BDG.WZP JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r."

Transkrypt

1 BDG.WZP JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie funkcjonalności serwisów internetowych MNiSW wraz z 24 miesięcznym hostingiem, serwisem i wsparciem technicznym. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonym wyjaśnieniem. Pytanie 1: W rozdziale XV punkcie 1, podpunkcie 3 - piszą Państwo o audytach przeprowadzonych przez firmy zewnętrzne. Czy są jakieś formalne wymogi tych audytów? Jeśli tak, to gdzie są one opisane. Czy też chodzi o audyty wykonane przez zewnętrzne podmioty wobec Oferenta i nie są one uszczegółowione. Chodzi o audyty wykonane przez podmioty zewnętrzne, niezależne wobec oferenta, dotyczące dostępności serwisów. Niektóre serwisy po przygotowaniu są poddawane audytowi dostępności wtedy zamawiający publikuje taki audyt na stronie i to jest dodatkowy dowód jakości. Nie ma żadnych wskazań prawnych dotyczących tego, kto może przeprowadzić audyt, jednak na rynku działają różni specjaliści i jeśli w momencie budowy serwisu ich uwagi są uwzględniane (chodzi tu o wskazanie różnych pułapek, w które wpadają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności), to serwis zyskuje. Pytanie 2: 1. Czy na przebudowanej stronie mają się znaleźć rotatory? 2. Czy na przebudowanej stronie ma się znaleźć moduł kalendarza? 3. Na stronie html znajduje się funkcjonalność tabele danych. Informacje są wyświetlane w formie paginowanej tabeli. Nad tabelą umieszczona jest wyszukiwarka przeszukująca tabelę. Czy na przebudowanej stronie też ma się znaleźć taka funkcjonalność? 4. Czy na przebudowanej stronie - Baza ogłoszeń - ma się znaleźć funkcjonalność umożliwiająca zakładanie kont i logowanie się użytkowników zewnętrznych?

2 Tak. Wszystkie wymienione elementy oraz funkcjonalności muszą znaleźć się w przebudowanych i unowocześnionych serwisach Zamawiającego. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ, Dział I) Zamawiający oczekuje uporządkowania treści i artykułów zgromadzonych w serwisach internetowych z zachowaniem dotychczasowych funkcjonalności tych serwisów. Pytanie 3: w dokumentacji przetargowej SIWZ: Jakość oceniana będzie na podstawie dokumentów audytu/oceny przynajmniej jednego ze wskazanych serwisów internetowych wykonanych przez zewnętrznych audytorów, a dostarczonych przez Wykonawcę" [SIWZ, str.16 3)]. Nie ma żadnych wskazań prawnych dotyczących tego, kto może przeprowadzić audyt, jednak na rynku działają różni specjaliści i jeśli w momencie budowy serwisu ich uwagi są uwzględniane [Odpowiedzi na pytania Wykonawców pytanie nr 2 z dnia r]. Mając na uwadze powyższe zapisy Wykonawca domniemuje, iż wspomniani specjaliści (zewnętrzni audytorzy) powinni posiadać stosowne kwalifikacje. Czy wystarczające będzie, gdy specjaliści (zewnętrzni audytorzy) będą członkami organizacji/forum na rzecz dostępności serwisów internetowych lub innej podobnej organizacji np. Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni czy Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Czy interpretacja Wykonawcy jest poprawna? Tak, poprawna. Istota warunku jest danie Wykonawcy możliwości przedstawienia dowodów na to, że serwis, który budował, powstawał w warunkach dbałości o potrzeby osób niepełnosprawnych. Pytanie 4: w dokumentacji przetargowej SIWZ: DEMO CMS a w postaci odnośnika do strony internetowej lub płyty CD / DVD wraz ze środowiskiem lokalnym umożliwiającym samoinstalację na komputerze z systemem Windows 7 wraz z instrukcją w języku polskim" [SIWZ, str.12 3) b)]. UWAGA: nie przedłożenie powyższych dokumentów pkt 3 ppkt a)-d) skutkować będzie odrzuceniem oferty [SIWZ, str.12 3) UWAGA]. UWAGA: dokumenty wymienione w punkcie 2-4 składane do postępowania podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert: Parametry techniczne, Jakość oraz Funkcjonalność, dlatego nie ma możliwości ich uzupełnienia w terminie późniejszym na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż naruszałoby to sformułowaną w art. 7 ustawy Pzp zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji. Niezłożenie któregoś z elementów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 powyżej, spowoduje odrzucenie oferty. [SIWZ, str.17 4) UWAGA]. Mając na uwadze powyższe zapisy, dostarczenie stosownego instalatora lub ewentualna możliwość pobrania instalatora z linku w momencie otwarcia ofert są racjonalnym zabezpieczeniem przed dokonywaniem zmian przez Wykonawców w oprogramowaniu już po terminie otwarcia ofert, kiedy to będą szczegółowo badane. Wykonawca domniemuje, iż w ramach wspomnianego DEMO CMS a należy więc dostarczyć nie link do działającego CMSa, który mógłby ulegać ulepszeniom w trakcie badania ofert, ale link do instalatora CMS lub płytę CD/DVD wraz ze środowiskiem lokalnym

3 umożliwiającym samoinstalację na komputerze z systemem Windows 7 wraz z instrukcją w języku polskim. Czy interpretacja Wykonawcy jest poprawna? Zamawiający dopuszcza zarówno demo CMS-a w postaci zamkniętego instalatora, jak również w postaci linku do strony wraz z dostępem do panelu administracyjnego zaproponowanego rozwiązania CMS. Dostęp do panelu administracyjnego powinien zostać przydzielony z najwyższymi możliwymi uprawnieniami. Serwis testowy (demo CMS-a dostępne online) nie może ulec zmianie przed upływem terminu związania ofertą. Dokumentem w tym przypadku jest link z danymi do logowania lub płyta CD/DVD. Pytanie 5: Prosimy o doprecyzowanie zakresu instrukcji, która ma być dostarczona z instalatorem/ linkiem do instalatora: DEMO CMS a w postaci odnośnika do strony internetowej lub płyty CD / DVD wraz ze środowiskiem lokalnym umożliwiającym samoinstalację na komputerze z systemem Windows 7 wraz z instrukcją w języku polskim" [SIWZ, str.12 3) b)]. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia: a) instrukcji instalacji CMSa w języku polskim b) instrukcji użytkownika CMSa w języku polskim c) obu instrukcji tj. instalacji CMSa, jak i instrukcji użytkownika w języku polskim. Wykonawca domniemuje, iż w ramach wspomnianej instrukcji należy dostarczyć instrukcję instalacji CMSa w języku polskim oraz instrukcję użytkownika w języku polskim. Czy interpretacja Wykonawcy jest poprawna? Ocenie podlega funkcjonalność systemu CMS, więc także to, jak komisja poradzi sobie z przedstawioną próbką CMS. Zamawiający uważa, że to, jakie instrukcje są potrzebne do prawidłowego posłużenia się próbką, zależy od Wykonawcy. Pytanie 6: W jakiej technologii wdrożone są obecne systemy zarządzania treścią? Czy zostanie przedstawione ich szczegółowa dokumentacja techniczna? Komercyjny CMS przygotowany przez obecnego dostawcę usługi. Oparty o technologie PHP, JavaScript, HTML. Pytanie 7: Czy możemy prosić o wyjaśnienie poniższego punktu? Co tutaj mamy sprawdzać? User Experience? Układ treści i użyteczność serwisu podczas badania UX? Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (...) przeprowadzi, na własny koszt, badanie poprawności wdrożenia rozwiązań w oprogramowaniu interfejsowym przy wykorzystaniu testów akceptacyjnych udostępnionych przez Zamawiającego. Badanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przeprowadzone zostanie w celu zapewnienia

4 interoperacyjności systemów teleinformatycznych używanych do wykonania przedmiotu umowy. Przede wszystkim chodzi o rozwiązania, które nie pozbawią osób niepełnosprawnych możliwości wykonywania prac z tym CMS-em. Pytanie 8: Czy obecny CMS posiada wszystkie funkcjonalności wymienione w SIWZ? M.in. poniższe: - narzędzie umożliwiające tworzenie słownika metatagów (słów kluczowych, opisów), które będzie można przypisywać do artykułu tworzonego przez redaktora. - powinna istnieć możliwość eksportu danych z wypełnionych formularzy do pliku CSV. Dodatkowo strona musi zawierać możliwość wyeksportowania kalendarza do otwartego formatu. - CMS musi posiadać moduł newslettera. - System powinien pozwalać na dodanie do artykułu, wybranej kategorii opcji do druku oraz do PDF. - rozbudowana wyszukiwarka o funkcjonalnościach opisanych w SIWZ - Wyszukiwanie głosowe na urządzeniach mobilnych z zastosowaniem mechanizmów opartych natechnologiach rozpoznawania mowy. System powinien prawidłowo interpretować semantykę języka polskiego. - System musi umożliwiać tworzenie interaktywnych formularzy i ankiet, które będą wypełniane przez zewnętrznych użytkowników. Nie wszystkie. W szczególności nie pozwala na tworzenie słownika metatagów, choć pozwala na dodawnie tagów. Także wyszukiwarka nie spełnia funkcjonalności opisanych w SIWZ. Pytanie 9: dokumentacji przetargowej SIWZ: Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane na podstawie analizy konstrukcji serwisów internetowych spełniających wymogi dostępności, zrealizowanych przez Wykonawcę, a przedstawionych w postaci minimum jednego, a maksymalnie pięciu adresów serwisów internetowych" [SIWZ, str.16 2)] Mając na uwadze powyższe zapisy Wykonawca domniemuje, iż w wspomniane serwisy internetowe zgodnie z przyjętą ogólnie definicją posiadają co najmniej: - powiązane ze sobą elementy podstrony, - panel administracyjny pozwalający na administrację portalem, - formularze, - menu, - oraz zostały wykonane dla podmiotów trzecich przez Wykonawcę. Czy interpretacja Wykonawcy jest poprawna? W tym wypadku panel administracyjny nie jest konieczny. Ocenie podlegają kompletne, działające i spełniające swoje role serwisy przygotowane dla podmiotów trzecich, które

5 stanowią próbkę możliwości Wykonawcy w tworzeniu dostępnych serwisów internetowych i sposobów radzenia sobie z potrzebami użytkowników. Agnieszka Jędrzejczyk (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 14.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie funkcjonalności serwisów

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013.

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013. Biuro Informatyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 22.10.2013 r. Uprzejmie proszę o przedstawienie Państwa oferty na wdrożenie

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska

Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska Strona1 Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska Obecnie serwis Barometr zawodów Małopolska znajduje się pod adresem www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl i:

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1982/13 WYROK z dnia 4 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-12/2012 Warszawa, 2012-06-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Zarządzania Wiedzą Normalizacyjną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo