Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku Przewodniczący Krzysztof Piłat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2008. Przewodniczący Krzysztof Piłat"

Transkrypt

1 Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2008 Zarząd Powiatu: Przewodniczący Krzysztof Piłat Zastępca Przewodniczącego Ryszard Skawiński Etatowy Członek Zarządu Wojciech Kossakowski Członkowie Robert Dawidowski, Ryszard Podgórski Wydawca: Starostwo Powiatowe w Ełku Ełk, ul. Piłsudskiego 4 BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 1 / 140

2 BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 2 / 140

3 Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU Pola tematyczne...6 NajwaŜniejsze osiągnięcia Powiatu Ełckiego w 2008 r....7 BudŜet powiatu...7 Starostwo...7 Oświata...8 Drogi...10 Rynek pracy...13 Pomoc społeczna...15 Promocja, kultura, sport, organizacje pozarządowe, wspieranie przedsiębiorczości...18 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe...21 ANEKS Analiza wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego...23 Wstępny raport z pozyskiwania funduszy zewnętrznych...28 Praca w poszczególnych wydziałach i jednostkach...34 Wydział Organizacyjny...34 Wydział Budownictwa...41 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami...42 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska...46 Wydział Komunikacji...49 Wydział Finansowy...52 Wydział Edukacji...55 Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu...58 Informacje Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego...62 Informacje Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego...66 Informacje Zespołu Szkół nr 3 im. J. i H. Małeckich...68 Informacje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego...74 Informacje I Liceum Ogólnokształcącego im. S. śeromskiego...75 BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 3 / 140

4 Informacje Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego...84 Informacje Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja...86 Informacje Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku...93 Informacje Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku...94 Informacje Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku Informacje Bursy Szkolnej w Ełku Informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku Sprawozdanie Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Informacje Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ełku Informacje Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku Informacje Domu Rodzinnego w Ełku, ul. Dąbrowskiej Informacje Domu Rodzinnego w Ełku, ul. Grajewska Informacje Domu Rodzinnego w Starych Juchach Informacje Domu św. Faustyny Pomocna Dłoń w Ełku Informacje Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Raport Tęczowego Domu Domu Pomocy Społecznej w Ełku Raport Środowiskowego Domu Samopomocy Raport Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 4 / 140

5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2008 W roku 2008 Zarząd Powiatu Ełckiego działał w następującym w składzie: 1. Krzysztof Piłat, starosta ełcki przewodniczący, 2. Ryszard Skawiński, wicestarosta ełcki wiceprzewodniczący, 3. Wojciech Kossakowski etatowy członek zarządu, 4. Robert Dawidowski członek zarządu, 5. Ryszard Podgórski członek zarządu. Zarząd w pełnym składzie zbierał się zwykle raz w tygodniu, z reguły we czwartki. W posiedzeniach Zarządu Powiatu uczestniczyli także sekretarz powiatu Zbigniew Pahl i skarbnik powiatu Grażyna Boroda. Protokoły z posiedzeń zarządu publikowane są systematycznie w Internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej. Z bieżącej pracy zarządu starosta składa sprawozdanie na każdej sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu na cotygodniowych posiedzeniach zajmuje się najważniejszymi sprawami naszego samorządu, przede wszystkim związanymi z koniecznością ponoszenia wydatków z powiatowego budżetu. W tej sytuacji utrzymanie dyscypliny w gospodarowaniu środkami finansowymi staje na pierwszym planie tej działalności i takie też miejsce zajmuje w przedkładanym do publicznej wiadomości raporcie za miniony rok. Wyraźnie widać, ze pieniądze powiatowe wydawane były racjonalnie, bardzo oszczędnie. Dzięki temu udało się zrównoważyć budżet: wydatki bieżące okazały się niższe o ok. 600 tysięcy od bieżących dochodów. Jedynie wydatki inwestycyjne trzeba było częściowo pokryć z pożyczek wskutek tego zadłużenie powiatu wzrosło o ok. 1,8 mln złotych przy wydatkach na inwestycje wynoszących ok. 5,7 mln zł. Jeśli dodamy do tego wydatki na remonty, to w minionym roku nakłady na polepszenie kondycji majątku powiatu sięgnęły 10 milionów złotych. Sprawozdanie Zarządu Powiatu to dokument syntetyczny, liczący kilkanaście stron. Eksponuje ono najważniejsze osiągnięcia minionego roku. Uważnego obserwatora życia Ziemi Ełckiej zachęcamy do lektury aneksu, gdzie zamieszczone zostały sprawozdania powiatowych jednostek organizacyjnych one dają szerszy obraz życia powiatowej społeczności i pracy wszystkich organów naszego samorządu na jej rzecz. Warto także zwrócić uwagę na opracowane, ale jeszcze niewdrożone plany; w roku 2008 nie było zbyt wielu możliwości pozyskania środków zewnętrznych, ale zapowiada się na to, że rok bieżący i następny mogą okazać się czasem obfitych plonów. To już drugi bilans roku wydany przez obecny Zarząd Powiatu. Zgromadzone w nim informacje stanowić będą podstawę do sporządzenia w końcu kadencji Bilansu zamknięcia. Pragniemy, aby praca Zarządu mogła być systematycznie monitorowana przez wszystkich zainteresowanych, aby każdy mógł ocenić, co się udało, a czego nie osiągnięto. Dokument ten został przygotowany przez pracowników Starostwa pod kierunkiem wicestarosty Ryszarda Skawińskiego. Ryszard Skawiński Wicestarosta Ełcki Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Ełckiego Krzysztof Piłat Starosta Ełcki Przewodniczący Zarządu Powiatu BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 5 / 140

6 Pola tematyczne Generalnie zadania władz Powiatu Ełckiego koncentrują się na kilku polach tematycznych: 1. Zarządzanie budŝetem Powiatu Ełckiego. 2. Praca administracyjna prowadzona przez wyspecjalizowane wydziały Starostwa Powiatowego. 3. Oświata, czyli prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego oraz innych placówek oświatowyc. 4. Zarządzanie drogami powiatowymi. 5. Zarządzanie powiatowym rynkiem pracy, w tym zwłaszcza przeciwdziałanie bezrobociu oraz niwelowanie jego negatywnych skutków. 6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie, sierotom społecznym, osobom niepełnosprawnym potrzebującym szczególnej troski. 7. Promocja powiatu oraz programowanie i wspieranie jego rozwoju (m. in. komunikacja społeczna, turystyka, kultura i sport oraz wspieranie organizacji pozarządowych). 8. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 6 / 140

7 Najważniejsze osiągnięcia Powiatu Ełckiego w 2008 r. BudŜet powiatu 1.1. Bardzo sprawne, racjonalne gospodarowanie budŝetem powiatu: zrównowaŝenie dochodów i wydatków bieŝących, osiągnięcie nadwyŝki operacyjnej w wysokości ok. 600 tysięcy złotych przy wydaniu na remonty ok. 4,3 mln złotych Przeznaczenie znacznej części budŝetu na wydatki inwestycyjne ok. 7% (5,7 mln zł) Pozyskano do budŝetu powiatu ok. 5 milionów złotych ze źródeł zewnętrznych (ponadto poza budŝetem powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy pozyskały ponad 23 miliony złotych). Starostwo 2.1. Aktualizacja Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu Ełckiego do roku Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ełckiego do roku Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Dróg Powiatowych Aktualizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku W ramach systemowej regulacji znacząca podwyŝka płac (przeciętnie o 10%) połączona z awansem grupy pracowników na wyŝsze stanowiska Poprawa wyposaŝenia stanowisk pracy (m.in. w lepszy sprzęt komputerowy). BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 7 / 140

8 2.10. Remonty i modernizacje poprawiające warunki pracy urzędników i obsługę interesantów w Starostwie Powiatowym (wykonano m.in. remont pomieszczeń w piwnicy na archiwum starostwa) ZałoŜenie (wspólnie z Urzędem Miasta) nowego terenu zieleni przed budynkiem siedzib Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta (usunięcie starych świerków, zasadzenie nowych drzewek i krzewów, wykonanie nowych klombów, zakup ławeczek, fontann i donic do kwiatów) Uzyskanie korzystnych cen za sprzedawaną własność Powiatu Zarejestrowanie i załatwienie 1800 zgłoszeń w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na prace geodezyjne oraz wykonanie zamówień na materiały z zasobu PODGiK na kwotę zł Wydanie 3170 wypisów, wyrysów i kopii map z operatu ewidencji gruntów i budynków na kwotę zł Wydanie 365 opinii koordynujących usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego na kwotę zł Utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców powiatu ełckiego udzielającego pomocy w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych. Oświata 3.1. Pozyskanie zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na remont I Liceum Ogólnokształcącego im. S. śeromskiego w Ełku Przygotowanie wniosku aplikacyjnego Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznego oraz doposaŝenie pracowni szkolnych w ramach subregionu ełckiego. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 8 / 140

9 3.3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego i podpisanie preumowy dot. projektu Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem standardów europejskich w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku Wprowadzenie nowych zawodów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego technik obsługi turystycznej; w Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja kelner Remont dachu w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja Działania związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej w subregionie ełckim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (m.in. audyt energetyczny budynków szkolnych) WyposaŜenie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane przez Unię Europejską i Ministerstwo Edukacji (16.375,52 zł) Wykonanie remontu parkietu górnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego za zł, dolnej sali gimnastycznej za zł oraz zakup rolet zaciemniających i Ŝaluzji za zł Przeprowadzenie remontu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (węzeł ciepłowniczy, stolarka okienna, schody) Prowadzenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Uniwersytetu Małolata: zajęcia dla dzieci 5-6 letnich w ramach projektu współfinansowanego przez Fundację Dzieci i MłodzieŜy Prowadzenie przez czterech Punktów Konsultacyjnych dla Rodziców dzieci z: nadpobudliwością psychoruchową, problemem moczenia nocnego, trudnościami w czytaniu i pisania ZłoŜenie wniosku na dofinansowanie inwestycji Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A Wymiana instalacji elektrycznej oraz modernizacja kolejnych pokoi w Bursie Szkolnej (aktualnie zmodernizowane są wszystkie pokoje) Wymiana starych zestawów komputerowych na nowe w większości szkół. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 9 / 140

10 3.15. Przyznanie 80 stypendiów powiatowych im. Jana Pawła II uczniom szkół ponadgimnazjalnych Nadanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego czterem nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez powiat Zakończenie i rozliczenie projektu To lubię finansowanego ze środków Działania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Wsparcie działań na rzecz utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Ełku. Drogi 4.1. Przebudowa i modernizacja dróg (roboty inwestycyjne) w wysokości ,00 zł Remonty dróg w wysokości: ,57 zł Roboty utrzymaniowe w wysokości: ,34 zł Pozyskanie na przebudowę i remonty dróg ,90 zł w ramach zawartych umów (porozumień) z gminami: Ełk, Stare Juchy, Prostki, Kalinowo Pozyskanie zł z rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Finansów) oraz zł ze środków budŝetu państwa (Kontrakt Wojewódzki na lata ) na przebudowę mostu przez rzekę Ełk w m. Lipińskie Małe w ciągu drogi nr 1870 N dr. nr 1680 N (Sokółki) Kobylin Niedźwieckie Ostryków Prostki. W sumie wartość robót wyniosła 1,7 mln zł Zakwalifikowanie dwóch projektów (dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1874N Prostki - Kopijki w km wraz z przebudową mostu w km oraz drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne Prostki m. Kurzątki) do Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Pozyskanie zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację trzykrotnego powierzchniowego utrwalenie drogi nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko, którego wartość robót wyniosła zł. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 10 / 140

11 4.8. Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Orzechowo w ciągu drogi nr 1740 N Gawliki Wlk. Stare Juchy (w km masa bitumiczna) za zł Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Suczki w ciągu drogi nr 1919 N Ruska Wieś Mostołty Bajtkowo (w km masa bitumiczna) za zł Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Skrzypki w ciągu drogi nr 1939 N KrzyŜewo Lisewo (w km masa bitumiczna) za zł Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1886 N Milewo Turowo gr. powiatu (w km potrójne utrwalenie) za zł Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1939 N KrzyŜewo - Borzymy Lisewo (w km potrójne utrwalenie) za zł Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1844 N Stare Juchy Gorłówko Połom (w km potrójne utrwalenie) za zł Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Ełk i gm. Stare Juchy dr. nr 1917 N Grabnik RoŜyńsk dr. kraj. Nr 16 (w km podwójne utrwalenie) za zł Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Kalinowo dr. nr 1945 N Dorsze Marcinowo Kalinowo (w km podwójne utrwalenie) za zł Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Kalinowo dr. nr 1884 N (Sędki) Pisanica Borzymy gr. woj. (w km podwójne utrwalenie) za zł Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Prostki dr. nr 1870 N (Sokółki) Kobylin Niedźwieckie Ostrykół Prostki (w km potrójne utrwalenie; w km podwójne utrwalenie) za zł. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 11 / 140

12 4.18. Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Prostki dr. nr 1678 N (Biała P.) Musy RoŜyńsk Wlk. Taczki Marchewki (w km podwójne utrwalenie) za zł Remont istniejącej nawierzchni dr. nr 1907 N Babki Gąsieckie Chełchy poprzez wzmocnienie kruszywem naturalnym (w km ) za zł Remont istniejącej nawierzchni dr. nr 1925 N Rękusy Nowa Wieś Ełcka na odc. Szarek Szarejki poprzez wzmocnienie kruszywem naturalnym (w km ) za zł Remont istniejącej nawierzchni dr. nr 1880 N dr. nr 1872 N Kałęczyny na odc. Regiel Kałęczyny poprzez wzmocnienie kruszywem naturalnym (w km ) za zł Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Ełk i gm. Stare Juchy dr. nr 1919 N odc. Suczki Bajtkowo (w km podwójne utrwalenie) za zł Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami dr. nr 1919 N Ruska Wieś Mostołty Suczki Bajtkowo na odc. Mostołty Suczki (w km podwójne utrwalenie) za zł Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i Ŝwirami kruszonymi dr. nr 1921 N na odc. Guty RoŜyńskie Wojtele (w km potrójne utrwalenie) za zł Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym na dr. nr 1905N Gąski Płociczno - Oracze w km podwójne utrwalenie) za zł Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym na dr. nr 1857N Wronki Połom -Straduny (dr. kraj. nr 65) za zł Remont drogi nr 1945 N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo o nawierzchni Ŝwirowej (w km ) za zł Remont dr. nr 1921 N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) RoŜyńsk Wlk. Guty RoŜyńskie Wojtele na odc. RoŜyńsk Wlk. Guty RoŜyńskie (w km Ŝwirowanie) za zł Remont dr. nr 1866 N Czyprki RoŜyńsk Wlk. (w km Ŝwirowanie) za zł. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 12 / 140

13 4.30. Remont drogi powiatowej nr 1876 N Długosze Dąbrowskie Wiśniowo Ełckie (w km ; Ŝwirowanie) za zł Remont istniejącej nawierzchni drogi nr 1943 N droga nr 1886 n Prawdziska dr. kraj. nr 16 poprzez wzmocnienie kruszywem naturalnym (w km ) za zł Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr. nr 1905N Gąski Płociczno - Oracze w km za zł Wykonanie warstwy wyrównawczej na dr. 1933N Wysokie Pisanica Sypitki - Wiśniowo Ełckie-do dr. nr 1872N w km za zł Remont dr. nr 1937N Romoty Jedrzejki - Lisewo o nawierzchni Ŝwirowej od km do km (lokalnie) za zł Remont drogi nr 1846 N Stare Juchy Zawady Ełckie Gorłówko (ścinka poboczy, wycinka krzaków, renowacja rowów) w km za zł Ścinka poboczy na dr. 1933N Wysokie Pisanica Sypitki - Wiśniowo Ełckie-do dr. nr 1872N na odc. Pisanica Sypitki w km za zł Ścinka poboczy dr. nr 1921N na odc. Guty Rozyńskie - Wojtele od km , na dr. nr 1854N Skomack Wielki- dr. woj. nr 655 od km do km oraz dr. nr 1857N dr. woj. nr 655-Orłowo-Połom-Straduny od km do km za zł Remont chodnika w m. Wiśniowo Ełckie (str. prawa) za zł Dokonanie darowizny na rzecz Miasta Ełk nieruchomości stanowiących drogi, które straciły status dróg krajowych. Rynek pracy 5.1. Przyznanie i wypłata zasiłków dla bezrobotnych na kwotę zł, na dodatki aktywizacyjne zł. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 13 / 140

14 5.2. Wydatkowanie zł z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Socjalnego na organizację instrumentów rynku pracy Wydatkowanie na prace interwencyjne zł w ramach tej formy zawarto 100 umów na utworzenie 150 stanowisk dla osób bezrobotnych Wydatkowanie na roboty publiczne zł, w ramach których zawarto 20 umów i skierowano do pracy 182 osoby Na staŝe dla 665 osób przeznaczono zł Na przygotowanie zawodowe dla 168 osób wydatkowano zł Na prace społecznie uŝyteczne dla 121 osób wydatkowano zł Na szkolenia dla 746 bezrobotnych wydatkowano zł Udzielono 182 jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej na kwotę ogółem zł Dokonano 419 refundacji pracodawcom kosztów doposaŝenia stanowiska pracy na kwotę zł Zrealizowano projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja Szansa Twój Sukces (koszt zł), w którym uczestniczyło 928 osób (formy wsparcia: staŝe, jednorazowe środki, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe) Realizacja projektu Osoby w wieku powyŝej 50 lat powracające na rynek pracy (koszt: zł), w którym uczestniczyło 35 osób (przygotowanie zawodowe) Realizacja projektu Nowe kwalifikacje nowa praca (koszt: zł), w którym uczestniczyło 58 osób (staŝe, przygotowanie zawodowe) Realizacja projektu Modernizacja linii kolejowej na trasie Szczytno Pisz Ełk (koszt: zł), w którym uczestniczyło 30 osób (roboty publiczne) Realizacja projektu Gminny Konsultant R IV edycja o koszcie ogólnym zł (staŝe). BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 14 / 140

15 5.16. Realizacja projektu Mieszkańcy wsi teŝ chcą pracować (koszt zł), z którego skorzystało 36 osób (roboty publiczne) Realizacja projektu Dowartościowanie przez pracę za zł 120 staŝy, 30 przygotowań zawodowych, 20 refundacji kosztów utworzenia dodatkowego miejsca pracy Program 45/50 Plus koszt ogólny projektu zł (25 refundacji kosztów utworzenia dodatkowego miejsca pracy) Projekt Przedsiębiorczość 2008 o koszcie ogólnym zł (refundacja 20 kosztów utworzenia miejsc pracy) Podpisanie umowy na realizację projektu Zawodowe drogowskazy (koszt zł), którego celem jest zwiększenie efektywności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy, głównie w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego Podpisanie umowy na realizację programu Pomocna dłoń dla samozatrudnienia, który przewiduje udzielanie pomocy w załoŝeniu własnej firmy. Ogólny koszt projektu: ,90 zł. Pomoc społeczna 6.1. Powiat Ełcki otrzymał kwotę w wysokości zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Na rehabilitację społeczną przeznaczono zł, na zawodową zł, zaś na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zł Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę zł Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych na kwotę zł Dofinansowanie likwidacji barier technicznych na kwotę zł Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę zł Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę zł. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 15 / 140

16 6.7. Dofinansowanie zadań rehabilitacyjnych z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji na kwotę zł Ustanowienie na podstawie orzeczeń sądowych 31 rodzin zastępczych Wydanie 301 decyzji w sprawie pomocy pienięŝnej, w tym: decyzji o przyznaniu pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, - 35 decyzji o przyznaniu pomocy na zagospodarowanie dla nowych rodzin, - 20 decyzji o przyznaniu pomocy finansowej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek i rodzin zastępczych, - 30 decyzji o przyznaniu pomocy rzeczowej usamodzielnionym wychowankom placówek i rodzin zastępczych, - 89 decyzji na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych osób i rodzin zastępczych Umieszczenie 45 dzieci w rodzinach zastępczych Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w Ŝyciu społecznym i zawodowym na kwotę ,72 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu systemowego pn. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych na kwotę ,26 zł Pozyskanie dodatkowych środków z budŝetu wojewódzkiego na placówki opiekuńczowychowawcze zł, domy pomocy społecznej zł oraz środowiskowy dom samopomocy Tęczowy Dom zł Organizacja dnia rodzicielstwa zastępczego połączona z debatą na temat nowych kierunków zmian w opiece nad dzieckiem i rodziną Organizacja festynu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych połączonego z debatą dotyczącą osób niepełnosprawnych Wyremontowanie sali Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku dla potrzeb pracowni muzycznoteatralnej. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 16 / 140

17 6.17. Liczne sukcesy grupy teatralnej Zgiełk (m.in. zajęcie I miejsca w przeglądzie Albertiana 2008) Otrzymanie stypendium z Fundacji Orlen Dar Serca dla dzieci z Domu Rodzinnego w Ełku przy u. Dąbrowskiej Uzyskanie dodatkowych funduszy wojewódzkich na doposaŝenie Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej, w tym niektórych sypialni i kuchni Przygotowanie dobrych projektów do Fundacji Św. Mikołaja. Pozyskane tą drogą środki przez Dom Rodzinny w Starych Juchach przeznaczono na lekcje jęz. angielskiego, zakup pomocy dydaktycznych i sfinansowanie uczestnictwa dzieci w warsztatach terapeutycznych w Sierczynku Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 370 tys. zł na prowadzenie zadania i modernizację Domu Św. Faustyny Pomocna Dłoń w Ełku Poprawienie warunków socjalno bytowych oraz warunków do lepszej samorealizacji dzieci w Domu Św. Faustyny Pomocna Dłoń Zwiększenie ilości pozyskanej i przekazanej pomocy rzeczowej kobietom w ciąŝy w trudnej sytuacji Ŝyciowej przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Pozyskanie dodatkowych środków na prowadzenie poradnictwa w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Przeprowadzenie jednej adopcji Zakończenie remontu budynku E w Tęczowym Domu, z przeznaczeniem na mieszkania dla 12 najbardziej samodzielnych mieszkańców, pokoje gościnne, kuchnię terapeutyczną, podręczną pralnię i pomieszczenia administracji Kompletne wyposaŝenie nowych pokoi mieszkalnych i pomieszczeń pomocniczych w Tęczowym Domu Remont najstarszych pomieszczeń mieszkalnych w Tęczowym Domu. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 17 / 140

18 6.29. Uzyskanie stałego zezwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla Tęczowego Domu na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 110 mieszkańców Modernizacja wentylacji basenu rehabilitacyjnego w Środowiskowym Domu Samopomocy Zagospodarowanie terenu dla potrzeb hipoterapii, wykonanie drogi dojazdowej i ścieŝek do prowadzenia zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy Osiągnięcie, po ośmiu latach realizacji Programu Naprawczego, standardów określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej i uzyskanie na czas nieokreślony zezwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z budŝetu wojewody na rozpoczęcie nowych remontów, a przede wszystkim wymianę bardzo starych mebli i wyposaŝenia pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Promocja, kultura, sport, organizacje pozarządowe, wspieranie przedsiębiorczości 7.1. Rozpoczęcie budowy kompleksu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego Opracowanie i złoŝenie dokumentacji aplikacyjnej projektu Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wzdłuŝ Szlaku Tatarskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Przygotowanie projektu Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ełku do dofinansowania zewnętrznego Realizacja projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO organizacja warsztatów FotoEko Tur w Ełku oraz warsztatów Szlaki turystyczne EGO w Ełku, opracowanie materiałów powarsztatowych folderu Szlaki subregionu EGO i albumu o zasobach przyrodniczych EGO. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 18 / 140

19 7.5. Przygotowanie wniosku w partnerstwie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA w ramach poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej (tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku ) Przygotowanie projektu Szkolenia kadr administracji samorządowej w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Realizacja projektu pod nazwą Empowering social/civic skills of elderly women in multicultural villages of the North/Eastern Poland ( Wzmocnienie umiejętności społeczno obywatelskich starszych kobiet w społecznościach wiejskich, wielokulturowych w Polsce północnowschodniej ) Zakończenie kapitalnego remontu hali basenowej, bosmanów, szatni oraz tarasu w ełckim Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Pozyskanie sprzętu sportowego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku (kadłub łodzi, 4 boje regatowe, ponton, łódź wioślarska jedynka) Zorganizowanie trzech Forów Współpracy Powiatu Ełckiego z Organizacjami Pozarządowymi Prowadzenie comiesięcznych naborów ofert na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2008 oraz organizacja prac i 10 posiedzeń Komisji Grantowej, ocena formalna ofert, zawieranie umów na realizację zadań powiatu, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczość Rozpatrzenie 119 ofert projektów organizacji pozarządowych, podpisanie 97 umów na realizację zadań powiatu na kwotę złotych Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy samorządu powiatowego w Ełku z sektorem pozarządowym w zakresie działalności poŝytku publicznego na rok Organizacja V DoŜynek Powiatowych i II Festiwalu Ciast Organizacja Gali Ełcki Bocian 2008 (wręczenie nagród wyróŝniającym się osobom i instytucjom w róŝnych dziedzinach). BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 19 / 140

20 7.16. Organizacja inauguracji obchodów 10-lecia Powiatu Ełckiego - spotkania jubileuszowego oraz rodzinnego festynu sportowo-rekreacyjnego Przygotowanie tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 10-lecia Powiatu Ełckiego - w holu starostwa Współorganizacja (wraz ze stowarzyszeniami) kilkudziesięciu imprez kulturalnych i imprez sportowych pod honorowym patronatem Starosty Przeprowadzenie konkursu Piękna zagroda piękna wieś, w którym uczestniczyło 45 gospodarstw z powiatu ełckiego Współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Przygotowanie spotkań, współorganizacja konferencji, poszukiwanie szerokiego poparcia i sporządzenie dokumentów dotyczących inicjatywy budowy kanału Ŝeglownego Ełk Orzysz, łączącego Jezioro Ełk z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej Weekend na Mazurach z Kajką promującej zdrowy styl Ŝycia, walory turystyczne Powiatu Ełckiego oraz twórczość Michała Kajki Współorganizacja Światowego Dnia Turystyki w Ełku wspólnie z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną Rejestracja 20 nowych stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji na terenie powiatu ełckiego Wydanie folderu turystycznego z nowymi, niepublikowanymi dotąd zdjęciami powiatu, z okazji 10-lecia Powiatu Ełckiego Otwarcie Galerii przy kominku w holu starostwa. Tematyka prezentowanych prac jest co miesiąc inna Rozbudowa strony internetowej powiatu o dział turystyka Systematyczna aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Powiatu Ełckiego. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 20 / 140

21 7.29. Opracowywanie artykułów do Biuletynu Powiatowego w czasopiśmie Ełk i My Współpraca z Polskim Towarzystwem Heraldycznym w sprawie opracowania herbu Powiatu Ełckiego Porady, pomoc merytoryczna m.in. dot. pozyskiwania funduszy unijnych dla dwóch spółdzielni socjalnych Przygotowanie projektu nowych tablic informacyjno-reklamowych w czterech miejscach na terenie powiatu Opracowanie kalendarza imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych na 2009 rok. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 8.1. Powołanie oraz określenie zasad organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Organizacja słuŝby Stałego DyŜuru na czas zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i wojny dla organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych słuŝb i straŝy na terenie powiatu ełckiego Zrealizowano plan szkolenia obronnego w Powiecie Ełckim na rok Wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej Wydanie zarządzenia w sprawie realizacji poza militarnych przygotowań obronnych w powiecie ełckim w 2009 roku Wydanie zarządzenia w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie powiatu ełckiego Ustalenie ramowego zakresu działań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju Uznanie opracowanych przez starostwo kart realizacji działań operacyjnych i planu operacyjnego jako jednego z najlepszych w województwie warmińsko-mazurskim Zawarcie umowy, której przedmiotem mają być działania w trybie awaryjnym i nadzwyczajnym mające na celu świadczenie usług serwisu w zakresie pogotowia ekologicznego. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 21 / 140

22 8.10. Pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów związanych z oczyszczeniem z eternitu rzeki Ełk w Prostkach Opracowanie projektu W dzień i w nocy udzielam pomocy w zakresie bezpieczeństwa w szkole Przeprowadzenie konkursu dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat 112 w trudnej sprawie nie uŝywaj przy zabawie Zorganizowanie i przeprowadzenie w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja projektu edukacyjnego fundacji MANZANA Klasa bez przemocy ZłoŜenie wniosku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego do Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt Bądź bezpieczny na wodzie. Bezpiecznie pomagaj innym Dokonanie uzgodnień w sprawie współdziałania w zakresie niesienia pomocy poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych i podpisanie porozumień - ze Związkiem Strzeleckim Strzelec OSW Jednostką Strzelecką w Ełku, Dyrektorem Caritas Diecezji Ełckiej, Prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Ełku, Związkiem Harcerstwa Polskiego Komendą Hufca w Ełku, Dyrektorem Biura Reklam i Ogłoszeń Radia 5 w Ełku, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej w Ełku, Komendą PPSP, Starostami Powiatów Augustowskiego, Oleckiego, Grajewskiego i Piskiego Przeszkolenie w związku z opracowaniem nowego planu reagowania kryzysowego przedstawicieli zespolonych słuŝb, straŝy, kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Starostę, naczelników wydziałów i pracowników starostwa. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 22 / 140

23 ANEKS Analiza wykonania budżetu Powiatu Ełckiego Wydział Finansowy przygotował sprawozdanie z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2008 rok. W roku 2008 dochody budŝetu Powiatu Ełckiego wykonane zostały w wysokości ,83 zł, tj. 100,89 % względem planu, w tym: dochody majątkowe ,12 zł (4,18%) ogółu dochodów, dochody bieŝące w wysokości ,71 zł (95,82%) ogółu dochodów. Największą grupę dochodów (53,05%) stanowią subwencje w wysokości ,00 zł, dotacje (26,17%) w wysokości ,97 zł i dochody własne (20,78%) w wysokości ,86 zł. W grupie dochodów własnych największy udział dochodów stanowią: a) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu powiatu ,36 zł, przy planowanych ,00 zł i stanowi to 11,53 % dochodów ogółem, b) pozostałe dochody (wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z usług, odsetki bankowe,wpływy z róŝnych dochodów) ,09 zł przy planowanych ,00 zł i stanowi to 7,33 % dochodów ogółem, c) gospodarka gruntami i nieruchomościami ,41 zł przy planowanych ,00 zł co stanowi 1,93 %.. W grupie dotacji największy udział dochodów stanowią: a) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,14 zł (9,68%) dochodów ogółem, b) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (11,14%) dochodów ogółem, c) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,64 zł (1,47%) ogółu dochodów, d) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 zł (1,36%) ogółu dochodów. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 23 / 140

24 e) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,92 zł (1,00%) ogółu dochodów. Wydatki budŝetu Powiatu Ełckiego w roku 2008 zrealizowane zostały w wysokości ,36 tj. w 97,01% planowanych wydatków ,00 zł, w tym: wydatki majątkowe ,32 zł (7,09%) ogółu wydatków, wydatki bieŝące ,04 zł (92,91%) ogółu wydatków. Wydatki majątkowe ( ,32 zł) sfinansowane zostały dochodami majątkowymi ( ,12 zł) dochodami bieŝącymi ( ,67 zł) oraz emisją obligacji ( ,53 zł). Oprócz nakładów na inwestycje, poniesiono znaczące nakłady na remonty. Ogółem na wydatki remontowe jednostek budŝetowych Powiatu Ełckiego w 2008 r. wydatkowano ,85 zł, przy zsumowaniu nakładów majątkowych i remontowych uzyskano wartość ,17 zł, o którą to Powiat Ełcki w 2008 r. podniósł wartość aktywów majątkowych jednostek powiatowych. Przychody budŝetu ogółem za 2008 r. wyniosły ,33 zł. Pochodzą one z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych ,20 zł, nadwyŝki budŝetowej roku 2007 w wysokości ,13 zł oraz emisji obligacji w wysokości ,00 zł. Rozchody budŝetu ogółem za 2008 r. wyniosły ,80 zł z tytułu spłaty zaciągniętych poŝyczek w WFOŚi GW. BudŜet Powiatu Ełckiego za 2008 r. zamknął się deficytem w wysokości ,53 zł, wygenerowany nakładami inwestycyjnymi. Poziom zadłuŝenia na koniec 2008 r. wynosi ,83 zł, natomiast powstały wolne środki do wykorzystania w 2009 r. w wysokości ,00 zł, per saldo zadłuŝenia powiatu względem roku 2007 wzrosło o ,53 zł. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 24 / 140

25 Inwestycje w plan a wykonanie: Plan Wykonanie Źródła finansowania inwestycji w 2008 roku: 40,87% 59,13% Dotacje Środki własne BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 25 / 140

26 Wydatki na inwestycje w działach w 2008 roku: 31,11% Drogi Turystyka Administracja publiczna Oświata i wychowanie 0,10% 3,77% 0,00% 0,29% 64,73% Pomoc społeczna Kultura fizyczna i sport Plan i wykonanie inwestycji w działach w 2008 roku: Plan Wykonanie Drogi Kultura fizyczna i sport (ZSzNr 2) BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 26 / 140

27 Plan i wykonanie inwestycji w działach w 2008 roku: Plan Wykonanie 0 Turystyka (MOS) Administracja publiczna (SP) Oświata i wychowanie (ZSzNr 1, ZSzNr 6, CKPiU) Pomoc społeczna (DPS w NWE) Porównanie wydatków na inwestycje i remonty w 2008 roku: Inwestycje Remonty BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 27 / 140

28 Wstępny raport z pozyskiwania funduszy zewnętrznych Informacje przygotowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Działania Powiatu Ełckiego na rzecz pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych w 2008 r. - pozyskane środki unijne, krajowe, wojewódzkie, lokalne i inne Jednostki oświatowe Materiały budowlane 5, Pozyskane materiały: Łódź wioślarska treningowa 4, Drewno na remont kładek 4, MOS Sponsorzy Sprzęt sportowy 4, Ponton na rzecz UKS MOS 20, Wojewódzka Federacja Sportu Dwie łodzie wioślarskie i jedna para wioseł (odbiór wiosna 2009) 70, Razem 108, Ministerstwo Sportu Orlik , ZS2 Urząd Marszałkowski Warm-Maz. Orlik , , I LO Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy w Warszawie Wymiana młodzieŝy polsko-niemieckiej 9, ZS5 Stypendia dla dzieci z PGR 6, ZS1 MEN Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych 16, WSG w Bydgoszczy Remont Sali gimnastycznej 14, Razem 30, ZS3 Comenius Uczenie się przez całe Ŝycie 66, SUMA 886, Pozostałe PCPR PO KL Wojewoda Warmińsko - Mazurski Aktywność szansą na marginalizacji w Ŝyciu społecznym i zawodowym Dotacja dla domów rodzinnych w Ełku i Starych Juchach 21, , BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 28 / 140

29 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego 12, Ministerstwo Polityki Społecznej poradnictwo, pomoc kryzysowa 20, PO KL Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w Powiecie Ełckim 97, Razem 166, PO KL Twoja Szansa - Twój Sukces 4,356, PO KL Pomocna dłoń dla samozatrudnienia 1,544, Urząd Marszałkowski Osoby w wieku powyŝej 50 lat powracające na rynek pracy 77, Nowe kwalifikacja - nowa praca 180, PUP Roboty publiczne - modernizacja linii kolejowej Ełk- Pisz Szczytno 186, Gminny Konsultatnt IV RP 11, Przedsiębiorczość , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Dowartościowanie przez pracę 1,000, DPS NWE Program 45/50 PLUS 372, Mieszkańcy wsi teŝ chcą pracować 250, Razem 8,339, Wojewoda warmińsko-mazurski DPS - bieŝąca działalność 136, OIK - bieŝąca działalność 14, Razem 150, CKPi U PZD Wojewódzki Urząd Pracy Nowe kwalifikacje szansą na zmianę zawodu 521, Urząd Gminy Ełk Przebudowa, remont, utrwalenie dróg 206, Urząd Gminy Stare Juchy Przebudowa dróg 141, Urząd Gminy Prostki Remont, utrwalenie dróg 257, Urząd Gminy Kalinowo Przebudowa dróg 513, Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Utrwalenie dróg 90, BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 29 / 140

30 Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki Przebudowa mostu (Lipińskie Małe) 746, Ministerstwo Finansów Przebudowa mostu (Lipińskie Małe) 820, ,774, SUMA 11,951, SłuŜby, Inspeckje, StraŜe Gmina Ełk Zabudowa skrzyni pick-up Nissan 6, KP PSP PFOŚiGW Ubrania ochrony biologicznej 13, Miasto Ełk Zakup samochody 4x4 48, PZU S.A. Miernik do pomiaru lotnych związków organicznych 5, Razem 72, Miasto Ełk Modernizacja i doposaŝenie KPP Ełk 59, MontaŜ instalacji wentylacyjnej 20, Nagrody za osiągnięcia w słuŝbie 10, Wynagrodzenie lekarzy pełniących doraźną opiekę nad osobami zatrzymanymi w PDOZ KPP Ełk 80, KPP Aktualizacja LEX oraz literatura 2, Sprzęt komputerowy 17, Gmina Stare Juchy Ocieplenie budynku w SJ 2, Gmina Kalinowo Alkosensor 5, Sprzęt komputerowy 5, Gmina Ełk Stanowisko kierowania 12, Razem 213, SUMA 285, Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji Centralny Fundusz Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Modernizacja ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków dla obrębu Laski Wielkie, Łoje, Zaborowo. 50, BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 30 / 140

31 Wydział Edukacji SPO RZL To Lubię 1,134, Wydział Promocji EQUAL W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej "Budujemy Nowy Lisków" 20, Norweski Mechanizm Finansowy Sprzęt elektroniczny, DoŜynki , SUMA 1,219, SUMA wszystkie jednostki 14,343, ZESTAWIENIE pozyskanych środków Środki UE ,64 Środki krajowe ,00 Środki wojewódzkie ,00 Środki lokalne ,90 Inne ,00 SUMA (w PLN) ,54 Projekty ubiegające się o dofinansowanie ze środków unijnych i innych aplikacje, które zostały złoŝone w 2008 r. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku projekt: Budowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ełku ul. Grajewska 16A, program: PFRON, wniosek złoŝony do dofinansowania w dniu 26 listopada 2008 r., w trakcie oceny formalnej (wartość wniosku PLN, dofinansowanie PLN). 2. Starostwo Powiatowe projekt: Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wzdłuŝ Szlaku Tatarskiego, program: RPO WiM , wniosek złoŝony do dofinansowania w dniu 2 grudnia 2008 r., w trakcie oceny formalnej (wartość wniosku PLN, dofinansowanie PLN). BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 31 / 140

32 3. Starostwo Powiatowe projekt: Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur, program RPO WiM , wniosek złoŝony przez lidera projektu Urząd Marszałkowski w Olsztynie do dofinansowania w dniu 16 czerwca 2008 r., w trakcie oceny merytorycznej (projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie). 4. Zespół Szkół Nr 6 im. M. Rataja w Ełku - projekt: Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastroniomiczno hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. M.Rataja w Ełku, program RPO WiM , w dniu r. została podpisana pre-umowa na dofinansowanie (wartość wniosku PLN, dofinansowanie PLN). 5. Powiatowy Zarząd Dróg projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego przebudowa dróg powiatowych nr 1714N, 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie ełckim, program: RPO WiM , wniosek złoŝony do dofinansowania w lipcu 2008 r., w trakcie oceny merytorycznej (wartość wniosku ,96 PLN, dofinansowanie ,86 PLN). oraz 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1874 N Prostki-Kopijki wraz z przebudową mostu, projekt złoŝony do oceny (wartość projektu PLN, dotacja PLN z Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówki). 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1680 N Sokoły-Jeziorne-Prostki. Kurzątki, projekt złoŝony do oceny (wartość projektu PLN, dotacja PLN z Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówki). Wnioskowane dofinansowanie łącznie: PLN Projekty planowane do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych w 2009 r. : 1. Starostwo Powiatowe projekt: Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej w Subregionie Ełckim, program PO IiŚ, projekt w trakcie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu przewidzianego na luty/marzec 2009 r. (wartość projektu PLN, dofinansowanie PLN). 2. Zespół Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku, projekt: Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ełku, program: FRKF (oraz inne), planowany do ubiegania się o dofinansowanie w 2009 r. (wartość projektu PLN, dofinansowanie PLN). 3. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej projekt: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych, program RPO WiM , planowany do ubiegania się o dofinansowanie w 2009 r. (wartość projektu PLN, dofinansowanie PLN). BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 32 / 140

33 4. Powiatowy Zarząd Dróg projekt: Przebudowa dróg powiatowych 1905N i 1862N Przykopka Płociczno - Oracze o łącznej długości 5682,30mb, program RPO WiM , planowany do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie przewidzianym na początku 2009 r. (wartość projektu PLN, dofinansowanie PLN). 5. Starostwo Powiatowe, CKPiU projekt Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznegooraz doposaŝenie pracowni szkolnych w CKPiU, program RPO WiM , projekt w trakcie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2008 r., planowany do umieszczenia w WPI (wartość projektu PLN, PLN). Wnioskowane dofinansowanie łącznie: PLN BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 33 / 140

34 Praca w poszczególnych wydziałach i jednostkach Wydział Organizacyjny 1. W okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.: ObsłuŜono 13 Sesji Rady Powiatu, podczas których podjęto 89 uchwał. Odbyło się 55 posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu zebrał się na 51 posiedzeniach podejmując 125 uchwał. 2. Sprawy obrony cywilnej, obrony i zarządzania kryzysowego. SPRAWY OGÓLNE: - wydano Zarządzenie nr 29/2008 Starosty Ełckiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Powiecie Ełckim w 2009 roku (w tym wytyczne dla samorządów i jednostek organizacyjnych, kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie powiatu w 2009r); - przyjęto do realizacji zaakceptowany przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Plan szkolenia obronnego w Powiecie Ełckim na rok 2008 ; - zarządzenie w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej; - zarządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie powiatu ełckiego; - zarządzenie w sprawie realizacji poza militarnych przygotowań obronnych w powiecie ełckim w 2009 roku; - zarządzenie w sprawie powołania oraz określenia zasad organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; - zarządzenie w sprawie przeglądu dokumentów będących na ewidencji Kancelarii Niejawnej Starostwa; - zarządzenie w sprawie zasad i trybu informowaniu Starosty Ełckiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu ełckiego; BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 34 / 140

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2009. Przewodniczący Krzysztof Piłat

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2009. Przewodniczący Krzysztof Piłat Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2009 Zarząd Powiatu: Przewodniczący Krzysztof Piłat Zastępca Przewodniczącego Ryszard Skawiński Członkowie Robert

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU PISZ: 1969 Nr 13/14/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna Załącznik nr 6 Do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 251/2008 z dnia 19 marca 2008 r. Uzasadnienie wykonania wydatków budŝetu powiatu za 2007 r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 09-400 Płock, ul. Bielska 59, tel. 24 267-68-00, 24 267-67-07, fax. 24 267-68-48 http://www.powiat-plock.pl, e-mail: starostwo@powiat.plock.pl Nr 46 Październik - Grudzień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE ZA 2008 ROK ZABRZE, marzec 2009 1 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta opracowano w oparciu o materiały źródłowe wydziałów Urzędu

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA na 2008 rok

ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA na 2008 rok ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA na 2008 rok Łomża, wrzesień 2007 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. UWARUNKOWANIA... 4 B. WEWNĘTRZNE... 5 II. CELE POLITYKI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Magistrat Pracami Urzędu Miasta kieruje Prezydent Miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu: troje Zastępców, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. W 2005 r. Prezydent uznał za priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 Strzelce Opolskie, 2015 rok Spis treści ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE....

Bardziej szczegółowo

Plan na 01.01.08. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.275,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 55,00 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe

Plan na 01.01.08. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.275,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 55,00 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe Realizację wydatków budŝetu Powiatu w 2008 r. z uwzględnieniem wykonania 2007 roku, planu na początek 2008 roku, planu po zmianach na 31 grudnia 2008 r., wskaźnika realizacji planu oraz dynamiki przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. za 2008 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU za 2008 rok BIAŁYSTOK styczeń 2009 r. REALIZACJA PROGRAMÓW O ZASIĘGU REGIONALNYM INICJOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO ZA ROK 2011

RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO ZA ROK 2011 RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO ZA ROK 2011 O ukochana ziemio kłodzka! Pomiędzy Twoimi górami i dolinami jest wolność wędrowania, wszędzie drogi i ścieżki. prof. Joseph Wittig

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny W numerze: 15 lat Powiatu Łęczyńskiego Najważniejsze inwestycje 15-lecia Jubileusz

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo