Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r."

Transkrypt

1 Warszaa, Działalność przedsiębiorst faktoringoych 2008 r. Według definicji Ottaskiej z 1988 r., firma faktoringoa ykonuje co najmniej die z czterech czynności: finansuje bezsporne i nieymagalne należności, dzięki czemu ulega popraie płynność finansoa klienta, proadzi spraozdaczość i konta dłużnikó, egzekuje należności, raz z zaarciem umoy przejmuje od klienta ryzyko ypłacalności jego kontrahenta. Historia faktoringu Polsce rozpoczęła się raz z transformacją ustrojoą, gdy niektóre banki zaczęły śiadczyć tego typu usługi. Specjalistyczne firmy, zorganizoane głónie jako spółki z ograniczoną odpoiedzialnością, pojaiły się drugiej połoie lat dzieięćdziesiątych. Głóny Urząd Statystyczny przeproadził po raz pierszy badania firm faktoringoych r., jednak dopiero bieżącym roku yniki badania są prezentoane pełnym zakresie, obejmującym szystkie informacje pozyskane ze spraozdań respondentó, różnych przekrojach klasyfikacyjnych. W badaniu statystycznym uczestniczyło 39 podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r., z tego 20 bankó, 1 oddział zagranicznego banku proadzący działalność Polsce oraz 18 spółek. W tej grupie znalazły się przede szystkim firmy, dla których działalność faktoringoa jest podstaoym lub dominującym rodzajem aktyności ekonomicznej, a także kilka spółek traktujących faktoring jako działalność uboczną. Miało to niekorzystny pły na kompletność szczegółoych danych, boiem nie szyscy respondenci ypełnili popranie kestionariusz spraozdania. W przypadku bankó nie można było uzyskać informacji o ynikach finansoych działalności faktoringoej, gdyż nie jest ona yodrębniona finansoo. Działalność faktoringoa (zaróno pod zględem liczby umó, klientó, jak i artości transakcji) koncentroała się ojeództach najyżej roziniętych, ¾ transakcji ykupu faktur zrealizoano du sekcjach: przetórstie przemysłoym i handlu hurtoym. Faktoring staje

2 się coraz lepiej znanym źródłem finansoania przedsiębiorst, o czym śiadczy m. in. zrost 2008 r. artości ykupionych ierzytelności do ok mln zł (o 50,8% ciągu roku) oraz zrost liczby kontrahentó (4,8 tys. obec 4,5 tys. przed rokiem). Podobnie jak innych segmentach gospodarki narodoej, także faktoringu nasila się tendencja polaryzoania, coraz yraźniej dominują spółki założone przez nierezydentó yodzących się z sektora ubezpieczenioego i bankoego. Faktoring krajoy stanoił 84,8%, faktoring zagraniczny 15,2% ykupionych ierzytelności. proadzące działalność faktoringoą ykupiły ierzytelności za ok mln zł, z tego 86,8% faktoringu krajoym i 13,2% faktoringu zagranicznym (eksport 76,4%, import 23,6%). Grupa pozabankoych spółek faktoringoych ykupiła ierzytelności za ok mln zł, z tego faktoring krajoy stanoił 84,0%, faktoring handlu zagranicznym 16,0% (eksport 92,1%, import 7,9%). W faktoringu krajoym najczęściej stosoano faktoring z regresem 1 (49,6% obrotó), rzadziej faktoring bez regresu 2 (47,9%), praie nie ystępoał faktoring mieszany 3 (2,5%). Na ierzytelności ynikające z faktoringu handlu zagranicznym składały się 88,4% ierzytelności eksporcie, a 11,6% imporcie. Na koniec 2008 r. artość ogółem zaangażoanych środkó finansoych faktoró yniosła 5 598,8 mln zł, (zmalała porónaniu z r. o 11,6%), z tego faktoringu krajoym 81,3%, faktoringu zagranicznym 18,7%. zaangażoały 1 922,2 mln zł, z tego 84,2% przypadało na factoring krajoy, a 15,8% na zagraniczny, pozostali faktorzy 3 676,6 mln zł, z czego 79,8% faktoringu krajoym i 20,2% faktoringu zagranicznym. W 2008 r. na ynikach finansoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą nie zaciążyło jeszcze spoolnienie gospodarcze, które dotarło do Polski czartym kartale, a ięc po okresie bardzo korzystnej koniunktury utrzymującej prze przez da i pół roku. Podobnie jak całym obszarze finansoego, firmy faktoringoe rozijały się szybciej niż inne sektory gospodarki narodoej. Aktya ogółem firm faktoringoych zrosły do 4 490,7 mln zł (o 12,1% ciągu roku); relacji do PKB ich artość stanoiła 3,5%. Kapitały (fundusze) łasne ziększyły się do 674,1 mln zł (o 29,3%), przede szystkim dzięki reinestoanym zyskom, a także zasilaniu ze źródeł zenętrznych przez spółki-matki. Przychody z całokształtu działalności yniosły 616,9 mln zł (o 63,9% ięcej), tym przychody ze sprzedaży stanoiły 530,4 mln zł (86,0% przychodó ogółem). Koszty z całokształtu działalności zrosły do 387,5 mln zł (o 61,0%). Tylko jedna spółka poniosła straty, pozostałe odnotoały popraę yniku finansoego zaróno ujęciu netto, jak i brutto. W ujęciu zagregoanym ynik finansoy netto niebankoych spółek proadzących działalność faktoringoą zrósł do 114,2 mln zł (przed rokiem 14,6 mln zł). Spis tablic strona 1 Faktoring z regresem klient jest odpoiedzialny za ypłacalność dłużnika, a faktor ma możliość ystąpienia do klienta o zrot ypłaconej zaliczki. 2 Faktoring bez regresu ryzyko ypłacalności dłużnika przejmuje sposób bezzrotny faktor, bądź też odpoiada za ykonanie przez dłużnika ciążących na nim zoboiązań, a klient jest zabezpieczony przed eentualną nieypłacalnością dłużnika. 3 Faktoring mieszany łączy cechy faktoringu z regresem i bez regresu. 2

3 Informacje ogólne Tabl. 1. Liczba badanych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. 6 Tabl. 2. Forma organizacyjno-prana niebankoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. Tabl. 3. Niebankoe podmioty proadzące działalność faktoringoą 2008 r. edług kryterium dominującego udziałoca (akcjonariusza) 6 7 Tabl. 4. Charakter proadzonej działalności i zakres usług faktoringoych 2008 r. 7 Tabl. 5. Pośrednicto sprzedaży lub sprzedaż innych niż faktoring usług i produktó finansoych 2008 r. Tabl. 6. Częstotliość stosoanej 2008 r. formy otrzymyania zapłaty za sprzedaną faktoroi ierzytelność 8 8 Tabl. 7. Formy zaiadamiania dłużnika o zaartej umoie faktoringoej 8 Tabl. 8. Sieć dystrybucji niebankoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. 9 Tabl. 9. Zatrudnienie niebankoych podmiotach proadzących działalność faktoringoą 9 Informacje o klientach Tabl. 10. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 11. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu niebankoych spółkach edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 12. Liczba klientó (faktorantó) edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 13. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) korzystających 2008 roku z faktoringu edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 14. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) korzystających 2008 roku z faktoringu niebankoych spółkach edług kryterium sumy bilansoej Tabl. 15. Dynamika i struktura liczby faktorantó (klientó) korzystających 2008 roku z faktoringu niebankoych spółkach; edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) Tabl. 16. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 11 Tabl. 17. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. Tabl. 18. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 19. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r. 12 Tabl. 20. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r.; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. Tabl. 21. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r.; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek

4 Tabl. 22. Liczba faktorantó (klientó) 2008 r. edług kryterium ich działalności (PKD ) 13 Tabl. 23. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu podziale na ojeództa Tabl. 24. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu niebankoych spółkach grupoanych edług ojeództ i sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 25. Liczba klientó (faktorantó) grupoanych edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Informacje o umoach Tabl. 26. Liczba faktur ykupionych ciągu roku edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 27. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 28. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 29. Dynamika i struktura liczby faktur 2008 roku edług skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 30. Dynamika i struktura liczby faktur 2008 r. niebankoych spółkach grupoanych edług kryterium sumy bilansoej Tabl. 31. Dynamika i struktura liczby faktur edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoej spółki Tabl. 32. Liczba faktur ykupionych ojeództach ciągu roku 17 Tabl. 33 Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 34. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Dane artościoe Tabl. 35. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku; grupoania edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 36. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 37. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 38. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 roku; grupoania edług kryterium skali przyjętego ryzyka Tabl. 39. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 r.; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. Tabl. 40. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 r.; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 41. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku edług ojeództ 21 4

5 Tabl. 42. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 43. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 44. Wartość środkó finansoych zaangażoanych działalności faktoringoej edług skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 45. Wartość środkó zaangażoanych działalności faktoringoej niebankoych spółkach; grupoania edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 46. Wartość środkó zaangażoanych działalności faktoringoej niebankoych spółkach; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) Tabl. 47. Dynamika i struktura artości środkó finansoych zaangażoanych działalności faktoringoej; grupoania edług skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 48. Dynamika i struktura artości środkó finansoych zaangażoanych działalności faktoringoej; grupoania edług kryterium sumy bilansoej 2008 r. Tabl. 49. Dynamika i struktura artości środkó finansoych zaangażoanych działalności faktoringoej; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) Tabl. 50. Elementy bilansu niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych, grupoania edług pochodzenia kapitału Tabl. 51. Elementy bilansu niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług ielkości sumy bilansoej 2008 r. 25 Tabl. 52. Elementy bilansu niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług przynależności głónego udziałoca do sektoró instytucjonalnych Tabl. 53. Elementy rachunku zyskó i strat niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoania edług pochodzenia kapitału Tabl. 54. Elementy rachunku zyskó i strat niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoania edług sumy bilansoej 2008 r. Tabl. 55. Elementy rachunku zyskó i strat niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoania edług przynależności głónego udziałoca do sektoró instytucjonalnych Tabl. 56. Dynamika i udział ynikó finansoych niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług pochodzenia iększościoego pakietu kapitału założycielskiego Tabl. 57. Dynamika i struktura niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług ielkości sumy bilansoej Tabl. 58. Dynamika i struktura niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług edług sektoró instytucjonalnych głónego udziałoca (akcjonariusza)

6 Tabl. 1. Liczba badanych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. komercyjne a Pozostałe spółki Rok rozpoczęcia działalności faktoringoej a Do tej grupy zaliczono banki komercyjne o statusie spółek akcyjnych oraz jeden oddział banku zagranicznego działający Polsce Tabl. 2. Forma organizacyjno-prana niebankoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. Liczba spółek 18 Spółki akcyjne 4 z przeagą kapitału zagranicznego 2 z przeagą kapitału krajoego a 2 Spółki z ograniczoną odpoiedzialnością 14 z przeagą kapitału zagranicznego 6 z przeagą kapitału krajoego 8 Spółki funkcjonujące grupie kapitałoej 7 spółki akcyjne z przeagą kapitału zagranicznego pozostałe spółki akcyjne a 2 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału zagranicznego 4 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału krajoego 1 a W grupie pozostałe spółki akcyjne ujęto spółki z przeagą kapitału krajoego oraz spółki, których udział kapitału krajoego i zagranicznego był róny. 6

7 Tabl. 3. Niebankoe podmioty proadzące działalność faktoringoą 2008 r. edług kryterium dominującego udziałoca (akcjonariusza) Liczba spółek 4 zagraniczne 1 krajoe 3 Pozostałe instytucje finansoe i ubezpieczenioe 6 zagraniczne 6 krajoe Sektor niefinansoy (przedsiębiorsta i osoby fizyczne) 8 zagraniczne 1 krajoe 7 Tabl. 4. Charakter proadzonej działalności i zakres usług faktoringoych 2008 r. Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Liczba podmiotó Faktoring jedyny rodzaj działalności Faktoring działalność dominująca Faktoring działalność uboczna Przejęcie ryzyka ypłacalności dłużnika Wypłacanie zaliczek na poczet przyszłych należności Udzielanie pożyczek na pozostałe środki obrotoe Monity do dłużnikó zalegających ze spłatą Monitoroanie stanu ypłacalności odbiorcó Ocena iarygodności kredytoej dłużnikó Dokonyanie rozliczeń zajemnych transakcji bezgotókoych Proadzenie kont rozliczenioych klientó Proadzenie ksiąg handloych przedsiębiorst przedsiębiorst 1 1 Sporządzanie yciągu z kont Windykacja przedsądoa Windykacja sądoa

8 Tabl. 5. Pośrednicto sprzedaży lub sprzedaż innych niż faktoring usług i produktó finansoych 2008 r. Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Liczba podmiotó Produkty bankoe Produkty ubezpieczenioe Jednostki uczestnicta funduszach inestycyjnych Pożyczki ze środkó łasnych 5 5 Leasing 1 1 Dyskonto eksli 1 1 Windykacja 2 2 Tabl. 6. Częstotliość stosoanej 2008 r. formy otrzymyania zapłaty za sprzedaną faktoroi ierzytelność Liczba spółek Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Faktoring zaliczkoy % % % 20-39% % 3 3 Faktoring przyspieszony % % % % % Faktoring ymagalnościoy % % % % % Tabl. 7. Formy zaiadamiania dłużnika o zaartej umoie faktoringoej Liczba spółek Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Wyłącznie faktoring jany (100%) Okazjonalnie faktoring tajny (poniżej 25%) Dominuje faktoring tajny (poyżej 50%) 1 1 Faktoring półjany 8

9 Tabl. 8. Sieć dystrybucji niebankoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. Liczba Placóki obsługi klienta (filie, oddziały) ogółem 29 spółki akcyjne z przeagą kapitału zagranicznego 6 pozostałe spółki akcyjne 8 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału zagranicznego 8 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału krajoego 7 Tabl. 9. Zatrudnienie niebankoych podmiotach proadzących działalność faktoringoą Stan na 31 XII 2008 r. Zatrudnienie ogółem ( przeliczeniu na pełne etaty) dniu 31 XII 2008 r. 608 spółki akcyjne z przeagą kapitału zagranicznego 143 pozostałe spółki akcyjne 62 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału zagranicznego 142 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału krajoego 261 Tabl. 10. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju factoringu) Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy Tabl. 11. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu niebankoych spółkach edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy

10 Tabl. 12. Liczba klientó (faktorantó) edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy Tabl. 13. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) korzystających 2008 roku z faktoringu edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 107,4 100,0 100,3 49,3 126,5 23,0 107,4 27,7 Faktoring krajoy 106,8 86,0 99,5 46,0 120,8 18,4 113,3 21,5 z regresem 106,2 50,3 106,4 21,2 100,5 12,4 110,7 16,7 bez regresu 107,8 33,3 97,7 24,7 222,4 5,0 107,3 3,7 mieszany 105,8 2,3 15,4 0,2 158,1 1,0 252,4 1,1 Faktoring zagraniczny 111,3 14,0 114,0 3,2 156,4 4,6 90,9 6,2 eksportoy 114,1 9,9 112,1 3,1 138,6 4,1 92,4 2,8 importoy 104,8 4,1 175,0 0,1 0,0 0,5 89,6 3,4 Tabl. 14. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) korzystających 2008 roku z faktoringu niebankoych spółkach edług kryterium sumy bilansoej do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln 111,0 6,8 132,6 9,4 112,1 34,5 Faktoring krajoy 101,5 5,8 127,6 7,7 117,6 26,4 z regresem 98,0 5,2 110,0 5,3 107,5 18,7 bez regresu 150,0 0,6 218,8 1,5 143,4 6,6 mieszany 100,0 0,0 165,5 1,0 240,9 1,1 Faktoring zagraniczny 255,6 1,0 160,8 1,7 97,5 8,1 eksportoy 211,8 0,8 158,8 1,7 97,2 4,4 importoy 1 000,0 0,2 x 0,0 97,8 3,7 10

11 Tabl. 15. Dynamika i struktura liczby faktorantó (klientó) korzystających 2008 roku z faktoringu niebankoych spółkach; edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) Niebankoe instytucje finansoe Podmioty sektora niefinansoego 106,2 23,2 126,2 20,9 118,2 6,6 Faktoring krajoy 114,4 17,3 119,3 16,6 116,2 6,0 z regresem 108,5 12,5 102,6 12,4 109,7 4,3 bez regresu 117,3 3,7 229,2 4,3 106,3 0,7 mieszany 247,6 1,1 50,0 0,0 169,0 1,0 Faktoring zagraniczny 87,8 5,9 162,7 4,3 140,9 0,6 eksportoy 84,8 2,4 142,9 3,8 147,6 0,6 importoy 90,1 3,4 x 0,5 Tabl. 16. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem a Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł Poyżej 100 mln zł a Dane ogółem niniejszej tablicy są nieznacznie niższe od liczby klientó ogółem, gdyż nie szyscy respondenci podali informację na ten temat. Tabl. 17. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł Poyżej 100 mln zł

12 Tabl. 18. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł Poyżej 100 mln zł Tabl. 19. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r. Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 110,6 100,0 100,5 48,5 139,0 24,0 110,6 27,5 0-1 mln zł 109,5 44,2 90,9 24,5 228,1 8,8 114,0 10,8 2-5 mln zł 111,0 31,3 112,6 15,3 121,9 6,9 101,5 9, mln zł 121,2 10,1 118,1 3,7 122,5 3,1 123,5 3, mln zł 111,1 7,2 121,1 2,6 101,9 2,4 111,6 2, mln zł 117,5 4,5 143,1 1,6 97,1 1,5 119,2 1, mln zł 113,8 1,5 211,1 0,4 88,6 0,7 114,3 0,4 Poyżej 100 mln zł 65,5 1,2 33,3 0,4 113,0 0,6 120,0 0,3 Tabl. 20. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r.; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł 114,2 6,0 167,7 10,1 114,8 35,4 0-1 mln zł 138,5 5,3 393,2 5,2 111,0 9,1 2-5 mln zł 42,0 0,5 84,3 2,1 121,7 13, mln zł 62,5 0,1 101,9 1,2 132,5 5, mln zł 133,3 0,1 146,9 1,1 97,5 3, mln zł 100,0 0,0 185,7 0,3 101,8 2, mln zł 0,0 100,0 0,1 97,7 1,0 Poyżej 100 mln zł 166,7 0,1 110,0 0,7 12

13 Tabl. 21. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r.; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Niebankoe instytucje finansoe Podmioty sektora niefinansoego 109,1 23,0 139,7 20,4 121,7 6,6 0-1 mln zł 98,6 6,3 228,8 8,8 144,7 4,6 2-5 mln zł 108,2 9,0 121,5 6,7 38,9 0, mln zł 125,2 3,4 127,5 2,3 103,2 0, mln zł 112,8 2,2 92,4 1,6 125,9 0, mln zł 128,3 1,5 87,7 1,3 150,0 0, mln zł 100,0 0,4 90,3 0,6 200,0 0,0 Poyżej 100 mln zł 127,3 0,3 105,0 0,5 150,0 0,1 Tabl. 22. Liczba faktorantó (klientó) 2008 r. edług kryterium ich działalności (PKD ) udział Pozostałe spółki udział udział, tym: , , ,7 Upray rolne, chó i hodola zierząt, łoiecto, yłączając działalność usługoą 83 1,7 77 1,6 6 0,1 Górnicto i ydobyanie 21 0,4 19 0,4 2 0,0 Przetórsto przemysłoe , , ,5 Wytarzanie i zaopatryanie energię elektryczną, gaz, parę odną, gorącą odę 45 0,9 30 0,6 15 0,3 i poietrze do układó klimatyzacyjnych Budonicto 414 8, , ,6 Handel hurtoy i detaliczny, napraa pojazdó , , ,4 Transport i gospodarka magazynoa 143 3,0 74 1,5 69 1,4 Działalność ziązana z zakateroaniem i usługami gastronomicznymi 39 0,8 1 0,0 38 0,8 Informacja i komunikacja 7 0,1 3 0,1 4 0,1 Działalność finansoa i ubezpieczenioa 10 0,2 7 0,1 3 0,1 Działalność ziązana z obsługą nieruchomości 15 0,3 14 0,3 1 0,0 Działalność profesjonalna, naukoa i techniczna 8 0,2 5 0,1 3 0,1 Działalność zakresie usług administroania i działalność spierająca 7 0,1 6 0,1 1 0,0 Administracja publiczna i obrona narodoa; oboiązkoe zabezpieczenia społeczne 2 0,0 2 0,0 0,0 Edukacja 1 0,0 0,0 1 0,0 Opieka zdrootna i pomoc społeczna 19 0,4 0,0 19 0,4 Działalność ziązana z kulturą, rozryką i rekreacją 13 0,3 7 0,1 6 0,1 Pozostała działalność usługoa , , ,9 Organizacje i zespoły eksterytorialne 86 1,8 3 0,1 83 1,7 13

14 Tabl. 23. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu podziale na ojeództa a Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Dolnośląskie Kujasko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazoieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Śiętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Tabl. 24. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu niebankoych spółkach grupoanych edług ojeództ i sumy bilansoej spółki 2008 r. a do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł Dolnośląskie Kujasko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazoieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Śiętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie a Dane ogółem są yższe od danych dotyczących poszczególnych ojeództ, ponieaż nie część respondentó podała tylko dane zbiorcze, a nie podała informacji o liczbie klientó edług ojeództ. 14

15 Tabl. 25. Liczba klientó (faktorantó) grupoanych edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek a Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego Dolnośląskie Kujasko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazoieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Śiętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Tabl. 26. Liczba faktur ykupionych ciągu roku edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) tysiącach Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy

16 Tabl. 27. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r tysiącach do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln zł Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy Tabl. 28. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek tysiącach Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego Faktoring krajoy z regresem bez regresu mieszany Faktoring zagraniczny eksportoy importoy Tabl. 29. Dynamika i struktura liczby faktur 2008 roku edług skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 119,2 100,0 124,1 20,1 123,0 47,1 111,4 32,8 Faktoring krajoy 114,6 86,8 120,9 19,2 120,3 44,6 100,9 22,9 z regresem 112,7 63,6 142,1 12,6 115,2 33,0 95,0 17,9 bez regresu 125,3 21,3 97,4 6,4 148,8 10,3 130,1 4,6 mieszany 81,5 1,9 33,3 0,1 88,9 1,4 112,5 0,4 Faktoring zagraniczny 161,1 13,2 275,0 0,9 207,1 2,5 147,1 9,8 eksportoy 171,6 7,4 262,1 0,9 206,8 2,4 145,5 4,1 importoy 149,5 5,8 197,3 0,0 115 razy 0,0 147,3 5,7 16

17 Tabl. 30. Dynamika i struktura liczby faktur 2008 r. niebankoych spółkach grupoanych edług kryterium sumy bilansoej do 100 mln zł mln zł ponad 200 mln 88,2 3,2 102,6 8,3 122,2 68,4 Faktoring krajoy 85,5 3,0 101,2 7,4 116,8 57,1 z regresem 130,2 2,9 122,0 4,7 104,6 43,3 bez regresu 6,7 0,1 93,3 1,8 180,5 13,0 mieszany x 61,1 0,9 237,5 0,8 Faktoring zagraniczny 400,0 0,2 117,6 0,9 159,6 11,3 eksportoy 204,3 0,1 116,9 0,9 174,7 5,6 importoy 33 razy 0,0 99,5 0,0 148,4 5,7 Tabl. 31. Dynamika i struktura liczby faktur edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoej spółki Niebankoe instytucje finansoe Podmioty sektora niefinansoego 112,7 33,2 128,1 43,6 71,6 3,0 Faktoring krajoy 102,6 23,3 124,1 41,5 74,2 2,7 z regresem 96,6 18,0 114,5 32,4 99,4 0,6 bez regresu 131,8 4,9 170,8 8,7 77,7 1,2 mieszany 112,5 0,4 58 razy 0,4 60,9 0,9 Faktoring zagraniczny 146,8 9,9 340,0 2,2 51,6 0,3 eksportoy 146,3 4,2 328,7 2,1 51,7 0,3 importoy 147,3 5,7 115 razy 0,0 x 0,0 Tabl. 32. Liczba faktur ykupionych ojeództach ciągu roku a Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego a Dolnośląskie Kujasko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazoieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Śiętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12.

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12. Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od 01.01-31.12.2003 Spis treści OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 2 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ... 6 Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

pożyczek ze środków własnych za 2009 r.

pożyczek ze środków własnych za 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Nazwa i adres jednostki l sprawozdawczej PK Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA WARSZAWA STATYSTYCZNE 2007 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

za 2011 r. (e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

za 2011 r. (e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PK Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2013 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

Adam A. Ambroziak* * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Adam A. Ambroziak* * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Adam A. Ambroziak* pły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału na bezpośrednie inestycje zagraniczne unii europejskiej. Bilans dudziestolecia istnienia rynku enętrznego ue 1 Optymalna alokacja zasobó kapitałoych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta 5 Rozdział V Dane o działalności Emitenta ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta 5.1. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach 5.1.1. Profil działalności Emitenta Eurofaktor S.A. jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku 1 Spis treści List Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004 Spis treści WSTĘP...2 1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE

EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE Prof. zw. dr hab. Jerzy Różański Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE 1 Inwestycje zagraniczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ za 2014 rok Łomża, 19 marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Grupa Kapitałowa PEPEES S.A. I. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo