) Start przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 26 roku życia, 3) Senior przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia. 12. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) Biznes Konto dla klientów instytucjonalnych, 2) Biznes Konto Plus dla klientów instytucjonalnych, 3) Konto Niekomercyjne dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego, 4) Agro Konto dla rolników indywidualnych, 5) Agro Konto Plus dla rolników indywidualnych. 13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 15. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie.

5 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR założone do r. Małoletni Start Standard e-standard Senior e-senior 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) prowadzenie rachunku miesięcznie 10,00 zł bez opłat bez opłat 5,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek za każda dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku za każda dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4. Realizacja przelewu: 1) złożonego w formie papierowej: a) na rachunkek prowadzony w Banku bez opłat dwa przelewy w miesiącu kalendarzowym bez 10,00 zł bez opłat 2,50 zł bez opłat 2,50 zł opłat, każdy kolejny 10,00 b) na rachunek prowadzony w innym banku 2,50 zł dwa przelewy w miesiącu 10,00 zł 2,50 zł 5,00 zł 2,50 zł 5,00 zł c) na rachunek ZUS i Urzędu Skarbowego za każdą dyspozycję 3,50 zł kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 20,00 10,00 zł 3,50 zł 5,00 zł 3,50 zł 5,00 zł 2) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunek prowadzony w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) na rachunek prowadzony w innym banku 1,00 zł bez opłat 1,00 zł 1,00 zł c) na rachunek ZUS i Urzędu Skarbowego 1,00 zł bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 3) realizowanego w systemie SORBNET a) w kwocie poniżej 1 mln zł 30,00 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł b) w kwocie powyżej 1 mln zł 20,00 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5. Przelew wykonywany automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunek prowadzony w Banku 1,00 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł b) na rachunek prowadzony w innym banku 1,50 10,00 zł 1,50 zł 10,00 zł 1,50 zł 10,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunek prowadzony w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) na rachunek prowadzony w innych banku za każdą dyspozycję 1,00 bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 3) modyfikacja zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4) odwołanie zlecenia stałego: a) złożone w formie papierowej 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika za każdą dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty (przed datą realizacji) 5,00 zł 1,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4) powiadmienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku płatnika 3,50 zł 1,00 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 8. Wyciągi bankowe 1) w formie papierowej a) sporządzanie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku 1 raz w miesiącu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku częściej niż 1 raz w miesiącu 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł za każdy wyciąg c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego drogą pocztową 1 raz w miesiącu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat d) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego drogą pocztową częściej niż 1 raz w miesiącu 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł udostępnienie wyciągu poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) 2) klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 9. Załączenie do wyciągu załącznika (dokumentu źródłowego) za każdy załącznik 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 10. Sporządzenie kopii: 1) wyciągu bankowego za każdy wyciąg 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta za każdą dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 11. Sporządzenie historii rachunku bankowego za każdą stronę wydruku 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Za złożenie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 12. wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 13. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 14. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 16. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu przekazów zagranicznych oraz przelewów w - do kwoty ,00 zł za każde zlecenie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł - powyżej kwoty ,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

7 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: 1) otwarcie rachunku bez opłat 2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy za każdą dyspozycję bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą dyspozycję pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 6,00 zł 4. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej 1 mln zł: a) na rachunki prowadzone w Banku pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 6,00 zł za każdą dyspozycję b) na rachunki prowadzone w innych bankach pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 6,00 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 2) w kwocie powyżej 1 mln zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 20,00 zł 5. Wyciągi bankowe 1) w formie papierowej a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku 1 raz w miesiącu bez opłat b) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku częściej niż 1 raz w miesiącu 1,00 zł za każdy wyciąg c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego drogą pocztową 1 raz w miesiącu bez opłat d) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego drogą pocztową częściej niż 1 raz w miesiącu 2,70 zł udostępnienie wyciągu poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 2) bez opłat 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 10,00 zł 7. Za złożenie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców za każdą dyspozycję od każdego spadkobiercy 20,00 zł 15,00 zł 9. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł

8 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat 2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku bez opłat 5. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej 1 mln zł: a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 2) w kwocie powyżej 1 mln zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 20,00 zł 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 10,00 zł Za złożenie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 7. przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł

9 Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR założone do dnia r. STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Małoletni Start Standard e-standard Senior e-senior 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: miesięcznie 1) kanału WWW 5,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat 2) Serwisu SMS: a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą powiadomienie o wysokości salda na rachunku 10,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 10,00 zł 3,00 zł 10,00 zł 3) Bankowości mobilnej bez opłat bez opłat bez opłat 2. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token: 1) pierwszego tokena: jednorazowo, albo 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2) kolejnego tokena (w tym wznowionego): jednorazowo, albo 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 4. Opłata za przekazywanie haseł SMS za każde hasło 0,50 zł bez opłat za 3 pierwsze hasła w miesiącu 0,00 zł kolejne 0,50 zł za 3 pierwsze hasła w miesiącu 0,00 zł kolejne 0,50 zł

10 Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Maestro Visa Electron Visa Electron "młodzieżowa" MasterCard Debit PayPass MasterCard Debit PayPass "młodzieżowa" Visa Electron paywave Visa Electron paywave "młodzieżowa" MasterCard Paypass KKS Lech 1. Wydanie karty: 1) dla posiadacza i współposiadacza rachunku prowadzonego w pakiecie ROR założone do r. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Start bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Standard za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat e-standard bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Senior bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat e-senior bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub 3. osobie wskazanej: 1) ROR założone do r. 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2) Start bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat za każdą kartę 3) Standard 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 4) e- Standard 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 5) Senior 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 6) e- Senior 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 4. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty): 1) ROR założone do r. 0,00 zł/5,00 zł* 0,00 zł/5,00 zł* 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł/5,00 zł* 2) Start bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat miesięcznie 3) Standard 0,00 zł/5,00 zł* 0,00 zł/5,00 zł* 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł/5,00 zł* 4) e- Standard 0,00 zł/5,00 zł* 0,00 zł/5,00 zł* 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł/5,00 zł* 5) Senior 0,00 zł/5,00 zł* 0,00 zł/5,00 zł* 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł/5,00 zł* 6) e- Senior 0,00 zł/5,00 zł* 0,00 zł/5,00 zł* 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł/5,00 zł* 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) w kasach banków SGB** dniu rozliczenia operacji 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 2% min 5,00 2% min 5,00 1,30 zł 4) w kasach innych banków**, niż wskazane w pkt 2 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 2% min 4,50 zł 2% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł naliczana od wypłacanej kwoty 5) w bankomatach za granicą 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 4,50 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta za każdy numer PIN 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 15. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 20,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 16. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (opłata obowiązuje od dnia r.) naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia 3% 3% 3% 3% *opłata pobierana jeżeli brak transakcji na kwotę min 500,00 zł dokonanych karta debetową wydana do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca

11 Karty kredytowe Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Visa MasterCard 1. Wydanie karty a) głównej za każdą kartę bez opłat bez opłat b) dołączonej 25,00 zł 25,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce a) uszkodzonej za każdą kartę bez opłat bez opłat b) utraconej bez opłat bez opłat 3. Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionej) 55,00 zł 55,00 zł 4. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat 5. Opłata za wypłatę gotówki a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł za każdą wypłatę, naliczana od pobieranej kwoty, b) w kasach SGB* 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł pobierana w dniu rozliczenia operacji c) w bankomatach innych, niż wskazanych w lit. a) 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł d) w kasach obcych* 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł e) za granicą 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 6. Wydanie pierwszego numeru PIN 4,50 zł 4,50 zł 7. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach a) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł b) innych banków 7,00 zł 7,00 zł 9. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta za każde zestawienie bez opłat bez opłat 10. Przesłanie ponownego zestawienia na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 11. Opłata za przeliczenie transakcji w walucie obcej innej niż euro 12. Minimalna kwota do zapłaty naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 1% (opłata obowiązuje do dnia r.) bez opłat 5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do zapłaty w przypadkach 13. określonych w umowie o kartę za każdy monit / wezwanie 10,00 zł 10,00 zł 14. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 15. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 16. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (opłata obowiązuje od dnia r.) * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS, naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia 3%

12 Karty przedpłacone Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i PIN za każdą kartę 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty bez opłat 3. Kwota minimalnej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł 4. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat 5. Zastrzeżenie karty bez opłat 6. Opłata za wypłatę gotówki a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia bez opłat b) w kasach SGB* operacji 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazanych w lit. a) 1,30 zł d) w kasach obcych* 3% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej kwoty e) za granicą 3% min. 4,50 zł 7. Sprawdzenie salda w bankomatach a) banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat b) innych banków 1,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach a) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł b) innych banków 7,00 zł 9. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie bez opłat 10. Przesłanie ponownego zestawienia na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 11. Transakcje bezgotówkowe bez opłat * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS,

13 Rozdział 6. Kredyty i pożyczki WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu konsumenckiego gotówkowego: a) okres kredytowania do 6 miesięcy 1,50% a) okres kredytowania powyżej 6 do 60 miesięcy 3,00% b) okres kredytowania powyżej 60 do 84 miesięcy 4,00% 2) udzielenie/odnowienie kredytu w ROR na kolejny okres do 12 miesięcy 2,00% 3) udzielenie kredytu hipotecznego: naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia a) mieszkaniowe kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna jednorazowo, - dla klientów korzystających w dniu uruchomienia kredytu z dowolnych innych usług z oferty Banku 1,50% przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy - dla pozostałych klientów 2,00% b) konsolidacyjne 2,00% c) pożyczki hipoteczne - dla posiadaczy ROR lub/i rachunku bieżącego przez okres co najmniej 3 miesięcy 2,00% - pozostałe osoby 3,00% d) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie 4) udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3,00% 2. Prowizja rekompensacyjna 1) kredyty hipoteczne naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty bez opłat 1) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1 kredytu/pożyczki, nie pobierana od kredytów odnawialnych w ROR bez opłat 3. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta za każdy harmonogram 1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie bez opłat 2) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1 10,00 zł 4. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 2,00% 5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 0,50% 6. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki - wymagającą aneksu (z wyjątkiem prolongaty) naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo 0,10% 7. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 100,00 zł 8. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 50,00 zł 9. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 10,00 zł Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub 10. przewłaszczenia za każdy duplikat 25,00 zł Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie 11. kredytu/pożyczki za każde upomnienie 10,00 zł 12. Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde wezwanie 10,00 zł 13. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 25,00 zł opłata w wysokości Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od stosowanej przez bank 14. za każdą opinię Banku) pobierający taką opłatę od Banku

14 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Rachunek bieżący założony do r. Biznes - Konto Biznes - Konto Plus STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Rachunek rolniczy założony do r. Agro - Konto Agro - Konto Plus Konto Niekomercyjne 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego: 1) otwarcie rachunku - 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) prowadzenie rachunku bieżącego miesięcznie za każdy 20,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 3) prowadzenie rachunku pomocniczego rachunek 15,00 zł 10,00 zł 10,00 zł - 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek naliczana od wpłacanej kwoty 0,3% min 3,00 zł 0,3% min 3,00 0,3% min 3,00 zł 0,1% min 1,00 zł 0,1% min 1,00 zł 0,1% min 1,00 zł bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku naliczana od wypłacanej 0,2% min 2,50 zł max 150,00 0,2% min 2,50 zł max 0,2% min 2,50 zł max 0,1% min 2,50 zł max 150,00 0,1% min 2,50 zł max 150,00 0,1% min 2,50 zł max kwoty zł 150,00 zł 150,00 zł zł zł 150,00 zł 0,2% min 2,00 zł 4. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej 1 mln zł: a) złożonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 zł 4,00 zł 10,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 10,00 zł 2,50 zł za każdy przelew b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie powyżej 1 mln zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe): Tryb pobierania opłaty 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w Banku za każdy przelew 3,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunki prowadzone w Banku za każdy przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) modyfikacja zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat za każdą dyspozycję 4) odwołanie zlecenia stałego: a) złożone w formie papierowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1,00 zł 1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1,00 zł b) realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł za każdą dyspozycję 2) opłaty pobierane z rachunku płatnika: a) realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł b) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty - przed datą realizacji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 1,00 zł c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 1,00 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 11. Wyciągi bankowe 1) w formie papierowej a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku 1 raz w miesiącu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku częściej niż 1 raz w miesiącu 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50, za każdy wyciąg c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego drogą pocztową 1 raz w miesiącu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat d) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego drogą pocztową częściej niż 1 raz w miesiącu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł udostępnienie wyciągu poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 2) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 12. Załączenie do wyciągu załącznika (dokumentu źródłowego) za każdy załącznik 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł

15 13. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta 1) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł za każde zestawienie 25,00 zł + 12,50 zł za każdy 25,00 zł + 12,50 zł za 25,00 zł + 12,50 zł za 25,00 zł + 12,50 zł za każdy 25,00 zł + 12,50 zł za każdy 25,00 zł+ 12,50 zł za każdy 25,00 zł + 12,50 zł za każdy 2) z lat poprzednich poprzedni rok każdy poprzedni rok każdy poprzedni rok poprzedni rok poprzedni rok poprzedni rok poprzedni rok 14. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 15. Sporządzenie kopii: 1) wyciągu bankowego: a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) z lat poprzednich za każdy dokument 10,00 + po 5,00 za każdy poprzedni rok 10,00 + po 5,00 za każdy poprzedni rok 10,00 + po 5,00 za każdy poprzedni rok 10,00 + po 5,00 za każdy poprzedni rok 10,00 + po 5,00 za każdy poprzedni rok 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 16. Sporządzenie historii rachunku za każdy dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 17. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, 18. zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku): naliczana od kwoty 1) w przypadku podjęcia gotówki do wypłaty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,5% min 50,00 zł 0,5% min 50,00 zł 0,5% min 50,00 zł 0,5% min 50,00 zł 0,5% min 50,00 zł 0,5% min 50,00 zł 0,5% min 50,00 zł 19. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 21. Usługa płatności masowych 1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu przekazów zagranicznych oraz 22. przelewów w walutach na rachunki prowadzone w bankach krajowych za każde zlecenie - do kwoty ,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł - powyżej kwoty ,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

16 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych oraz mieszkaniowe rachunki powiernicze Rachunki lokat terminowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku bez opłat 5. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej 1 mln zł a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 2) w kwocie powyżej 1 mln zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 20,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 30,00 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 10,00 zł 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 25,00 zł 9. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na rachunku za każde zestawienie 25,00 zł Mieszkaniowe rachunki powiernicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego według umowy z klientem według umowy z klientem 2. Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego według umowy z klientem według umowy z klientem

17 Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący założony do r. Biznes - Konto STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Rachunek rolniczy Biznes - Konto Plus założony do r. Agro - Konto Agro - Konto Plus Konto Niekomercyjne 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: 1) kanału WWW 3) Serwisu SMS: miesięcznie a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), powiadomienie o wysokości salda 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 4,00 zł na rachunku 3) Bankowości mobilnej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token: bez opłat bez opłat 1) wydanie pierwszego tokena: jednorazowo 150,00 zł 150,00 zł miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie): jednorazowo 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta za każdy token bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie za pierwsze 3 hasła w miesiącu 0,00 zł, kolejne 0,50 zł za pierwsze 3 hasła w miesiącu 0,00 zł, kolejne 0,50 zł za pierwsze 3 hasła w miesiącu 0,00 zł, kolejne 0,50 zł za pierwsze 3 hasła w miesiącu 0,00 zł, kolejne 0,50 zł 5. Opłata za użytkowanie karty elektronicznej: 1) wydanie pierwszej karty elektronicznej za każdą kartę bez opłat 40,00 zł bez opłat 2) wydanie kolejnej karty elektronicznej (w tym wznowienie) 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł Wygenerowanie i przesłanie nowego numeru PIN do karty elektronicznej (w tym przy 6. wznowieniu karty elektronicznej) za każdy numer 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wydanie czytnika do kart elektronicznej: 1) pierwszego bez opłat 20,00 zł 20,00 zł za każdy czytnik 2) drugiego i trzeciego 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 3) każdego następnego 9. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: 1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru za każdą przesyłkę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 2) za pośrednictwem firmy kurierskiej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 10. Za korzystanie z usługi: 1) za pośrednictwem tokena miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2) za pośrednictwem karty elektronicznej 5,00 zł 5,00 zł

18 Rozdział 4. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Business Electron STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Visa Business Electron paywave MasterCard Business Debit Paypass 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący założony do r. a) pierwszej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) kolejnej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 2) Biznes - Konto a) pierwszej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) kolejnej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 3) Biznes - Konto Plus a) pierwszej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) kolejnej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 4) Rachunek rolniczy założony do r. za każdą kartę a) pierwszej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) kolejnej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 5) Agro - Konto a) pierwszej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) kolejnej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 6) Agro - Konto Plus a) pierwszej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) kolejnej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 7) Konto Niekomercyjne a) pierwszej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) kolejnej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 2. Wydanie: 1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 2) nowej karty w miejsce utraconej 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący założony do r. 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 2) Biznes - Konto 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 3) Biznes - Konto Plus 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł za każdą kartę 4) Rachunek rolniczy założony do r. 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 5) Agro - Konto 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 6) Agro - Konto Plus 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 7) Konto Niekomercyjne 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 4. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty: 1) Rachunek bieżący założony do r. bez opłat 5,00 zł 2,00 zł 2) Biznes - Konto bez opłat 5,00 zł 2,00 zł 3) Biznes - Konto Plus bez opłat 5,00 zł 2,00 zł miesięcznie 4) Rachunek rolniczy założony do r. bez opłat 5,00 zł 2,00 zł 5) Agro - Konto bez opłat 5,00 zł 2,00 zł 6) Agro - Konto Plus bez opłat 5,00 zł 2,00 zł 7) Konto Niekomercyjne bez opłat 5,00 zł 2,00 zł

19 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana w dniu 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat rozliczenia operacji 2) w kasach banków SGB 4,50 zł 1,50 zł 4,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min 3,50 zł 2% min 5,00 zł 3% min 3,50 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 naliczana od wypłacanej kwoty 3% min 4,50 zł 3% min 10,00 zł 3% min 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min 4,50 zł 3% min 10,00 zł 3% min 4,50 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł bez opłat 1,30 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat bez opłat bez opłat 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 16. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 17. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat bez opłat bez opłat 18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% (opłata obowiązuje do dnia r.) 1% (opłata obowiązuje do dnia r.) 1% 19. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (opłata obowiązuje od dnia r.) naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% 3%

20 Karty kredytowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Business 1. Wydanie karty a) głównej za każdą kartę bez opłat b) dołączonej bez opłat 2. Wydanie nowej karty w miejsce a) uszkodzonej od każdej karty 55,00 zł b) utraconej 55,00 zł 3. Wznowienie karty za każdą kartę 55,00 zł 4. Użytkowanie karty rocznie 75,00 zł 5. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każda zmianę 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00 zł b) w kasach SGB * naliczana od wypłacanej kwoty, 4% min. 10,00 zł c) w bankomatach innych, niż wskazanych w lit. a) pobierana w dniu rozliczenia operacji 4% min. 10,00 zł d) w kasach obcych * 4% min. 10,00 zł e) za granicą 4% min. 10,00 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN - 4,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy nr PIN 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł innych banków 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta bez opłat 12. Przesłanie ponownego zestawienia na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 13. Przekroczenie limitu kredytowego za każde przekroczenie 50,00 zł 14. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i 5% min. 50,00 zł umową Opłata za wysłanie monitu listownego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych 15. w umowie o kartę za każdy monit / wezwanie 20,00 zł 16. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 17. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS,

21 Karty przedpłacone WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i PIN za każdą kartę 30,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty bez opłat 3. Kwota minimalnej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł 4. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat 5. Zastrzeżenie karty bez opłat 6. Opłata za wypłatę gotówki a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu bez opłat b) w kasach SGB * rozliczenia operacji 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazanych w lit. a) 1,30 zł d) w kasach obcych * 3% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej kwoty e) za granicą 3% min. 4,50 zł 7. Sprawdzenie salda w bankomatach a) banków SGB bez opłat b) innych banków za każde sprawdzenie 1,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach a) banków SGB 4,50 zł b) innych banków za każdą zmianę 4,50 zł 9. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta za każde zestawienie 4,00 zł 10. Przesłanie ponownego zestawienia na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 11. Transakcje bezgotówkowe bez opłat * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS, Karty świadczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard wg indywidualnych 1. Wydanie karty i PIN za każdą kartę stawek uzgodnionych z Klientem 2. Zasilenie rachunku karty - wg indywidualnych stawek uzgodnionych z Klientem 3. Użytkowanie karty miesięcznie wg indywidualnych stawek uzgodnionych z Klientem 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 5. Opłata za wypłatę gotówki a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji bez opłat 6. Sprawdzenie salda w bankomatach za każde sprawdzenie a) banków SGB bez opłat 7. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę a) banków SGB 4,50 zł wg indywidualnych 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta za każde zestawienie stawek uzgodnionych z Klientem 9. Przesłanie ponownego zestawienia na życzenie klienta za każde zestawienie wg indywidualnych stawek uzgodnionych z Klientem 10. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS,

22 Rozdział 5. Kredyty i pożyczki WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki, naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki, płatna w dniu złożenia wniosku 0% 2. Prowizja przygotowawcza: 1) kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą (w tym kredyty unijne SGB): a) do 3 miesięcy 0,5% b) powyżej 3 miesięcy od 1,5% 2) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR a) na inwestycje w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału - CSK naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych) płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy b) pozostałe 1% 3) Agrokredyt - kredyt dla rolników 2% 4) kredyty dla wspólnot mieszkaniowych a) na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3% b) pozostałe od 1% 3. Prowizja z tytułu gotowości 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą - w przypadku kredytów nieodnawialnych 0% - w przypadku kredytów odnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzień 1% niewykorzystania 2) dla podmiotów gospodarczych - w przypadku kredytów nieodnawialnych 0% - w przypadku kredytów odnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania 3% 2% 4. Prowizja rekompensacyjna naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu (pobierana dla przedterminowych spłat dokonywanych wcześniej niż 14 dni od daty umownej zapadalności zobowiązania) - dotyczy kredytów nieodnawialnych 0% 5. Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR* naliczana od kwoty udzielonego kredytu, za każdy miesiąc trwania kredytu, naliczana i pobierana zgodnie z harmonogramem spłat rat odsetkowych 0,02% 6. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki naliczana od kwoty prolongowanej 2% Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do 7. długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu 0,5% Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty 8. - wymagającą aneksu naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty 0,1% 9. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik: za każdy egzemplarz zaświadczenia 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 50,00 zł 2) dla podmiotów gospodarczych 50,00 zł Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od 10. stopnia złożoności): za każdą opinię 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 100,00 zł 2) dla podmiotów gospodarczych 200,00 zł 11. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 100,00 zł 12. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 10,00 zł

23 Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie 13. hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia: za każdy duplikat 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 25,00 zł 2) dla podmiotów gospodarczych 25,00 zł 14. Za wysłanie monitu/upomnienia: za każdy egzemplarz monitu/upomnienia 20,00 zł 15. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu za każde wezwanie 20,00 zł 16. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości: za każdy wniosek 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 50,00 zł 2) dla podmiotów gospodarczych 80,00 zł Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie 17. klienta lub za klienta za każdą czynność 25,00 zł 18. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od Banku * obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia r. za każdą opinię opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką opłatę od Banku Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie zlecenia udzielenia limitu, wystawienia gwarancji/regwarancji, poręczenia, promesy wystawienia gwarancji/regwarancji, naliczana od kwoty wnioskowanej, płatna w dniu złożenia zlecenia (w razie odmowy wystawienia gwarancji/regwarancji lub rezygnacji zleceniodawcy, prowizja nie podlega zwrotowi) 0% 2. Prowizja za wystawienie z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, pobierana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, naliczana i płatna z góry w pierwszym dniu okresu prowizyjnego (ustala się miesięczne lub kwartalne okresy prowizyjne) 1,5% kwartalnie 3. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji - wymagającą aneksu za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji od 1%

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. z póź. zmianami TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 30.01.2013 r. Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 33/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 64/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 82/2013 Z póź.zm.wprow.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 22 lipca 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 06 listopada 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 06 listopada 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 06 listopada 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 06 października 2016r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Załącznik do uchwały nr 755/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głownie z dnia 21.11.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Tekst jednolity obowiązujący od dnia 02.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek, 01 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 26/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 03.06.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 213/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami )

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.02.2016r. ( z późniejszymi zmianami ) Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia r.

Obowiązuje od dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENTOM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RASZKOWIE Obowiązuje od dnia 06.11.2017 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI Banku Spółdzielczego w Nadarzynie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI Banku Spółdzielczego w Nadarzynie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI Banku Spółdzielczego w Nadarzynie obowiązuje od 01 stycznia 2015 r. Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia 29.10.2014r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo