Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie:"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Zapytanie ofertowe Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: Aplikacja B2B wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę z zleceniodawcami i dostawcami w zakresie organizacji realizacji projektów event marketing oraz ambient marketing - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zamawiający (beneficjent): MEDIACAP Spółka Akcyjna ul. Francuska Warszawa Tel: , Faks: NIP: , Regon: Wymagania dotyczące Oferentów: 1. Oferent winien posiadać doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego. 2. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli: - została złożona po wyznaczonym terminie, - nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania oferty bez podania przyczyny. 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert cząstkowych. 5. Wszelka korespondencja z oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone przez zgłaszającego na język polski. Oferty: Oferta powinna: - obejmować kompleksowe wykonanie prac wyszczególnione w zapytaniu ofertowym, - być złożona w formie pisemnej na formularzu ofertowym, - być opatrzona datą, - zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, telefon, NIP, Regon, osobę do kontaktu Strona 1

2 - odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego, - być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym, - cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo w wartości netto, - cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem prac oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu: 1. Załącznik Nr 1 do zapytania Ofertowego harmonogram prac związanych z realizacją 2. Formularz ofertowy Miejsce składania ofert Oferty należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres: MEDIACAP Spółka Akcyjna ul. Francuska Warszawa Termin składania ofert r. Okres ważności oferty Okres ważności oferty - 30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert. Kryteria oceny oferty Kryterium oceny ofert wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, a tym samym będzie najbardziej korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego Wybór Oferenta będzie odbywał się w dwóch etapach: etap 1: bezpośrednie spotkanie z P. Edytą Gurazdowską tel celem: zapoznania się z oczekiwaniami oraz polityką firmy Zamawiającego zapoznania się z dokumentacją Zamawiającego (model funkcjonalny aplikacji B2B) okazania dokumentacji potwierdzającej zdobyte doświadczenie w zakresie realizacji projektów grupy IT poprzez prezentację zrealizowanych wdrożeń Metoda przyznawania punktów: Ocenie będzie podlegać: ilość zrealizowanych wdrożeń powyżej wartości ,00 zł Strona 2

3 Ilość wdrożeń maksymalna ilość punktów - 20 (liczba wdrożeń oferty ocenianej/najwyższa liczba wdrożeń z pośród ofert ocenianych) x 20 = ilość zdobytych punktów Zamawiający na podstawie analizy przedstawionych informacji przyzna w postepowaniu liczbę punków w przedziale od etap 2 : - złożenie formularza ofertowego wraz z załącznikiem. Metoda przyznawania punktów: Ocenie będzie podlegać: cena oraz udzielona gwarancja najniższa cena maksymalna ilość przyznawania punktów - 85 udzielona gwarancja - maksymalna ilość punktów 15 (cena najniższej oferty z pośród ocenianych ofert/cena oferty ocenianej x 85) + (udzielona gwarancja z oferty ocenianej/udzielona najdłuższa gwarancja z pośród ocenianych ofert x 15 = ilość zdobytych punktów Zamawiający na podstawie analizy przedstawionych formularzach ofertowych przyzna w postępowaniu liczbę punków w przedziale od Maksymalna ilość punktów do otrzymania w 2 etapach 120 W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę tej samej ilości punktów zostanie wybrana oferta złożona jako pierwsza, Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo w wartości netto, Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia: Aplikacja B2B wraz z wdrożeniem aplikację należy rozumieć jako oprogramowanie składające się z modułów informatycznych pozwalających na osiągnięcie zaplanowanych funkcjonalności w zakresie określonych obszarów współpracy z partnerami. Wdrożona aplikacja B2B będzie posiadać budowę modułową moduły te zintegrowane zostaną w jedną całość zapewniając szybki przepływ danych wewnątrz struktury rozwiązania B2B. Taka budowa pozwoli na uzyskanie funkcjonalnego narzędzie zgodnego z potrzebami. Aplikacja odpowiadać będzie za komunikację z partnerami oraz realizację wszystkich procesów biznesowych w sposób pośredni. Będzie ona spełniać funkcje integracyjne w stosunku do innych modułów. Aplikacja będzie dostarczać dane, informacje i komunikaty pomiędzy poszczególnymi modułami. Odpowiedzialna będzie ona również za zarządzanie obiegiem informacji Strona 3

4 w standardzie XML. Koncepcja ta będzie realizowana za pośrednictwem eksportu/importu danych przez odpowiednio przygotowane pliki (w formacie XML). Ponad to zostaną ujednolicone formaty danych/dokumentów, co umożliwi swobodne ich pobieranie oraz przesyłanie w ramach aplikacji. Aplikacja B2B składać będzie się z dwóch części: administracyjnej, dla partnerów (osobno dla zleceniodawców i dostawców). Część administracyjna będzie ściśle związana z systemem zarządzania procesami w firmie Mediacap i stanowić będzie główne narzędzie pracy naszych pracowników. Z kolei część dla kontrahentów będzie umożliwiać pracę w systemie pracownikom partnerów biznesowych. Tym samym, stanowić ona będzie główny łącznik wymiany informacji między stronami projektu. Część dla partnerów będzie posiadać analogiczne moduły jak część administracyjna, jednak będą one ograniczone do tych funkcjonalności, które będą niezbędne z punktu widzenia optymalizacji procesów biznesowych i usprawnienia działań po stronie partnerów (będą powielone w poszczególnych modułach niektóre z funkcjonalności). Zostanie to szczegółowo opracowane na etapie wykonywania projektu funkcjonalnego systemu B2B. Elementem aplikacji B2B będzie możliwość logowania się i korzystania z rozwiązania za pomocą przeglądarki internetowej. Firmy partnerskie uzyskają dostęp do prostego i intuicyjnego narzędzia, które poprzez przyjazny interfejs umożliwi szybki dostęp do wydzielonych partnerowi funkcjonalności oprogramowania w ramach przydzielonych definiowanych uprawnień. Do panelu tego przekazywane będą wszystkie dane i dokumenty aplikacja B2B będzie odpowiednio pobierała je z części administracyjnej dostępnej tylko dla naszej firmy. Z uwagi, iż rozwiązanie B2B będzie miało charakter aplikacji webowej nie będą wykorzystywane systemy informatyczne partnerów. Modułowa budowa systemu pozwoli zastosować architekturę trójwarstwową, gdzie interfejs użytkownika będzie zupełnie oddzielony od części przetwarzającej systemu oraz części przechowywania danych. Zapewni to także możliwość łatwej kontroli nad danymi, bezpieczeństwo poprzez zastosowanie mechanizmów archiwizacji danych oraz wykorzystanie protokołów komunikacji umożliwiających szyfrowanie przesyłanych danych. Budowa modułowa systemu B2B zapewni skalowalność rozwiązania możliwość objęcia automatyzacją dodatkowych procesów biznesowych oraz udostępnienie rozwiązania większej liczbie użytkowników (możliwość tworzenia dodatkowych panelów systemu oraz przypisywanie partnerom nowych loginów). W ramach aplikacji B2B funkcjonować będą moduły odpowiedzialne za poszczególne obszary aktywności biznesowej: Moduł zarządzania użytkownikami Moduł kontaktowy Strona 4

5 Moduł zarządzania projektami Moduł zarządzania dokumentami Moduł zarządzania płatnościami Moduł zarządzania wierzytelnościami Moduł raportowania Moduł raportowania finansowego Moduł zamówień Moduł monitoringu zamówień Moduł wymiany danych Moduł integracji System XML Moduł baz danych Moduł harmonogramowania prac montażowych i ich zarzadzania Moduł projektów Moduł zarządzania użytkownikami Moduł ten stanowił będzie bazę wszystkich użytkowników systemu. Zapewni on możliwość logowania się do aplikacji oraz zapewni algorytm, który będzie odpowiedzialny za przydział loginów, haseł, definiowanie poziomów uprawnień. Moduł ten będzie przeprowadzał weryfikację danych, a także obsługiwał bazę danych aplikacji B2B. Będzie on pełnił funkcje kontrolne w stosunku do pozostałych modułów (przydzielanie dostępu do modułu zdefiniowanemu użytkownikowi) oraz udostępniał będzie pliki przypisane do danego użytkownika z poziomu panelu klienta. Umożliwi on: - Dodawanie użytkowników; - Usuwanie użytkowników; - Automatyczne przypisywanie oraz nadawanie użytkownikom określonej roli typu pracownik, dostawca, zleceniodawca. - Określenie uprawnień na wszystkich etapach aplikacji. Moduł kontaktów Moduł ten składał będzie się z narzędzi łączących różne elementy komunikowania się firmy Mediacap z partnerami w zakresie zarządzania przebiegiem realizacji poszczególnych procesów. Moduł ten będzie realizował dwukierunkową komunikację pomiędzy naszą firmą a partnerami pozwoli to na sprawne przekazywanie informacji/dokumentacji drogą elektroniczną. Będzie miał on na celu wsparcie wszystkich procesów biznesowych ogółem, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z partnerami, przyczyniając się bezpośrednio do wzmocnienia współpracy biznesowej. Dzięki niemu będzie możliwy swobodny przepływ informacji. Dodatkowo stanowił będzie on bazę wszystkich kontaktów pojawiających się na którymkolwiek etapie funkcjonowania aplikacji (możliwość wyszukiwania danych kontaktowych, filtrowanie oraz sortowanie kontaktów). Strona 5

6 Moduł zarządzania projektami Moduł ten udostępni formularz za pomocą, którego zleceniodawcy będą mogli złożyć zapytanie ofertowe. Zapytanie to zostanie odpowiednio przetworzone i rozdysponowane do poszczególnych działów firmy Mediacap odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych elementów oferty (projektu, wyceny). Tą samą drogą partner otrzyma odpowiedź na złożone zapytanie pobranie dokumentacji. Moduł ten będzie również odpowiedzialny za pobieranie akceptacji, odrzucenia, zdefiniowanych zmian bezpośrednio oraz ponowne przekazanie tych informacji do poszczególnych działów. Jest to jeden z kluczowych elementów funkcjonowania aplikacji. Umożliwi on również realizację następujących zadań: - Założenie nowego projektu w aplikacji z podaniem nazwy zleceniodawcy, nazwy projektu, czasu trwania projektu, przydzielenie osób biorących udział w realizacji projektu. Dane te automatycznie pobierane będą ze złożonego zamówienia. - Automatyczne usuwanie zrealizowanych już projektów (ich archiwizacja). - Zlecenie fakturowania projektu (przekazanie komunikatu do modułu zarządzania finansowego). - Udostępnianie zleceniodawcą informacji o realizowanych dla niego projektach oraz aktualnym statusie prac nad danym projektem. Moduł zarządzania dokumentami Moduł ten będzie ściśle związany z modułem zarządzania projektami. Odpowiedzialny będzie on za tworzenie kosztorysu na rzecz zleceniodawcy (zgodnie ze złożonym zamówieniem). Tworzone kosztorysy będą zawierać następujące pozycje: - Nazwa pozycji kosztowej. - Ilość i jednostka miary. - Planowany koszt zewnętrzny. - Cena dla zleceniodawcy. - Typ pozycji kosztowej. - Komentarze do pozycji. Każdy kosztorys przechodził będzie proces akceptacji w systemie. Będą to następujące etapy: - Stworzenie kosztorysu przez pracownika firmy Mediacap. - Akceptacja kosztorysu przez firmę Mediacap. - Przekazanie kosztorysu bezpośrednio z aplikacji w formie elektronicznej do akceptacji zleceniodawcy. Partner z poziomu panelu klienta dokonuje akceptacji kosztorys lub nie, przekazuje swoje uwagi. Strona 6

7 - Przekazanie przez aplikację informacji naszej firmie o akceptacji kosztorysu lub braku akceptacji. Zleceniodawcy z poziomu panelu klienta będą mieli wgląd w kosztorys, będą mogli sprawdzać ich status. Bezpośrednio w aplikacji partnerzy będą mogli dodawać komentarze oraz propozycję ewentualnych zmian w kosztorysie. Moduł zarządzania płatnościami Moduł ten odpowiedzialny będzie za zarządzanie fakturami otrzymanymi od dostawców odbieranie faktury z systemu, przypisywanie do zamówienia oraz zapisanie do bazy pliku faktury. Moduł ten pozwoli na: - Automatyczne generowanie i przekazywanie faktury przez aplikację B2B. - Automatyczne nadawanie unikalnego numeru identyfikującego. - Automatyczne dopisywanie faktury do budżetu projektu realizowanego dla zleceniodawcy. - Automatyczne oznaczanie faktury jako gotowej do zaksięgowania w systemie księgowym. - Automatyczne przekazywanie faktury do systemu księgowego. - Automatyczne oznaczenie faktury jako zapłacona. - Możliwość weryfikacji przez dostawcę przewidywanego terminu płatności za fakturę z uwzględnieniem terminu płatności przez zleceniodawcę do projektu, którego dana faktura została przypisana. - Generowanie raportów i zestawień. - Możliwość sortowania i filtrowania faktur z uwzględnieniem wielu parametrów. - Możliwość generowania przez partnera raportów o obrotach oraz bieżąca ewidencja statusu płatności faktur. - Generowanie potwierdzeń sald. Moduł zarządzania wierzytelnościami W przypadku współpracy z zleceniodawcami moduł ten pozwoli na generowanie faktur rozliczeniowych z tytułu wykonanych akcji marketingowych. Wystawiane będą faktury, które uprzednio zostały zlecone w module zarządzania projektami. Element ten zapewni: - Automatyczne generowanie i przekazywanie zleceniodawcy faktury. - Przekazywanie faktury do systemu księgowego w celu zaksięgowania i utworzenia rozrachunku po zrealizowanej płatności. - Możliwość podglądu wystawianych faktur w systemie przez zleceniodawcę. - Możliwość generowania zestawień dotyczących obrotów. - Możliwość bezpośredniego generowania potwierdzenia sald na dany moment z zleceniodawcą. Moduł raportowania Strona 7

8 Moduł ten będzie służył do monitorowania ewidencji czasu pracy nad projektem na rzecz danego zleceniodawcy oraz całego przebiegu zadań. W module tym przygotowywane będą bieżące zestawienia dla partnerów na podstawie, których będą oni mogli sprawdzać postęp prac nad ich projektem. Tworzenie tych zestawień odbywać będzie się w oparciu o dane pobierane z pozostałych modułów (dane te będą odpowiednio pobierane i przetwarzane). Moduł raportowania finansowego Moduł ten zapewni przegląd wszystkich projektów jakie są realizowane przez naszą firmę na rzecz zleceniodawców pokazując: - Kwoty faktur sprzedażowych do każdego projektu. - Kwoty faktur kosztowych do każdego projektu. - Brakujące kwoty faktur sprzedażowych i kosztowych. - Wynik finansowy dla danego projektu. - Wynik finansowy dla danego projektu z uwzględnieniem kosztów pracowników. W module widnieć będą informacje o bieżącym wykonaniu budżetu danego projektu dla zleceniodawcy. Partnerzy będą mogli bezpośrednio sprawdzić stopień wykonania ich budżetu generowanie zestawień/ raportów w oparciu o zdefiniowane parametry. Moduł ten będzie bezpośrednio zintegrowany z modułem zarządzania wierzytelnościami oraz płatnościami (z modułów tych pobierane będą i przetwarzane dane do zestawień). Moduł zamówień Moduł ten odpowiedzialny będzie za automatyczne wyliczanie zasobów (rozwiązania technologiczne, scenograficzne, infrastrukturalne, materiałów, itp.) potrzebne do realizacji projektu. W oparciu o te dane wygenerowane zostanie zlecenie zamówienia do dostawcy. Zamówienia te, wraz z dołączonym kosztorysem, specyfikacją rozwiązań, harmonogramem przekazywane będzie do danego dostawcy (dostawca po otrzymaniu komunikatu o pojawieniu się zamówienia w systemie będzie mógł je pobrać z poziomu panelu klienta). Moduł ten będzie posiadał opcję automatycznego rozróżniania dostawcy do którego ma zostać wysłane zamówienie. Za pośrednictwem modułu przekazywana będzie również informacja zwrotna o dostępnych lub niedostępnych zasobach w danym terminie po stronie dostawcy. Moduł monitoringu zamówień Moduł ten będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli nad zgodnością realizacji zmówienia z dokumentacją projektową. Będzie on sygnalizował pojawiające się nieprawidłowości. Moduł umożliwi także przypisanie każdej dostawie terminu jego realizacji i aktywacji funkcji powiadomień w związku z nieterminową realizacją zadań przewidzianych w harmonogramie dostaw. Każdemu zleceniu zostanie przypisany status, stąd będziemy mieć wiedzę o etapie jego realizacji. Moduł wymiany danych Strona 8

9 Moduł ten pozwoli na wymianę i obieg danych w ramach aplikacji B2B. Moduł ten zapewni skuteczne zarządzanie relacjami między danymi. Zakup tego modułu jest niezbędny do zapewnienia płynnego i bezpiecznego przepływu danych. Jest to rozwiązanie pozwalające na pełne zintegrowanie oraz sprawne działanie rozwiązań opartych o elektroniczny przepływ danych. Implementacja modułu pozwoli w pełni zarządzać obiegiem informacji oraz zadaniami z uwzględnieniem czynnika czasu. Do głównych funkcji modułu należeć będzie: - Elektroniczne zarządzanie dokumentami/danymi przychodzącymi/wychodzącymi. - Automatyczne wprowadzanie cyfrowej wersji dokumentów do bazy danych oraz ich katalogowanie. - Efektywne zarządzanie (sterowanie) obiegiem informacji i dokumentów. - Monitoring przepływu informacji w ramach systemu. - Szybki dostęp do potrzebnych informacji dzięki możliwości automatycznego wyszukiwania dokumentów/danych według zdefiniowanych parametrów. - Zasilanie realizowanych procesów biznesowych odpowiednimi danymi. Moduł integracji Moduł ten będzie odpowiedzialny za synchronizację wewnętrzną pracy poszczególnych modułów stanowiących komponenty aplikacji B2B. Odpowiadał będzie również za nawigowanie poszczególnych procesów biznesowych, jakie będą przeprowadzane. Rozwiązanie to pozwoli standaryzować i nadzorować w sposób elektroniczny przebieg procesów. Moduł wyposażony będzie w elementy wymaganej struktury uprawień, gwarancji bezpieczeństwa informacji niejawnych i danych wrażliwych. Moduł integracji będzie spełniał wszystkie zasady niezbędne do prawidłowego działania aplikacji B2B: - Zapewni odpowiedni przepływ informacji w ramach aplikacji B2B. - Umożliwi skorelowanie informacji przechowywanych w różnych miejscach aplikacji. - Pozwoli na ujednolicenie tych informacji, w konsekwencji prowadzi do efektywniejszego wykorzystania posiadanych danych. - Usprawni organizację działalności aplikacji B2B. - Zsynchronizuje przepływ danych i dokumentów. System XML Moduł ten będzie odpowiadał za komunikację występującą pomiędzy naszą firmą a partnerami. Jego zadaniem będzie dokonywanie konwekcji plików na format XML i ich przesyłanie do partnerów, między innymi na etapie składania zmówienia. Będzie on także przetwarzał pliki udostępnione przez partnera w celu wykorzystania i przetworzenia danych w aplikacji B2B na potrzeby realizacji poszczególnych operacji. Moduł ten będzie odpowiedzialny zatem w sposób pośredni za przeprowadzanie procesów biznesowych związanych z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych w standardzie XML. Strona 9

10 Moduł baz danych Moduł ten zapewni obsługę stworzonej oraz na bieżąco poszerzanej bazy danych aplikacji. Będzie on odpowiedzialny za przeprowadzanie procesu gromadzenia, udostępniania i wyszukiwania danych. Moduł ten zapewni możliwość wykorzystania przez nasz personel i pracowników partnerów bazy danych w codziennej pracy, które dotyczą każdej z realizowanych bądź zrealizowanych prac nad projektem. Moduł ten zapewni możliwość udostępniania poszczególnych informacji oraz dokumentów (harmonogramów dostaw, projektu scenariusza, kosztorysów, specyfikacji materiałów, itp.). Moduł bazy danych będzie udostępniał wyszukiwarkę danych, która wskaże odpowiedzi spełniające kryteria zapytania (poprzez wskazanie odpowiednich parametrów). Moduł harmonogramowania prac montażowych i ich zarządzania Moduł ten będzie przeznaczony do przeprowadzania efektywnego harmonogramowania. Poprzez moduł harmonogramowania i koordynacji działań Mediacap i partnerów będzie możliwe uzyskanie dostępów do aktualnych harmonogramów prac wszystkich zaangażowanych dostawców w zakresie wolnych i zajętych terminów prac, dostępu do zasobów. Moduł ten będzie także umożliwiał zlecenie pracy konkretnemu partnerowi, po czym po akceptacji dokona automatycznej aktualizacji danych w harmonogramie. Ten element aplikacji będzie także odpowiedzialny za wysyłanie powiadomień o zleconych pracach do wszystkich użytkowników oraz sugerowanie innego terminu w przypadku odmowy bądź zmianach w harmonogramie poprzez weryfikację dostępnych danych. Podczas przydzielania prac montażowych pod uwagę będą brane również takie czynniki jak, uprawnienia, posiadane zasoby, itp. Podstawą realizacji tego procesu będą dane wprowadzone przez partnera do bazy danych. Po wytypowaniu partnera do wykonania prac montażowych otrzyma on bezpośrednio w aplikacji szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia. Kreator projektów Moduł ten będzie udostępniał zleceniodawcy parametry, dostępne szablony, układy, zasoby niezbędne do przygotowania projektu scenariusza. Użytkownik podczas projektowania wybiera szablony/układy, kolejno umieszcza w obszarze roboczym assety oraz swoje własne treści. Funkcjonalnością modułu będzie udostępnianie panelu szablonów i układów, pobieranie listy dostępnych układów i szablonów, ich otwieranie, dokonywanie zmian i zapis. Zamawiający określił zakres prac wdrożeniowych aplikacji B2B, prac konfiguracyjnych oraz prac dodatkowych: 1. Prace wdrożeniowe - Wdrożenie platformy B2B (przeniesienie aplikacji B2B do środowiska produkcyjnego, instalacja aplikacji B2B w środowisku produkcyjnym) - Migracja danych z dotychczasowego oprogramowania do aplikacji B2B. 2. Prace konfiguracyjne (Konfiguracja poszczególnych modułów aplikacji B2B, zdefiniowanie ścieżek obiegu dokumentów, zdefiniowanie odpowiednich wydruków, zdefiniowanie praw dostępu). Strona 10

11 3. Prace dodatkowe - Opracowanie projektu wdrożeniowego (opis procesów przyszłych oraz opis sposobu ich odzwierciedlenia w systemie, zasady współpracy i wymiany danych, opis architektury systemu oraz niezbędnych parametrów jej konfiguracji, opis infrastruktury technicznej niezbędnej dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu, harmonogram realizacji wdrożenia). Zaewidencjonowanie stanu obecnego procesów biznesowych zachodzących w relacji Mediacap partnerzy biznesowi. Optymalizacja zewidencjonowanych procesów pod kątem wdrożenia aplikacji B2B. Określenie mierników procesów. - Testowanie aplikacji B2B. W ramach aplikacji B2B automatyzacji poddane zostaną procesy biznesowe, przypisane poszczególnym partnerom projektu: Procesy biznesowe realizowane we współpracy z zleceniodawcami 1. Proces złożenie zapytania ofertowego 2. Proces projektowania 3. Proces akceptacji projektu oraz zamówienia wyceny 4. Proces rozliczenia Proces złożenie zapytania ofertowego. Za pośrednictwem aplikacji B2B zleceniodawca będzie mógł złożyć zapytanie ofertowe (na wycenę projektu z zakresu event marketing oraz ambient marketing), poprzez wypełnienie udostępnionego formularza w zakresie parametrów realizacji zlecenia. Zamówienie to zostanie przekazane do firmy Mediacap. Przekazane zostanie ono itp. do poszczególnych działów zajmujących się przygotowaniem kosztorysu, wyceną zlecenia, definiowaniem zakresu prac związanych z realizacją projektu. W odpowiedzi na otrzymane zapytanie przekazana zostanie partnerowi za pośrednictwem aplikacji B2B oferta wykonania zlecenia (wycena). Wskazana funkcjonalność pozwoli ograniczyć ilość zapytań ofertowych kierowanych do naszej firmy drogą tradycyjną. Po otrzymaniu takiego zapytania zobowiązani jesteśmy do przetworzenia danych w nich zawartych oraz przekazania go do poszczególnych działów w celu przygotowania oferty. Proces ten znacznie wydłużał czas jej przygotowania, w szczególności w przypadku otrzymania od partnera niepełnych danych, wymagających ich uszczegółowienia drogą telefoniczną. Proces Projektowania. Aplikacja B2B będzie narzędziem za pomocą, którego zleceniodawcy będą mogli samodzielnie stworzyć projekt scenariusza działań event marketing oraz ambient marketing. Udostępnione oprogramowanie będzie posiadało szereg opcji do wykorzystania, które pozwolą na stworzenie optymalnego dla partnerów projektu. Po zaakceptowaniu projektu zostanie on przekazany naszej Strona 11

12 firmie. W ramach procesu udostępniony zostanie partnerom kreator projektu, który udostępni narzędzia do zaprojektowania scenariusza. Udostępnione zostaną niezbędne parametry, szablony, układy i zasoby. Zleceniodawca podczas projektowania wybierał będzie szablony/układy kolejno umieszczane w obszarze roboczym oraz będzie mógł dodawać własne treści. Aktualnie nie posiadamy możliwości udostępniania naszym partnerom narzędzi, które pozwolą im na samodzielne projektowanie scenariusza działań event marketing oraz ambient marketing. W chwili obecnej projekty te są nam przedstawiane na spotkaniach osobistych. Stanowią one wydrukowane wizje projektu przygotowanego przez zleceniodawców. Następnie nad wizją tego projektu pracuje nasz grafik (zmuszony jest on do odtworzenia otrzymanego projektu w oprogramowaniu przez niego wykorzystywanym). Proces akceptacji projektu zamówienia oraz wyceny Aplikacja B2B znacznie przyśpieszy działania związane z akceptacją zamówienia (kosztorysu). Po przygotowaniu kosztorysu nasza firma prześle dokumenty do zleceniodawcy za pomocą aplikacji B2B uprawnionemu przedstawicielowi partnera. Będzie on mógł z poziomu udostępnionego panelu klienta pobrać dokumentację oraz dokonać jej akceptacji, odrzucenia, zasugerowania zamian bezpośrednio w aplikacji. Zaakceptowanie kosztorysy przez partnera wiązać będzie się z automatycznym przesłaniem informacji do naszej firmy i pozwoli na rozpoczęcie prac na projektem. Po akceptacji przez klienta projektu oraz kosztorysu dokumenty przekazane zostaną do działu zajmującego się realizacją projektów marketingowych. Istotnym elementem jest uzyskanie dokładnych wyliczeń zapotrzebowania (materiałowego, na rozwiązania techniczne, scenograficzne, infrastrukturalne) oraz estymacja potrzeb pod kątem dostawców. Aktualnie przekazujemy partnerowi kosztorys w formie tradycyjnej. Tą samą drogą zleceniodawca dokonuje jego akceptacji lub odrzucenia. Kontakt telefoniczny lub znacznie dezorganizuje pracę naszej firmy. Obecna forma współpracy i sposób akceptacji kosztorysu oraz wnoszenia przez klientów uwag jest powodem wielu nieporozumień powodem tego jest brak systemu do weryfikowania przydzielonych uprawnień dla osób kontaktujących się z nami ze strony zleceniodawców w efekcie często pomimo wykonania zaleceń od partnera rezultat ostateczny jest kwestionowany i podnoszony jest zarzut wniesienia uwag przez osobę nieuprawnioną bądź uprawnioną w innym obszarze. Naszym celem jest poprzez rozwiązanie systemowe zastosowanie metody przydzielania uprawnień przez przedstawiciela zleceniodawcy własnemu personelowi wówczas sytuacja ta ulegnie zmianie a system pozwoli prześledzić poprzez rejestr czynności proces uzgadniania ze zleceniodawcę oraz czas, uwagi i akceptacje ze strony zamawiającego. Proces rozliczania Aplikacja B2B poprawi efektywność wykonywanych działań związanych z rozliczaniem wykonanego zlecenia poprzez generowanie faktur i protokołów potwierdzających zrealizowanie danej usługi. Rozliczanie dokonane zostanie na podstawie prowadzonej rejestracji w aplikacji B2B wykonanych Strona 12

13 prac w zakresie liczby godzin, wykorzystanych zasobów, wykorzystanych materiałów, itp. Definiowane będą tutaj i wyceniane prace dodatkowe. Zleceniodawca będzie posiadał możliwość pobrania elektronicznej postaci faktury z poziomu panelu klienta, gdzie będzie mógł również sprawdzać poziom należności, historię zamówień, saldo, itp. Proces monitorowanie przebiegu realizacji prac nad projektem Zleceniodawca z poziomu aplikacji B2B uzyska dostęp do informacji opisujących przebieg realizacji prac nad projektem. Partner poprzez zdefiniowanie odpowiednich parametrów będzie mógł wygenerować wszystkie zestawienia mówiące na jakim etapie jest jego zamówienie (wartość wykorzystanego dotychczas budżetu, czasochłonność prac, ilość zaangażowanych zasobów, itp.) informacje te będą pobierane z bazy danych, na bieżąco aktualizowanej przez firmę Mediacap. Poprzez aplikację zleceniodawcy będą widzieć postępy w pracach nad ich projektem. Procesy biznesowe realizowane we współpracy z dostawcami: 1. Proces składania zamówień. 2. Proces zarządzania harmonogramem dostaw. 3. Proces zarządzania procesami montażowymi. 4. Proces kontroli realizacji zamówień. 5. Proces rozliczania. Proces składanie zamówień Na podstawie zaakceptowanego przez zleceniodawcę projektu oraz kosztorysu nastąpi wyliczenie zasobów potrzebnych do realizacji usługi. Określone zostaną rozwiązania technologiczne, scenograficzne, infrastrukturalne, materiałowe, itp. oraz na tej podstawie przygotowane zostanie zamówienie i przekazane do dostawcy za pomocą aplikacji B2B. Do zamówienia dołączany będzie kosztorys realizowanego przedsięwzięcia, specyfikacja zamówionych rozwiązań. Partner będzie mógł pobrać dokumenty bezpośrednio z poziomu panelu klienta. W sytuacji pełnej dostępności zamówionych rozwiązań po stronie dostawcy w określonym terminie w zamówieniu nastąpi ich rezerwacja. Wdrożona aplikacja będzie ewidencjonowała zamówienia wysłane do dostawców, co pozwoli na bieżące śledzenie statusu zamówień oraz wykonywanie raportów i zestawień w tym zakresie. Aplikacja będzie posiadać funkcjonalność automatycznego rozróżniania dostawcy danego materiału, do którego ma zostać wysłane zamówienie oraz podpowiadania zamienników w sytuacji braku określonych rozwiązań po stronie dostawcy. Proces zarządzania harmonogramem dostaw Aplikacja B2B pozwoli na usprawnienie procesu związanego z ustalaniem harmonogramu dostarczenia nam zamówionych zasobów wraz z wymaganymi pracami montażowymi. Możliwe to będzie poprzez sprawdzanie terminów dostępności określonych zasobów poszczególnych partnerów określonych w stworzonej bazie danych. Na podstawie zdefiniowanych wolnych terminów i zasobów aplikacja automatycznie zaproponuje termin dostaw oraz wymaganych prac montażowych i dokona Strona 13

14 jego rezerwacji. Aplikacja odpowiedzialna będzie również za automatyczną aktualizację harmonogramów w zakresie zaznaczenia danego terminu jako zarezerwowany oraz określenia czasu rezerwacji. Proces zarządzania pracami montażowymi Aplikacja B2B pozwoli na usprawnienie obszaru związanego z zarządzaniem poszczególnymi zleceniami przydzielanie zadań pomiędzy poszczególnych dostawców oraz zdefiniowane przedmiotu prac bezpośrednio w aplikacji. W efekcie partner przydzielony do realizacji określonych zadań będzie posiadał wszystkie niezbędne informacje do wykonania prac w formie elektronicznej. Proces kontroli realizacji zamówienia W ramach tego procesu firma Mediacap będzie posiadać możliwość stałego monitorowania przebiegu realizacji zamówienia pod kątem zgodności z kosztorysem realizowanego przedsięwzięcia, specyfikacji zamówionych rozwiązań, harmonogramu dostarczenia, itp. Informacje te będą bezpośrednio przekazywane w ramach aplikacji B2B. Obecnie w celu kontroli przebiegu realizacji zamówienia kontaktujemy się z dostawcą telefonicznie, czasem . Brak automatyzacji tego procesu powoduje liczne rozbieżności pomiędzy zamówieniem a otrzymaną dostawą, niedotrzymanie harmonogramu dostaw, niezgodność z przedstawioną specyfikacją materiałów, itp. Proces rozliczania W ramach tego procesu generowane będą raporty, rozliczenia oraz wystawiane będą na ich podstawie faktury. Dostawca za pomocą aplikacji będzie mógł przekazać nam elektroniczną postać faktury wraz z jej zawartością oraz sprawdzać jej stan akceptacji, status płatności. W ramach realizacji projektu będzie miała miejsce implementacja elektronicznej wymiany danych w standardzie XML w następujących procesach: 1. Proces złożenie zapytania ofertowego. Przedmiotem automatycznej wymiany danych w tym procesie będzie oferta (kosztorys) przygotowana przez firmę Mediacap, stanowiąca odpowiedź na złożone zapytanie przez zleceniodawcę. Przygotowana oferta w systemie będzie automatycznie konwertowana do formatu XML i przesyłana partnerowi. Dzięki temu wyeliminowana zostanie z obiegu tradycyjna, papierowa forma dokumentu. 2. Proces akceptacji projektu zamówienia oraz wyceny. Przekazywany do akceptacji kosztorys w tradycyjnej formie (Word, Excel) po wczytaniu do aplikacji B2B będzie automatycznie konwertowany do formatu XML i przekazywany do panelu klienta danego zleceniodawcy. Pozwoli to na całkowite wyeliminowanie z odbiegu tradycyjnej formy dokumentów. 3. Proces składania zamówień. Do formularza zamówienia składanego u dostawcy dołączane będą dokument takiej jak: kosztorys projektu, specyfikacja rozwiązań, harmonogram dostarczenia. Dokumenty te posiadać będą tradycyjna formę (Word, Excel) po wczytaniu ich do aplikacji B2B pliki te będą automatycznie konwertowane do formatu XML i Strona 14

15 przekazywane do panelu klienta dostawcy. Wyeliminuje to z obiegu tradycyjną, papierową formę dokumentów. 4. Proces rozliczania z zleceniodawcami. Wygenerowana w systemie faktura rozliczeniowa z zleceniodawcą będzie automatycznie konwertowana w formacie XML oraz przesyłana do partnera. Partner ten będzie mógł pobrać fakturę i wprowadzić ją do swojego systemu księgowego. Dzięki temu wyeliminowana zostanie z obiegu tradycyjna, papierowa forma dokumentu. 5. Proces projektowania. Przygotowany projekt scenografii działań event marketing oraz ambient marketing przez zleceniodawców będzie automatycznie konwertowany do formatu XML i przekazywany do naszego programu graficznego. Brak potrzeby przetwarzania otrzymanej wizji projektu w formie tradycyjnej w programie, w którym pracuje nasz grafik. Wyeliminuje to z obiegu tradycyjną, papierową formę dokumentów. 6. Proces zarządzania pracami montażowymi. Za pomocą aplikacji B2B będzie definiowany przedmiot prac montażowych i automatycznie przekazywany partnerowi w pliku XML. Wyeliminuje to z obiegu tradycyjną, papierową formę dokumentów w postaci przedmiotu i charakteru zamówienia (prac). System XML będzie jednym z elementów (modułów) aplikacji B2B. Elastyczna i skalowalna architektura rozwiązania pozwoli na ich zastosowanie w dodatkowych procesach biznesowych oraz we współpracy większą liczbą partnerów. Wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia następuje zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 Zapytania Ofertowego Strona 15

16 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego Harmonogram prac związanych z realizacją projektu okres realizacji Od dnia podpisania umowy do dotyczy 1. zakup wartości niematerialnych i prawnych a) Aplikacja B2B (część 1/4) 1. zakup wartości niematerialnych i prawnych a) Aplikacja B2B (część 2/4) 1. zakup wartości niematerialnych i prawnych a) Aplikacja B2B (część 3/4) 1. zakup wartości niematerialnych i prawnych a) Aplikacja B2B (część 4/4) Strona 16

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 02.04.2014r. Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie:

Warszawa, 02.04.2014r. Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: Warszawa, 02.04.2014r. Zapytanie ofertowe Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: Aplikacja B2B wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. BLIKET GRZEGORZ BYLINA ul. Sochaczewska 8B lok. 8 05-840 Brwinów Tel: 508317191, Faks: 227295112 NIP: 5291601562, Regon: 140798009

Zapytanie ofertowe. BLIKET GRZEGORZ BYLINA ul. Sochaczewska 8B lok. 8 05-840 Brwinów Tel: 508317191, Faks: 227295112 NIP: 5291601562, Regon: 140798009 Brwinów, 26.11.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy Usługi doradcze i eksperckie a) Opracowanie modelu funkcjonalnego platformy B2B b) Opracowanie projektu technicznego w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem

Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Kraków, dnia 01.06.2012 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe Kraków, dnia 28.06.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa b. system operacyjny do obsługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie:

Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: Brzozów, 18.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: System B2B wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Oferta powinna: - obejmować kompleksowe wykonanie prac wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

Zapytanie ofertowe. Oferta powinna: - obejmować kompleksowe wykonanie prac wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym Warszawa, 02.01.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) oprogramowanie systemowe serwera Microsoft OEM Windows Server Datacenter

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy poniższych usług:

Kraków, dnia Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy poniższych usług: Kraków, dnia 1.07.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy poniższych usług: 1. Analiza przedwdrożeniowa 2. Opracowanie projektu funkcjonalnego systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 01.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Designer Marek Drobot i Wspólnik Spółka Jawna a jego partnerami Zamawiający: Designer

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano 12-10-2012 Kwiatowa 3 84-207 Bojano NIP 584-26-36-178 REGON - 220531780 Firma Maximus A. Domalik Spółka Jawna pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 16.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera ul. Wawerska 47A, 05-400 Otwock NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Białystok 18-12-2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres Korespondencyjny zamawiającego: Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Kraków, 31.07.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd i Administracja Nieruchomości "Dagoba" s.c. Kieć Beata, Jolanta Gablankowska-

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Płońsk, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są: Łódź, dnia 03.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zleceniodawca Zleceniodawcą jest: APLA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225 Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tarnów, dn. 20.12.2013r. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tarnów, dn. 20.12.2013r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Tarnów, dn. 20.12.2013r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Leszno, 3.07.2013 1. Nazwa i adres zamawiającego: TORA-Leszno Monika Ratajczak ul. Reja 75, 64-100 Leszno NIP 6972152551 REGON - 301414929

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Grupa Dla Domu Spółka Akcyjna ul. Celna 13/8 30-507 Kraków NIP 6751455224

ZAPYTANIE OFERTOWE. Grupa Dla Domu Spółka Akcyjna ul. Celna 13/8 30-507 Kraków NIP 6751455224 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 29.09.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo