Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus dla Urzędu Patentowego RP. Sygnatura BG-II/211/12/2013. Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawcę pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 1. Czy w aplikacji były przeprowadzane testy bezpieczeństwa? Wszystkie niezbędne testy zostały przeprowadzone na etapie wdrożenia. 2. Czy weryfikowane były m.in. podatność aplikacji na ataki SQL Injection, XSS, itp.? Zamawiający udostępnia zainteresowanym dokumentację wraz z raportem audytu aplikacji, który zawiera dostępne informacje o dokonanych weryfikacjach aplikacji. 3. Czy aplikacja spełnia standardy OWASP? dostępne informacje o spełnianiu standardów. 4. Czy były wykonywane testy wydajnościowe aplikacji i jakie wymagania spełnia aplikacja w chwili obecnej? Czy są dostępne wyniki takich testów? Wszystkie niezbędne testy zostały przeprowadzone na etapie wdrożenia. W chwili obecnej aplikacja spełnia wymagania Urzędu. Wykonawcy zostanie udostępniona dokumentacja. 5. Czy istnieją scenariusze testów wydajnościowych lub gotowe skrypty testujące + wyniki? Scenariusze zawarte są w dokumentacji (patrz: odpowiedź na pytanie 6. Czy przeprowadzane były testy usability aplikacji? Wszystkie niezbędne testy zostały przeprowadzone na etapie wdrożenia. W chwili obecnej aplikacja spełnia wymagania Urzędu. Wykonawcy zostanie udostępniona dokumentacja. 7. Czy jest możliwe przedstawienie typowego flow aplikacji i poziomu skomplikowania podstawowych widoków aplikacji? 8. Jak wygląda środowisko wdrożeniowe aplikacji? 9. Jakie są typy środowisk wdrożeniowych np. środowiska testowe i produkcyjne? Czy istnieją różnice pomiędzy poszczególnymi typami środowisk jeśli tak to jakie?

2 Zamawiający posiada do każdego z środowisk produkcyjnych analogiczne środowisko testowe. 10. Czy istnieje możliwość pełnego odwzorowania środowiska produkcyjnego aplikacji łącznie z komunikacją z systemami zewnętrznymi? Środowiska testowe odwzorowują funkcjonalności środowisk produkcyjnych w tym połącznia z systemami zewnętrznymi. 11. Czy istnieją procedury testowania aplikacji oraz scenariusze testowe w szczególności testy regresyjne, scenariusze testowe podstawowych funkcjonalności aplikacji? Scenariusze zawarte są w dokumentacji (patrz: odpowiedź na pytanie 12. W oparciu o jakie frameworki została zaprojektowana i wykonana aplikacja? Proszę podać szczegółowe informacje nt. technologii i framework'ów wykorzystanych w aplikacji oraz o ile to możliwe, krótkiej charakterystyki. Zamawiający umieścił informacje na temat wykorzystanych frameworków w aplikacjach w Załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ. 13. Czy dostępne są informacje jakie technologie zostały wykorzystane w warstwie prezentacji, logiki biznesowej i dostępu do danych? Czy zostały wykorzystane zgodnie z dobrymi praktykami? Zamawiający umieścił informacje na temat wykorzystanych technologii w aplikacjach w Załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ. 14. Czy kod aplikacji został stworzony zgodnie z ogólnie przyjętymi i stosowanymi standardami? dostępne informacje o spełnieniu standardów. 15. Czy przeprowadzano audyt kodu aplikacji? Zamawiający udostępnia dokumentację wraz z raportem audytu aplikacji. 16. Czy jest możliwe przedstawienie poziomu złożoności kodu aplikacji w przypadku wprowadzenia podstawowych zmian? Przykładowo dodanie nowej kolumny do tabeli odpowiedzialnej za przechowanie podstawowych danych aplikacji np. wniosku patentowego? 17. Czy jest możliwe określenie poziomu skomplikowania schematu bazy danych np. przez przedstawienie ilości tabel w bazie, schematu połączeń pomiędzy poszczególnymi tabelami, ilości danych w poszczególnych tabelach? Informacje na temat bazy danych zawarte są w dokumentacji (patrz: odpowiedź na pytanie 18. Prośba o określenie poziomu pokrycia testami jednostkowymi kodu aplikacji z wyszczególnieniem ilości klas w projekcie oraz ilości testów jednostkowych? a. Dodatkowo określenie pokryciem testami jednostkowymi kodu odpowiedzialnego za logikę biznesową i dostęp do danych. b. Jakie biblioteki wykorzystane są w ramach obsługi testów jednostkowych?

3 dostępne informacje o aplikacji. 19. Czy istnieje szczegółowa dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna opisująca w zwięzły sposób pełny proces instalacji aplikacji i mechanizmów z którymi współpracuje aplikacja? 20. Czy były przeprowadzane weryfikacje kodu narzędziami automatycznymi i jakie są wyniki? dostępne informacje o aplikacji. 21. Czy istnieje dokumentacja opisująca kod źródłowy aplikacji oraz przynajmniej główne funkcjonalności aplikacji i na jakim poziomie dokładności? 22. Czy istnieje np. opis funkcjonalności z podziałem na klasy/pakiety realizujące poszczególne funkcjonalności? 23. Czy istnieją procedury, opisy, samouczki, dokumentacje pozwalające na zapoznanie się z funkcjonalnościami aplikacji oraz procedurami stosowanymi przez UPRP? Informacje na temat aplikacji zawarte są w dokumentacji w szczególności w instrukcjach stanowiskowych (patrz: odpowiedź na pytanie 24. Ile czasu zajmuje funkcjonalne opanowanie aplikacji? 25. Czy istnieje osoba znająca aplikacje w pełni pod kątem funkcjonalnym? Aplikacje są użytkowane produkcyjnie, użytkownicy znają aplikację na poziomie swoich uprawnień. 26. Czy istnieje osoba znająca wszystkie komponenty aplikacji oraz środowiska instalacyjne? Aplikacje są użytkowane produkcyjnie, użytkownicy znają aplikację na poziomie swoich uprawnień. 27. Czy proces budowania/releasowania aplikacji oparty jest o narzędzia automatyczne (np. Hudson, Jenkins)? Informacje dotyczące wykorzystania narzędzi automatycznych w procesie budowania /releasowania aplikacji są zawarte w dokumentacji (patrz: odpowiedź na pytanie 28. Na podstawie jakiej dokumentacji będzie można rozstrzygnąć, czy dane zachowanie aplikacji jest działaniem prawidłowym, czy błędnym?

4 Na podstawie dostępnej dokumentacji aplikacji można rozstrzygnąć czy dane działanie jest działaniem prawidłowym czy błędnym. 29. W którym roku zostało napisane oprogramowanie? Aplikacje były rozwijane przez okres kilku lat ostateczne wersje zostały dostarczone w roku Definicja pojęcia Awaria - co oznacza znacząca liczba użytkowników? Więcej niż 10 użytkowników 31. Definicja pojęcia Awaria - czy są wylistowane kluczowe funkcje systemu? Informacje na temat kluczowych funkcji systemów zawarte są w dokumentacji (patrz: odpowiedź na pytanie 32. Czy gwarancja 6-miesięczna dotycząca wdrażanych CR ów zaczyna się w momencie dostarczenia zmian Zamawiającemu, czy w momencie ich wdrożeniu produkcyjnego? 6- miesięczna gwarancja rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru. 33. Czy w przypadku dostarczenia CR a na koniec 24-miesięcznej usługi gwarancja na całość oprogramowania jest przedłużona o 6 miesięcy po zakończeniu umowy? 6- miesięczna gwarancja rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru CR'a 34. Umowa nie przewiduje osobnej płatności za szkolenia, które mają być wykonane po okresie świadczenia usług. Czy Wykonawca powinien wliczyć ten koszt w miesięczne koszt utrzymania? Wykonawca powinien wyliczyć koszt zgodnie z paragrafem 15 istotnych postanowień umowy SIWZ. 35. Czy możliwe jest udostępnienie formularzy i załączników do oferty w formie edytowalnej? Tak 36. par 16 kary umowne są naliczane za opóźnienie a nie za zwłokę (czyli zawinione opóźnienie). Z racji, iż kary umowne można naliczać od zawinionego opóźnienia prosimy o zmianę warunków umowy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie 16 umowy. 37. par 17 ust. 1 pkt 3) rozliczenie prac, w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę, ma wynikać z obustronnie podpisanego protokołu. Z czego jednak mają wynikać zawarte w nim ustalenia? Co jeśli zamawiający odmówi jego podpisania, na jakiej podstawie zostaną dokonane obliczenia? W ocenie Zamawiającego kwestionowany zapis 17 ust. 1 pkt 3 umowy jest klarowny. W przypadku sporu będą miały zastosowanie zapisy 20 ust par. 18 pkt 2. O braku jakiej osoby jest tutaj mowa? Następnie brak tej osoby jest traktowany jako problem Wykonawcy i może stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia wykonania umowy. Zapis bardzo niejasny i nieprecyzyjny. Prosimy o ustosunkowanie. Zamawiający dokonuje doprecyzowania zapisu 18 ust. 2 umowy w następujący sposób: Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby

5 wchodzącej w skład Zespołu Konsultantów będzie traktowane jako wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia wykonania Umowy. 39. Par. 18 pkt 3. Zmiana nieistotnych części umowy oraz jej następstwo w postaci istotnej modyfikacji przedmiotu umowy jest sprzecznością. Istotą umowy jest wykonanie określonych usług, natomiast zmiana w postaci istotnych modyfikacji przedmiotu umowy pozwala na dowolne traktowanie przedmiotu zamówienia. Proszę o modyfikacje zapisów tego punktu, lub dodanie informacji, że wszelkie zmiany wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego będą dodatkowo płatne po akceptacji obu stron umowy. Zamawiający wykreśla 18 ust. 3 umowy. DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 14.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013.

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013. Biuro Informatyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 22.10.2013 r. Uprzejmie proszę o przedstawienie Państwa oferty na wdrożenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.7.2015.10.JG)

Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.7.2015.10.JG) BDG.WZP.311.7.2015.26.JG Warszawa, dnia 18 maja 2015 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Wykonawcy (znak

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ Warszawa, dnia 21 maja 2013 roku CPI-WZP-2244-19-2351/13 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 19-CPI-WZP-2244/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura dokumentu... 3 1.2 Zastosowane pojęcia i skróty... 3 2. Przedmiot zamówienia... 9 3. Implementacja e-usług... 10 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e-mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo