I. INFORMACJE OGÓLNE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INFORMACJE OGÓLNE."

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA IŁAWY NA 2006 ROK 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE. Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta Iławy na 2006 roku po stronie dochodów przyjęto następujące założenia: 1) wzrost wpływów z podatków, w stosunku do wpływów z roku 2005 o 1,3%, 2) wzrost dochodów z gospodarki mieniem komunalnym o 3,8 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005, 3) wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszego Miasta przez Ministra Finansów, (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi 35,95% a od osób prawnych 6,71%), 4) zaplanowana subwencja oświatowa została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST /2005 z dnia 11 października 2005 roku. Podstawą do naliczenia subwencji oświatowej były wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na 10 września 2005 r. (meldunek EN-8), dane dotyczące liczby uczniów (sprawozdanie GUS typu S na rok szkolny 2004/2005 oraz dane statystyczne z meldunku EN- 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 r.(rok szkolny 2004/2005). Jak z pisma Ministra Finansów wynika w projektowanej kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne, 5) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FB 131/2005 z dnia 20 października 2005 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu. Łączna kwota dotacji celowych na zadania zlecone w roku 2006 będzie wyższa o około 64% od dotacji roku Zwiększona wielkość dotacji dotyczy przede wszystkim dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, 6) w dochodach zaplanowano, w wielkościach szacunkowych, dochody ze środków pochodzących z Unii Europejskiej związane z realizacją zadań współfinansowanych z programów PHARE 2003, oraz środki pochodzące z funduszy strukturalnych. 2

3 Planowane wydatki konstruowano przy następujących założeniach: 1) obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce na poziomie roku 2005, a na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy naliczeń, 2) w jednostkach budżetowych wydatki na wynagrodzenia nie przewidują podwyżki wynagrodzeń, bowiem środki te zabezpieczono w rezerwie celowej. Środki na podwyżkę wynagrodzeń o 3 % zaplanowano dla wszystkich jednostek budżetowych. Ponadto wydatki na wynagrodzenia w jednostkach MOPS, Urząd Miasta, ICSTiR, MZOSiP, ICK obejmują wzrost zatrudnienia łącznie o 9 etatów, 3) w wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki własne na: a) zadania realizowane na podstawie zawartych umów na współfinansowanie zadań ze źródeł Unii Europejskiej, pochodzących z programu przede wszystkim PHARE 2003, b) zadania, które będą współfinansowane z funduszy strukturalnych, 4) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, 5) w wydatkach bieżących w oświacie zabezpieczono środki na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Podstawowe wskaźniki, jakie przyjęto przy konstruowaniu projektu budżetu to: - relacja deficytu budżetowego w stosunku do dochodów budżetowych 19,22 % - wielkość długu do dochodu budżetowego wysokości - 46,33%. Szczegółowiej o wskaźnikach charakteryzujących sytuację finansową Miasta w roku 2006 przedstawia następny rozdział. II. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA W ROKU 2006 Dochody budżetu Miasta na rok 2006 ustalono w wysokości zł, zaś wydatki w wysokości zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości zł. A zatem relacja deficytu do dochodów wynosi 19,22%. Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2006 mają zastosowanie procedury ostrożnościowe określone w art.45 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych. Norma tego artykułu stanowi, że w przypadku gdy wartość relacji łącznej kwoty 3

4 państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto, jest większa od 50 %, a nie większa od 55 %: a) Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w której relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego, b) relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Relacja, o której mowa wyżej przekroczyła poziom 50% i wyniosła 50,2%. A zatem, zgodnie z ustawą budżetową na rok 2005 relacja deficytu budżetu państwa do jego dochodów wynosi 20%. W związku z powyższym w projektach budżetów samorządów terytorialnych relacja deficytu jednostki do jej dochodów nie może być wyższa niż 20%. W projekcie budżetu naszego Miasta przyjęto tą relację w wysokości 19,22 %. W tabeli nr 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuacje finansową Miasta na rok Tab. Nr 1.Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta Iławy w roku zł LP Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie Wsk. struktury % Budżet 2006 Wsk. struktury % Wsk. dynam. % I Dochody ogółem , ,0 108,4 1 Dochody własne , ,2 106,1 2 Subwencje , ,4 96,8 3 Dotacje celowe , ,4 147,7 4 Środki pozyskane z zewnątrz , ,0 100,3 II Wydatki ogółem , ,0 118,2 1 Wydatki bieżące , ,3 117,9 2 Wydatki majątkowe , ,7 118,8 4

5 Wynik budżetowy III danego roku ,2 Deficyt IV Finansowanie ,7 V Przychody , ,0 157,4 1 Spłata udzielonych pożyczek , ,5 113,3 2 Przychody z zaciągniętych kredytów pożyczek , ,8 150,0 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z 3 udziałem środków pochodzących z UE (pożyczka na ,6 0 prefinansowanie z budżetu państwa) Przychody z tytułu innych rozliczeń 4 (wolne środki) , ,1 63,1 VI Rozchody , ,0 158,6 1 Udzielone z budżetu pożyczki Spłata zaciągniętych 2 przez Miasto pożyczek i kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 3 udziałem środków pochodzących z UE (pożyczki otrzymane na prefinansowanie z budżetu państwa) Stan należności VII Miasta na koniec roku Stan zadłużenia Miasta na koniec VIII roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów IX Kwota długu publicznego X Wskaźnik deficytu do dochodów Wskaźnik kwoty długu publicznego do XI dochodów (max.60%) , ,9 458, , ,2 59, , , , ,0 9,38 19,22 204,9 33,26 46,33 139,3 5

6 XII XIII Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek oraz potencjalnych spłat kwot udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów (max.15%) nie uwzględniająca spłatę pożyczki na prefinansowanie Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek oraz potencjalnych spłat kwot udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów (max.15%) uwzględniająca spłatę pożyczki na prefinansowanie 8,83 5, ,83 12,14 137,5 Jak z danych tabeli wynika projektowane dochody na rok 2006, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005, wzrastają o 8,4 % tj. o zł. Znaczący wpływ na ten wzrost mają przede wszystkim dwa źródła tj. wpływy z dotacji celowych, które wzrastają aż o 47,7% i dochody własne, które wzrastają o 6,1%. Wzrost dotacji celowych o 47,7% to przede wszystkim znaczny wzrost dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to przede wszystkim dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, która to dotacja wzrasta aż o 69,6% tj. o kwotę zł. W roku 2006 gminy przejmą do realizacji zadania z zakresu wszystkich wypłat świadczeń rodzinnych wypłacanych przez zakłady pracy. O wzroście w 2006 roku dochodów własnych, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005, decydują wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wzrastają o 17,4 % tj. o kwotę zł. Należy również wskazać, że w roku 2006 zaplanowano po stronie dochodów środki, jakich spodziewamy się uzyskać z Unii Europejskiej. Jest to łączna kwota zł w tym zł z Programu PHARE 2003 (przy założeniu 4,2 zł /EURO) i zł z funduszy strukturalnych. W takiej samej wysokości zaplanowano wydatki inwestycyjne. W roku 2006 nie otrzymamy budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej, bowiem wydatki w 2004 roku na dodatki mieszkaniowe przypadające na 1 mieszkańca były niższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel wydatków roku 2004 w przeliczeniu na 1mieszkańca. Również nie otrzymamy części wyrównawczej subwencji ogólnej, bowiem w roku 2004 dochód podatkowy na 1 mieszkańca był wyższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju oraz gęstość zaludnienia w naszym mieście jest wyższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. 6

7 Na wzrost wydatków budżetowych, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005, o 18,2% miało wpływ przede wszystkim: 1) zaplanowanie o zł większej kwoty na opłacenie usług świadczonych przez ZKM, uwzględniając w tej kwocie środki na remont bazy przy ul. Woj. Polskiego (nieruchomość kupiona od ZPZ), 2) zaplanowanie o około zł większej kwoty na wykupy gruntów, 3) wzrost wydatków na podatek VAT o około zł, spowodowany zaplanowaniem zwiększonych dochodów ze sprzedaży nieruchomości jak i wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów, 4) zaplanowanie w Urzędzie Miasta środków na remont ratusza miejskiego w kwocie zł, 5) znaczny wzrost wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach oświatowych, bo aż o około zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005, spowodowany jest podwyższeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i z tego tytułu również wzrostem w roku 2006 wartości nadgodzin, wzrostem etatów ze względu na zwiększoną ilość godzin w - f z 3 do 4 godzin tygodniowo oraz zwiększeniem etatów nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych, 6) zaplanowanie w placówkach oświatowych zwiększonych kwot na remonty i modernizacje obiektów tj. na wymianę okien, remonty dachów, remont kuchni oraz dostosowanie w G2 obiektu dla dzieci niepełnosprawnych zaplanowano zł, 7) zaplanowano łączną kwotę zł na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 we wszystkich jednostkach oświatowych, 8) w związku z planowanym oddaniem obiektu przy ul. Westerplatte dla potrzeb ośrodka wsparcia konieczne było zaplanowanie zł na jego wyposażenie, zaplanowano również zł na wymianę okien na parterze w starym budynku MOPS, 9) zaplanowano o zł większe środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa, 10) zgodnie z obowiązującymi przepisami na gminy nałożono obowiązek przejęcia od Urzędu Pracy organizacji robót publicznych, co wiąże się m.in. z utworzeniem Klubu Integracji Społecznej oraz zabezpieczono środki na organizację prac społecznie użytecznych co skutkuje zaplanowaniem łącznie dodatkowo zł na te cele, 11) zaplanowano w rezerwie celowej większe o zł środki na pokrycie kosztów odpraw związanych przede wszystkim z odejściem pracowników na emerytury. 7

8 Zaplanowanie wydatków na poziomie zł przy dochodach zł spowodowało zaplanowanie tak dużego deficytu budżetowego w wysokości zł. Źródłem pokrycia tego deficytu będą kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych na inwestycje w wysokości zł i na wydatki bieżące w wysokości zł. Łączna kwota kredytów i pożyczek, jaką zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2006 to zł z czego zł to pożyczka na prefinansowanie 2 zadań inwestycyjnych tj. Modernizacji budynku na potrzeby centrum kulturalno - oświatowego w Iławie i Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Jagiellończyka. Zakłada się, że pożyczka na prefinansowanie zostanie w roku budżetowym spłacona tzn., że UE zapłaci przypadającą na nią część. Oznacza to, że do zaciągnięcia w roku budżetowym mamy kredyty w łącznej wysokości zł, z czego zł to źródło pokrycia deficytu budżetowego a zł to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W związku z powyższym przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na roku wyniesie zł. Zakłada się na koniec roku 2006 dług publiczny w wysokości zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 46,33%. Należy zaznaczyć, że na zadaniach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych nie zaplanowano wystąpienia długu publicznego z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie, bowiem planowane pożyczki będą w tym samym roku spłacone tzn. otrzymamy środki z UE. Na rok 2006 zaplanowano potencjalne spłaty wynikające z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości zł. Przypadające do spłaty w roku 2006 raty kredytów i pożyczek wyniosą zł zaś koszty obsługi długu szacuje się na kwotę zł. A zatem łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów, odsetki oraz potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń wyniesie zł co stanowi 12,14% ogółu dochodów zaplanowanych na ten rok (max. wskaźnik, którego nie wolno przekroczyć wynosi 15%). Wyłączając ze spłat kredytów i pożyczek, pożyczkę na prefinansowanie w kwocie zł to łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów, odsetki oraz potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń wyniesie zł co stanowi 5,72% ogółu dochodów budżetowych. 8

9 III. UDZIELANIE POŻYCZEK Pomimo trudnej sytuacji finansowej Miasta nadal kontynuowany będzie system udzielania pożyczek. Na rok 2006 zgłoszono do budżetu zapotrzebowanie na pożyczki w wysokości zł, w tym zapotrzebowanie zgłoszone przez ITBS wyniosło zł. W budżecie zaplanowano środki na udzielenie pożyczek w łącznej kwocie zł. W przypadku przyznania pożyczki wspólnocie mieszkaniowej, w której Miasto posiada udziały zabezpieczono jeszcze środki na pokrycie tego udziału w wysokości zł. Na koniec roku 2005 roku przewidywane należności z tytułu udzielonych pożyczek wyniosą zł, a na roku zł. IV. DOCHODY BUDŻETU MIASTA. Przyjmując założenia, o których była mowa na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na rok 2006 ustalono na poziomie zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 daje ich wzrost o 8,4%. Poniżej przedstawiono strukturę dochodów Miasta w roku 2006 według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2005 roku. Tab. Nr 2 Dochody budżetu Miasta Iławy na rok 2006 zł Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2005 Projekt budżetu 2006 Zł % zł % (5:3) Dochody ogółem , ,0 108,4 I Dochody własne , ,2 106,1 1 Udziały we wpływach podatku dochodowego od , ,8 116,8 osób fizycznych i prawnych 2 Wpływy z podatków , ,7 101,2 3 Wpływy z opłat , ,6 86,5 4 Dochody z majątku gminy , ,4 103,8 5 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe , ,2 106,7 6 Pozostałe , ,4 95,8 II Subwencja ogólna , ,4 96,8 Wsk. dyn. % 9

10 1 Część oświatowa , ,4 101,4 2 Część równoważąca , III Dotacje celowe , , Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji , ,3 163,6 rządowej Na zadania bieżące realizowane na podstawie , porozumień z adm. rządową Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na 3 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Z budżetu państwa na zadania 4 własne bieżące , ,0 87,2 5 Dotacje z funduszy celowych , ,9 6 Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie , ,1 81,9 porozumień IV Środki pozyskane z zewnątrz , ,0 100,3 Środki bezzwrotne pozyskane z UE na realizację zadań 1 inwestycyjnych , ,6 60,9 współfinansowanych z programu PHARE 2 Środki pochodzące z Funduszy Strukturalnych ,4 0 3 Pozostałe środki z zewnątrz , ,3 Jak z danych tabeli wynika struktura dochodów budżetowych w projekcie budżetu na rok 2006 odbiega od struktury dochodów roku 2005 o mówi poniższe zestawienie: pw. Rok 2005 Rok /- punkt procentowy Dochody ogółem 100,0 100,0 0 - dochody własne 52,3 51,2-1,1 - środki pozyskane z zewnątrz 17,4 16,0-1,4 - subwencje 18,3 16,4-1,9 - dotacje celowe 12,0 16,4 + 4,4 Znacznie podwyższony jest udział w dochodach roku 2006 dotacji celowych. Ma to związek z przejęciem od nowego roku wypłaty świadczeń rodzinnych od zakładów pracy. A zatem dotacja na wypłatę tych świadczeń znacznie wzrosła. O tej sytuacji wspominano już na 10

11 wstępie objaśnień. Zmalał również udział w dochodach subwencji z budżetu państwa. A to za przyczyną nie otrzymania części równoważącej subwencji ogólnej. Relacje te mogą się jednak zmienić po uzyskaniu rzeczywistych wpływów roku W dalszej części rozdziału omówione zostaną poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok Dochody własne Na 2006 rok planuje się osiągnąć dochody własne w wysokości zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 106,1% przewidywanych wpływów roku Główne źródła dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej. Tab. Nr 4 Dochody własne w 2006 roku zł Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2005 Projekt budżetu 2006 Zł % Zł % (5:3) Dochody własne ogółem , ,0 106,1 I Wpływy z podatków , ,7 101, Podatek od nieruchomości Podatek od środków transp. Podatek od posiadania psów Podatek rolny Podatek leśny Podatek od spadku i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,3 1,5 0,2 0,1 0 0,2 1,6 0, ,0 1,5 0,2 0,1 0 0,2 1,4 0,3 Wsk. dyn. % 101,2 104,8 100,0 104,3 101,5 100,0 95,8 108,3 II Wpływy z opłat , ,0 86, Opłata skarbowa Opłata targowa Opłata administracyjna Opłata za zezwolenia alkoholowe Inne opłaty ,0 1,6 0 1,4 0, ,3 1,5 0 1,0 0,2 81,8 100,0 90,9 80,0 90,0 Udziały w podatkach III stanowiących dochody , ,8 116,8 budżetu państwa 1 podatek dochodowy od osób fizycznych 2 podatek dochodowy od osób prawnych ,5 1, ,8 1,0 117,4 100,0 11

12 IV Dochody z majątku gmin , ,3 103, V Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności Zbycie praw majątkowych i pozostałe wydatki Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe Za świadczone usługi w przedszkolach Za świadczone usługi w Domu pomocy społecznej Za świadczone usługi opiekuńcze Za świadczone usługi opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobek) Za wyżywienie w świetlicach szkolnych Inne usługi ,8 18,7 5,0 0,1 0, ,8 17,7 3,9 0, ,3 100,8 83,3 1003, , ,3 106, , ,6 118, , ,2 102, , ,2 102, , ,1 104, , ,0 97, , ,2 60,1 VI Pozostałe dochody własne , ,9 101,8 Jak z danych tabeli wynika główne źródła dochodów własnych to: 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 34,8 % ogółu dochodów własnych zł, 2) wpływy z podatków - 30,7 % ogółu dochodów własnych zł, 3) dochody z majątku gminy - 24,3% ogółu dochodów własnych zł, 4) wpływy z opłat - 5% ogółu dochodów własnych zł, 5) wpływy za świadczone usługi przez jednostki budżetowe - 4,3 % ogółu dochodów własnych zł, 12

13 6) pozostałe wpływy - 0,9 % ogółu dochodów własnych zł. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi 39,34%, jednakże zgodnie z art. 89. ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział ten w roku 2006 wynosić będzie 35,95%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie 6,71%. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zł jest wielkością skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów. Wpływy te są o17,4% wyższe od przewidywanego wykonania roku Ponieważ dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz ich wielkość może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. W związku z tym w trakcie roku budżetowego po analizie wykonania wpływów za I półrocze plan ten zostanie zweryfikowany. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w przewidywanych wpływów roku 2005 tj. w wysokości zł. Wykonanie tego planu zależeć będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach, osób na terenia naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. WPŁYWY Z PODATKÓW Z tego źródła dochodów uzyskać mamy w 2006 roku wpływy w wysokości zł co stanowi 101,3% przewidywanych wpływów roku W kwocie tej największy udział stanowią wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. W roku 2006 spodziewamy się uzyskać wpływy z tego podatku w wysokości zł. Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto max. stawki podatkowe określone przez Ministra Finansów na rok Stawki te wzrastają w stosunku do stawek roku 2005 o 2,5%. Ponadto kalkulacja zaplanowanych dochodów z podatku od nieruchomości uwzględnia realność ich wpływów tj. ewentualne występowanie zaległości i udzielanie ulg podatkowych. Pozostałe wpływy z podatków to: 13

14 1) Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych skalkulowany w wysokości zł, co stanowi 1,5 % dochodów własnych i 4,7% ogółu wpływów z podatków. Dochody wyliczono według przypisu podatku na roku i przy zachowaniu dotychczasowych stawek podatkowych. Wpływy z podatku od środków transportowych są zaplanowane na poziomie 104,8% przewidywanych wpływów roku 2005 i przy założeniu znacznego zmniejszenia zaległości. 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie zł. Wpływy te stanowią 1,4% ogółu dochodów własnych i 4,8% ogółu wpływów z podatków. Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 96% wpływów roku Należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych. 3) Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ustalono na poziomie 108% przewidywanych wpływów roku 2005 tj. w wysokości zł. Pozostałe wpływy z podatków a mianowicie podatku od posiadania psa, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od spadków i darowizn to 0,4% ogółu dochodów własnych a 1,4 % ogółu wpływów z podatków, co daje kwotę zł. Podatki te zaplanowano prawie na poziomie przewidywanego wykonania roku DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Dochody z majątku gminy to trzecie, pod względem udziału źródło dochodów własnych. Na rok 2006 zaplanowano te dochody w wysokości zł co stanowi 24,3% ogółu dochodów własnych. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 są to dochody wyższe o 3,8 %. Zakłada się, że będą to następujące dochody: 1) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości zł. Kwota zaplanowana na rok 2006 jest wyższa od przewidywanego wykonania roku 2005 o 131,3% tj. o zł bowiem zakładamy w roku 2006, że uzyskamy wpływy z opłat rocznych za oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów m.in. przy ul. Dąbrowskiego, 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych zł, w tym: - dzierżawa majątku przez spółki Energetyka Cieplna i Iławskie Wodociągi zł, 14

15 - dzierżawa, wynajem pomieszczeń w budynkach zarządzanych przez jednostki budżetowe (m.in. szkoły, gimnazja, przedszkola, UM, ICST i R,MOPS ) zł, - dzierżawa lokali użytkowych, najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy (administrowanych przez ITBS) zł, - pozostałe wpływy z dzierżaw gruntów, budynków, budowli i lokali zł. 3) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zł w tym: a) ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz rat za sprzedaże dokonane do końca roku zł, raty za dokonane do roku 2005 sprzedaże lokali użytkowych, budynków oraz gruntów zł, b) sprzedaż gruntów zł, w tym: - sprzedaż m.in. gruntów pod budownictwo warsztatowe i mieszkalne przy ul. Lipowej i ul. Piaskowej, sprzedaż działek na poprawienie warunków zagospodarowania m.in. ul. Sikorskiego. 4) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł, (projekt zakłada wpływy z rat za dokonane przekształcenia w latach ubiegłych zł oraz nowe przekształcenia działek zabudowanych na cele mieszkalne i garażowe zł). WPŁYWY Z OPŁAT To źródło dochodów budżetu przynieść ma naszemu Miastu w roku 2006 wpływy w wysokości zł co stanowić będzie 5 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat to poziom 86,5 % przewidywanych wpływów roku Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z: - opłaty skarbowej zł, - opłaty targowej zł, - opłaty za zezwolenia alkoholowe zł. Wszystkie inne opłaty, które pobierane są przez jednostki organizacyjne Miasta uiszczane są na podstawie różnych przepisów i stanowią 0,2% ogółu dochodów własnych i 3,6% dochodów z opłat, co daje kwotę zł. 15

16 WPŁYWY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w roku 2006 uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości zł co w stosunku do wpływów roku 2005 stanowi 106,7 %. Dochody te stanowią 4,3 % ogółu dochodów własnych. Źródłami tych dochodów są: 1) wpływy za świadczone usługi w przedszkolach zł, (jest to odpłatność eksploatacyjna i opłata za wyżywienie; wzrost wpływów w roku 2006, w stosunku do roku 2005, wynika ze zwiększonej ilości dzieci w placówkach jak i zwiększonymi kosztami produktów żywnościowych), 2) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych zł, 3) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku zł, (opłata eksploatacyjna i wyżywienie), 4) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze zł, 5) wpływy za świadczone usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej zł (odpłatność za wydawane obiady, za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego) 6) pozostałe usługi (m.in. świadczenie usług przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w organizacji imprez sportowo rekreacyjnych oraz wynajem tramwaju wodnego) zł POZOSTAŁE DOCHODY Pozostałe dochody, które zasilą nasz budżet to kwota zł, na którą składają się następujące wpływy: 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych, jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych zł, 2) wpływy za usługi cmentarne zł, 3) grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską zł, 4) pozostałe dochody zł (tu zabezpieczono środki jakie mamy uzyskać z Ministerstwa Kultury na Modernizację kina X Muza zł). 2. Subwencje W roku 2006 wg wstępnych ustaleń skalkulowano dla naszego Miasta subwencje ogólną w wysokości zł. Jest to w 100% część oświatowa tej subwencji. Kwota subwencji ogólnej ustalona na rok 2006 jest o zł niższa w stosunku do roku Jak 16

17 już wspomniano w roku 2006 otrzymamy tylko część oświatową subwencji ogólnej. Nie otrzymamy z budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej, bowiem nie spełniamy kryterium, które upoważniałoby nas do jej otrzymania, bowiem wydatki u nas w 2004 roku na dodatki mieszkaniowe przypadające na 1 mieszkańca były niższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel wydatków roku 2004 w przeliczeniu na 1mieszkańca. Również nie otrzymamy części wyrównawczej subwencji ogólnej, bowiem w roku 2004 dochód podatkowy na 1 mieszkańca był u nas wyższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju oraz gęstość zaludnienia w naszym mieście jest wyższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Wstępnie ustalona część oświatowa subwencji ogólnej jest, w stosunku do roku 2005, nieznacznie wyższa, bo o zł. Należy zaznaczyć, że skalkulowana subwencja oświatowa w przypadku naszego Miasta zabezpiecza tylko w ok. 84% wydatki związane z zatrudnieniem w szkołach, gimnazjach i świetlicach szkolnych (wynagrodzenia, 13-tka, składki ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych). Ponad subwencję trzeba będzie wydatkować z własnych środków na wydatki tylko związane z zatrudnieniem tylko tych 3 jednostek zł i pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne, o których będzie mowa w dalszej części objaśnień. 3. Dotacje celowe Projekt budżetu Miasta na rok 2006 przewiduje dotacje celowe w łącznej wysokości zł. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 16,4% i są to dotacje: 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, 2) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu opieki społecznej zł, w tym: 1) na zasiłki celowe zł, 2) na bieżące funkcjonowanie MOPS zł, 3) na dożywianie dzieci i młodzieży zł. 3) na realizację zadań wspólnych realizowanych zarówno w drodze porozumień jak i umów z jednostkami samorządu terytorialnego zł, w tym: - z budżetu Gminy Wiejskiej Iława zł, w tym na pokrycie kosztów nauczania religii greckokatolickiej zł i pokrycie kosztów nauczanie 1 dziecka w przedszkolu integracyjnym zł, 17

18 - z budżetu Powiatu Iławskiego zł w tym na pokrycie bieżących kosztów utrzymania przejętych w zarząd dróg powiatowych zł, - pokrycie bieżących kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej zł, - pokrycie bieżących kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych zł, - pokrycie kosztów nauczania religii greckokatolickiej zł. Wielkości dotacji celowych są wielkościami wstępnymi. Po uchwaleniu zarówno ustawy budżetowej na 2006 rok jak i uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego te wielkości zostaną urealnione. O znacznym wzroście w roku 2006 dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, bo o 63,6 %, w stosunku do przewidywanego wykonania tych dotacji w roku 2005, informowano wcześniej w niniejszych objaśnieniach. 4. Środki z zewnątrz Jednym ze źródeł dochodów budżetowych w 2006 roku będą środki, które pozyskamy z zewnątrz w wysokości zł, co stanowić będzie 16,0 % ogółu dochodów. Na kwotę tą składają się środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości zł, środki z UE na realizację programu Sokrates - Comenius Rozwijanie technik wspierających indywidualne potrzeby ucznia (zadanie realizowane w G 1) zł oraz zł z niepublicznej szkoły w Tynwałdzie na pokrycie kosztów nauki religii greckokatolickiej. Dochody z UE są ściśle powiązane z wydatkami, gdyż są one źródłem finansowania następujących inwestycji: 1) Poprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych w Iławie (Mała obwodnica wschodnia II etap) PHARE zł, 2) Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Jagiellończyka i ul. Kościuszki w Iławie (środki z funduszy strukturalnych - złożony wniosek) zł, 3) Poprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych w Iławie (budowa drogi dojazdowej od ul. Jana Pawła II do nowego cmentarza) zł, 4) Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno - oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (Modernizacja kina X Muza) zł. Wysokość tych kwot w trakcie roku będzie urealniana. 18

19 V. WYDATKI BUDŻETU MIASTA Wydatki budżetu Miasta zaplanowano na 2006 rok w wysokości zł tj. o 18,2 % więcej od przewidywanego wykonania wydatków roku Z ogółu zaplanowanych wydatków przypada na: 1) wydatki bieżące (68,3 % ogółu wydatków) zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy zł, - dotacje z budżetu zł, - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów, prowizje) zł, - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (potencjalne) zł, - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań zł, 2) wydatki majątkowe (31,7 % ogółu wydatków) zł w tym: a) wydatki inwestycyjne jednoroczne zł w tym: - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł, - dotacje celowe dla Powiatu Iławskiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych umów pomiędzy j.s.t zł, - dotacje celowe dla ICK na zakupy inwestycyjne zł, - zadania inwestycyjne zł, b) wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego zł, (Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie), c) wydatki w roku 2006 na zadania realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych zł. W dalszej części rozdziału przedstawione zostaną wszystkie wydatki zaplanowane na rok 2006 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej. 010 Rolnictwo i łowiectwo Kwota 600 zł zaplanowana na 2006 rok przeznaczona zostanie na wpłatę środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. 19

20 600 Transport i łączność Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to zł. Z kwoty tej przypada na wydatki bieżące zł a na wydatki majątkowe zł. W ramach wydatków bieżących realizowane będą następujące zadania: 1) opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie zł, (rekompensata za utracone dochody spółki z tytułu uchwalonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień w opłacie za przewozy pasażerskie komunikacją miejską, wzrost w stosunku do roku 2005 o zł z uwagi na zabezpieczenie środków na remont nowej bazy Zakładu przy ul. Woj. Polskiego), 2) bieżące naprawy miejskich dróg, chodników, oznakowania ulic pionowe jak i poziomie zł, 3) przeprowadzenie inwentaryzacji dróg (założenie ksiąg) zł, 4) wystąpienie ewentualnych różnic kursowych na realizacji zadań opłacanych w EURO zł, 5) bieżące naprawy dróg powiatowych przejęte w zarząd zł, (kwota ta obejmuje środki z Powiatu Iławskiego w wysokości zł). Wydatki majątkowe w 2006 roku na drogach publicznych to kwota zł. W ramach tej kwoty poniesione zostaną wydatki na: 1) realizację wieloletnich programów inwestycyjnych zł w tym realizowane będą zadania: a) Rozwój terenów przemysłowych w Iławie (Mała obwodnica wsch. I etap) zadanie współfinansowane ze środków przedakcesyjnych z Unii Europejskiej PHARE całkowite finansowe zakończenie zadania zł, b) Poprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych w Iławie (Mała obwodnica wschodnia II etap) - zadanie współfinansowane ze środków przedakcesyjnych PHARE zakończenie zadania zł, c) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jagiellończyka i ul. Kościuszki zadanie współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych złożony wniosek zł, d) Budowa ul. Kwiatowej zł, e) Budowa ul. Pieniężnego wraz z kanalizacją deszczową zł, f) Modernizacja ul. Królowej Jadwigi na odcinku do skrzyżowania zł, 20

21 g) Budowa ul. Malborskiej - zakończenie zadania zł, h) Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Zielonej zakończenie zadania zł, i) Poprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych (budowa drogi dojazdowej od ul. Jana Pawła II do nowego cmentarza - zakończenie zadania zł, j) Budowa obwodnicy północnej (aktualizacja studiu wykonalności) zł, 2) realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych zł, a) Budowa ul. Gospodarskiej - od Ostródzkiej do ul. Zielonej zł, b) Budowa ul. Krętej zł, c) Budowa ul. Brzechwy i ul. Makuszyńskiego zł, d) Przebudowa ul. Kajki w związku z przebudową skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Kajki - (zadanie zostanie zrealizowane po zrealizowaniu skrzyżowania) zł, e) Modernizacja parkingu przy ul.1 Maja (obok kościoła Św. Brata Alberta) wraz z oświetleniem wieży tego kościoła zł. 630 Turystyka Wydatki w tym dziale to kwota zł, która przeznaczona zostanie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka informacji turystycznej. 700 Gospodarka mieszkaniowa Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznaczonych zostanie zł, z tego zł to wydatki majątkowe a zł to wydatki bieżące. Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką nieruchomościami jak i innymi składnikami mienia komunalnego w tym: a) wydatki na wykupy gruntów m.in. grunty ul. Przemysłowa zł, b) opłaty obciążające gminę jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłacenie usług za dostawę c.o., c.w., z.w., gazu, energii do gminnych lokali, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, remonty i konserwacje obciążające gminę wraz z funduszem remontowym) zł, c) opłacenie zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym zł, 21

22 d) należny podatek VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości zł, e) koszty zużycia energii, koszty wywozu nieczystości i inne koszty ponoszone na budynkach komunalnych m.in. ul. Chełmińska, Dąbrowskiego, wyspa zł, f) opłacenie usług gminnej spółki TBS Zarząd Gospodarki Lokalami z tytułu prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej zł, g) wydatki związane ze zwrotem jak i wniesieniem kaucji mieszkaniowych za lokatorów z budynków przeznaczonych do rozbiórki zł, h) pozostałe wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przetargów, wycen i opinii związanych m.in. ze sprzedażą mienia, opłaty sądowe, opłaty notarialne, koszty założenia ksiąg wieczystych zł. Wydatki majątkowe to kwota zł, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych: 1) dofinansowanie prac modernizacyjno - inwestycyjnych budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej gminy jako właściciela, dotyczy to przede wszystkim zadań na, które WM zaciągną pożyczkę z budżetu Miasta zł, 2) dofinansowanie prac modernizacyjno - inwestycyjnych na budynkach mieszkalnych, których w 100% właścicielem jest gmina zł w tym: a) wykonanie wewnętrznej instalacji c.w. i co wraz z wymiennikownią w budynku ul. Mazurska zł, b) Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz krycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich w budynku ul.kościuszki 15 - zadanie 2 letnie zł. 710 Działalność usługowa Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota zł z czego wydatki bieżące wynoszą zł, a wydatki majątkowe wynoszą zł. W ramach wydatków bieżących przeznacza się środki na realizację następujących zadań: 1) opracowania planów zagospodarowania przestrzennego Miasta zł, (koncepcje urbanistyczne, opinie i uzgodnienia, zmiana w planie przestrzennego 22

23 zagospodarowania ul. Wyszyńskiego i ul. Grunwaldzkiej, koncepcja zagospodarowania rynku Starego Miasta), 2) opracowania geodezyjne oraz prace geodezyjno - kartograficzne związane m.in. z wydzielaniem działek, aktualizacja mapy numerycznej zł, 3) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych ul. Ostródzka i ul. S.K. Wyszyńskiego zł. W ramach wydatków majątkowych projekt budżetu zakłada realizację zadania Budowa nowego cmentarza komunalnego zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku Administracja publiczna Łączna kwota zaplanowana na funkcjonowanie i realizację zadań przez administrację samorządową wynosi zł. W kwocie tej wydatki bieżące stanowią 98,1% tj zł a wydatki majątkowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne wraz z oprogramowaniem stanowią 1,9% tj zł. Wydatki na administracje publiczną stanowią w ogólnych wydatkach budżetowych 5,3 %. Wydatki bieżące zaś stanowią w wydatkach bieżących ogółem 7,6%. Wydatki bieżące w wysokości zł to wydatki związane z: 1) funkcjonowaniem Rady Miejskiej zł, (wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych, zakupy materiałów biurowych, koszty pobytu delegacji zagranicznych, wydatki na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta - delegacje, szkolenia, materiały biurowe zł, 8 Wspaniałych zł), 2) funkcjonowaniem Urzędu Miasta łącznie z osobami realizującymi zadania zlecone przez administrację rządową (rozdz i 75023) zł w tym: a) wydatki związane z zatrudnieniem 57,5 etatów (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz świadczeń socjalnych) zł, b) wydatki związane ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat (wynagrodzenia, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz świadczeń socjalnych - 0,5 etatu w Wydz. Budżetu i Finansów na przeprowadzanie kontroli finansowej wydatków we wszystkich jednostkach 23

24 budżetowych, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych oraz 0,5 etatu w innym wydziale) zł, c) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, bieżącym utrzymaniem budynku ratusza miejskiego zł, d) remont budynku ratusza miejskiego zł, 3) wydatki związane z promocją Miasta zł, (wydawnictwa, promocja w prasie, promocja w TV i radio, prenumerata prasy, aktualizacja strony internetowej, organizacja wystawy Produkt Lokalny, udział w targach inwestycyjnych, zakup drobnych gadżetów), 4) pozostałe wydatki zł: a) składki na rzecz związków do, których należy Miasto zł, b) wydatków materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi zł, c) wydawanie ratusza miejskiego wraz z kolportażem zł, d) środki na opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Iławy w oparciu o odnawialne zasoby i źródła energii, Strategii rozwoju sportu i rekreacji w mieście w latach zł, e) pozostałe wydatki zł. Wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta w wysokości zł to zakupy sprzętu komputerowego, zakupy m.in. programów związanych z elektronicznym przesyłaniem sprawozdań budżetowych, deklaracji podatkowych, faktur oraz koszty związane z uzyskaniem podpisów elektronicznych. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kwota zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej. W 2006 roku przeznaczy się na powyższe cele kwotę zł, w tym na: 1) wydatki bieżące zł w tym finansując: 24

25 a) Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości zł, b) Straż Miejską w wysokości zł, w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem (8,25 etatu wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych) zł, - pozostałe wydatki bieżące zł, c) zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości zł, d) dotacja na realizacje programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wodnych wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta, jak i osób przybywających do Miasta zł (zadanie zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych) 2) wydatki majątkowe zł w tym: a) zakup sprzętu komputerowego jak i programów w Straży Miejskiej zł, b) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zakup systemu alarmowo - informacyjnego dla potrzeb JRG, zakup poduszek pneumatycznych wysoko i nisko ciśnieniowych zł, c) zakup agregatu prądotwórczego do zasilania systemu alarmowego (dla OC) zł, Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej W tym dziale planuje się wydatki związane z poborem podatków, a mianowicie prowizje za inkaso podatku od posiadania psa, opłaty targowej i administracyjnej, koszty zakupu druku formularzy i druków podatkowych, koszty usług pocztowych, opłat komorniczych. Na ten cel w roku 2005 przewiduje się wydatkować zł. 757 Obsługa długu publicznego Wydatki zaplanowane w tym dziale to zł. Są to przede wszystkim wydatki: 1) na obsługę długu publicznego z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizje zł, 25

26 2) na opłacenie ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zł, Poręczenie dotyczy zobowiązań ciążących na Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych kredytów na budowę budynków mieszkalnych, realizowanych w ramach społecznego budownictwa (TBS). Umowy kredytowe poręczyło Miasto zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Różne rozliczenia Wydatki w tym dziale to kwota zł, która przeznaczona jest na: - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy (opłata czynszu, zasiłek dla niepracującej żony) zł, - rezerwę celową w łącznej kwocie zł. W rezerwie celowej zabezpieczono środki na: 1) pokrycie kosztów wszelkich odpraw płaconych pracownikom samorządowym w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty (w razie gdy środków zabraknie w planowanych wydatkach na wynagrodzenia) zł, 2) na waloryzację wynagrodzeń osobowych pracowników jednostek oświatowych i pracowników pozostałych miejskich jednostek samorządowych w wysokości 3 % zł, (środki te zabezpieczają tylko wydatki klasyfikowane w 4010, pozostałe skutki podwyżek jednostki winny pokryć z ewentualnych oszczędności jakie mogą wystąpić w trakcie roku). 801 Oświata i wychowanie Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią największy udział w wydatkach budżetowych, bo 24,5 % zaś wydatki bieżące w tym dziale to aż 35,5% ogółu wydatków bieżących. W dziale 801 zaplanowano na rok 2006 wydatki w wysokości zł co stanowi 110,2 % przewidywanych wydatków roku Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę zł a na wydatki majątkowe zł. 26

27 Wzrost w roku 2006 wydatków, w stosunku do roku 2005, o 10,2 % spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wydatków bieżących o 10,8%. Wzrost ten spowodowany jest: a) znacznym wzrostem wydatków związanych z zatrudnieniem we wszystkich jednostkach oświatowych bo jest to wzrost o około zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku Spowodowane jest to podwyższeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i z tego tytułu również wzrostem w roku 2006 wartości nadgodzin, wzrostem etatów ze względu na zwiększoną ilość godzin w-f z 3 do 4 godzin tygodniowo oraz zwiększeniem etatów nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych, b) zaplanowaniem w placówkach oświatowych zwiększonych kwot na remonty i modernizacje obiektów tj. na wymianę okien, remonty dachów, remont kuchni zaplanowano zł, tj. o około zł więcej na remonty, c) wzrostem wydatków w przedszkolach na zakup produktów żywnościowych o około zł, d) wzrost wydatków na pokrycie kosztów energii o około zł, e) zaplanowaniem wydatków na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 90001: zł. Wydatki bieżące w wysokości zł przeznaczone zostaną na: 1) dotacje dla Powiatu Iławskiego na opłacenie części kosztów zatrudnienia pracownika międzyzakładowej organizacji związkowej zł, 2) dotacja dla niepublicznych przedszkoli w innych gminach z uwagi na przebywanie w nich dzieci naszych mieszkańców zł, 3) dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN zł, 4) bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych zł w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem 211,6 etatów (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) zł, - koszty zużycia energii w budynkach szkół zł, 27

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

IV.2.1. Rolnictwo dział 010 36 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 37 IV.2.3. Turystyka dział 630 38 IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 38

IV.2.1. Rolnictwo dział 010 36 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 37 IV.2.3. Turystyka dział 630 38 IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 38 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku 2007 1 I.2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2007 rok oraz

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Planowane dochody oszacowano w oparciu o posiadaną bazę odnośnie podatków i opłat, zamierzenia w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informację

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 8.500.000,00

kredyty krajowe 8.500.000,00 S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 19 grudnia 2008 roku podjęła Uchwałę Nr XXIV/245/2008 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok według,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin za I półrocze 2013 roku 28 sierpnia 2013 r.

I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin za I półrocze 2013 roku 28 sierpnia 2013 r. I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin za I półrocze 2013 roku 28 sierpnia 2013 r. 1 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2013

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006. Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Wstęp 2. Dochody budżetowe. 2.1. Plan

Bardziej szczegółowo