BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia r. URN DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie planowania przestrzennego w gminie Drawsko Pomorskie zgodnego z dyrektywą INSPIRE wraz z geoportalem Dotyczy: wyjaśnienie i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie: Pytanie nr 22. Czy koszty utrzymania baz danych na serwerze zewnętrznym, w tym w szczególności koszty hostingu serwerów zewnętrznych, są objęte niniejszym postępowaniem i czy oferta Wykonawcy składana w niniejszymi postepowaniu powinna obejmować hosting serwerów zewnętrznych? Odpowiedz 22: Tak. Pytanie nr 23. Jeśli oferta Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania winna zawierać hosting serwerów zewnętrznych, jaki okres hostingu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić Zamawiającemu? Odpowiedz 23: Pytanie nr 24. Zamawiającemu w rozdziale I ust. 3 SIWZ oraz 1 ust. 3 projektu umowy przewiduje, że Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie, jednocześnie

2 w rozdziale I ust. 4 SIWZ oraz 1 usdt. 4 projektu umowy dopuszczając udzielenie licencji na korzystanie z Infrastruktury Informacji Przestrzennej będącej przedmiotem niniejszego postepowania. Wskazane powyżej postanowienia są sprzeczne skoro na część przedmiotu umowy możliwe jest udzielenie licencji, to nie jest konieczne przeniesienie na Zmawiającego wszelkich majątkowych praw autorskich, lecz to przeniesienie może nastąpić z zastrzeżeniem treści rozdziału I ust. 4 umowy i z zastrzeżeniem 1 ust. 4 projektu umowy, które dopuszczają udzielenie licencji. Odpowiedz 24: Zamawiający dopuszcza zarówno rozwiązane polegające na stworzeniu własnego systemu (oprogramowania), jak też opcję oprogramowania gotowego dostarczanego wraz z umową licencyjną producenta oprogramowania. Wybór zależy od Wykonawcy. Umowa zostanie dopasowana do opcji zaproponowanej przez Wykonawcę. Pytanie nr 25. Skoro Zamawiający dopuszcza udzielenia licencji na korzystanie z Infrastruktury Informacji Przestrzennej będącej przedmiotem niniejszego postępowania wnoszę o wyjaśnienie, do jakiego przedmiotu umowy konieczne będzie przeniesienie autorskich praw majątkowych? Odpowiedz 25: Przeniesienie praw autorskich będzie konieczne w przypadku stworzenia oprogramowania przez Wykonawcę. W przypadku dostarczenia gotowego oprogramowania z licencją obsługującego system zapis o prawach autorskich nie ma zastosowania. Pytanie nr 26. Z czego może wynikać konieczność uzupełnienia lub poprawienia przez Wykonawcę opracowań dostarczanych na potrzeby wykonania niniejszej umowy przez zamawiającego, oraz jaki może być zakres uzupełnień lub poprawek? Wnoszę o doprecyzowania przedmiotu umowy w przedmiotowym zakresie, w szczególności mając na uwadze, iż wskazane czynności Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez odrębnego wynagrodzenia, a więc doprecyzowanie przedmiotu umowy w tym zakresie jest kluczowe dla sporządzenia prawidłowo skalkulowanej oferty w niniejszym postępowaniu. Odpowiedz 26: Uzupełnienie i poprawianie będzie dotyczyło błędnie zaimportowanych danych w przypadku stwierdzenia tej niezgodności w opracowaniach będących przedmiotem zamówienia. Dotyczy to tylko opracowań objętych przedmiotem zamówienia. Uzupełnienie i poprawienie opracowań dotyczy okresu gwarancji. Pytanie nr 27. W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi nr. 21: Utrzymanie systemu na serwerze wiąże się z określonymi kosztami (energia, łącze, amortyzacja sprzętu). W związku z tym niemożliwe jest realne obliczenie kosztów w celu przygotowania oferty. Zwracam się ponownie o określenie w jakim okresie ma być utrzymany system oraz zamieszczenie odpowiedniego zapisu we wzorze umowy. Odpowiedź nr 27.

3 Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 2. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić hosting serwerów zewnętrznych przez okres 24 miesięcy (okres obowiązywania pomocy technicznej). Po upływie tego okresu, koszty utrzymania systemu na serwerach zewnętrznych poniesie Zamawiający. Tym samym Zmawiający modyfikuje swoją poprzednią odpowiedź udzieloną na pytania nr 17 i 21. Pytanie 28: W jakim formacie znajdują się arkusze map, które wymagają skanowania? Odpowiedź 28. Arkusze map znajdują się w różnych formatach. Największymi arkuszami są arkusze A0 i większe. Pytanie nr 29. Jak Zamawiający rozumie pomoc w pozyskaniu i przetworzeniu danych miejscowych zmian mpzp oraz studium, które są obecnie sporządzane i w przyszłości wejdą w życie? Odpowiedź nr 29. Zamawiający wymaga w tym punkcie wektoryzacji zmian miejscowych planów wraz z ich importem do systemu. Pytanie nr 30. Co Zamawiający rozumie jako Uzupełnienie opracowań, o którym mowa w rozdziale I pkt. 2 SIWZ? Odpowiedź nr 30. Uzupełnienie będzie dotyczyło błędnie zaimportowanych lub nie zaimportowanych danych w przypadku stwierdzenia tej niezgodności w opracowaniach będących przedmiotem zamówienia. Pytanie nr 31. W SIWZ znajduje się zapis (rozdział I ust. 1 pkt 3): tworzenie danych przestrzennych i metadanych przedmiotowej infrastruktury przestrzennej oraz zapewnienie społeczeństwu dostępu do zbiorów danych przestrzennych oraz odpowiadającym im usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania i uruchamiania zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489); Prosimy o doprecyzowanie wymagań odnośnie możliwości usługi przekształcania, w szczególności w zakresie listy wymaganych operacji dostępnych w ramach usługi. Odpowiedź nr 31. Zamawiający oczekuje systemu spełniającego wymagania określone m.in. w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. W ramach usługi przekształcania winny być dostępne operacje: uzyskaj metadane usługi przekształcania; przekształcaj; połącz usługę przekształcania

4 Pytanie nr 32. W związku z treścią odpowiedzi nr 17 z dnia prosimy o wyjaśnienie, jakie są warunki ewentualnego wypowiedzenia umowy utrzymania Infrastruktury Informacji Przestrzennej na serwerze zewnętrznym. Odpowiedź nr 32. Pytanie nr 33. Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca dobrze zrozumiał przesłanie Zamawiającego dotyczące terminu utrzymania systemu na serwerze zewnętrznym i w związku z niniejszymi faktem prosimy o odpowiedź na następujące pytania. Czy Zamawiający sformułował w sposób poprawny termin utrzymania systemu umieszczając go w czasie jako nieoznaczony, co w praktyce można zrozumieć np.,. że Wykonawca musi utrzymać system przez okres kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat na własny koszt? Czy może czas nieoznaczony, to jednak czas przewidywany na 24 miesięczny okres świadczenia usług pomocy technicznej? Trzecia opcja zakłada taki scenariusz, w którym to Wykonawca indywidualnie ustala termin utrzymania systemu w ofercie, ponieważ słowo nieoznaczony można rozumieć, jako niedookreślony, niesprecyzowany, nieustalony? Prosimy o jasny i zwięzły komentarz w tej sprawie poprzedzony dokładną analizą zagadnienia przez Zamawiającego, szczególnie w kontekście stworzenia sobie potencjalnych szans na otrzymania ofert od Wykonawców. Odpowiedź nr 33. Pytanie nr 34. Hosting systemu wiąże się z dodatkowymi kosztami, jakie będzie ponosił Wykonawca w związku z realizacją usługi, tj. kosztem utrzymania serwera, kosztem energii elektrycznej oraz kosztem utrzymania łącza energetycznego. Zgodnie z art., 143 ustawy Pzp wymienione są dostawy i usługi dla których możliwe jest zawarcie umowy na okres nieoznaczony Art Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy: 1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci; 2) (uchylony); 3) gazu z sieci gazowej; 4) ciepła z sieci ciepłowniczej; 5) licencji na oprogramowanie komputerowe. W związku z art. 143 ustawy Pzp dla usługi hostingu nie przewidziano zawarcia umowy na czas nieoznaczony. Proszę o sprecyzowanie treści SIWZ w tym zakresie.

5 Odpowiedź nr 34. Pytanie nr 35. Zamawiający przewiduje implementacje baz danych oraz budowę geoportalu na serwerach zewnętrznych utrzymywanych przez wykonawcę. Wsparcie techniczne przewidziano na 2 lata. Jaki czas Zamawiający przewiduje utrzymanie rozwiązania na serwerach Wykonawcy? (dot. Zał. nr 5 1 pkt 1 ust. 4) Odpowiedź nr 35. Pytanie nr 36. Z treści SIWZ wynika, że Zamawiający dopuszcza przeniesienie rozwiązania na serwery Zamawiającego. Jeśli aplikacja webowa (geoportal) jest utrzymywana przy użyciu oprogramowania komercyjnego wymagającego zakupu licencji, to czy Zamawiający wymaga przy zamówieniu wliczenia w cenę zamówienia kosztów przeniesienia całości rozwiązania na serwery Zamawiającego? Czy przeniesie rozwiązania będzie odrębnym postepowaniem (koszt sprzętu i oprogramowani)? (dot. Zał. nr 5 1 pkt 3 i pkt 4) Odpowiedź nr 36. Z treści SIWZ nie wykona, że możliwe jest uruchomienie aplikacji na serwerze Zmawiającego. Koszt oprogramowania i licencji winny być wliczone w cenę ofertową. Pytanie nr 37. Co zamawiający rozumie poprzez konieczność uzupełnienia lub poprawienia opracowań. Protokół odbioru stwierdza poprawność wykonania usługi zgodnie z zamówieniem. Odpowiedź nr 37. Ze względu na specyfikę zamówienia istniej prawdopodobieństwa nie wykrycia wszystkich jego wad na etapie sporządzania protokołu odbioru. Dlatego też Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienie i poprawianie będzie dotyczyło błędnie zaimportowanych danych w przypadku stwierdzenia tej niezgodności w opracowaniach będących przedmiotem zamówienia Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. /-/Zbigniew Ptak Burmistrz Drawska Pomorskiego

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www.

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Sygn. akt: KIO 2826/14 WYROK z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Województwo Łódzkie. Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zamawiający: Województwo Łódzkie. Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Zamawiający: Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny, Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,"maja 2015 r.

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,maja 2015 r. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa,"maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych tel.

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 marzec 2014 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 323492989, fax.+48 323492988

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2492/11 KIO 2495/11 WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2 BZP.271.6.2013.JS Miasto Dębica Dębica, dnia 06-03-2013r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2 Dot: Przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, budowę i operowanie sieci teleinformatycznej, światłowodowej

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo