ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/ Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: NIP tel.: (22) faks: (22) ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenie zamówienia na: wykonanie systemu klasy CRM i ERP, który pozwoli na automatyzację wymiany danych z partnerami biznesowymi Biura Rachunkowego Nestor wg specyfikacji przedstawionej w załączniku do zapytania NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski jako podmiot wdrażający projekt pn. Automatyzacja wymiany danych z partnerami biznesowymi Biura Rachunkowego Nestor, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwraca się z prośbą o wycenę zamówienia polegającego na: wykonanie systemu klasy CRM i ERP, który pozwoli na automatyzację wymiany danych z partnerami biznesowymi Biura Rachunkowego Nestor wg specyfikacji przedstawionej w załączeniu do zapytania, dostarczenie niezbędnego oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników Biura Rachunkowego Nestor z zakresu stosowania wdrożonego systemu. 1

2 I. Wymagania dotyczące Wykonawcy: 1. Doświadczenie w realizacji analiz przedwdrożeniowych (min. 3 realizacje, w tym co najmniej jedna analiza o wartości powyżej ,00 zł netto) 2. Doświadczenie w przygotowaniu systemów w ramach projektów realizowanych z dotacji UE 3. Udostępnienie na potrzeby projektu narzędzia online do projektowania makiet systemu B2B 4. Udostępnienie Zamawiającemu narzędzia online do zarządzania projektem 5. Doświadczenie zespołu wykonawcy: a) realizacja min. 2 systemów klasy CRM (w tym co najmniej jedna realizacja o wartości powyżej ,00 zł netto), b) znajomość technologii PHP5, HTML5, CSS3, JS, AJAX, MySQL, ODBC, c) doświadczenie we wdrożeniach w branży finansowej 6. Brak powiązań osobowych bądź kapitałowych z Zamawiającym, w szczególności poprzez: a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej z Zamawiającym, b) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika Zamawiającego; c) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organu zarządzającego Zamawiającego. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest wykonanie systemu klasy CRM i ERP, który pozwoli na automatyzację wymiany danych z partnerami biznesowymi Biura Rachunkowego Nestor wg specyfikacji przedstawionej w załączeniu do zapytania, dostarczenie niezbędnego oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników Biura Rachunkowego Nestor z zakresu stosowania wdrożonego systemu. Szczegółowy zakres działań do wykonania oraz wymagania dotyczące oprogramowania i liczba licencji opisane zostały w załączniku nr 1 do zapytania. Schemat systemowy, który ma zostać wdrożony w ramach realizacji niniejszej usługi przedstawia załącznik nr 2 do zapytania. III. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania Usługi szkoleniowe 2

3 IV. Termin wykonania usługi: Realizacja usługi przebiegać będzie w etapach, oznaczonych w załączniku nr 1 do zapytania. Zakończenie realizacji usługi nastąpi 15 października 2013 roku. V. Kryterium oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie I. w oparciu o następujące kryteria: 1. Cena 60 % Cena brutto oferty najtańszej Cena brutto oferty badanej x 60 = liczba punktów 2. Liczba zrealizowanych systemów klasy CRM 40 % Liczba zrealizowanych systemów klasy CRM z oferty badanej Największa liczba zrealizowanych systemów klasy CRM ze wszystkich ofert x 40 = liczba punktów Punkty za poszczególne kryteria przyznane dla danej oferty zostaną zsumowane, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów. VI. Termin i sposób złożenia ofert. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania, w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego tj. do dnia 21 maja 2013 r., na adres: lub faxem pod numer (22) Oferent zobowiązany jest do złożenia, wraz z ofertą, oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania) oraz dokumentów potwierdzających wymogi opisane w punktach 1-5 części I. 3

4 VII. Uwagi końcowe. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski do zawarcia umowy. NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. VIII. Załączniki. 1. Załącznik nr 1: Opis zakresu realizacji 2. Załącznik nr 2: Wzór umowy 3. Załącznik nr 3: Formularz ofertowy 4. Załącznik nr 4: Oświadczenie 4

5 Informacje o systemie B2B Załącznik nr 1 do Zapytania z dnia 14 maja 2013 W ramach realizacji wyznacza się 4 obszary wykonawcze: 1. Wykonanie w wersji papierowej i elektronicznej analizy przedwdrożeniowej rozwiązania, zawierającej: a) szczegółową analizę biznesową i projektową. Określenie wymogów funkcjonalnych dla oprogramowania wykorzystanego do budowy systemu B2B, b) określenie wymagaań technologicznych niezbędnych do uruchomienia systemu, c) analizę integracji z obecnymi systemami przedsiębiorstwa, d) wykaz funkcjonalności poszczególnych rozwiązań technologicznych, e) szczegółowy harmonogram i zakres prac. Wykonanie dedykowanego systemu B2B Automatyzowane w ramach projektu procesy: 1. Obsługa zleceń do klientów: a) możliwość złożenia zamówienia zdalnie - przez portal partnerski, b) rejestracja zamówienia, weryfikacja warunków umowy z klientem i stanu rozrachunków, c) wycena zlecenia i ew. akceptacja kosztów przez klienta, d) generowanie faktury, w panelu klienta tworzy się rozrachunek zlecenia, e) klient ma możliwość pobrania danych za pośrednictwem portalu. 2. Realizacja zadań księgowych a) możliwość wprowadzenia, przez partnera, dokumentów księgowych za pośrednictwem portalu partnerskiego, b) automatyczne przyporządkowanie dokumentów do odpowiedniej umowy z partnerem, c) weryfikacja rozrachunków z partnerem, d) dokonanie księgowań, e) automatyczne powiadomienie partnera o wygenerowaniu deklaracji, f) możliwość podglądu i pobrania wybranych dokumentów (zestawień, deklaracji, sprawozdań),generowanie faktury za wykonaną pracę, g) automatyczne stworzenie rozrachunku z partnerem. 3. Obsługa czynności wynikających z umów/ Automatyzacja komunikacji z klientem 1

6 a) rejestracja przez pracownika nowo podpisanej umowy w systemie oraz zdefiniowanie wynikających z niej zadań i czynności, b) automatyczna kontrola harmonogramu realizacji umowy oraz stanu rozrachunków partnerem, c) możliwość automatycznego wystawienia dokumentu sprzedaży, rozrachunków, d) automatyczne powiadomienia partnera o zbliżających się terminach zadań oraz ich późniejsza weryfikacja w systemie księgowym partnera. 4. Sprzedaż oprogramowania (licencji i uaktualnień; obsługa prowizji z dostawcą; serwisowanie aplikacji; rozbudowa aplikacji): a) sprzedaż licencji i oprogramowania: handlowiec ma możliwość rejestracji aktywności (kontakt/rozmowa z partnerem) w systemie, możliwość wygenerowania dokumentów tj. oferta, zamówienie do dostawcy, faktura, dokument wydania, możliwość złożenia zamówienia u dostawcy i po przyjęciu wprowadzenie otrzymanego towaru na magazyn. b) rozliczanie prowizji z dostawcą, c) automatyczna weryfikacja umowy i zamówienia w stosunku do wystawionych faktur dla dostawcy, d) naliczenie prowizji/rabatu, e) sprawdzenie stanu rozrachunków i przekazanie informacji partnerowi o wysokości należnej prowizji, f) serwisowanie aplikacji: możliwość rejestracji zgłoszenia serwisowego, weryfikacja zgłoszenia (sprawdzenie rozrachunków i umów serwisowych), realizacja zgłoszenia i rozliczenie czasu pracy, pobranie niezbędnych materiałów z magazynu, automatyczne powiadomienie o realizacji zgłoszenia i wystawienie faktury. g) rozbudowa aplikacji możliwość zgłoszenia zlecenia rozbudowy aplikacji poprzez portal, rejestracja zgłoszenia i weryfikacja rozrachunków z klientem, 2

7 potwierdzenie klienta zamieszczonego przez pracownika zakresu zmian, akceptacja wyceny przez partnera, automatyczna informacja o wykonaniu zlecenia / implementacji zmian oraz wygenerowanie faktury h) analiza satysfakcji i komunikacja z partnerami Wdrożenie systemu B2B opracowanie treści komunikatu, możliwość wygenerowania bazy odbiorców, przygotowanie ankiety lub mailingu, wysyłka informacji z pozycji portalu partnerskiego, generowanie informacji zwrotnych (np. o wypełnionej ankiecie), analiza otrzymanych informacji i wyciąganie wyników. 1. Przeprowadzenie weryfikacji powdrożeniowej uruchomionego systemu B2B po kątem wymogów funkcjonalnych zgodnie w wymogami opisanymi w projekcie. 2. Migracja danych. 3. Konfiguracja środowiska. 4. Instalacja aplikacji. 5. Szkolenia pracowników z obsługi zrealizowanego systemu. 3

8 Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 14 maja 2013 Umowa Zawarta dnia roku w Warszawie pomiędzy: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Kawy 6/24, REGON: , NIP reprezentowaną przez: zwanym dalej Zleceniodawcą a... z siedzibą w... przy..., REGON:..., NIP... reprezentowaną przez:... zwanym dalej Zleceniobiorcą, 1. Przedmiotem umowy jest zgodnie z wymaganiami określony w załączniku nr Zleceniobiorca zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskał w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy jest bezterminowy. Za ujawnienie tajemnicy, Zleceniodawcy będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości ,00 zł. Wypłacenie odszkodowania nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy, otrzyma wynagrodzenie w wysokości: --,00 PLN netto (słownie: -- złotych netto). Faktura będzie wystawiona, na podstawie protokołu odbioru. Faktura będzie wystawiana z 30 dniowym terminem płatności. 4. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 5. Na potrzeby niniejszej umowy stosuje się przepisy prawa polskiego. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. Załączniki: 1. Specyfikacja wymagań wraz z harmonogramem prac Zleceniodawca Zleceniobiorca 1

9 Załącznik nr 4 do zapytania z dnia 14 maja 2013 Warszawa, OŚWIADCZENIE Ja/my niżej podpisany/ni działając w imieniu i na rzecz Oferenta: Nazwa i siedziba Oferenta:... (proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) NIP:... REGON:... KRS:. oświadczam/my, iż Oferent nie jest powiązany osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym, w szczególności poprzez: 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej z Zamawiającym, 2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika Zamawiającego; 3. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organu zarządzającego Zamawiającego. PODPIS OFERENTA LUB OSÓB UPOWAŻNIONYCH 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo