Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r."

Transkrypt

1 Warszaa, Działalność przedsiębiorst faktoringoych 2008 r. Według definicji Ottaskiej z 1988 r., firma faktoringoa ykonuje co najmniej die z czterech czynności: finansuje bezsporne i nieymagalne należności, dzięki czemu ulega popraie płynność finansoa klienta, proadzi spraozdaczość i konta dłużnikó, egzekuje należności, raz z zaarciem umoy przejmuje od klienta ryzyko ypłacalności jego kontrahenta. Historia faktoringu Polsce rozpoczęła się raz z transformacją ustrojoą, gdy niektóre banki zaczęły śiadczyć tego typu usługi. Specjalistyczne firmy, zorganizoane głónie jako spółki z ograniczoną odpoiedzialnością, pojaiły się drugiej połoie lat dzieięćdziesiątych. Głóny Urząd Statystyczny przeproadził po raz pierszy badania firm faktoringoych r., jednak dopiero bieżącym roku yniki badania są prezentoane pełnym zakresie, obejmującym szystkie informacje pozyskane ze spraozdań respondentó, różnych przekrojach klasyfikacyjnych. W badaniu statystycznym uczestniczyło 39 podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r., z tego 20 bankó, 1 oddział zagranicznego banku proadzący działalność Polsce oraz 18 spółek. W tej grupie znalazły się przede szystkim firmy, dla których działalność faktoringoa jest podstaoym lub dominującym rodzajem aktyności ekonomicznej, a także kilka spółek traktujących faktoring jako działalność uboczną. Miało to niekorzystny pły na kompletność szczegółoych danych, boiem nie szyscy respondenci ypełnili popranie kestionariusz spraozdania. W przypadku bankó nie można było uzyskać informacji o ynikach finansoych działalności faktoringoej, gdyż nie jest ona yodrębniona finansoo. Działalność faktoringoa (zaróno pod zględem liczby umó, klientó, jak i artości transakcji) koncentroała się ojeództach najyżej roziniętych, ¾ transakcji ykupu faktur zrealizoano du sekcjach: przetórstie przemysłoym i handlu hurtoym. Faktoring staje

2 się coraz lepiej znanym źródłem finansoania przedsiębiorst, o czym śiadczy m. in. zrost 2008 r. artości ykupionych ierzytelności do ok mln zł (o 50,8% ciągu roku) oraz zrost liczby kontrahentó (4,8 tys. obec 4,5 tys. przed rokiem). Podobnie jak innych segmentach gospodarki narodoej, także faktoringu nasila się tendencja polaryzoania, coraz yraźniej dominują spółki założone przez nierezydentó yodzących się z sektora ubezpieczenioego i bankoego. Faktoring krajoy stanoił 84,8%, faktoring zagraniczny 15,2% ykupionych ierzytelności. proadzące działalność faktoringoą ykupiły ierzytelności za ok mln zł, z tego 86,8% faktoringu krajoym i 13,2% faktoringu zagranicznym (eksport 76,4%, import 23,6%). Grupa pozabankoych spółek faktoringoych ykupiła ierzytelności za ok mln zł, z tego faktoring krajoy stanoił 84,0%, faktoring handlu zagranicznym 16,0% (eksport 92,1%, import 7,9%). W faktoringu krajoym najczęściej stosoano faktoring z regresem 1 (49,6% obrotó), rzadziej faktoring bez regresu 2 (47,9%), praie nie ystępoał faktoring mieszany 3 (2,5%). Na ierzytelności ynikające z faktoringu handlu zagranicznym składały się 88,4% ierzytelności eksporcie, a 11,6% imporcie. Na koniec 2008 r. artość ogółem zaangażoanych środkó finansoych faktoró yniosła 5 598,8 mln zł, (zmalała porónaniu z r. o 11,6%), z tego faktoringu krajoym 81,3%, faktoringu zagranicznym 18,7%. zaangażoały 1 922,2 mln zł, z tego 84,2% przypadało na factoring krajoy, a 15,8% na zagraniczny, pozostali faktorzy 3 676,6 mln zł, z czego 79,8% faktoringu krajoym i 20,2% faktoringu zagranicznym. W 2008 r. na ynikach finansoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą nie zaciążyło jeszcze spoolnienie gospodarcze, które dotarło do Polski czartym kartale, a ięc po okresie bardzo korzystnej koniunktury utrzymującej prze przez da i pół roku. Podobnie jak całym obszarze finansoego, firmy faktoringoe rozijały się szybciej niż inne sektory gospodarki narodoej. Aktya ogółem firm faktoringoych zrosły do 4 490,7 mln zł (o 12,1% ciągu roku); relacji do PKB ich artość stanoiła 3,5%. Kapitały (fundusze) łasne ziększyły się do 674,1 mln zł (o 29,3%), przede szystkim dzięki reinestoanym zyskom, a także zasilaniu ze źródeł zenętrznych przez spółki-matki. Przychody z całokształtu działalności yniosły 616,9 mln zł (o 63,9% ięcej), tym przychody ze sprzedaży stanoiły 530,4 mln zł (86,0% przychodó ogółem). Koszty z całokształtu działalności zrosły do 387,5 mln zł (o 61,0%). Tylko jedna spółka poniosła straty, pozostałe odnotoały popraę yniku finansoego zaróno ujęciu netto, jak i brutto. W ujęciu zagregoanym ynik finansoy netto niebankoych spółek proadzących działalność faktoringoą zrósł do 114,2 mln zł (przed rokiem 14,6 mln zł). Spis tablic strona 1 Faktoring z regresem klient jest odpoiedzialny za ypłacalność dłużnika, a faktor ma możliość ystąpienia do klienta o zrot ypłaconej zaliczki. 2 Faktoring bez regresu ryzyko ypłacalności dłużnika przejmuje sposób bezzrotny faktor, bądź też odpoiada za ykonanie przez dłużnika ciążących na nim zoboiązań, a klient jest zabezpieczony przed eentualną nieypłacalnością dłużnika. 3 Faktoring mieszany łączy cechy faktoringu z regresem i bez regresu. 2

3 Informacje ogólne Tabl. 1. Liczba badanych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. 6 Tabl. 2. Forma organizacyjno-prana niebankoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. Tabl. 3. Niebankoe podmioty proadzące działalność faktoringoą 2008 r. edług kryterium dominującego udziałoca (akcjonariusza) 6 7 Tabl. 4. Charakter proadzonej działalności i zakres usług faktoringoych 2008 r. 7 Tabl. 5. Pośrednicto sprzedaży lub sprzedaż innych niż faktoring usług i produktó finansoych 2008 r. Tabl. 6. Częstotliość stosoanej 2008 r. formy otrzymyania zapłaty za sprzedaną faktoroi ierzytelność 8 8 Tabl. 7. Formy zaiadamiania dłużnika o zaartej umoie faktoringoej 8 Tabl. 8. Sieć dystrybucji niebankoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. 9 Tabl. 9. Zatrudnienie niebankoych podmiotach proadzących działalność faktoringoą 9 Informacje o klientach Tabl. 10. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 11. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu niebankoych spółkach edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 12. Liczba klientó (faktorantó) edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 13. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) korzystających 2008 roku z faktoringu edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 14. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) korzystających 2008 roku z faktoringu niebankoych spółkach edług kryterium sumy bilansoej Tabl. 15. Dynamika i struktura liczby faktorantó (klientó) korzystających 2008 roku z faktoringu niebankoych spółkach; edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) Tabl. 16. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 11 Tabl. 17. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. Tabl. 18. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 19. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r. 12 Tabl. 20. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r.; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. Tabl. 21. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r.; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek

4 Tabl. 22. Liczba faktorantó (klientó) 2008 r. edług kryterium ich działalności (PKD ) 13 Tabl. 23. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu podziale na ojeództa Tabl. 24. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu niebankoych spółkach grupoanych edług ojeództ i sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 25. Liczba klientó (faktorantó) grupoanych edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Informacje o umoach Tabl. 26. Liczba faktur ykupionych ciągu roku edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 27. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 28. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 29. Dynamika i struktura liczby faktur 2008 roku edług skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 30. Dynamika i struktura liczby faktur 2008 r. niebankoych spółkach grupoanych edług kryterium sumy bilansoej Tabl. 31. Dynamika i struktura liczby faktur edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoej spółki Tabl. 32. Liczba faktur ykupionych ojeództach ciągu roku 17 Tabl. 33 Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 34. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Dane artościoe Tabl. 35. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku; grupoania edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 36. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 37. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 38. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 roku; grupoania edług kryterium skali przyjętego ryzyka Tabl. 39. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 r.; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. Tabl. 40. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 r.; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 41. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku edług ojeództ 21 4

5 Tabl. 42. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 43. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 44. Wartość środkó finansoych zaangażoanych działalności faktoringoej edług skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 45. Wartość środkó zaangażoanych działalności faktoringoej niebankoych spółkach; grupoania edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 46. Wartość środkó zaangażoanych działalności faktoringoej niebankoych spółkach; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) Tabl. 47. Dynamika i struktura artości środkó finansoych zaangażoanych działalności faktoringoej; grupoania edług skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 48. Dynamika i struktura artości środkó finansoych zaangażoanych działalności faktoringoej; grupoania edług kryterium sumy bilansoej 2008 r. Tabl. 49. Dynamika i struktura artości środkó finansoych zaangażoanych działalności faktoringoej; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) Tabl. 50. Elementy bilansu niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych, grupoania edług pochodzenia kapitału Tabl. 51. Elementy bilansu niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług ielkości sumy bilansoej 2008 r. 25 Tabl. 52. Elementy bilansu niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług przynależności głónego udziałoca do sektoró instytucjonalnych Tabl. 53. Elementy rachunku zyskó i strat niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoania edług pochodzenia kapitału Tabl. 54. Elementy rachunku zyskó i strat niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoania edług sumy bilansoej 2008 r. Tabl. 55. Elementy rachunku zyskó i strat niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoania edług przynależności głónego udziałoca do sektoró instytucjonalnych Tabl. 56. Dynamika i udział ynikó finansoych niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług pochodzenia iększościoego pakietu kapitału założycielskiego Tabl. 57. Dynamika i struktura niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług ielkości sumy bilansoej Tabl. 58. Dynamika i struktura niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług edług sektoró instytucjonalnych głónego udziałoca (akcjonariusza)

6 Tabl. 1. Liczba badanych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. komercyjne a Pozostałe spółki Rok rozpoczęcia działalności faktoringoej a Do tej grupy zaliczono banki komercyjne o statusie spółek akcyjnych oraz jeden oddział banku zagranicznego działający Polsce Tabl. 2. Forma organizacyjno-prana niebankoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. Liczba spółek 18 Spółki akcyjne 4 z przeagą kapitału zagranicznego 2 z przeagą kapitału krajoego a 2 Spółki z ograniczoną odpoiedzialnością 14 z przeagą kapitału zagranicznego 6 z przeagą kapitału krajoego 8 Spółki funkcjonujące grupie kapitałoej 7 spółki akcyjne z przeagą kapitału zagranicznego pozostałe spółki akcyjne a 2 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału zagranicznego 4 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału krajoego 1 a W grupie pozostałe spółki akcyjne ujęto spółki z przeagą kapitału krajoego oraz spółki, których udział kapitału krajoego i zagranicznego był róny. 6

7 Tabl. 3. Niebankoe podmioty proadzące działalność faktoringoą 2008 r. edług kryterium dominującego udziałoca (akcjonariusza) Liczba spółek 4 zagraniczne 1 krajoe 3 Pozostałe instytucje finansoe i ubezpieczenioe 6 zagraniczne 6 krajoe Sektor niefinansoy (przedsiębiorsta i osoby fizyczne) 8 zagraniczne 1 krajoe 7 Tabl. 4. Charakter proadzonej działalności i zakres usług faktoringoych 2008 r. Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Liczba podmiotó Faktoring jedyny rodzaj działalności Faktoring działalność dominująca Faktoring działalność uboczna Przejęcie ryzyka ypłacalności dłużnika Wypłacanie zaliczek na poczet przyszłych należności Udzielanie pożyczek na pozostałe środki obrotoe Monity do dłużnikó zalegających ze spłatą Monitoroanie stanu ypłacalności odbiorcó Ocena iarygodności kredytoej dłużnikó Dokonyanie rozliczeń zajemnych transakcji bezgotókoych Proadzenie kont rozliczenioych klientó Proadzenie ksiąg handloych przedsiębiorst przedsiębiorst 1 1 Sporządzanie yciągu z kont Windykacja przedsądoa Windykacja sądoa

8 Tabl. 5. Pośrednicto sprzedaży lub sprzedaż innych niż faktoring usług i produktó finansoych 2008 r. Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Liczba podmiotó Produkty bankoe Produkty ubezpieczenioe Jednostki uczestnicta funduszach inestycyjnych Pożyczki ze środkó łasnych 5 5 Leasing 1 1 Dyskonto eksli 1 1 Windykacja 2 2 Tabl. 6. Częstotliość stosoanej 2008 r. formy otrzymyania zapłaty za sprzedaną faktoroi ierzytelność Liczba spółek Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Faktoring zaliczkoy % % % 20-39% % 3 3 Faktoring przyspieszony % % % % % Faktoring ymagalnościoy % % % % % Tabl. 7. Formy zaiadamiania dłużnika o zaartej umoie faktoringoej Liczba spółek Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Wyłącznie faktoring jany (100%) Okazjonalnie faktoring tajny (poniżej 25%) Dominuje faktoring tajny (poyżej 50%) 1 1 Faktoring półjany 8

9 Tabl. 8. Sieć dystrybucji niebankoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. Liczba Placóki obsługi klienta (filie, oddziały) ogółem 29 spółki akcyjne z przeagą kapitału zagranicznego 6 pozostałe spółki akcyjne 8 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału zagranicznego 8 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału krajoego 7 Tabl. 9. Zatrudnienie niebankoych podmiotach proadzących działalność faktoringoą Stan na 31 XII 2008 r. Zatrudnienie ogółem ( przeliczeniu na pełne etaty) dniu 31 XII 2008 r. 608 spółki akcyjne z przeagą kapitału zagranicznego 143 pozostałe spółki akcyjne 62 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału zagranicznego 142 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału krajoego 261 Tabl. 10. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju factoringu) Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy Tabl. 11. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu niebankoych spółkach edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy

10 Tabl. 12. Liczba klientó (faktorantó) edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy Tabl. 13. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) korzystających 2008 roku z faktoringu edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 107,4 100,0 100,3 49,3 126,5 23,0 107,4 27,7 Faktoring krajoy 106,8 86,0 99,5 46,0 120,8 18,4 113,3 21,5 z regresem 106,2 50,3 106,4 21,2 100,5 12,4 110,7 16,7 bez regresu 107,8 33,3 97,7 24,7 222,4 5,0 107,3 3,7 mieszany 105,8 2,3 15,4 0,2 158,1 1,0 252,4 1,1 Faktoring zagraniczny 111,3 14,0 114,0 3,2 156,4 4,6 90,9 6,2 eksportoy 114,1 9,9 112,1 3,1 138,6 4,1 92,4 2,8 importoy 104,8 4,1 175,0 0,1 0,0 0,5 89,6 3,4 Tabl. 14. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) korzystających 2008 roku z faktoringu niebankoych spółkach edług kryterium sumy bilansoej do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln 111,0 6,8 132,6 9,4 112,1 34,5 Faktoring krajoy 101,5 5,8 127,6 7,7 117,6 26,4 z regresem 98,0 5,2 110,0 5,3 107,5 18,7 bez regresu 150,0 0,6 218,8 1,5 143,4 6,6 mieszany 100,0 0,0 165,5 1,0 240,9 1,1 Faktoring zagraniczny 255,6 1,0 160,8 1,7 97,5 8,1 eksportoy 211,8 0,8 158,8 1,7 97,2 4,4 importoy 1 000,0 0,2 x 0,0 97,8 3,7 10

11 Tabl. 15. Dynamika i struktura liczby faktorantó (klientó) korzystających 2008 roku z faktoringu niebankoych spółkach; edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) Niebankoe instytucje finansoe Podmioty sektora niefinansoego 106,2 23,2 126,2 20,9 118,2 6,6 Faktoring krajoy 114,4 17,3 119,3 16,6 116,2 6,0 z regresem 108,5 12,5 102,6 12,4 109,7 4,3 bez regresu 117,3 3,7 229,2 4,3 106,3 0,7 mieszany 247,6 1,1 50,0 0,0 169,0 1,0 Faktoring zagraniczny 87,8 5,9 162,7 4,3 140,9 0,6 eksportoy 84,8 2,4 142,9 3,8 147,6 0,6 importoy 90,1 3,4 x 0,5 Tabl. 16. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem a Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł Poyżej 100 mln zł a Dane ogółem niniejszej tablicy są nieznacznie niższe od liczby klientó ogółem, gdyż nie szyscy respondenci podali informację na ten temat. Tabl. 17. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł Poyżej 100 mln zł

12 Tabl. 18. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł Poyżej 100 mln zł Tabl. 19. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r. Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 110,6 100,0 100,5 48,5 139,0 24,0 110,6 27,5 0-1 mln zł 109,5 44,2 90,9 24,5 228,1 8,8 114,0 10,8 2-5 mln zł 111,0 31,3 112,6 15,3 121,9 6,9 101,5 9, mln zł 121,2 10,1 118,1 3,7 122,5 3,1 123,5 3, mln zł 111,1 7,2 121,1 2,6 101,9 2,4 111,6 2, mln zł 117,5 4,5 143,1 1,6 97,1 1,5 119,2 1, mln zł 113,8 1,5 211,1 0,4 88,6 0,7 114,3 0,4 Poyżej 100 mln zł 65,5 1,2 33,3 0,4 113,0 0,6 120,0 0,3 Tabl. 20. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r.; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł 114,2 6,0 167,7 10,1 114,8 35,4 0-1 mln zł 138,5 5,3 393,2 5,2 111,0 9,1 2-5 mln zł 42,0 0,5 84,3 2,1 121,7 13, mln zł 62,5 0,1 101,9 1,2 132,5 5, mln zł 133,3 0,1 146,9 1,1 97,5 3, mln zł 100,0 0,0 185,7 0,3 101,8 2, mln zł 0,0 100,0 0,1 97,7 1,0 Poyżej 100 mln zł 166,7 0,1 110,0 0,7 12

13 Tabl. 21. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r.; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Niebankoe instytucje finansoe Podmioty sektora niefinansoego 109,1 23,0 139,7 20,4 121,7 6,6 0-1 mln zł 98,6 6,3 228,8 8,8 144,7 4,6 2-5 mln zł 108,2 9,0 121,5 6,7 38,9 0, mln zł 125,2 3,4 127,5 2,3 103,2 0, mln zł 112,8 2,2 92,4 1,6 125,9 0, mln zł 128,3 1,5 87,7 1,3 150,0 0, mln zł 100,0 0,4 90,3 0,6 200,0 0,0 Poyżej 100 mln zł 127,3 0,3 105,0 0,5 150,0 0,1 Tabl. 22. Liczba faktorantó (klientó) 2008 r. edług kryterium ich działalności (PKD ) udział Pozostałe spółki udział udział, tym: , , ,7 Upray rolne, chó i hodola zierząt, łoiecto, yłączając działalność usługoą 83 1,7 77 1,6 6 0,1 Górnicto i ydobyanie 21 0,4 19 0,4 2 0,0 Przetórsto przemysłoe , , ,5 Wytarzanie i zaopatryanie energię elektryczną, gaz, parę odną, gorącą odę 45 0,9 30 0,6 15 0,3 i poietrze do układó klimatyzacyjnych Budonicto 414 8, , ,6 Handel hurtoy i detaliczny, napraa pojazdó , , ,4 Transport i gospodarka magazynoa 143 3,0 74 1,5 69 1,4 Działalność ziązana z zakateroaniem i usługami gastronomicznymi 39 0,8 1 0,0 38 0,8 Informacja i komunikacja 7 0,1 3 0,1 4 0,1 Działalność finansoa i ubezpieczenioa 10 0,2 7 0,1 3 0,1 Działalność ziązana z obsługą nieruchomości 15 0,3 14 0,3 1 0,0 Działalność profesjonalna, naukoa i techniczna 8 0,2 5 0,1 3 0,1 Działalność zakresie usług administroania i działalność spierająca 7 0,1 6 0,1 1 0,0 Administracja publiczna i obrona narodoa; oboiązkoe zabezpieczenia społeczne 2 0,0 2 0,0 0,0 Edukacja 1 0,0 0,0 1 0,0 Opieka zdrootna i pomoc społeczna 19 0,4 0,0 19 0,4 Działalność ziązana z kulturą, rozryką i rekreacją 13 0,3 7 0,1 6 0,1 Pozostała działalność usługoa , , ,9 Organizacje i zespoły eksterytorialne 86 1,8 3 0,1 83 1,7 13

14 Tabl. 23. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu podziale na ojeództa a Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Dolnośląskie Kujasko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazoieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Śiętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Tabl. 24. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu niebankoych spółkach grupoanych edług ojeództ i sumy bilansoej spółki 2008 r. a do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł Dolnośląskie Kujasko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazoieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Śiętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie a Dane ogółem są yższe od danych dotyczących poszczególnych ojeództ, ponieaż nie część respondentó podała tylko dane zbiorcze, a nie podała informacji o liczbie klientó edług ojeództ. 14

15 Tabl. 25. Liczba klientó (faktorantó) grupoanych edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek a Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego Dolnośląskie Kujasko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazoieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Śiętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Tabl. 26. Liczba faktur ykupionych ciągu roku edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) tysiącach Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy

16 Tabl. 27. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r tysiącach do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy Tabl. 28. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek tysiącach Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy Tabl. 29. Dynamika i struktura liczby faktur 2008 roku edług skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 119,2 100,0 124,1 20,1 123,0 47,1 111,4 32,8 Faktoring krajoy 114,6 86,8 120,9 19,2 120,3 44,6 100,9 22,9 z regresem 112,7 63,6 142,1 12,6 115,2 33,0 95,0 17,9 bez regresu 125,3 21,3 97,4 6,4 148,8 10,3 130,1 4,6 mieszany 81,5 1,9 33,3 0,1 88,9 1,4 112,5 0,4 Faktoring zagraniczny 161,1 13,2 275,0 0,9 207,1 2,5 147,1 9,8 eksportoy 171,6 7,4 262,1 0,9 206,8 2,4 145,5 4,1 importoy 149,5 5,8 197,3 0,0 115 razy 0,0 147,3 5,7 16

17 Tabl. 30. Dynamika i struktura liczby faktur 2008 r. niebankoych spółkach grupoanych edług kryterium sumy bilansoej do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln 88,2 3,2 102,6 8,3 122,2 68,4 Faktoring krajoy 85,5 3,0 101,2 7,4 116,8 57,1 z regresem 130,2 2,9 122,0 4,7 104,6 43,3 bez regresu 6,7 0,1 93,3 1,8 180,5 13,0 mieszany x 61,1 0,9 237,5 0,8 Faktoring zagraniczny 400,0 0,2 117,6 0,9 159,6 11,3 eksportoy 204,3 0,1 116,9 0,9 174,7 5,6 importoy 33 razy 0,0 99,5 0,0 148,4 5,7 Tabl. 31. Dynamika i struktura liczby faktur edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoej spółki Niebankoe instytucje finansoe Podmioty sektora niefinansoego 112,7 33,2 128,1 43,6 71,6 3,0 Faktoring krajoy 102,6 23,3 124,1 41,5 74,2 2,7 z regresem 96,6 18,0 114,5 32,4 99,4 0,6 bez regresu 131,8 4,9 170,8 8,7 77,7 1,2 mieszany 112,5 0,4 58 razy 0,4 60,9 0,9 Faktoring zagraniczny 146,8 9,9 340,0 2,2 51,6 0,3 eksportoy 146,3 4,2 328,7 2,1 51,7 0,3 importoy 147,3 5,7 115 razy 0,0 x 0,0 Tabl. 32. Liczba faktur ykupionych ojeództach ciągu roku a Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego a Dolnośląskie Kujasko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazoieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Śiętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

18 Tabl. 33. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. a do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł a Dolnośląskie Kujasko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazoieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Śiętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Tabl. 34. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek a Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego Dolnośląskie Kujasko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazoieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Śiętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie a Dane ogółem nie są sumą danych dotyczących poszczególnych ojeództ, ponieaż nie szystkie spółki podały informacje o liczbie klientó ojeództach 18

19 Tabl. 35. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku; grupoania edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego tysiącach złotych Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring i eksportoy importoy Tabl. 36. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r tysiącach złotych do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy Tabl. 37. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek tysiącach złotych Niebankoe instytucje Podmioty sektora finansoe niefinansoego Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy

20 Tabl. 38. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 roku; grupoania edług kryterium skali przyjętego ryzyka Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 150,8 100,0 118,4 27,4 209,2 48,6 120,5 24,0 Faktoring krajoy 143,3 84,8 108,7 23,8 195,3 42,2 120,0 18,8 z regresem 104,6 42,0 117,3 11,9 92,9 16,3 110,8 13,9 bez regresu 229,3 40,6 101,6 11,7 741,7 24,9 141,8 4,1 mieszany 169,0 2,2 88,2 0,2 145,8 1,1 302,0 0,9 Faktoring zagraniczny 212,8 15,2 286,0 3,6 395,4 6,4 122,4 5,2 eksportoy 220,0 13,5 337,8 2,8 387,9 6,3 120,4 4,4 importoy 170,8 1,8 191,0 0, ,1 134,8 0,8 Tabl. 39. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 r.; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł 157,0 2,7 140,0 5,4 171,6 64,5 Faktoring krajoy 148,7 2,5 138,5 4,8 167,1 53,7 z regresem 134,4 2,1 130,0 2,2 96,5 25,8 bez regresu 519,5 0,3 146,6 1,6 532,5 27,0 mieszany 71,1 0,0 146,0 1,1 301,7 0,9 Faktoring zagraniczny 333,9 0,3 153,1 0,6 198,2 10,8 eksportoy 208,2 0,2 153,0 0,6 205,5 9,9 importoy 115 razy 0,1 x 138,7 0,8 Tabl. 40. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 r.; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Niebankoe instytucje finansoe Podmioty sektora niefinansoego 123,2 24,3 217,0 44,7 127,2 3,7 Faktoring krajoy 123,2 18,9 200,8 38,8 126,0 3,3 z regresem 114,4 13,6 90,7 15,4 98,4 1,1 bez regresu 140,5 4,4 1004,6 23,4 148,6 1,1 mieszany 301,7 0,9 x x 146,2 1,1 Faktoring zagraniczny 123,1 5,4 464,8 5,9 139,2 0,4 eksportoy 121,2 4,6 455,3 5,7 139,7 0,4 importoy 135,0 0,8 195 razy 0,1 0,0 20

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r. Warszawa, 011.07.01 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 010 r. Badaniem GUS w 010 r. zostały objęte 44 podmioty prowadzące działalność faktoringową. W grupie tej było 5 wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

1 Faktoring z regresem klient jest odpowiedzialny za wypłacalność dłużnika, a faktor ma możliwość

1 Faktoring z regresem klient jest odpowiedzialny za wypłacalność dłużnika, a faktor ma możliwość Warszaa, 2010.07.02 Działalność faktoringoa przedsiębiorst finansoych 2009 r. Głóny Urząd Statystyczny po raz drugi prezentuje dane firm faktoringoych szerszym zakresie, informacje pozyskane od respondentó

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

FKT. Sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej. za 2013 r.

FKT. Sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej. za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS FKT www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FKT Sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej. za 2009 r.

FKT Sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej. za 2009 r. GŁÓWNY URZĄ D STATYSTYCZNY Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa FKT Sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej za 2009 r. Portal

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 0. DZIAŁ 1. Informacje ogólne. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

DZIAŁ 0. DZIAŁ 1. Informacje ogólne. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PK Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-310 System informacyjny rachunkoości Information System of Accountancy

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r.

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych W niniejszej

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r.

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim, drukoanymi literami; Spraozdaca

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20 listopada 2015 r. Opracowanie sygnalne Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku W badaniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obejmującym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2011 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, ul. Wspólna 13, 34-331 Śinna

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Plan finansoy na 2013 rok Uniersytetu Mikołaja Kopernika Część Bydgoska Bydgoszcz, czeriec 2013 r. Spis treści: I. ZAŁOŻENIA RZECZOWE DO PLANU NA 2013 ROK... 39 II. PLAN FINANSOWY... 41 1. PLAN PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Kultura w województwie śląskim

Kultura w województwie śląskim Urząd Statystyczny Katoicach ul. Oocoa 3, 40 158 Katoice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Kultura ojeództie śląskim Katoice, czeriec

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12.

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12. Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od 01.01-31.12.2003 Spis treści OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 2 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ... 6 Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Krakó, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://.stat.gov.pl/urzedy/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracoania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 30.06.2014. Katowice, 25.08.2014 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 30.06.2014. Katowice, 25.08.2014 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 30.06.2014 Kluczowe założenia Strategii Kontynuacja budowy zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA. Aneks Nr 1

MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA. Aneks Nr 1 MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź http://www.monnaritrade.com Aneks Nr 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 SIERPNIA 2011 R. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (poz.) Załącznik nr 1 WZÓR Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r.

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Skład akcjonariatu stan na dzień 7.05.2014 r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o. 16 988 566 47,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r.

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r. MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2008 roku

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2008 roku Warszawa, 2009.07.17 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2008 roku Pośrednictwo kredytowe jest jednym z najmłodszych i najsłabiej rozpoznanych segmentów polskiego rynku finansowego.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Białymstoku ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, tel. (085) 74 97 200, fax 74 97 209 e-mail: sekretariat@up.rotapodlasia.pl,.up.podlasie.pl Ranking zaodó deficytoych i nadyżkoych oj.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok _0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

pożyczek ze środków własnych za 2009 r.

pożyczek ze środków własnych za 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Nazwa i adres jednostki l sprawozdawczej PK Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku Warszawa, 2008.06.16 Działalność leasingowych w 2007 roku Leasing jest formą umowy cywilno-prawnej, zgodnie z którą o prowadzące działalność leasingową (leasingodawca) oddaje drugiej stronie (leasingobiorcy)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30 Pokój 338 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl tel. (+48 22) 623-19-70 623-19-81 fax. (+48 22) 623-19-09

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

F-01/I-01. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

F-01/I-01. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszaa.stat.gov.pl Naza i adres jednostki spraozdaczej Numer identyfikacyjny REGON F-01/I-01 Spraozdanie o przychodach, kosztach i yniku finansoym

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2010 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2010 roku Warszawa, lipca 0 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 00 roku Badaniem objęte zostały 84 przedsiębiorstwa prowadzące w 00 r. działalność leasingową, w tym respondentów było zrzeszonych w Związku

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

Spływ należności w Branży Elektrycznej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24

Spływ należności w Branży Elektrycznej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24 Spływ należności w Branży Elektrycznej Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24 2 3 Hurtownie elektroinstalacyjne 4 Hurtownie elektroinstalacyjne 5 Hurtownie elektroinstalacyjne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 20/206 Z-ID-408 Finanse przedsiębiorst Corporate Finance A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo