Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu SAP ECC 6.0 w zakresie wdrożonych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź- Miasto modułów SAP HR: a. PA administracja kadrowa, b. PY rozliczenie listy płac, c. OM struktura organizacyjna, d. PT zarządzanie czasem pracy, e. PD rozwój, f. innych rozwiązań klienckich z zakresu PKZP, ZFŚS funkcjonujących u Wykonawca będzie pełnił funkcje pomocnicze, doradcze, reagował w sytuacjach awaryjnych zgłaszanych przez Usługa wsparcia obejmuje również prace związane z rozwojem modułów SAP HR Prace Wykonawcy polegać będą na: a. analizie wskazanych problemów, związanych z niepoprawną konfiguracją zarówno standardowych jak i klienckich obiektów i rozwiązań; b. naprawie błędów i rozwiązywaniu problemów związanych z błędną obsługą procesów biznesowych; c. szybkim usuwaniu, zgłaszanych przez Zamawiającego, krytycznych problemów i błędów w zakresie funkcjonowania modułów SAP HR; d. ocenie aktualizacji systemowych wydawanych dla wersji polskiej istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu zgodnie z wymogami polskiego prawa, informowaniu Zamawiającego o wpływie zmian rozwiązania modelowego na konfigurację klienta w zakresie: - identyfikacji obszaru, w którym zmiana jest konieczna, - określenia priorytetu wykonania i biznesowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany, - szacunku pracochłonności dla potencjalnej pomocy w zakresie pełnej usługi implementacji aktualizacji systemu; Strona 1 z 5

2 e. implementacji nowych rozwiązań zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa lub potrzebami Zamawiającego, a w szczególności: - projektowaniu i tworzeniu nowej konfiguracji, - projektowaniu i wykonywaniu zmian w standardowych obiektach SAP, - projektowaniu i tworzeniu pozostałych rozszerzeń klienckich; f. wsparciu użytkowników kluczowych i administratorów modułowych w realizacji bieżących prac; g. udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonalności modułów SAP HR. 2. Warunki świadczenia usług 2.1. Wykonawca będzie utrzymywał stały dedykowany zespół konsultantów o kwalifikacjach wskazanych w pkt. 4.2 SIWZ Wykonawca zapewni dostępność konsultantów do realizacji usług przez cały okres trwania umowy Prace mogą być realizowane: a. poprzez zdalne łącze, b. w siedzibie Zamawiającego; Wykonawca o konieczności fizycznej obecności konsultanta w siedzibie Zamawiającego będzie powiadomiony z wyprzedzeniem 5 dni roboczych Dostęp do systemu produkcyjnego Zamawiającego będzie zapewniony poprzez pojedynczą licencję przyznaną wyznaczonemu konsultantowi Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do portalu pomocy serwisowej (dostęp przez przeglądarkę WWW), w którym to portalu zlecenia będą rejestrowane i monitorowane; Dopuszcza się zgłoszenie zapotrzebowania na usługę w formie mailowej lub telefonicznej w przypadku niedostępności portalu pomocy serwisowej Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: a. opis błędu lub problemu, b. priorytet zgłoszenia, c. miejsce realizacji zlecenia Priorytet zgłoszenia: Priorytet zgłoszenia będzie ustalany w momencie rejestracji i jego zmiana może nastąpić jedynie za zgodą obu stron. Możliwe są następujące priorytety zgłoszeń: a. krytyczny - awaria oprogramowania uniemożliwiająca funkcjonowanie kluczowego z procesów biznesowych wspieranych tym oprogramowaniem i mająca krytyczne znaczenie dla Zamawiającego, np. błędy w naliczaniu Strona 2 z 5

3 podstawowej listy płac; przyjmuje się, że ilość zgłoszeń z priorytetem krytycznym nie przekroczy 1 zgłoszenia w miesiącu kalendarzowym, b. pilny - każde odstępstwo od normalnej pracy systemu niebędące błędem krytycznym, c. standardowy nowe funkcjonalności lub problemy, dla których istnieje tymczasowe rozwiązanie Zgłoszenia realizowane w siedzibie Zamawiającego będą zgłoszeniami o priorytecie standardowym 2.8. Czas reakcji i realizacji usługi: a. Pojęcia podstawowe Dni robocze Dni wolne Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy Okno Dni robocze w godz Kalendarz dostępności usługi: Dla zgłoszeń o priorytecie krytycznym 24 godziny na dobę w dni robocze i w dni wolne Data i czas zgłoszenia zlecenia Czas reakcji Czas realizacji Dla zgłoszeń o priorytecie pilnym i standardowym - realizacja w oknie obsługi serwisowej. Dla zgłoszeń o priorytecie krytycznym: data i godzina rejestracji zgłoszenia Dla zgłoszeń o priorytecie pilnym i standardowym data i godzina rejestracji zgłoszenia jeżeli rejestracja nastąpiła w oknie lub godzina 08:00 kolejnego okna jeżeli rejestracja nastąpiła poza oknem obsługi serwisowej Czas od momentu zgłoszenia zlecenia do momentu potwierdzenia Zamawiającemu rozpoczęcia realizacji zlecenia. Potwierdzenie powinno być generowane w postaci automatycznego maila do W przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się przekazanie potwierdzenia droga telefoniczną Czas upływający od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę rozpoczęcia realizacji zgłoszenia, do momentu jego zakończenia. Czas realizacji w ramach poszczególnych Strona 3 z 5

4 priorytetów zgłoszeń, będzie liczony wg kalendarza dostępności usługi. Zakończenie zgłoszenia Data i godzina zakończenia realizacji zgłoszenia. Zakończenie zgłoszenia musi nastąpić w postaci maila, informującego o zakończeniu realizacji zgłoszenia, skierowanego do Przez datę zakończenia realizacji zgłoszenia rozumie się datę i godzinę akceptacji zakończenia realizacji zgłoszenia przez b. czas reakcji i realizacji usług będzie uzależniony od priorytetu zgłoszenia: Priorytet zgłoszenia Czas reakcji (godz.) Czas realizacji Krytyczny 0,5 godz. 16 godzin Pilny Standardowy 4 godz. w ramach okna 24 godz. w ramach okna 24 godz. w ramach okna Oszacowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego czas realizacji zgłoszenia* * Wykonawca po każdorazowym otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia z priorytetem standardowym, dokona wyceny jego czasochłonności. Oszacowany przez Wykonawcę czas realizacji musi być zaakceptowany przez Zamawiającego w postaci Arkusza Wyceny Czasochłonności Zlecenia. Zatwierdzona przez Zamawiającego wycena czasochłonności stanowić będzie podstawę wartości do naliczenia kar umownych dla zgłoszeń o priorytecie standardowym, opisanych w paragrafie 7 umowy. Warunkiem dotrzymania powyższych parametrów serwisu jest udostępnienie przez Zamawiającego zdalnego dostępu do systemu SAP. Odbiór prac i dokumentacja zmian w systemie: 2.9. Warunkiem koniecznym odbioru przedmiotu zamówienia jest pełne udokumentowanie prac oraz przekazanie wyników w sposób gwarantujący transfer wiedzy do zespołu IT Zamawiającego w przedmiotowym zakresie. Strona 4 z 5

5 2.10. Wykonawca jest zobowiązany do tworzenia, uzupełniania i przekazywania Zamawiającemu na bieżąco dokumentacji technicznej wprowadzonych zmian w systemie SAP W szczególności dokumentacja prac powinna zawierać szczegółowy opis dodanych lub zmodyfikowanych obiektów, szczegółowy opis instalacji dokonanych w innych środowiskach, w tym środowiskach testowych oraz sposobu administrowania nowymi lub zmodyfikowanymi obiektami W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są prace programistyczne, warunkiem dokonania odbioru przedmiotu zamówienia jest przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę kodów źródłowych stworzonych lub zmodyfikowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z pełną dokumentacją i opisem takich kodów Wykonawca jest zobowiązany udzielać pracownikom Zamawiającego wszelkich żądanych informacji dotyczących wykonanych prac w systemie Odbiór prac następuje po pisemnej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego oraz użytkujących rozwiązanie. W przypadku modyfikacji oprogramowania akceptacja jest uzależniona od poprawnego wyniku testów akceptacyjnych wykonanych przez Strona 5 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług serwisowych

Warunki świadczenia usług serwisowych OP/PP/027/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ / nr 1 do Umowy Warunki świadczenia usług serwisowych Stosowane w niniejszym dokumencie określenie Klient lub Licencjobiorca odnosi się do Zamawiającego, a określenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) Umowa Zawarta dnia: w Warszawie pomiędzy: Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy.

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na System kadrowo-płacowy. DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy. W trakcie prowadzonej procedury wpłynęło następujące

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie.

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie. Załącznik 11 do SIWZ słownik wyrażeo i terminów SIWZ Ilekrod w SIWZ mowa o: Asyście rozumie się wszelkie działania Wykonawcy, które mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi Systemu na etapie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo