Warszawa, 22 czerwca 2015 r. Do Uczestników postępowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 22 czerwca 2015 r. Do Uczestników postępowania"

Transkrypt

1 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, 22 czerwca 2015 r. BDG WZP Warszawa Tel Al. Solidarności 77 Fax Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie łączności telefonicznej i transmisji danych oraz łącza dla serwera pocztowego poniżej przedstawiam treść złożonych pytań wraz z odpowiedzią: Pytanie nr 1: Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Zamówienia prawo bezpłatnego dostępu i korzystania z powierzchni oraz zasilania niezbędnych do zainstalowania oraz korzystania z urządzeń do świadczenia Usługi w lokalizacjach wskazanych w OPZ? Pytanie nr 2: W związku z koniecznością sprawdzenia warunków technicznych we wskazanych lokalizacjach Zamawiającego prosimy o zmianę terminu składania ofert na nie wcześniej niż 2 lipiec 2015 roku. Wskazany termin na złożenie oferty uniemożliwia weryfikację warunków technicznych przez potencjalnego Wykonawcę, poza tym, który już Usługę Świadczy. Wskazany termin jest wystarczający. Pytanie nr 3: Zamawiający oczekuje 14 dniowego uruchomienia usług od daty zawarcia umowy. Wskazany termin umożliwia takie prace jedynie obecnemu dostarczycielowi Usług. Zaprojektowanie oraz zestawienie łącz do transmisji danych oraz łącza dla serwera pocztowego wymaga przynajmniej 45 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności Warszawa Tel. centr. (+48 22) Infolinia obywatelska

2 dni roboczych. Prosimy o zmianę terminu uruchomienia usług na 45 dni roboczych od podpisanie umowy. Wskazany termin jest wystarczający. Pytanie nr 4: Czy transmisja danych pomiędzy lokalizacjami ma być realizowana jako sieć IP VPN? Zamawiający nie narzuca konkretnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie. Pytanie nr 5: Czy transmisja danych pomiędzy lokalizacjami ma być realizowana jako transmisja danych w drugiej warstwie sieciowego modelu ISO/OSI? Zamawiający nie narzuca konkretnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie. Pytanie nr 6: W związku z zapisem o treści Budynek przy ul. Wierzbowej 5 we Wrocławiu jest własnością Zarządu Zasobu Komunalnego Jednostki Budżetowej Gminy Wrocław. Adres właściciela obiektu: ul. Św. Elżbiety 3, Wrocław. Pomieszczenia wynajmowane przez BRPO w budynku przy ul. Wierzbowej 5 we Wrocławiu posiadają wewnętrzną sieć teleinformatyczną, której właścicielem jest BRPO. Sieć zostanie udostępniona Wykonawcy, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy udostepnienie sieci nie będzie się wiązało z poniesieniem kosztów z tego tytułu po stronie Wykonawcy. Pytanie nr 7: W związku z wymaganiem: Usługodawca zapewni monitoring wszystkich usług oraz gwarancję dostępności (SLA) na poziomie >99% przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy wymagany poziom parametru SLA dotyczy wszystkich usług łącznie, czy każdej z osobna

3 Monitoring wszystkich usług oraz gwarancja dostępności (SLA) na poziomie >99% przez cały okres trwania umowy dotyczy wszystkich usług łącznie. Pytanie nr 8: W związku z wymaganiem o treści: Budynek w Warszawie przy Al. Solidarności 77 cyfrowe łącze PRA z usługą DDI z zakresem 300 numerów. Zamawiający wymaga przeniesienia do sieci wykonawcy, na jego własny koszt, bez spowodowania przerw w realizacji połączeń, aktualnie użytkowanej numeracji dostarczonej przez operatora T-Mobile Poland Sp. z o.o. (dawniej GTS Poland Sp. z o.o.). Zakres numeracji: do , do , do Zamawiający wymaga również przeniesienia do sieci wykonawcy, na jego własny koszt, bez spowodowania przerw w realizacji połączeń, aktualnie użytkowanych numerów abonenckich operatora T-Mobile Poland Sp. z o.o. (dawniej GTS Poland Sp. z o.o.) w liczbie 3 szt. Są to numery: , , Numery te mogą funkcjonować na w/w łączu cyfrowym w miejscu 3 numerów spośród 300 numerów podlegających zamówieniu. w zakresie przeniesienia numeracji bez powodowania przerw w realizacji połączeń, powtórzonego następnie w zapisach dotyczących lokalizacjach w Budynku w Warszawie przy ul. Długiej 23/25, Wrocław, ul. Wierzbowa 5, Gdańsk, ul. Chmielna 54/57 oraz Katowice, ul. Jagiellońska 25 oraz powtórzonego następnie w sformułowaniu - przeniesienia przez Wykonawcę na jego własny koszt, bez spowodowania przerw w realizacji połączeń, numeracji Zamawiającego podlegającej przeniesieniu z sieci dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego T-Mobile Poland Sp. z o.o. (dawniej GTS Poland Sp. z o.o.) wnosimy o usunięcie tego wymagania jako sprzecznego z Istniejącym porządkiem prawnym. Zwracamy uwagę, że kwestie przeniesienia numeracji są uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych wydanego na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U Nr 171, poz.1800 z późn.zm.), w szczególności w zakresie kwestionowanego zapisu znaczenie ma 10 ust 8 pkt 2 przywołanego Rozporządzenia w myśl którego: Przeniesienie przydzielonego numeru nie może powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż: ( )24 godziny, liczone od określonego w umowie, o której mowa w ust. 5, dnia rozpoczęcia świadczenia tych usług w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4 Pod pojęciem bez spowodowania przerw w realizacji połączeń Zamawiający rozumie przeniesienie numerów zgodnie z terminami wskazanymi w prawie powszechnie obowiązującym. Pytanie nr 9: W związku z wymaganiem: Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji usługi oraz zrealizuje usługę przyłączenia tych urządzeń do sieci lokalnej zamawiającego. Ww. urządzenia pozostają własnością Wykonawcy i zostaną przez niego zabrane po zakończeniu umownego okresu świadczenia usługi., wnosimy o wyjaśnienie, czy usługa dostępu do sieci Internet ma być zakończona routerem CE, czy dostarczona w formie Interfejsu RJ45 do którego Zamawiający dołączy swoje urządzenie brzegowe. Usługa dostępu do sieci Internet ma być zakończona routerem CE lub innym urządzeniem umożliwiającym świadczenie usług przez Wykonawcę. Pytanie nr 10: Nawiązując do wymagania o treści: Wykonawca zapewni bezpieczeństwo sieci Zamawiającego poprzez urządzenie/urządzenia typu firewall zainstalowane na styku Internetu i LAN. Urządzeniem/urządzeniami zarządza Wykonawca przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zrealizuje uruchomienie usługi nie później niż 2 tygodnie od daty podpisania umowy., zwracamy się o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza alternatywną realizację ochrony Firewall tj. realizowanej na zasobach operatora, jak również, w związku z wymaganiem: W przypadku konieczności uzyskania zezwoleń na instalację urządzeń np. anten od administratorów budynku, konserwatora zabytków, czy innych, obowiązek ten ciąży na Wykonawcy. W związku z faktem, że wydanie decyzji administracyjnej następuje do 30 dnie wnosimy o przesunięcie terminu uruchomienia usługi na czas niezbędny do uzyskania niezbędnych zezwoleń. Pytanie nr 11: W związku z wymaganiem określonym w 1. Przedmiot Umowy o treści: Przedmiotem umowy jest zapewnienie łączności telefonicznej i transmisji danych pomiędzy lokalizacjami BRPO oraz - 4 -

5 łącza dla serwera pocztowego, realizacja połączeń telefonicznych wychodzących i przychodzących zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy i Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy oraz Cennikami i Regulaminami świadczenia usług Wykonawcy stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy, wnosimy wobec braku wzmianki w Opisie Przedmiotu Zamówienia o parametrach łącza dla serwera pocztowego wnosimy w związku z treścią art. 29 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stawiającego wymóg opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący o podanie parametrów łącza dla serwera pocztowego. Pytanie nr 12: W związku z treścią 1 ust 2 Usługa świadczona w ramach niniejszej umowy ma zapewnić, między innymi, łączność głosową oraz dostęp do zasobów Internetu dla wyznaczonej grupy numerów oraz zachowanie dotychczas używanych numerów telefonicznych., zwracamy się o wyjaśnienie, czy przedmiotem zamówienia są również usług wdzwanianego dostępu do Internetu. Pytanie nr 13: W związku z kolizyjnym brzmieniem zapisów opisu przedmiotu zamówienia: Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące od daty produkcyjnego uruchomienia łączy, objętych opłatami abonamentowymi, potwierdzone protokołem uruchomienia usług podpisanym przez obie Strony. Należy doliczyć czas uruchomienia usług obejmujący instalacje, konfiguracje i niezbędne testy w wymiarze do dwóch tygodni od daty zawarcia umowy bez dodatkowych opłat. W stosunku do brzmienia 1 ust 3 Projektu Umowy Umowa obowiązuje przez okres 24 miesiące od daty podpisania przez Strony protokołu uruchomienia usług lub do wyczerpania wartości brutto umowy, określonej w 3 ust. 1, wnosimy o wyjaśnienie, który zapis jest wiążący dla Wykonawcy. Świadczenie usług w terminie do 24 miesięcy od daty od daty podpisania przez Strony protokołu uruchomienia usług przy czym: a) uruchomienie usług w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy, - 5 -

6 b) wykonywanie usług w terminie do 24 miesięcy (24 miesięczne okresy rozliczeniowe) od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu uruchomienia usług. Ewentualnie krótszy termin uruchomienia wszystkich usług spowoduje szybsze obowiązywania terminu określonego w pkt. b. Pytanie nr 14: W związku z treścią 2 - Realizacja i odbiór Przedmiotu Umowy ust 3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia w terminie uzgodnionym z Wykonawcą pomieszczeń oraz instalacji niezbędnych do prawidłowego podłączenia i uruchomienia urządzeń i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy (nie dotyczy pomieszczeń podmiotów trzecich)., wnosimy o doprecyzowanie jakie pomieszczenia podmiotów trzecich ma Zamawiający na myśli i jaki jest ich wpływ na przedmiot umowy, w szczególności czy w trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą po stronie Wykonawcy zaistnieć okoliczności generujące dodatkowe koszty w związku z korzystaniem z tych pomieszczeń. Pytanie nr 15: W związku z wymaganiem 2 ust 5 Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na koszt własny uszkodzeń, awarii, które uniemożliwiają pracownikom Biura RPO prawidłowe korzystanie z usług objętych niniejszą umową., wnosimy o zmianę treści przedmiotowej regulacji w ten sposób aby usunięcie na koszt własny uszkodzeń i awarii nastąpi z wyłączeniem sytuacji w których zdarzenia te zaistniały z winy Zamawiającego. Pytanie nr 16: Nawiązując do zapisów 6 Dostęp do informacji niejawnych oraz ochrona danych osobowych ust. 4 pkt 2 Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać w toku realizacji Umowy, obowiązujących u Zamawiającego zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego oraz odpowiada w tym zakresie za pracowników, którzy w jego imieniu wykonują zadania na rzecz Zamawiającego. Informacje niezbędne do realizacji Umowy Wykonawca udostępni wyłącznie tym swoim pracownikom, - 6 -

7 którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych pracownikom informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań: zwracamy się w związku z treścią art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o załączenie do dokumentacji w formie załącznika tekstu obowiązujących u Zamawiającego zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych Wskazane powyżej regulacje i zasady udostępnione zostaną tylko wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pytanie nr 17: W związku z treścią 10 - Odstąpienie od Umowy ust 1 lit b Zamawiający może odstąpić od umowy: ( ) w razie otrzymania pisemnej informacji Ministra Finansów o braku środków na realizację przedmiotu Umowy spowodowanych zmniejszeniem budżetu Zamawiającego na dany rok kalendarzowy w zakresie przedmiotowego zamówienia - w terminie do 21 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tej okoliczności, wnosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu jako sprzecznego z art Kodeksu Cywilnego w związku z art. 139 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwracamy uwagę, że to na Zamawiającym leży obowiązek zapłaty za świadczenia, zatem ogłaszając postepowanie winien on zapewnić budżet na poczet usług które zamierza nabyć. Przenoszenie ryzyka gospodarczego na Wykonawcę nie ma żadnego uzasadnienia leży w głębokiej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, oraz rygoru sformułowanego art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem zapisem tym Zamawiający stworzył stan, w którym zakres czasowy świadczenia usługi nie został określony w sposób jasny i dokładny. UWAGA: Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ /-/ Michał Jasiński (podpis na oryginale dokumentu w aktach sprawy) - 7 -

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 06.03.2014 r. Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa. znak sprawy: URE BDG 260/01/2014

Warszawa, dn. 06.03.2014 r. Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa. znak sprawy: URE BDG 260/01/2014 Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa Warszawa, dn. 06.03.2014 r. znak sprawy: URE BDG 260/01/2014 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Urząd Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

PYTANIE NR 2 : Czy połączenia realizowane poprzez łącze ISDN PRA mają być rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego?

PYTANIE NR 2 : Czy połączenia realizowane poprzez łącze ISDN PRA mają być rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego? Mińsk Mazowiecki, dnia 7 kwietnia 2014 r. I.272.3.2014 Wykonawcy wszyscy Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: Świadczenie usług połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY /dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro/

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY /dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro/ znak: WI.261.1.2015 Warszawa, dnia 20.08.2015 r. Zainteresowani Wykonawcy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY /dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro/ Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.)

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.) Lublin, 6 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-4-37/13 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

DZP-827/2012 Kraków, 26.07.2012 r.

DZP-827/2012 Kraków, 26.07.2012 r. DZP-827/2012 Kraków, 26.07.2012 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania o nr DZP-291-1174/2012 Kompleksowe zabezpieczenie łączności w zakresie telefonii stacjonarnej w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30.

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30. D.XXIII-350/10/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w odpowiedzi na pytania przesłane do przetargu nieograniczonego DXXIII 350/10/2013 na Zapewnienie światłowodowych łącz internetowych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb oraz Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 tel. 22 578-47-01/02 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl fax 22 578-47-47 Nr konta: NBP O/O Warszawa 85101010100139832230000000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03 września 2015 r. Do Uczestników postępowania

Warszawa, dnia 03 września 2015 r. Do Uczestników postępowania BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, dnia 03 września 2015 r. BDG WZP.261.25.2015 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Do Uczestników postępowania

Do Uczestników postępowania Warszawa, dnia 13.06.2014 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BDG.261.13.2014 00-090 Warszawa Tel. 22 551 78 46 Al. Solidarności 77 Fax 22 551 78 26 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WAG-Z-15/2012 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRANSMISJA DANYCH WAN1

Znak sprawy: WAG-Z-15/2012 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRANSMISJA DANYCH WAN1 Znak sprawy: WAG-Z-15/2012 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRANSMISJA DANYCH WAN1 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki (w

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 3. Usługi w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych

Informacja dla Wykonawców Nr 3. Usługi w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław dn. 18.02.2014r. Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są udziałem w przedmiotowym postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30 reprezentowaną przez:

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30 reprezentowaną przez: UMOWA zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 tel. 22 578-47-01/02 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl fax. 22 578-47-47 Nr konta: NBP O/O Warszawa 85101010100139832230000000

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP (projekt)

UMOWA nr ZP (projekt) UMOWA nr ZP (projekt) Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 NIP: 781-18-40-766, REGON 631257992

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-4/2014 Gdańsk, dnia 25 lipca 2014 r.

znak: WAG-Z-4/2014 Gdańsk, dnia 25 lipca 2014 r. znak: WAG-Z-4/2014 Gdańsk, dnia 25 lipca 2014 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali telefonicznej. Do Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

DZ-A30-240-1-10/14 Kraków, 24 listopada 2014.

DZ-A30-240-1-10/14 Kraków, 24 listopada 2014. DZ-A30-240-1-10/14 Kraków, 24 listopada 2014. Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ z 26.11.2012 r. Umowa nr.. Zawarta w dniu w dniu. roku we Wrocławiu. pomiędzy:

Załącznik nr 4 do SIWZ z 26.11.2012 r. Umowa nr.. Zawarta w dniu w dniu. roku we Wrocławiu. pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ z 26.11.2012 r. Umowa nr.. Zawarta w dniu w dniu. roku we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ Do wszystkich wykonawców Kraków, dnia 10 lutego 2011r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA (1-4) ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA (1-4) ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dot.: Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znak postępowania: NZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Wrocławski Internet Wrocław, dnia 1.02.2014 r. 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Wrocławski Internet Wrocław, dnia 1.02.2014 r. 1. Postanowienia ogólne. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Wrocławski Internet Wrocław, dnia 1.02.2014 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Wrocławski

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego adres kontaktowy: ul. Kościelna 13, 41-200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ Warszawa, dnia 18.07.2014 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ Dotyczy:postępowania w przedmiocie : Świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do internetu dla komputerów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 29 listopada 2013 r. D.ZP-2820/12/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo