ZAPYTANIE OFERTOWE. Tarnów, dn r. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Tarnów, dn. 20.12.2013r. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Tarnów, dn r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 projektem pt. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B Print Storm automatyzującego procesy biznesowe Copytec Marcin Ramian i partnerów firmy Poniżej szczegóły zapytania ofertowego: Dane zamawiającego: Miejsce i czas składania ofert: COPYTEC Marcin Ramian ul. Tuchowska Tarnów NIP REGON Oferty prosimy dostarczać w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia roku. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: COPYTEC Marcin Ramian ul. Tuchowska Tarnów Oferty elektroniczne prosimy przesyłać na adres: Osoba do kontaktu: Kryteria oceny ofert: Wszelkie dodatkowe informacje związane z zapytaniem ofertowym można otrzymać od: Marcina Ramiana Tel Mail. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena netto odnosząca się do całości oferty maksymalnie 20 punktów. Najtańsza oferta otrzyma 20 punktów, punktacja dla kolejnych ofert będzie obliczana proporcjonalnie do atrakcyjności cenowej oferty najtańszej.

2 2. Okres gwarancji maksymalnie 10 punktów. - od 0 do 24 miesięcy włącznie 0 pkt. - powyżej 24 miesięcy - 48 miesięcy włącznie 5 pkt. - powyżej 48 miesięcy 10 pkt. Maksymalna ilość punktów: 30 Za najlepszą zostanie uznana oferta, której uzyska największą liczbę punktów. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytanie ofertowego jest: 1. Koszty wdrożenia wraz z instalacją modułu integracyjnego B2B. 2. Moduł integracyjny B2B. 3. Zintegrowany moduł dynamicznego kosztorysowania i harmonogramowania. 4. Zintegrowany moduł automatycznej realizacji zamówień. 5. Koszty wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu dynamicznego kosztorysowania i harmonogramowania. 6. Koszty wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu automatycznej realizacji zamówień. 7. Zintegrowany moduł analityczno- raportowo- finansowy. 8. Zintegrowany moduł zarządzania inwestycjami. 9. Koszt wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu analityczno- raportowo- finansowego. 10. Koszt wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu zarządzania inwestycjami. 11. Zintegrowany moduł obsługi reklamacji. 12. Zakup szkoleń specjalistycznych. 13. Koszt wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu obsługi reklamacji. 14. Wykonanie Migracji danych z poprzednich systemów informatycznych. 15. Konfiguracja i uruchomienie systemu B2B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 specyfikacji. Inne uwagi: Składane oferty powinny posiadać datę ważności do dnia r. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego zapytania.

3 Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt ma na celu automatyzację realizacji procesów biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami projektu. Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu systemu IT typu B2B, który jest opisany w niniejszej aplikacji. SYSTEM B2B ZAKUP LICENCJI Licencje systemu B2B na następujące moduły: Moduł integracyjny B2B, Zintegrowany moduł dynamicznego kosztorysowania i harmonogramowania, Zintegrowany moduł automatycznej realizacji zamówień, Zintegrowany moduł analityczno - raportowo finansowy, Zintegrowany moduł zarządzania inwestycjami, Zintegrowany moduł obsługi reklamacji. Licencje są osią projektu jednym z głównych elementów stanowiących podstawę do stworzenia zintegrowanego systemu B2B. Będą one stanowiły bazę systemu IT wnioskodawcy, który zasilany odpowiednimi danymi, będzie (po jego integracji z systemami partnerów biznesowych) podstawą do prowadzenia w sposób automatyczny procesów biznesowych opisanych w niniejszej aplikacji. Planowany do wdrożenia system B2B jest oprogramowaniem modułowym, tj. składa się z niezależnych od siebie, choć współpracujących ze sobą aplikacji i zaliczany jest do klasy Zintegrowanych Systemów Informatycznych. Podstawowym elementem systemu jest baza danych, która będzie wspólna dla wszystkich modułów. Moduły będą obejmowały podstawowe procesy biznesowe firmy w takich obszarach jak: uzgadnianie cen materiałów budowlanych, ich zapasów, sprzedaż usług remontowo wykończeniowej czy nieruchomości. System jest elastyczny i umożliwi dopasowanie do specyfiki przedsiębiorstwa, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów). Oprogramowanie tworzące system B2B będzie oprogramowaniem dedykowanym, opracowanym specjalnie dla firmy Copytec z uwzględnieniem specyficznych potrzeb funkcjonowania przedsiębiorstwa i procesów zachodzących pomiędzy nim a partnerami biznesowymi. System pozwoli na automatyzację czynności związanych z uzgadnianiem cen materiałów drukarskich, ich zapasów, pośredniczeniu w sprzedaży usług poligraficznych czy urządzeń drukarskich. Moduł integracyjny B2B Moduł służący do integracji procesów biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi. Moduł umożliwi przepływ informacji pomiędzy modułami: dynamicznego kosztorysowania i harmonogramowania, automatycznej realizacji zamówień, analityczno - raportowo finansowym, zarządzania inwestycjami oraz obsługi reklamacji. Moduł ten ponadto odpowiedzialny będzie za zarządzanie informacją o współpracujących przedsiębiorcach, procedurach, zbiorach, bazach danych.

4 Umożliwi wprowadzenie do systemu informacji o: oferowanej usłudze i statusie jej wykonania, klientach, pracownikach, rozrachunkach z partnerami itp., które później będą wykorzystywane w innych modułach. Dzięki systemowi dane firmy mogą być dzielone między różnych partnerów i automatycznie do nich wysyłane / od nich pobierane. System zapobiegnie wprowadzaniu duplikatów, dzięki czemu dane w systemie będą zawsze spójne i łatwo je będzie wyszukać. Zintegrowany moduł dynamicznego kosztorysowania i harmonogramowania Dzięki wdrożeniu powyższego modułu możliwa będzie automatyzacja czynności związanych m.in. z przygotowywaniem kosztorysów cząstkowych przez poszczególnych partnerów, kosztorysów ostatecznych przedstawianych klientowi, opracowywaniem najbardziej optymalnych harmonogramów wykorzystania zasobów. W systemie nastąpi rozdzielenie zadań i dystrybucja informacji o projekcie wraz z zakresem wyceny do systemów partnerów biznesowych. Na podstawie zamieszczonych w systemie partnera cenników i planów dostępności zasobów wygenerowane zostaną kosztorysy cząstkowe. System automatycznie scali również warunki współpracy pomiędzy partnerami dla danego projektu. Moduł umożliwi automatyczne zagregowanie kosztorysów cząstkowych poszczególnych partnerów w jedną ofertę handlową przedstawianą klientowi. Dzięki informacjom nt. dostępności poszczególnych zasobów system automatycznie zaproponuje najbardziej efektywne ich lokowanie, poprzez tworzenie scenariuszy harmonogramów realizacji zadań. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom możliwe będzie stworzenie w ramach projektu rozwiązania umożliwiającego efektywne zarządzanie i alokowanie zasobów, monitorowanie dostępności poszczególnych zasobów, jak również stały podgląd oferty cenowej i warunków współpracy pomiędzy partnerami. Dane dotyczące automatyzacji procesów będą monitorowane i zapisywane w systemie. Zintegrowany moduł automatycznej realizacji zamówień Dzięki wdrożeniu powyższego modułu możliwa będzie automatyzacja czynności związanych m.in. ze zlecaniem i przyjmowaniem zamówień na wcześniej kosztorysowane usługi. Moduł umożliwi automatyczne utworzenie i przesłanie zamówienia do poszczególnych partnerów, na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez klienta kosztorysów. Zamówienia zostaną podpisane podpisem elektronicznym. W przypadku odrzucenia zamówienia przez Partnera (m.in. w przypadku braku wolnych zasobów) następuje przejście do procesu tworzenia wyceny na części prac, których zamówienie zostało odrzucone. Automatyzacja procesu skróci czas oczekiwania klienta na rozpoczęcie świadczenia usługi, pozwoli również na szybką reakcję w postaci zmiany podmiotu, w przypadku braku dostępnych zasobów do realizacji zlecenia

5 Zintegrowany moduł analityczno raportowo finansowy Zakup modułu zapewni automatyzację czynności związanych m.in. z przeprowadzaniem rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami, przesyłaniem raportów i statystyk nt. wspólnych projektów. Moduł umożliwi automatyczne przesyłanie faktur rozliczających wykonane przez partnerów zadania zgodnie z aktualizowanym w systemie harmonogramem prac i kosztorysem. Wszystkie faktury dla poszczególnych partnerów będą automatycznie przetwarzane na zestawienia obrazujące przepływy środków finansowanych i zaangażowanie w projekty prowadzone przez Wnioskodawcę. Będą również tworzone zestawienia stanu sprzedaży poszczególnych usług, by z jednej strony elastycznie dostosowywać ofertę do potrzeb rynkowych, z drugiej zaś by móc efektywnie alokować zasoby (a w przyszłości aktywnie poszukiwać nowych partnerów posiadających określone zasoby). Ponadto moduł umożliwi automatyczne przesyłanie informacji nt. stanu płatności między parterami możliwy będzie podgląd statusu płatności określonej faktury. Zintegrowany moduł zarządzania inwestycjami Moduł pozwoli na automatyzację czynności związanych m.in. z monitorowaniem ponoszonych podczas realizacji inwestycji kosztów, zasobów, dokonywaniem niezbędnych zmian w procesie realizacji inwestycji, prowadzeniem rejestrów ryzyka, czy śledzeniem etapu realizacji poszczególnych inwestycji. Umożliwi automatyczne wygenerowanie nowego obiektu inwestycji, zawierającego ustalone w zaakceptowanym kosztorysie warunki. Pozwoli również na automatyzację podziału zadań między partnerami zgodnie z wcześniej opracowanym kosztorysem. Poprzez zintegrowany system możliwy będzie bieżący nadzór nad danymi wprowadzanymi do systemu, monitoring kosztów, a także ogólny nadzór nad realizacją inwestycji. Po zakończeniu wszystkich zadań projektowych, nastąpi porównanie kosztów realizacji z zakładanymi kosztami i rozliczenie projektu. Zintegrowany moduł obsługi reklamacji Dzięki modułowi współpraca systemów informatycznych będzie polegała na automatyzacji czynności związanych m.in. z przypisywaniem podmiotów odpowiedzialnych za obsługę reklamacji a także automatyzację czynności związanych z monitorowaniem ponoszonych podczas realizacji usług kosztów, zasobów. Moduł umożliwi automatyczne przypisanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań reklamacyjnych oraz tryby realizacji prac (czasy podjęcia zgłoszenia, utworzenia rozwiązania zastępczego, czasy wykonania reklamacji). W przypadku braku wolnych zasobów u wyznaczonego partnera w momencie nadejścia zgłoszenia system automatycznie wyznaczy podmiot zastępczy zgodnie z dostępnością odpowiednich zasobów. Informacje związane z czasami poszczególnych działań w systemie oraz informacje nt. przeprowadzanych czynności będą rejestrowane i zachowywane w bazie systemu B2B, do dalszego wykorzystania (np. reklamacji).

6 W ramach niniejszego projektu zaplanowane zostało nabycie usług informatycznych i technicznych nieodłącznie związanych z instalacją zakupywanej infrastruktury technicznej, oprogramowania oraz usługi wdrożeniowe. W skład pozycji nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania wchodzą następujące, zaplanowane w ramach projektu elementy: WDROŻENIE WRAZ Z INSTALACJĄ LICENCJI NA MODUŁY SYSTEMU B2B Instalacja poszczególnych licencji na moduły systemu B2B: a) koszty wdrożenia wraz z instalacją modułu integracyjnego B2B, b) koszty wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu dynamicznego kosztorysowania i harmonogramowani, c) koszty wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu automatycznej realizacji zamówień, d) koszty wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu analityczno - raportowo finansowego, e) koszty wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu zarządzania inwestycjami, f) koszty wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu obsługi reklamacji, g) konfiguracja i uruchomienie systemu B2B, oraz: h) wykonanie migracji danych z poprzednich systemów informatycznych. Z uwagi na specyfikę oraz integralność systemu, proces implementacji jest złożony i długotrwały. Prace wdrożeniowe (w tym testowanie) mają na celu zapewnienie, iż będzie się on nadawać do gospodarczego wykorzystania przez Wnioskodawcę, umożliwiając automatyzację procesów biznesowych z partnerami. Wdrożenie poszczególnych licencji systemu zostanie przeprowadzone zgodnie z poniższym schematem: ü przygotowanie systemu do pracy w organizacji (instalacja i parametryzacja systemu), ü przygotowanie bazy technicznej systemu, ü zainstalowanie poszczególnych modułów na wskazanym serwerze, ü przygotowanie systemu informatycznego do eksploatacji, ü testowanie systemu (m.in. funkcjonalności modułów, jak również integracji między modułami), ü właściwe wdrożenie systemu. Następnie po prawidłowym wdrożeniu całego zintegrowanego systemu nastąpi: ü uruchomienie konektorów B2B z partnerami (w ramach niniejszego projektu ujęto tylko i wyłącznie koszty ponoszone przez Wnioskodawcę), ü przetestowanie konektorów, ü ostateczna weryfikacja systemu, tj. sprawdzenie poprawności działania systemu (w tym testowanie systemu).

7 MIGRACJA DANYCH Z POPRZEDNICH SYSTEMÓW Migracja danych zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższym schematem: analiza źródeł danych (zweryfikowanie pełnej listy obiektów podlegających migracji), określenie transformacji jakie będą musiały być zastosowane do migrowanych danych (w celu zapewnienia jakości implementowanych transformacji) oraz tzw. czyszczenie danych, przeniesienie danych w odpowiednie miejsca wdrożonego systemu SWP. Przeprowadzenie tego procesu jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania systemu i wykorzystywania go do prowadzenia procesów biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą a Parterami. Proces ten pozwoli na migrację danych o dotychczasowej współpracy partnerów, jak i o innych zdarzeniach mających wpływ na wzajemne ich relacje. W trakcie usługi przeprowadzana zostanie testowa migracja danych, ustalane zostaną wspólne tabele migracyjne, przetestowane zostanie również zachowanie prototypu systemu na bazie danych ze starych systemów. W ramach projektu przewidziano szkolenia specjalistyczne pracowników zaangażowanych w działalność operacyjną w zakresie obsługi nowego systemu. Szkolenia będą miały na celu zapoznanie się użytkowników końcowych z systemem, jego konstrukcją oraz funkcjonalnościami. Ich charakter będzie ściśle związany z docelową rolą użytkownika w ramach obsługi rozwiązań. Szkolenia będą miały charakter warsztatowy. Odbywać się będą z wykorzystaniem skonfigurowanego podczas wdrożenia systemu. W związku z tym, że system posiadał będzie szereg funkcjonalności i będzie obsługiwany przez osoby pracujące w różnych działach, niezbędne będzie stworzenie kilku grup szkoleniowych. Założeniem szkoleń dla użytkowników końcowych jest uzyskanie sprawności w posługiwaniu się systemem pozwalającej na samodzielną z nim pracę. Szkolenia użytkowników końcowych będą najprawdopodobniej prowadzone przez trenerów Wykonawcy systemu, gdyż taka jest uzasadniona praktyka w tego typu przedsięwzięciach. liczba godzin szkoleń: 40 h (5 dni szkoleniowych po 8h każdy), liczba grup szkoleniowych: 1. Pracownicy Wnioskodawcy aby efektywnie wykorzystywać narzędzie jakim będzie zintegrowany system B2B ( Print STORM ) muszą umieć sprawnie się nim posługiwać, znać wszystkie jego funkcjonalności.

8 Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 - Formularz ofertowy (dane oferenta).. (pieczątka oferenta) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 składamy ofertę dla firmy COPYTEC Marcin Ramian Zakup: 1. Koszty wdrożenia wraz z instalacją modułu integracyjnego B2B. 2. Moduł integracyjny B2B. 3. Zintegrowany moduł dynamicznego kosztorysowania i harmonogramowania. 4. Zintegrowany moduł automatycznej realizacji zamówień. 5. Koszty wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu dynamicznego kosztorysowania i harmonogramowania. 6. Koszty wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu automatycznej realizacji zamówień. 7. Zintegrowany moduł analityczno- raportowo- finansowy. 8. Zintegrowany moduł zarządzania inwestycjami. 9. Koszt wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu analityczno- raportowo- finansowego. 10. Koszt wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu zarządzania inwestycjami. 11. Zintegrowany moduł obsługi reklamacji. 12. Zakup szkoleń specjalistycznych. 13. Koszt wdrożenia wraz z instalacją zintegrowanego modułu obsługi reklamacji. 14. Wykonanie Migracji danych z poprzednich systemów informatycznych. 15. Konfiguracja i uruchomienie systemu B2B. Cena netto:

9 Cena ogółem: Okres gwarancji: Data ważności oferty: Data oferty: OŚWIADCZENIE 1. Oświadczam, że: zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, nie znajduję się w trakcie postępowania upadłościowego ani likwidacyjnego.... Podpis osoby upoważnionej zgodnie z dokumentem rejestrowym

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 9.07.2014 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są: Łódź, dnia 03.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zleceniodawca Zleceniodawcą jest: APLA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225 Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO

ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO Legionowo, dnia 27.11.2013 Zapytanie ofertowe OFERENT I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek

SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek Zamawiający: Dotacje na Innowacje Turek, dnia 23-07-2013 SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek KRS: 0000047078 NIP: 6681693006 REGON: 311067325 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo