URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA MILANÓWKA"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia r. I Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka (BZP ) Zamawiający informuje, że w dniu 20 sierpnia 2012 roku wpłynęły zapytania w sprawie ww. postępowania o niniejszej treści: 1. Dot. opis przedmiotu zamówienia Niniejszym wskazujemy, iż dokonywany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy. Stąd też, na zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, wykorzystania do jego opisania standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie, zrozumiałych dla wszystkich osób trudniących się działalnością w danej branży. W związku z niedostatecznym opisem przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: a) Zamawiający w rozdz. III Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań, pkt. 2 SIWZ wskazał, iż dane systemu mają być przechowywane w relacyjnej bazie danych na serwerze SQL. Prosimy o wyraźne i jednoznaczne określenie czy Zamawiający wymaga, aby dane systemu były przechowywane na serwerze Zamawiającego czy na serwerze Wykonawcy? b) Jeżeli Zamawiający stawia wymóg, iż dane systemu winny znajdować się na zewnętrznym centrum kolokacyjnym prosimy o wskazanie czy cena za hosting winna być wliczona w cenę licencji?

2 c) Jeżeli Zamawiający stawia wymóg, aby dane systemu były przechowywane na serwerach Zamawiającego to prosimy o udostępnienie jego specyfikacji technicznej. d) Prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga, aby aplikacje będące przedmiotem zamówienia, tj. platforma oświatowa, planowanie organizacji placówki, planowanie cyklu budżetowego i analizy budżetowej, planowanie lekcji i zastępstw, sekretariat, edziennik, świadectwa oraz program do obsługi szkolnej biblioteki były aplikacjami napisanymi w technologii internetowej (tj. uruchamiane i obsługiwane tylko przez przeglądarkę internetową) czy też mają być aplikacjami instalowanymi na komputerach? e) Czy jeśli zamawiający ma na myśli aplikacje internetowe działające w przeglądarkach internetowych to winne one dotyczyć wszystkich dostępnych przeglądarek internetowych, tj. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari? f) Czy zamawiający wymaga, aby system elektronicznego dziennika posiadał możliwość dokumentowania prowadzenia indywidualnego toku nauczania? Wskazujemy, iż brak powyższej funkcjonalności skutkuje brakiem możliwości prowadzenia elektronicznej dokumentacji w przypadku ucznia z indywidualnym trybem nauczania. g) Ponieważ w szkołach zdarzają się nieobecności nauczycieli i związane z tym zastępstwa, na których nauczyciele muszą odnotowywać lekcje, frekwencję a także oceny prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga, aby system rejestrował, który nauczyciel wpisał daną ocenę a przy wyświetleniu oceny przez rodzica, aby była widoczna informacja że dana ocena była wystawiona podczas nieobecności nauczyciela i wpisana przez nauczyciela który standardowo danej lekcji nie naucza? h) Czy Zamawiający wymaga, aby było możliwe rejestrowanie ocen opisowych uczniów klas 1-3? Czy Zamawiający będzie wymagać, aby w systemie dziennika elektronicznego był zawarty schemat oceniania opisowego z podziałem na obszary edukacyjne oraz konkretne umiejętności uczniów? i) W związku z brakiem w SIWZ informacji nt. okresu na jaki ma zostać udzielona licencja na zakupione aplikacje prosimy o jego precyzyjne określenie. Wskazujemy, iż powyższa informacja jest niezbędna do prawidłowego oszacowania wartości oferty.

3 W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż: Ad. 1 a) Dane systemu mają być przechowywane na serwerze wykonawcy. Ad. 1 b) Tak, cena za hosting powinna być wliczona. Ad. 1 c) Zamawiajcy nie stanawia wymogu, aby dane systemu były przechowywane na serwerach zamawiajcego. Ad.1 d) Zamawiający wymaga, aby aplikacje były uruchamiane poprzez przeglądarkę internetową. Ad. 1 e) Powinny one dotyczyć powszechnie używanych przegldarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox. Ad. 1 f) Zamawiajcy nie wymaga, aby system elektronicznego dziennika posiadał możliwość dokumentowania prowadzenia indywidualnego toku nauczania. Ad. 1 g) Zamawiajcy wymaga aby widoczna była informacja, że dana ocean była wystawiona podczas nieobecności nauczyciela i wpisana przez nauczyciela który standardowo danej lekcji nie naucza. Ad. 1 h) Zamawiajacy wymaga, aby było możliwe rejestrowanie ocen opisowych uczniów klas 1-3. Oraz aby był zawarty schemat oceniania opisowego z podziałem na obszary edukacyjne oraz konkretne umiejętności uczniów. Ad. 1 i) Zamawiajcy wymaga, aby licencja na zakupione aplikacje była udzielona na okres 5 lat. 2. Dot. warunków SIWZ a) Zgodnie z informacją zawartą na str. 5 SIWZ Wymagania co do harmonogramu realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby przeprowadzenie realizacji zamówienia odbyło się w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. Równocześnie na str. 19 SIWZ. Pkt. 5 Termin wykonania zamówienia Zamawiający zawarł informację, iż dostarczenie, zamontowanie i wdrożenie przedmiotu umowy winno nastąpić do r. Prosimy o precyzyjne określenie terminu, w jakim ma nastąpić wykonanie umowy. b) Zgodnie z informacją zawartą na str. 31 SIWZ, pkt. 12 Informacja o dopuszczeniu składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuścił do składania ofert częściowych równocześnie zamieszczając na str. 38 pkt. 25 informację, iż nie dopuszcza także wykonania przedmiotu zamówienia przy

4 udziale podwykonawców. Tymczasem w rozdz. III SIWZ stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia znajdujemy informację, iż przedmiot zamówienia obejmuje min. aplikacje związane z organizacją placówki, planowaniem budżetu, kadrowopłacowe, dziennikiem elektronicznym czy programem do obsługi szkolnego sekretariatu czy biblioteki. W związku z faktem, iż na rynku producentów oprogramowania dla oświaty istnieje bardzo ograniczona liczba wykonawców, którzy w swojej ofercie posiadają wszystkie wymagane przez Zamawiającego aplikacje zwracamy się o zmianę SIWZ w przedmiotowym punkcie i dopuszczenie składania ofert częściowych. Pozwoli to na złożenie ofert większej ilości wykonawców i pozostanie w zgodzie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, który to nakłada na Zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. c) Zgodnie z informacją zawartą na str. 19 pkt. 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków ppkt. 1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w zakresie wykonania minimum 2 zamówień polegających na wdrożeniu i uruchomieniu ( ) zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie oświatą Prosimy o określenie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie oświatą. Wskazujemy, iż nie istnieje definicja wzmiankowanego pojęcia. Tak lakoniczne określenie warunku udziału w postępowaniu prowadzić będzie zatem do sytuacji, w której Zamawiający arbitralnie będzie decydował czy dany wykonawca spełnił warunki zawarte w SIWZ, czy też nie. Wskazujemy, iż opis oceny spełnienia warunków winien być sformułowany w sposób obiektywny podyktowany specyfiką zamówienia, jego zakresem i stopniem złożoności. d) Prosimy o zamieszczenie projektu umowy, która ma być podpisana z wybranym wykonawcą. Informujemy, iż do dnia r. Zamawiający na stronie nie zamieścił wzoru projektu umowy, mimo iż zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt.16 ustawy Pzp był do tego zobowiązany. Przypominamy, iż ogłoszenie dotyczącego przedmiotowego postępowania ukazało się w BZP w dniu r. i zgodnie z zapisami ustawy Zamawiający był zobowiązany do niezwłocznego umieszczenia dokumentacji

5 dotyczącej przedmiotowego postępowania na swojej stronie internetowej. Niezachowanie tegoż warunku należy bezsprzecznie uznać za przesłankę wypełniającą przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 prawa zamówień publicznych, który nakłada na zamawiającego obowiązek unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowym postępowaniu zamawiający aby zadośćuczynić przejrzystym zasadom udzielania zamówień publicznych, które przyświecały powstaniu ustawy Prawo zamówień publicznych winien niniejsze postępowanie unieważnić. W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż: Ad. 2 a) Dostarczenie, zamontowanie i wdrożenie przedmiotu umowy winno nastpić w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Ad. 2 b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiajcy dopuszcza udział podwykonawców. Ad. 2 c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w zakresie wykonania minimum 2 zamówień polegających na wdrożeniu i uruchomieniu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzaniem oświatą w skład którego weszły co najmniej niżej wymienione moduły: planowanie organizacji placówki, planowanie cyklu budżetowego i analizy budżetowej, planowanie lekcji i zastępstw, sekretariat, edziennik, świadectwa oraz program do obsługi szkolnej biblioteki. Ad. 2 d) Zamawiajcy informuje, iż brakujące załączniki zostały umieszczone o godzinie 12:49. W związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do roku do godziny 12:00. Z poważaniem Przewodniczący Komisji Przetargowej -/- Andrzej Olszak

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 14.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Powiat Otwocki. Otwock, dnia 30 marca 2015r.

Powiat Otwocki. Otwock, dnia 30 marca 2015r. Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych Biuro Zamówień Publicznych ul. Komunardów 10, 05 400 Otwock tel. (22) 788-15-34,35,37 w 378 fax (22) 788-15-34,35,37 w 378 www.powiat-otwocki.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Województwo Łódzkie. Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zamawiający: Województwo Łódzkie. Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Zamawiający: Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny, Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Data publikacji 2014-11-06 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Dostawa Licytacja elektroniczna ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Sygn. akt: KIO 2826/14 WYROK z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania.

zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania. Odpowiedzi Organizatora postępowania na pytania Wykonawców do treści Zaproszenia w postepowaniu GKP/SYS/0087/2014, którego przedmiotem jest Budowa prywatnej chmury obliczeniowej. 1. Pytanie Wykonawcy Jaki

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 4/dost./2009 BA/zp/47892/2009 Warszawa, dnia 2 marca 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 4/dost./2009 BA/zp/47892/2009 Warszawa, dnia 2 marca 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 4/dost./2009 BA/zp/47892/2009 Warszawa, dnia 2 marca 2009 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo