I. INFORMACJE OGÓLNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INFORMACJE OGÓLNE."

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA IŁAWY NA 2006 ROK 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE. Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta Iławy na 2006 roku po stronie dochodów przyjęto następujące założenia: 1) wzrost wpływów z podatków, w stosunku do wpływów z roku 2005 o 1,3%, 2) wzrost dochodów z gospodarki mieniem komunalnym o 3,8 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005, 3) wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszego Miasta przez Ministra Finansów, (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi 35,95% a od osób prawnych 6,71%), 4) zaplanowana subwencja oświatowa została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST /2005 z dnia 11 października 2005 roku. Podstawą do naliczenia subwencji oświatowej były wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na 10 września 2005 r. (meldunek EN-8), dane dotyczące liczby uczniów (sprawozdanie GUS typu S na rok szkolny 2004/2005 oraz dane statystyczne z meldunku EN- 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 r.(rok szkolny 2004/2005). Jak z pisma Ministra Finansów wynika w projektowanej kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne, 5) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FB 131/2005 z dnia 20 października 2005 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu. Łączna kwota dotacji celowych na zadania zlecone w roku 2006 będzie wyższa o około 64% od dotacji roku Zwiększona wielkość dotacji dotyczy przede wszystkim dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, 6) w dochodach zaplanowano, w wielkościach szacunkowych, dochody ze środków pochodzących z Unii Europejskiej związane z realizacją zadań współfinansowanych z programów PHARE 2003, oraz środki pochodzące z funduszy strukturalnych. 2

3 Planowane wydatki konstruowano przy następujących założeniach: 1) obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce na poziomie roku 2005, a na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy naliczeń, 2) w jednostkach budżetowych wydatki na wynagrodzenia nie przewidują podwyżki wynagrodzeń, bowiem środki te zabezpieczono w rezerwie celowej. Środki na podwyżkę wynagrodzeń o 3 % zaplanowano dla wszystkich jednostek budżetowych. Ponadto wydatki na wynagrodzenia w jednostkach MOPS, Urząd Miasta, ICSTiR, MZOSiP, ICK obejmują wzrost zatrudnienia łącznie o 9 etatów, 3) w wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki własne na: a) zadania realizowane na podstawie zawartych umów na współfinansowanie zadań ze źródeł Unii Europejskiej, pochodzących z programu przede wszystkim PHARE 2003, b) zadania, które będą współfinansowane z funduszy strukturalnych, 4) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, 5) w wydatkach bieżących w oświacie zabezpieczono środki na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Podstawowe wskaźniki, jakie przyjęto przy konstruowaniu projektu budżetu to: - relacja deficytu budżetowego w stosunku do dochodów budżetowych 19,22 % - wielkość długu do dochodu budżetowego wysokości - 46,33%. Szczegółowiej o wskaźnikach charakteryzujących sytuację finansową Miasta w roku 2006 przedstawia następny rozdział. II. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA W ROKU 2006 Dochody budżetu Miasta na rok 2006 ustalono w wysokości zł, zaś wydatki w wysokości zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości zł. A zatem relacja deficytu do dochodów wynosi 19,22%. Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2006 mają zastosowanie procedury ostrożnościowe określone w art.45 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych. Norma tego artykułu stanowi, że w przypadku gdy wartość relacji łącznej kwoty 3

4 państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto, jest większa od 50 %, a nie większa od 55 %: a) Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w której relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego, b) relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Relacja, o której mowa wyżej przekroczyła poziom 50% i wyniosła 50,2%. A zatem, zgodnie z ustawą budżetową na rok 2005 relacja deficytu budżetu państwa do jego dochodów wynosi 20%. W związku z powyższym w projektach budżetów samorządów terytorialnych relacja deficytu jednostki do jej dochodów nie może być wyższa niż 20%. W projekcie budżetu naszego Miasta przyjęto tą relację w wysokości 19,22 %. W tabeli nr 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuacje finansową Miasta na rok Tab. Nr 1.Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta Iławy w roku zł LP Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie Wsk. struktury % Budżet 2006 Wsk. struktury % Wsk. dynam. % I Dochody ogółem , ,0 108,4 1 Dochody własne , ,2 106,1 2 Subwencje , ,4 96,8 3 Dotacje celowe , ,4 147,7 4 Środki pozyskane z zewnątrz , ,0 100,3 II Wydatki ogółem , ,0 118,2 1 Wydatki bieżące , ,3 117,9 2 Wydatki majątkowe , ,7 118,8 4

5 Wynik budżetowy III danego roku ,2 Deficyt IV Finansowanie ,7 V Przychody , ,0 157,4 1 Spłata udzielonych pożyczek , ,5 113,3 2 Przychody z zaciągniętych kredytów pożyczek , ,8 150,0 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z 3 udziałem środków pochodzących z UE (pożyczka na ,6 0 prefinansowanie z budżetu państwa) Przychody z tytułu innych rozliczeń 4 (wolne środki) , ,1 63,1 VI Rozchody , ,0 158,6 1 Udzielone z budżetu pożyczki Spłata zaciągniętych 2 przez Miasto pożyczek i kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 3 udziałem środków pochodzących z UE (pożyczki otrzymane na prefinansowanie z budżetu państwa) Stan należności VII Miasta na koniec roku Stan zadłużenia Miasta na koniec VIII roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów IX Kwota długu publicznego X Wskaźnik deficytu do dochodów Wskaźnik kwoty długu publicznego do XI dochodów (max.60%) , ,9 458, , ,2 59, , , , ,0 9,38 19,22 204,9 33,26 46,33 139,3 5

6 XII XIII Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek oraz potencjalnych spłat kwot udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów (max.15%) nie uwzględniająca spłatę pożyczki na prefinansowanie Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek oraz potencjalnych spłat kwot udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów (max.15%) uwzględniająca spłatę pożyczki na prefinansowanie 8,83 5, ,83 12,14 137,5 Jak z danych tabeli wynika projektowane dochody na rok 2006, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005, wzrastają o 8,4 % tj. o zł. Znaczący wpływ na ten wzrost mają przede wszystkim dwa źródła tj. wpływy z dotacji celowych, które wzrastają aż o 47,7% i dochody własne, które wzrastają o 6,1%. Wzrost dotacji celowych o 47,7% to przede wszystkim znaczny wzrost dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to przede wszystkim dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, która to dotacja wzrasta aż o 69,6% tj. o kwotę zł. W roku 2006 gminy przejmą do realizacji zadania z zakresu wszystkich wypłat świadczeń rodzinnych wypłacanych przez zakłady pracy. O wzroście w 2006 roku dochodów własnych, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005, decydują wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wzrastają o 17,4 % tj. o kwotę zł. Należy również wskazać, że w roku 2006 zaplanowano po stronie dochodów środki, jakich spodziewamy się uzyskać z Unii Europejskiej. Jest to łączna kwota zł w tym zł z Programu PHARE 2003 (przy założeniu 4,2 zł /EURO) i zł z funduszy strukturalnych. W takiej samej wysokości zaplanowano wydatki inwestycyjne. W roku 2006 nie otrzymamy budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej, bowiem wydatki w 2004 roku na dodatki mieszkaniowe przypadające na 1 mieszkańca były niższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel wydatków roku 2004 w przeliczeniu na 1mieszkańca. Również nie otrzymamy części wyrównawczej subwencji ogólnej, bowiem w roku 2004 dochód podatkowy na 1 mieszkańca był wyższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju oraz gęstość zaludnienia w naszym mieście jest wyższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. 6

7 Na wzrost wydatków budżetowych, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005, o 18,2% miało wpływ przede wszystkim: 1) zaplanowanie o zł większej kwoty na opłacenie usług świadczonych przez ZKM, uwzględniając w tej kwocie środki na remont bazy przy ul. Woj. Polskiego (nieruchomość kupiona od ZPZ), 2) zaplanowanie o około zł większej kwoty na wykupy gruntów, 3) wzrost wydatków na podatek VAT o około zł, spowodowany zaplanowaniem zwiększonych dochodów ze sprzedaży nieruchomości jak i wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów, 4) zaplanowanie w Urzędzie Miasta środków na remont ratusza miejskiego w kwocie zł, 5) znaczny wzrost wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach oświatowych, bo aż o około zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005, spowodowany jest podwyższeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i z tego tytułu również wzrostem w roku 2006 wartości nadgodzin, wzrostem etatów ze względu na zwiększoną ilość godzin w - f z 3 do 4 godzin tygodniowo oraz zwiększeniem etatów nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych, 6) zaplanowanie w placówkach oświatowych zwiększonych kwot na remonty i modernizacje obiektów tj. na wymianę okien, remonty dachów, remont kuchni oraz dostosowanie w G2 obiektu dla dzieci niepełnosprawnych zaplanowano zł, 7) zaplanowano łączną kwotę zł na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 we wszystkich jednostkach oświatowych, 8) w związku z planowanym oddaniem obiektu przy ul. Westerplatte dla potrzeb ośrodka wsparcia konieczne było zaplanowanie zł na jego wyposażenie, zaplanowano również zł na wymianę okien na parterze w starym budynku MOPS, 9) zaplanowano o zł większe środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa, 10) zgodnie z obowiązującymi przepisami na gminy nałożono obowiązek przejęcia od Urzędu Pracy organizacji robót publicznych, co wiąże się m.in. z utworzeniem Klubu Integracji Społecznej oraz zabezpieczono środki na organizację prac społecznie użytecznych co skutkuje zaplanowaniem łącznie dodatkowo zł na te cele, 11) zaplanowano w rezerwie celowej większe o zł środki na pokrycie kosztów odpraw związanych przede wszystkim z odejściem pracowników na emerytury. 7

8 Zaplanowanie wydatków na poziomie zł przy dochodach zł spowodowało zaplanowanie tak dużego deficytu budżetowego w wysokości zł. Źródłem pokrycia tego deficytu będą kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych na inwestycje w wysokości zł i na wydatki bieżące w wysokości zł. Łączna kwota kredytów i pożyczek, jaką zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2006 to zł z czego zł to pożyczka na prefinansowanie 2 zadań inwestycyjnych tj. Modernizacji budynku na potrzeby centrum kulturalno - oświatowego w Iławie i Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Jagiellończyka. Zakłada się, że pożyczka na prefinansowanie zostanie w roku budżetowym spłacona tzn., że UE zapłaci przypadającą na nią część. Oznacza to, że do zaciągnięcia w roku budżetowym mamy kredyty w łącznej wysokości zł, z czego zł to źródło pokrycia deficytu budżetowego a zł to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W związku z powyższym przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na roku wyniesie zł. Zakłada się na koniec roku 2006 dług publiczny w wysokości zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 46,33%. Należy zaznaczyć, że na zadaniach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych nie zaplanowano wystąpienia długu publicznego z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie, bowiem planowane pożyczki będą w tym samym roku spłacone tzn. otrzymamy środki z UE. Na rok 2006 zaplanowano potencjalne spłaty wynikające z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości zł. Przypadające do spłaty w roku 2006 raty kredytów i pożyczek wyniosą zł zaś koszty obsługi długu szacuje się na kwotę zł. A zatem łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów, odsetki oraz potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń wyniesie zł co stanowi 12,14% ogółu dochodów zaplanowanych na ten rok (max. wskaźnik, którego nie wolno przekroczyć wynosi 15%). Wyłączając ze spłat kredytów i pożyczek, pożyczkę na prefinansowanie w kwocie zł to łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów, odsetki oraz potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń wyniesie zł co stanowi 5,72% ogółu dochodów budżetowych. 8

9 III. UDZIELANIE POŻYCZEK Pomimo trudnej sytuacji finansowej Miasta nadal kontynuowany będzie system udzielania pożyczek. Na rok 2006 zgłoszono do budżetu zapotrzebowanie na pożyczki w wysokości zł, w tym zapotrzebowanie zgłoszone przez ITBS wyniosło zł. W budżecie zaplanowano środki na udzielenie pożyczek w łącznej kwocie zł. W przypadku przyznania pożyczki wspólnocie mieszkaniowej, w której Miasto posiada udziały zabezpieczono jeszcze środki na pokrycie tego udziału w wysokości zł. Na koniec roku 2005 roku przewidywane należności z tytułu udzielonych pożyczek wyniosą zł, a na roku zł. IV. DOCHODY BUDŻETU MIASTA. Przyjmując założenia, o których była mowa na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na rok 2006 ustalono na poziomie zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 daje ich wzrost o 8,4%. Poniżej przedstawiono strukturę dochodów Miasta w roku 2006 według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2005 roku. Tab. Nr 2 Dochody budżetu Miasta Iławy na rok 2006 zł Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2005 Projekt budżetu 2006 Zł % zł % (5:3) Dochody ogółem , ,0 108,4 I Dochody własne , ,2 106,1 1 Udziały we wpływach podatku dochodowego od , ,8 116,8 osób fizycznych i prawnych 2 Wpływy z podatków , ,7 101,2 3 Wpływy z opłat , ,6 86,5 4 Dochody z majątku gminy , ,4 103,8 5 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe , ,2 106,7 6 Pozostałe , ,4 95,8 II Subwencja ogólna , ,4 96,8 Wsk. dyn. % 9

10 1 Część oświatowa , ,4 101,4 2 Część równoważąca , III Dotacje celowe , , Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji , ,3 163,6 rządowej Na zadania bieżące realizowane na podstawie , porozumień z adm. rządową Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na 3 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Z budżetu państwa na zadania 4 własne bieżące , ,0 87,2 5 Dotacje z funduszy celowych , ,9 6 Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie , ,1 81,9 porozumień IV Środki pozyskane z zewnątrz , ,0 100,3 Środki bezzwrotne pozyskane z UE na realizację zadań 1 inwestycyjnych , ,6 60,9 współfinansowanych z programu PHARE 2 Środki pochodzące z Funduszy Strukturalnych ,4 0 3 Pozostałe środki z zewnątrz , ,3 Jak z danych tabeli wynika struktura dochodów budżetowych w projekcie budżetu na rok 2006 odbiega od struktury dochodów roku 2005 o mówi poniższe zestawienie: pw. Rok 2005 Rok /- punkt procentowy Dochody ogółem 100,0 100,0 0 - dochody własne 52,3 51,2-1,1 - środki pozyskane z zewnątrz 17,4 16,0-1,4 - subwencje 18,3 16,4-1,9 - dotacje celowe 12,0 16,4 + 4,4 Znacznie podwyższony jest udział w dochodach roku 2006 dotacji celowych. Ma to związek z przejęciem od nowego roku wypłaty świadczeń rodzinnych od zakładów pracy. A zatem dotacja na wypłatę tych świadczeń znacznie wzrosła. O tej sytuacji wspominano już na 10

11 wstępie objaśnień. Zmalał również udział w dochodach subwencji z budżetu państwa. A to za przyczyną nie otrzymania części równoważącej subwencji ogólnej. Relacje te mogą się jednak zmienić po uzyskaniu rzeczywistych wpływów roku W dalszej części rozdziału omówione zostaną poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok Dochody własne Na 2006 rok planuje się osiągnąć dochody własne w wysokości zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 106,1% przewidywanych wpływów roku Główne źródła dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej. Tab. Nr 4 Dochody własne w 2006 roku zł Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2005 Projekt budżetu 2006 Zł % Zł % (5:3) Dochody własne ogółem , ,0 106,1 I Wpływy z podatków , ,7 101, Podatek od nieruchomości Podatek od środków transp. Podatek od posiadania psów Podatek rolny Podatek leśny Podatek od spadku i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,3 1,5 0,2 0,1 0 0,2 1,6 0, ,0 1,5 0,2 0,1 0 0,2 1,4 0,3 Wsk. dyn. % 101,2 104,8 100,0 104,3 101,5 100,0 95,8 108,3 II Wpływy z opłat , ,0 86, Opłata skarbowa Opłata targowa Opłata administracyjna Opłata za zezwolenia alkoholowe Inne opłaty ,0 1,6 0 1,4 0, ,3 1,5 0 1,0 0,2 81,8 100,0 90,9 80,0 90,0 Udziały w podatkach III stanowiących dochody , ,8 116,8 budżetu państwa 1 podatek dochodowy od osób fizycznych 2 podatek dochodowy od osób prawnych ,5 1, ,8 1,0 117,4 100,0 11

12 IV Dochody z majątku gmin , ,3 103, V Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności Zbycie praw majątkowych i pozostałe wydatki Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe Za świadczone usługi w przedszkolach Za świadczone usługi w Domu pomocy społecznej Za świadczone usługi opiekuńcze Za świadczone usługi opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobek) Za wyżywienie w świetlicach szkolnych Inne usługi ,8 18,7 5,0 0,1 0, ,8 17,7 3,9 0, ,3 100,8 83,3 1003, , ,3 106, , ,6 118, , ,2 102, , ,2 102, , ,1 104, , ,0 97, , ,2 60,1 VI Pozostałe dochody własne , ,9 101,8 Jak z danych tabeli wynika główne źródła dochodów własnych to: 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 34,8 % ogółu dochodów własnych zł, 2) wpływy z podatków - 30,7 % ogółu dochodów własnych zł, 3) dochody z majątku gminy - 24,3% ogółu dochodów własnych zł, 4) wpływy z opłat - 5% ogółu dochodów własnych zł, 5) wpływy za świadczone usługi przez jednostki budżetowe - 4,3 % ogółu dochodów własnych zł, 12

13 6) pozostałe wpływy - 0,9 % ogółu dochodów własnych zł. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi 39,34%, jednakże zgodnie z art. 89. ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział ten w roku 2006 wynosić będzie 35,95%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie 6,71%. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zł jest wielkością skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów. Wpływy te są o17,4% wyższe od przewidywanego wykonania roku Ponieważ dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz ich wielkość może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. W związku z tym w trakcie roku budżetowego po analizie wykonania wpływów za I półrocze plan ten zostanie zweryfikowany. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w przewidywanych wpływów roku 2005 tj. w wysokości zł. Wykonanie tego planu zależeć będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach, osób na terenia naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. WPŁYWY Z PODATKÓW Z tego źródła dochodów uzyskać mamy w 2006 roku wpływy w wysokości zł co stanowi 101,3% przewidywanych wpływów roku W kwocie tej największy udział stanowią wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. W roku 2006 spodziewamy się uzyskać wpływy z tego podatku w wysokości zł. Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto max. stawki podatkowe określone przez Ministra Finansów na rok Stawki te wzrastają w stosunku do stawek roku 2005 o 2,5%. Ponadto kalkulacja zaplanowanych dochodów z podatku od nieruchomości uwzględnia realność ich wpływów tj. ewentualne występowanie zaległości i udzielanie ulg podatkowych. Pozostałe wpływy z podatków to: 13

14 1) Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych skalkulowany w wysokości zł, co stanowi 1,5 % dochodów własnych i 4,7% ogółu wpływów z podatków. Dochody wyliczono według przypisu podatku na roku i przy zachowaniu dotychczasowych stawek podatkowych. Wpływy z podatku od środków transportowych są zaplanowane na poziomie 104,8% przewidywanych wpływów roku 2005 i przy założeniu znacznego zmniejszenia zaległości. 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie zł. Wpływy te stanowią 1,4% ogółu dochodów własnych i 4,8% ogółu wpływów z podatków. Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 96% wpływów roku Należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych. 3) Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ustalono na poziomie 108% przewidywanych wpływów roku 2005 tj. w wysokości zł. Pozostałe wpływy z podatków a mianowicie podatku od posiadania psa, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od spadków i darowizn to 0,4% ogółu dochodów własnych a 1,4 % ogółu wpływów z podatków, co daje kwotę zł. Podatki te zaplanowano prawie na poziomie przewidywanego wykonania roku DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Dochody z majątku gminy to trzecie, pod względem udziału źródło dochodów własnych. Na rok 2006 zaplanowano te dochody w wysokości zł co stanowi 24,3% ogółu dochodów własnych. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 są to dochody wyższe o 3,8 %. Zakłada się, że będą to następujące dochody: 1) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości zł. Kwota zaplanowana na rok 2006 jest wyższa od przewidywanego wykonania roku 2005 o 131,3% tj. o zł bowiem zakładamy w roku 2006, że uzyskamy wpływy z opłat rocznych za oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów m.in. przy ul. Dąbrowskiego, 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych zł, w tym: - dzierżawa majątku przez spółki Energetyka Cieplna i Iławskie Wodociągi zł, 14

15 - dzierżawa, wynajem pomieszczeń w budynkach zarządzanych przez jednostki budżetowe (m.in. szkoły, gimnazja, przedszkola, UM, ICST i R,MOPS ) zł, - dzierżawa lokali użytkowych, najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy (administrowanych przez ITBS) zł, - pozostałe wpływy z dzierżaw gruntów, budynków, budowli i lokali zł. 3) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zł w tym: a) ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz rat za sprzedaże dokonane do końca roku zł, raty za dokonane do roku 2005 sprzedaże lokali użytkowych, budynków oraz gruntów zł, b) sprzedaż gruntów zł, w tym: - sprzedaż m.in. gruntów pod budownictwo warsztatowe i mieszkalne przy ul. Lipowej i ul. Piaskowej, sprzedaż działek na poprawienie warunków zagospodarowania m.in. ul. Sikorskiego. 4) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł, (projekt zakłada wpływy z rat za dokonane przekształcenia w latach ubiegłych zł oraz nowe przekształcenia działek zabudowanych na cele mieszkalne i garażowe zł). WPŁYWY Z OPŁAT To źródło dochodów budżetu przynieść ma naszemu Miastu w roku 2006 wpływy w wysokości zł co stanowić będzie 5 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat to poziom 86,5 % przewidywanych wpływów roku Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z: - opłaty skarbowej zł, - opłaty targowej zł, - opłaty za zezwolenia alkoholowe zł. Wszystkie inne opłaty, które pobierane są przez jednostki organizacyjne Miasta uiszczane są na podstawie różnych przepisów i stanowią 0,2% ogółu dochodów własnych i 3,6% dochodów z opłat, co daje kwotę zł. 15

16 WPŁYWY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w roku 2006 uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości zł co w stosunku do wpływów roku 2005 stanowi 106,7 %. Dochody te stanowią 4,3 % ogółu dochodów własnych. Źródłami tych dochodów są: 1) wpływy za świadczone usługi w przedszkolach zł, (jest to odpłatność eksploatacyjna i opłata za wyżywienie; wzrost wpływów w roku 2006, w stosunku do roku 2005, wynika ze zwiększonej ilości dzieci w placówkach jak i zwiększonymi kosztami produktów żywnościowych), 2) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych zł, 3) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku zł, (opłata eksploatacyjna i wyżywienie), 4) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze zł, 5) wpływy za świadczone usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej zł (odpłatność za wydawane obiady, za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego) 6) pozostałe usługi (m.in. świadczenie usług przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w organizacji imprez sportowo rekreacyjnych oraz wynajem tramwaju wodnego) zł POZOSTAŁE DOCHODY Pozostałe dochody, które zasilą nasz budżet to kwota zł, na którą składają się następujące wpływy: 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych, jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych zł, 2) wpływy za usługi cmentarne zł, 3) grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską zł, 4) pozostałe dochody zł (tu zabezpieczono środki jakie mamy uzyskać z Ministerstwa Kultury na Modernizację kina X Muza zł). 2. Subwencje W roku 2006 wg wstępnych ustaleń skalkulowano dla naszego Miasta subwencje ogólną w wysokości zł. Jest to w 100% część oświatowa tej subwencji. Kwota subwencji ogólnej ustalona na rok 2006 jest o zł niższa w stosunku do roku Jak 16

17 już wspomniano w roku 2006 otrzymamy tylko część oświatową subwencji ogólnej. Nie otrzymamy z budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej, bowiem nie spełniamy kryterium, które upoważniałoby nas do jej otrzymania, bowiem wydatki u nas w 2004 roku na dodatki mieszkaniowe przypadające na 1 mieszkańca były niższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel wydatków roku 2004 w przeliczeniu na 1mieszkańca. Również nie otrzymamy części wyrównawczej subwencji ogólnej, bowiem w roku 2004 dochód podatkowy na 1 mieszkańca był u nas wyższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju oraz gęstość zaludnienia w naszym mieście jest wyższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Wstępnie ustalona część oświatowa subwencji ogólnej jest, w stosunku do roku 2005, nieznacznie wyższa, bo o zł. Należy zaznaczyć, że skalkulowana subwencja oświatowa w przypadku naszego Miasta zabezpiecza tylko w ok. 84% wydatki związane z zatrudnieniem w szkołach, gimnazjach i świetlicach szkolnych (wynagrodzenia, 13-tka, składki ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych). Ponad subwencję trzeba będzie wydatkować z własnych środków na wydatki tylko związane z zatrudnieniem tylko tych 3 jednostek zł i pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne, o których będzie mowa w dalszej części objaśnień. 3. Dotacje celowe Projekt budżetu Miasta na rok 2006 przewiduje dotacje celowe w łącznej wysokości zł. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 16,4% i są to dotacje: 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, 2) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu opieki społecznej zł, w tym: 1) na zasiłki celowe zł, 2) na bieżące funkcjonowanie MOPS zł, 3) na dożywianie dzieci i młodzieży zł. 3) na realizację zadań wspólnych realizowanych zarówno w drodze porozumień jak i umów z jednostkami samorządu terytorialnego zł, w tym: - z budżetu Gminy Wiejskiej Iława zł, w tym na pokrycie kosztów nauczania religii greckokatolickiej zł i pokrycie kosztów nauczanie 1 dziecka w przedszkolu integracyjnym zł, 17

18 - z budżetu Powiatu Iławskiego zł w tym na pokrycie bieżących kosztów utrzymania przejętych w zarząd dróg powiatowych zł, - pokrycie bieżących kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej zł, - pokrycie bieżących kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych zł, - pokrycie kosztów nauczania religii greckokatolickiej zł. Wielkości dotacji celowych są wielkościami wstępnymi. Po uchwaleniu zarówno ustawy budżetowej na 2006 rok jak i uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego te wielkości zostaną urealnione. O znacznym wzroście w roku 2006 dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, bo o 63,6 %, w stosunku do przewidywanego wykonania tych dotacji w roku 2005, informowano wcześniej w niniejszych objaśnieniach. 4. Środki z zewnątrz Jednym ze źródeł dochodów budżetowych w 2006 roku będą środki, które pozyskamy z zewnątrz w wysokości zł, co stanowić będzie 16,0 % ogółu dochodów. Na kwotę tą składają się środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości zł, środki z UE na realizację programu Sokrates - Comenius Rozwijanie technik wspierających indywidualne potrzeby ucznia (zadanie realizowane w G 1) zł oraz zł z niepublicznej szkoły w Tynwałdzie na pokrycie kosztów nauki religii greckokatolickiej. Dochody z UE są ściśle powiązane z wydatkami, gdyż są one źródłem finansowania następujących inwestycji: 1) Poprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych w Iławie (Mała obwodnica wschodnia II etap) PHARE zł, 2) Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Jagiellończyka i ul. Kościuszki w Iławie (środki z funduszy strukturalnych - złożony wniosek) zł, 3) Poprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych w Iławie (budowa drogi dojazdowej od ul. Jana Pawła II do nowego cmentarza) zł, 4) Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno - oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (Modernizacja kina X Muza) zł. Wysokość tych kwot w trakcie roku będzie urealniana. 18

19 V. WYDATKI BUDŻETU MIASTA Wydatki budżetu Miasta zaplanowano na 2006 rok w wysokości zł tj. o 18,2 % więcej od przewidywanego wykonania wydatków roku Z ogółu zaplanowanych wydatków przypada na: 1) wydatki bieżące (68,3 % ogółu wydatków) zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy zł, - dotacje z budżetu zł, - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów, prowizje) zł, - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (potencjalne) zł, - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań zł, 2) wydatki majątkowe (31,7 % ogółu wydatków) zł w tym: a) wydatki inwestycyjne jednoroczne zł w tym: - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł, - dotacje celowe dla Powiatu Iławskiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych umów pomiędzy j.s.t zł, - dotacje celowe dla ICK na zakupy inwestycyjne zł, - zadania inwestycyjne zł, b) wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego zł, (Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie), c) wydatki w roku 2006 na zadania realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych zł. W dalszej części rozdziału przedstawione zostaną wszystkie wydatki zaplanowane na rok 2006 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej. 010 Rolnictwo i łowiectwo Kwota 600 zł zaplanowana na 2006 rok przeznaczona zostanie na wpłatę środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. 19

20 600 Transport i łączność Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to zł. Z kwoty tej przypada na wydatki bieżące zł a na wydatki majątkowe zł. W ramach wydatków bieżących realizowane będą następujące zadania: 1) opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie zł, (rekompensata za utracone dochody spółki z tytułu uchwalonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień w opłacie za przewozy pasażerskie komunikacją miejską, wzrost w stosunku do roku 2005 o zł z uwagi na zabezpieczenie środków na remont nowej bazy Zakładu przy ul. Woj. Polskiego), 2) bieżące naprawy miejskich dróg, chodników, oznakowania ulic pionowe jak i poziomie zł, 3) przeprowadzenie inwentaryzacji dróg (założenie ksiąg) zł, 4) wystąpienie ewentualnych różnic kursowych na realizacji zadań opłacanych w EURO zł, 5) bieżące naprawy dróg powiatowych przejęte w zarząd zł, (kwota ta obejmuje środki z Powiatu Iławskiego w wysokości zł). Wydatki majątkowe w 2006 roku na drogach publicznych to kwota zł. W ramach tej kwoty poniesione zostaną wydatki na: 1) realizację wieloletnich programów inwestycyjnych zł w tym realizowane będą zadania: a) Rozwój terenów przemysłowych w Iławie (Mała obwodnica wsch. I etap) zadanie współfinansowane ze środków przedakcesyjnych z Unii Europejskiej PHARE całkowite finansowe zakończenie zadania zł, b) Poprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych w Iławie (Mała obwodnica wschodnia II etap) - zadanie współfinansowane ze środków przedakcesyjnych PHARE zakończenie zadania zł, c) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jagiellończyka i ul. Kościuszki zadanie współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych złożony wniosek zł, d) Budowa ul. Kwiatowej zł, e) Budowa ul. Pieniężnego wraz z kanalizacją deszczową zł, f) Modernizacja ul. Królowej Jadwigi na odcinku do skrzyżowania zł, 20

21 g) Budowa ul. Malborskiej - zakończenie zadania zł, h) Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Zielonej zakończenie zadania zł, i) Poprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych (budowa drogi dojazdowej od ul. Jana Pawła II do nowego cmentarza - zakończenie zadania zł, j) Budowa obwodnicy północnej (aktualizacja studiu wykonalności) zł, 2) realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych zł, a) Budowa ul. Gospodarskiej - od Ostródzkiej do ul. Zielonej zł, b) Budowa ul. Krętej zł, c) Budowa ul. Brzechwy i ul. Makuszyńskiego zł, d) Przebudowa ul. Kajki w związku z przebudową skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Kajki - (zadanie zostanie zrealizowane po zrealizowaniu skrzyżowania) zł, e) Modernizacja parkingu przy ul.1 Maja (obok kościoła Św. Brata Alberta) wraz z oświetleniem wieży tego kościoła zł. 630 Turystyka Wydatki w tym dziale to kwota zł, która przeznaczona zostanie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka informacji turystycznej. 700 Gospodarka mieszkaniowa Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznaczonych zostanie zł, z tego zł to wydatki majątkowe a zł to wydatki bieżące. Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką nieruchomościami jak i innymi składnikami mienia komunalnego w tym: a) wydatki na wykupy gruntów m.in. grunty ul. Przemysłowa zł, b) opłaty obciążające gminę jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłacenie usług za dostawę c.o., c.w., z.w., gazu, energii do gminnych lokali, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, remonty i konserwacje obciążające gminę wraz z funduszem remontowym) zł, c) opłacenie zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym zł, 21

22 d) należny podatek VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości zł, e) koszty zużycia energii, koszty wywozu nieczystości i inne koszty ponoszone na budynkach komunalnych m.in. ul. Chełmińska, Dąbrowskiego, wyspa zł, f) opłacenie usług gminnej spółki TBS Zarząd Gospodarki Lokalami z tytułu prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej zł, g) wydatki związane ze zwrotem jak i wniesieniem kaucji mieszkaniowych za lokatorów z budynków przeznaczonych do rozbiórki zł, h) pozostałe wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przetargów, wycen i opinii związanych m.in. ze sprzedażą mienia, opłaty sądowe, opłaty notarialne, koszty założenia ksiąg wieczystych zł. Wydatki majątkowe to kwota zł, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych: 1) dofinansowanie prac modernizacyjno - inwestycyjnych budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej gminy jako właściciela, dotyczy to przede wszystkim zadań na, które WM zaciągną pożyczkę z budżetu Miasta zł, 2) dofinansowanie prac modernizacyjno - inwestycyjnych na budynkach mieszkalnych, których w 100% właścicielem jest gmina zł w tym: a) wykonanie wewnętrznej instalacji c.w. i co wraz z wymiennikownią w budynku ul. Mazurska zł, b) Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz krycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich w budynku ul.kościuszki 15 - zadanie 2 letnie zł. 710 Działalność usługowa Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota zł z czego wydatki bieżące wynoszą zł, a wydatki majątkowe wynoszą zł. W ramach wydatków bieżących przeznacza się środki na realizację następujących zadań: 1) opracowania planów zagospodarowania przestrzennego Miasta zł, (koncepcje urbanistyczne, opinie i uzgodnienia, zmiana w planie przestrzennego 22

23 zagospodarowania ul. Wyszyńskiego i ul. Grunwaldzkiej, koncepcja zagospodarowania rynku Starego Miasta), 2) opracowania geodezyjne oraz prace geodezyjno - kartograficzne związane m.in. z wydzielaniem działek, aktualizacja mapy numerycznej zł, 3) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych ul. Ostródzka i ul. S.K. Wyszyńskiego zł. W ramach wydatków majątkowych projekt budżetu zakłada realizację zadania Budowa nowego cmentarza komunalnego zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku Administracja publiczna Łączna kwota zaplanowana na funkcjonowanie i realizację zadań przez administrację samorządową wynosi zł. W kwocie tej wydatki bieżące stanowią 98,1% tj zł a wydatki majątkowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne wraz z oprogramowaniem stanowią 1,9% tj zł. Wydatki na administracje publiczną stanowią w ogólnych wydatkach budżetowych 5,3 %. Wydatki bieżące zaś stanowią w wydatkach bieżących ogółem 7,6%. Wydatki bieżące w wysokości zł to wydatki związane z: 1) funkcjonowaniem Rady Miejskiej zł, (wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych, zakupy materiałów biurowych, koszty pobytu delegacji zagranicznych, wydatki na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta - delegacje, szkolenia, materiały biurowe zł, 8 Wspaniałych zł), 2) funkcjonowaniem Urzędu Miasta łącznie z osobami realizującymi zadania zlecone przez administrację rządową (rozdz i 75023) zł w tym: a) wydatki związane z zatrudnieniem 57,5 etatów (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz świadczeń socjalnych) zł, b) wydatki związane ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat (wynagrodzenia, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz świadczeń socjalnych - 0,5 etatu w Wydz. Budżetu i Finansów na przeprowadzanie kontroli finansowej wydatków we wszystkich jednostkach 23

24 budżetowych, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych oraz 0,5 etatu w innym wydziale) zł, c) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, bieżącym utrzymaniem budynku ratusza miejskiego zł, d) remont budynku ratusza miejskiego zł, 3) wydatki związane z promocją Miasta zł, (wydawnictwa, promocja w prasie, promocja w TV i radio, prenumerata prasy, aktualizacja strony internetowej, organizacja wystawy Produkt Lokalny, udział w targach inwestycyjnych, zakup drobnych gadżetów), 4) pozostałe wydatki zł: a) składki na rzecz związków do, których należy Miasto zł, b) wydatków materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi zł, c) wydawanie ratusza miejskiego wraz z kolportażem zł, d) środki na opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Iławy w oparciu o odnawialne zasoby i źródła energii, Strategii rozwoju sportu i rekreacji w mieście w latach zł, e) pozostałe wydatki zł. Wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta w wysokości zł to zakupy sprzętu komputerowego, zakupy m.in. programów związanych z elektronicznym przesyłaniem sprawozdań budżetowych, deklaracji podatkowych, faktur oraz koszty związane z uzyskaniem podpisów elektronicznych. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kwota zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej. W 2006 roku przeznaczy się na powyższe cele kwotę zł, w tym na: 1) wydatki bieżące zł w tym finansując: 24

25 a) Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości zł, b) Straż Miejską w wysokości zł, w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem (8,25 etatu wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych) zł, - pozostałe wydatki bieżące zł, c) zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości zł, d) dotacja na realizacje programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wodnych wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta, jak i osób przybywających do Miasta zł (zadanie zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych) 2) wydatki majątkowe zł w tym: a) zakup sprzętu komputerowego jak i programów w Straży Miejskiej zł, b) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zakup systemu alarmowo - informacyjnego dla potrzeb JRG, zakup poduszek pneumatycznych wysoko i nisko ciśnieniowych zł, c) zakup agregatu prądotwórczego do zasilania systemu alarmowego (dla OC) zł, Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej W tym dziale planuje się wydatki związane z poborem podatków, a mianowicie prowizje za inkaso podatku od posiadania psa, opłaty targowej i administracyjnej, koszty zakupu druku formularzy i druków podatkowych, koszty usług pocztowych, opłat komorniczych. Na ten cel w roku 2005 przewiduje się wydatkować zł. 757 Obsługa długu publicznego Wydatki zaplanowane w tym dziale to zł. Są to przede wszystkim wydatki: 1) na obsługę długu publicznego z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizje zł, 25

26 2) na opłacenie ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zł, Poręczenie dotyczy zobowiązań ciążących na Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych kredytów na budowę budynków mieszkalnych, realizowanych w ramach społecznego budownictwa (TBS). Umowy kredytowe poręczyło Miasto zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Różne rozliczenia Wydatki w tym dziale to kwota zł, która przeznaczona jest na: - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy (opłata czynszu, zasiłek dla niepracującej żony) zł, - rezerwę celową w łącznej kwocie zł. W rezerwie celowej zabezpieczono środki na: 1) pokrycie kosztów wszelkich odpraw płaconych pracownikom samorządowym w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty (w razie gdy środków zabraknie w planowanych wydatkach na wynagrodzenia) zł, 2) na waloryzację wynagrodzeń osobowych pracowników jednostek oświatowych i pracowników pozostałych miejskich jednostek samorządowych w wysokości 3 % zł, (środki te zabezpieczają tylko wydatki klasyfikowane w 4010, pozostałe skutki podwyżek jednostki winny pokryć z ewentualnych oszczędności jakie mogą wystąpić w trakcie roku). 801 Oświata i wychowanie Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią największy udział w wydatkach budżetowych, bo 24,5 % zaś wydatki bieżące w tym dziale to aż 35,5% ogółu wydatków bieżących. W dziale 801 zaplanowano na rok 2006 wydatki w wysokości zł co stanowi 110,2 % przewidywanych wydatków roku Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę zł a na wydatki majątkowe zł. 26

27 Wzrost w roku 2006 wydatków, w stosunku do roku 2005, o 10,2 % spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wydatków bieżących o 10,8%. Wzrost ten spowodowany jest: a) znacznym wzrostem wydatków związanych z zatrudnieniem we wszystkich jednostkach oświatowych bo jest to wzrost o około zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku Spowodowane jest to podwyższeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i z tego tytułu również wzrostem w roku 2006 wartości nadgodzin, wzrostem etatów ze względu na zwiększoną ilość godzin w-f z 3 do 4 godzin tygodniowo oraz zwiększeniem etatów nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych, b) zaplanowaniem w placówkach oświatowych zwiększonych kwot na remonty i modernizacje obiektów tj. na wymianę okien, remonty dachów, remont kuchni zaplanowano zł, tj. o około zł więcej na remonty, c) wzrostem wydatków w przedszkolach na zakup produktów żywnościowych o około zł, d) wzrost wydatków na pokrycie kosztów energii o około zł, e) zaplanowaniem wydatków na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 90001: zł. Wydatki bieżące w wysokości zł przeznaczone zostaną na: 1) dotacje dla Powiatu Iławskiego na opłacenie części kosztów zatrudnienia pracownika międzyzakładowej organizacji związkowej zł, 2) dotacja dla niepublicznych przedszkoli w innych gminach z uwagi na przebywanie w nich dzieci naszych mieszkańców zł, 3) dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN zł, 4) bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych zł w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem 211,6 etatów (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) zł, - koszty zużycia energii w budynkach szkół zł, 27

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Dz. Rozdz Wyszczególnienie PLAN na 2009 r. ( w zł ) Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011 Dochody i wydatki budżetowe Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2010r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo NA 29R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody w tym: Zał. Nr 1 projekt bieżące majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 323 825 5 3 318 825 - wpływy z różnych dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo