Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012"

Transkrypt

1 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C Poznań Poznań, dnia TEL FAX NIP: REGON: Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe firmy Grupa Reklamowa Multiradio Sp. z o.o. oraz jej partnerów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, niniejszym ogłaszamy postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup niezbędnych środków trwałych; wartości niematerialnych i prawnych, jak i zlecenia usług doradczych, eksperckich, szkoleń oraz wykonania analizy przygotowawczej. Opis projektu Projekt polega na stworzeniu i wdrożeniu innowacyjnego systemu B2B obejmującego swym zakresem 3 procesy biznesowe zachodzące między firmą Grupa Reklamowa Multiradio Sp. z o.o., a partnerami (usprawnienie procesu realizacji zleconych usług, raportowanie i wymiana danych, monitorowanie należności i rozliczeń). Stworzony system B2B będzie integrował system informatyczny firmy Grupa Reklamowa Multiradio Sp. z o.o. z systemami informatycznymi partnerów biznesowych. Przedmiot zapytania ofertowego Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne w formie oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B moduł SWD systemu informatycznego B2B 1szt. System wymiany danych (SWD) jest to program komunikujący się z innymi modułami, którego zadaniem będzie pozyskiwanie i składowanie informacji z systemu Zamawiającego (poprzez moduł MWD) oraz z programów informatycznych Partnerów (poprzez IWD). Komunikacja z modułami IWD i MWD będzie odbywała się w standardzie EDI lub xml. Wartości niematerialne i prawne w formie oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego typu B2B moduł AU systemu informatycznego B2B 1szt. AU Aplikacja Użytkownika aplikacja z interfejsem użytkownika służąca do zarządzania składowanymi danymi. Aplikacja użytkownika (AU) jest to program instalowany w firmie Zamawiającego. Za jego pomocą Partner będzie mógł składać oraz kontrolować stan zleceń i reklamacji. Informacje udostępniane przez AU pozyskiwane będą z systemu z wykorzystaniem SWD (Systemem wymiany danych). Wartości niematerialne i prawne w formie oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B moduł MWD nakładka systemu B2B 1 szt. MWD Moduł Wymiany Danych - wtyczka w systemie informatycznym Zamawiającego odpowiedzialna za kodowanie składowanych w systemie danych w formacie EDI lub równoważnym. Program MWD (Moduł Wymiany Danych) - będzie nakładką na system

2 Wnioskodawcy służący do przygotowania danych w postaci pliku w standardzie EDI lub xml i wysłania pliku do programu SWD. W drugą stronę MWD będzie pobierał plik z SWD w formacie EDI lub xml i importował go do systemu Zamawiającego. Wartości niematerialne i prawne w formie oprogramowania do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B moduł IWD systemu informatycznego 1szt. IWD Interfejsy wymiany danych (IWD) jest to grupa programów komunikujących się z programem SWD i systemami Partnerów, służących do automatycznego pobierania i wprowadzania danych z/do systemów firmy i Partnerów. Program IWD będzie pobierał dane z programu użytkownika w postaci pliku danych i przerabiał go na format w standardzie EDI lub xml. W drugą stronę program IWD będzie pobierał plik danych z SWD w formacie EDI lub xml i przerabiał go na format potrzebny dla oprogramowania Partnera. Zakłada się stworzenie osobnego IWD dla każdego systemu Partnera. Nowe środki trwałe Serwer typu IBM wraz z oprogramowaniem 1szt. Serwer klasy IBM wraz z oprogramowaniem umożliwiającym uruchomienie i eksploatację serwera. Minimalne parametry serwera: - minimalna ilość procesorów 1 szt. - pamięć RAM: DDR3 - Minimalna ilość dysków: 2 szt. o pojemności min. 500 GB - zunifikowana konsola do zarządzania i monitorowania pracy serwerów - zdalne podłączanie do konsoli, - zdalna opcja on/off/reset KVM over IP - powiadamianie o zdarzeniach, logi systemowe Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie Analiza przygotowawcza o charakterze technicznym w zakresie szczegółowych rozwiązań informatycznych 1 szt. Rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstwa, rozpoznanie zasobów, rozpoznanie istniejących i planowanych procesów biznesowych, zaprojektowanie technicznych rozwiązań, zaplanowanie harmonogramu działań, wyznaczenie osób odpowiedzialnych, określenie zasad komunikacji, zaprojektowanie wzorców dokumentacji wdrożeniowej, przygotowanie procedur, określenie kluczowych kwestii i czynników ryzyka projektu. Usługi techniczne instalacja i konfiguracja serwera, instalacja oprogramowania serwerowego 1szt. Usługi doradcze o charakterze wdrożeniowym wdrożenie systemu B2B 1 szt. Szkolenia specjalistyczne Szkolenia specjalistyczne niezbędne do wdrożenia biznesu B2B szkolenia dla Użytkowników. Szkolenia specjalistyczne niezbędne do wdrożenia biznesu B2B szkolenia dla Administratora. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.

3 Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zamówienia; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. d) wypełnienie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, który jednocześnie stanowi formularz ofertowy jest obligatoryjne. Warunki udziału w postępowaniu zweryfikowane zostaną na zasadzie- spełnienia/nie spełnienia. Nie spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty. Dla spełnienia warunków opisanych w pkt. 1 należy: a) przedstawić odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nie starszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia oferty; b) dla potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy, jak również znajomości branży (badane na podstawie przedłożonych referencji) minimalna liczba zrealizowanych wdrożeń to 5 projektów B2B o wartości min. 300 tys. PLN netto za każdy projekt. Do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych prac. c) Dla potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenie zawierać musi informacje dotyczące Wykonawcy w zakresie, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Opis kryteriów oraz sposobu oceny oferty 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach. Kryterium wyboru Kryterium wyboru Znaczenie Cena netto 100% W kryterium 1. Cena maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: C min A n = x 100 C n C min cena minimalna w zbiorze C n cena oferty badanej

4 A n ilość punktów przyznana ofercie Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Miejsce składania ofert: GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C Poznań Lub na adres mailowy: Termin dostarczania ofert upływa w dniu: r. Dodatkowych informacji na temat projektu udziela: P. Ryszard Oszmian Tel Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, datę wystawienia oferty, kosztorys ofertowy w PLN, termin ważności oferty (minimum 30 dni), imię i nazwisko wystawcy oferty Zastrzeżenia 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Grupa Reklamowa Multiradio Sp. z o.o. do żadnego określonego działania. 2. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Grupa Reklamowa Multiradio Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Grupa Reklamowa Multiradio Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 3. Grupa Reklamowa Multiradio Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz ofertowy Nazwa firmy i dane teleadresowe*..., dn.... Miejscowość i data* Oferta dla GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO Sp. z o.o. Adres: Ul. Słowiańska 55C Poznań W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn. Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe firmy Grupa Reklamowa Multiradio Sp. z o.o. oraz jej partnerów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, przedkładam ofertę cenową na zakup następujących elementów projektu: LP Wyszczególnienie działań w ramach etapu I Okres realizacji Wynagrodzenie netto w PLN* 1 Analiza przygotowawcza o charakterze technicznym w zakresie szczegółowych rozwiązań informatycznych 1 szt. 2 Nowe środki trwałe: serwer typu IBM wraz z oprogramowaniem 1szt. 3 Usługi techniczne instalacja i konfiguracja serwera, instalacja oprogramowania serwerowego 1szt. 4 Wartości niematerialne i prawne w formie oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B moduł SWD systemu informatycznego B2B 1szt RAZEM netto w PLN * LP Wyszczególnienie działań w ramach etapu II Okres realizacji Wynagrodzenie netto w PLN* 1 Wartości niematerialne i prawne w formie oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego typu B2B moduł AU systemu informatycznego B2B 1szt

6 2 Wartości niematerialne i prawne w formie oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B moduł MWD nakładka systemu B2B 1 szt. 3 Wartości niematerialne i prawne w formie oprogramowania do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B moduł IWD systemu informatycznego 1szt. RAZEM netto w PLN * LP Wyszczególnienie działań w ramach etapu III Okres realizacji Wynagrodzenie netto w PLN* 1 Usługi doradcze o charakterze wdrożeniowym wdrożenie systemu B2B 1 szt. 2 Szkolenia specjalistyczne niezbędne do wdrożenia biznesu B2B szkolenia dla Użytkowników 3 Szkolenia specjalistyczne niezbędne do wdrożenia biznesu B2B szkolenia dla Administratora RAZEM netto w PLN* Potwierdzam gotowość wykonania poszczególnych działań we wskazanym terminie.* Oferta jest ważna do...* Do przedmiotowej oferty załączamy: Inne informacje (opcjonalnie):... Imię i nazwisko wystawcy oferty* *informacje obligatoryjne

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 10.03.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający TPO. Sp. z o.o. 94-029 Łódź, ul. Mińska 2 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo