Kultura w województwie śląskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kultura w województwie śląskim"

Transkrypt

1 Urząd Statystyczny Katoicach ul. Oocoa 3, Katoice tel.: fax: , OPRACOWANIA SYGNALNE Kultura ojeództie śląskim Katoice, czeriec 2012 r..stat.gov.pl/kato

2 PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 1. Do księgozbioru bibliotek publicznych zaliczono książki i broszury oraz gazety i czasopisma. Za czytelnika uaża się osobę, która ciągu roku spraozdaczego została zarejestroana bibliotece i dokonała co najmniej jednego ypożyczenia. 2. Informacje dotyczące galerii sztuki obejmują jednostki, których podstaoym rodzajem działalności jest ystaiennicto. 3. Informacje o teatrach i instytucjach muzycznych oraz przedsiębiorstach estradoych dotyczą profesjonalnych jednostek artystycznych i rozrykoych proadzących regularną działalność sceniczną. W liczbie teatró uzględniono jednostki yodrębnione pod zględem pranym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansoym, proadzące jednorodną działalność sceniczną, niezależnie od liczby posiadanych scen. Jednostki pogrupoano yodrębniając: - działalność teatró dramatycznych, obejmującą dramatyczne i lalkoe przedstaienia teatralne, - działalność teatró muzycznych, obejmującą działalność sceniczną oper, operetek, musicali i baletó (przedstaienia baletoe i musicaloe podano łącznie z operetkoymi), - działalność koncertoą filharmonii, orkiestr i chóró, - działalność sceniczną zespołó pieśni i tańca, - działalność rozrykoą estradoą. 4. Informacje o działalności domó kultury i ośrodkó kultury, klubó i śietlic opracoano na podstaie badania cyklicznego przeproadzanego co da lata. 5. Informacje o kinach dotyczą działalności kin ogólnie dostępnych, tj. poołanych do publicznego udostępniania filmó formie projekcji na seansach filmoych, bez zględu na rodzaj stosoanego nośnika filmu (taśma śiatłoczuła, taśma magnetyczna eksploatoana technice ideo lub nośniki cyfroe). WSTĘP Działalność dziedzinie kultury i ochrony dziedzicta kulturoego proadzą ojeództie śląskim liczne instytucje i placóki kulturalne, które integrują lokalną społeczność oraz pozalają na realizację potencjału tórczego regionie. Według stanu końcu 2011 r. ojeództie śląskim dziedzinie kultury proadziło działalność 57 muzeó, 42 galerie, 21 teatró i instytucji muzycznych i 53 kina. Ponadto odnotoano 78 domó kultury, 145 ośrodkó kultury, 67 klubó oraz 60 śietlic. Zdecydoana iększość tych instytucji pozostaała sektorze publicznym. W ujęciu rocznym zanotoano zrost liczby działających muzeó i galerii sztuki oraz teatró, natomiast spadek liczby kin. Jednocześnie zrosła liczba ziedzających muzea i galerie sztuki oraz idzó kin, natomiast zmniejszyła się liczba idzó i słuchaczy teatró i instytucji muzycznych. W 2010 r. porónaniu z 2009 r. odnotoano spadek liczby bibliotek publicznych oraz czytelnikó bibliotek. W ciągu ostatnich lat generalnie zrasta liczba obiektó kultury przystosoanych dla potrzeb osób niepełnospranych, poruszających się na ózkach inalidzkich. 1

3 BIBLIOTEKI W końcu 2010 r. ojeództie śląskim działało 848 placóek bibliotecznych (8,7% placóek kraju), na które składało się 814 bibliotek i filii oraz 34 punkty biblioteczne. Liczba tych placóek porónaniu z końcem 2009 r. zmniejszyła się o 2 biblioteki i 4 punkty biblioteczne. Przeciętnie na 1 placókę biblioteczną przypadało 5466,8 osób ( 2009 r. 5434,1), kraju 3906,3 osoby. Biblioteka Śląska Katoicach (fot. Piotr Porisz) Tabl. 1. Działalność bibliotek publicznych a edług podregionó 2010 r. PODREGIONY Placóki biblioteczne b Ludność na 1 placókę biblioteczną b Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika oluminach c Ogółem ,7 bielski ,2 bytomski ,2 częstochoski ,8 gliicki ,9 katoicki ,6 rybnicki ,5 sosnoiecki ,8 tyski ,2 a Łącznie z punktami bibliotecznymi. b Stan dniu 31 XII. c Bez ypożyczeń międzybibliotecznych. Księgozbiór bibliotek publicznych (łącznie z filiami) ojeództie liczył 16733,4 tys. oluminó, co stanoiło 12,6% zasobó bibliotecznych kraju. Biblioteki publiczne ojeództa śląskiego posiadały jeden z najiększych księgozbioró śród bibliotek szystkich ojeództ (drugie miejsce po ojeództie mazoieckim). Pod zględem ielkości księgozbioru przeliczonego na 1000 ludności ojeództo plasoało się dopiero na 7 miejscu, ze skaźnikiem 3609,5 egzemplarzy ( kraju 3488,2 egzemplarze). W 2010 r. bibliotekach i punktach bibliotecznych zarejestroano 882,2 tys. czytelnikó, tj. o 2,4% mniej niż przed rokiem. Wykres 1. Struktura czytelnikó bibliotek publicznych 2010 r. edług ieku edług zajęcia 14,6% 28,5% 7,3% 20,3% 16,6% 12,7% 15 lat i mniej lat i ięcej 2,8% 0,2% 8,9% 19,5% 20,3% 12,9% 35,4% ucznioie studenci praconicy umysłoi robotnicy rolnicy inni zatrudnieni pozostali Liczba czytelnikó bibliotek publicznych ojeództa śląskiego była jedną z yższych (po ojeództie mazoieckim). W ciągu 2010 r. jeden czytelnik ypożyczył średnio praie 20 książek ( kraju 18 ). Wypożyczono łącznie 17363,9 tys. oluminó, tj. o 3,0% mniej niż 2009 r. 2

4 MUZEA I GALERIE SZTUKI Na terenie ojeództa śląskiego końcu 2011 r. działalność ystaienniczą proadziło 57 muzeó i oddziałó muzealnych (7,3% placóek tego typu kraju). Praie połoa tych obiektó posiadała przystosoane ejście do budynku dla osób poruszających się na ózkach inalidzkich (o 12,0% ięcej niż przed rokiem). Wśród ogółu muzeó i oddziałó muzealnych były m.in. muzea: interdyscyplinarne, regionalne, techniki i nauki, historyczne, artystyczne, etnograficzne i biograficzne. Rondo Sztuki Katoicach (fot. Piotr Porisz) Tabl. 2. Muzea edług rodzajó 2011 r. WYSZCZEGÓL- NIENIE Muzea i oddziały muzealne a liczbach bezzględnych liczbach bezzględnych łasne kraju Wystay czasoe obce krajoe i z zagranicy liczbach bezzględnych Ziedzający muzea tysiącach Ogółem , , ,0 1153,0 100,0 artystyczne ,3 25 7,0 2 1,0 5,9 0,5 etnograficzne.. 3 5,3 6 1,7 5 2,5 34,7 3,0 historyczne , , ,5 146,8 12,7 biograficzne ,5 5 1,4 x 5,7 0,5 geologiczne ,8 x x 3,9 0,3 techniki i nauki 9 15,8 19 5,3 11 5,5 110,6 9,6 interdyscyplinarne , , ,0 417,9 36,2 skansenoskie 1 1,8 14 3,9 6 3,0 70,2 6,1 regionalne ,3 35 9,8 16 8,0 112,9 9,8 muzea nętrz.. 1 1,8 3 0,8 1 0,5 184,7 16,0 inne ,0 18 5,1 10 5,0 59,7 5,2 a Stan dniu 31 XII. Muzea i oddziały muzealne edług podregionó 2011 r. Stan dniu 31 XII udział obiektó z przystosoanym ejściem do budynku dla osób poruszających się na ózkach inalidzkich ogółem % 50,0 ogółem Na 1 placókę muzealną (łącznie z oddziałami) przypadało 81,2 tys. osób ( kraju 49,2, tys.). W ciągu 2011 r. muzeach i oddziałach muzealnych zorganizoano 556 ysta czasoych (łasnych oraz obcych krajoych i z zagranicy), tj. o 89 ięcej niż 2010 r. Oprócz ysta ramach proadzonej działalności ośiatoej muzea (z oddziałami) zorganizoały 555 odczytó i lekcji muzealnych oraz zaprezentoały 152 seanse filmoe dla ziedzających. Muzea i ystay muzealne ziedziło 1153,0 tys. osób i było to o 4,0% ięcej niż przed rokiem. Najiększą grupę szystkich ziedzających (23,0%) stanoiła młodzież szkolna zorganizoanych grupach (przed rokiem praie 25%). Wskaźnik ziedzających na 1000 ludności yniósł 249,0 osób ( kraju 652,4 osób). Niższy poziom tego skaźnika zanotoano ojeództach lubuskim i opolskim. 3

5 Ofertę muzeó i oddziałó muzealnych uzupełniały 42 galerie sztuki, które przygotoały 428 ysta (przed rokiem odpoiednio: 41 galerii i 433 ystay), tym 14 pleneroych. Pomimo tego, że liczba ysta zmniejszyła się, to liczba ziedzających zrosła do 358,8 tys r. ( 2010 r ,9 tys.). W śląskich galeriach zbiory łasne obejmoały 6651 eksponató, najiększą część stanoiły zbiory z zakresu fotografii (4087) i malarsta (1363). Wykres 2. Struktura działalności ystaienniczej galerii 2011 r. 84,1% 8,0% 5,6% 2,3% ystay krajoe zagraniczne międzynarodoe za granicą W 2011 r. śród galerii odnotoano 31 obiektó przystosoanych dla osób niepełnospranych ( 2010 r. 26). Oprócz ysta galeriach i salonach sztuki zorganizoano także: 255 odczytó, prelekcji i spotkań, 78 seansó filmoych, 95 imprez muzycznych, 26 konkursó oraz 23 performance. KINA STAŁE Według stanu dniu 31 XII 2011 r. ojeództie śląskim funkcjonoały 53 kina stałe, tj. o 3 mniej niż końcu 2010 r. Biorąc pod uagę formy łasności 33 kina należały do sektora publicznego, a 20 do sektora pryatnego. Kina stałe posiadały 185 sal projekcyjnych i dysponoały 38,3 tys. miejsc na idoni. Było to mniej niż przed rokiem odpoiednio o: 3 sale i 1,1 tys. miejsc na idoni. Miejsca na idoni kinach stałych ojeództa śląskiego stanoiły ponad 15% szystkich miejsc kinach kraju. Ponad 45% kin posiadało internetoy system rezeracji biletó. Tabl. 3. Kina stałe edług podregionó 2011 r. Centrum Sztuki Filmoej kinie Kosmos Katoicach (fot. Piotr Porisz) PODREGIONY Kina a Sale projekcyjne a Miejsca na idoni a Seanse tys. Widzoie tys. Ogółem ,1 5644,3 bielski ,3 927,3 bytomski ,2 264,3 częstochoski ,5 661,3 gliicki ,8 772,8 katoicki ,0 1470,1 rybnicki ,0 685,6 sosnoiecki ,0 576,8 tyski ,3 286,0 a Stan dniu 31 XII. W końcu 2011 r. ojeództie śląskim 46 kin stałych posiadało ejście przystosoane dla osób poruszających się na ózkach inalidzkich, tym 36 obiektó posiadało udogodnienia enątrz budynku. Tylko 2 kina były przystosoane do audiodeskrypcji, czyli techniki narracyjnej, która umożliia odbiór treści izualnych osobom nieidomym i słaboidzącym za pomocą dodatkoych, erbalnych opisó. 4

6 Widzoie na 1 seans edług poiató 2011 r. 7,0 9,9 10,0 19,9 20,0 29,9 30,0 49,9 50,0 99,9 100,0 121,0 zjaisko nie ystąpiło W ciągu 2011 r. kinach stałych odbyło się 301,1 tys. seansó (19,2% seansó kraju), na które przyszło 5644,3 tys. idzó (14,2% idzó kraju). W skali roku liczba seansó kinach stałych zmniejszyła się o 2,4%, natomiast liczba idzó zrosła o 3,4%. Przeciętnie na 1 seans ojeództie śląskim przypadało 19 idzó, obec 18 idzó przed rokiem. Wśród ogółu seansó 19,4% stanoiły seanse, na których yśietlano polskie filmy, a 52,8% to seanse z filmami europejskimi (bez polskich). Wskaźnik idzó kinach liczony na 1000 ludności yniósł 1219 (przed rokiem 1177) i był yższy niż kraju Kina ychodząc naprzeci oczekianiom odbiorcó poszerzają soją działalność. Oprócz projekcji filmoych proadzą rónież: odczyty, prelekcje i spotkania; imprezy muzyczne i koncerty; konkursy oraz imprezy pleneroe. W 2011 r. najliczniejszymi imprezami organizoanymi przez kina ojeództie śląskim były odczyty, prelekcje, spotkania (521 imprez), które zgromadziły 58,3 tys. uczestnikó. W 53 imprezach muzycznych i koncertach uczestniczyło 5,7 tys. osób, a 17 imprezach pleneroych 10,1 tys. osób. TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNE W ojeództie śląskim końcu 2011 r. funkcjonoało 21 teatró i instytucji muzycznych, z tego 11 teatró dramatycznych ( tym 3 lalkoe), 4 teatry muzyczne ( tym 1 opera), 3 filharmonie, 2 orkiestry i chóry oraz 1 Zespół Pieśni i Tańca. W skali roku liczba teatró i instytucji muzycznych ziększyła się (o 1 teatr). Teatry i instytucje muzyczne dysponoały końcu 2011 r miejscami na idoni stałej sali, a ich liczba zmniejszyła się ujęciu rocznym o 62 miejsca. Opera Śląska Bytomiu (fot. Katarzyna Gozdek) Wykres 3. Struktura miejsc na idoni teatró i instytucji muzycznych 2011 r. Stan dniu 31 XII 1,7% 17,2% 14,0% 35,4% teatry dramatyczne teatry lalkoe opery operetki 18,1% 6,5% 7,1% filharmonie orkiestry i chóry zespoły pieśni i tańca 5

7 W 2011 r. teatry i instytucje muzyczne zorganizoały 6662 przedstaienia, koncerty i imprezy, tj. o 1,2% ięcej niż przed rokiem. Najiększą ich część stanoiły przedstaienia teatró dramatycznych 42,3%. Koncerty zorganizoane przez orkiestry i chóry stanoiły 26,1% ogółu przedstaień, a zorganizoane przez filharmonie 19,1%. Udział przedstaień ystaionych przez teatry muzyczne yniósł 10,8%. Tabl. 4. Teatry i instytucje muzyczne edług podregionó 2011 r. PODREGIONY Teatry, instytucje muzyczne i rozrykoe (posiadające łasny zespół) a Miejsca na idoni stałej sali a Przedstaienia i koncerty b Widzoie i słuchacze b tys. Ogółem ,8 bielski ,3 bytomski ,9 częstochoski ,9 gliicki ,9 katoicki ,8 rybnicki... sosnoiecki ,3 tyski ,7 a Stan dniu 31 XII. b Według siedziby Liczba idzó i słuchaczy 2011 r. yniosła 1386,8 tys. i porónaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 2,1%. Mniejsza była rónież liczba idzó i słuchaczy przypadająca na 1 przedstaienie, koncert, która ukształtoała się na poziomie 208 osób (przed rokiem 215 osób). Najięcej idzó (średnio 399) oglądało przedstaienia ystaione przez teatry muzyczne, tym średnio 483 idzó zorganizoanych przez opery, a 371 idzó zorganizoanych przez operetki. Wskaźnik idzó i słuchaczy liczony na 1000 ludności ojeództie śląskim 2011 r. yniósł 299,5 obec 305, r. Opracoanie Anna MOLENDA, Iona PUDO Opracoanie graficzne; ersja elektroniczna Piotr PORWISZ Ś l ą s k i O ś r o d e k B a d a ń R e g i o n a l n y c h Katoice, czeriec 2012 r. 6

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2013 R.

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie œl¹skim w 2014 r. Urz¹d Statystyczny w Katowicach. opracowania sygnalne. Katowice, lipiec 2015 r.

Kultura. w województwie œl¹skim w 2014 r. Urz¹d Statystyczny w Katowicach. opracowania sygnalne. Katowice, lipiec 2015 r. Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R.

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - lipiec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 17

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 email:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna Nr 9 Data opracowania lipiec

Bardziej szczegółowo

KULTURA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 R.

KULTURA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 R. KULTURA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 R. Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu są wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Działalność w dziedzinie kultury i ochrony

Bardziej szczegółowo

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Działalność w dziedzinie kultury i ochrony

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 9 Lipiec 2015 r. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2010 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 lipca 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r. 1

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Informacja sygnalna Warszawa, 23 lipca 2014 r. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r. 1 W 2013 r. w Polsce działały 2 822 muzea i oddziały

Bardziej szczegółowo

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2012 r. 1

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2012 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, 3 lipca 013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność instytucji kultury w Polsce w 01 r. 1 W Polsce działalność prowadziło 768

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę () Wg stanu na dzień 31.12.2008 1. Wydatki budżetu miasta/gminy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2011 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 lipca 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Instytucje kultury w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Instytucje kultury w 2008 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Instytucje kultury w 2008 roku 1 TEATRY I INSTYTUCJE

Bardziej szczegółowo

Porównanie dotacji organizatora dla wybranych województwach w Polsce.

Porównanie dotacji organizatora dla wybranych województwach w Polsce. Porónanie dotacji organizatora dla ybranych ojeództach Polsce. Dokonano porónania ydatkó organizatora na działalność bieżącą instytucji kultury latach 2005-2010 ojeództach małopolskim, mazoieckim, dolnośląskim,

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Krakó, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://.stat.gov.pl/urzedy/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracoania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Infrastruktura kultury w gminach Ustawa o samorządzie gminnym, określa, że: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku. Autorzy raportu

Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku. Autorzy raportu Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku Autorzy raportu dr Anna Augustyn Asystent Prezydenta ds. Strategii Anna Pieciul - Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Departament Edukacji, Kultury i

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 9 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r.

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r. Warszaa, 2009.07.03 Działalność przedsiębiorst faktoringoych 2008 r. Według definicji Ottaskiej z 1988 r., firma faktoringoa ykonuje co najmniej die z czterech czynności: finansuje bezsporne i nieymagalne

Bardziej szczegółowo

NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY MINISTERSTWO KULTURY UZUPEŁNIENIE NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU KULTURY NA LATA 2004-2020

NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY MINISTERSTWO KULTURY UZUPEŁNIENIE NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU KULTURY NA LATA 2004-2020 NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY MINISTERSTWO KULTURY UZUPEŁNIENIE NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU KULTURY NA LATA 2004-2020 WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. DIAGNOZA - SYTUACJA KULTURY W LATACH

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN I. Postanowienie ogólne 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zwana dalej Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowania w nich

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK Załącznik nr 1 Na rok 2010 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2017 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2017 r. Nastroje zatrudnienioe pracodacó ojeództie zachodniopomorskim II kartale 2017 r. W o j e ó d z k i U r z ą d P r a c y S z c z e c i n i e A u t o r : P a e ł W o j t a s z y k Badanie mające na celu rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

1. Instytucje kultury

1. Instytucje kultury 1. Instytucje kultury Jako jednostki kultury rozumiane będą te instytucje, które w zakresie swej działalności jako zadanie główne bądź dominujące mają zapisaną działalność w obszarze kultury. Konkretnie

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2009 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2009 roku Kultura w województwie małopolskim w 2009 roku Kultura w województwie małopolskim w 2009 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Zestawienia tabelaryczne danych źródłowych i wynikowych

Aneks nr 2 Zestawienia tabelaryczne danych źródłowych i wynikowych Badanie ealuacyjne spółfinansoane ze środkó Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aneks nr 2 Zestaienia tabelaryczne danych źródłoych i ynikoych Strona 1 z 317 Badanie ealuacyjne

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku 83 Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*:

Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*: Badania terenowe Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*: brak czasu brak pieniędzy zbyt wygórowana cena problemy z dotarciem na wydarzenie z powodu odległości brak

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK 1. Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przychody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e w bibliotekach połączonych: Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok 2013 I. D a n e p o d s t a w o w e powiat: s z a m o t u l s k i miejscowość: O b r z y c k o pełna nazwa IN- M i e j s k a B i b

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Sektora Kultury w miastach, w roku 2003.

Raport o stanie Sektora Kultury w miastach, w roku 2003. Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Raport o stanie Sektora Kultury w miastach, w roku 2003. Zadania z zakresu usług kultury prowadzone są na

Bardziej szczegółowo

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS)

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie (SzPEK) w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Maria Krzysztoporska

Bardziej szczegółowo

Sektor kultury w miastach w 2006 roku, na tle zmian od roku 2000

Sektor kultury w miastach w 2006 roku, na tle zmian od roku 2000 Sektor kultury w miastach w 26 roku, na tle zmian od roku 2 prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 28 Projekt Budowanie potencjału instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

Liczba osób, które w programach: uzyskały zatrudnienie. trakcie lub po ukończeniu. programu

Liczba osób, które w programach: uzyskały zatrudnienie. trakcie lub po ukończeniu. programu Analiza efektyności podstaoych form promocji i aktyizacji zaodoej bezrobotnych finansoanych z Funduszu Pracy oj. 2008 roku Poiatoe urzędy oj. podlaskiego zaktyizoały 2008 roku ramach podstaoych programó

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Białymstoku ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, tel. (085) 74 97 200, fax 74 97 209 e-mail: sekretariat@up.rotapodlasia.pl,.up.podlasie.pl Ranking zaodó deficytoych i nadyżkoych oj.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie regionalne (wybrane aspekty na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

Bezrobocie regionalne (wybrane aspekty na przykładzie województwa zachodniopomorskiego) Dr Kazimierz Barański Uniersytet Szczeciński Bezrobocie regionalne (ybrane aspekty na przykładzie ojeództa zachodniopomorskiego) Tok rozażań niniejszym artykule będzie dotyczyć ojeództa zachodniopomorskiego,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Autorzy: prof. dr hab. Jan Poleszczuk, dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, mgr Łukasz Kiszkiel, mgr Andrzej Klimczuk, mgr Rafał Julian Mejsak, mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA 2015

OFERTA SPONSORSKA 2015 OFERTA SPONSORSKA 2015 Istniejemy od 1945 roku. Od zawsze nasz świat kręci się wokół FILMU. Zajmujemy się jego upowszechnianiem i promocją, prowadzimy projekty popularyzujące kulturę filmową oraz wspieramy

Bardziej szczegółowo

Stan bibliotek w Polsce 2013 r. Wybrane dane i wskaźniki

Stan bibliotek w Polsce 2013 r. Wybrane dane i wskaźniki Stan bibliotek w Polsce 2013 r. Wybrane dane i wskaźniki Przyjmując jako element podziału mieszane kryterium odbiorcy usług bibliotecznych i profilu zbiorów można wyodrębnić biblioteki: publiczne 8 112,

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2013 r.

Wydatki na kulturę w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, 1 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wydatki na kulturę w 2013 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 4. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 4.1. Dochody 1. Porozumienie Nr BM-KSP/5061/16/05 z dnia 9 marca 2005r. zawarte pomiędzy Ministrem

Bardziej szczegółowo

Edukacja Kulturalna w Szkołach na terenie m. Lublin

Edukacja Kulturalna w Szkołach na terenie m. Lublin Edukacja Kulturalna w ch na terenie m. Lublin LP Nazwa i adres placówki Rodzaj zajęć (np. warsztaty, spotkania, koła ) Warsztaty szkolnego Kasjopea i szkolnych chórów pracujących w ramach programu Śpiewająca

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY

WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów:

2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: Regulamin biblioteki ZSO nr 6 w Bydgoszczy ZADANIA BIBLIOTEKI 1. Biblioteka szkolna jest: pracownią interdyscyplinarną realizującą potrzeby i zainteresowania uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy za 2010 rok Grabica, marzec 2011 PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ dział 921 rozdział

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka samorządowa instytucja kultury, której jedynym organizatorem jest Samorząd Województwa Małopolskiego

Wojewódzka samorządowa instytucja kultury, której jedynym organizatorem jest Samorząd Województwa Małopolskiego Sprawozdanie Małopolskiego Instytutu Kultury przygotowane z użyciem narzędzie Nowa sprawozdawczość instytucji kultury za 2014 rok (prezentowane są tylko wybrane dane) Małopolski Instytut Kultury to publiczna

Bardziej szczegółowo

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Lp. Numer wpisu Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu Skrócona nazwa instytucji

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO data wynikająca ze u, jeżeli a instytucje akt o utworzeniu 1. 2/1999 22 listopad 1999 r. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 zarządzenie nr 14/75 Wojewody Jeleniogórskiego

Bardziej szczegółowo

VI. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury.

VI. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury. VI. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury. W budżecie miasta na 2005 rok zaplanowano dotację dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 13.257.651 zł, z czego przekazano w

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj OŚ PRIORYTETOWA 5. szt. produktu obligatoryjny Ilość obiektów szkół wyŝszych powstałych w wyniku realizacji projektu.

Rodzaj OŚ PRIORYTETOWA 5. szt. produktu obligatoryjny Ilość obiektów szkół wyŝszych powstałych w wyniku realizacji projektu. Nazwa OŚ PRIORYTETOWA 5 Typ Poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej 5.1.1.1 Liczba obiektów infrastruktury szkół wyŝszych zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych szt.

Bardziej szczegółowo

2. Podział instytucji kultury

2. Podział instytucji kultury Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście pozyskiwania środków finansowych 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza działalności Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy za rok 2010.

Analiza działalności Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy za rok 2010. Analiza działalności Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy za rok 2010. Struktura organizacyjna Biblioteki: Biblioteka główna - Gawędziarzy 8 Wypożyczalnia dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa - 5 Całkowita wartość projektu - 4 mln euro Kwota dofinansowania - 3 mln euro

Oś priorytetowa - 5 Całkowita wartość projektu - 4 mln euro Kwota dofinansowania - 3 mln euro Oś priorytetowa - 5 Całkowita wartość projektu - 4 mln euro Kwota dofinansowania - 3 mln euro Miasto Kołobrzeg jest największym uzdrowiskiem w Polsce, rocznie korzysta z usług wypoczynkowo uzdrowiskowych

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Sportowe imprezy masowe 1 w 2015 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Sportowe imprezy masowe 1 w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 22.07.2016 r. Notatka informacyjna Sportowe imprezy masowe 1 w 2015 roku Na podstawie informacji zebranych z urzędów miast i gmin, właściwych ze względu na miejsce przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Plan finansoy na 2013 rok Uniersytetu Mikołaja Kopernika Część Bydgoska Bydgoszcz, czeriec 2013 r. Spis treści: I. ZAŁOŻENIA RZECZOWE DO PLANU NA 2013 ROK... 39 II. PLAN FINANSOWY... 41 1. PLAN PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej K-07 Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej K-07 Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny - REGON K-07 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN. Dobre praktyki

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN. Dobre praktyki Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN Dobre praktyki Konkurs plastyczny Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie Filia w Kościanie przy współpracy z Muzeum Regionalnym im. dr. Henryka Florkowskiego

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 2010 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 022 545 72 18, fax. 022 545 72 11, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 022 545 72

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/73/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 1 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/73/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 października 2015 r. Poz. 3997 UCHWAŁA NR X/73/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. OPRACOWANIE RAPORTU Jadwiga Gałka Seweryn Grodny Dorota Olszewska Agnieszka Tompolska Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

2. Podział instytucji kultury

2. Podział instytucji kultury Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście pozyskiwania środków finansowych 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 113/2014 Wójta Gminy Puńsk z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Działania GOK SEZAM. na terenie poszczególnych sołectw

Działania GOK SEZAM. na terenie poszczególnych sołectw Działania GOK SEZAM na terenie poszczególnych sołectw Ceradz Kościelny Przyznane środki 2.000zł + 100 zł z rezerwy GOK 884 zł oprawa muzyczna na imprezę sołecką 1.216 zł oprawa muzyczna na imprezę dożynkową

Bardziej szczegółowo

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) Twórcy a biblioteki cyfrowe Problemy z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań budżetowych. Jednostek pozabudżetowych Gminy w roku budżetowym 2005

Wykaz zadań budżetowych. Jednostek pozabudżetowych Gminy w roku budżetowym 2005 Kryta Pływalnia im. Jana Kota 1 Świadczenie usług rekreacyjnych Planowane wydatki bezpośrednie: 01/KP/2005 17,00 271 000,00 1 657 277,00 1 928 277,00 1. Świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa i jednostki podległe Prezydentowi Miasta Krakowa

Przedsiębiorstwa i jednostki podległe Prezydentowi Miasta Krakowa Przedsiębiorstwa i jednostki podległe Prezydentowi Miasta Krakowa załącznik nr l.p. Nazwa przedsiębiorstwa wiodący Przedsiębiorstwo TurystycznoGastronomiczne "Wierzynek" Hotel "Luna" sp. z o.o. Handlu

Bardziej szczegółowo

MUZEA W DAWNYCH REZYDENCJACH ZAMKACH, PAŁACACH I DWORACH

MUZEA W DAWNYCH REZYDENCJACH ZAMKACH, PAŁACACH I DWORACH Turyzm 00, / Beata Krakoiak Jolanta Latosińska Uniersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu Zakład Geografii Turyzmu agakrak@geo.uni.lodz.pl MUZEA W DAWNYCH REZYDENCJACH ZAMKACH, PAŁACACH I DWORACH

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW Filia Dla nauczycielibibliotekarzy, tym noo zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy Temat Czas Forma Proadzący Zgłoszenia Adresaci Termin Spotkania metodyczne pośięcone aktualnym

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 PRAWO KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

K-03 Sprawozdanie biblioteki

K-03 Sprawozdanie biblioteki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Regon jednostki (firmy): 00093911900000 Nazwa jednostki (firmy): GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RASZYNIE K-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYJŚĆ I WYCIECZEK W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. Wrzesień. Październik

KALENDARZ WYJŚĆ I WYCIECZEK W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. Wrzesień. Październik KALENDARZ WYJŚĆ I WYCIECZEK W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Wrzesień Wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej - zajęcia edukacyjne Jak dawniej w szkole bywało,1c, Październik 3. Wyjście do Zameczku w Leśnicy (Wrocław)

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach Załącznik do uchwały nr XXXV/190/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31.01.2013r. Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator

Biblioteka Informator Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Systemu Biblioteczno- Informacyjnego Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Systemu Biblioteczno- Informacyjnego Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Uchwała nr 49/2008/2009 Senatu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Systemu Biblioteczno- Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

... (Data złożenia sprawozdania) DANE DOTYCZĄCE UMOWY DOTACJI DANE DOTYCZĄCE ORGANU PROWADZĄCEGO. 1 Nr umowy

... (Data złożenia sprawozdania) DANE DOTYCZĄCE UMOWY DOTACJI DANE DOTYCZĄCE ORGANU PROWADZĄCEGO. 1 Nr umowy Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Rządowego programu wspierania w 05 r. organów prowadzących podstawowe i artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie podstawowej w obszarze rozwijania

Bardziej szczegółowo