B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!"

Transkrypt

1

2 System dla przedsiębiorst B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! Berberis system, to rozbudoany, który nooczesny skutecznie esprze funkcjonoanie Tojego przedsiębiorsta. W odróżnieniu od iększości systemó klasy ERP, których zasobami i trzonem jest zorientoanie zarządzanie na produkt, Berberis jest zorientoany procesoo, a centrum systemu znajduje się klient. Właśnie dzięki zorientoaniu na klienta, Berberis istotnie przyczynia się do podniesienia jakości jego obsługi. Poszczególne zadania są realizoane spraniej, zrasta ydajność pracy, a tym samym redukcji ulegają koszty. Nie zlekaj z decyzją o uspranieniu pracy sojego przedsiębiorsta! Berberis został storzony z myślą o przedsiębiorstach różnej ielkości. W zależności od ersji może spółpracoać z sererem baz danych Oracle bądź PostgreSQL. System ykorzystyany jest przez bardzo różne rodzaje firm: handloe, produkcyjne. usługoe Rónie i dobrze spradza się na kilkunastu, jak i na kilkuset stanoiskach, chociaż łaśnie tych iększych instalacjach pokazuje se pradzie możliości - spomaga pracę grupoą, obieg dokumentó oraz proadzone procedury (np. ISO 9001:2000). Dzięki sparciu stosoania elektronicznych procedur i obiegu dokumentó, Berberis - jako pierszy system klasy ERP otrzymał certyfikat Zielona Marka - przyznaany firmom, które przyczyniają się do ochrony środoiska naturalnego.

3 Co-development czyli tórzmy razem! Zanim ejdziesz szczegóły - przeczytaj, to bardzo ażne! Berberis posiada ogromne możliości konfiguracyjne. Korzystając z narzędzi administracyjnych użytkonik może między innymi: dodaać do bazy kolumny opisujące sposób charakterystyczny dla jego specyfiki kontrahentó, spray, zdarzenia, projekty, toary, itp. projektoać łasne szablony ydrukó (faktur, ofert, zamóień, itp.), torzyć zorce noych, nietypoych dokumentó papieroych, konstruoać specyficzne procedury generujące następnie procesy biznesoe, torzyć skrypty przetarzające dane zgodnie z indyidualnymi ymaganiami, a szczególności realizujące ymianę informacji z innymi programami, budoać noe zorce raportó, modyfikoać nazenicto i dostosoyać ygląd aplikacji do łasnych potrzeb. W praktyce oznacza to, że na bazie oferoanego przez nas systemu każdy może zbudoać dedykoane roziązanie dla siebie. Może też, oczyiście, zrócić się o pomoc do nas lub do jednego z naszych partneró, którzy posiadają niezbędną iedzę, dośiadczenie, a także dysponują stałym dostępem do dokumentacji technicznej, informacji o noościach oraz oferty szkolenioej. Podsumoując - jako producent nie zamykamy naszego systemu, przecinie - staramy się, by był on możliie jak najiększym stopniu spółtorzony przez dużą społeczność informatykó. To podejście, określane niekiedy mianem co-development, przynosi korzyść naszym klientom, którzy mogą bądź to sami konstruoać nakładki na nasz system, bądź też kupoać je od różnych dostacó.

4 Wszystko, czego potrzebujesz ELEMENTY SYSTEMU Tignum Łodyga, moduł kontaktó z klientami Klient to najażniejszy byt systemie, zatem łaśnie na tym module opiera się cała złożona konstrukcja naszego oprogramoania. Flos Kiat, moduł sprzedaży Jak kiat ieńczy łodygę, tak sfinalizoana transakcja i ystaiona ziązku z nią faktura stanoi oczekiany rezultat starań handlocó. Radix Korzeń, moduły gospodarki magazynoej Zaplecze systemu niczym korzeń ukryty pod ziemią, nie rzuca się specjalnie oczy, jednak bez niego trudno yobrazić sobie funkcjonoanie całości. Cortex Kora, moduł serisu To zenętrzna część rośliny - arto pamiętać, że kontakty z klientem nie kończą się na sprzedaży, a dobra obsługa serisoa jest arunkiem dalszych transakcji. Ramus Gałąź, moduł produkcji Z punktu idzenia procesu obsługi klienta to raczej boczna gałąź. Dla ielu typó przedsiębiorst stanoi ona jednak ogromną artość... Spina Kolec, program administracyjny Tu konfiguruje się rozbudoany system zabezpieczeń, o które może dotkliie pokłuć się intruz, jeżeli zapragnie bez upoażnienia zdobyć poufne dane. Folium Liść, moduł rozliczeń Rozliczenia czasu pracy i kosztó oraz kontrola zoboiązań stanoi dla firmy element tak samo ażny, jak liście dla rośliny. Bacca Ooc, narzędzie do analizoania danych Oocem gromadzenia danych systemie jest iedza o klientach oraz o funkcjonoaniu łasnej firmy. Pozyskuje się ją ykonując złożone analizy oraz sporządzając różne przekrojoe raporty. Querino Moduł finansoo-księgoy Został storzony przez naszego partnera, firmę Queris z Piekar Śląskich, posiadającą bardzo duże dośiadczenie dziedzinie tego typu roziązań.

5 Kompleksoa obsługa klienta TIGNUM moduł kontaktó z klientami Kontrahent to centralny byt systemu. Może nim być producent, klient, dostaca, partner biznesoy, a naet urząd lub inny podmiot, z którym kontakty utrzymujemy proadzoną ziązku z działalnością gospodarczą. Kontrahentó dzielimy na indyidualnych oraz firmy. Te ostatnie, jako bardziej złożone, mogą enętrzną posiadać strukturę. W systemie gromadzone są szczegółoe informacje na temat każdego kontrahenta (naza, adres, typ proadzonej działalności, praconicy, iarygodność, itp.), a do atrybutó istniejących, użytkonik może dodaać łasne, specyficzne dla jego branży i sposobu działania. Dzięki podjętej przez nas spółpracy Imagis z S.A. posiada firmą system możliość szybkiego zlokalizoania adresu kontrahenta, także innych a ykonyania operacji z użyciem map cyfroych (planoanie analizoanie sprzedaży itp.). tras, geografii

6 Przejrzysta organizacja danych Zdarzenie, Spraa, Projekt W rozumieniu systemu zdarzenie to np. list, prezentacja, telefon, , spotkanie, oferta, zamóienie, ale także inne działania zdefinioane przez użytkonika. Wpisyane do systemu zdarzenia (np. proadzanie bądź edycja danych) są logoane, dzięki czemu zasze możlie jest ustalenie, kto z użytkonikó i kiedy ykonał daną operację. Zdarzenia są przyporządkoane do spra. Każdemu kontrahentoi można przypisać ich iele, przy czym każda stanoi odrębny ątek tematyczny lub etap spółpracy. Spray mogą być z kolei elementami, bądź etapami projektó, łączących jeśli jest taka potrzeba - różnych kontrahentó. Na tym poziomie system umożliia planoanie czasu ykonania, nakładu pracy i budżetu projektu, przydzielanie do projektu zasobó osoboych i sprzętoych, ułatienia obliczaniu stopnia zaaansoania projektu, czy kontrolę finansó projekcie. W bardzo łaty sposób można rónież torzyć noe projekty na podstaie już istniejących. Berberis umożliia planoanie działań. Dzięki specjalnej funkcji poiadamiania, system o ybranej godzinie przypomina o konieczności zadania. ykonania Zaplanoane działania są także idoczne na specjalnej liście oraz ygodnym kalendarzu. Działania ielu osób można podejrzeć na kalendarzu grupoym, z kolei kalendarz długoterminoy pozoli na ygodne zarądzanie, np. urlopami praconikó. Zdarzenia specyficzne (np. zamóienia, oferty) system obsługuje szczególny sposób, umożliiając automatyczne torzenie odpoiednich dokumentó.

7 BPM i sparcie dla norm ISO Praca grupoa, Proced ury, ISO System spiera pracę grupoą. Zdarzenia można przekazyać do ykonania innym praconikom firmy, a sekencje zdarzeń układać gotoe zorce postępoania, torząc tz. procedury. Ma to duże znaczenie dla tych użytkonikó, którzy drożyli lub zamierzają drożyć normy ISO. System pozala także na podpinanie doolnych plikó do zdarzeń, nadaanie im numeró referencyjnych, co przekazania zdarzeń możliością raz z innym osobom, realizuje pełne sparcie obiegu (oraz archiizacji) szystkich dokumentó obrębie firmy. Współpraca ze skanerem umożliia bardzo łate rejestroanie obrazó dokumentó papieroych, a z sererami OCR pozala na przetarzanie zeskanoaych dokumentó, cyfroych zdjęć dokumentó i plikó PDF do postaci edytoalnej. Uprani enia System Berberis pozala na nadaanie upranień użytkonikom o dojakim charakterze: - upranienia statyczne przydzielane administratora, przez określane dla stanoiska, jakie dany użytkonik zajmuje firmie; - upranienia dynamiczne określane na bieżąco przez upoażnionych do tego użytkonikó, którzy mogą modyfikoać praa dostępu do różnego rodzaju dokumentó, zależności od ich treści. Pozala to szczególności na błyskaiczne utajnianie, bądź ujanianie informacji zapisyanych systemie, niezależnie od pierotnych ustaień.

8 Innoacyjność i prostota obsługi Poczta elektroniczna W Systemie funkcjonuje ygodny budoany, klient elektronicznej. zaleta Berberis poczty Najiększa zaproponoanego roziązania polega na tym, że ysyłane i otrzymyane iadomości razu mogą być przypisyane od jako zdarzenia do określonych spra. Tym samym uzyskują one status identyczny jak notatki ze spotkań, rozmó telefonicznych, a naet zamóienia, oferty, czy faktury. Jednym słoem, poczta elektroniczna została pełni zintegroana z innymi elementami systemu. Marketing Naiązanie kontaktu z klientem jest łatiejsze rónież dzięki spółpracy systemu z nooczesnymi centralami automatycznie inicjuje telefonicznymi połączenia oraz telefonicznie oprogramoaniem oraz identyfikuje Skype. osoby Berberis dzoniące. Utrzymyanie odpoiednich relacji z klientem poprzez organizoanie promocji jest ażnym elementem marketingu każdej firmy. Grupom odbiorcó możemy ięc systemie przyporządkoyać osobne cenniki, a także torzyć zestay promocyjne, określając rodzaj i ysokość rabató oraz okres ich oboiązyania. Komunikator enętrzny System Berberis posiada budoany, bardzo praktyczny komunikator enętrzny, który zapenia szybką komunikację pomiędzy praconikami firmy. Komunikator pozala na przesyłanie dokumentó, żądanie potierdzeń, organizoanie telekonferencji, itp.. Cała historia korespondencji jest przechoyana bazie danych systemu. W odróżnieniu od ielu ogólnie dostępnych komunikatoró, komunikacja odbya się po szyfroanym łączu, co pozala na bezpieczną ymianę informacji nie tylko enątrz firmy, ale także pomiędzy jej oddziałami.

9 W zgodzie ze standardami F L O S - moduł sprzedaży Berberis potrafi obsłużyć cały proces sprzedaży, począszy od przygotoania oferty, poprzez zamóienia ygeneroanie enętrznego, aż do ystaienia faktury (VAT, pro forma, unijnej, eksportoej, korygującej, enętrznej, zaliczkoej, itd.) lub paragonu. Dokumenty sprzedaży można ystaiać doolnej alucie system przeliczy ceny edług kursu ybranego danym Przekroczenie momencie banku. ustalonego indyidualnie limitu kredytu kupieckiego spooduje blokadę sprzedaży, a osiągnięcie ustalonego progu ygeneroanie ostrzeżenia. Wiarygodność klientó monitoroana jest na bieżąco. Berberis pozala także na kolejkoanie zamóień pod kątem możliości ich realizacji przypadku czy niemożności realizacji całego zamóienia - rozbijanie zamóienia na kilka mniejszych, możliych do realizacji danej chili. Szablony zamóienia u dostacy, jak rónież szablony faktur, mogą być dostępne języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Berberis spółpracuje z drukarkami fiskalnymi firm Posnet, Elzab, Novitus, Torell oraz kompatybilnymi z ymienionymi.

10 Pełna obsługa magazynó R A D I X - moduł gospodarki magazynoej System przechouje hierarchicznej postaci informacje o toarach i usługach. Wszystko, co znajdzie się magazynach, może zostać dokładnie scharakteryzoane pomocy atrybutó, yposażone dołączonymi rysunkami, przy doolnych a także opis z zdjęciami, dokumentacją itp. oraz tz. opcjami konfiguracyjnymi, mającymi ściśle określony pły na cenę. Nie tylko cenniki i rabaty, lecz rónież nazy toaró można określać indyidualnie dla poszczególnych odbiorcó. Berberis spółpracuje z czytnikami kodó kreskoych, rejestruje szystkie operacje magazynoe, pozala na dokonyanie rezeracji toaró, proadzenie historii ypożyczeń, oraz ystaia szystkie niezbędne dokumenty. Dzięki możliości torzenia noego cennika na bazie istniejącego, zmiana cen już nigdy nie będzie problemem. Dostępne raporty pozalają na bieżąco kontroloać stany magazynach, przeproadzać remanenty oraz monitoroać poziom zapasó, zaś brakujące toary automatycznie zamaia się u dostacó. System umożliia torzenie deklaracji Intrastat, pozalając na generoanie dokumentó przyozu i yozu na podstaie zoboiązań i faktur zakupoych z Unii Europejskiej.

11 Jeszcze ięcej ERP R A M U S moduł produkcji Ramus spomaga zarządzanie procesami produkcyjnymi. Najpier torzona jest ięc kompletna karta technologiczna produktu zaierająca m.in. dedykoaną formatkę do proadzania danych (np. specyficznych numer rysunku technicznego, maszyna użyta do obróbki). Odpoiedni automat ułatia zamóienie niezbędnych komponentó, a ięc surocó lub półproduktó. zakończeniu momencie produkcji, przyjęcia Po partii yrobó gotoych do magazynu, następuje automatyczna aktualizacja stanó magazynach komponentó. Oprócz tego rejestroane są rodzaje i nakłady ykonanych prac, zużycie energii, gazu itp.. Operacji produkcji można numer oraz automatycznie nadać zarezeroać zasoby osoboe i sprzętoe. Berberis spiera także pracę samych praconikó produkcyjnych dzięki integracji systemu z czytnikami na halach produkcyjnych, operator bardzo prosty sposób, poprzez zeskanoanie sojej karty oraz kodu operacji, rejestruje zdarzenie systemie, które podpinane jest od razu do odpoiedniej karty technologicznej. Po zakończeniu operacji produkcji, uzupełniany jest czas pracy odpoiednie następne działanie. oraz torzone

12 Pełen seris, pełna księgoość C O R T E X - moduł serisu Ten moduł spiera działania serisu. Zgłoszenia klientó są rejestroane i przydzielane do realizacji ykonacom, z uzględnieniem ich obciążenia oraz geograficznej lokalizacji miejsca śiadczenia usług. Na różnych etapach procesu serisoego torzone są i drukoane odpoiednie potierdzenia dokumenty, przyjęcia od zgłoszenia, poprzez kartę realizacji usługi, aż do potierdzenia odbioru. Berberis pozala monitoroać historię napra, przeglądó i konseracji każdego z urządzeń, a także, co jest szczególnie istotne, umożliia rozliczanie kosztó zużytych części i ykonanych prac a tym samym pozala określić rzeczyisty koszt i opłacalność usług serisoych. QUERINO- moduł FK Stanoi on produkt naszego partnera, firmy Queris z Piekar Śląskich, posiadającej bardzo duże dośiadczenie dziedzinie systemó finansoo-księgoych. Moduł FK pozala na sprane proadzenie rozrachunkó na podstaie zapisó na kontach księgoych. Wśród jego funkcjonalności znalazły się między innymi: analiza obrotó i sald, kosztó, sprzedaży i zakupó, rejestry doodó księgoych, rozrachunki z kontrahentami, operacje kasoe i bankoe. Torzone są rejestry dokumentó (np. doody księgoe, kasy, rachunki, bankoe, kasy, dokumenty magazynoe i in.), raporty i automaty księgoe pozalające na zamknięcie roku obrotoego. Moduł FK spełnia szelkie ymogi aktualnie oboiązujących przepisó pranych.

13 Skaloalność i konfiguroalność S P I N A - m o d u ł a d m i n i s t ra c y j n y Tutaj łaśnie precyzyjnie bardzo definiuje upranienia się użytkonikó, torząc tz. role systemie. Dla każdej z nich określa się następnie zapisu, praa edycji i poszczególnych zaś odczytu, kasoania dokumentó, konkretnym operatorom przydziela się role. Tu rónież torzy się podstaoe, słoniki np. państ, miast, alut, a także słoniki tz. atrybutó, pozalających specyficzny dla użytkonika systemu sposób charakteryzoać kontrahentó, spray, zdarzenia, toary itp. Jest to bardzo pomocne przy późniejszym przeszukianiu bazy edług interesujących nas kryterió. System umożliia definioanie atrybutó doolnej liczbie i z doolnym spektrum artości. Na tym jednak nie koniec. Można rónież uzupełniać oryginalną charakterystykę obiektó systemoych o doolne pola tekstoe, liczboe, czy zaierające datę i godzinę. W szczególności możlie jest ięc np. specyficzne dla danej branży charakteryzoanie sprzedaanych toaró, czy śiadczonych usług. Spina pozala modyfikoać ygląd niektórych elementó oprogramoania, zmieniać ich nazy itp. Zaiera także narzędzia do importu danych, np. błyskaicznej aktualizacji cen sprzedaanych toaró na podstaie cennikó dostacó. Rozszerzona ersja programu, Spina +, umożliia ponadto definioanie procedur dla poszczególnych typó działań (spierając tym samym normę ISO 9001:2000) przy pomocy dynamicznie torzonych diagramó (orkflo), a także budoanie łasnych szablonó ydruku różnych dokumentó torzonych przez system. Z kolei możliość torzenia języku PHP zenętrznych skryptó przetarzających dane, spraia, iż Berberis może zostać prosty sposób skrojony na miarę i przystosoyany do najbardziej specyficznych potrzeb użytkonikó. A ięc Spina + to nie tylko łasne procedury i szablony ydrukó, ale także dostosoyanie yglądu interfejsu oraz nazenicta elementó aplikacji, torzenie zorcó raportó i specyficznych formularzy, ale także budoa złożonych skryptyó przetarzająych dane.

14 Od danych do iedzy F O L I U M - moduł rozliczeń Berberis czasu spomaga pracy rozliczanie praconikó kosztó i dodatkoych ziązanych z ich działaniami. Staki dla klientó mogą się różnić zależności delegoanych obsługianych proadzonych od praconikó, podmiotó spra. umożliia i System rónież ielopoziomoe eryfikoanie, jak rónież zatierdzanie czasu pracy i kosztó dodatkoych, rejestrując przy tym szczegółoo proadzane modyfikacje. Berberis pozala także na bieżąco kontroloać należności i zoboiązania firmy, a także rejestroać płatności. B A C C A - moduł analityczny Oocem gromadzenia danych systemie jest iedza o klientach oraz o funkcjonoaniu łasnej firmy. Pozyskuje się ją ykonując złożone analizy oraz przekrojoe sporządzając raporty. różne System yposażony został predefinioane kategorie i grupy, obrębie których istnieje możliość torzenia łasnych raportó poprzez prosty ybór kolumn, filtró, kolejności i porządku sortoania, a także typó agregacji. Same kategorie i grupy nie są jednak integralną częścią oprogramoania, lecz stanoią tz. tyczki razie potrzeby można je oddzielnie zamaiać u producenta. Otrzymane yniki eksportuje się do formató MS Word, HTML, XML, CSV i oczyiście MS Excel, gdzie da się je przenieść dosłonie jednym kliknięciem i gdzie mogą być one następnie dalej obrabiane.

15 Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość PODSUMOWANIE Berberis stanoi rezultat naszych ieloletnich dośiadczeń budoaniu roziązań informatycznych dla dużych przedsiębiorst. Sięgają one połoy lat dzieięćdziesiątych ubiegłego ieku, kiedy to nie istniał jeszcze skrót CRM. Około roku 2000 postanoiliśmy storzyć łasne, unikalne roziązanie tego typu, które łączyłoby dobre zorce organizacyjne, typoe dla korporacji, elastycznością ymaganą sektorze MSP. Obecnie z naszymi klientami są firmy bardzo różnej ielkości, poszukujące zaróno roziązań typu CRM, jak i ERP lub BPM. Już od samego początku Berberis różnił się od iększości roziązań CRM - karta klienta nie była fundamentalnym bytem systemu, lecz jednym z możliych idokó danych. Koncepcja nooczesnej, ieloymiaroej perspektyy gromadzonych informacji pozala użytkonikoi błyskaicznie dokonyać odpoiednich przekrojó także na etapie operacyjnym. Z najniższego poziomu szczegółoości można przy tym zasze szybko spojrzeć górę i zobaczyć szystko, co niezbędne, a ięc i drzea i las. Rónolegle do rozbudoyania tradycyjnych funkcji CRM, kładliśmy rónież ogromny nacisk na rozijanie spomagania sprzedaży, która stanoi przecież zieńczenie każdej sekencji kontaktó z klientem. Z kolei sprzedaż nie może się przecież obyć bez gospodarki magazynoej i produkcji, ięc efekcie postało oprogramoanie szechstronne, spełniające iele ażnych dla każdego przedsiębiorsta zadań. Nie szystko robimy jednak sami - roku 2009 Queris, nasz partner z Piekar Śląskich, posiadający bardzo duże dośiadczenie tej dziedzinie, dobudoał do systemu dedykoany moduł finansoo-księgoy. Alternatynie Berberis może eksportoać dane do programó firm: Comarch, Sage, T-Soft, Bielbit, MSM oraz szeregu innych, pod arunkiem udostępniania przez nie formatu importu danych. Berberis jest nieustannie rozijany, jego możliości oraz zakres funkcjonalności ciąż rosną, a kierunek rozoju systemu yznaczamy nie tylko my, ale - przede szystkim - nasi klienci. BMS CREATIVE Rączna 58, Liszki k/krakoa Tel. +48 (12) ,

CREATIVE BERBERIS CRM+ www.bms.krakow.pl

CREATIVE BERBERIS CRM+ www.bms.krakow.pl BERBERIS CRM+ Wejdź w erę rozkwitu... Systemy dla przedsiębiorstw BERBERIS to więcej niż CRM! To rozbudowany, nowoczesny system, który wesprze działania prowadzone w Twoim przedsiębiorstwie w całym obszarze

Bardziej szczegółowo

GENERATOR PROGRAM. Instrukcja użytkownika

GENERATOR PROGRAM. Instrukcja użytkownika ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłoski ul. Warzyniaka 11 60-506 Poznań piotrber@albeco.poznan.pl.albeco.poznan.pl tel. 8420-027, fax 8420-228 PROGRAM GENERATOR Instrukcja użytkonika ersja 0.9 23.04.2004-1/8

Bardziej szczegółowo

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami: dla studentó Wydziału Nauk o Żyności Szkoły Głónej Gospodarsta Wiejskiego Warszaie odbyających praktykę zakładach przetórczych przemysłu spożyczego Celem praktyki jest zapoznanie studenta sposób kompleksoy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 & e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program: BERBERIS CRM - Customer Relationship Management Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@x-coding.pl, http://x-coding.pl. Development. Web Solutions. Portfolio. Consulting

T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@x-coding.pl, http://x-coding.pl. Development. Web Solutions. Portfolio. Consulting T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@xcoding.pl, http://xcoding.pl 3 Development Web Solutions Portfolio Consulting 4 5 6 11 2 T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@xcoding.pl, http://xcoding.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start!

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! I. DEFINICJE 1. E-shop sklep internetoy proadzony przez Pokonam Granice, którego regulamin zaarty jest dokumencie Regulamin E-shop Pokonam

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO Czeriec 2010 SPIS TREŚCI 1. Wproadzenie. 2. Zastosoanie 3. Opis systemu. 4. Funkcje systemu. 5. Elementy składoe systemu. 6. Schemat pracy systemu. 7. Cechy systemu. 8.

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Regulamin studenckich praktyk zaodoych na Wydziale Nauk o Żyności SGGW Warszaie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Wersja 2.0 Oboiązuje od: 24.09.2013 r. RAMOWY PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH zakładach przetórczych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-310 System informacyjny rachunkoości Information System of Accountancy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna Regulamin usługi Pakiety internetoe taryfach Orange One, Orange Yes, Orange POP i Noe Orange Go ofercie Orange na kartę oboiązuje od dnia 20 lipca 2015 r. do odołania 1. Pakiety internetoe ( Usługa ) to

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o y Projekt Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstaoe Imię Nazisko Płeć

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT I. Naza i adres zamaiającego: HDT - POLSKA Sp. z o.o. Ul. Kolejoa 1 46-040 Ozimek II. Przedmiot zamóienia Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

NaviTEK II. idealnwd.com. Oszczędność pieniędzy dzięki użyciu jednego wielofunkcyjnego testera do sieci miedzianych i światłowodowych

NaviTEK II. idealnwd.com. Oszczędność pieniędzy dzięki użyciu jednego wielofunkcyjnego testera do sieci miedzianych i światłowodowych Oszczędność pieniędzy dzięki użyciu jednego ielofunkcyjnego testera do sieci miedzianych i śiatłoodoych Ziększona ydajność przez skrócenie czasu instalacji i uspranienie lokalizacji problemó Skrócenie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Pracownia Kształcenia Zawodowego

Pracownia Kształcenia Zawodowego Miejsce realizacji Forma Praconia Kształcenia Zaodoego Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kd K.168 Kd K.169 Kd K.170 Wykorzystanie TIK pracy Metody aktyizujące

Bardziej szczegółowo

CRM BY CTI. Opis programu

CRM BY CTI. Opis programu CRM BY CTI Opis programu 1. Opis programu CRM by CTI to moduł służący do zarządzania kontaktami z klientem, który działa w połączeniu z programem Comarch ERP Optima, lub jako niezależna aplikacja. Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (poz.) Załącznik nr 1 WZÓR Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna gminy Śrem realizuje zadania łasne z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 20/206 Z-ID-408 Finanse przedsiębiorst Corporate Finance A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Krakó, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://.stat.gov.pl/urzedy/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracoania

Bardziej szczegółowo

OKAY CRM 2.0 nowy program!

OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 Nowoczesny Interfejs Kalendarz Graficzny Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Osoby kontaktowe Historia kontaktów Delegowanie zadań Projekty Zarządzanie dokumentami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I.

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I. A. Zakres czynności i ymagania, które musi spełnić Wykonaca realizujący zamóienie. I. Czynności portierskie proadzone systemie duzmianoym 1.Proadzenie całodoboego dyżuru portierskiego bramie głónej przy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo. POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, : pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizoanych przez Poiatoy Urząd Pracy Jaśle 2015 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Naza przedmiotu: Zarządzanie odno-ściekoą Water and asteater management Kierunek: inżynieria środoiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: ykład, ćiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszaa, dnia 9 stycznia 99 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 33 - Ministra Ochrony Środoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta z dnia grudnia 99

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o Kopex-Famago. 1. Informacja o Kopex-Famago GRUPA KOPEX

1. Informacja o Kopex-Famago. 1. Informacja o Kopex-Famago GRUPA KOPEX 1. Informacja o Kopex-Famago Kopex-Famago Sp. z o.o. z siedzibą Zgorzelcu postała roku 1957, a od roku 2005 należy do Grupy Kopex, oferującej na całym śiecie kompleksoe roziązania dla górnicta podziemnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 Rzeszó 11.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

Zielone standardy w biznesie

Zielone standardy w biznesie Zielone standardy w biznesie Marcin Kandefer ul. Nad Przyrwą 13 35-234 Rzeszów +48 17 860 21 86 Ideo Sp. z o.o. www.ideo.pl ul. Niepodległości 124/2 02-577 Warszawa +48 22 24 41 777 Agenda Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 13 Przystąpiło łącznie: 4 70 przystąpiło: 4 55 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 330 (71,5%) zdało:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin rekrutacji projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. CZAS TRWANIA REKRUTACJI Proces rekrutacji do projektu Szkolenia i staże zaodoe dla osób

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-210 Prao gospodarcze Commercial La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Witamy w gronie tysięcy zadowolonych użytkowników. Zespół Komputronik S.A.

Witamy w gronie tysięcy zadowolonych użytkowników. Zespół Komputronik S.A. Spis treści: Skład zestau... 2 Wyieramy miejsce dla noego komputera Komputer... 3 Monitor... 3 Instalacja elektryczna... 4 Instalacja sprzętoa Elementy znajdujące się na przodzie komputera... 4 Tył komputera...

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Bazy danych, Zarządzanie bazami danych SQL, Podstawy hurtowni danych NIE

Semestr zimowy Bazy danych, Zarządzanie bazami danych SQL, Podstawy hurtowni danych NIE KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angieskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-509b Integracja korporacyjnych zasobó danych Enterprise Data Integration

Bardziej szczegółowo

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok _0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego instrukcja gry miejskiej poranie dymskiego 1. W grze udział biorą drużyny, skład których chodzi od 4 do 6 zaodnikó. Drużyna, uzasadnionych ypadkach, może liczyć mniej lub ięcej zaodnikó, niż ymagana ilość.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim, drukoanymi literami; Spraozdaca

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM www.belisama4crm.pl Belisama4CRM Zarządzanie jest proste! Masz za dużo narzędzi do zarządzania? Korzystasz z wielu programów osobno: do fakturowania,

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

newsletter numer 26 luty

newsletter numer 26 luty nesletter numer 26 luty konkurs Fundacja Schumana Fundacja Schumana oraz Przedstaicielsto Komisji Europejskiej Polsce ogłaszają konkurs dla Szkolnych Klubó Europejskich na najciekaszą inicjatyę promującą

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r.

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r. Warszaa, 2009.07.03 Działalność przedsiębiorst faktoringoych 2008 r. Według definicji Ottaskiej z 1988 r., firma faktoringoa ykonuje co najmniej die z czterech czynności: finansuje bezsporne i nieymagalne

Bardziej szczegółowo

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2 . STRATEGIA SPÓJNOSCI "Dotacje Innoacje" "Inestujemy Waszą przyszłość" G INA OPOCZNO ul. Staromiej 6, 26-300_~..- tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l Opoczno, 14 maja 2014 r. NI : 768-171-75-7 OiFE.042.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji Ag e n c ja Rozoju Przemysłu Spółka Akcyj MATERIAŁY Z KONFERENCJI: E-NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE GENERATYWNE JAKO SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI *** prof. dr inż. Tomasz Koch Politechnika Wrocłaska Jak stosoać

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 01 r, (poz. ) Załącznik nr 1 Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-110 Bezpieczeństo i higiena pracy Health and Safety at Work A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

Ó.lt GMINY MYsŁAKoWIcE Zarządzenie n,.ł.,!no,r WojtaGminyMysłakoice z dniao./.',i.,pnia 2008roku Spraie:proadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiizoania dokumentó dotyczących realizacji projektu pod

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Adam A. Ambroziak* * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Adam A. Ambroziak* * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Adam A. Ambroziak* pły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału na bezpośrednie inestycje zagraniczne unii europejskiej. Bilans dudziestolecia istnienia rynku enętrznego ue 1 Optymalna alokacja zasobó kapitałoych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Copyright @ 2013 icomarch24 S.A. Spis treści 1. Aktywacja konta IWD w biurze rachunkowym... 3 2. Aktywacja konta IWD u klienta Comarch ERP Optima... 12

Bardziej szczegółowo

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W 2014 ROKU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Delegatura Przestrzeganie terminów

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W 2014 ROKU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Delegatura Przestrzeganie terminów PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W 2014 ROKU informujący o ynikach i zaleceniach. Do protokołu końcoego (kol. 9) należy załączyć protokoły dla poszczególnych praconikó /komórek

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2007 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, Rychałd ul. Beskidzka 41,

Bardziej szczegółowo

POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365

POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365 POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365 Dokumentacja DRIT 1 1. Wstęp POS jest specjalnie dedykowanym dodatkiem spełniającym funkcję systemu kasowego typu POS (sprzedaż detaliczna) przeznaczonym dla

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH mgr Grażyna Konkel kl 3-6 mgr Joanna Paceicz-Biegańska kl 0-2 GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Dzień tygodnia Joanna Paceicz-Biegańska dla kl 0-2 Grażyna Konkel dla kl 3-6 Poniedziałek 730 1130 1000-1700

Bardziej szczegółowo

mpensjonat Oprogramowanie dla : hoteli pensjonatów domów wczasowych hosteli

mpensjonat Oprogramowanie dla : hoteli pensjonatów domów wczasowych hosteli mpensjonat Oprogramowanie dla : hoteli pensjonatów domów wczasowych hosteli Słowo wstępne Program mpensjonat istnieje na rynku polskim od dwóch lat. Od tego czasu przeszedł szereg modyfikacji, ulepszeń

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 Rzeszó 02.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE na rok szkolny 2012/2013

ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE na rok szkolny 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2 tel. (075)64-50-200.zszio-kg.edu.pl ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED v.338

interlan SPEED v.338 interlan SPEED v.338 1. Terminarz Dodano możliwość wydruku zestawienia zleceń FTL dla których nie wpłynęły dokumenty 2. Tabor opcje: Dodano opcję dzięki której nowo dodany pojazd nie ma domyślnie przypisywanej

Bardziej szczegółowo

KASKADOWE. konstrukcje kwietnikowe KOLEKCJA

KASKADOWE. konstrukcje kwietnikowe KOLEKCJA KASKADOWE konstrukcje kietnikoe KOLEKCJA 2012 TERRA W SKRÓCIE 15.000 produktó sprzedanych na terenie całego śiata > Łódź > Czarnkó Terra numerem 1 produkcji innoacyjnych narzędzi do kształtoania przestrzeni

Bardziej szczegółowo