Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy."

Transkrypt

1 Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich ilości do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne lokalizacje z uwzględnieniem ilości aparatów systemowych, układów sekretarsko-dyrektorskich, aparatów typu AWIZO. Prosimy też uwzględnić, że lokalizacje w Poznaniu są dwoma fizycznymi urządzeniami i każde z nich ma określoną ilość portów. Odpowiedź: Ilość aparatów systemowych, układów sekretarsko dyrektorskich i aparatów typu awizo zlokalizowanych w siedzibach Zamawiającego podano w tabeli poniżej. lp. typ ilość lokalizacja 1 systemowy 13 Poznań Piekary 14/15 2 systemowy 28 Poznań Grunwaldzka systemowy 2 Delegatura Konin 4 systemowy 2 Delegatura Leszno 5 systemowy 2 Delegatura Piła 6 systemowy 3 Delegatura Kalisz 7 AWIZO 1 Poznań Grunwaldzka Sekretarsko-dyrektorski 1 Poznań Piekary 14/15 9 Sekretarsko-dyrektorski 3 Poznań Grunwaldzka 158 Ad. 2. Pytanie: Mając na względzie czas dostawy sprzętu przez producentów, prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 2 miesiące od dnia podpisania umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad. 3. Pytanie: W załączniku nr 2 Zamawiający wymaga, aby sprzęt był tego samego dostawcy, typu, wersji i rodzaju. Ponieważ w każdej z lokalizacji jest rożna ilość łączy i użytkowników wewnętrznych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, że każda z central będzie miała różne wyposażenie fizyczne a tym samym programowe oraz w zależności od konfiguracji mogą to być różne modele tego samego producenta. Odpowiedź: Zamawiający zgadza się, aby centrale zainstalowane w delegaturach w Pile, Lesznie, Koninie i Kaliszu mogły mieć różne wyposażenie fizyczne oraz wersje oprogramowania, przy zachowaniu tego samego typu i pochodzące od tego samego 1

2 producenta, od central zainstalowanych w siedzibach zamawiającego w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 i Piekary 14/15, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych dla central telefonicznych w SIWZ. W takim wypadku Wykonawca musi zagwarantować pełną spójność i kompatybilności dostarczonego sprzętu i oprogramowania do zarządzania pracą central. Ad.4. Pytanie: Czy Zamawiający może przedstawić aktualną dokumentację techniczną strony liniowej (opis przełącznicy)? Odpowiedź: Dokumentację techniczną strony liniowej (opis przełącznicy) przedstawiono w załączniku nr 1 do odpowiedzi. Ad.5. Pytanie: Czy wymagania odnośnie parametrów central zawarte w załączniku nr 3 począwszy od punktu 1 do 27 w załączniku nr 3 do umowy dotyczą wszystkich 6 lokalizacji? Odpowiedź: Tak. Wymagania zawarte w załączniku nr 3 od pkt. 1 do pkt. 27 dotyczą wszystkich sześciu lokalizacji. Ad.6. Pytanie: Prosimy o bardziej szczegółowy opis funkcjonalności z punktu 5.h w załączniku nr 3 dotyczącej priorytetowego powiadamiania głosowego. Odpowiedź: Wymagana funkcjonalność dotyczy możliwości powiadamiania wybranych grup abonenckich (np. w obrębie budynku) przy pomocy zdefiniowanych wcześniej komunikatów o wystąpieniu określonego zdarzenia np. zagrożenie pożarowe. Centrala powinna zapewnić możliwość wgrania min. 4 komunikatów, których przesłanie można uruchomić na centrali telefonicznej lub telefonie systemowym. Ad. 7. Pytanie: Czy w punkcie 6 załącznika nr 3. Zamawiający ma na myśli minimalną ilość łączy ISDN (30B+D) dla obu lokalizacji w Poznaniu? Zgodnie z punktem 2.a i 2.b załącznika nr 1 do umowy każda z dwóch lokalizacji w Poznaniu będzie wykorzystywała pojedynczy dostęp ISDN PRA. Czy możliwość rozbudowy o 1 łącze ISDN PRA dotyczy obu lokalizacji w Poznaniu? Odpowiedź: Możliwość rozbudowy o 1 łącze typu ISDN PRA dotyczy obu lokalizacji w Poznań przy ul. Grunwaldzkiej 158 i ul. Piekary 14/15. Ad. 8. 2

3 Pytanie: Czy minimalna możliwość obsługi 3 łączy ISDN (2B+D) w punkcie 7 załącznika nr 3. dotyczy tylko delegatury w Kaliszu czy wszystkich delegatur? W punkcie 2.e załącznika nr 1 do umowy widnieje zapis, że delegatury w Koninie, Pile i Lesznie będą obsługiwane przez 2 dostępy ISDN BRA, zaś delegatura w Kaliszu zgodnie z punktem 2,f będzie obsługiwana przez 3 dostępy ISDN BRA. Odpowiedź: Minimalna możliwość obsługi 3 łączy ISDN (2B+D) dotyczy wszystkich Delegatur Zamawiającego. Ad. 9. Pytanie: Czy zgodnie z punktem 16 załącznika nr 3 centrale powinny być wyposażone w moduły pozwalające podłączyć bramki GSM, telefony IP DECT oraz usługi VolP do 4 operatorów, czy jedynie powinny umożliwiać późniejszą rozbudowę do obsługi tychże elementów? Odpowiedź: Centrale powinny być wyposażone w niezbędne moduły i karty rozszerzeń, które umożliwią Zamawiającemu podłączenie bramek GSM, telefonów IP, usług VOIP, już na etapie ich instalacji, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ad. 10. Pytanie: W odniesieniu do punktów 26 i 27 załącznika nr 3, z uwagi na konieczność zestawienia połączenia (trunk-a) między centralami różnych producentów (Cisco, inny) proszę o doprecyzowanie zakresu funkcjonalności jakie muszą być realizowane w ramach łączności między centralami oraz w jakim scenariuszu w zakresie rozpływu ruchu telefonicznego centrale będą wykorzystywały ten trunk? Odpowiedź: Zakres funkcjonalności powinien obejmować obsługę protokołów H.323 oraz SIP. Centrale powinny komunikować się ze sobą w obu powyżej wymienionych protokołach zachowując przy tym pełną funkcjonalność określoną w punkcie 26 oraz 27 załącznika nr 3, umożliwiając połączenia między telefonami podłączonymi do central różnych producentów oraz umożliwić połączenia wychodzące PSTN. Ad. 11. Pytanie: Czy w przypadku telefonów IP DECT Zamawiający może sprecyzować ilość stacji bazowych DECT z podziałem na poszczególne lokalizacje? Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty zapisów SIWZ poprzez zmianę treści: telefony IP DECT na telefony IP. Określenie ilości stacji bazowych w tej sytuacji jest bezprzedmiotowe. Ad. 12. Pytanie: Z których lokalizacji centrale PABX będą miały zestawiony trunk do centrali CISCO? Odpowiedź: Trunk do centrali CISCO powinien być zestawiony z centralami PABX w lokalizacji Poznań, ul. Piekary 14/15 oraz Poznań, ul. Grunwaldzka

4 Ad. 13. Pytanie: Proszę o wskazanie konfiguracji usług (zakresu przypisanej numeracji DDI) dla 2 dostępów ISDN 2B+D w lokalizacji Poznań. ul. Grunwaldzka 158? Czy 2 dostępy ISDN 2B+D mają zostać skonfigurowane w wiązkę PABX ISDN BRA ze spójnym zakresem numeracji DDI (jakiej)? Odpowiedź:. W tym zakresie Zamawiający dokonuje korekty treści SIWZ. Błędnie została określona ilość dostępów ISDN 2B+D. Poprawna ilość to 1 x ISDN 2B+D. Zakup 1x ISDN 2B+D w lokalizacji Poznań ul. Grunwaldzka 158 związany jest z koniecznością zapewnienia infrastruktury dla stanowiska ds. zarządzania kryzysowego. Zamawiający nie stawia żadnych wymagań co do konfiguracji dostępów i zakresu przypisania numeracji DDI. Konfiguracja oraz numeracja DDI zostanie określona wspólnie z Wykonawcą po podpisaniu umowy Ad. 14. Pytanie: W związku z faktem, że formularz ofertowy nie zawiera opłaty za usługę infolinia wnoszę o modyfikację SIWZ w tym zakresie. Prosimy o wskazanie obecnego scenariusza usługi infolinii Czy Zamawiający wymaga zachowania obecnego numeru infolinii tj i numeru podkładowego , czy też może zostać uruchomiona infolinia z nowym numerem infolinii i numerem podkładowym? Jeżeli usługa infolinii ma być świadczona Zamawiającemu to czy na tę usługę zostanie zawarta odrębna umowa z Wykonawcą lub czy Zamawiający wprowadzi w formularzu ofertowym pozycję dotyczącą opłaty za w/w usługę? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zachowania obecnego numeru infolinii: Wykonawca może uruchomić numer infolinii na obecnym lub innym numerze podkładowym. Opłata za usługę infolinii zostanie uwzględniona w formularzu ofertowym w wyniku dokonania zmiany zapisów w SIWZ przez Zamawiającego. Obecny scenariusz usługi infolinii jest następujący: dla wywołań ze stref: 61,62,63,65,67,68 i 95 w soboty i niedziele połączenia kierowane są na , w pozostałe dni od 08:00 do 16:00 na , a od 16:00 do 08:00 na Usługa powinna być realizowana w ramach tej samej umowy, obejmującej wszystkie usługi dostarczane przez Wykonawcę. Ad. 15. Pytanie: Ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia ani w formularzu ofertowym, nie ma mowy o uruchomieniu 3 numerów: , i a obecnie są one analogowymi liniami telefonicznymi (otrzymana odpowiedź od Zamawiającego na pytanie nr 2) wnoszę o modyfikację SIWZ w tym zakresie lub wskazanie do jakiej usługi i w jakiej konfiguracji oraz lokalizacji mają zostać przypisane w/w numery będące obecnie analogowymi liniami telefonicznymi? Odpowiedź: Wystąpiła omyłka, w wyniku czego linie analogowe o numerach: , , nie zostały ujęte w formularzu ofertowym. Dodatkowo pomyłkowo został podany nr , który nie powinien zostać uwzględniony w specyfikacji. Zamawiający zmieni SIWZ w ten sposób, że w formularzu ofertowym zostaną ujęte 2 linie analogowe o nr: ,

5 Ad.16. Pytanie: W 4 ust. 1 Zamawiający wymaga Zapłata z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie następowała w formie przelewu w terminie do 21 dni licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT Zapis ten uzależnia termin płatności jedynie od daty doręczenia faktury uniemożliwiając tym samym określenie w jej treści terminu płatności. Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 19 ust 13 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy w zw. ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych - z chwilą realizacji usługi) Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty doręczenia faktury do Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie jest bowiem możliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto ze względu na właściwości systemu rozliczeniowego Wykonawcy, poważnie utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zapisanie w umowie kwestii terminu płatności w ten sposób aby podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie nie zachowana tego terminu. termin płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia? Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany zapisu SIWZ i w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ nadając następujące brzmienie: 1. Zapłata z tytułu realizacji umowy będzie następowała w formie przelewu na rachunek i w terminie określonym na fakturze VAT z zastrzeżeniem pkt W przypadku dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT w terminie krótszym niż 21 dni od dnia wskazanego na fakturze, jako terminu zapłaty, termin zapłaty ulega wydłużeniu proporcjonalnie do ilości dni zwłoki. 5

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU. 58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup.

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU. 58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup. 22/2009 Wałbrzych, 27 marca 2009 r. WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAM.PUB. 22/2009 Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A. (Oferta IC Netii) Warszawa, 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. Wymagane łącza, numeracja, zasady rozliczeń. 1. W zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 maja 2014 r. SO-225-3/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 28 maja 2014 r. SO-225-3/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 28 maja 2014 r. SO-225-3/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań informuje, że prowadzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. Dyrektor Przemysław WIĘCŁAW CPD III 2374 2781 / 10 Do wszystkich uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo