K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y"

Transkrypt

1 K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y Warszawa, ul. Tamka 1 tel /02 fax Nr konta: NBP O/O Warszawa Nr Regon: Warszawa r. Do Wykonawców. Dotyczy: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia na potrzeby działania Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), utrzymania Bazy Danych Intranet a także wdrożenie zmian w systemach. Znak sprawy : 79/OHP/14 Wyjaśnienia treści SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. Pytanie 1 Zgodnie z rozdziałem 2 SIWZ: Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia r. do dnia r. Mając to na uwadze, Wykonawca wskazuje, że dla podmiotów innych niż dotychczas świadczące analogiczne usługi na rzecz Zamawiającego, dochowanie ww. terminu rozpoczęcia świadczenia będzie niemożliwe, z uwagi na niezwykle krótki okres jaki pozostanie pomiędzy podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, a dniem 1 stycznia 2015 r. 1

2 Postępowanie zostało wszczęte przez Zamawiającego 3 października 2014 r. (dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji). Termin składania ofert wyznaczono w Postępowaniu na 17 listopada 2014 r., co oznacza, że przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na rzetelną ocenę ofert złożonych w Postępowaniu, na dokonanie stosownych wezwań do uzupełnienia i złożenia wyjaśnień (czego nie można automatycznie wykluczyć), a także na prawomocne rozstrzygnięcie ewentualnych środków ochrony prawnej, termin podpisania umowy w sprawie zamówienia może przypaść nawet na drugą połowę grudnia. Powyższe oznacza, że w skrajnym wypadku termin pomiędzy popisaniem umowy, a datą wskazaną jako początek realizacji zamówienia mógłby wynieść mniej niż 2 miesiące. W tym miejscu Wykonawca przypomina, że przedmiotem zamówienia jest wielozadaniowa usługa, m. in. utrzymanie Systemu Zielona Linia, na który składa się system telekomunikacyjny oraz system informatyczny, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia wszystkich elementów systemu od łącz telekomunikacyjnych, sprzętu (serwery, urządzenia sieciowe, biblioteki, macierze etc) poprzez oprogramowanie standardowe (m.in. systemy operacyjne, bazy danych, system pocztowy, system backupowy, serwery aplikacyjne) oraz oprogramowanie specjalizowane wykonane na zamówienie i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający dysponuje jedynie kodami źródłowymi (wraz z prawami autorskimi) oraz kopią zapasową danych z systemu. W praktyce oznacza to, że każdy Wykonawca (o ile nie jest podmiotem obecnie realizującym usługę), przygotowując się do świadczenia usługi zgodnie z wymaganiami SIWZ musi zrealizować następujące zadania: przygotować szczegółowy projekt techniczny całego rozwiązania (Systemu), przygotować i skonfigurować sieć telekomunikacyjną (zarówno łącza PSTN jak i WAN VPN), zakupić sprzęt niezbędny do działania systemu (serwery, urządzenia sieciowe, biblioteki, macierze etc.), zainstalować sprzęt we własnym DC, zainstalować i skonfigurować oprogramowanie narzędziowe (m.in. systemy operacyjne, bazy danych, system pocztowy, system backupowy, serwery aplikacyjne), skompilować, zainstalować i skonfigurować oprogramowanie specjalizowane wykonane na zamówienie i potrzeby Zamawiającego, mając do dyspozycji kody źródłowe, przeprowadzić migrację danych z obecnych systemów lub z posiadanych przez Zamawiającego kopii zapasowych, h) wykonać integrację wszystkich elementów systemu wraz z przeprowadzeniem testów uruchomieniowych/odbiorowych. Wszystkie te czynności niezbędne są do uruchomienia Systemu i rozpoczęcia świadczenia usługi. Ze względu na swój charakter każde z wymienionych działań wymaga odpowiedniego czasu na realizację, co więcej większość z nich musi być realizowane sekwencyjnie (jedno po drugim). Realizacja ww. zadań, a w szczególności samo przygotowanie do rozpoczęcia 2

3 świadczenia usługi z dniem 1 stycznia 2015 r. wymaga od wykonawców dużego nakładu czasu, a także kosztów związanych z tym przygotowaniem. Minimalny łączny czas niezbędny do uruchomienia świadczenia usługi (z pominięciem etapu przygotowania projektu technicznego), szacowany na podstawie obiektywnych wymagań technologicznych oraz powszechnie znanych na rynku IT czasów realizacji zamówień tego typu wynosi od 8 do 12 tygodni, uwzględniając podane poniżej czasy realizacji poszczególnych zadań i maksymalny stopień zrównoleglenia prac: przygotowanie i skonfigurowanie sieci telekomunikacyjnej (zarówno łącza PSTN jak i WAN VPN) czas realizacji około 1-3 tygodni, zakupienie sprzętu niezbędnego do działania systemu (serwery, urządzenia sieciowe, biblioteki, macierze etc.) czas realizacji około 4-6 tygodni, zainstalowanie sprzętu we własnym DC - czas realizacji około 1 tygodnia, zainstalowanie i skonfigurowanie oprogramowania narzędziowego (m.in. systemy operacyjne, bazy danych, system pocztowy, system backupowy, serwery aplikacyjne) czas realizacji około 1 tygodnia, skompilowanie, zainstalowanie i skonfigurowanie oprogramowania specjalizowanego wykonanego na zamówienie i potrzeby Zamawiającego, mając do dyspozycji kody źródłowe czas realizacji około 1-4 tygodni (w zależności od stanu dokumentacji i kodów źródłowych), przeprowadzenie migracji danych z obecnych systemów lub z posiadanych przez Zamawiającego kopii zapasowych około 1 tygodnia, wykonanie integracji wszystkich elementów systemu wraz z przeprowadzeniem testów uruchomieniowych/odbiorowych około 1 tygodnia. Zamawiający w harmonogramie (str. 80 SIWZ) wymaga: Przekazania Projektu Technicznego Systemu zapewniającego obecną funkcjonalność Systemu w termie 60 dni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia, co jest terminem uzasadnionym i racjonalnym. Biorąc jednak pod uwagę możliwy termin podpisania umowy (najwcześniej grudzień 2014 r.) Projekt Techniczny Systemu powstanie nie wcześniej niż na przełomie stycznia i lutego 2015 r. Dodatkowo, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, przedstawionym w tym samym harmonogramie uruchomienie Systemu jest wymagane w bezwzględnym (sztywno ustalonym) terminie tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. Takie ustalenie terminów oznacza, że System powinien być uruchomiony na co najmniej miesiąc przed terminem przekazania Projektu Technicznego. Warto wspomnieć, że samo uzyskanie od dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych dostępu do jego infrastruktury telekomunikacyjnej (a więc najkrótsza z możliwości), może zająć nawet 30 dni, co wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014, poz. 243 ze zm., dalej Prawo telekomunikacyjne ). Zgodnie zaś z art. 139 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego: 3

4 Warunki zapewnienia dostępu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorcy telekomunikacyjni ustalają w umowie, która powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia wystąpienia o jej zawarcie. W świetle przewidzianego w SIWZ terminu wykonania zamówienia od dnia 1 stycznia 2015 r., Wykonawca nie świadczący dotychczas usług dla Zamawiającego nie ma możliwości zawarcia umowy dostępu do infrastruktury dotychczasowego wykonawcy przed dniem 1 stycznia 2015 r. Wobec powyższego, ustalenie terminu realizacji zamówienia w sposób, w jaki dokonał tego Zamawiający, a więc od dnia 1 stycznia 2015 r. powoduje, że o udzielenie przedmiotowego zamówienia ubiegać się może wyłącznie wykonawca, który dotychczas świadczył na rzecz Zamawiającego analogiczne do przedmiotu zamówienia usługi. Pozostałe podmioty, zainteresowane uzyskaniem zamówienia w Postępowaniu nie są w stanie podjąć się terminowej realizacji przedmiotu umowy, bez narażania się na ryzyko kar umownych, czy nawet odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. Wykonawca podkreśla, że obecne brzmienie rozdziału 2 SIWZ i wyznaczenie terminu realizacji przedmiotu umowy na 1 stycznia 2015 r. narusza art. 7 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy PZP, co potwierdza także jednolita w tym zakresie linia orzecznicza KIO, wyrażona m.in. w wyroku KIO z 13 lipca 2010 r., w sprawie o sygn. akt: KIO/1246/10: Odnosząc powyższe ustalenia faktyczne do ustawy, a w szczególności art. 7 w zw. z art. 29 ust. 2 Pzp, należy stwierdzić, iż zarzut naruszenia przywołanych przepisów na gruncie analizowanej sprawy znalazł potwierdzenie. Ustawodawca zobowiązał zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, czemu dał wyraz wprost w art. 7 Pzp. Konkretyzacja tych zasad znalazła odzwierciedlenie m.in. w art. 29 ust. 2 ustawy expressis verbis zakazującym opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zatem Izba podziela argumentację odwołującego, że w okolicznościach niniejszej sprawy, postanowienia siwz, które wymagają od wykonawcy, aby rozpoczął świadczenie usług w terminie 30 dni od dnia podpisania, mogą prowadzić do naruszenia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W konsekwencji izba stoi na stanowisku, że zamawiający naruszył art. 7 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy, gdyż w zasadzie uniemożliwił innym wykonawcom, niż obecny usługodawca, zaoferowanie realizacji zamówienia we wskazanym przez zamawiającego terminie. Wyznaczenie terminu rozpoczęcia świadczenia usług powinien być tak określony, aby dawał możliwość wywiązania się ze zobowiązania zarówno podmiotom, które dotychczas świadczyły tego rodzaju usługi telekomunikacyjne na rzecz zamawiającego i posiadają pełną infrastrukturę sieciową, jak i tym wykonawcom, którzy w celu realizacji umowy muszą zawrzeć umowy dzierżawy łączy z ich właścicielami bądź chcieliby zainstalować własną infrastrukturę. Zasadnym jest więc, aby wykonawcy dysponowali 90 dniami na uruchomienie świadczenia usług VPN w technologii SDSL (synchroniczny DSL) łącze stałe licząc od dnia podpisania umowy, tym samym zarzut naruszenia art. 7 w zw. z art. 29 ustawy poprzez określenie 30-dniowego terminu licząc od dnia podpisania umowy na rozpoczęcie świadczenie usług potwierdził się. 4

5 Z przedstawionych powyżej szacunków dotyczących niezbędnego czasu do uruchomienia Systemu, a także z pozostałej argumentacji wynika, że żaden nowy wykonawca nie jest w stanie przygotować się do świadczenia usług zgodnie z terminami wymaganymi treścią SIWZ. Jedynym wykonawcą, który sprosta terminom określonym przez Zamawiającego jest podmiot obecnie świadczący na rzecz Zamawiającego analogiczne usługi, a tym samym posiadający gotowy i działający System. Powyższe w sposób oczywisty ogranicza innym wykonawcom możliwość konkurencji i jest jednoznaczne z preferowaniem przez Zamawiającego dotychczasowego wykonawcy usług. Oczywistym jest bowiem, że żaden podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia nie rozpoczyna jego realizacji przed dniem podpisania umowy, treścią której zostaje mu powierzone wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca przypomina, że przygotowując postępowanie Zamawiający nie może wprowadzać postanowień faworyzujących dotychczasowego wykonawcę. Działania Zamawiającego w postępowaniu muszą być wykonywane z poszanowaniem art. 7 ustawy PZP i zawartych w nim zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Do przestrzegania tych zasad zamawiający zobowiązany jest na każdym etapie postępowania. Z tymi zasadami łączy się ściśle wyrażona w art. 29 ust. 2 ustawy PZP regulacja, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie może zatem bezpośrednio ani pośrednio wprowadzać postanowień, które preferują dotychczasowego wykonawcę. Postanowienia SIWZ w Postępowaniu odnośnie terminu wykonania zamówienia uniemożliwiają udział w postępowaniu wykonawcom innym niż dotychczasowy wykonawca, co narusza przepisy ustawy PZP. Wykonawca podziela w tym zakresie stanowisko zaprezentowane w Informacji Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 lipca 2012 r. o wyniku kontroli doraźnej, sygn.: UZP/DKD/KND/19/12, w której stwierdzono faworyzowanie dotychczasowego wykonawcy: Zasada równego traktowania wykonawców oznacza jednakowe traktowanie wykonawców na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale także i środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców. Do naruszenia tej zasady może dojść nie tylko na etapie przeprowadzania postępowania, ale również jego przygotowywania, w sytuacji gdy zamawiający określi warunki postępowania w sposób rażąco faworyzujący tylko jednego danego wykonawcę, prowadząc celowo do eliminacji z udziału w postępowaniu innych potencjalnych wykonawców. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści rozdziału 2 SIWZ i przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia w sposób umożliwiający przygotowanie przez wykonawców do należytego świadczenia usługi (np. ustalając termin względny od 90 do 120 dni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia, lub ustalając termin sztywny, tj. 1 kwietnia 2015 r.)? 5

6 Zamawiający nie może wziąć pod uwagę faktu przesunięcia terminu realizacji zamówienia ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej dostępności systemu. Ogłoszenie zamówienia nastąpiło w możliwie najszybszym terminie po zakończeniu prac testowych Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). System ECAM jest zbudowany na infrastrukturze zdalnego Wykonawcy oraz powiązany z CMS Zielonej Linii. Stąd było konieczne sprawdzenie poprawności wszystkich funkcjonalności a następnie ich właściwe opisanie w przedmiocie zamówienia. W celu ułatwienia prac i zapoznania się z systemem na etapie ogłoszenia Zamawiający zapewnił wszystkim Wykonawcom równy dostęp do dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna oraz system są przygotowane w stopniu umożliwiającym Wykonawcy, który posiada odpowiedni potencjał techniczny i zasoby ludzkie bez przeszkód uruchomić system w zadanym terminie. Pytanie 2 Czy do lokalizacji PAK i SWK można dostarczyć połączenia w technologii innej niż wskazane w SIWZ linie analogowe PSTN (np GSM); Wykonawca nie dopuszcza aby do lokalizacji PAK i SWK połączenia były dostarczone w innej technologii niż wskazane w SIWZ. Pytanie 3 Numer nie podlega zgodnie z obowiązującymi regulacjami portacji numerów i może być dostarczony tylko przez jednego operatora. Czy obsługa połączeń na ten numer jest w związku z tym przedmiotem zamówienia? Obsługa połączeń na numer nie jest przedmiotem zamówienia. Usługa utrzymania tego numeru będzie przedmiotem odrębnego postępowania. Pytanie 4 Czy konsultanci będą wykonywać połączenia wychodzące ze swych lokalizacji? Konsultanci będą wykonywać połączenia wychodzące ze swych lokalizacji. Pytanie 5 Rozumiemy, że utrzymanie stanowisk końcowych konsultantów (sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, oprogramowanie na stacjach końcowych itp.) jest poza zakresem postępowania. Prosimy o potwierdzenie. Zamawiający potwierdza, że utrzymanie stanowisk końcowych SWK oraz CC (sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, system operacyjny na stacjach końcowych) jest poza zakresem postępowania. 6

7 Pytanie 6 Na stronie 20 SIWZ Zamawiający deklaruje udostępnienie Projektu Technicznego Systemu zainteresowanym wykonawcom. Czy mowa jest o dokumentach opublikowanych już wraz z SIWZ przez Zamawiającego na stronie NIEOGRANICZONY-79OHP2014.html czy też o innych materiałach Jeżeli dysponują Państwo dodatkową dokumentacją Systemu, prosimy o jej udostępnienie. Zamawiający udostępni wszelką dokumentację do systemów będących przedmiotem postępowania jaka jest w jego posiadaniu, która będzie stanowiła załącznik dosiwz. Pytanie 7 Prosimy o podanie ilości i charakteru incydentów/awarii Systemu w ostatnim roku z szczególnym uwzględnieniem incydentów/awarii związanych z oprogramowaniem dedykowanym, wytworzonym na zamówienie i potrzeby Zamawiającego (do którego Zamawiający posiada prawa autorskie). Zamawiający nie posiada statystyk ilości i charakteru incydentów/awarii Systemu. Pytanie 8 Prosimy o przekazanie informacji dotyczących wymaganej konfiguracji systemu pocztowego (i dokumentacji technicznej o ile istnieje), w szczególności: organizacja systemu pocztowego, ilość serwerów pocztowych, ilość użytkowników/skrzynek, grupy mailowe, wielkość skrzynek, łączna wielkość danych, punkty styku, sposoby dostępu użytkowników do systemu pocztowego, wykorzystywane oprogramowanie. Zamawiający udostępni wszelką dokumentację techniczną jaka jest w jego posiadaniu. Pytanie 9 W dokumentach przetargowych, w tym w udostępnionej dokumentacji brak jest informacji o sposobie skonfigurowania i harmonogramie robienia kopii zapasowych. W celu oszacowania pracochłonności uprzejmie prosimy o udostepnienie informacji o obecnej konfiguracji systemu kopii zapasowych, w szczególności: Wymagań dotyczących zakresu i częstotliwości wykonywania kopii zapasowych Wielkość/ilość danych każdego elementu objętego backupem Szczegółowego harmonogramu wykonywania kopii (okna backupowe, czasy realizacji, typy backupów itp.) Polityki retencji nośników danych 7

8 Technologii i oprogramowania obecnie używanego systemu backupu i standardu zapisu (możliwość odczytu obecnie wykonywanych kopii zapasowych) Wykonawca opracuje harmonogram robienia kopii bezpieczeństwa całości systemu. Pytanie 10 Uprzejmie prosimy o udostępnienie dokumentacji administratora systemów objętych postepowaniem. Udostępnione dokumenty dot. Systemu Zielona Linia oraz Baza Danych Intranet nie zawierają opisu sposobu administrowania systemem. Dokumentacja administracyjna jest standardem dla systemów IT i powinna zawierać informacje m.in. o: wymaganiach minimalnych infrastruktury, informacje dotyczące skalowania systemu, sposób instalacji oprogramowania narzędziowego i tzw deploymentu na dedykowanej infrastrukturze, sposób instalacji oprogramowania dedykowanego, procedury i zalecenia eksploatacyjne. Zamawiający udostępni wszelką dokumentację do systemów będących przedmiotem postępowania jaka jest w jego posiadaniu. Pytanie 11 Uprzejmie prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej systemu Zielona Linia i Baza Danych Intranet. Dostępne dokumenty opisują funkcjonalność systemu oraz infrastrukturę, natomiast brakuje informacji odnośnie kodów źródłowych, wykorzystanych technologii oprogramowania, sposobie ich użycia a także konfiguracji. Tego typu informacje pozwalają wykonawcom na oszacowanie niezbędnej pracochłonności odnośnie utrzymania sytemu oraz wprowadzania zmian. Brak powyższych informacji, które zgodnie z przyjętymi praktykami w IT, są opisywane w dokumentacji technicznej, uniemożliwiają przygotowanie oferty w oparciu o faktyczny stan Systemu. Zamawiający udostępni wszelką dokumentację do systemów będących przedmiotem postępowania jaka jest w jego posiadaniu. Pytanie 12 Zwracamy się z prośbą o przekazanie kodów źródłowych obecnego systemu (ewentualnie reprezentatywnych fragmentów kodu), w celu analizy złożoności i pracochłonności planowanych zmian, co umożliwi wykonawcy właściwe przygotowanie oferty na przedmiotowe postępowanie. 8

9 Zamawiający udostępni Wykonawcy kody źródłowe systemu jego wyłonieniu. Pytanie 13 Uprzejmie prosimy o nadanie dostępu do Systemu w trybie read-only dla celów przeprowadzenia analizy obecnego stanu sytemu. Udostępniona dokumentacja nie zawiera wszystkich koniecznych informacji, zgodnie ze standardami IT uniemożliwiając ocenę stanu systemu. Zamawiający nie udostępni systemu dla celów przeprowadzenia analizy obecnego stanu sytemu. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na str. internetowej postępowania przetargowego tak aby były dostępne dla wszystkich potencjalnych Wykonawców w tym samym czasie. Pytanie 14 Dotyczy rozdz. 1.2 OPZ: Wnosimy o modyfikację zapisów w treści: Obowiązkiem wykonawcy jest realizacja usługi utrzymania Systemu od r. do r. w stanie nieprzerwanym. W celu zachowania zasady konkurencyjności Zamawiający musi zachować warunki umożliwiające realizację zamówienia przez innego wykonawcę niż TP (Orange Polska) S.A, który aktualnie świadczy ww. usługi. Postulowana przez nas modyfikacja musi dotyczyć wprowadzenia okresu przygotowawczego, podczas którego wykonawca będzie stopniowo zgodnie z opracowanym przez niego harmonogramem zgłaszał gotowość poszczególnych elementów infrastrukturalnych i konfiguracyjnych niezbędnych do utrzymania systemu. Zamawiający nie może wziąć pod uwagę faktu przesunięcia terminu realizacji zamówienia ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej dostępności systemu. Ogłoszenie zamówienia nastąpiło w możliwie najszybszym terminie po zakończeniu prac testowych Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). System ECAM jest zbudowany na infrastrukturze zdalnego Wykonawcy oraz powiązany z CMS Zielonej Linii. Stąd było konieczne sprawdzenie poprawności wszystkich funkcjonalności a następnie ich właściwe opisanie w przedmiocie zamówienia. W celu ułatwienia prac i zapoznania się z systemem na etapie ogłoszenia Zamawiający zapewnił wszystkim Wykonawcom równy dostęp do dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna oraz system są przygotowane w stopniu umożliwiającym Wykonawcy, który posiada odpowiedni potencjał techniczny i zasoby ludzkie bez przeszkód uruchomić system w zadanym terminie. Pytanie 15 Dotyczy rozdz. 1.3 OPZ: Prosimy o rozszerzenie opisu systemu, który stanowi przedmiot zamówienia. Z treści zamówienia wynika, że system ten składa się z modułów teleinformatycznych (narzędzi obsługiwanych przez CC) oraz strony internetowej. W celu umożliwienia przygotowania i złożenia oferty, system musi ten być opisany w sposób 9

10 jednoznaczny i wyczerpujący, tj. zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie oraz uzupełnienie informacji o następujące dane: 1) dotyczy systemu dla potrzeb CC: - godziny pracy agentów CC, - minimalna, średnia oraz maksymalna liczba agentów pracujących w danym czasie, - liczba rozmów przychodzących (miesięcznie), - średni czas trwania połączenia przychodzącego (miesięcznie), - liczba rozmów wychodzących (miesięcznie), - średni czas trwania połączenia wychodzących (miesięcznie), - liczba połączeń przekierowanych przez CC do PAK (miesięcznie), - liczba połączeń przekierowanych przez CC do SWK (miesięcznie), - wymagana pojemność i liczba skrzynek poczty , - specyfikacji wyposażenia biura i stanowisk pracy CC (co najmniej: ile i jaki typ komputerów, oprogramowania, urządzeń telefonicznych, czy jest sieć LAN, jakie w biurze CC zostały zastosowane urządzenia umożliwiające łączność CC z centrum usługowym Wykonawcy) ze wskazaniem, które elementy tego wyposażenia są własnością Zamawiającego, a które muszą być zapewnione przez Wykonawcę, - czy Zamawiający posiada wersje instalacyjne oprogramowania wykorzystywanego przez CC (aplikacja dostępowa, baza wiedzy i inne wymagane do poprawnej pracy CC), jeżeli nie, to czym dysponuje Zamawiający, - czy Wykonawca posiada pełną dokumentację administracyjną i funkcjonalną ww. oprogramowania, jeżeli nie, to czym dysponuje Zamawiający, - czy Wykonawca posiada pełną dokumentację konfiguracyjną IVR, jeżeli nie, to czym dysponuje Zamawiający; 2) strona internetowa - liczba wejść na stronę internetową, - liczba kont użytkowników założonych na stronie, - liczba redaktorów strony internetowej, - liczba podstron na stronie internetowej, - określenie możliwości i technologii eksportu treści w celu ich ponownego załadowania, 10

11 - czy Zamawiający posiada wersje instalacyjne oprogramowania stanowiącego stronę internetową, jeżeli nie, to czym dysponuje Zamawiający, - czy Wykonawca posiada pełną dokumentację administracyjną i funkcjonalną ww. oprogramowania, jeżeli nie, to czym dysponuje Zamawiający, Zamawiający udostępni pełną dokumentację systemów będących przedmiotem postępowania jako załącznik do SIWZ. Dokumentacja opisuje konfigurację systemu w sposób umożliwiający realizację zamówienia. Zamawiający nie posiada oprogramowania narzędziowego. Oprogramowanie narzędziowe Wykonawca zapewni we własnym zakresie. godziny pracy agentów CC, , minimalna, średnia oraz maksymalna liczba agentów pracujących w danym czasie, minimalna 50, średnia 300, maksymalna 600, liczba rozmów przychodzących (miesięcznie) , średni czas trwania połączenia przychodzącego (miesięcznie), 3 minuty 46 sekund (średni czas 1 połączenia przychodzącego), liczba rozmów wychodzących (miesięcznie) 1 000, średni czas trwania połączenia wychodzących (miesięcznie), 3 minuty 20 sekund (średni czas 1 połączenia wychodzącego), liczba połączeń przekierowanych przez CC do PAK (miesięcznie) 1 000, liczba połączeń przekierowanych przez CC do SWK (miesięcznie) 100, liczba wejść na stronę internetową miesięcznie, liczba kont użytkowników założonych na stronie , liczba redaktorów strony internetowej 40, liczba podstron na stronie internetowej 2000 link do mapy podstron portalu Zamawiający udostępni pełną dokumentację systemów będących przedmiotem postępowania. Dokumentacja opisuje konfigurację systemu w sposób umożliwiający realizację zamówienia. Zamawiający nie posiada oprogramowania narzędziowego. Oprogramowanie narzędziowe Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Pytanie 16 11

12 Dotyczy rozdz. 1.3 OPZ: Prosimy o wyjaśnienie treści OPZ w zakresie sformułowania część serwerową zapewniającą obsługę poszczególnych usług systemu. OPZ powinien w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, określać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący wszystkie wymagania, który mają wpływ na ofertę. Tym samym, OPZ powinien posiadać pełną specyfikację dotyczącą części serwerowej wymaganej przez Zamawiającego do świadczenia usługi. Zamawiający udostępni pełną dokumentację konfiguracji systemów będących przedmiotem postępowania. Dokumentacja opisuje obsługę poszczególnych usług systemu. Pytanie 17 Dotyczy rozdz. 1.3 OPZ: Prosimy o wyjaśnienie treści pkt 3) poprzez określenie zakresu usług objętych zamówieniem, dotyczących stanowisk Konsultantów CC umieszczonych w Biurze Infolinii oraz w punktach PAK/SWK. Czy wykonawca w ramach zamówienia odpowiada za zatrudnienie Konsultantów, zapewnienie biura, niezbędnego sprzętu i innych elementów systemu. Prosimy o dokładne wyspecyfikowanie elementów zamówienia związanych z powyższym wymaganiem. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyposażył stanowiska konsultantów w aparaty VOIP IP funkcjonalnie równoważne do obecnie posiadanych. Obecnie stanowiska w punktach SWK są wyposażone w aparaty telefoniczne AVAJA 4610 SW IP. Wyposażenie w sprzęt komputerowy w tym wszelkie licencje na oprogramowanie na stanowiskach Konsultantów CC umieszczonych w Biurze Infolinii oraz w punktach PAK/SWK nie jest przedmiotem postępowania. Aparaty VoIP Aastra 6755i lub równoważne kompatybilne z przewodowym zestawem słuchawkowym Plantronics dla lokalizacja CC Białystok (40 sztuk). Aparaty zapewnił aktualny Wykonawca, sprzęt musi zostać zwrócony w przypadku wyboru innego Wykonawcy. W lokalizacjach PAK Polska placówki we własnym zakresie zapewniają własne aparaty analogowe współpracujące ze standardem linii PSTN. Zatrudnienie Konsultantów, zapewnienie biura oraz i innych elementów systemu (oprócz aparatów VOIP IP) nie jest przedmiotem postępowania. Pytanie 18 Dotyczy rozdz. 1.3 OPZ: Prosimy o podanie pełnej specyfikacji i wymagań dotyczących sposobu sprzężenia części telekomunikacyjnej z publiczna siecią telefoniczną. Zamawiający udostępni pełną dokumentację konfiguracji systemów będących przedmiotem postępowania. Dokumentacja opisuje obsługę poszczególnych usług systemu. 12

13 Pytanie 19 Dotyczy rozdz. 1.3 OPZ: Prosimy o podanie pełnej specyfikacji oprogramowania narzędziowego wymaganego przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia. Wnosimy, aby dokumentacja oprogramowania narzędziowego stanowiła załącznik do SIWZ. Zamawiający udostępni pełną dokumentację konfiguracji systemów będących przedmiotem postępowania. Dokumentacja opisuje obsługę poszczególnych usług systemu. Pytanie 20 Dotyczy rozdz. 1.3 OPZ: Prosimy o dokładne wskazanie jakie elementy systemu Zielona Linia posiada Zamawiający biorąc pod uwagę sfinansowanie tego systemu ze środków unijnych. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dysponuje wersjami instalacyjnymi oprogramowania systemu, dokumentacją instalacji oraz administrowania. Zamawiający udostępni pełną dokumentację konfiguracji systemów będących przedmiotem postępowania. Dokumentacja opisuje obsługę poszczególnych usług systemu. Pytanie 21 Dotyczy rozdz OPZ: Wnosimy o modyfikację terminu realizacji zamówienia w taki sposób, aby przewidywały one prace przygotowawcze Wykonawcy. Prace przygotowawcze muszą obejmować klika etapów, podczas których Wykonawca będzie stopniowo zgodnie z opracowanym przez niego harmonogramem zgłaszał gotowość poszczególnych elementów infrastrukturalnych i konfiguracyjnych niezbędnych do utrzymania systemu. Brak zastosowania w terminie realizacji czasu na wykonanie prac przygotowawczych uniemożliwia realizację zamówienia innemu wykonawca niż dotychczasowy podmiot, tj. firmę TP (Orange Polska) S.A. Zamawiający nie może wziąć pod uwagę faktu przesunięcia terminu realizacji zamówienia ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej dostępności systemu. Ogłoszenie zamówienia nastąpiło w możliwie najszybszym terminie po zakończeniu prac testowych Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). System ECAM jest zbudowany na infrastrukturze zdalnego Wykonawcy oraz powiązany z CMS Zielonej Linii. Stąd było konieczne sprawdzenie poprawności wszystkich funkcjonalności a następnie ich właściwe opisanie w przedmiocie zamówienia. W celu ułatwienia prac i zapoznania się z systemem na etapie ogłoszenia Zamawiający zapewnił wszystkim Wykonawcom równy dostęp do dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna oraz system są przygotowane w stopniu umożliwiającym Wykonawcy, który posiada odpowiedni potencjał techniczny i zasoby ludzkie bez przeszkód uruchomić system w zadanym terminie. Pytanie 22 13

14 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o podanie pełnej specyfikacji i wymagań dotyczących punktów styku z operatorem świadczącym usługę skróconego numeru Zamawiający udostępni pełną dokumentację systemów jako załącznik do SIWZ. Pytanie 23 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie treści pkt 2), gdyż w jest on sprzeczny z wcześniejszymi zapisami OPZ. Czy Wykonawca ma zapewnić także w ramach zamówienia numer 19524, który jest w dyspozycji TP S.A.? Prosimy o doprecyzowanie wymagania SIWZ w zakresie liczby i długości trwania połączeń w numeru dostępowego W ramach prowadzonego postępowania obowiązkiem Wykonawcy nie jest utrzymanie numeru dostępowego Utrzymanie tego numeru będzie przedmiotem odrębnego postępowania. Pytanie 24 Dotyczy rozdz OPZ: Treść pkt 4) wprowadza wymaganie dotyczące zachowania dotychczasowego sposobu zarządzania menu głosowego w systemie IVR. Wnosimy o uzupełnienie OPZ w celu określenia pełnej specyfikacji aktualnego sposobu zarządzania tym menu. Wymagania dotyczące sposobu zarządzania menu głosowego w systemie IVR zawiera dokumentacja, którą zamawiający udostępni jako załącznik do SIWZ. Pytanie 25 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie którego klienta ma zamawiający na myśli w treści pkt 5). Z treści ww. pkt OPZ biorąc pod uwagę kontekst całej SIWZ wynika, że klientem jest Zamawiający. W rozdz OPZ poprzez klienta należy rozumieć osobę dzwoniącą z zewnątrz zainteresowana informacją udzielaną przez Zieloną Linię. Pytanie 26 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o podanie pełnej specyfikacji aparatów telefonicznych, karty SIM (usług), które są wymagane w pkt 6). Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących aparatów oraz kart SIM. Pytanie 27 14

15 Dotyczy rozdz OPZ: W treści pkt 12) pojawia się zapis Zamawiający wymaga, aby system posiadał łącza zapasowe zgodnie powyższymi wymaganiami. Niestety, w powyższej treści OPZ nie ma żadnego opisu wymagań dotyczących łączy zapasowych. Prosimy o wyjaśnienie treści OPZ w tym punkcie. Zamawiający rozumie, że chodziło o rozdz OPZ pkt 15. Wykonawca zapewni łącze gwarantujące dostępność na poziomie co najmniej 99% czasu w ciągu każdego miesiąca. Zamawiający nie precyzuje pozostałych parametrów łącza takich jak straty pakietów i opóźnienia. Wykonawca zagwarantuje jednak takie parametry jakościowe (straty, opóźnienia) aby zapewnić optymalną pracę. Pytanie 28 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o określenie rozwiązań równoważnych dla warstwy danych (pkt 2). Prosimy o podanie szczegółowych cech wymaganego rozwiązania równoważnego oraz przykładowego katalogu rozwiązań spełniających wymagania Zamawiającego. Zamawiający nie precyzuje rozwiązań równoważnych. Pytanie 29 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o określenie rozwiązań równoważnych dla warstwy logiki (pkt 3). Prosimy o podanie szczegółowych cech wymaganego rozwiązania równoważnego oraz przykładowego katalogu rozwiązań spełniających wymagania Zamawiającego. Zamawiający nie precyzuje rozwiązań równoważnych. Pytanie 30 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o pełną specyfikację oraz określenie schematów pobierania danych do BW, o których mowa w pkt 6). Rozdział opisuje rozwiązania wymagane do realizacji zamówienia. Pytanie 31 Dotyczy rozdz OPZ: W treści pkt 7) pojawia się wymaganie dotyczące modułu uprawnień. Ze względu na fakt, że w żadnym rozdziale ww. moduł nie został opisany prosimy o określenie jego pełnej specyfikacji funkcjonalno-technicznej. Prosi także o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa do tego modułu oraz dysponuje jego wersjami instalacyjnymi, pełnymi danymi dotyczącymi użytkownikami i uprawnieniami oraz dokumentacją administracyjną. Wnosimy, aby dokumentacja administracyjna modułu uprawnień stanowiła załącznik do SIWZ. 15

16 Dokumentacja zastanie udostępniona przez Zamawiającego i będzie stanowiła załącznik do SIWZ. Pytanie 32 Dotyczy rozdz OPZ: Ze względu na fakt, iż liczba użytkowników (dotyczy każdej grupy użytkowników) ma istotny wpływ na koszt ofert prosimy o podanie dokładnej (a jeżeli nie jest to możliwe - maksymalnej) liczby odnośnie każdej kategorii użytkowników. Wymagania dotyczące stanowisk CC oraz SWK są opisane w części OPZ SIWZ. Ilość kont w systemie Bazy Danych Intranet na dzień wynosi Pytanie 33 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wskazanie dokładnej specyfikacji oprogramowania, o którym mowa w pkt 3). Aktualna treść OPZ (użycie sformułowania np. system operacyjny, motor bazy danych, serwer aplikacyjny) nie stanowi jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku wprowadzenia konkretnych nazw produktów prosimy także o podanie ich kryteriów równoważności. Wnosimy, aby dokumentacja administracyjna ww. oprogramowania stanowiła załącznik do SIWZ. Wykonawca zapewni odpowiednie oprogramowanie w celu właściwej realizacji zamówienia. Pytanie Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie sformułowania Wykonawca zapewni w ramach zamówienia sprzęt telefoniczny dla technologii IP w CC Białystok oraz sprzęt telefoniczny dla punktów SWK. Prosimy o podanie dokładnej liczby stanowisk CC oraz specyfikacji sprzętu wymaganego na tych stanowiskach, które musi zapewnić Wykonawca. Aktualna treść OPZ nie stanowi jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Aparaty VoIP Aastra 6755i lub równoważne kompatybilne z przewodowym zestawem słuchawkowym Plantronics dla lokalizacja CC Białystok (40 sztuk). Aparaty zapewnił aktualny Wykonawca, sprzęt musi zostać zwrócony w przypadku wyboru innego Wykonawcy. W lokalizacjach PAK Polska placówki we własnym zakresie zapewniają własne aparaty analogowe współpracujące ze standardem linii PSTN. Obecnie stanowiska w punktach SWK są wyposażone w aparaty telefoniczne AVAJA 4610 SW IP. Wyposażenie w sprzęt komputerowy w tym wszelkie licencje na oprogramowanie na stanowiskach Konsultantów CC umieszczonych w Biurze Infolinii oraz w punktach PAK/SWK 16

17 nie jest przedmiotem postępowania. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyposażył stanowiska konsultantów w aparaty VOIP IP funkcjonalnie równoważne do obecnie posiadanych. Ilości stanowisk CC oraz SWK są podane w w SIWZ w części OPZ. Pytanie 35 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wskazanie wszystkich dodatkowych rozwiązań, o które został wzbogacony system Intra CMS w celu zbudowania Portalu. Aktualna treść OPZ nie stanowi jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Prosimy ponadto o podanie kryteriów równoważności do narzędzia Intra CMS. Wnosimy, aby dokumentacja administracyjna IntraCMS wraz z elementami, o które został wzbogacony, stanowiła załącznik do SIWZ. Zamawiający udostępni jako załącznik do SIWZ dokumentację techniczną do systemu Intra CMS, na którym jest zbudowany portal. Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących narzędzia Intra CMS. Pytanie 36 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie sformułowania Portal internetowy ECAM działa na zasobach ZL. Kto jest właścicielem portalu internetowego ECAM i na czyich zasobach działa ten portal. Czy Wykonawcy zostanie udostępniona wersja instalacyjna portalu oraz niezbędna dokumentacja administracyjna? Wnosimy, aby dokumentacja administracyjna stanowiła załącznik do SIWZ. Portal internetowy ECAM działa na zasobach ZL oznacza, że portal fizycznie zainstalowany jest na serwerze Zielonej Linii a dostęp do niego odbywa się poprzez Bazę danych Intranet oraz Intra CMS Zielonej Linii. OPZ SIWZ opisuje, iż właścicielem portalu internetowego ECAM jest Zamawiający. Zamawiający udostępni system ECAM w postaci obrazów oraz wszelką dokumentację będącą przedmiotem postępowania, jaka jest w jego posiadaniu. Pytanie 37 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie znaczenia i wprowadzenie pełnej specyfikacji Aplikacji Dostępowej, o której mowa w pkt 3) ppkt dotyczący architektury portalu. Aktualna treść OPZ nie stanowi jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Wymagania Aplikacji Dostępowej opisuje dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego. Pytanie 38 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie znaczenia i wprowadzenie pełnej specyfikacji sposobu pobierania ofert z portalu zewnętrznych, o których mowa w pkt 3) ppkt 17

18 dotyczący architektury portalu. Aktualna treść OPZ nie stanowi jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępni dokumentację, zawierającą specyfikację pobierania ofert z portalu zewnętrznego jako załącznik do SIWZ. Pytanie 39 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie znaczenia i wprowadzenie pełnej specyfikacji funkcjonalnej oraz technicznej Bazy Danych Intranet, o której mowa w pkt 3) ppkt dotyczący architektury portalu. Aktualna treść OPZ nie stanowi jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępni dokumentację Bazy Danych Intranet zawierającą pełną specyfikację. Pytanie 40 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o podanie kryteriów równoważności do narzędzia Intra CMS. Wnosimy, aby dokumentacja administracyjna IntraCMS stanowiła załącznik do SIWZ. Dokumentacja techniczna w sposób wyczerpujący opisuje system Intra CMS, na którym jest zbudowany portal. Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących narzędzia Intra CMS Pytanie 41 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dysponuje i udostępni Wykonawcy kody XHTML/CSS/JS, które stanowią podstawę konfiguracyjną CMS. Wnosimy, aby dokumentacja ww. kodów stanowiła załącznik do SIWZ. Zamawiający potwierdza, że posiada kody źródłowe do systemu Zielona Linia, ECAM oraz Bazy Danych Intranet. W dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy aktualną kopię systemu Bazy danych Intranet, która umożliwi Wykonawcy pełne odtworzenie systemu z przekazanej kopii. Kopia systemu Baza danych Intranet zostanie udostępniona na nośnikach DVD. Pytanie 42 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest aktualna i spodziewana do osiągnięcia w trakcie realizacji zamówienia liczba kont pracowników PSZ/OHP. Prosimy także o podanie ww. liczby dla pozostałych grup użytkowników, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego rozdz. OPZ. Liczba użytkowników ma istotny wpływ na koszt oferty ze względu na koszty licencyjne i konfiguracji rozwiązania. 18

19 Ilość kont w Bazie danych Intranet na dzień r. wynosi Szacowana ilość kont do r. wyniesie około Pytanie 43 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie sformułowania Baza Danych Intranet musi być widoczna bezpośrednio w sieci WAN na stanowiskach konsultantów SWK (pkt 7). Prosimy o umożliwienie analizy ww. funkcjonalności Wykonawcy poprzez dostęp do systemu na etapie przed składaniem ofert. Baza Danych Intranet musi być widoczna bezpośrednio w sieci WAN na stanowiskach konsultantów SWK oznacza, że użytkownik może się zalogować do Bazy Danych Intranet z dowolnego miejsca (nie tylko z lokalnej sieci OHP). Pytanie 44 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o doprecyzowanie warunku dotyczącego zapewnienia przestrzeni dyskowej serwerów zapewniających pełne pokrycie zapotrzebowania na dane portalu i intranetu. Aktualna treść OPZ nie stanowi jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający winien określić dokładne warunki techniczne dotyczące przestrzenie dyskowej, które spełnia jego wymagania. Zamawiający informuje, że obecnie Baza Danych Intranet posiada około 1 GB pojemności. Prognozowany wzrost Bazy Danych do r. wynosi około 50 GB (pięćdziesiąt). Pytanie 45 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie sformułowania Baza Danych Intranet musi być widoczna bezpośrednio w sieci WAN na stanowiskach konsultantów SWK (pkt 7). Prosimy o umożliwienie analizy ww. funkcjonalności Wykonawcy poprzez dostęp do systemu na etapie przed składaniem ofert. Baza Danych Intranet musi być widoczna bezpośrednio w sieci WAN na stanowiskach konsultantów SWK oznacza, że użytkownik może się zalogować do Bazy Danych Intranet z dowolnego miejsca (nie tylko z lokalnej sieci OHP). Pytanie 46 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wskazanie dokładnej specyfikacji oprogramowania, o którym mowa w pkt 2) lit. c). Aktualna treść OPZ (użycie sformułowania np. system operacyjny, serwer www) nie stanowi jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku wprowadzenia konkretnych nazw produktów prosimy także o podanie ich kryteriów równoważności. Wnosimy, aby dokumentacja administracyjna ww. oprogramowania stanowiła załącznik do SIWZ. 19

20 Zamawiający udostępni dokumentację techniczną jako załącznik do SIWZ, która opisuje wymagania dotyczące oprogramowania, o którym mowa w pkt 2) lit. c). Pytanie 47 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zewnętrzne łącza internetowe (podstawowe i zapasowe) Portalu muszą mieć gwarantowaną przepustowość co najmniej 25Mb/s (symetrycznie) stanowią przedmiot zamówienia. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o modyfikację przedmiotu zamówienia poprzez jednoznaczne i wyczerpujące określenie tego wymagania. Zamawiający wymaga aby łącze miało gwarantowaną przepustowość 25 Mb/s symetrycznie (download 25Mb/s, upload 25Mb/s). Zamawiający nie precyzuje pozostałych parametrów łącza takich jak straty pakietów i opóźnienia. Wykonawca zagwarantuje jednak takie parametry jakościowe (straty, opóźnienia) aby zapewnić optymalną pracę. Pytanie 48 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie, jakie oprogramowanie do edycji portalu jest wymagane przez Zamawiającego w treści pkt 9). Wnosimy, aby pełna dokumentacja tego oprogramowania stanowiła załącznik do SIWZ. Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie oprogramowania do edycji portalu. Wykonawca zapewni odpowiednie oprogramowanie do edycji wymienionego portalu. Pytanie 49 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wymaganiami zapisanymi w ww. rozdz. OPZ (łącze symetryczne 12 MB/s) z wymaganiem określonym w rozdz OPZ (25 MB/s). Łącze 25Mb/s (symetrycznie) zapewnia połączenie do Data Center, Łącze 12Mb/s (symetrycznie) zapewnia połączenie do Contact Center. Pytanie 50 Dotyczy rozdz z treści OPZ: Wnosimy o wyjaśnienie następującej treści OPZ Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia za pomocą bezpiecznego kanału wirtualnego dostępu do sieci VPN Systemu Zielona Linia dla 1 abonenta. Z powyższego zapisu wynika, że zakres zamówienia dotyczy wyłącznie 1 abonenta, co jest sprzeczne z pozostałymi zapisami OPZ. Jest to dostęp do usługi tylko dla wyznaczonego pracownika firmy. To mobilny dostęp do sieci korporacyjnej instytucji według jego standardu niezależnie od miejsca i technologii 20

21 połączenia. Użytkownik ma mieć możliwość podłączenia się do sieci systemu niezależnie do miejsca w którym się znajduje z wykorzystaniem ogólnie dostępny sieci zewnętrznych. Autoryzacja użytkownika odbywa się na podstawie indywidualnego loginu i hasła. Użytkownik końcowy ma mieć dostęp do zasobów firmy tak jakby pracował podłączony do jej sieci VPN. Połączenie odbywa się na zasadzie tunelowania IP Sec z wykorzystaniem np. bezpiecznego protokołu L2TP Pytanie 51 Dotyczy rozdz z treści OPZ: Wnosimy o wyjaśnienie następującej treści OPZ czas reakcji na zgłoszenie usterki nie powinien przekraczać 30 minut. Czy powyższy zapis wyznacza wyłącznie intencję Zamawiającego (tzn. realny czas zależy tylko i wyłącznie od możliwości Wykonawcy i nie będzie z tytułu opóźnień ponosił negatywnych konsekwencji), czy też jest bezwzględnie wymagany czas reakcji? Czas reakcji na usterki nie powinien przekraczać30 minut oznacza, że jest to bezwzględny czas reakcji przez Wykonawcę na zgłoszone usterki. Pytanie 52 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o podanie dokładnej liczby skrzynek pocztowych oraz ich dokładnej pojemności żądanych przez Zamawiającego w ramach zamówienia. Powyższe wartości mają istotny wpływ na wartość oferty oraz cenę ofertową. Aktualna treść OPZ nie stanowi jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Konta pocztowe na serwerze pocztowym MS Exchange- 60 sztuk o pojemności 300MB każda konta pocztowe na serwerze pocztowym EXIM- 920 sztuk o pojemności 100MB każda Zamawiający informuje iż popełniono pomyłkę pisarską w pkt. Rozdz pkt.7 ) OPZ Zamawiający wymaga dodatkowo w konfiguracji utrzymania minimum 60 kont pocztowych MS Exchange lub równoważnych, a nie wskazanych błędnie 35 skrzynek. Pytanie 53 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wskazanie kryteriów równoważności dla serwera pocztowego dla MS Exchange, który jest wymagany dla 35 kont pocztowych. Prosimy także o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy liczbami nie mniej niż 920 aktywnych skrzynek pocztowych oraz do 35 skrzynek pocztowych), o których mowa w niniejszym rozdz. OPZ. Zamawiający informuje, iż zgodnie z OPZ wymaga zapewnienia minimum 920 kont pocztowych opartych o serwer poczty EXIM lub równoważny oraz informuje, iż popełniono pomyłkę pisarską w Rozdz pkt.7 ) OPZ, Zamawiający wymaga dodatkowo w konfiguracji utrzymania minimum 60 kont pocztowych opartych o serwer poczty MS Exchange lub równoważnych, a nie wskazanych błędnie 35 skrzynek. Zamawiający nie precyzuje kryteriów równoważności dla serwera pocztowego dla MS Exchange. 21

22 Zamawiający nie precyzuje kryteriów równoważności dla serwera pocztowego dla MS Exchange. Pytanie 54 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o podanie pełnej specyfikacji dedykowanego modułu do systemu CC, umożliwiającego komunikację z serwerem Exim z wykorzystaniem protokołów IMAP oraz POP, o którym mowa w pkt 12). Aktualna treść OPZ nie stanowi jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępni pełną dokumentację techniczną. Dokumentacja opisuje w sposób wyczerpujący konfigurację systemów będących przedmiotem zamówienia. Pytanie 55 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o podanie pełnej specyfikacji dedykowanego skryptu, za którego pomocą ma być realizowana obsługa wiadomości w ramach systemu CC, o którym mowa w pkt 13). Aktualna treść OPZ nie stanowi jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępni pełną dokumentację techniczną. Dokumentacja opisuje w sposób wyczerpujący konfigurację systemów będących przedmiotem zamówienia. Pytanie 56 Dotyczy rozdz OPZ: Prosimy o wskazanie dokładnej specyfikacji modułu Aplikacji Dostępowej, o której mowa w pkt 14). Użycie sformułowania odpowiedni nie stanowi jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Rozdział OPZ pkt 13. opisuje w sposób wyczerpujący funkcjonalność modułu Aplikacji Dostępowej. Dokładnej specyfikacji Zamawiający nie precyzuje. Pytanie 57 Dotyczy rozdz. 3.1 OPZ: Prosimy o wyjaśnienie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zmian w panelu administracyjnym portalu, które są wymagane w treści ww. rozdz. OPZ (dotyczy wszystkich ppkt a) f)). W celu opisania wymaganych zmian w sposób wystarczający do przygotowania i złożenia oferty wymagane jest załączenie do OPZ co najmniej projektów wstępnych zmian. Rozdział 3.1 opisuje zmiany w panelu administracyjnym jakie wymaga Zamawiający. Dokładniejszych wymagań Zamawiający nie precyzuje. Pytanie 58 22

23 Dotyczy rozdz. 3.2 OPZ: Prosimy o wyjaśnienie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący wymaganego zakresu wdrożenia oprogramowania do wizualizacji danych, które jest wymagane w treści ww. rozdz. OPZ (dotyczy wszystkich ppkt a) g)). W celu opisania wymaganych zmian w sposób wystarczający do przygotowania i złożenia oferty wymagane jest załączenie do OPZ co najmniej projektów wstępnych zmian oraz pełnej specyfikacji oprogramowania do wizualizacji, które ma dostarczyć Wykonawca. Prosimy także o wyjaśnienie, czy wdrożenie oprogramowania do wizualizacji ma być zrealizowane wyłącznie w czasie realizacji umowy, czy też Zamawiający wymaga przeniesienia praw do korzystania z tego oprogramowania w sposób nieterminowy? Zamawiający wymaga przeniesienia praw do korzystania z oprogramowania do wizualizacji danych w sposób nieterminowy. Zamawiający nie precyzuje narzędzia do wizualizacji danych. Wykonawca zapewni takie oprogramowanie do wizualizacji danych, które spełni wymagania opisane w punkcie 3.2 OPZ. Pytanie 59 Dotyczy rozdz. 3.2 OPZ: Prosimy o wyjaśnienie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący jakiego oprogramowania dla systemów operacyjnych Windows7, Windows 8, Windows 8.1 (ppkt c) Zamawiający wymaga do dostarczenia przez Wykonawcę? W celu opisania wymaganych zmian w sposób wystarczający do przygotowania i złożenia oferty wymagane jest załączenie do OPZ co najmniej pełnej specyfikacji ww. oprogramowania. Prosimy także o wyjaśnienie, czy ww. oprogramowanie ma być dostarczone wyłącznie w czasie realizacji umowy, czy też Zamawiający wymaga przeniesienia praw do korzystania z tego oprogramowania w sposób nieterminowy? Oprogramowanie ma być dostarczone w sposób nieterminowy z przeniesieniem praw na Zamawiającego. Oprogramowanie do wizualizacji danych ma być zgodne z systemami operacyjnymi wymienionymi w rozdz 3.2 OPZ ppkt c. Pytanie 60 Dotyczy rozdz. 5.1 OPZ: Jaki statut posiadać będzie odrębna oferta handlowa, o której mowa w niniejszym rozdz. SIWZ? Czy Wykonawca ma uwzględnić ww. ofertę jako opcję w ramach niniejszego zamówienia? Jeżeli nie, to jaki dalszy tryb postępowania Zamawiający przewiduje po otrzymaniu niniejszej oferty handlowej? Oferta handlowa o której mowa w rozdz. 5.1 OPZ będzie przedmiotem odrębnego postępowania. Pytanie 61 23