Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie."

Transkrypt

1 Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma być udzielona licencja dla dokumentacji, a na jakich dla produktu? Intencją Zamawiającego jest prawo do bezterminowego korzystania z aplikacji, bez prawa do udostępniania jej podmiotom trzecim. Dokumentacja może być udostępniona w przyszłości innemu wykonawcy, w przypadku uzyskania przez innego Wykonawcy zamówienia na utrzymanie lub rozwój aplikacji. Czy Zamawiający przewiduje asystę techniczną lub gwarancję dla dostarczonego rozwiązania, a jeśli tak, to na jakich warunkach i w jakim terminie i jaki wpływ na jej świadczenie ma możliwość dokonywania zmian w produkcie przez Zamawiającego? Zamawiający przewiduje asystę techniczną przez rok od momentu przekazania aplikacji. W czasie asysty, zmiany nie będą wprowadzane inaczej niż w porozumieniu z Wykonawcą. Jaką infrastrukturę Zamawiający przewiduje wydzielić na potrzeby wdrożenia i utrzymania rozwiązania będącego przedmiotem postępowania i czy Wykonawca będzie miał możliwość uzyskania do niej dostępu podczas wdrożenia? Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Zamawiający oczekuje, że w ramach wdrożenia zostaną przygotowane mechanizmy wymiany danych z przynajmniej dwoma systemami, z których korzysta Zamawiający, tj. systemem obsługującym arkusze organizacyjne oraz systemem ankietowym. Prosimy o podanie informacji (danych) przekazywanych do ww. systemów z rozwiązania będącego przedmiotem postępowania. Przekazywane dane będą zawierały w szczególności informacje o identyfikatorach, strukturze organizacyjnej, i specyfice jednostek systemu oświaty, dane teleadresowe. W przypadku niektórych kategorii danych (np. teleadresowych) przekazywanie może następować zarówno z rejestru do zewnętrznej aplikacji, jak i w odwrotnym kierunku. Czy dopuszczają Państwo wykorzystanie silnika bazodanowego Microsoft SQL Server (w wersji od 2008 w górę)? Tak, jest to dopuszczalne.

2 Czy dopuszczają Państwo wykorzystanie innego silnika niż CMS Drupal (przy zachowaniu systemu identyfikacji wizualnej wspólnego dla serwisów Miasta Stołecznego Warszawy), w szczególności przygotowanie dedykowanego kodu? Tak, jest to dopuszczalne. Aplikacja w tylko w niewielkim zakresie będzie wykorzystywana do prezentacji danych. Jej głównym zadaniem będzie udostępnianie danych dla zewnętrznych narzędzi do analizy i prezentacji. Proszę o wskazanie kategorii użytkowników, którzy będą korzystać z systemu (w szczególności, którzy mogą wymagać zalogowania się do wykonywania swoich operacji). W ramach realizacji zamówienia, z systemu po zalogowaniu będą korzystać wyłącznie pracownicy Zamawiającego. Oczekiwany podział uprawnień dotyczy wprowadzania i zatwierdzania zgłoszonych zmian danych, tworzenie raportów i podziału na dostęp do danych jednostek publicznych i niepublicznych. Czy pozyskanie informacji będzie leżało po stronie Zamawiającego, a Wykonawcy zostanie przekazana struktura przekazywanych danych, czy też zakładają Państwo udział Wykonawcy w tym procesie (jeżeli tak, to w jakim zakresie)? W zapytaniu znajduje się oczywista omyłka pisarska. Punt dot. migracji otrzymuje brzmienie: Zamawiający udostępni aktualnie użytkowaną bazę danych napisaną w programie MS Access celem przeprowadzenia migracji danych zawartych w tej bazie do aplikacji. Migracja, którą przeprowadzi wykonawcy obejmuje uporządkowanie danych zgromadzonych w przekazanej bazie. Proszę o wskazanie pożądanych informacji, które będą pozyskiwane z IBE. Planuje się pozyskiwanie z IBE tabel źródłowych będących materiałem do generowania wykresów EWD. Proszę podać specyfikację infrastruktury w szczególności czy istnieje możliwość uruchomienia aplikacji.net i jeśli tak to w jakiej wersji oraz jakie bazy danych są dostępne w Państwa infrastrukturze. Tak istnieje taka możliwość. Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. W jakiej formie reprezentowane mają być podstawy formalne (wartość tekstowa, słownikowa, skan dokumentu)? (Punkt: Aplikacja ma w szczególności: gromadzić dane identyfikacyjne placówek, pełną historię ich zmian oraz o informacje o źródłach i podstawach formalnych tych zmian,) Dane dot. podstaw formalnych zmiany będą miały wartość zarówno słownikową (np.: uchwała RM), jak i tekstową (np. numer uchwały). Nie planuje się przechowywania plików w aplikacji.

3 Czy aplikacja ma automatycznie zmieniać dane w określonym czasie? (Punkt: Dane identyfikacyjne placówek) Nie. Czy aplikacja ma posiadać moduł do wprowadzania i zarządzania kartoteką źródeł zmian. Jeśli tak to jaka ma być funkcjonalność takiego modułu? (Punkt: Dane identyfikacyjne placówek) Zamawiający powinien mieć możliwość zarządzania listą słownikową źródeł zmian. Czy lista słowników to katalog zamknięty czy może być modyfikowana? Jest to katalog zamknięty, z możliwością modyfikacji z poziomu Wykonawcy. Prosimy o doszczegółowienie. Ile jest znanych kategorii danych. Czy dane nieustrukturyzowane sprowadzają się do postaci kategoria-wartość tekstowa czy mają inny format? Znanych kategorii danych jest około 50. Wartości nieustrukturyzowane mogą być wartością tekstową, ale może być to także np. tabela. Czy struktura plików jest stała (ustalona w momencie tworzenia aplikacji) czy może być definiowana w systemie? Czy istnieje możliwość uzyskania wszystkich wzorów plików? Struktura plików jest stała i nie musi być definiowana w systemie. Większość plików będących źródłem danych to pliki w formacie.csv i.xlsx. Czy formularze zmiany różnych danych mają różną postać czy niezależnie od rodzaju danych jest to lista zmienianych pozycji? Czy lista formularzy jest zamknięta (znana w momencie tworzenia aplikacji)? Należy przyjąć, że lista formularzy jest zamknięta i liczy ok. 15 pozycji. Oczekuje się, że formularze będą listą zmienianych pozycji. Czy system ma eksportować dane do jednego wybranego formatu czy do wszystkich? Niezbędnie do jednego formatu tabeli płaskiej i jednego formatu bazodanowego. O jakie narzędzie chodzi? Czy wymagania oznacza konieczność eksportu w jakimś specyficznym formacie? (Punkt: Raporty; Układ treści w pliku umożliwia użytkownikowi natychmiastową dalszą pracę nad raportem za pomocą narzędzia tabel przestawnych.) Wspomniane narzędzie to Tabela przestawna dostępna w programach MS Excel i innych arkuszach kalkulacyjnych. Prosimy o wyspecyfikowanie formatu danych oraz sposobu komunikacji z systemami. Zamawiający w umowach z Wykonawcami innych systemów zawarł klauzulę o obowiązku uzgodnienia formatu wymiany danych z innymi systemami Zamawiającego. Sposób wymiany danych

4 będzie przedmiotem uzgodnienie zainteresowanych Wykonawców. Jeśli to będzie zasadne, Zamawiający jest gotowy do aktywnej mediacji w tym zakresie. Czy to jest błąd czy migracji faktycznie dokona Zamawiający? Co wchodzi w zakres uporządkowania? Czy istnieje możliwość otrzymania bazy z przykładowymi danymi? W zapytaniu znajduje się oczywista omyłka pisarska. Punt dot. migracji otrzymuje brzmienie: Zamawiający udostępni aktualnie użytkowaną bazę danych napisaną w programie MS Access celem przeprowadzenia migracji danych zawartych w tej bazie do aplikacji. Migracja, którą przeprowadzi wykonawcy obejmuje uporządkowanie danych zgromadzonych w przekazanej bazie. Uporządkowanie obejmuje w szczególności analizę wartości pól pod kątem zgodności ze słownikami. Czy istnieje możliwość zapoznania się z aktualną strukturą danych (jak rozumiem, istnieje baza danych Access)? Nie. Na tym etapie postępowania baza nie jest udostępniana. W ogłoszeniu jest sformułowanie "zestaw około 50 parametrów identyfikacyjnych" - jak należy rozumieć słowo "identyfikacyjnych"? czy są poza tym zestawem (50 parametrów) jeszcze jakieś inne (nie-identyfikacyjne)? Przed parametry identyfikacyjne rozumie się przede wszystkim numery RSPO, REGON, ID używane przez inne systemy, dane adresowe, dane opisujące specyfikę placówki wynikające z zapisów ustawowych itp. "Zamawiający będzie miał możliwość definiowania słowników kategorii tych danych." Czy chodzi tylko o to aby Zamawiający miał możliwość zarządzania wartościami słowników (dodawania, modyfikowania wartości w słownikach)? Czy też faktycznie Zamawiające chce mieć możliwość tworzenia / definiowania nowych słowników? Jeżeli tak, to gdzie i w jakim kontekście te słowniki miałyby być wykorzystywane? Wystarczające jest zarządzanie wartościami słowników. Tworzenie nowych słowników może odbywać się z udziałem Wykonawcy. "Układ treści w pliku umożliwia użytkownikowi natychmiastową dalszą pracę nad raportem za pomocą narzędzia tabel przestawnych." Czy dobrze rozumiemy wymagania dotyczące modułu raportowego, że ma on umożliwić eksport danych do wybranego formatu (np. xls) - a dalsze praca nad raportem będzie odbywała się za pomocą narzędzi zewnętrznych - np. Excel-a? Tak, taka jest intencja Zamawiającego.

5 "Migracja, którą przeprowadzi Zamawiający obejmuje uporządkowanie danych zgromadzonych w przekazanej bazie." Czy przez uporządkowanie należy rozumieć, przeniesienie do nowej struktury danych (nowego modelu danych)? Czy też "uporządkowanie" będzie się wiązało z realnym porządkiem w danych - np. identyfikacja i usuwaniem duplikatów, uzupełnianiem brakujących danych itd.? Przez uporządkowanie należy rozumieć doprowadzenie importowanej bazy do stanu, w którym możliwy jest import zawartych w niej danych do aplikacji. Dopuszcza się współpracę Zamawiającego i Wykonawcy przy decyzjach merytorycznych. Aplikacja ma działać na w oparciu o "infrastrukturę techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego.". czy można uzyskać więcej informacji na temat tej infrastruktury? Czy wiążą się z tym jakiekolwiek wymagania lub sugestie dotyczące architektury, konkretnej bazy danych lub innych elementów systemu? Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych i nie ma wymagań dot. przyjętych technologii. Czy wszystkie dane dziedzinowe mają być pamiętane w aplikacji, czy niektore z nich, np. wyniki egzaminów maja miec tylko odnośniki do źródła? Tak, wszystkie dane mają być zapamiętane.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego. Wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 33 Część_I_SIWZ Odpowiedź nr 33 Pytanie 34 Odpowiedź nr 34 Pytanie nr 35 Odpowiedź nr 35 Pytanie nr 36 Odpowiedź nr 36 Pytanie nr 37

Pytanie nr 33 Część_I_SIWZ Odpowiedź nr 33 Pytanie 34 Odpowiedź nr 34 Pytanie nr 35 Odpowiedź nr 35 Pytanie nr 36 Odpowiedź nr 36 Pytanie nr 37 Biuro Przetargów Pytanie nr 33 Część_I_SIWZ s.7 Jak należy rozumieć sformułowanie w okresie wsparcia technicznego? Czy chodzi o okres gwarancji? Odpowiedź nr 33 Okres wsparcia technicznego jest równoważny

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

BZP.2420.15.2012.JS Wrocław, dnia 18 października 2012 r.

BZP.2420.15.2012.JS Wrocław, dnia 18 października 2012 r. BZP.2420.15.2012.JS Wrocław, dnia 18 października 2012 r. INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Dotyczy: Postępowania nr BZP.2420.15.2012.JS prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI RZP-2003- /13 Poznań, dnia 07.08.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 10, fax +48 22 661 14 71 www.mpips.gov.pl; e-mail: elzbieta.ponder@mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania NSI 2014

Minimalne wymagania NSI 2014 Załącznik nr 3 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DE/25/3/IM/14/SW Minimalne wymagania NSI 2014 Warszawa, dnia 15.09.2014 r. Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól jest usprawnienie funkcjonowania administracji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia 1.1. Dostawa, wdrożenie i dostosowanie oprogramowania ZSI Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego, jego dostosowanie w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WSB/JAK/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WSB/JAK/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31 A 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WSB/JAK/2014 dot. opracowania, dostawy i wdrożenia dwóch modułów systemu

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Jastrzębiec, 05. 05. 2011 r.

Jastrzębiec, 05. 05. 2011 r. Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.7.2015.10.JG)

Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.7.2015.10.JG) BDG.WZP.311.7.2015.26.JG Warszawa, dnia 18 maja 2015 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Wykonawcy (znak

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gdaosk, dnia 06.02.2012r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/440/025/U/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo