Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa"

Transkrypt

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa /UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie testów Platformy Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) znak sprawy: TZ/370/30/12 Zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia do nich: Pytanie 1 Czy Zamawiający może podać listę usług udostępnianych przez Enterprise Service Bus? Nie. Lista usług jest elementem dokumentacji projektowej NPI i zostanie udostępniona Wykonawcy po Pytanie 2 Czy Zamawiający może podać liczbę procesów biznesowych realizowanych w PUE i w jego otoczeniu? W ZUS zidentyfikowanych jest około 600 procesów biznesowych. Szczegółowa lista procesów zostanie udostępniona Wykonawcy po Pytanie 3 Czy Zamawiający może podać liczbę procesów realizowanych w ramach KSI ZUS? Patrz odpowiedź na pytanie 2. Pytanie 4 Czy Zamawiający może podać liczbę procesów biznesowych realizowanych w PUE? Patrz odpowiedź na pytanie 2. Pytanie 5 Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację, na podstawie której możliwe będzie opracowanie przypadków testowych? np. dokumentacja z opisanymi procesami biznesowymi, dokumentacja dot. modelu danych (relacji pomiędzy danymi itp)? Tak. Dokumentacja projektowa PUE zawierająca NPI, CIT i SKR będzie udostępniona Wykonawcy po : (22) faks: (22)

2 Pytanie 6 Czy Zamawiający udostępni środowisko testowe dla testów przeciążeniowych (wysycenie środowiska)? Tak. Zamawiający udostępni środowisko testowe Wykonawcy po Pytanie 7 Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy scenariusze testowe, lub dokumentację dot. przypadków użycia dla testowanych elementów? Nie. Opracowanie scenariuszy testowych jest jednym z zadań do zrealizowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Dokumentacja zawierająca model przypadków użycia, jest elementem dokumentacji projektowej PUE, o którym mowa w odpowiedzi na pyt. 5. Pytanie 8 Czy Zamawiający udostępni warunki akceptacji przypadków testowych (np. dla jakich wartości akceptowalna jest wydajność szyny ESB), ewentualnie czy Zamawiający udostępni dane techniczne testowanych elementów, tak aby Wykonawca mógł zweryfikować uzyskiwane podczas testów wyniki, szczególnie istotne dla testów przeciążeniowych? Zamawiający informuje, że udostępni wybranemu Wykonawcy warunki akceptacji przypadków testowych po podpisaniu umowy. Pytanie 9 Czy środowisko testowe, które jest przeznaczone na środowisko produkcyjne, w chwili przeprowadzania testów będzie środowiskiem dostępnym tylko dla testerów czy również dla innych użytkowników? Zamawiający informuje, że udostępni środowisko testowe na potrzeby przeprowadzenia testów. W trakcie trwania testów środowisko testowe dostępne będzie tylko dla Wykonawcy. Pytanie 10 Czy Zamawiający jest w stanie doprowadzić do stanu pierwotnego testowane środowisko - np. w przypadku gdy na skutek realizowanych przypadków testowych dojdzie do zawieszenia systemu? Tak. Zamawiający jest w stanie doprowadzić do stanu pierwotnego testowane środowisko. Pytanie 11 Czy Zamawiający może wyjaśnić na czym miałyby polegać testy bezpieczeństwa systemu głosowego? Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązania, które potwierdzi, że moduł autoryzacji w Centrum Informacji Telefonicznej jest odporny na nieautoryzowany dostęp do informacji spersonalizowanych.

3 Pytanie 12 Czy Zamawiający udostępni wykonawcy opis drzewa IVR do testów CallCenter? Tak. Opis drzewa IVR jest elementem dokumentacji projektowej PUE, o którym mowa w odpowiedzi na pyt. 5 i zostanie udostępniony wybranemu Wykonawcy po Pytanie 13 Czy testy bezpieczeństwa infrastruktury serwerowej maja również obejmować testy poprawności działania procedur korzystania z pomieszczeń serwerowych? (dostęp do pomieszczeń serwerowych osób nieuprawnionych)? Nie. Pytanie 14 Czy Zamawiający przygotuje wymagane dane testowe, zgodnie z powstałą w wyniku realizacji projektu dokumentacją testową? Zamawiający informuje, że zapewni pomoc merytoryczną z zakresu wiedzy o procesach funkcjonujących w ZUS przy przygotowywaniu danych testowych. Pytanie 15 Czy Zamawiający będzie współuczestniczył w tworzeniu przypadków testowych? Nie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że będzie akceptował dokumentację przypadków testowych, zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział II, część C Założenia, założenie 11 Akceptacja produktów przekazywanych przez Wykonawcę do Zamawiającego. W okresie akceptacji produktów, wymaga się współpracy z Zamawiającym i zgłaszania uwag na bieżąco lub podczas spotkania finalizującego/akceptującego dokument. Pytania dotyczą SIWZ rozdział II, część A ZAKRES TESTÓW, pkt 7 Testy bezpieczeństwa Pytanie 16 Ad. pkt 7.1 Czy sformułowanie Testom bezpieczeństwa podlegać będzie środowisko przeznaczone na środowisko produkcyjne oznacza, że testy penetracyjne o charakterze inwazyjnym będą mogły być wykonywane bez ograniczeń czasowych (w standardowych godzinach pracy)? Zamawiający informuje, że szczegółowy sposób przeprowadzenia testów zostanie opisany przez Wykonawcę w ramach wytworzonej dokumentacji, natomiast harmonogram będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3 ust. 2 Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony z Wykonawcą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. Pytanie 17 Ad. pkt 7.2 lit. a) Proszę o określenie, czy testy prowadzone zdalnie z Internetu mają dotyczyć tylko scenariusza bez posiadania konta testowego w portalu NPI, czy również z posiadaniem

4 konta testowego skojarzonego z określoną rolą. Proszę określić liczbę takich ról (np. zwykły użytkownik, administrator = 2 role)? Zamawiający informuje, że testy prowadzone z Internetu będą dotyczyć zarówno scenariuszy bez posiadania konta, jak również scenariuszy z posiadaniem konta skojarzonego z poszczególnymi rolami. Role w jakich może występować użytkownik to: ubezpieczony, płatnik, świadczeniobiorca. Pytanie 18 Ad. pkt 7.2 lit a) Dla każdego ze scenariuszy wynikających z odpowiedzi poprzedniej proszę o wskazanie przybliżonej wielkości aplikacji widzianej z zewnątrz, mierzonej przybliżoną liczbą podstron (np. scenariusz bez posiadania konta testowego ok. 10 podstron, scenariusz z posiadaniem konta zwykłego użytkownika ok. 100 podstron)? Opracowana dokumentacja musi posiadać jasno i precyzyjnie opisane poszczególne kroki w scenariuszach testowych, tak aby osoba przeprowadzająca dany przypadek testowy, bez znajomości systemu mogła samodzielnie w całości go zrealizować. Aplikacja widziana z zewnątrz dla scenariusza bez posiadania konta będzie zawierać około 15 podstron, dla scenariusza z posiadaniem konta, które posiada wszystkie role (płatnik, ubezpieczony, świadczeniobiorca) będzie to około 100 podstron. Pytanie 19 Ad. pkt 7.2 lit. a) Czy testy wymienione w tym punkcie uwzględniać mają także środowisko aplikacji? Zakres testów musi być kompletny tzn. obejmujący całość środowiska Nowego Portalu Informacyjnego, w tym środowisko aplikacji Pytanie 20 Ad. pkt 7.2 lit. b), d) oraz h) Czy testy wymienione w tych punktach mają odbywać się na zasadzie testów penetracyjnych, przeglądów konfiguracji z pełną wiedzą o systemach, czy w obu wymienionych formach? Zakres testów musi być kompletny tzn. w obu wymienionych formach. Pytanie 21 Ad. pkt 7.2 lit. e), f) oraz g) Czy testy systemu Call Center mają odbywać się na zasadzie testów penetracyjnych, przeglądów konfiguracji z pełną wiedzą systemach, czy w obu wymienionych formach? Zakres testów musi być kompletny tzn. w obu wymienionych formach. Pytanie 22 Ad. pkt 7.2. lit. c) Proszę o podanie przybliżonej liczby baz danych podlegających testom oraz liczby różnych technologii serwerowych używanych przez te bazy?

5 Pytanie 23 Ad. pkt 7.2 lit. d) Proszę o podanie przybliżonej liczby systemów zaporowych, systemów IDS/IPS, switchy, routerów i load balancerów wymienionych w tym punkcie, ze wskazaniem, jaka jest liczba różnych modeli sprzętu dla każdej klasy systemu. Pytanie 24 Ad. pkt 7.2 lit. h) Proszę o podanie rozmiaru infrastruktury SKR podlegającej badaniu, mierzonej liczbą serwerów (maszyn), liczbą różnych platform systemowych, liczbą serwerów http/s (wraz z podaniem liczby różnych serwerów http/s), liczbą serwerów aplikacyjnych (wraz z podaniem liczby różnych serwerów aplikacyjnych), liczbą serwerów Proxy (wraz z podaniem liczby serwerów Proxy). Pytanie 25 Ad. pkt 7.2 lit. i), j) oraz k) Proszę o podanie rozmiaru infrastruktury serwerowej portalu NPI, SKR oraz Call Center podlegających badaniu, mierzonej liczbą serwerów (maszyn) oraz liczbą różnych platform systemowych. Pytanie 26 Ad. pkt 7.2 lit. h), i), j) oraz k) Czy w odniesieniu do wskazanych testów istnieje możliwość uzyskania bezpiecznego kanału zdalnego dostępu do systemów? Wskazane testy muszą zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdział II, część E, ust. 1 Duża część prac projektowych będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego z uwagi na konieczność dostępu do systemu testowego Pytanie 27 Ad. pkt 7.2 lit. h), i), j) oraz k) Czy w odniesieniu do wskazanych testów istnieje możliwość zebrania w siedzibie Zamawiającego materiałów do późniejszej analizy w lokalizacji Wykonawcy? Tak.

6 Pytanie 28 Ad. pkt 7.2 lit. k) Proszę o podanie liczby usług VOIP podlegających badaniu. Pytanie 29 Ad. pkt 7.2 lit. l) Czy ataki w punkcie mają być przeprowadzone na zasadzie testów penetracyjnych (bez wiedzy audytorów o badanym systemie)? Czy testy mają być przeprowadzone ze zdalnej lokalizacji, czy z sieci lokalnej użytkownika portalu? Zakres testów musi być kompletny, tzn. badanie podatności musi być przeprowadzone z wewnątrz sieci Zamawiającego oraz z sieci Internet. Pytanie 30 Ile jest procesów biznesowych PUE i KSI podlegających testom? W ZUS zidentyfikowanych jest około 600 procesów biznesowych. Szczegółowa lista procesów zostanie udostępniona Wykonawcy po Pytanie 31 Ile usług (webservices) będzie podlegało testom? Pytanie 32 Czy serwery aplikacyjne są ulokowane na maszynach fizycznych czy na wirtualnych instancjach serwerów? Pytanie 33 Jaka jest liczba switchy będących przedmiotem badania? Pytanie 34 Jaka jest liczba routerów będących przedmiotem badania?

7 Pytanie 35 Jaka jest liczba load balancerów będących przedmiotem badania? Pytanie 36 Jaka jest liczba serwerów baz danych będących przedmiotem badania? Pytanie 37 Czy dostawcy systemów udostępnią swoje testy jednostkowe? Tak. Pytanie 38 W jaki sposób opisane są interfejsy systemów? Interfejsy systemów opisane są w projektach technicznych poszczególnych systemów. Pytanie 39 W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu na przeprowadzenie testów Platformy Usług Elektronicznych (PUE) chcielibyśmy poprosić o przesłanie dodatkowej dokumentacji systemu PUE (o ile istnieje i jest dostępna) w celu dokonania bardziej szczegółowej wyceny pracochłonności. Mógłby to być na przykład SIWZ dla wykonawców systemu, lub inna dokumentacja techniczna. Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa PUE zostanie udostępniona Wykonawcy po Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony. Oferty należy złożyć do dnia 11 czerwca 2012 roku. Jawne otwarcie ofert odbędzie się 11 czerwca 2012 roku o godzinie 09:30 w miejscu określonym w SIWZ. Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr faksu /36

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 tel. 22 578-47-01/02 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl fax. 22 578-47-47 Nr konta: NBP O/O Warszawa 85101010100139832230000000

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ Warszawa, dnia 21 maja 2013 roku CPI-WZP-2244-19-2351/13 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 19-CPI-WZP-2244/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 14.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia 10.09.2013 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.7.2015.10.JG)

Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.7.2015.10.JG) BDG.WZP.311.7.2015.26.JG Warszawa, dnia 18 maja 2015 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Wykonawcy (znak

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN-385/2015 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura dokumentu... 3 1.2 Zastosowane pojęcia i skróty... 3 2. Przedmiot zamówienia... 9 3. Implementacja e-usług... 10 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/50/14; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową SAP wraz z usługami

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN - 211 /14 993200/_370/145/2013/44 UNP: 2014 38358 znak sprawy TZ/370/75/13 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji

Bardziej szczegółowo