DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2004 r. Nr 103 TREŚĆ: : ROZPORZĄDZENIE: Nr 1/18 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW: Nr 96/04 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za 2003 r Nr 173/04 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: Nr OGD (16)/2004/1457/II/DJ z dnia 27 lipca 2004 r ROZPORZĄDZENIE Nr 1/18 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów. Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37 poz. 329, Dz. U r. Nr 41, poz. 365, Dz. U r. Nr 62, poz. 558, Dz. U r. Nr 89, poz. 804, Dz. U r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U r. Nr 52, poz. 450, Dz. U r. Nr 137, poz. 130, Dz. U r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U r. Nr 33, poz. 287) - zarządza się, co następuje: 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa GALWIECIE gmina GOŁDAP powiat GOŁDAP. 2. Na obszarze określonym w 1 zakazuje się do 27 sierpnia 2004 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych. 3. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w 1 zostaną oznaczone przez BURMISTRZA MIASTA GOŁDAP tablicami: UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!". 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi Stanisław Karkosiński

2 UCHWAŁA Nr 96/04 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za 2003 r. Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm.), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 35, poz. 577, zm.) Zarząd Powiatu Działdowskiego postanawia: Przyjąć Sprawozdanie z wykonania budŝetu Powiatu za rok 2003, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł, - wykonanie zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł, - wykonanie zł, zgodnie z tab. nr 1 i tab. nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały: 1) Radzie Powiatu, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu, w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego. Przewodniczący Zarządu Marian Janicki Plan i wykonanie dochodów budŝetu powiatu za 2003 r. Tab. Nr 1 Wyszczególnienie Plan na 2003 rok Wykonanie za 2003 r. Wsk. % (3:2) I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,89 II. Dochody z majątku powiatu ,41 1. Ze sprzedaŝy ,81 2. Z dzierŝawy ,82 3. Wpływy z róŝnych dochodów ,49 III. Pozostałe dochody ,17 A. Ogółem dochody własne (I+II+III) ,38 V. Subwencja ogólna ,00 VI. Ogółem dotacje ,82 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 21, Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykon. przez powiat ,64 oraz na realz. zadań słuŝb. inspekcji i straŝy 211, Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) 231, 233, ,53 4. Inne dotacje ,00 B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) ,95 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, ,24 samorządów województw pozyskane z innych źródeł 270 C. Ogółem środki pozyskane z innych źródeł ,24 DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) ,08 Informacja z wykonania budŝetu powiatu działdowskiego za 2003 r. wydatki. Tab. Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2003 rok ZaangaŜowanie Wykonanie wydatków za 2003 r. ogółem Zob. wg stanu na koniec okr. spr. wymagalne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dynamika 4300 zakup usług pozostałych ,00 razem ,00

3 Inspekcja Weterynaryjna 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej , dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości , opłaty na rzecz budŝetu państwa ,00 razem , Pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych ,99 razem , ogółem , LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup usług pozostałych , ogółem , Drogi publiczne powiatowe dot. cel. przek. gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytor. nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagro , , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , wpłaty na PFRON , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , wydatki inwestycyjne jed. bud , wydatki inwestycyjne jed. bud wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝet , dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t ,00 razem , ogółem , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , ogółem , Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 zakup usług pozostałych ,00 razem ,00

4 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 zakup usług pozostałych ,23 razem , Nadzór budowlany 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝet ,00 razem , ogółem , ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rada Powiatu 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe ,73 razem , Starostwo Powiatowe 2310 dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy j.s.t , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , podróŝe słuŝbowe zagraniczne , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości koszty postępowania sąd. i prokuratorskiego , wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŝet ,63 razem , Komisje poborowe 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , składka na ZUS , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe ,00 razem , Pozostała działalność 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,13 razem , ogółem , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

5 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagro , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , uposaŝenie Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup sprzętu i uzbrojenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS , pozostałe podatki na rzecz budŝetu państwa ,00 razem , ogółem , OŚWIATA I WYCHOWANIE Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku 3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jedn. budŝet , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Razem , ZS Nr 1 w Działdowie 3020 nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud , LO w Gródkach Razem ,93

6 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS ,00 razem , Zaoczne LO dla dorosłych, ul. Pocztowa dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 Razem ,00 LO Prywatne Zaoczne dla dorosłych w Lidzbarku "Wiedza' dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 Razem ,00 Ogółem rozdział , Liceum Profilowane ZS w Lidzbarku nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS ,00 Razem , Liceum Profilowane ZSZ Nr 1 w Działdowie nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS ,00

7 Razem , Liceum Profilowane ZSZ w Iowie 3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr , dodatkowe wynagrodzenia roczne wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy ,78 Razem ,00 Ogółem rozdział , Zespół Szkół Rolniczych w Gródkach nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , podatki i opłaty na rzecz jedn. sam. teryt wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud ZS Lidzbark Razem ,99 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS , podatki i opłaty na rzecz jedn. sam. teryt wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud Razem , ZSZ Nr 1 Działdowo nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów stypendia róŝne róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00

8 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , podatki i opłaty na rzecz jedn. sam. teryt odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opat pozostałe odsetki wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud ZSZ Iłowo Razem ,36 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , podatki i opłaty na rzecz jedn. sam. teryt pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Razem , ZSNr 1 Działdowo wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych zakup pomocy naukow. dydaktycz. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS , Razem ,93 Niepubliczne ZSZ dla młodzieŝy w Działdowie, ul. Pocztowa dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,91 Razem , Prywatne Zaoczne PSZ w Lidzbarku

9 "Wiedza" dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 Razem ,00 Prywatne Zaoczne PSZ w Działdowie "Wiedza" dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 Razem ,00 Ogółem rozdział , Zespół Szkół Rolniczych w Gródkach 3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ZUS , składka na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Razem , Bursa Międzyszkolna w Działdowie 3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ZUS , składka na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jedn. budŝet ,00 Razem ,00 Ogółem rozdział , OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea Ogólnokształcące dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek , zakup energii ,98

10 zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jed. budŝetowych , wydatki na zakupy inwestyc. jedn. bud ,00 razem , Licea Profilowane 3020 nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS ,00 razem , Szkoły Zawodowe dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , stypendia oraz inne for. pom. dla uczniów , stypendia róŝne wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opat pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jed. budŝetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŝ razem ,78 Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69

11 składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy nauk. dydakt. i ksiąŝek , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS ,00 razem , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,01 razem , Pozostała działalność 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Malinowo , odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów ,00 razem , Gospodarstwa pomocnicze 2660 dotacja przedmiotowa z budŝ. dla zakładu budŝet. lub gospod. pomocniczego ,00 razem , ogółem , OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 razem ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 razem , ogółem , OPIEKA SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze świadczenia społeczne , razem ,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze "Caritas" dotacja celowa z budŝetu na finan. lub dofinan. zada zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 razem , Placówki opiekuńczo-wychowawcze TPD 2830 dotacja celowa z budŝetu na finan. lub dofinan. zada zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , środki Ŝywności ,00 razem , Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie 3020 nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup środków Ŝywności ,94

12 zakup leków i materiałów medycznych , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usługi pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , opłaty na rzecz budŝetów jednostek ,00 razem ,99 Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup środków Ŝywności , zakup leków i materiałów medycznych , zakup energii , zakup usługi pozostałych , odpis na ZFŚS ,00 razem , Rodziny zastępcze świadczenia społeczne ,00 razem ,00 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (StraŜ PoŜarna) 3110 świadczenia społeczne ,00 razem , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝet ,00 razem , Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , odpis na ZFŚS , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝet , PFRON razem , wynagrodzenia osobowe pracowników ,62

13 dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe słuŝbowe , odpis na ZFŚS ,00 razem , Powiatowy Urząd Pracy - zadania własne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budŝ ,00 razem własne , Powiatowy Urząd Pracy - zadania zlecone 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS ,00 razem zlecone ,00 razem , ogółem , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Działdowo dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej ,00 razem ,00 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , odpis na ZFŚS ,00 razem , Placówki wychowania poza szkolnego

14 dotacja celowa z budŝetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 razem , Internaty i bursy szkolne 3020 nagrod. i wydat. osobowe nie zali. do wynagr , róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składka na ZUS , składka na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe krajowe i słuŝbowe , róŝne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , wydatki inwestycyjne jedn. budŝet ,00 razem , Pomoc materialna dla uczniów 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00 razem , Szkolne schroniska młodzieŝowe 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników składka na ZUS składka na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŝenia razem Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,48 razem , Pozostała działalność 4440 odpis na ZFŚS ,00 razem , ogółem , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , zakup usług pozostałych , Biblioteki razem , zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiąŝek razem ogółem , KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 razem , ogółem , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu

15 terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów ,92 razem , ogółem , RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe 4580 pozostałe odsetki ,00 razem , Rezerwy ogólne i celowe 4810 na odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.88 KN razem ogółem ,17 WYDATKI OGÓŁEM ,36 SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu Powiatu Działdowskiego za 2003 rok. I. BudŜet Powiatu Działdowskiego na 2003 rok. Podstawą gospodarki finansowej Powiatu Działdowskiego w 2003 r. był budŝet Powiatu Działdowskiego na 2003 rok uchwalony uchwałą Nr IV/31/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 5 marca 2003 r. wraz ze zmianami. Uchwała budŝetowa określała: - dochody budŝetu Powiatu Działdowskiego w wysokości zł; - spłata kredytu bankowego w wysokości zł; - wydatki budŝetu Powiatu Działdowskiego w wysokości zł; - deficyt budŝetu powiatu w wysokości zł. II. Zmiany budŝetu powiatu Działdowskiego w 2003 r. W toku realizacji budŝetu Powiatu Działdowskiego w I półroczu 2003 roku ulegał on zmianie: 1) Uchwała Nr 19/03 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów budŝetu o kwotę zł, Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej dla Środowiskowego domu Samopomocy Caritas zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu dla Rodzin zastępczych zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Urzędu Pracy zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu na pomoc materialną dla uczniów zł. Zwiększenie wydatków budŝetu o kwotę zł, Dział 853 Opieka Społeczna - na wydatki bieŝące (dofinansowanie ośrodka wsparcia o zasięgu ponadlokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy Caritas w Działdowie) zł; - świadczenia społeczne - Rodziny zastępcze zł; - na wydatki bieŝące oraz na zakup materiałów - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zł; - na wydatki bieŝące - Powiatowy Urząd Pracy zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów zł. BudŜet po zmianach: Dochody: zł.

16 Spłata kredytu bankowego: Wydatki: Deficyt budŝetu: zł zł zł. 2) Uchwała Nr V/40/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zmniejszenie dochodów o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zł. Zmniejszenie wydatków budŝetu o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - Powiatowy Zarząd Dróg zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji kotłowni w Bursie Międzyszkolnej na kwotę zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Gródkach na kwotę zł. Źródłem finansowania powyŝszych wydatków w wysokości zł jest poŝyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. BudŜet po zmianach: Dochody: Spłata kredytu bankowego: Wydatki: Deficyt budŝetu: zł zł zł zł. 3) Uchwała Nr VI/52/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów budŝetu o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t zł. Zwiększenie wydatków budŝetu o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - na opracowanie projektowej dokumentacji modernizacji drogi powiatowej Mosznica - Jankowice - Powiatowy Zarząd Dróg zł. BudŜet po zmianach: Dochody: Spłata kredytu bankowego: Wydatki: Deficyt: zł zł zł zł. 4) Uchwała Nr 30/03 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów budŝetu o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 156 zł. Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu: Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł; Powiatowy Urząd Pracy zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - Powiatowy Urząd Pracy zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu na pomoc materialną dla uczniów 180 zł. Zmniejszenie dochodów o kwotę zł,

17 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Inspekcja Weterynaryjna zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki związane z posiedzeniem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) ZSNr 1 Działdowo 156 zł. Dział 853 Opieka Społeczna - wynagrodzenia, pochodne od płac, środki Ŝywności dla dzieci Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 180 zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę zł, Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - przejęcie zadania przez Wojewódzki Urząd Weterynarii zł. BudŜet po zmianach: Dochody: Spłata kredytu bankowego: Wydatki: Deficyt: zł zł zł zł. 5) Uchwała Nr VII/66/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy ze sprzedaŝy pozostałych środków trwałych i wyposaŝenia po likwidacji warsztatów szkolnych w Iłowie zł; - wpływy z czynszów za lokale mieszkalne w Działdowie ul. Leśna 5 i 15A za lata przekazane przez PGKiM w Działdowie zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych SPZOZ w Działdowie zł. Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu - Rodziny zastępcze zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 750 Administracja Publiczna - sfinansowanie części kosztów związanych z przygotowaniem Festynu dla środowiska lokalnego pod hasłem W drodze do Unii Europejskiej zł. Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki na opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej w budynku hali sportowej w Lidzbarku 800 zł; - wydatki związane z kosztami utrzymania warsztatów szkolnych w miesiącu styczniu 2003 r zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia - zadanie inwestycyjne pt. Modernizacja bloku operacyjnego w SPZOZ w Działdowie zł. Dział 853 Opieka Społeczna - świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych zł; - wydatki na zakup komputera - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie4.000 zł; - zwiększa się wydatki na orzeczenia Komisji oraz na zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zł; - zwiększa się wydatki inwestycyjne (zakup 3 kserokopiarek, centrala telefoniczna), wydatki na zakup wyposaŝenia oraz wydatki związane z remontami - Powiatowy Urząd Pracy zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

18 pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu materiałów, energii i gazu - Bursa Międzyszkolna Działdowo zł. Dział 758 RóŜne rozliczenia - wydatki na zapłatę odsetek dla rodzin zastępczych za nie w terminie wypłacone świadczenia społeczne za rok zł. BudŜet po zmianach : Dochody: Wydatki: Spłata kredytu bankowego: Deficyt: zł zł zł zł. 6) Uchwała Nr 36/03 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł, Dział 801 Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł. Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizacje bieŝących zadań własnych powiatu 769 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia - wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł. Dział 853 Opieka Społeczna - wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia oraz zakup usług pozostałych Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 769 zł. BudŜet po zmianach : Dochody: Wydatki: Spłata kredytu bankowego: Deficyt: zł zł zł zł. 7) Uchwała Nr VIII/71/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł, Dział 750 Administracja Publiczna - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł. Dział 801 Oświata i wychowanie - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizacje bieŝących zadań własnych powiatu zł. Dział 758 RóŜne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł. Zmniejszenie dochodów o kwotę 4.551zł, Dział 750 Administracja Publiczna

19 dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Komisja poborowa zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 750 Administracja Publiczna - wydatki związane z opracowaniem graficznym referatów wygłoszonych na I Ogólnopolskiej Konferencji na temat Planowanie technologii kompostowania odpadów i ścieków i innych bioodpadów zł. Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy sali gimnastycznej w Lidzbarku zł; - wydatki związane z pokryciem kosztów przez Szkoły Zawodowe na realizację uczniowskich praktyk zawodowych zł; - wydatki na remont sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1 w Działdowie ul. Pocztowa zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.551zł, Dział 750 Administracja Publiczna - zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji przez Komisję Poborową4.551 zł. BudŜet po zmianach : Dochody: Wydatki: Spłata kredytu bankowego: Deficyt: zł zł zł zł. 8) Uchwała Nr IX/74/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w ZSZ Nr 1 Działdowo ul. Pocztowa zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę zł, Dział 758 RóŜne rozliczenia - zmniejszenie rezerwy celowej na odprawy emerytalnej pracowników pedagogicznych zł. BudŜet po zmianach : Dochody: Wydatki: Spłata kredytu bankowego: Deficyt: zł zł zł zł. 9) Uchwała Nr 46/03 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł, Dział 853 Opieka Społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizacje bieŝących zadań własnych powiatu - Rodziny zastępcze zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 853 Opieka Społeczna - wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych zł. BudŜet po zmianach : Dochody: Wydatki: Spłata kredytu bankowego: Deficyt: zł zł zł zł. 10) Uchwała Nr X/80/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność

20 dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - wydatki związane z budową chodnika w miejscowości Jeleń i Wąpiersk zł. Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 2 palaczy na okres grzewczy 2003 r zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia wydatków dokonano z tytułu przeniesienia dwóch palaczy do Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z Bursy Międzyszkolnej zł. BudŜet po zmianach : Dochody: Wydatki: Spłata kredytu bankowego: Deficyt: zł zł zł zł. 11) Uchwała Nr 61/03 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia r. Zwiększenie dochodów o kwotę zł, Dział 851 Ochrona Zdrowia - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł. Dział 853 Opieka społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu - rodziny zastępcze zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu zł. Zmniejszenie dochodów o kwotę zł Dział 853 Opieka społeczna - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu - placówki opiekuńczo-wychowawcze zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu - rodziny zastępcze zł; - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł, Dział 851 Ochrona Zdrowia - wydatki na wypłatę naleŝnych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego zł. Dział 853 Opieka społeczna - wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wydatki na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieŝy wiejskiej w okresie wrzesień-grudzień 2003 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę zł, Dział 853 Opieka społeczna - zmniejszenie wydatków na świadczenia na usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze zł; - zmniejszenie wydatków na środki Ŝywności w placówce opiekuńczo-wychowawczej przy TPD w Działdowie zł; - zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych zł;

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz. Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r.

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 lipca 2007 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO: 1420 - Nr 18 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK Klasyfikacja I. Zadania własne 630 TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2008 r. Nr 62 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 1228 - Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA 2006 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA 2006 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/12/07 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2007 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA 2006 r. Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW. Dz. Rozdz. dochody bieżące

PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW. Dz. Rozdz. dochody bieżące Załącznik Nr 1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW Dz. Rozdz. dochody bieżące dochody majatkowe Przewidywane wykonanie 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan na 2008 r. 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu za 2005 rok...

DZIENNIK URZĘDOWY. 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu za 2005 rok... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 grudnia 2006 r. Nr 187 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI: 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13.

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13. Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r. Wydatki budżetowe na 2005 rok w złotych Dział Rozdział W y s z c z e

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r. D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 038,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK Strona 14 Tabela nr 2b BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK (w zł) Dział Roz. Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 czerwca 2007 r. Nr 84 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1292 - Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo w sprawie budŝetu miasta na 2007 rok...

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wicestarosta - Józef Róg

Wicestarosta - Józef Róg Uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo