WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu łączności dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi, znak sprawy MK Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający w odpowiedzi na pytania jednego z Wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: Pytanie 1 technicznych w pkt. 1 wymaga komunikacji pomiędzy modułem zdalnego sterowania łącznością radiową, a pulpitem dyspozytorskim wyłącznie w technologii IP. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem moduł zdalnego sterowania łącznością radiową? Odpowiedź 1 Zamawiający pod pojęciem moduł zdalnego sterowania łącznością radiową rozumie przemiennik radiowy - (radiobox), znajdujący się w innym budynku niż siedziba Komendy Miejskiej PSP w Łodzi, dlatego też komunikacja pomiędzy Konsolą Dyspozytorską a przemiennikiem powinna odbywać się przy pomocy technologii IP. Pytanie 2 technicznych pisze: zintegrowana rejestracja rozmów. Czy w ramach tego wymagania mają być rejestrowana cała korespondencja głosowa prowadzona przez użytkownika konsoli, czyli połączenia radiowe, telefoniczne oraz interkom? Czy w ramach tego wymagania mają być rejestrowana korespondencja podsłuchu radiowego? Czy połączenia linii telefonicznych VOIP centrali telefonicznej z radiotelefonami mają być rejestrowane? Odpowiedź 2 1. Zamawiający potwierdza, iż ma być rejestrowana cała korespondencja głosowa prowadzona przez użytkownika konsoli czyli połączenie: radiowe, telefoniczne oraz interkom. 2. Zamawiający wymaga, iż ma być rejestrowana korespondencja podsłuchu radiowego. 3. Zamawiający potwierdza, iż ma być rejestrowane połączenie linii telefonicznych VoIP centrali telefonicznej z radiotelefonami.

2 Pytanie 3 obsługi radiotelekomunikacji w punkcie 2, Zamawiający wymaga możliwości jednoczesnego prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem łącza radiowego, telefonicznego, interkomu oraz prowadzenia podsłuchu radiowego. Standardowy komputer All-In-One wyposażony jest w dwa głośniki, a co za tym idzie niemożliwa jest realizacja w/w wymagania (możliwość nałożenia się transmisji głosowej z różnych źródeł. W ile urządzeń audio(głośniki, mikrofono-głośniki) ma być wyposażona Konsola Dyspozytorska? Odpowiedź 3 Konsola Dyspozytorska ma być wyposażona w mikrofon biurkowy łącznie z funkcją nadawania PTT, podłączony do komputera przez port USB lub inny równoważny port zapewniający taką samą funkcjonalność oraz dwa głośniki. W cytowanym zapisie chodzi Zamawiającemu o funkcjonalność pozwalającą na jednoczesne prowadzenie korespondencji z różnych źródeł ze względu na dowolną możliwość przełączania sygnału głosowego pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Pytanie 4 obsługi radiotelekomunikacji w punkcie 2 Zamawiający wymaga Możliwości jednoczesnego prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem łącza radiowego, telefonicznego, interkomu oraz prowadzenia podsłuchu radiowego. Zamawiający wymaga również możliwości odsłuchania na konsoli zarejestrowanej korespondencji Czy w momencie odsłuchiwania na konsoli zarejestrowanej korespondencji musi być zapewniona możliwość realizacji opisanych w pkt. 2 funkcjonalności (jednoczesne prowadzenie rozmowy z wykorzystaniem łącza radiowego, telefonicznego, interkomu oraz prowadzenie podsłuchu radiowego)? Odpowiedź 4 W momencie odsłuchiwania na konsoli zarejestrowanej korespondencji, nie musi być zapewniona możliwość realizacji opisanych w Pytaniu nr 2 funkcjonalności. Pytanie 5 technicznych pisze: konsola dyspozytorska musi mieć możliwość skorzystania z zewnętrznego rejestratora rozmów (automatyczny lub manualny sposób importu plików w formacie WAV, MP3 bezpośrednio do konsoli poprzez serwer FTP w lokalnej sieci teleinformatycznej) oraz musi posiadać możliwość odsłuchiwania zaimportowanych w ten sposób danych. W zapisie tym Zamawiający narzuca sposób pobierania/importu nagrań z rejestratora do konsoli poprzez serwer FTP, co ogranicza potencjalna liczbę Oferentów i wyklucza tych Oferentów, którzy realizują taką samą funkcjonalność, ale w inny sposób. Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania poprzez zapewnienie automatycznego lub manualnego importu plików w formacie WAV, MP3 z rejestratora bezpośrednio do konsoli oraz możliwość odsłuchiwania zaimportowanych w ten sposób nagrań? Odpowiedź 5 Zamawiający posiada system zgrywania oraz archiwizacji plików z rejestratora rozmów przy pomocy serwera FTP w związku z czym zamawiający nie dopuszcza możliwości zgrywania danych lub

3 ingerencji aplikacji zewnętrznych do własnego rejestratora rozmów a jedynie do dostępnego wewnątrz sieci LAN KM PSP w Łodzi serwera FTP po otrzymaniu odpowiedniej autoryzacji nadanej zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Teleinformatycznego KM PSP w Łodzi. Pytanie 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający pisze: Konsola musi umożliwiać obsługę historii zdarzeń telefonicznych, radiowych, SMS, statusów urządzeń do komunikacji Prosimy o wyjaśnienie jakie dane należy rozumieć pod pojęciem statusy urządzeń do komunikacji. Odpowiedź 6 Przez sformułowanie Konsola musi umożliwiać obsługę historii zdarzeń telefonicznych, radiowych, SMS, statusów urządzeń do komunikacji, Zamawiający rozumie możliwość przeglądu przy pomocy oprogramowania zainstalowanego w Konsoli Dyspozytorskiej historii uruchomienia kolejnego urządzenia oraz rozpoczęcia i zakończenia nadawania sygnału głosowego oraz daty wraz z godziną wysłania z Konsoli wiadomości tekstowej. Pytanie 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający pisze: Z uwagi na niezawodność systemu, komputer konsoli powinien być zintegrowany z serwerem usług głosowych umożliwiający realizację minimum 20 równoległych połączeń VOIP (SIP). Całość komunikacji VOIP pomiędzy wszystkimi dostarczanymi elementami systemu dyspozytorskiego powinna być oparta o w/w aplikację serwerową zainstalowaną na konsoli. Oprócz konsoli oraz modułów radiowych nie powinno być wymagane żadne dodatkowe urządzenie (np. radioserwer) oraz Konsola musi mieć możliwość integracji z centralą telefoniczną (sygnalizacja SIP), w tym skonfigurowania dowolnej ilości połączeń linii telefonicznych VOIP centrali telefonicznej z radiotelefonami W ramach Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia 4 kpl. konsol. Czy serwer usług głosowych w celach niezawodnościowych ma być zainstalowany i uruchomiony na każdej dostarczonej konsoli? Czy każda konsola ma być klientem SIP we wszystkich serwerach usług głosowych zainstalowanych na 4 konsolach? Czy każdy z serwerów usług głosowych zainstalowanych na 4 konsolach ma integrować się z centrala telefoniczną poprzez sygnalizację SIP? Czy integracja wszystkich czterech serwerów usług głosowych z centralą telefoniczną ma być realizowana z wykorzystaniem SIP TRUNK, czy przy wykorzystaniu kont użytkowników końcowych? Jak należy rozumieć zapis skonfigurowania dowolnej ilości połączeń linii telefonicznych VOIP centrali telefonicznej z radiotelefonami, który praktycznie nie ogranicza liczby połączeń, co w praktyce nie jest możliwe, a parametry liczby połączeń mają znaczenie przy doborze sprzętu? Czy każdy z serwerów usług głosowych zainstalowanych na 4 konsolach ma pełnić rolę serwera głosowych połączeń konsoli z radiotelefonami bazowymi? Odpowiedź 7 a) Czy serwer usług głosowych w celach niezawodnościowych ma być zainstalowany i uruchomiony na każdej dostarczonej konsoli? Konsola Dyspozytorska w celach niezawodnościowych ma posiadać możliwość zainstalowania oraz uruchomienia serwera usług głosowych na każdej dostarczonej Konsoli.

4 b) Czy każda konsola ma być klientem SIP we wszystkich serwerach usług głosowych zainstalowanych na 4 konsolach? Nie każda konsola ma być klientem SIP we wszystkich serwerach usług głosowych zainstalowanych na 4 konsolach c) Czy każdy z serwerów usług głosowych zainstalowanych na 4 konsolach ma integrować się z centrala telefoniczną poprzez sygnalizację SIP? Tak, każdy z serwerów usług głosowych zainstalowanych na 4 konsolach ma integrować się z centrala telefoniczną poprzez sygnalizację SIP. d) Czy integracja wszystkich czterech serwerów usług głosowych z centralą telefoniczną ma być realizowana z wykorzystaniem SIP TRUNK, czy przy wykorzystaniu kont użytkowników końcowych? Obie opcje integracji są dopuszczalne. e) Jak należy rozumieć zapis skonfigurowania dowolnej ilości połączeń linii telefonicznych VOIP centrali telefonicznej z radiotelefonami, który praktycznie nie ogranicza liczby połączeń, co w praktyce nie jest możliwe, a parametry liczby połączeń mają znaczenie przy doborze sprzętu? Zapis - skonfigurowania dowolnej ilości połączeń linii telefonicznych VOIP centrali telefonicznej z radiotelefonami - należy rozumieć jako maksymalną liczbę 250 linii telefonicznych. f) Czy każdy z serwerów usług głosowych zainstalowanych na 4 konsolach ma pełnić rolę serwera głosowych połączeń konsoli z radiotelefonami bazowymi? Każdy z serwerów usług głosowych zainstalowanych na 4 konsolach ma mieć możliwość pełnienia roli serwera głosowych połączeń konsoli z radiotelefonami bazowymi. Pytanie 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający pisze: Wykonawca musi zapewnić dla konsoli interfejs API do integracji z aplikacjami zewnętrznymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego według potrzeb bieżących, nie naruszając jednocześnie kodów źródłowych aplikacji Wykonawcy Czy pod pojęciem zapewnić dla konsoli interfejs API oraz nie naruszając jednocześnie kodów źródłowych aplikacji Wykonawcy Zamawiający ma na myśli oddzielne oprogramowanie aplikacyjne, np. broker, do którego to oprogramowania po jego dostarczeniu Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z kodami źródłowymi i dokumentacją? W celu spełnienia ww. wymagania prosimy o wyspecyfikowanie aplikacji zewnętrznych będących w posiadaniu Zamawiającego oraz o udostępnienie opisów API do tych aplikacji w celu zapewnienia w konsoli odpowiedniego API. Odpowiedź 8 Zamawiający wymaga możliwości wykonania w Konsoli Dyspozytorskiej Interfejsu API, zapewniając jednocześnie Wykonawcę, iż nie będzie ona ingerowała w kod źródłowy oprogramowania Wykonawcy bez dodatkowego oprogramowania w postaci np. brokera. Interfejs API może zostać wykorzystany w przyszłości do integracji Konsoli Dyspozytorskiej z aplikacjami, które Zamawiający może otrzymać od Nadrzędnej Jednostki Organizacyjnej. Każdorazowe wykorzystanie interfejsu API przez Zamawiającego, będzie musiało być akceptowalne przez Wykonawcę oraz wiązać się będzie z podpisaniem odpowiednich dokumentów lub w razie potrzeby poniesieniem dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Pytanie 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający pisze: Konsola musi mieć możliwość dynamicznego

5 połączenia wybranych radiotelefonów przez obsługującego aplikację dyspozytora. Połączone radiotelefony mają przekazywać wywołania głosowe pomiędzy sobą. Czy wszyscy dyspozytorzy obsługujący aplikację konsoli i zalogowani do połączonych radiotelefonów mają słyszeć korespondencje głosową przekazywana pomiędzy połączonymi radiotelefonami? Czy korespondencja głosowa przekazywana pomiędzy połączonymi radiotelefonami ma zostać zarejestrowana, a jeżeli tak, to gdzie ma nastąpić rejestracja tej korespondencji? Odpowiedź 9 a) Zamawiający potwierdza, że wszyscy dyspozytorzy obsługujący aplikację konsoli i zalogowani do połączonych radiotelefonów mają słyszeć korespondencję głosową przekazywaną pomiędzy połączonymi radiotelefonami. b) Korespondencja głosowa przekazywana pomiędzy połączonymi radiotelefonami ma zostać zarejestrowana. Rejestracja tej korespondencji ma nastąpić na poszczególnych konsolach Dyspozytorskich, na których prowadzona jest aktualnie korespondencja. Pytanie 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający pisze: Konsola musi posiadać ustawienia dla zdarzeń wiadomości tekstowych zdarzenia typu wiadomość tekstowa można skonfigurować według wszystkich dostępnych opcji dla zdarzeń. Prosimy o dokładne sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem wszystkich dostępnych opcji dla zdarzeń. Odpowiedź 10 Zamawiający pod pojęciem Konsola musi posiadać ustawienia dla zdarzeń wiadomości tekstowych zdarzenia typu wiadomość tekstowa można skonfigurować według wszystkich dostępnych opcji dla zdarzeń rozumie, iż wiadomość tekstowa generowana na Konsoli Dyspozytorskiej ma mieć możliwość skonfigurowania jej przeglądania oraz sortowania w historii przeglądania w taki sam sposób jak zdarzenie jakim jest np. wywołanie korespondencji głosowej lub wykonanie połączenia telefonicznego. Pytanie 11 W części Moduł radiokomunikacyjny wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający pisze: Moduł radiokomunikacyjny umieszczony w jednej obudowie integrującej: radiotelefon, sterownik mikrokomputerowy, zasilanie oraz interfejs bramy radiowej. Prosimy o dokładne sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem interfejs bramy radiowej. Odpowiedź 11 Zamawiający pod pojęciem interfejs bramy radiowej ma na myśli wyświetlacz sygnalizujący pracę radia i dający możliwość manualnej zmiany kanałów. Dopuszcza się wmontowaną w obudowę modułu radiokomunikacyjnego czołówki radiotelefonu przewoźnego dowolnej firmy spełniającą wyżej wymienione funkcje. Podpisał: KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ st. bryg. mgr inż. Andrzej Wyciszkiewicz

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 09.03.12r. L.dz. 33 /III/PLL-LK/2012

Lublin, dn. 09.03.12r. L.dz. 33 /III/PLL-LK/2012 Lublin, dn. 09.03.12r. L.dz. 33 /III/PLL-LK/2012 Dotyczy: Dostawa i instalację systemu łączności dyspozytorskiej w technologii TETRA Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dn. 28.02.2012r. pod nr 59376-2012r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 06 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 06 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1040/14 WYROK z dnia 06 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ Warszawa, dnia 21 maja 2013 roku CPI-WZP-2244-19-2351/13 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 19-CPI-WZP-2244/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Nr postępowania: P/104/11 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia. stycznia 2012 r. 1 S t r o n a ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl NZ.271.18.2015 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. Wymagane łącza, numeracja, zasady rozliczeń. 1. W zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45),

posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45), Załącznik Nr 6 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, zainstalowanie, uruchomienie nowego cyfrowego rejestratora rozmów w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 tel. 22 578-47-01/02 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl fax. 22 578-47-47 Nr konta: NBP O/O Warszawa 85101010100139832230000000

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zp 2130-40/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania ogólne dotyczące usług wdrożenia: Niniejszy dokument opisuje wymagania dotyczące wdrożenia

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-2/2012 Warszawa, 2012-05-29 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Elektronicznego Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR)

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 1 Załącznik nr 2 do OPZ Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 2 Spis treści 1. SŁOWNIK TERMINÓW i SKRÓTÓW... 4 2. Lokalizacje... 7 3. OGRANICZENIA ROZWIĄZANIA,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Radom, dnia 08.10.2012r. Znak sprawy: In.III.271.12.2012 WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. b) Pakiet B dostawa stacji roboczych i komputerów przenośnych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. b) Pakiet B dostawa stacji roboczych i komputerów przenośnych. Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo