DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2004 r. Nr 103 TREŚĆ: : ROZPORZĄDZENIE: Nr 1/18 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW: Nr 96/04 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za 2003 r Nr 173/04 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: Nr OGD (16)/2004/1457/II/DJ z dnia 27 lipca 2004 r ROZPORZĄDZENIE Nr 1/18 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów. Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37 poz. 329, Dz. U r. Nr 41, poz. 365, Dz. U r. Nr 62, poz. 558, Dz. U r. Nr 89, poz. 804, Dz. U r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U r. Nr 52, poz. 450, Dz. U r. Nr 137, poz. 130, Dz. U r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U r. Nr 33, poz. 287) - zarządza się, co następuje: 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa GALWIECIE gmina GOŁDAP powiat GOŁDAP. 2. Na obszarze określonym w 1 zakazuje się do 27 sierpnia 2004 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych. 3. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w 1 zostaną oznaczone przez BURMISTRZA MIASTA GOŁDAP tablicami: UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!". 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi Stanisław Karkosiński

2 UCHWAŁA Nr 96/04 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za 2003 r. Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm.), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 35, poz. 577, zm.) Zarząd Powiatu Działdowskiego postanawia: Przyjąć Sprawozdanie z wykonania budŝetu Powiatu za rok 2003, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł, - wykonanie zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł, - wykonanie zł, zgodnie z tab. nr 1 i tab. nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały: 1) Radzie Powiatu, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu, w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego. Przewodniczący Zarządu Marian Janicki Plan i wykonanie dochodów budŝetu powiatu za 2003 r. Tab. Nr 1 Wyszczególnienie Plan na 2003 rok Wykonanie za 2003 r. Wsk. % (3:2) I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,89 II. Dochody z majątku powiatu ,41 1. Ze sprzedaŝy ,81 2. Z dzierŝawy ,82 3. Wpływy z róŝnych dochodów ,49 III. Pozostałe dochody ,17 A. Ogółem dochody własne (I+II+III) ,38 V. Subwencja ogólna ,00 VI. Ogółem dotacje ,82 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 21, Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykon. przez powiat ,64 oraz na realz. zadań słuŝb. inspekcji i straŝy 211, Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) 231, 233, ,53 4. Inne dotacje ,00 B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) ,95 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, ,24 samorządów województw pozyskane z innych źródeł 270 C. Ogółem środki pozyskane z innych źródeł ,24 DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) ,08 Informacja z wykonania budŝetu powiatu działdowskiego za 2003 r. wydatki. Tab. Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2003 rok ZaangaŜowanie Wykonanie wydatków za 2003 r. ogółem Zob. wg stanu na koniec okr. spr. wymagalne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dynamika 4300 zakup usług pozostałych ,00 razem ,00

3 Inspekcja Weterynaryjna 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej , dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości , opłaty na rzecz budŝetu państwa ,00 razem , Pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych ,99 razem , ogółem , LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup usług pozostałych , ogółem , Drogi publiczne powiatowe dot. cel. przek. gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytor. nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagro , , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , wpłaty na PFRON , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , wydatki inwestycyjne jed. bud , wydatki inwestycyjne jed. bud wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝet , dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t ,00 razem , ogółem , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , ogółem , Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 zakup usług pozostałych ,00 razem ,00

4 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 zakup usług pozostałych ,23 razem , Nadzór budowlany 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝet ,00 razem , ogółem , ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rada Powiatu 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe ,73 razem , Starostwo Powiatowe 2310 dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy j.s.t , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , podróŝe słuŝbowe zagraniczne , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości koszty postępowania sąd. i prokuratorskiego , wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŝet ,63 razem , Komisje poborowe 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , składka na ZUS , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe ,00 razem , Pozostała działalność 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,13 razem , ogółem , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

5 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagro , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , uposaŝenie Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup sprzętu i uzbrojenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS , pozostałe podatki na rzecz budŝetu państwa ,00 razem , ogółem , OŚWIATA I WYCHOWANIE Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku 3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jedn. budŝet , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Razem , ZS Nr 1 w Działdowie 3020 nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud , LO w Gródkach Razem ,93

6 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS ,00 razem , Zaoczne LO dla dorosłych, ul. Pocztowa dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 Razem ,00 LO Prywatne Zaoczne dla dorosłych w Lidzbarku "Wiedza' dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 Razem ,00 Ogółem rozdział , Liceum Profilowane ZS w Lidzbarku nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS ,00 Razem , Liceum Profilowane ZSZ Nr 1 w Działdowie nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS ,00

7 Razem , Liceum Profilowane ZSZ w Iowie 3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr , dodatkowe wynagrodzenia roczne wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy ,78 Razem ,00 Ogółem rozdział , Zespół Szkół Rolniczych w Gródkach nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , podatki i opłaty na rzecz jedn. sam. teryt wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud ZS Lidzbark Razem ,99 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS , podatki i opłaty na rzecz jedn. sam. teryt wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud Razem , ZSZ Nr 1 Działdowo nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów stypendia róŝne róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00

8 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , podatki i opłaty na rzecz jedn. sam. teryt odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opat pozostałe odsetki wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud ZSZ Iłowo Razem ,36 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , podatki i opłaty na rzecz jedn. sam. teryt pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Razem , ZSNr 1 Działdowo wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS , Razem ,93 Niepubliczne ZSZ dla młodzieŝy w Działdowie, ul. Pocztowa dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,91 Razem , Prywatne Zaoczne PSZ w Lidzbarku

9 "Wiedza" dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 Razem ,00 Prywatne Zaoczne PSZ w Działdowie "Wiedza" dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 Razem ,00 Ogółem rozdział , Zespół Szkół Rolniczych w Gródkach 3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składka na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Razem , Bursa Międzyszkolna w Działdowie 3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ZUS , składka na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jedn. budŝet ,00 Razem ,00 Ogółem rozdział , OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea Ogólnokształcące dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek , zakup energii ,98

10 zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jed. budŝetowych , wydatki na zakupy inwestyc. jedn. bud ,00 razem , Licea Profilowane 3020 nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS ,00 razem , Szkoły Zawodowe dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , stypendia oraz inne for. pom. dla uczniów , stypendia róŝne wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opat pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jed. budŝetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŝ razem ,78 Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69

11 składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy nauk. dydakt. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS ,00 razem , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,01 razem , Pozostała działalność 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Malinowo , odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów ,00 razem , Gospodarstwa pomocnicze 2660 dotacja przedmiotowa z budŝ. dla zakładu budŝet. lub gospod. pomocniczego ,00 razem , ogółem , OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 razem ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 razem , ogółem , OPIEKA SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze świadczenia społeczne , razem ,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze "Caritas" dotacja celowa z budŝetu na finan. lub dofinan. zada zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 razem , Placówki opiekuńczo-wychowawcze TPD 2830 dotacja celowa z budŝetu na finan. lub dofinan. zada zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , środki Ŝywności ,00 razem , Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie 3020 nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup środków Ŝywności ,94

12 zakup leków i materiałów medycznych , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usługi pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , opłaty na rzecz budŝetów jednostek ,00 razem ,99 Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup środków Ŝywności , zakup leków i materiałów medycznych , zakup energii , zakup usługi pozostałych , odpis na ZFŚS ,00 razem , Rodziny zastępcze świadczenia społeczne ,00 razem ,00 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (StraŜ PoŜarna) 3110 świadczenia społeczne ,00 razem , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝet ,00 razem , Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , odpis na ZFŚS , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝet , PFRON razem , wynagrodzenia osobowe pracowników ,62

13 dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe słuŝbowe , odpis na ZFŚS ,00 razem , Powiatowy Urząd Pracy - zadania własne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝ ,00 razem własne , Powiatowy Urząd Pracy - zadania zlecone 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS ,00 razem zlecone ,00 razem , ogółem , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Działdowo dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 razem ,00 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS ,00 razem , Placówki wychowania poza szkolnego

14 dotacja celowa z budŝetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 razem , Internaty i bursy szkolne 3020 nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jedn. budŝet ,00 razem , Pomoc materialna dla uczniów 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00 razem , Szkolne schroniska młodzieŝowe 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników składka na ZUS składka na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŝenia razem Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,48 razem , Pozostała działalność 4440 odpis na ZFŚS ,00 razem , ogółem , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , zakup usług pozostałych , Biblioteki razem , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek razem ogółem , KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 razem , ogółem , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu

15 terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów ,92 razem , ogółem , RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe 4580 pozostałe odsetki ,00 razem , Rezerwy ogólne i celowe 4810 na odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.88 KN razem ogółem ,17 WYDATKI OGÓŁEM ,36 SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu Powiatu Działdowskiego za 2003 rok. I. BudŜet Powiatu Działdowskiego na 2003 rok. Podstawą gospodarki finansowej Powiatu Działdowskiego w 2003 r. był budŝet Powiatu Działdowskiego na 2003 rok uchwalony uchwałą Nr IV/31/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 5 marca 2003 r. wraz ze zmianami. Uchwała budŝetowa określała: - dochody budŝetu Powiatu Działdowskiego w wysokości zł; - spłata kredytu bankowego w wysokości zł; - wydatki budŝetu Powiatu Działdowskiego w wysokości zł; - deficyt budŝetu powiatu w wysokości zł. II. Zmiany budŝetu powiatu Działdowskiego w 2003 r. W toku realizacji budŝetu Powiatu Działdowskiego w I półroczu 2003 roku ulegał on zmianie: 1) Uchwała Nr 19/03 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów budŝetu o kwotę zł, Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej dla Środowiskowego domu Samopomocy Caritas zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu dla Rodzin zastępczych zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Urzędu Pracy zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu na pomoc materialną dla uczniów zł. Zwiększenie wydatków budŝetu o kwotę zł, Dział 853 Opieka Społeczna - na wydatki bieŝące (dofinansowanie ośrodka wsparcia o zasięgu ponadlokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy Caritas w Działdowie) zł; - świadczenia społeczne - Rodziny zastępcze zł; - na wydatki bieŝące oraz na zakup materiałów - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zł; - na wydatki bieŝące - Powiatowy Urząd Pracy zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów zł. BudŜet po zmianach: Dochody: zł.

16 Spłata kredytu bankowego: Wydatki: Deficyt budŝetu: zł zł zł. 2) Uchwała Nr V/40/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zmniejszenie dochodów o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zł. Zmniejszenie wydatków budŝetu o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - Powiatowy Zarząd Dróg zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji kotłowni w Bursie Międzyszkolnej na kwotę zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Gródkach na kwotę zł. Źródłem finansowania powyŝszych wydatków w wysokości zł jest poŝyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. BudŜet po zmianach: Dochody: Spłata kredytu bankowego: Wydatki: Deficyt budŝetu: zł zł zł zł. 3) Uchwała Nr VI/52/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów budŝetu o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t zł. Zwiększenie wydatków budŝetu o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - na opracowanie projektowej dokumentacji modernizacji drogi powiatowej Mosznica - Jankowice - Powiatowy Zarząd Dróg zł. BudŜet po zmianach: Dochody: Spłata kredytu bankowego: Wydatki: Deficyt: zł zł zł zł. 4) Uchwała Nr 30/03 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów budŝetu o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 156 zł. Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu: Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł; Powiatowy Urząd Pracy zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - Powiatowy Urząd Pracy zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu na pomoc materialną dla uczniów 180 zł. Zmniejszenie dochodów o kwotę zł,

17 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Inspekcja Weterynaryjna zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki związane z posiedzeniem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) ZSNr 1 Działdowo 156 zł. Dział 853 Opieka Społeczna - wynagrodzenia, pochodne od płac, środki Ŝywności dla dzieci Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 180 zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę zł, Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - przejęcie zadania przez Wojewódzki Urząd Weterynarii zł. BudŜet po zmianach: Dochody: Spłata kredytu bankowego: Wydatki: Deficyt: zł zł zł zł. 5) Uchwała Nr VII/66/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy ze sprzedaŝy pozostałych środków trwałych i wyposaŝenia po likwidacji warsztatów szkolnych w Iłowie zł; - wpływy z czynszów za lokale mieszkalne w Działdowie ul. Leśna 5 i 15A za lata przekazane przez PGKiM w Działdowie zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych SPZOZ w Działdowie zł. Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu - Rodziny zastępcze zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 750 Administracja Publiczna - sfinansowanie części kosztów związanych z przygotowaniem Festynu dla środowiska lokalnego pod hasłem W drodze do Unii Europejskiej zł. Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki na opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej w budynku hali sportowej w Lidzbarku 800 zł; - wydatki związane z kosztami utrzymania warsztatów szkolnych w miesiącu styczniu 2003 r zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia - zadanie inwestycyjne pt. Modernizacja bloku operacyjnego w SPZOZ w Działdowie zł. Dział 853 Opieka Społeczna - świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych zł; - wydatki na zakup komputera - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie4.000 zł; - zwiększa się wydatki na orzeczenia Komisji oraz na zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zł; - zwiększa się wydatki inwestycyjne (zakup 3 kserokopiarek, centrala telefoniczna), wydatki na zakup wyposaŝenia oraz wydatki związane z remontami - Powiatowy Urząd Pracy zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

18 pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu materiałów, energii i gazu - Bursa Międzyszkolna Działdowo zł. Dział 758 RóŜne rozliczenia - wydatki na zapłatę odsetek dla rodzin zastępczych za nie w terminie wypłacone świadczenia społeczne za rok zł. BudŜet po zmianach : Dochody: Wydatki: Spłata kredytu bankowego: Deficyt: zł zł zł zł. 6) Uchwała Nr 36/03 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł, Dział 801 Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł. Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizacje bieŝących zadań własnych powiatu 769 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia - wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł. Dział 853 Opieka Społeczna - wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia oraz zakup usług pozostałych Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 769 zł. BudŜet po zmianach : Dochody: Wydatki: Spłata kredytu bankowego: Deficyt: zł zł zł zł. 7) Uchwała Nr VIII/71/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł, Dział 750 Administracja Publiczna - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł. Dział 801 Oświata i wychowanie - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizacje bieŝących zadań własnych powiatu zł. Dział 758 RóŜne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł. Zmniejszenie dochodów o kwotę 4.551zł, Dział 750 Administracja Publiczna

19 dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Komisja poborowa zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 750 Administracja Publiczna - wydatki związane z opracowaniem graficznym referatów wygłoszonych na I Ogólnopolskiej Konferencji na temat Planowanie technologii kompostowania odpadów i ścieków i innych bioodpadów zł. Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy sali gimnastycznej w Lidzbarku zł; - wydatki związane z pokryciem kosztów przez Szkoły Zawodowe na realizację uczniowskich praktyk zawodowych zł; - wydatki na remont sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1 w Działdowie ul. Pocztowa zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.551zł, Dział 750 Administracja Publiczna - zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji przez Komisję Poborową4.551 zł. BudŜet po zmianach : Dochody: Wydatki: Spłata kredytu bankowego: Deficyt: zł zł zł zł. 8) Uchwała Nr IX/74/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w ZSZ Nr 1 Działdowo ul. Pocztowa zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę zł, Dział 758 RóŜne rozliczenia - zmniejszenie rezerwy celowej na odprawy emerytalnej pracowników pedagogicznych zł. BudŜet po zmianach : Dochody: Wydatki: Spłata kredytu bankowego: Deficyt: zł zł zł zł. 9) Uchwała Nr 46/03 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł, Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizacje bieŝących zadań własnych powiatu - Rodziny zastępcze zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 853 Opieka Społeczna - wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych zł. BudŜet po zmianach : Dochody: Wydatki: Spłata kredytu bankowego: Deficyt: zł zł zł zł. 10) Uchwała Nr X/80/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność

20 dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - wydatki związane z budową chodnika w miejscowości Jeleń i Wąpiersk zł. Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 2 palaczy na okres grzewczy 2003 r zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia wydatków dokonano z tytułu przeniesienia dwóch palaczy do Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z Bursy Międzyszkolnej zł. BudŜet po zmianach : Dochody: Wydatki: Spłata kredytu bankowego: Deficyt: zł zł zł zł. 11) Uchwała Nr 61/03 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł, Dział 851 Ochrona Zdrowia - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł. Dział 853 Opieka społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu - rodziny zastępcze zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu zł. Zmniejszenie dochodów o kwotę zł Dział 853 Opieka społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu - placówki opiekuńczo-wychowawcze zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu - rodziny zastępcze zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 851 Ochrona Zdrowia - wydatki na wypłatę naleŝnych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego zł. Dział 853 Opieka społeczna - wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wydatki na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieŝy wiejskiej w okresie wrzesień-grudzień 2003 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę zł, Dział 853 Opieka społeczna - zmniejszenie wydatków na świadczenia na usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze zł; - zmniejszenie wydatków na środki Ŝywności w placówce opiekuńczo-wychowawczej przy TPD w Działdowie zł; - zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych zł;

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz. Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r.

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 lipca 2007 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO: 1420 - Nr 18 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK Klasyfikacja I. Zadania własne 630 TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu za 2005 rok...

DZIENNIK URZĘDOWY. 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu za 2005 rok... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 grudnia 2006 r. Nr 187 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI: 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13.

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13. Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r. Wydatki budżetowe na 2005 rok w złotych Dział Rozdział W y s z c z e

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1481 ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1481 ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1481 ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Załącznik Nr 2 Rozdz. Treść Plan w zł. Dz. 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.000 01005 Prace geod-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 020

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Olsztyn, dnia 3 września 2004 r. Nr 121 UCHWAŁY RAD GMINY I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY. Olsztyn, dnia 3 września 2004 r. Nr 121 UCHWAŁY RAD GMINY I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2004 r. Nr 121 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMINY I POWIATÓW: 1560 - Nr XV/73/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLI/57/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Dział Rozdz Treść Plan 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 171 822 01021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 zakresu administracji rządowej realizowane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLIX/58/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLIX/58/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLIX/58/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 30/IX/2007 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 23 lipca 2007 roku

UCHWAŁA Nr 30/IX/2007 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 23 lipca 2007 roku UCHWAŁA Nr 30/IX/2007 w sprawie zmian w budŝecie gminy na rok 2007 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm./ oraz art.165,

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo