DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2004 r. Nr 103 TREŚĆ: : ROZPORZĄDZENIE: Nr 1/18 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW: Nr 96/04 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za 2003 r Nr 173/04 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: Nr OGD (16)/2004/1457/II/DJ z dnia 27 lipca 2004 r ROZPORZĄDZENIE Nr 1/18 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów. Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37 poz. 329, Dz. U r. Nr 41, poz. 365, Dz. U r. Nr 62, poz. 558, Dz. U r. Nr 89, poz. 804, Dz. U r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U r. Nr 52, poz. 450, Dz. U r. Nr 137, poz. 130, Dz. U r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U r. Nr 33, poz. 287) - zarządza się, co następuje: 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa GALWIECIE gmina GOŁDAP powiat GOŁDAP. 2. Na obszarze określonym w 1 zakazuje się do 27 sierpnia 2004 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych. 3. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w 1 zostaną oznaczone przez BURMISTRZA MIASTA GOŁDAP tablicami: UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!". 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi Stanisław Karkosiński

2 UCHWAŁA Nr 96/04 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za 2003 r. Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm.), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 35, poz. 577, zm.) Zarząd Powiatu Działdowskiego postanawia: Przyjąć Sprawozdanie z wykonania budŝetu Powiatu za rok 2003, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł, - wykonanie zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł, - wykonanie zł, zgodnie z tab. nr 1 i tab. nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały: 1) Radzie Powiatu, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu, w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego. Przewodniczący Zarządu Marian Janicki Plan i wykonanie dochodów budŝetu powiatu za 2003 r. Tab. Nr 1 Wyszczególnienie Plan na 2003 rok Wykonanie za 2003 r. Wsk. % (3:2) I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,89 II. Dochody z majątku powiatu ,41 1. Ze sprzedaŝy ,81 2. Z dzierŝawy ,82 3. Wpływy z róŝnych dochodów ,49 III. Pozostałe dochody ,17 A. Ogółem dochody własne (I+II+III) ,38 V. Subwencja ogólna ,00 VI. Ogółem dotacje ,82 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 21, Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykon. przez powiat ,64 oraz na realz. zadań słuŝb. inspekcji i straŝy 211, Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) 231, 233, ,53 4. Inne dotacje ,00 B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) ,95 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, ,24 samorządów województw pozyskane z innych źródeł 270 C. Ogółem środki pozyskane z innych źródeł ,24 DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) ,08 Informacja z wykonania budŝetu powiatu działdowskiego za 2003 r. wydatki. Tab. Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2003 rok ZaangaŜowanie Wykonanie wydatków za 2003 r. ogółem Zob. wg stanu na koniec okr. spr. wymagalne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dynamika 4300 zakup usług pozostałych ,00 razem ,00

3 Inspekcja Weterynaryjna 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej , dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości , opłaty na rzecz budŝetu państwa ,00 razem , Pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych ,99 razem , ogółem , LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup usług pozostałych , ogółem , Drogi publiczne powiatowe dot. cel. przek. gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytor. nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagro , , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , wpłaty na PFRON , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , wydatki inwestycyjne jed. bud , wydatki inwestycyjne jed. bud wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝet , dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t ,00 razem , ogółem , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , ogółem , Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 zakup usług pozostałych ,00 razem ,00

4 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 zakup usług pozostałych ,23 razem , Nadzór budowlany 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝet ,00 razem , ogółem , ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rada Powiatu 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe ,73 razem , Starostwo Powiatowe 2310 dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy j.s.t , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , podróŝe słuŝbowe zagraniczne , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości koszty postępowania sąd. i prokuratorskiego , wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŝet ,63 razem , Komisje poborowe 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , składka na ZUS , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe ,00 razem , Pozostała działalność 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,13 razem , ogółem , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

5 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagro , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , uposaŝenie Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup sprzętu i uzbrojenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS , pozostałe podatki na rzecz budŝetu państwa ,00 razem , ogółem , OŚWIATA I WYCHOWANIE Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku 3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jedn. budŝet , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Razem , ZS Nr 1 w Działdowie 3020 nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud , LO w Gródkach Razem ,93

6 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS ,00 razem , Zaoczne LO dla dorosłych, ul. Pocztowa dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 Razem ,00 LO Prywatne Zaoczne dla dorosłych w Lidzbarku "Wiedza' dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 Razem ,00 Ogółem rozdział , Liceum Profilowane ZS w Lidzbarku nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS ,00 Razem , Liceum Profilowane ZSZ Nr 1 w Działdowie nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS ,00

7 Razem , Liceum Profilowane ZSZ w Iowie 3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr , dodatkowe wynagrodzenia roczne wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy ,78 Razem ,00 Ogółem rozdział , Zespół Szkół Rolniczych w Gródkach nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , podatki i opłaty na rzecz jedn. sam. teryt wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud ZS Lidzbark Razem ,99 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS , podatki i opłaty na rzecz jedn. sam. teryt wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud Razem , ZSZ Nr 1 Działdowo nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów stypendia róŝne róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00

8 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , podatki i opłaty na rzecz jedn. sam. teryt odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opat pozostałe odsetki wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud ZSZ Iłowo Razem ,36 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , podatki i opłaty na rzecz jedn. sam. teryt pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Razem , ZSNr 1 Działdowo wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS , Razem ,93 Niepubliczne ZSZ dla młodzieŝy w Działdowie, ul. Pocztowa dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,91 Razem , Prywatne Zaoczne PSZ w Lidzbarku

9 "Wiedza" dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 Razem ,00 Prywatne Zaoczne PSZ w Działdowie "Wiedza" dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 Razem ,00 Ogółem rozdział , Zespół Szkół Rolniczych w Gródkach 3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składka na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Razem , Bursa Międzyszkolna w Działdowie 3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ZUS , składka na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jedn. budŝet ,00 Razem ,00 Ogółem rozdział , OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea Ogólnokształcące dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek , zakup energii ,98

10 zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jed. budŝetowych , wydatki na zakupy inwestyc. jedn. bud ,00 razem , Licea Profilowane 3020 nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS ,00 razem , Szkoły Zawodowe dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , stypendia oraz inne for. pom. dla uczniów , stypendia róŝne wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opat pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jed. budŝetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŝ razem ,78 Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69

11 składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy nauk. dydakt. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS ,00 razem , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,01 razem , Pozostała działalność 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Malinowo , odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów ,00 razem , Gospodarstwa pomocnicze 2660 dotacja przedmiotowa z budŝ. dla zakładu budŝet. lub gospod. pomocniczego ,00 razem , ogółem , OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 razem ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 razem , ogółem , OPIEKA SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze świadczenia społeczne , razem ,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze "Caritas" dotacja celowa z budŝetu na finan. lub dofinan. zada zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 razem , Placówki opiekuńczo-wychowawcze TPD 2830 dotacja celowa z budŝetu na finan. lub dofinan. zada zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , środki Ŝywności ,00 razem , Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie 3020 nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup środków Ŝywności ,94

12 zakup leków i materiałów medycznych , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usługi pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , opłaty na rzecz budŝetów jednostek ,00 razem ,99 Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup środków Ŝywności , zakup leków i materiałów medycznych , zakup energii , zakup usługi pozostałych , odpis na ZFŚS ,00 razem , Rodziny zastępcze świadczenia społeczne ,00 razem ,00 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (StraŜ PoŜarna) 3110 świadczenia społeczne ,00 razem , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝet ,00 razem , Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , odpis na ZFŚS , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝet , PFRON razem , wynagrodzenia osobowe pracowników ,62

13 dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe słuŝbowe , odpis na ZFŚS ,00 razem , Powiatowy Urząd Pracy - zadania własne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝ ,00 razem własne , Powiatowy Urząd Pracy - zadania zlecone 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS ,00 razem zlecone ,00 razem , ogółem , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Działdowo dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 razem ,00 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS ,00 razem , Placówki wychowania poza szkolnego

14 dotacja celowa z budŝetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 razem , Internaty i bursy szkolne 3020 nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jedn. budŝet ,00 razem , Pomoc materialna dla uczniów 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00 razem , Szkolne schroniska młodzieŝowe 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników składka na ZUS składka na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŝenia razem Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,48 razem , Pozostała działalność 4440 odpis na ZFŚS ,00 razem , ogółem , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , zakup usług pozostałych , Biblioteki razem , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek razem ogółem , KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 razem , ogółem , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu

15 terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów ,92 razem , ogółem , RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe 4580 pozostałe odsetki ,00 razem , Rezerwy ogólne i celowe 4810 na odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.88 KN razem ogółem ,17 WYDATKI OGÓŁEM ,36 SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu Powiatu Działdowskiego za 2003 rok. I. BudŜet Powiatu Działdowskiego na 2003 rok. Podstawą gospodarki finansowej Powiatu Działdowskiego w 2003 r. był budŝet Powiatu Działdowskiego na 2003 rok uchwalony uchwałą Nr IV/31/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 5 marca 2003 r. wraz ze zmianami. Uchwała budŝetowa określała: - dochody budŝetu Powiatu Działdowskiego w wysokości zł; - spłata kredytu bankowego w wysokości zł; - wydatki budŝetu Powiatu Działdowskiego w wysokości zł; - deficyt budŝetu powiatu w wysokości zł. II. Zmiany budŝetu powiatu Działdowskiego w 2003 r. W toku realizacji budŝetu Powiatu Działdowskiego w I półroczu 2003 roku ulegał on zmianie: 1) Uchwała Nr 19/03 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów budŝetu o kwotę zł, Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej dla Środowiskowego domu Samopomocy Caritas zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu dla Rodzin zastępczych zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Urzędu Pracy zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu na pomoc materialną dla uczniów zł. Zwiększenie wydatków budŝetu o kwotę zł, Dział 853 Opieka Społeczna - na wydatki bieŝące (dofinansowanie ośrodka wsparcia o zasięgu ponadlokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy Caritas w Działdowie) zł; - świadczenia społeczne - Rodziny zastępcze zł; - na wydatki bieŝące oraz na zakup materiałów - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zł; - na wydatki bieŝące - Powiatowy Urząd Pracy zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów zł. BudŜet po zmianach: Dochody: zł.

16 Spłata kredytu bankowego: Wydatki: Deficyt budŝetu: zł zł zł. 2) Uchwała Nr V/40/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zmniejszenie dochodów o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zł. Zmniejszenie wydatków budŝetu o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - Powiatowy Zarząd Dróg zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji kotłowni w Bursie Międzyszkolnej na kwotę zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Gródkach na kwotę zł. Źródłem finansowania powyŝszych wydatków w wysokości zł jest poŝyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. BudŜet po zmianach: Dochody: Spłata kredytu bankowego: Wydatki: Deficyt budŝetu: zł zł zł zł. 3) Uchwała Nr VI/52/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów budŝetu o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t zł. Zwiększenie wydatków budŝetu o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - na opracowanie projektowej dokumentacji modernizacji drogi powiatowej Mosznica - Jankowice - Powiatowy Zarząd Dróg zł. BudŜet po zmianach: Dochody: Spłata kredytu bankowego: Wydatki: Deficyt: zł zł zł zł. 4) Uchwała Nr 30/03 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów budŝetu o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 156 zł. Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu: Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł; Powiatowy Urząd Pracy zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - Powiatowy Urząd Pracy zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu na pomoc materialną dla uczniów 180 zł. Zmniejszenie dochodów o kwotę zł,

17 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Inspekcja Weterynaryjna zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki związane z posiedzeniem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) ZSNr 1 Działdowo 156 zł. Dział 853 Opieka Społeczna - wynagrodzenia, pochodne od płac, środki Ŝywności dla dzieci Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 180 zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę zł, Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - przejęcie zadania przez Wojewódzki Urząd Weterynarii zł. BudŜet po zmianach: Dochody: Spłata kredytu bankowego: Wydatki: Deficyt: zł zł zł zł. 5) Uchwała Nr VII/66/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy ze sprzedaŝy pozostałych środków trwałych i wyposaŝenia po likwidacji warsztatów szkolnych w Iłowie zł; - wpływy z czynszów za lokale mieszkalne w Działdowie ul. Leśna 5 i 15A za lata przekazane przez PGKiM w Działdowie zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych SPZOZ w Działdowie zł. Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu - Rodziny zastępcze zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 750 Administracja Publiczna - sfinansowanie części kosztów związanych z przygotowaniem Festynu dla środowiska lokalnego pod hasłem W drodze do Unii Europejskiej zł. Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki na opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej w budynku hali sportowej w Lidzbarku 800 zł; - wydatki związane z kosztami utrzymania warsztatów szkolnych w miesiącu styczniu 2003 r zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia - zadanie inwestycyjne pt. Modernizacja bloku operacyjnego w SPZOZ w Działdowie zł. Dział 853 Opieka Społeczna - świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych zł; - wydatki na zakup komputera - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie4.000 zł; - zwiększa się wydatki na orzeczenia Komisji oraz na zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zł; - zwiększa się wydatki inwestycyjne (zakup 3 kserokopiarek, centrala telefoniczna), wydatki na zakup wyposaŝenia oraz wydatki związane z remontami - Powiatowy Urząd Pracy zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec...

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 60 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 725 - Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU PISZ: 1969 Nr 13/14/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO za 24 rok 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 24 rok D zi ał Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - - DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł 0 0 02 0 60 0 70 0 7 0 75 0 Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r.

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015. Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: 1845 - Nr V/27/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo