Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"

Transkrypt

1 Kutno, dn r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach projektu Podniesienie konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2 1. Nazwa i Adres Zamawiającego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński Kutno ul. Sklęczkowska 18 NIP: REGON: Przedmiot Zapytania ofertowego Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup oprogramowania CRM. Preferowane elementy systemu CRM: - Kontrahenci - zarządzanie klientami, baza klientów i kooperantów z narzędziami do wyszukiwania i przeglądania w różnych widokach - Zadania (działania) - rejestr zaplanowanych i zrealizowanych działań związanych z klientami i innymi obiektami systemu - Kalendarz - internetowy terminarz z funkcjonalnością wprowadzania notatek, zdarzeń i zadań cyklicznych - Okazje - rejestr zainteresowania klientów produktami i usługami firmy - Oferty - baza ofert przygotowywanych klientom wraz z modułem gromadzenia dokumentów - Umowy - rejestr podpisanych umów z klientami, obsługa umów terminowych oraz szablony wydruków - Projekty - grupują działania zespołu na rzecz klienta, w tym okazje, oferty i prowadzone zadania - Dokumenty - baza dokumentów (dowolnych plików) gromadzonych w systemie z możliwością podpinania pod różne obiekty: klient, oferta, zadanie, umowa, projekt - Raporty - generowanie zestawień i raportów agregujących na gromadzonych danych, raporty z historii współpracy z klientem, raporty finansowe, badanie efektywności pracowników i zestawienia prowadzonych działań, raporty podsumowujące realizowane działania w ujęciu ilościowym

3 - Kampanie - ewidencja danych związanych z kampanią marketingową, w tym działania i terminarz - Poczta - integracja systemu z firmową pocztą , wbudowany webmail i kojarzenie wiadomości mailowych z obiektami systemu: klienci, zadania, oferty, serwis - Serwis - gromadzenie i przetwarzanie zgłoszeń od klientów, monitoring procesu, powiadomienia do klientów - Wydruki - generowanie dokumentów (metryk obiektów, formularzy kontroli) - Dzienniki zdarzeń - logowanie wybranych zdarzeń związanych z nadzorem Szczegółowy opis do niniejszego zapytania stanowi załącznik nr Czas realizacji: Termin realizacji zadania do r. Liczba stanowisk pracy, korzystających z oprogramowania: 5 4. Miejsce i termin składania oferty Oferty można składać: - Osobiście w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18, Kutno - Pocztą na adres j.w. - pocztą elektroniczną na adres Ostateczny termin złożenia oferty upływa o godzinie 15:00 W każdym przypadku dla zachowania terminu złożenia oferty decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego. 5. Osoba do kontaktu: Maja Byczkowska tel / fax / Kryteria oceny

4 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100 %. Ponadto Oferent musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 7. Dodatkowe informacje i wymagania a) Oferent zobowiązany jest przedstawić ofertę na formularzu ofert stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być : - opatrzona pieczątką - zawierać adres siedziby Oferenta oraz dane kontaktowe - podpisana czytelnie przez Oferenta - posiadać datę sporządzenia b) Do oferty należy załączyć dokument rejestrowy Oferenta, nie starszy niż 3 miesiące c) Oferta powinna zawierać szczegółowy opis oferowanego oprogramowania CRM. d) Oferent może przedstawić tylko jedna ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych e) Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci którzy: - posiadają wiedzę i doświadczenie; - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; f) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez wykonawcę. g) Przed upływem terminu skradania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składanie ofert. h) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. i) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrywane.

5 j) Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów jakie Oferent zawarł swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami jakie określił Zamawiający. k) Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Każdy z oferentów zostanie powiadomiony o wynikach konkursu ofert. l) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. m) Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz oferty oraz potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego.

6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2013 Szczegółowym opis funkcjonalności oprogramowania CRM Moduł podstawowy CRM powinien zawierać: Katalog Kontrahentów ( Baza firm z którymi firma współpracuje) Katalog odpadów (wprowadzenie kodów odpadów z decyzji firm) Baza Firm ( Baza Firm z którymi firma nawiązuje kontakty) Ewidencja Odpadów ( Karty Ewidencji Odpadów - prowadzona oddzielnie dla danego kodu odpadu, Karta Przekazania Odpadów, Rejestr Odpadów Wychodzących, Rejestr Odpadów Wychodzących firm, aktualny stan magazynowy, ) Fakturowanie Logistyka: Harmonogram Tygodniowy Pracy Kierowców oraz Harmonogram Dzienny Kierowców Rejestr Pojazdów ( z przypomnieniami o upływie terminu np. badania technicznego i innych) Rejestr Pracowników ( z przypomnieniem o upływie np. badania lekarskiego, umowy itp. ) Oferty, Umowy, Zlecenia. Kierowcy ( wykaz kierowców z wpisaniem wszystkich uprawnień, przypomnienie o upływie terminu ważności któregokolwiek z uprawnień, możliwość wygenerowania z programu ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI (ROZPORZĄDZENIE (WE) 561/2006 LUB AETR) Należności i zobowiązania ( rejestr faktur zakupu i sprzedaży, aktualny stan należności i zobowiązań,możliwość realizacji przelewów elektronicznych z połączeniem z bankiem, import elektronicznych wyciągów bankowych Oprogramowanie powinno tworzyć raporty zarówno ze sprzedaży jak i z każdego innego modułu programu. Raporty sprzedażowe, raporty z historii współpracy z klientem ( jakie kody i w jakich ilościach został odebrany, częstotliwość odbioru odpadów, Raporty z ewidencjowania gospodarki odpadami, należności i zobowiązania ) Wszystkie moduły oprogramowania powinny być ze sobą powiązane.

7 ... miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego 1/2013 Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska Kutno Podejmiemy się realizacji dostawy oprogramowania CRM będącego przedmiotem zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia r. Pełna nazwa firmy: Adres firmy: REGON: NIP: Nr telefonu: Nr fax: Nazwa banku: Nr rachunku bankowego Całkowity koszt oprogramowania CRM będącego przedmiotem zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia r. wynosi : bez podatku VAT:... (słownie złotych...) podatek VAT:... (słownie złotych...)

8 z podatkiem VAT:... (słownie złotych...) Warunki i termin płatności: przelew - 14 dni od daty od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. Jednocześnie oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 2. Zawarte w specyfikacji przedmiotu zamówienia warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy. 3. Termin związania z ofertą wynosi maksymalnie 5 dni od dnia otwarcia ofert. Data (podpis z pieczątką imienną lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Kraków, 20.04.2015r. Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Zapytanie ofertowe nr 9 dotyczące zlecenia usługi pozycjonowania i reklamy kontekstowej AdWords Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa NIP 527-020-99-36 Telefon: 22 54 35 411 Fax: 22 54 35 413 Warszawa, dnia 24.11.2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 12-12-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO) OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO) 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak 93-427 Łódź, ul. Pańska 21 NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 Łódź, 17.06.2015 r. 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Przetarg

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka INFINI SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188C 40-203 KATOWICE NIP: 6342811940 Katowice, 01.12.2014. ZAPYTANIE OFERTOWE: Dotyczy realizacji: Kampanii marketingowej na rynek

Bardziej szczegółowo