Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ."

Transkrypt

1 ~"łooow'~tt""\i'ol, Łagiewniki, dnia 25 maja 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamowlenia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację, instalację i serwis infrastruktury szerokopasmowej sieci internetowej wraz z dostawą zestawów komputerowych dla beneficjentów projektu Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki - II etap. Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ. Zapytanie nr 1: Czy ze względu na fakt, iż w komputerze wymagają Państwo złącz Displayport lub HDMI, w monitorze również mogą wystąpić złącza Displayport lub HDMI? Takie rozwiązanie zapewni kompatybilność złącz cyfrowych w oferowanym sprzęcie i pozwoli na uniknięcie konieczności stosowania adapterów złącz. Odpowiedź na zapytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia również w monitorze łącza Displayport lub HDMI, w dostarczonych zestawach komputerowych złącza w komputerze i monitorze powinny być kompatybilne i umożliwiać ich połączenie bez stosowania adapterów złącz. Zapytanie nr 2: Czy ze względu na fakt iż komputer posiada 8 portów USB, Zamawiający zrezygnuje z portów USBw monitorze? Odpowiedź na zapytanie nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie monitorów nie posiadających portów USB, złącza USB w obudowie komputera nie zastępują złącz USB w monitorze.

2 Ol)ON., """ \.I'OJNOIO Zapytanie nr 3: Wp Załącznika nr 2 (umowa) Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia technicznego dla beneficjentów projektu bez podania daty końca okresu świadczenia tego wsparcia. W par. 2 p. 6) 5 na str. 5 załącznika nr 2 (umowa) Zamawiający wymaga zorganizowania i prowadzenia Biura Obsługi Abonamentów także bez podania daty końca świadczenia tej usługi. W innych punktach Zamawiający jako datę końca usługi serwisu i konserwacji sieci podaje 31 grudnia 2015 roku. Czy należy rozumieć, że Zamawiający wymaga prowadzenia usługi wsparcia technicznego dla beneficjentów projektu oraz Biura Obsługi Abonentów także do 31 grudnia 2015 roku? Prosimy o doprecyzowanie tych zapisów. Odpowiedź na zapytanie nr 3: Wszelkie obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowlenia będą realizowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 roku, w tym również obowiązek zapewnienia wsparcia technicznego dla beneficjentów projektu oraz zorganizowania i prowadzenia Biura Obsługi Abonamentów. Zapytanie nr 4 1) W par. 2 p. 6 na str. 4 Załącznika nr 2 (umowa) Zamawiający zastrzega prawo do zmiany lokalizacji użytkowników w okresie trwania umowy. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o datę do 31 grudnia 2015 r. 2) Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, że takie zmiany lokalizacji zostaną wykonane przez Wykonawcę bez kosztowo, czy też Zamawiający przewidział na to zadanie dodatkowe środki poza projektem? 3) Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o użytkowników przyłączonych do sieci tylko w II etapie projektu czy także o użytkowników przyłączonych do sieci w etapie I projektu. 4) Jeśli Zamawiający oczekuje, że takie zmiany lokalizacji będą realizowane przez Wykonawcę w ramach projektu, prosimy także o określenie realnej maksymalnej liczby lokalizacji, która może ulec zmianie w trakcie tego okresu. Umożliwiłoby to Oferentom oszacowanie maksymalnego budżetu, który należy zarezerwować na to zadanie. Odpowiedź na zapytanie nr 4 1) Wszelkie obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy będą realizowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 roku, w tym również obowiązek związany ze zmiana lokalizacji użytkowników (beneficjentów ostatecznych projektu). 2) Zmiany lokalizacji użytkowników końcowych projektu w okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za realizację całego zadania modernizacyjnego związanego z przedmiotem zamówienia. 3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek zmiany lokalizacji beneficjentów projektu wyłącznie na obszarze gminy Łagiewniki oraz

3 łoi,u()()ow, A WOI będących beneficjentami II etapu projektu Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki. 4) Zgodnie z wytycznymi realizowanego przez Zamawiającego projektu jego beneficjentem może być osoba, która spełnia określone kryteria dochodowe lub inne określone w wytycznych oraz zamieszkuje na terenie gminy realizującej projekt. Zamawiający nie jest w stanie wskazać dokładnej liczby osób, które będąc beneficjentami II etapu projektu zmienią miejsce zamieszkania w obrębie gminy Łagiewniki w trakcie trwania umowy z Wykonawcą. Mając na uwadze analogiczną sytuację w poprzednim projekcie uzasadnionym jest przyjąć, iż liczba ta oscyluje w granicach ok. 5 % ogólnej liczby beneficjentów. Zapytanie nr 5 W p Załącznika nr 9 (OPZ) Zamawiający formułuje wymagania na liczbę dostarczonych komputerów stacjonarnych oraz laptopów, a także informuje jakie liczby komputerów mają trafić do poszczególnych jednostek podległych. Brakuje jednak informacji, do których jednostek mają trafić komputery stacjonarne, a do których laptopy. Prosimy o podanie takiej informacji. Odpowiedź na zapytanie nr 5: Zamawiający wymaga} aby komputery stacjonarne Wykonawca dostarczył i zainstalował w miejscu zamieszkania beneficjentów ostatecznych projektu, których lokalizacje szczegółowo zostały wskazane przez Zamawiającego w dokumencie pod nazwą OPZ} będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający wymaga zainstalowania po 5 komputerów stacjonarnych w placówkach oświaty bezpośrednio podległych Zamawiającemu tj. Gimnazjum w Łagiewnikach - 5 sztuk, Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach - 5 sztuk, Szkoła Podstawowa w Olesznej - 5 sztuk} Szkoła Podstawowa w Jaźwinie - 5 sztuk, Przedszkole Publiczne w Łagiewnikach - 5 sztuk, pozostałe wymagane przez Zamawiającego komputery niestacjonarne należy dostarczyć i zainstalować w podległych Zamawiającemu świetlicach wiejskich, których wykaz zawiera również załącznik nr 8 do SIWZ. Zapytanie nr 6: Czy Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy zdalnego dostępu (VPN) do modernizowanej sieci na czas realizacji zamówienia oraz zdalnego administrowania siecią? Jest to niezbędne do przeprowadzenia integracji nowych urządzeń z istniejącą siecią, przeprowadzenia wymaganej w SIWZ analizy ruchu oraz zarządzania siecią. Odpowiedź na zapytanie nr 6: Tak - na czas realizacji zamówienia oraz zdalnego administrowania siecią Zamawiający umożliwi Wykonawcy zdalny dostęp do sieci poprzez VPN. Zapytanie nr 7:

4 Odpowiedź na zapytanie nr 8: INNOWACYJNA ~ łooon" \"ł1a \1'OJt.'()ł"O dotyczy: portu słuchawek i mikrofonu w komputerach przenośnych. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu portu COMBO, czyli jednego gniazda obsługującego jednocześnie słuchawki i mikrofon? Odpowiedź do zapytania nr 7: Zamawiający dopuszcza zastosowanie gniazda typu COMBO obsługującego jednocześnie słuchawki i mikrofon. Zapytanie nr 8: 1) W p. 7) na str. 13 Załącznika nr 9 (OPZ) Zamawiający wymaga ubezpieczenia zmodernizowanej infrastruktury z tytułu szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o precyzyjne określenie listy obiektów i urządzeń, które mają zostać objęte ubezpieczeniem. Obecny zapis jest nieprecyzyjny, budzi wiele wątpliwości. W interesie Zamawiającego powinno leżeć takie sformułowanie wymagania, aby jego interpretacja była jednoznaczna. 2) Czy Zamawiający poprzez "modernizowaną infrastrukturę" rozumie wszystkie obiekty wchodzące w skład modernizowanej sieci czy tylko obiekty faktycznie modernizowane w trakcie" etapu projektu? 3) Co Zamawiający rozumie poprzez "budowle (...) będące elementami eksploatowanej sieci". Poprzez tak sformułowane wymaganie można zrozumieć, że Zamawiający wymaga aby wszystkie szkoły, świetlice oraz cały budynek Urzędu Gminy został objęty ubezpieczeniem od wymienionych w OPZ czynników. Nie wydaje się to jednak uzasadnione, biorąc pod uwagę zakres projektu. 4) Czy Zamawiający wymaga, aby ubezpieczeniem objęte zostały komputery stacjonarne, laptopy, monitory, drukarki, osprzęt dla osób niepełnosprawnych, zasilacze awaryjne UPS,telefon komórkowy itd. Dostarczane w ramach" etapu projektu? 5) Czy Zamawiający wymaga, aby ubezpieczeniem objęte zostały komputery dostarczone w I etapie projektu (jako element modernizowanej infrastruktury)? Jeżeli tak, prosimy o listę komputerów oraz ich obecną wartość tak, aby możliwa była wycena ubezpieczenia. Prosimy także o podanie wartości wszystkich innych urządzeń oraz budowli (np. masztów), który należy ubezpieczyć. Prosimy o odpowiedzi na powyższe pytania oraz doprecyzowanie pozostałych niejednoznacznych zapisów dot. ubezpieczenia.

5 Odpowiedź na zapytanie nr 11: INNOWACYJNA w;uooow" UlAT1(.&.l I 1) Zamawiający wymaga ubezpieczenia jedynie zmodernizowanej infrastruktury dostarczonej przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. 2) Pod pojęciem "modernizowana infrastruktura" Zamawiający rozumie wyłącznie obiekty faktycznie modernizowane w trakcie II etapu projektu. 3) Odpowiedź na przedstawione pytanie została udzielona w pkt 1). 4) Zamawiający wymaga aby ubezpieczeniu podlegały wszelkie rzeczy ruchome będące przedmiotem zamówienia w ramach II etapu realizacji projektu pn. "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki -II etap". 5) Odpowiedź na przedstawione pytanie została udzielona w pkt 4). Zapytanie nr 9: Dotyczy: par. 10 ust. 2 projektu umowy Czy Zamawiający dopuszcza możliwość nałożenia kar umownych z tytułu opóźnień w każdym przypadku naruszenia danego terminu wskazanego w kontrakcie, czy też uprawnienie to jest ograniczone do przypadków zwłoki, tj. zawinionego opóźnienia wykonawcy? Odpowiedź na zapytanie nr 9: Zamawiający będzie naliczał kary umowne z tytułu opóźnienia w każdym przypadku określonym w 9 10 projektu umowy. Zapytanie nr 10: Dotyczy: par. 14 ust. 1 punkt 1 lit. c) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w każdym przypadku zajęcia majątku wykonawcy, czy też jedynie w razie gdyby przedmiotowe zajęcie wpływało na jego sytuację finansową w stopniu, który utrudniałby lub uniemożliwiał realizację umowy. Odpowiedź na zapytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w przypadku gdy zajęcie majątku Wykonawcy wpłynie bezpośrednio na jego sytuacje majątkową w takim stopniu, który utrudni lub uniemożliwi należytą realizację przedmiotu zamówienia. Zapytanie nr 11: Dotyczy: terminu składania ofert Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 4 czerwca 2015 roku. Termin ten przypada na dzień wolny od pracy (Boże Ciało). W związku z tym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 8 czerwca 2015 roku.

6 NUOOO'N'" " \POJ Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 8 czerwca 2015 roku godzina Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, tj. ~ÓJT A ~r

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl NZ.271.18.2015 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30.

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30. D.XXIII-350/10/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w odpowiedzi na pytania przesłane do przetargu nieograniczonego DXXIII 350/10/2013 na Zapewnienie światłowodowych łącz internetowych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Do Uczestników postępowania

Do Uczestników postępowania Warszawa, dnia 13.06.2014 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BDG.261.13.2014 00-090 Warszawa Tel. 22 551 78 46 Al. Solidarności 77 Fax 22 551 78 26 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Dyrektora znak sprawy: ZP/220/35/12 Szczecin 10-08-2012 r. w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS

Załącznik nr 1: Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS Załącznik nr 1: Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS Wstęp Głównym celem niniejszych zasad jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax. 0-41 344 52 65 Znak: DOA.III.272.1.63.2012 Kielce, dn. 30 października 2012 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Numer sprawy: Zp 272.3.2014 Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Dotyczy: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Skarżysko-Kamienna 14.05.2013 r. GKI.271.21.2013.EZ WSZYSCY ZAINTERESOWANI ============================ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia*?/. 1&2014 r DO-250-28TZ/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: Szkolenie według potrzeb (80500000-9 Usługi szkoleniowe)

na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: Szkolenie według potrzeb (80500000-9 Usługi szkoleniowe) Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/SZ/ZPEWP/2015 z dnia 26.03.2015r. na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: Szkolenie według potrzeb (80500000-9 Usługi szkoleniowe) Szanowni Państwo, Centrum Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo