WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE 1 Przez użyte w treści określenia należy rozumieć: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Sztumie, 2) Klient klient indywidualny, SKO, PKZP oraz klient instytucjonalny (zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych). 3) Taryfa Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Sztumie, 4) Zasady Zasady pobierania przez Bank Spółdzielczy w Sztumie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe. 2 Niniejsze Zasady mają charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów indywidualnych zawieranych z Bankiem. Wprowadzenie Taryfy nie powoduje zmiany wysokości stawek obowiązujących za wybrane czynności bankowe na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem. 3 Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z trybem określonym w Taryfie lub w umowach zawartych pomiędzy Klientem a Bankiem Opłaty miesięczne są pobierane w terminach wskazanych w Taryfie. 2. W przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne są pobierane wyłącznie za pełne miesiące kalendarzowe korzystania z danego produktu lub usługi. 3. Opłaty roczne pobierane są z góry w pierwszym roboczym dla Banku dniu nowego okresu. 4. W przypadku rezygnacji klienta indywidualnego z korzystania z danego produktu lub usługi przed upływem roku, opłata roczna podlega proporcjonalnemu zwrotowi (w części za niewykorzystane miesiące oraz za miesiąc w którym nastąpiła rezygnacja). 5 W przypadku stawek zawartych w Taryfie określonych od do lub negocjacja z klientem, wysokość opłat i prowizji określa indywidualnie - w umowie z Klientem - dyrektor oddziału, kierując się stawkami opłat i prowizji stosowanymi przez podmioty konkurencyjne dla Banku na danym terenie oraz rachunkiem ekonomicznym wynikającym z ustalonego dla oddziału planu finansowo-rzeczowego Opłaty i prowizje pobiera się w złotych i groszach. 2. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy na następujących zasadach: 1) kwoty mniejsze niż 0,005 zł pomija się, 2) kwoty większe lub równe 0,005 zł zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 3. Podane stawki są stawkami brutto, chyba że w tabeli wskazano inaczej Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych realizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 2. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 2. Prowizje i opłaty pobierane są przez: 1) obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez Klienta lub 2) poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej. 3. Prowizje i opłaty księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; dopuszcza się zaksięgowanie prowizji lub opłaty w ciężar innego rachunku Klienta, zgodnie z dyspozycją Klienta Nie pobiera się opłat i prowizji: 1) za otwarcie rachunków: a) lokat, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych, c) oszczędnościowo-rozliczeniowych i rozliczeniowych, d) na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego; 2) od wpłat na prowadzone przez Bank rachunki i od wypłat z prowadzonych przez Bank rachunków: a) lokat terminowych podmiotów instytucjonalnych i innych jednostek organizacyjnych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. 2. Zwalnia się z opłat za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych: 1) Ochotnicze Straże Pożarne nie prowadzące działalności gospodarczej, 2) podmioty mające status organizacji pożytku publicznego. Warunkiem zwolnienia z pobierania opłat od podmiotów wymienionych w pkt 1 i 2 jest rezygnacja przez te podmioty z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i pomocniczym. 3. Szkolne Kasy Oszczędnościowe zwalnia się z opłat za wydanie druku książeczek oszczędnościowych typu a vista. 4. Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe podmiotów posiadających w Banku rachunek bieżący zwalnia się z opłat za realizację przelewów z rachunku. 10 Bank pobiera opłaty i prowizje z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za przygotowywanie, sporządzanie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę Prawo bankowe osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie organów i instytucji wymienionych w art. 110 pkt 1-8. ustawy Prawo bankowe. 11 Za obsługę kasową jednostek budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Bank pobiera opłaty i prowizje na podstawie zawartych umów indywidualnych. 12 Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez Bank z podmiotami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizje i opłaty w wysokościach określonych w umowach. 13 W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (np. negocjacje z klientem, prowadzenie akcji promocyjnej, przystąpienie do przetargu) Zarząd Banku może ustalić odmienne niż przyjęte w Taryfie, warunki obsługi rachunków bankowych i klientów Banku. Zasady ustalania warunków odmiennych regulują odrębne przepisy. 14 Przesłanki i tryb zmiany Taryfy wskazane są w regulaminach dotyczących funkcjonowania poszczególnych produktów i usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 15 Stosowaną w Banku Taryfę podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

2 OPŁATY I PROWIZJE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI 2 TRYB POBIERANIA OPŁATY STANDARD PAKIET JUNIOR PAKIET NET STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku - 2. Prowadzenie rachunku (opłata pobierana wyłącznie za pełne miesiące kalendarzowe prowadzenia rachunku). 3. Wpłaty i wypłaty 1) wpłaty gotówkowe na rachunki ROR prowadzone w BS w Sztumie dokonywane w placówce Banku lub w bankomacie BS w Sztumie z funkcją wpłatomatu 2) wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku lub w bankomacie BS w Sztumie 4. Przelewy 1) skierowane na fundusz udziałowy oraz na rachunki oszczędnościowe i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych prowadzone przez BS w Sztumie 2) skierowane na inne rachunki prowadzone przez BS w Sztumie miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca za każdą wpłatę - za każdą wypłatę - za każdy przelew - 5 zł 2 * 7 zł PAKIET STARTOWY * 3 zł a) złożone papierowo w placówce Banku za każdy przelew - 1 zł 1 zł 5 zł 5 zł b) złożone za pośrednictwem Internet Banking c) wykonane w bankomacie BS w Sztumie przy użyciu karty bankomatowej 3) skierowane na rachunki prowadzone w innych bankach a) złożone papierowo w placówce Banku za każdy przelew - 3 zł 3 zł 9 zł 9 zł b) złożone za pośrednictwem Internet Banking ** ** 0,5 0,5 0,5 0,5 c) wykonane w bankomacie BS w Sztumie przy użyciu karty bankomatowej 0,5 0,5 0,5 0,5 za każdy przelew - 4) wypełnienie druku przelewu na zlecenie klienta (opłata jest niezależna od opłaty za przelew) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5) realizacja przelewu systemem SORBNET na: a) - kwotę poniżej za każdy przelew b) - kwotę równą i powyżej

3 ) realizacja przelewu ekspresowego za pomocą systemu BlueCash 7) realizacja przelewu na doładowanie telefonu pre-paid złożonego papierowo w placówce Banku Potwierdzenie przez pracownika Banku dokonania przelewu lub wydanie kserokopii dokumentu księgowego na prośbę klienta, w terminie późniejszym niż bezpośrednio po realizacji operacji za każdy przelew - za każdy przelew - za każdy dokument - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł + VAT = 6,15 zł 5 zł + VAT = 6,15 zł 5 zł + VAT = 6,15 zł 5 zł + VAT = 6,15 zł Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i transgranicznych - określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne 7. Polecenie zapłaty 5 zł + VAT = 6,15 zł 1) przyjęcie i zarejestrowanie przez Bank zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 1,5 1,5 1,5 1,5 2) odwołanie polecenia zapłaty - 1,5 1,5 1,5 1,5 3) realizacja polecenia zapłaty 1,5 1,5 1,5 1,5 8. Zlecenia stałe w terminach wskazanych przez klienta 1) realizacja zlecenia złożonego w formie papierowej w placówce Banku 2 zł 2 zł 6 zł 6 zł za każdą dyspozycję ** ** 2) realizacja zlecenia za pośrednictwem Internet Banking 0,5 0,5-0,5 0,5 3) zmiana parametrów zlecenia w formie papierowej w placówce Banku 3 zł 3 zł 3 zł 9 zł 9 zł 4) zmiana parametrów zlecenia za pośrednictwem Internet Banking 5) sporządzenie na prośbę klienta listy zleceń stałych dokonywanych z jednego rachunku Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta za każdą dyspozycję - 0,5%, nie mniej niż 1, nie więcej niż 50 miesięcznie Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego "na hasło" pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca 11. Wyciągi 1) miesięczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca (1 wyciąg w miesiącu) - 2) każdy następny a) w formie papierowej, za okres wskazany przez klienta, ale nie dłuższy niż 1 miesiąc za każdą dyspozycję - 3 zł + koszt listu zwykłego 3 zł + koszt listu zwykłego 3 zł + koszt listu zwykłego 3 zł + koszt listu zwykłego b) w formie elektronicznej, za okres wskazany przez klienta 3 zł + koszt listu zwykłego 3) sporządzenie odpisu wyciągu na życzenie klienta

4 12. SMS Banking 1) udostępnienie usługi - 2) każdy komunikat tekstowy o stanie rachunku przesłany do klienta z systemu - komunikaty wysyłane są z częstotliwością określoną przez klienta w umowie o usługi bankowości elektronicznej 13. Internet Banking 4 za każdy komunikat - pobierana zbiorczo za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym miesiąca 0,25 zł 0,25 zł 1) udostępnienie usługi - 2) korzystanie z usługi - 3) 4) wydanie Instrukcji użytkownika w formie papierowej (bezpłatna elektroniczna wersja Instrukcji użytkownika jest dostępna na stronie umożliwienie klientowi dokonywania autoryzacji transakcji za pomocą usługi SMS opłata pobierana za każdego użytkownika za miesiąc, w którym dokonano autoryzacji za pomocą usługi SMS 14. Karta bankomatowa Banku za sztukę - miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca *** 0,25 zł *** 0,25 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1) wydanie karty na okres 5 lat za każdą kartę 2) sporządzenie przy użyciu karty wydruku zleceń oczekujących na realizację za każdą dyspozycję - 3) sporządzenie przy użyciu karty wydruku kilkunastu ostatnich operacji wykonanych na rachunku za każdą dyspozycję 4) - zmiana numeru PIN w bankomacie za likwidację lub 15. przekształcenie Likwidacja ROR Pakiet lub przekształcenie ROR Pakiet w inny ROR po dotrzymaniu rachunku - nie okresu umownego lokaty Duet a przed upływem 12 miesięcy od dnia założenia lokaty nie dotyczy 10 dotyczy Duet. nie dotyczy nie dotyczy * opłata za prowadzenie rachunku wynosi pod warunkiem, że w miesiącu, za który pobierana jest opłata, zaksięgowano na rachunku płatności, dokonane kartą wydaną (kartami wydanymi) do rachunku, w wysokości co najmniej: 50 (w przypadku Pakiet Net), 30 (w przypadku Pakiet Startowy). ** opłata za: - pierwszych 5 przelewów zewnętrznych, o których mowa w ust. 4 pkt 3 ppkt b lub ust. 8 pkt 2 (w przypadku Pakiet Net), - pierwsze 3 przelewy zewnętrzne, o których mowa w ust. 4 pkt 3 ppkt b lub ust. 8 pkt 2 (w przypadku Pakiet Startowy), w miesiącu kalendarzowym wynosi, opłata za kolejne przelewy zewnętrzne, o których mowa w ust. 4 pkt 3 ppkt b lub ust. 8 pkt 2, w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 0,5. *** opłata za: - pierwszych 5 (w przypadku Pakiet Net), komunikatów tekstowych otrzymanych w danym miesiącu kalendarzowym wynosi, - pierwsze 3 (w przypadku Pakiet Startowy), komunikaty tekstowe otrzymane w danym miesiącu kalendarzowym wynosi, Opłata za kolejne komunikaty tekstowe otrzymane w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 0,25 zł.

5 II. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Książeczki mieszkaniowe 1) ustanowienie cesji na rzecz innej osoby za każdą dyspozycję - pobierana 3 2) likwidacja książeczki w dniu 2 2. Wkłady oszczędnościowe typu a'vista 1) otwarcie wkładu wydanie druku książeczki oszczędnościowej lub wystawienie druku nowej książeczki w zamian zapisanej, zniszczonej lub 2) 2,5 utraconej; opłata nie dotyczy druków wydawanych dla Szkolnych Kas Oszczędności za każdą dyspozycję - pobierana 3) ustanowienie cesji na rzecz innej osoby w dniu 3 4) umorzenie utraconej książeczki 2 5) zastrzeżenie książeczki 3. Terminowe wkłady oszczędnościowe 1) otwarcie wkładu, bez wydania terminowej książeczki oszczędnościowej 2) wystawienie druku nowej terminowej książeczki oszczędnościowej w zamian zapisanej, zniszczonej lub utraconej 5 zł 3) umorzenie utraconej książeczki za każdą dyspozycję - pobierana w dniu 2 4) ustanowienie cesji na rzecz innej osoby 3 5) zastrzeżenie książeczki 4. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każdą dyspozycję - pobierana w dniu 1 + VAT = 12,3 III. OBSŁUGA RACHUNKÓW WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku za każdą dyspozycję - pobierana w dniu 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca 3. Wpłata na rachunek za każdą dyspozycję - pobierana 4. Wypłata z rachunku w dniu Przewalutowanie środków w ramach rachunków prowadzonych w BS w Sztumie ze sporządzeniem dokumentu 5. księgowego na zlecenie klienta za każdą dyspozycję - pobierana 5 zł w dniu 6. Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku na wniosek klienta 1 + VAT = 12,3 7. Opłaty z tytułu przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach, przelewy zagraniczne i transgraniczne oraz opłaty za nie wymienione wcześniej czynności i usługi bankowe w obrocie walut wymienialnych - określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne. 5

6 IV. POZOSTAŁE Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Sporządzenie historii operacji księgowych na rachunku 1) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy za każdą dyspozycję - 2) za okres powyżej 12 miesięcy zł za każdy rozpoczęty miesiąc 2. Dokonanie zmiany rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie 3. Wydanie 1) kserokopii umowy dotyczącej depozytów (umowy o prowadzenie rachunków bankowych, umowy o kartę, umowy UBE) 2) odpisu druku książeczki za każdą dyspozycję VAT = 36,9 3) kserokopii druku książeczki 2 + VAT = 24,6 4) opinii o funkcjonowaniu rachunku 3 + VAT = 36,9 5) zaświadczenia o numerze rachunku i wysokości salda 5 zł + VAT = 6,15 zł 4. Zapis (dyspozycja) na wypadek śmierci 1) dokonanie zapisu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję - 2 2) zmiana (odwołanie) zapisu na wypadek śmierci 1 5. Pełnomocnictwa 1) ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku w innym dniu niż dzień założenia rachunku za każdą dyspozycję - 1 2) przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w BS w Sztumie na rzecz innego banku 1 2 V. DEBETOWE KARTY PŁATNICZE Wydanie karty: RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY 6 Visa Electron młodzieżowa Maestro oraz Visa Electron MasterCard Debit PayPass Visa Electron paywave Visa Electron paywave młodzieżowa OBOWIĄZUJĄCA STAWKA na 48 miesięcy na 48 miesięcy na 48 miesięcy na 48 miesięcy na 48 miesięcy 1) dla posiadacza rachunku za każdą kartę - 2) dla współposiadacza rachunku nie dotyczy nie dotyczy 3) dla osoby wskazanej nie dotyczy nie dotyczy 2. Wznowienie karty - 3. Zastrzeżenie karty - 4. Użytkowanie karty miesięcznie - pobierana za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym 2,5 2,5 2,5

7 miesiąca Użytkowanie karty przez posiadacza (współposiadacza) rachunku ROR 4A Pakiet. miesięcznie - nie dotyczy nie dotyczy Użytkowanie karty przez posiadacza (współposiadacza) rachunku Pakiet pobierana za dany 4B Net - w przypadku rachunku wspólnego nie pobiera się opłaty za miesiąc w ostatnim nie dotyczy nie dotyczy użytkowanie maksymalnie 2 kart do rachunku. dniu roboczym miesiąca 4C Użytkowanie karty przez posiadacza rachunku Pakiet Startowy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy za każdą zmianę - 5. Zmiana limitów transakcyjnych karty na wniosek klienta 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 1) spółdzielczych 2) w bankomatach obcych za każdą wypłatę - 1,3 1,3 1,3 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 2% 2% 3) w kasach innych banków rozliczenia operacji, min. 4,5 min. 4,5 min. 4,5 min. 4,5 min. 4,5 naliczana od 4) w bankomatach za granicą wypłacanej kwoty min. 4,5 min. 4,5 min. 4,5 min. 1 min. 1 5) w ramach usługi cash back 0,6 0,6 0,6 7. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN - 8. Wydanie nowego numeru PIN 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 9. Zmiana PIN w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB za każdą zmianę - 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 2) bankomatach obcych 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 10. Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB za każde sprawdzenie - 2) bankomatach obcych 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł miesięcznie Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł rozliczenia operacji 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł rozliczenia operacji 13. za każdą przesyłkę - Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) rozliczenia operacji 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 14. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji - pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% (dotyczy Visa Electron) bez opłaty 1% 1% 7

8 VI. KARTY KREDYTOWE Opłaty naliczane i pobierane zgodnie z Regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych oraz umową o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY Visa OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MasterCard 1. Wydanie karty na 48 miesięcy na 48 miesięcy 1) głównej za każdą kartę 2) dodatkowej 2. Użytkowanie karty 1) głównej rocznie, z góry 55 zł 55 zł 2) dodatkowej za każdy rok ważności karty 55 zł 55 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub zastrzeżonej albo duplikatu w miejsce uszkodzonej 4. Wznowienie karty za każdą kartę 5. Zastrzeżenie karty 6. Opłata za wypłatę gotówki 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, min. 6 zł, min. 6 zł za każdą wypłatę, naliczana 2) w bankomatach obcych od wypłacanej kwoty -, min. 6 zł, min. 6 zł 3) w kasach innych banków rozliczenia, min. 6 zł, min. 6 zł operacji 4) w bankomatach za granicą, min. 7 zł, min. 7 zł 7. Zmiana PIN w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB 4,5 4,5 za każdą zmianę 2) bankomatach obcych 7 zł 7 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 9. Wydanie nowego numeru PIN 6 zł 6 zł 10. Zmiana limitu kredytowego Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł 5 zł 12. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji - rozliczenia 1% bez opłaty operacji 13. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z Regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych oraz umową o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej 5%, min. 5 5%, min. 5 8

9 14. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie lub wezwanie - pobierana najpóźniej przy spłacie zadłużenia 6,6 (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 6,6 (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) VII. KARTY CHARGE Opłaty naliczane i pobierane zgodnie z Regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych oraz umową o kartę płatniczą typu charge MasterCard Gold * MasterCard Standard* Visa Classic* RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY * dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków o wydanie międzynarodowej karty płatniczej typu charge złożonych przed dniem 25 lutego 2015 r. OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Wydanie karty na 24 miesiące na 24 miesiące na 24 miesiące 1) głównej za każdą kartę 2) dodatkowej 2. Użytkowanie karty 1) głównej miesięcznie - pobierana za 7 zł 5 zł 5 zł dany miesiąc w ostatnim dniu 2) dodatkowej roboczym miesiąca 7 zł 5 zł 5 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub zastrzeżonej albo duplikatu karty w miejsce uszkodzonej - 4. Wznowienie karty - 5. Zastrzeżenie karty - 6. Opłata za wypłatę gotówki 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2% 2% 2% za każdą wypłatę, naliczana 2) w bankomatach obcych od wypłacanej kwoty -, min. 3,5, min. 3,5, min. 3,5 3) w kasach innych banków rozliczenia, min. 4,5, min. 4,5, min. 4,5 operacji 4) w bankomatach za granicą, min. 4,5, min. 4,5, min. 4,5 7. Zmiana PIN w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB 4,5 4,5 4,5 za każdą zmianę 2) bankomatach obcych 7 zł 7 zł 7 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 9. Wydanie nowego numeru PIN 6 zł 6 zł 6 zł 10. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5 zł 5 zł 5 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł 5 zł 5 zł 13. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 9

10 14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki 1) w kraju miesięcznie, naliczana od 1% 1% 1% kwoty transakcji wykonanych 2) za granicą w poprzednim cyklu 1% 1% 1% rozliczeniowym 15. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie lub wezwanie - pobierana najpóźniej przy spłacie zadłużenia 16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą wypłatę 18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji - rozliczenia 6,6 (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) równowartość 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard równowartość 95 USD plus koszty operacyjne MasterCard 6,6 (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) nie dotyczy nie dotyczy 6,6 (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1% OPŁATY I PROWIZJE Z TYTUŁU OBSŁUGI KASOWEJ Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Wpłaty gotówkowe klientów indywidualnych na rachunki bankowe prowadzone w za każdą wpłatę - 0,4% innych bankach nie mniej niż 4,5, nie więcej niż Wpłaty gotówkowe klientów instytucjonalnych na rachunki bankowe prowadzone w za każdą wpłatę - 0,5% innych bankach nie mniej niż 5 zł, nie więcej niż Wpłaty gotówkowe klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych za każdą wpłatę - realizowane za pomocą systemu BlueCash. 0,1% nie mniej niż 1 4. Doładowanie telefonów prepaid realizowane w kasie. za każde doładowanie - 10

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 26/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 03.06.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie Załącznik do Uchwały nr 20/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 104.2013 r., zmienionej Uchwałą nr 39/2013 z 27.05.2013 r. zmienionej Uchwałą nr 46/2013 z 07.02013 r. zmienionej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo