Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku"

Transkrypt

1 Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku Zamawiający: Urząd Marszałkowski w Łodzi Al. Piłsudskiego Łódźż Tel/fax: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę serwerów wirtualnych z zapewnieniem stałego dostępu do Internetu znak postępowania OR.VII /10. Zamawiający Województwo Łódzkie działając na podstawie art. 38 ust.1, ust. 2 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Pytanie 1: Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował do wykonania zamówienia co najmniej 1 inżynierem, posiadającym certyfikat CISCO CCNP. Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca będzie dysponował inżynierem posiadającym certyfikat CISCO CCNA? Zamawiający wymaga, aby przy realizacji umowy Wykonawca dysponował inżynierem posiadającym certyfikat CISCO CCNP (Cisco Certified Network Professional). Z uwagi na to, że certyfikaty CISCO CCNA i CCNP nie są równoważne Zamawiający nie uzna spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca będzie dysponował inżynierem posiadającym certyfikat CISCO CCNA. Pytanie 2: Zamawiający sformułował wymaganie: Wykonawca musi zapewnić możliwość zestawienia bezpośredniego linku światłowodowego (dwa ciemne włókna) pomiędzy lokalizacją Zamawiającego i Wykonawcy. Czy Zamawiający wymaga, by koszt

2 ewentualnego zestawienia opisanego powyżej linku światłowodowego był ujęty w cenie oferty? Pokrycie wszelkich kosztów związanych z realizacją usługi zestawienia bezpośredniego linku światłowodowego pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego i Data Center Wykonawcy będzie należeć do Wykonawcy. Zamawiający wymaga, by koszt ewentualnego zestawienia opisanego powyżej linku światłowodowego był ujęty w cenie oferty. Pytanie 3: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udostępnienia oprogramowania Tivoli Storage Manager klient oraz Tivoli Storage Manager MS SQL agent. Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie równoważnego funkcjonalnie oprogramowania HP Data Storage Protector?. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udostępnienia oprogramowania Tivoli Storage Manager klient oraz Tivoli Storage Manager MS SQL agent. Jednocześnie dopuszcza wykorzystanie innego oprogramowania do archiwizacji danych umożliwiającego archiwizację i przywracanie danych z systemów Lotus Domino. Pytanie 4: Jakie kryterium uzna Zamawiający za wystarczające do odbioru usługi i uznania usługi za rozpoczętą? Zamawiający za wystarczające do odbioru usługi i uznania usługi za rozpoczętą uznaje otrzymanie od Wykonawcy fizycznych praw dostępu do serwerów, o parametrach zgodnych z zapisami niniejszego SIWZu, pozwalających na weryfikację zgodności udostępnionego środowiska z zapisami SIWZ. Pytanie 5: W projektach umów w 2 pkt.1 Zamawiający określił termin rozpoczęcia usługi na 01 stycznia 2011r. Czy zapis ten oznacza konieczność zapewnienia Zamawiającemu dostępu do skonfigurowanego środowiska o parametrach zgodnych z OPZ od 01 stycznia 2011? Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 4. W SIWZ jest: Zadanie 1 i 2 od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. W SIWZ powinno być: Zadanie 1 i 2 w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik Nr 3 pkt 4.

3 W SIWZ jest: Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ wraz z załącznikami, w terminie: od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. W SIWZ powinno być: Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ wraz z załącznikami, w terminie: do 7 dni od daty podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik Nr 6 2 ust. 1. W SIWZ jest: 1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług określonych w 1 od dnia W SIWZ powinno być: 1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług określonych w 1 w terminie do 7 dniu od daty podpisania niniejszej Umowy. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik Nr 7 2 ust. 1. W SIWZ jest: 1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług określonych w 1 od dnia W SIWZ powinno być: 1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług określonych w 1 w terminie do 7 dniu od daty podpisania niniejszej Umowy. Wykonawca zgodnie ze wskazanymi zapisami musi zapewnić Zamawiającemu dostęp do skonfigurowanego środowiska o parametrach zgodnych z OPZ od w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy. Pytanie 6: W par. 4 SIWZ znajduje się wymóg Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy dla każdego z zadań, dostęp do skonfigurowanego środowiska serwerowego o parametrach zgodnych z OPZ. Czy zapis ten oznacza, że terminem rozpoczęcia usługi będzie termin do 7 dnia od daty zawarcia Umowy. Wykonawca zgodnie ze wskazanymi zapisami musi zapewnić Zamawiającemu dostęp do skonfigurowanego środowiska o parametrach zgodnych z OPZ w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy. Pytanie 7: Prosimy o wskazanie zależności czasowych pomiędzy terminem 01 stycznia 2010 i terminem 7 dni od daty zawarcia umowy na zapewnienie dostępu do skonfigurowanego środowiska serwerowego (uwzględniając: 1. termin składnia ofert , 2. zachowanie terminu zawarcia umowy nie krótszego niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty). Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 Pytanie 8: Zapis w par. 5. c) myślnik trzeci, dopuszcza posiadanie certyfikowanego inżyniera systemy backupu innego niż IBM Certified Deployment Professional TSM min. V5.5. Zapis

4 ten w rozumieniu Wykonawcy dopuszcza też możliwość prowadzenia backupu dzierżawionych serwerów za pomocą innych narządzi niż IBM TSM. Prosimy o potwierdzenie. Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż w usługach Data Center wykorzystywane są różne narzędzia do prowadzenia backupu o których wykorzystaniu decydują firmy świadczące te usługi. Ograniczenie do jednego rozwiązania może mieć znamiona nieuczciwej konkurencji. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę certyfikowanego inżyniera systemu backupu innego niż IBM Certified Deployment Professional TSM min. V5.5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie backupu dzierżawionych serwerów za pomocą innych narzędzi niż IBM TSM pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności, w szczególności do realizacji backupów oprogramowania Lotus Domino. Pytanie 9: Czy w zakresie usługi po stronie Wykonawcy będzie import jakichkolwiek danych dostarczonych przez Zamawiającego? Jeśli tak to w jakim formacie i w jaki sposób Zamawiający zamierza je przekazać Wykonawcy bądź w jaki sposób Wykonawca może je odebrać. W ramach zamawianej usługi po stronie Wykonawcy nie będzie dokonywany import danych. Dane użytkowane przez Zamawiającego na udostępnionym przez Wykonawcę środowisku będą importowane bezpośrednio z serwerów ftp. Pytanie 10: Prosimy o uzasadnienie konieczności udostępniania oprogramowania: Tivoli Storage Manager klient i Tivoli Storage Manager MS SQL agent? Wykonawca stosujący inny system backupu niż IBM TSM będzie udostępniał inny rodzaj oprogramowania. Wnioskujemy o dokonanie zmiany zapisów odpowiednio w załączniku nr 6 do SIWZ - projekt umowy, załącznik nr 1, pkt. 3 lit. d) i e), załącznik nr 2, pkt.1 lit. e) i f) oraz w załączniku nr 7 do SIWZ - projekt umowy, załącznik nr 1, pkt. 3 lit. b, załącznik nr 2, pkt.1 lit. c) na oprogramowanie do prowadzenia backupu W związku z użytkowaniem przez Zamawiającego oprogramowania Lotus Domino wymagana jest pełna kompatybilność systemu backupowego wykorzystywanego przez Zamawiającego z ww. środowiskiem. Zamawiający w chwili obecnej przygotowuje się do zakupu narzędzia Tivoli Storage Manager oraz posiada przeszkolonych pracowników w zakresie użytkowania ww. oprogramowania. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie. Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku

5 rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Zatwierdzam. /-/Tomasz Sadzyński Sekretarz Województwa Łódzkiego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sygn. post. OR.VII.3331 147/10 Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472071715 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax. 0-41 344 52 65 Znak: DOA.III.272.1.63.2012 Kielce, dn. 30 października 2012 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO, O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05 stycznia 2011 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05 stycznia 2011 r. Łódź, dnia 05 stycznia 2011 roku Zamawiający: Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź tel. (42) 663-33-90

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ ZATWIERDZAM Łódź, dn. 21.08.2013 r. Dyrektor ŁOW NFZ Jolanta Kręcka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie 23-100 Bychawa ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 Znak sprawy: SZP-4/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Odpowiedź: System, który posiada support producenta. Warszawa, dnia 16.01.2008 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5

DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5 DOTYCZY: Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych, sygnatura sprawy: 190/U/2013. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu.

Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu. ZATWIERDZAM: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Poniatowa, 07.08.2015 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Maria Kwasiborska Zastępca Dyrektora Warszawa, dn. 13.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: BAF-VI-2374-7-2/8-PN/2015 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1982/13 WYROK z dnia 4 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak.

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak. numer postępowania: RejZamPub/DZP/PN/33/2014 Wrocław, dnia 08.05.2014r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA... 1 1. ZAMAWIAJĄCY... 1 2. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA... 1 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 1 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo