B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!"

Transkrypt

1

2 System dla przedsiębiorst B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! Berberis system, to rozbudoany, który nooczesny skutecznie esprze funkcjonoanie Tojego przedsiębiorsta. W odróżnieniu od iększości systemó klasy ERP, których zasobami i trzonem jest zorientoanie zarządzanie na produkt, Berberis jest zorientoany procesoo, a centrum systemu znajduje się klient. Właśnie dzięki zorientoaniu na klienta, Berberis istotnie przyczynia się do podniesienia jakości jego obsługi. Poszczególne zadania są realizoane spraniej, zrasta ydajność pracy, a tym samym redukcji ulegają koszty. Nie zlekaj z decyzją o uspranieniu pracy sojego przedsiębiorsta! Berberis został storzony z myślą o przedsiębiorstach różnej ielkości. W zależności od ersji może spółpracoać z sererem baz danych Oracle bądź PostgreSQL. System ykorzystyany jest przez bardzo różne rodzaje firm: handloe, produkcyjne. usługoe Rónie i dobrze spradza się na kilkunastu, jak i na kilkuset stanoiskach, chociaż łaśnie tych iększych instalacjach pokazuje se pradzie możliości - spomaga pracę grupoą, obieg dokumentó oraz proadzone procedury (np. ISO 9001:2000). Dzięki sparciu stosoania elektronicznych procedur i obiegu dokumentó, Berberis - jako pierszy system klasy ERP otrzymał certyfikat Zielona Marka - przyznaany firmom, które przyczyniają się do ochrony środoiska naturalnego.

3 Co-development czyli tórzmy razem! Zanim ejdziesz szczegóły - przeczytaj, to bardzo ażne! Berberis posiada ogromne możliości konfiguracyjne. Korzystając z narzędzi administracyjnych użytkonik może między innymi: dodaać do bazy kolumny opisujące sposób charakterystyczny dla jego specyfiki kontrahentó, spray, zdarzenia, projekty, toary, itp. projektoać łasne szablony ydrukó (faktur, ofert, zamóień, itp.), torzyć zorce noych, nietypoych dokumentó papieroych, konstruoać specyficzne procedury generujące następnie procesy biznesoe, torzyć skrypty przetarzające dane zgodnie z indyidualnymi ymaganiami, a szczególności realizujące ymianę informacji z innymi programami, budoać noe zorce raportó, modyfikoać nazenicto i dostosoyać ygląd aplikacji do łasnych potrzeb. W praktyce oznacza to, że na bazie oferoanego przez nas systemu każdy może zbudoać dedykoane roziązanie dla siebie. Może też, oczyiście, zrócić się o pomoc do nas lub do jednego z naszych partneró, którzy posiadają niezbędną iedzę, dośiadczenie, a także dysponują stałym dostępem do dokumentacji technicznej, informacji o noościach oraz oferty szkolenioej. Podsumoując - jako producent nie zamykamy naszego systemu, przecinie - staramy się, by był on możliie jak najiększym stopniu spółtorzony przez dużą społeczność informatykó. To podejście, określane niekiedy mianem co-development, przynosi korzyść naszym klientom, którzy mogą bądź to sami konstruoać nakładki na nasz system, bądź też kupoać je od różnych dostacó.

4 Wszystko, czego potrzebujesz ELEMENTY SYSTEMU Tignum Łodyga, moduł kontaktó z klientami Klient to najażniejszy byt systemie, zatem łaśnie na tym module opiera się cała złożona konstrukcja naszego oprogramoania. Flos Kiat, moduł sprzedaży Jak kiat ieńczy łodygę, tak sfinalizoana transakcja i ystaiona ziązku z nią faktura stanoi oczekiany rezultat starań handlocó. Radix Korzeń, moduły gospodarki magazynoej Zaplecze systemu niczym korzeń ukryty pod ziemią, nie rzuca się specjalnie oczy, jednak bez niego trudno yobrazić sobie funkcjonoanie całości. Cortex Kora, moduł serisu To zenętrzna część rośliny - arto pamiętać, że kontakty z klientem nie kończą się na sprzedaży, a dobra obsługa serisoa jest arunkiem dalszych transakcji. Ramus Gałąź, moduł produkcji Z punktu idzenia procesu obsługi klienta to raczej boczna gałąź. Dla ielu typó przedsiębiorst stanoi ona jednak ogromną artość... Spina Kolec, program administracyjny Tu konfiguruje się rozbudoany system zabezpieczeń, o które może dotkliie pokłuć się intruz, jeżeli zapragnie bez upoażnienia zdobyć poufne dane. Folium Liść, moduł rozliczeń Rozliczenia czasu pracy i kosztó oraz kontrola zoboiązań stanoi dla firmy element tak samo ażny, jak liście dla rośliny. Bacca Ooc, narzędzie do analizoania danych Oocem gromadzenia danych systemie jest iedza o klientach oraz o funkcjonoaniu łasnej firmy. Pozyskuje się ją ykonując złożone analizy oraz sporządzając różne przekrojoe raporty. Querino Moduł finansoo-księgoy Został storzony przez naszego partnera, firmę Queris z Piekar Śląskich, posiadającą bardzo duże dośiadczenie dziedzinie tego typu roziązań.

5 Kompleksoa obsługa klienta TIGNUM moduł kontaktó z klientami Kontrahent to centralny byt systemu. Może nim być producent, klient, dostaca, partner biznesoy, a naet urząd lub inny podmiot, z którym kontakty utrzymujemy proadzoną ziązku z działalnością gospodarczą. Kontrahentó dzielimy na indyidualnych oraz firmy. Te ostatnie, jako bardziej złożone, mogą enętrzną posiadać strukturę. W systemie gromadzone są szczegółoe informacje na temat każdego kontrahenta (naza, adres, typ proadzonej działalności, praconicy, iarygodność, itp.), a do atrybutó istniejących, użytkonik może dodaać łasne, specyficzne dla jego branży i sposobu działania. Dzięki podjętej przez nas spółpracy Imagis z S.A. posiada firmą system możliość szybkiego zlokalizoania adresu kontrahenta, także innych a ykonyania operacji z użyciem map cyfroych (planoanie analizoanie sprzedaży itp.). tras, geografii

6 Przejrzysta organizacja danych Zdarzenie, Spraa, Projekt W rozumieniu systemu zdarzenie to np. list, prezentacja, telefon, , spotkanie, oferta, zamóienie, ale także inne działania zdefinioane przez użytkonika. Wpisyane do systemu zdarzenia (np. proadzanie bądź edycja danych) są logoane, dzięki czemu zasze możlie jest ustalenie, kto z użytkonikó i kiedy ykonał daną operację. Zdarzenia są przyporządkoane do spra. Każdemu kontrahentoi można przypisać ich iele, przy czym każda stanoi odrębny ątek tematyczny lub etap spółpracy. Spray mogą być z kolei elementami, bądź etapami projektó, łączących jeśli jest taka potrzeba - różnych kontrahentó. Na tym poziomie system umożliia planoanie czasu ykonania, nakładu pracy i budżetu projektu, przydzielanie do projektu zasobó osoboych i sprzętoych, ułatienia obliczaniu stopnia zaaansoania projektu, czy kontrolę finansó projekcie. W bardzo łaty sposób można rónież torzyć noe projekty na podstaie już istniejących. Berberis umożliia planoanie działań. Dzięki specjalnej funkcji poiadamiania, system o ybranej godzinie przypomina o konieczności zadania. ykonania Zaplanoane działania są także idoczne na specjalnej liście oraz ygodnym kalendarzu. Działania ielu osób można podejrzeć na kalendarzu grupoym, z kolei kalendarz długoterminoy pozoli na ygodne zarądzanie, np. urlopami praconikó. Zdarzenia specyficzne (np. zamóienia, oferty) system obsługuje szczególny sposób, umożliiając automatyczne torzenie odpoiednich dokumentó.

7 BPM i sparcie dla norm ISO Praca grupoa, Proced ury, ISO System spiera pracę grupoą. Zdarzenia można przekazyać do ykonania innym praconikom firmy, a sekencje zdarzeń układać gotoe zorce postępoania, torząc tz. procedury. Ma to duże znaczenie dla tych użytkonikó, którzy drożyli lub zamierzają drożyć normy ISO. System pozala także na podpinanie doolnych plikó do zdarzeń, nadaanie im numeró referencyjnych, co przekazania zdarzeń możliością raz z innym osobom, realizuje pełne sparcie obiegu (oraz archiizacji) szystkich dokumentó obrębie firmy. Współpraca ze skanerem umożliia bardzo łate rejestroanie obrazó dokumentó papieroych, a z sererami OCR pozala na przetarzanie zeskanoaych dokumentó, cyfroych zdjęć dokumentó i plikó PDF do postaci edytoalnej. Uprani enia System Berberis pozala na nadaanie upranień użytkonikom o dojakim charakterze: - upranienia statyczne przydzielane administratora, przez określane dla stanoiska, jakie dany użytkonik zajmuje firmie; - upranienia dynamiczne określane na bieżąco przez upoażnionych do tego użytkonikó, którzy mogą modyfikoać praa dostępu do różnego rodzaju dokumentó, zależności od ich treści. Pozala to szczególności na błyskaiczne utajnianie, bądź ujanianie informacji zapisyanych systemie, niezależnie od pierotnych ustaień.

8 Innoacyjność i prostota obsługi Poczta elektroniczna W Systemie funkcjonuje ygodny budoany, klient elektronicznej. zaleta Berberis poczty Najiększa zaproponoanego roziązania polega na tym, że ysyłane i otrzymyane iadomości razu mogą być przypisyane od jako zdarzenia do określonych spra. Tym samym uzyskują one status identyczny jak notatki ze spotkań, rozmó telefonicznych, a naet zamóienia, oferty, czy faktury. Jednym słoem, poczta elektroniczna została pełni zintegroana z innymi elementami systemu. Marketing Naiązanie kontaktu z klientem jest łatiejsze rónież dzięki spółpracy systemu z nooczesnymi centralami automatycznie inicjuje telefonicznymi połączenia oraz telefonicznie oprogramoaniem oraz identyfikuje Skype. osoby Berberis dzoniące. Utrzymyanie odpoiednich relacji z klientem poprzez organizoanie promocji jest ażnym elementem marketingu każdej firmy. Grupom odbiorcó możemy ięc systemie przyporządkoyać osobne cenniki, a także torzyć zestay promocyjne, określając rodzaj i ysokość rabató oraz okres ich oboiązyania. Komunikator enętrzny System Berberis posiada budoany, bardzo praktyczny komunikator enętrzny, który zapenia szybką komunikację pomiędzy praconikami firmy. Komunikator pozala na przesyłanie dokumentó, żądanie potierdzeń, organizoanie telekonferencji, itp.. Cała historia korespondencji jest przechoyana bazie danych systemu. W odróżnieniu od ielu ogólnie dostępnych komunikatoró, komunikacja odbya się po szyfroanym łączu, co pozala na bezpieczną ymianę informacji nie tylko enątrz firmy, ale także pomiędzy jej oddziałami.

9 W zgodzie ze standardami F L O S - moduł sprzedaży Berberis potrafi obsłużyć cały proces sprzedaży, począszy od przygotoania oferty, poprzez zamóienia ygeneroanie enętrznego, aż do ystaienia faktury (VAT, pro forma, unijnej, eksportoej, korygującej, enętrznej, zaliczkoej, itd.) lub paragonu. Dokumenty sprzedaży można ystaiać doolnej alucie system przeliczy ceny edług kursu ybranego danym Przekroczenie momencie banku. ustalonego indyidualnie limitu kredytu kupieckiego spooduje blokadę sprzedaży, a osiągnięcie ustalonego progu ygeneroanie ostrzeżenia. Wiarygodność klientó monitoroana jest na bieżąco. Berberis pozala także na kolejkoanie zamóień pod kątem możliości ich realizacji przypadku czy niemożności realizacji całego zamóienia - rozbijanie zamóienia na kilka mniejszych, możliych do realizacji danej chili. Szablony zamóienia u dostacy, jak rónież szablony faktur, mogą być dostępne języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Berberis spółpracuje z drukarkami fiskalnymi firm Posnet, Elzab, Novitus, Torell oraz kompatybilnymi z ymienionymi.

10 Pełna obsługa magazynó R A D I X - moduł gospodarki magazynoej System przechouje hierarchicznej postaci informacje o toarach i usługach. Wszystko, co znajdzie się magazynach, może zostać dokładnie scharakteryzoane pomocy atrybutó, yposażone dołączonymi rysunkami, przy doolnych a także opis z zdjęciami, dokumentacją itp. oraz tz. opcjami konfiguracyjnymi, mającymi ściśle określony pły na cenę. Nie tylko cenniki i rabaty, lecz rónież nazy toaró można określać indyidualnie dla poszczególnych odbiorcó. Berberis spółpracuje z czytnikami kodó kreskoych, rejestruje szystkie operacje magazynoe, pozala na dokonyanie rezeracji toaró, proadzenie historii ypożyczeń, oraz ystaia szystkie niezbędne dokumenty. Dzięki możliości torzenia noego cennika na bazie istniejącego, zmiana cen już nigdy nie będzie problemem. Dostępne raporty pozalają na bieżąco kontroloać stany magazynach, przeproadzać remanenty oraz monitoroać poziom zapasó, zaś brakujące toary automatycznie zamaia się u dostacó. System umożliia torzenie deklaracji Intrastat, pozalając na generoanie dokumentó przyozu i yozu na podstaie zoboiązań i faktur zakupoych z Unii Europejskiej.

11 Jeszcze ięcej ERP R A M U S moduł produkcji Ramus spomaga zarządzanie procesami produkcyjnymi. Najpier torzona jest ięc kompletna karta technologiczna produktu zaierająca m.in. dedykoaną formatkę do proadzania danych (np. specyficznych numer rysunku technicznego, maszyna użyta do obróbki). Odpoiedni automat ułatia zamóienie niezbędnych komponentó, a ięc surocó lub półproduktó. zakończeniu momencie produkcji, przyjęcia Po partii yrobó gotoych do magazynu, następuje automatyczna aktualizacja stanó magazynach komponentó. Oprócz tego rejestroane są rodzaje i nakłady ykonanych prac, zużycie energii, gazu itp.. Operacji produkcji można numer oraz automatycznie nadać zarezeroać zasoby osoboe i sprzętoe. Berberis spiera także pracę samych praconikó produkcyjnych dzięki integracji systemu z czytnikami na halach produkcyjnych, operator bardzo prosty sposób, poprzez zeskanoanie sojej karty oraz kodu operacji, rejestruje zdarzenie systemie, które podpinane jest od razu do odpoiedniej karty technologicznej. Po zakończeniu operacji produkcji, uzupełniany jest czas pracy odpoiednie następne działanie. oraz torzone

12 Pełen seris, pełna księgoość C O R T E X - moduł serisu Ten moduł spiera działania serisu. Zgłoszenia klientó są rejestroane i przydzielane do realizacji ykonacom, z uzględnieniem ich obciążenia oraz geograficznej lokalizacji miejsca śiadczenia usług. Na różnych etapach procesu serisoego torzone są i drukoane odpoiednie potierdzenia dokumenty, przyjęcia od zgłoszenia, poprzez kartę realizacji usługi, aż do potierdzenia odbioru. Berberis pozala monitoroać historię napra, przeglądó i konseracji każdego z urządzeń, a także, co jest szczególnie istotne, umożliia rozliczanie kosztó zużytych części i ykonanych prac a tym samym pozala określić rzeczyisty koszt i opłacalność usług serisoych. QUERINO- moduł FK Stanoi on produkt naszego partnera, firmy Queris z Piekar Śląskich, posiadającej bardzo duże dośiadczenie dziedzinie systemó finansoo-księgoych. Moduł FK pozala na sprane proadzenie rozrachunkó na podstaie zapisó na kontach księgoych. Wśród jego funkcjonalności znalazły się między innymi: analiza obrotó i sald, kosztó, sprzedaży i zakupó, rejestry doodó księgoych, rozrachunki z kontrahentami, operacje kasoe i bankoe. Torzone są rejestry dokumentó (np. doody księgoe, kasy, rachunki, bankoe, kasy, dokumenty magazynoe i in.), raporty i automaty księgoe pozalające na zamknięcie roku obrotoego. Moduł FK spełnia szelkie ymogi aktualnie oboiązujących przepisó pranych.

13 Skaloalność i konfiguroalność S P I N A - m o d u ł a d m i n i s t ra c y j n y Tutaj łaśnie precyzyjnie bardzo definiuje upranienia się użytkonikó, torząc tz. role systemie. Dla każdej z nich określa się następnie zapisu, praa edycji i poszczególnych zaś odczytu, kasoania dokumentó, konkretnym operatorom przydziela się role. Tu rónież torzy się podstaoe, słoniki np. państ, miast, alut, a także słoniki tz. atrybutó, pozalających specyficzny dla użytkonika systemu sposób charakteryzoać kontrahentó, spray, zdarzenia, toary itp. Jest to bardzo pomocne przy późniejszym przeszukianiu bazy edług interesujących nas kryterió. System umożliia definioanie atrybutó doolnej liczbie i z doolnym spektrum artości. Na tym jednak nie koniec. Można rónież uzupełniać oryginalną charakterystykę obiektó systemoych o doolne pola tekstoe, liczboe, czy zaierające datę i godzinę. W szczególności możlie jest ięc np. specyficzne dla danej branży charakteryzoanie sprzedaanych toaró, czy śiadczonych usług. Spina pozala modyfikoać ygląd niektórych elementó oprogramoania, zmieniać ich nazy itp. Zaiera także narzędzia do importu danych, np. błyskaicznej aktualizacji cen sprzedaanych toaró na podstaie cennikó dostacó. Rozszerzona ersja programu, Spina +, umożliia ponadto definioanie procedur dla poszczególnych typó działań (spierając tym samym normę ISO 9001:2000) przy pomocy dynamicznie torzonych diagramó (orkflo), a także budoanie łasnych szablonó ydruku różnych dokumentó torzonych przez system. Z kolei możliość torzenia języku PHP zenętrznych skryptó przetarzających dane, spraia, iż Berberis może zostać prosty sposób skrojony na miarę i przystosoyany do najbardziej specyficznych potrzeb użytkonikó. A ięc Spina + to nie tylko łasne procedury i szablony ydrukó, ale także dostosoyanie yglądu interfejsu oraz nazenicta elementó aplikacji, torzenie zorcó raportó i specyficznych formularzy, ale także budoa złożonych skryptyó przetarzająych dane.

14 Od danych do iedzy F O L I U M - moduł rozliczeń Berberis czasu spomaga pracy rozliczanie praconikó kosztó i dodatkoych ziązanych z ich działaniami. Staki dla klientó mogą się różnić zależności delegoanych obsługianych proadzonych od praconikó, podmiotó spra. umożliia i System rónież ielopoziomoe eryfikoanie, jak rónież zatierdzanie czasu pracy i kosztó dodatkoych, rejestrując przy tym szczegółoo proadzane modyfikacje. Berberis pozala także na bieżąco kontroloać należności i zoboiązania firmy, a także rejestroać płatności. B A C C A - moduł analityczny Oocem gromadzenia danych systemie jest iedza o klientach oraz o funkcjonoaniu łasnej firmy. Pozyskuje się ją ykonując złożone analizy oraz przekrojoe sporządzając raporty. różne System yposażony został predefinioane kategorie i grupy, obrębie których istnieje możliość torzenia łasnych raportó poprzez prosty ybór kolumn, filtró, kolejności i porządku sortoania, a także typó agregacji. Same kategorie i grupy nie są jednak integralną częścią oprogramoania, lecz stanoią tz. tyczki razie potrzeby można je oddzielnie zamaiać u producenta. Otrzymane yniki eksportuje się do formató MS Word, HTML, XML, CSV i oczyiście MS Excel, gdzie da się je przenieść dosłonie jednym kliknięciem i gdzie mogą być one następnie dalej obrabiane.

15 Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość PODSUMOWANIE Berberis stanoi rezultat naszych ieloletnich dośiadczeń budoaniu roziązań informatycznych dla dużych przedsiębiorst. Sięgają one połoy lat dzieięćdziesiątych ubiegłego ieku, kiedy to nie istniał jeszcze skrót CRM. Około roku 2000 postanoiliśmy storzyć łasne, unikalne roziązanie tego typu, które łączyłoby dobre zorce organizacyjne, typoe dla korporacji, elastycznością ymaganą sektorze MSP. Obecnie z naszymi klientami są firmy bardzo różnej ielkości, poszukujące zaróno roziązań typu CRM, jak i ERP lub BPM. Już od samego początku Berberis różnił się od iększości roziązań CRM - karta klienta nie była fundamentalnym bytem systemu, lecz jednym z możliych idokó danych. Koncepcja nooczesnej, ieloymiaroej perspektyy gromadzonych informacji pozala użytkonikoi błyskaicznie dokonyać odpoiednich przekrojó także na etapie operacyjnym. Z najniższego poziomu szczegółoości można przy tym zasze szybko spojrzeć górę i zobaczyć szystko, co niezbędne, a ięc i drzea i las. Rónolegle do rozbudoyania tradycyjnych funkcji CRM, kładliśmy rónież ogromny nacisk na rozijanie spomagania sprzedaży, która stanoi przecież zieńczenie każdej sekencji kontaktó z klientem. Z kolei sprzedaż nie może się przecież obyć bez gospodarki magazynoej i produkcji, ięc efekcie postało oprogramoanie szechstronne, spełniające iele ażnych dla każdego przedsiębiorsta zadań. Nie szystko robimy jednak sami - roku 2009 Queris, nasz partner z Piekar Śląskich, posiadający bardzo duże dośiadczenie tej dziedzinie, dobudoał do systemu dedykoany moduł finansoo-księgoy. Alternatynie Berberis może eksportoać dane do programó firm: Comarch, Sage, T-Soft, Bielbit, MSM oraz szeregu innych, pod arunkiem udostępniania przez nie formatu importu danych. Berberis jest nieustannie rozijany, jego możliości oraz zakres funkcjonalności ciąż rosną, a kierunek rozoju systemu yznaczamy nie tylko my, ale - przede szystkim - nasi klienci. BMS CREATIVE Rączna 58, Liszki k/krakoa Tel. +48 (12) ,

CREATIVE BERBERIS CRM+ www.bms.krakow.pl

CREATIVE BERBERIS CRM+ www.bms.krakow.pl BERBERIS CRM+ Wejdź w erę rozkwitu... Systemy dla przedsiębiorstw BERBERIS to więcej niż CRM! To rozbudowany, nowoczesny system, który wesprze działania prowadzone w Twoim przedsiębiorstwie w całym obszarze

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 & e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program: BERBERIS CRM - Customer Relationship Management Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych

Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych Materiały konferencyjne Systemy i Sieci Teleinformatyczne Wybrane metody diagnozoania niepraidłoości działania sieci teleinformatycznych dr inż. Dariusz Chaładyniak ykładoca Warszaskiej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo