Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku Przewodniczący Krzysztof Piłat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2008. Przewodniczący Krzysztof Piłat"

Transkrypt

1 Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2008 Zarząd Powiatu: Przewodniczący Krzysztof Piłat Zastępca Przewodniczącego Ryszard Skawiński Etatowy Członek Zarządu Wojciech Kossakowski Członkowie Robert Dawidowski, Ryszard Podgórski Wydawca: Starostwo Powiatowe w Ełku Ełk, ul. Piłsudskiego 4 BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 1 / 140

2 BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 2 / 140

3 Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU Pola tematyczne...6 NajwaŜniejsze osiągnięcia Powiatu Ełckiego w 2008 r....7 BudŜet powiatu...7 Starostwo...7 Oświata...8 Drogi...10 Rynek pracy...13 Pomoc społeczna...15 Promocja, kultura, sport, organizacje pozarządowe, wspieranie przedsiębiorczości...18 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe...21 ANEKS Analiza wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego...23 Wstępny raport z pozyskiwania funduszy zewnętrznych...28 Praca w poszczególnych wydziałach i jednostkach...34 Wydział Organizacyjny...34 Wydział Budownictwa...41 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami...42 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska...46 Wydział Komunikacji...49 Wydział Finansowy...52 Wydział Edukacji...55 Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu...58 Informacje Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego...62 Informacje Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego...66 Informacje Zespołu Szkół nr 3 im. J. i H. Małeckich...68 Informacje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego...74 Informacje I Liceum Ogólnokształcącego im. S. śeromskiego...75 BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 3 / 140

4 Informacje Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego...84 Informacje Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja...86 Informacje Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku...93 Informacje Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku...94 Informacje Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku Informacje Bursy Szkolnej w Ełku Informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku Sprawozdanie Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Informacje Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ełku Informacje Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku Informacje Domu Rodzinnego w Ełku, ul. Dąbrowskiej Informacje Domu Rodzinnego w Ełku, ul. Grajewska Informacje Domu Rodzinnego w Starych Juchach Informacje Domu św. Faustyny Pomocna Dłoń w Ełku Informacje Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Raport Tęczowego Domu Domu Pomocy Społecznej w Ełku Raport Środowiskowego Domu Samopomocy Raport Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 4 / 140

5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2008 W roku 2008 Zarząd Powiatu Ełckiego działał w następującym w składzie: 1. Krzysztof Piłat, starosta ełcki przewodniczący, 2. Ryszard Skawiński, wicestarosta ełcki wiceprzewodniczący, 3. Wojciech Kossakowski etatowy członek zarządu, 4. Robert Dawidowski członek zarządu, 5. Ryszard Podgórski członek zarządu. Zarząd w pełnym składzie zbierał się zwykle raz w tygodniu, z reguły we czwartki. W posiedzeniach Zarządu Powiatu uczestniczyli także sekretarz powiatu Zbigniew Pahl i skarbnik powiatu Grażyna Boroda. Protokoły z posiedzeń zarządu publikowane są systematycznie w Internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej. Z bieżącej pracy zarządu starosta składa sprawozdanie na każdej sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu na cotygodniowych posiedzeniach zajmuje się najważniejszymi sprawami naszego samorządu, przede wszystkim związanymi z koniecznością ponoszenia wydatków z powiatowego budżetu. W tej sytuacji utrzymanie dyscypliny w gospodarowaniu środkami finansowymi staje na pierwszym planie tej działalności i takie też miejsce zajmuje w przedkładanym do publicznej wiadomości raporcie za miniony rok. Wyraźnie widać, ze pieniądze powiatowe wydawane były racjonalnie, bardzo oszczędnie. Dzięki temu udało się zrównoważyć budżet: wydatki bieżące okazały się niższe o ok. 600 tysięcy od bieżących dochodów. Jedynie wydatki inwestycyjne trzeba było częściowo pokryć z pożyczek wskutek tego zadłużenie powiatu wzrosło o ok. 1,8 mln złotych przy wydatkach na inwestycje wynoszących ok. 5,7 mln zł. Jeśli dodamy do tego wydatki na remonty, to w minionym roku nakłady na polepszenie kondycji majątku powiatu sięgnęły 10 milionów złotych. Sprawozdanie Zarządu Powiatu to dokument syntetyczny, liczący kilkanaście stron. Eksponuje ono najważniejsze osiągnięcia minionego roku. Uważnego obserwatora życia Ziemi Ełckiej zachęcamy do lektury aneksu, gdzie zamieszczone zostały sprawozdania powiatowych jednostek organizacyjnych one dają szerszy obraz życia powiatowej społeczności i pracy wszystkich organów naszego samorządu na jej rzecz. Warto także zwrócić uwagę na opracowane, ale jeszcze niewdrożone plany; w roku 2008 nie było zbyt wielu możliwości pozyskania środków zewnętrznych, ale zapowiada się na to, że rok bieżący i następny mogą okazać się czasem obfitych plonów. To już drugi bilans roku wydany przez obecny Zarząd Powiatu. Zgromadzone w nim informacje stanowić będą podstawę do sporządzenia w końcu kadencji Bilansu zamknięcia. Pragniemy, aby praca Zarządu mogła być systematycznie monitorowana przez wszystkich zainteresowanych, aby każdy mógł ocenić, co się udało, a czego nie osiągnięto. Dokument ten został przygotowany przez pracowników Starostwa pod kierunkiem wicestarosty Ryszarda Skawińskiego. Ryszard Skawiński Wicestarosta Ełcki Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Ełckiego Krzysztof Piłat Starosta Ełcki Przewodniczący Zarządu Powiatu BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 5 / 140

6 Pola tematyczne Generalnie zadania władz Powiatu Ełckiego koncentrują się na kilku polach tematycznych: 1. Zarządzanie budŝetem Powiatu Ełckiego. 2. Praca administracyjna prowadzona przez wyspecjalizowane wydziały Starostwa Powiatowego. 3. Oświata, czyli prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego oraz innych placówek oświatowyc. 4. Zarządzanie drogami powiatowymi. 5. Zarządzanie powiatowym rynkiem pracy, w tym zwłaszcza przeciwdziałanie bezrobociu oraz niwelowanie jego negatywnych skutków. 6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie, sierotom społecznym, osobom niepełnosprawnym potrzebującym szczególnej troski. 7. Promocja powiatu oraz programowanie i wspieranie jego rozwoju (m. in. komunikacja społeczna, turystyka, kultura i sport oraz wspieranie organizacji pozarządowych). 8. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 6 / 140

7 Najważniejsze osiągnięcia Powiatu Ełckiego w 2008 r. BudŜet powiatu 1.1. Bardzo sprawne, racjonalne gospodarowanie budŝetem powiatu: zrównowaŝenie dochodów i wydatków bieŝących, osiągnięcie nadwyŝki operacyjnej w wysokości ok. 600 tysięcy złotych przy wydaniu na remonty ok. 4,3 mln złotych Przeznaczenie znacznej części budŝetu na wydatki inwestycyjne ok. 7% (5,7 mln zł) Pozyskano do budŝetu powiatu ok. 5 milionów złotych ze źródeł zewnętrznych (ponadto poza budŝetem powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy pozyskały ponad 23 miliony złotych). Starostwo 2.1. Aktualizacja Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu Ełckiego do roku Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ełckiego do roku Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Dróg Powiatowych Aktualizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku W ramach systemowej regulacji znacząca podwyŝka płac (przeciętnie o 10%) połączona z awansem grupy pracowników na wyŝsze stanowiska Poprawa wyposaŝenia stanowisk pracy (m.in. w lepszy sprzęt komputerowy). BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 7 / 140

8 2.10. Remonty i modernizacje poprawiające warunki pracy urzędników i obsługę interesantów w Starostwie Powiatowym (wykonano m.in. remont pomieszczeń w piwnicy na archiwum starostwa) ZałoŜenie (wspólnie z Urzędem Miasta) nowego terenu zieleni przed budynkiem siedzib Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta (usunięcie starych świerków, zasadzenie nowych drzewek i krzewów, wykonanie nowych klombów, zakup ławeczek, fontann i donic do kwiatów) Uzyskanie korzystnych cen za sprzedawaną własność Powiatu Zarejestrowanie i załatwienie 1800 zgłoszeń w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na prace geodezyjne oraz wykonanie zamówień na materiały z zasobu PODGiK na kwotę zł Wydanie 3170 wypisów, wyrysów i kopii map z operatu ewidencji gruntów i budynków na kwotę zł Wydanie 365 opinii koordynujących usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego na kwotę zł Utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców powiatu ełckiego udzielającego pomocy w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych. Oświata 3.1. Pozyskanie zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na remont I Liceum Ogólnokształcącego im. S. śeromskiego w Ełku Przygotowanie wniosku aplikacyjnego Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznego oraz doposaŝenie pracowni szkolnych w ramach subregionu ełckiego. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 8 / 140

9 3.3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego i podpisanie preumowy dot. projektu Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem standardów europejskich w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku Wprowadzenie nowych zawodów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego technik obsługi turystycznej; w Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja kelner Remont dachu w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja Działania związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej w subregionie ełckim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (m.in. audyt energetyczny budynków szkolnych) WyposaŜenie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane przez Unię Europejską i Ministerstwo Edukacji (16.375,52 zł) Wykonanie remontu parkietu górnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego za zł, dolnej sali gimnastycznej za zł oraz zakup rolet zaciemniających i Ŝaluzji za zł Przeprowadzenie remontu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (węzeł ciepłowniczy, stolarka okienna, schody) Prowadzenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Uniwersytetu Małolata: zajęcia dla dzieci 5-6 letnich w ramach projektu współfinansowanego przez Fundację Dzieci i MłodzieŜy Prowadzenie przez czterech Punktów Konsultacyjnych dla Rodziców dzieci z: nadpobudliwością psychoruchową, problemem moczenia nocnego, trudnościami w czytaniu i pisania ZłoŜenie wniosku na dofinansowanie inwestycji Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A Wymiana instalacji elektrycznej oraz modernizacja kolejnych pokoi w Bursie Szkolnej (aktualnie zmodernizowane są wszystkie pokoje) Wymiana starych zestawów komputerowych na nowe w większości szkół. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 9 / 140

10 3.15. Przyznanie 80 stypendiów powiatowych im. Jana Pawła II uczniom szkół ponadgimnazjalnych Nadanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego czterem nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez powiat Zakończenie i rozliczenie projektu To lubię finansowanego ze środków Działania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Wsparcie działań na rzecz utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Ełku. Drogi 4.1. Przebudowa i modernizacja dróg (roboty inwestycyjne) w wysokości ,00 zł Remonty dróg w wysokości: ,57 zł Roboty utrzymaniowe w wysokości: ,34 zł Pozyskanie na przebudowę i remonty dróg ,90 zł w ramach zawartych umów (porozumień) z gminami: Ełk, Stare Juchy, Prostki, Kalinowo Pozyskanie zł z rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Finansów) oraz zł ze środków budŝetu państwa (Kontrakt Wojewódzki na lata ) na przebudowę mostu przez rzekę Ełk w m. Lipińskie Małe w ciągu drogi nr 1870 N dr. nr 1680 N (Sokółki) Kobylin Niedźwieckie Ostryków Prostki. W sumie wartość robót wyniosła 1,7 mln zł Zakwalifikowanie dwóch projektów (dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1874N Prostki - Kopijki w km wraz z przebudową mostu w km oraz drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne Prostki m. Kurzątki) do Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Pozyskanie zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację trzykrotnego powierzchniowego utrwalenie drogi nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko, którego wartość robót wyniosła zł. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 10 / 140

11 4.8. Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Orzechowo w ciągu drogi nr 1740 N Gawliki Wlk. Stare Juchy (w km masa bitumiczna) za zł Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Suczki w ciągu drogi nr 1919 N Ruska Wieś Mostołty Bajtkowo (w km masa bitumiczna) za zł Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Skrzypki w ciągu drogi nr 1939 N KrzyŜewo Lisewo (w km masa bitumiczna) za zł Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1886 N Milewo Turowo gr. powiatu (w km potrójne utrwalenie) za zł Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1939 N KrzyŜewo - Borzymy Lisewo (w km potrójne utrwalenie) za zł Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1844 N Stare Juchy Gorłówko Połom (w km potrójne utrwalenie) za zł Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Ełk i gm. Stare Juchy dr. nr 1917 N Grabnik RoŜyńsk dr. kraj. Nr 16 (w km podwójne utrwalenie) za zł Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Kalinowo dr. nr 1945 N Dorsze Marcinowo Kalinowo (w km podwójne utrwalenie) za zł Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Kalinowo dr. nr 1884 N (Sędki) Pisanica Borzymy gr. woj. (w km podwójne utrwalenie) za zł Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Prostki dr. nr 1870 N (Sokółki) Kobylin Niedźwieckie Ostrykół Prostki (w km potrójne utrwalenie; w km podwójne utrwalenie) za zł. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 11 / 140

12 4.18. Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Prostki dr. nr 1678 N (Biała P.) Musy RoŜyńsk Wlk. Taczki Marchewki (w km podwójne utrwalenie) za zł Remont istniejącej nawierzchni dr. nr 1907 N Babki Gąsieckie Chełchy poprzez wzmocnienie kruszywem naturalnym (w km ) za zł Remont istniejącej nawierzchni dr. nr 1925 N Rękusy Nowa Wieś Ełcka na odc. Szarek Szarejki poprzez wzmocnienie kruszywem naturalnym (w km ) za zł Remont istniejącej nawierzchni dr. nr 1880 N dr. nr 1872 N Kałęczyny na odc. Regiel Kałęczyny poprzez wzmocnienie kruszywem naturalnym (w km ) za zł Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Ełk i gm. Stare Juchy dr. nr 1919 N odc. Suczki Bajtkowo (w km podwójne utrwalenie) za zł Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami dr. nr 1919 N Ruska Wieś Mostołty Suczki Bajtkowo na odc. Mostołty Suczki (w km podwójne utrwalenie) za zł Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i Ŝwirami kruszonymi dr. nr 1921 N na odc. Guty RoŜyńskie Wojtele (w km potrójne utrwalenie) za zł Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym na dr. nr 1905N Gąski Płociczno - Oracze w km podwójne utrwalenie) za zł Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym na dr. nr 1857N Wronki Połom -Straduny (dr. kraj. nr 65) za zł Remont drogi nr 1945 N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo o nawierzchni Ŝwirowej (w km ) za zł Remont dr. nr 1921 N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) RoŜyńsk Wlk. Guty RoŜyńskie Wojtele na odc. RoŜyńsk Wlk. Guty RoŜyńskie (w km Ŝwirowanie) za zł Remont dr. nr 1866 N Czyprki RoŜyńsk Wlk. (w km Ŝwirowanie) za zł. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 12 / 140

13 4.30. Remont drogi powiatowej nr 1876 N Długosze Dąbrowskie Wiśniowo Ełckie (w km ; Ŝwirowanie) za zł Remont istniejącej nawierzchni drogi nr 1943 N droga nr 1886 n Prawdziska dr. kraj. nr 16 poprzez wzmocnienie kruszywem naturalnym (w km ) za zł Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr. nr 1905N Gąski Płociczno - Oracze w km za zł Wykonanie warstwy wyrównawczej na dr. 1933N Wysokie Pisanica Sypitki - Wiśniowo Ełckie-do dr. nr 1872N w km za zł Remont dr. nr 1937N Romoty Jedrzejki - Lisewo o nawierzchni Ŝwirowej od km do km (lokalnie) za zł Remont drogi nr 1846 N Stare Juchy Zawady Ełckie Gorłówko (ścinka poboczy, wycinka krzaków, renowacja rowów) w km za zł Ścinka poboczy na dr. 1933N Wysokie Pisanica Sypitki - Wiśniowo Ełckie-do dr. nr 1872N na odc. Pisanica Sypitki w km za zł Ścinka poboczy dr. nr 1921N na odc. Guty Rozyńskie - Wojtele od km , na dr. nr 1854N Skomack Wielki- dr. woj. nr 655 od km do km oraz dr. nr 1857N dr. woj. nr 655-Orłowo-Połom-Straduny od km do km za zł Remont chodnika w m. Wiśniowo Ełckie (str. prawa) za zł Dokonanie darowizny na rzecz Miasta Ełk nieruchomości stanowiących drogi, które straciły status dróg krajowych. Rynek pracy 5.1. Przyznanie i wypłata zasiłków dla bezrobotnych na kwotę zł, na dodatki aktywizacyjne zł. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 13 / 140

14 5.2. Wydatkowanie zł z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Socjalnego na organizację instrumentów rynku pracy Wydatkowanie na prace interwencyjne zł w ramach tej formy zawarto 100 umów na utworzenie 150 stanowisk dla osób bezrobotnych Wydatkowanie na roboty publiczne zł, w ramach których zawarto 20 umów i skierowano do pracy 182 osoby Na staŝe dla 665 osób przeznaczono zł Na przygotowanie zawodowe dla 168 osób wydatkowano zł Na prace społecznie uŝyteczne dla 121 osób wydatkowano zł Na szkolenia dla 746 bezrobotnych wydatkowano zł Udzielono 182 jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej na kwotę ogółem zł Dokonano 419 refundacji pracodawcom kosztów doposaŝenia stanowiska pracy na kwotę zł Zrealizowano projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja Szansa Twój Sukces (koszt zł), w którym uczestniczyło 928 osób (formy wsparcia: staŝe, jednorazowe środki, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe) Realizacja projektu Osoby w wieku powyŝej 50 lat powracające na rynek pracy (koszt: zł), w którym uczestniczyło 35 osób (przygotowanie zawodowe) Realizacja projektu Nowe kwalifikacje nowa praca (koszt: zł), w którym uczestniczyło 58 osób (staŝe, przygotowanie zawodowe) Realizacja projektu Modernizacja linii kolejowej na trasie Szczytno Pisz Ełk (koszt: zł), w którym uczestniczyło 30 osób (roboty publiczne) Realizacja projektu Gminny Konsultant R IV edycja o koszcie ogólnym zł (staŝe). BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 14 / 140

15 5.16. Realizacja projektu Mieszkańcy wsi teŝ chcą pracować (koszt zł), z którego skorzystało 36 osób (roboty publiczne) Realizacja projektu Dowartościowanie przez pracę za zł 120 staŝy, 30 przygotowań zawodowych, 20 refundacji kosztów utworzenia dodatkowego miejsca pracy Program 45/50 Plus koszt ogólny projektu zł (25 refundacji kosztów utworzenia dodatkowego miejsca pracy) Projekt Przedsiębiorczość 2008 o koszcie ogólnym zł (refundacja 20 kosztów utworzenia miejsc pracy) Podpisanie umowy na realizację projektu Zawodowe drogowskazy (koszt zł), którego celem jest zwiększenie efektywności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy, głównie w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego Podpisanie umowy na realizację programu Pomocna dłoń dla samozatrudnienia, który przewiduje udzielanie pomocy w załoŝeniu własnej firmy. Ogólny koszt projektu: ,90 zł. Pomoc społeczna 6.1. Powiat Ełcki otrzymał kwotę w wysokości zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Na rehabilitację społeczną przeznaczono zł, na zawodową zł, zaś na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zł Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę zł Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych na kwotę zł Dofinansowanie likwidacji barier technicznych na kwotę zł Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę zł Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę zł. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 15 / 140

16 6.7. Dofinansowanie zadań rehabilitacyjnych z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji na kwotę zł Ustanowienie na podstawie orzeczeń sądowych 31 rodzin zastępczych Wydanie 301 decyzji w sprawie pomocy pienięŝnej, w tym: decyzji o przyznaniu pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, - 35 decyzji o przyznaniu pomocy na zagospodarowanie dla nowych rodzin, - 20 decyzji o przyznaniu pomocy finansowej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek i rodzin zastępczych, - 30 decyzji o przyznaniu pomocy rzeczowej usamodzielnionym wychowankom placówek i rodzin zastępczych, - 89 decyzji na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych osób i rodzin zastępczych Umieszczenie 45 dzieci w rodzinach zastępczych Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w Ŝyciu społecznym i zawodowym na kwotę ,72 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu systemowego pn. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych na kwotę ,26 zł Pozyskanie dodatkowych środków z budŝetu wojewódzkiego na placówki opiekuńczowychowawcze zł, domy pomocy społecznej zł oraz środowiskowy dom samopomocy Tęczowy Dom zł Organizacja dnia rodzicielstwa zastępczego połączona z debatą na temat nowych kierunków zmian w opiece nad dzieckiem i rodziną Organizacja festynu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych połączonego z debatą dotyczącą osób niepełnosprawnych Wyremontowanie sali Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku dla potrzeb pracowni muzycznoteatralnej. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 16 / 140

17 6.17. Liczne sukcesy grupy teatralnej Zgiełk (m.in. zajęcie I miejsca w przeglądzie Albertiana 2008) Otrzymanie stypendium z Fundacji Orlen Dar Serca dla dzieci z Domu Rodzinnego w Ełku przy u. Dąbrowskiej Uzyskanie dodatkowych funduszy wojewódzkich na doposaŝenie Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej, w tym niektórych sypialni i kuchni Przygotowanie dobrych projektów do Fundacji Św. Mikołaja. Pozyskane tą drogą środki przez Dom Rodzinny w Starych Juchach przeznaczono na lekcje jęz. angielskiego, zakup pomocy dydaktycznych i sfinansowanie uczestnictwa dzieci w warsztatach terapeutycznych w Sierczynku Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 370 tys. zł na prowadzenie zadania i modernizację Domu Św. Faustyny Pomocna Dłoń w Ełku Poprawienie warunków socjalno bytowych oraz warunków do lepszej samorealizacji dzieci w Domu Św. Faustyny Pomocna Dłoń Zwiększenie ilości pozyskanej i przekazanej pomocy rzeczowej kobietom w ciąŝy w trudnej sytuacji Ŝyciowej przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Pozyskanie dodatkowych środków na prowadzenie poradnictwa w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Przeprowadzenie jednej adopcji Zakończenie remontu budynku E w Tęczowym Domu, z przeznaczeniem na mieszkania dla 12 najbardziej samodzielnych mieszkańców, pokoje gościnne, kuchnię terapeutyczną, podręczną pralnię i pomieszczenia administracji Kompletne wyposaŝenie nowych pokoi mieszkalnych i pomieszczeń pomocniczych w Tęczowym Domu Remont najstarszych pomieszczeń mieszkalnych w Tęczowym Domu. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 17 / 140

18 6.29. Uzyskanie stałego zezwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla Tęczowego Domu na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 110 mieszkańców Modernizacja wentylacji basenu rehabilitacyjnego w Środowiskowym Domu Samopomocy Zagospodarowanie terenu dla potrzeb hipoterapii, wykonanie drogi dojazdowej i ścieŝek do prowadzenia zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy Osiągnięcie, po ośmiu latach realizacji Programu Naprawczego, standardów określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej i uzyskanie na czas nieokreślony zezwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z budŝetu wojewody na rozpoczęcie nowych remontów, a przede wszystkim wymianę bardzo starych mebli i wyposaŝenia pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Promocja, kultura, sport, organizacje pozarządowe, wspieranie przedsiębiorczości 7.1. Rozpoczęcie budowy kompleksu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego Opracowanie i złoŝenie dokumentacji aplikacyjnej projektu Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wzdłuŝ Szlaku Tatarskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Przygotowanie projektu Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ełku do dofinansowania zewnętrznego Realizacja projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO organizacja warsztatów FotoEko Tur w Ełku oraz warsztatów Szlaki turystyczne EGO w Ełku, opracowanie materiałów powarsztatowych folderu Szlaki subregionu EGO i albumu o zasobach przyrodniczych EGO. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 18 / 140

19 7.5. Przygotowanie wniosku w partnerstwie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA w ramach poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej (tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku ) Przygotowanie projektu Szkolenia kadr administracji samorządowej w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Realizacja projektu pod nazwą Empowering social/civic skills of elderly women in multicultural villages of the North/Eastern Poland ( Wzmocnienie umiejętności społeczno obywatelskich starszych kobiet w społecznościach wiejskich, wielokulturowych w Polsce północnowschodniej ) Zakończenie kapitalnego remontu hali basenowej, bosmanów, szatni oraz tarasu w ełckim Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Pozyskanie sprzętu sportowego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku (kadłub łodzi, 4 boje regatowe, ponton, łódź wioślarska jedynka) Zorganizowanie trzech Forów Współpracy Powiatu Ełckiego z Organizacjami Pozarządowymi Prowadzenie comiesięcznych naborów ofert na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2008 oraz organizacja prac i 10 posiedzeń Komisji Grantowej, ocena formalna ofert, zawieranie umów na realizację zadań powiatu, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczość Rozpatrzenie 119 ofert projektów organizacji pozarządowych, podpisanie 97 umów na realizację zadań powiatu na kwotę złotych Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy samorządu powiatowego w Ełku z sektorem pozarządowym w zakresie działalności poŝytku publicznego na rok Organizacja V DoŜynek Powiatowych i II Festiwalu Ciast Organizacja Gali Ełcki Bocian 2008 (wręczenie nagród wyróŝniającym się osobom i instytucjom w róŝnych dziedzinach). BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 19 / 140

20 7.16. Organizacja inauguracji obchodów 10-lecia Powiatu Ełckiego - spotkania jubileuszowego oraz rodzinnego festynu sportowo-rekreacyjnego Przygotowanie tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 10-lecia Powiatu Ełckiego - w holu starostwa Współorganizacja (wraz ze stowarzyszeniami) kilkudziesięciu imprez kulturalnych i imprez sportowych pod honorowym patronatem Starosty Przeprowadzenie konkursu Piękna zagroda piękna wieś, w którym uczestniczyło 45 gospodarstw z powiatu ełckiego Współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Przygotowanie spotkań, współorganizacja konferencji, poszukiwanie szerokiego poparcia i sporządzenie dokumentów dotyczących inicjatywy budowy kanału Ŝeglownego Ełk Orzysz, łączącego Jezioro Ełk z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej Weekend na Mazurach z Kajką promującej zdrowy styl Ŝycia, walory turystyczne Powiatu Ełckiego oraz twórczość Michała Kajki Współorganizacja Światowego Dnia Turystyki w Ełku wspólnie z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną Rejestracja 20 nowych stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji na terenie powiatu ełckiego Wydanie folderu turystycznego z nowymi, niepublikowanymi dotąd zdjęciami powiatu, z okazji 10-lecia Powiatu Ełckiego Otwarcie Galerii przy kominku w holu starostwa. Tematyka prezentowanych prac jest co miesiąc inna Rozbudowa strony internetowej powiatu o dział turystyka Systematyczna aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Powiatu Ełckiego. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 20 / 140

21 7.29. Opracowywanie artykułów do Biuletynu Powiatowego w czasopiśmie Ełk i My Współpraca z Polskim Towarzystwem Heraldycznym w sprawie opracowania herbu Powiatu Ełckiego Porady, pomoc merytoryczna m.in. dot. pozyskiwania funduszy unijnych dla dwóch spółdzielni socjalnych Przygotowanie projektu nowych tablic informacyjno-reklamowych w czterech miejscach na terenie powiatu Opracowanie kalendarza imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych na 2009 rok. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 8.1. Powołanie oraz określenie zasad organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Organizacja słuŝby Stałego DyŜuru na czas zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i wojny dla organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych słuŝb i straŝy na terenie powiatu ełckiego Zrealizowano plan szkolenia obronnego w Powiecie Ełckim na rok Wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej Wydanie zarządzenia w sprawie realizacji poza militarnych przygotowań obronnych w powiecie ełckim w 2009 roku Wydanie zarządzenia w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie powiatu ełckiego Ustalenie ramowego zakresu działań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju Uznanie opracowanych przez starostwo kart realizacji działań operacyjnych i planu operacyjnego jako jednego z najlepszych w województwie warmińsko-mazurskim Zawarcie umowy, której przedmiotem mają być działania w trybie awaryjnym i nadzwyczajnym mające na celu świadczenie usług serwisu w zakresie pogotowia ekologicznego. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 21 / 140

22 8.10. Pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów związanych z oczyszczeniem z eternitu rzeki Ełk w Prostkach Opracowanie projektu W dzień i w nocy udzielam pomocy w zakresie bezpieczeństwa w szkole Przeprowadzenie konkursu dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat 112 w trudnej sprawie nie uŝywaj przy zabawie Zorganizowanie i przeprowadzenie w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja projektu edukacyjnego fundacji MANZANA Klasa bez przemocy ZłoŜenie wniosku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego do Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt Bądź bezpieczny na wodzie. Bezpiecznie pomagaj innym Dokonanie uzgodnień w sprawie współdziałania w zakresie niesienia pomocy poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych i podpisanie porozumień - ze Związkiem Strzeleckim Strzelec OSW Jednostką Strzelecką w Ełku, Dyrektorem Caritas Diecezji Ełckiej, Prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Ełku, Związkiem Harcerstwa Polskiego Komendą Hufca w Ełku, Dyrektorem Biura Reklam i Ogłoszeń Radia 5 w Ełku, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej w Ełku, Komendą PPSP, Starostami Powiatów Augustowskiego, Oleckiego, Grajewskiego i Piskiego Przeszkolenie w związku z opracowaniem nowego planu reagowania kryzysowego przedstawicieli zespolonych słuŝb, straŝy, kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Starostę, naczelników wydziałów i pracowników starostwa. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 22 / 140

23 ANEKS Analiza wykonania budżetu Powiatu Ełckiego Wydział Finansowy przygotował sprawozdanie z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2008 rok. W roku 2008 dochody budŝetu Powiatu Ełckiego wykonane zostały w wysokości ,83 zł, tj. 100,89 % względem planu, w tym: dochody majątkowe ,12 zł (4,18%) ogółu dochodów, dochody bieŝące w wysokości ,71 zł (95,82%) ogółu dochodów. Największą grupę dochodów (53,05%) stanowią subwencje w wysokości ,00 zł, dotacje (26,17%) w wysokości ,97 zł i dochody własne (20,78%) w wysokości ,86 zł. W grupie dochodów własnych największy udział dochodów stanowią: a) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu powiatu ,36 zł, przy planowanych ,00 zł i stanowi to 11,53 % dochodów ogółem, b) pozostałe dochody (wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z usług, odsetki bankowe,wpływy z róŝnych dochodów) ,09 zł przy planowanych ,00 zł i stanowi to 7,33 % dochodów ogółem, c) gospodarka gruntami i nieruchomościami ,41 zł przy planowanych ,00 zł co stanowi 1,93 %.. W grupie dotacji największy udział dochodów stanowią: a) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,14 zł (9,68%) dochodów ogółem, b) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (11,14%) dochodów ogółem, c) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,64 zł (1,47%) ogółu dochodów, d) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 zł (1,36%) ogółu dochodów. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 23 / 140

24 e) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,92 zł (1,00%) ogółu dochodów. Wydatki budŝetu Powiatu Ełckiego w roku 2008 zrealizowane zostały w wysokości ,36 tj. w 97,01% planowanych wydatków ,00 zł, w tym: wydatki majątkowe ,32 zł (7,09%) ogółu wydatków, wydatki bieŝące ,04 zł (92,91%) ogółu wydatków. Wydatki majątkowe ( ,32 zł) sfinansowane zostały dochodami majątkowymi ( ,12 zł) dochodami bieŝącymi ( ,67 zł) oraz emisją obligacji ( ,53 zł). Oprócz nakładów na inwestycje, poniesiono znaczące nakłady na remonty. Ogółem na wydatki remontowe jednostek budŝetowych Powiatu Ełckiego w 2008 r. wydatkowano ,85 zł, przy zsumowaniu nakładów majątkowych i remontowych uzyskano wartość ,17 zł, o którą to Powiat Ełcki w 2008 r. podniósł wartość aktywów majątkowych jednostek powiatowych. Przychody budŝetu ogółem za 2008 r. wyniosły ,33 zł. Pochodzą one z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych ,20 zł, nadwyŝki budŝetowej roku 2007 w wysokości ,13 zł oraz emisji obligacji w wysokości ,00 zł. Rozchody budŝetu ogółem za 2008 r. wyniosły ,80 zł z tytułu spłaty zaciągniętych poŝyczek w WFOŚi GW. BudŜet Powiatu Ełckiego za 2008 r. zamknął się deficytem w wysokości ,53 zł, wygenerowany nakładami inwestycyjnymi. Poziom zadłuŝenia na koniec 2008 r. wynosi ,83 zł, natomiast powstały wolne środki do wykorzystania w 2009 r. w wysokości ,00 zł, per saldo zadłuŝenia powiatu względem roku 2007 wzrosło o ,53 zł. BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 24 / 140

25 Inwestycje w plan a wykonanie: Plan Wykonanie Źródła finansowania inwestycji w 2008 roku: 40,87% 59,13% Dotacje Środki własne BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 25 / 140

26 Wydatki na inwestycje w działach w 2008 roku: 31,11% Drogi Turystyka Administracja publiczna Oświata i wychowanie 0,10% 3,77% 0,00% 0,29% 64,73% Pomoc społeczna Kultura fizyczna i sport Plan i wykonanie inwestycji w działach w 2008 roku: Plan Wykonanie Drogi Kultura fizyczna i sport (ZSzNr 2) BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 26 / 140

27 Plan i wykonanie inwestycji w działach w 2008 roku: Plan Wykonanie 0 Turystyka (MOS) Administracja publiczna (SP) Oświata i wychowanie (ZSzNr 1, ZSzNr 6, CKPiU) Pomoc społeczna (DPS w NWE) Porównanie wydatków na inwestycje i remonty w 2008 roku: Inwestycje Remonty BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 27 / 140

28 Wstępny raport z pozyskiwania funduszy zewnętrznych Informacje przygotowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Działania Powiatu Ełckiego na rzecz pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych w 2008 r. - pozyskane środki unijne, krajowe, wojewódzkie, lokalne i inne Jednostki oświatowe Materiały budowlane 5, Pozyskane materiały: Łódź wioślarska treningowa 4, Drewno na remont kładek 4, MOS Sponsorzy Sprzęt sportowy 4, Ponton na rzecz UKS MOS 20, Wojewódzka Federacja Sportu Dwie łodzie wioślarskie i jedna para wioseł (odbiór wiosna 2009) 70, Razem 108, Ministerstwo Sportu Orlik , ZS2 Urząd Marszałkowski Warm-Maz. Orlik , , I LO Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy w Warszawie Wymiana młodzieŝy polsko-niemieckiej 9, ZS5 Stypendia dla dzieci z PGR 6, ZS1 MEN Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych 16, WSG w Bydgoszczy Remont Sali gimnastycznej 14, Razem 30, ZS3 Comenius Uczenie się przez całe Ŝycie 66, SUMA 886, Pozostałe PCPR PO KL Wojewoda Warmińsko - Mazurski Aktywność szansą na marginalizacji w Ŝyciu społecznym i zawodowym Dotacja dla domów rodzinnych w Ełku i Starych Juchach 21, , BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 28 / 140

29 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego 12, Ministerstwo Polityki Społecznej poradnictwo, pomoc kryzysowa 20, PO KL Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w Powiecie Ełckim 97, Razem 166, PO KL Twoja Szansa - Twój Sukces 4,356, PO KL Pomocna dłoń dla samozatrudnienia 1,544, Urząd Marszałkowski Osoby w wieku powyŝej 50 lat powracające na rynek pracy 77, Nowe kwalifikacja - nowa praca 180, PUP Roboty publiczne - modernizacja linii kolejowej Ełk- Pisz Szczytno 186, Gminny Konsultatnt IV RP 11, Przedsiębiorczość , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Dowartościowanie przez pracę 1,000, DPS NWE Program 45/50 PLUS 372, Mieszkańcy wsi teŝ chcą pracować 250, Razem 8,339, Wojewoda warmińsko-mazurski DPS - bieŝąca działalność 136, OIK - bieŝąca działalność 14, Razem 150, CKPi U PZD Wojewódzki Urząd Pracy Nowe kwalifikacje szansą na zmianę zawodu 521, Urząd Gminy Ełk Przebudowa, remont, utrwalenie dróg 206, Urząd Gminy Stare Juchy Przebudowa dróg 141, Urząd Gminy Prostki Remont, utrwalenie dróg 257, Urząd Gminy Kalinowo Przebudowa dróg 513, Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Utrwalenie dróg 90, BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 29 / 140

30 Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki Przebudowa mostu (Lipińskie Małe) 746, Ministerstwo Finansów Przebudowa mostu (Lipińskie Małe) 820, ,774, SUMA 11,951, SłuŜby, Inspeckje, StraŜe Gmina Ełk Zabudowa skrzyni pick-up Nissan 6, KP PSP PFOŚiGW Ubrania ochrony biologicznej 13, Miasto Ełk Zakup samochody 4x4 48, PZU S.A. Miernik do pomiaru lotnych związków organicznych 5, Razem 72, Miasto Ełk Modernizacja i doposaŝenie KPP Ełk 59, MontaŜ instalacji wentylacyjnej 20, Nagrody za osiągnięcia w słuŝbie 10, Wynagrodzenie lekarzy pełniących doraźną opiekę nad osobami zatrzymanymi w PDOZ KPP Ełk 80, KPP Aktualizacja LEX oraz literatura 2, Sprzęt komputerowy 17, Gmina Stare Juchy Ocieplenie budynku w SJ 2, Gmina Kalinowo Alkosensor 5, Sprzęt komputerowy 5, Gmina Ełk Stanowisko kierowania 12, Razem 213, SUMA 285, Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji Centralny Fundusz Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Modernizacja ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków dla obrębu Laski Wielkie, Łoje, Zaborowo. 50, BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 30 / 140

31 Wydział Edukacji SPO RZL To Lubię 1,134, Wydział Promocji EQUAL W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej "Budujemy Nowy Lisków" 20, Norweski Mechanizm Finansowy Sprzęt elektroniczny, DoŜynki , SUMA 1,219, SUMA wszystkie jednostki 14,343, ZESTAWIENIE pozyskanych środków Środki UE ,64 Środki krajowe ,00 Środki wojewódzkie ,00 Środki lokalne ,90 Inne ,00 SUMA (w PLN) ,54 Projekty ubiegające się o dofinansowanie ze środków unijnych i innych aplikacje, które zostały złoŝone w 2008 r. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku projekt: Budowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ełku ul. Grajewska 16A, program: PFRON, wniosek złoŝony do dofinansowania w dniu 26 listopada 2008 r., w trakcie oceny formalnej (wartość wniosku PLN, dofinansowanie PLN). 2. Starostwo Powiatowe projekt: Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wzdłuŝ Szlaku Tatarskiego, program: RPO WiM , wniosek złoŝony do dofinansowania w dniu 2 grudnia 2008 r., w trakcie oceny formalnej (wartość wniosku PLN, dofinansowanie PLN). BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 31 / 140

32 3. Starostwo Powiatowe projekt: Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur, program RPO WiM , wniosek złoŝony przez lidera projektu Urząd Marszałkowski w Olsztynie do dofinansowania w dniu 16 czerwca 2008 r., w trakcie oceny merytorycznej (projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie). 4. Zespół Szkół Nr 6 im. M. Rataja w Ełku - projekt: Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastroniomiczno hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. M.Rataja w Ełku, program RPO WiM , w dniu r. została podpisana pre-umowa na dofinansowanie (wartość wniosku PLN, dofinansowanie PLN). 5. Powiatowy Zarząd Dróg projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego przebudowa dróg powiatowych nr 1714N, 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie ełckim, program: RPO WiM , wniosek złoŝony do dofinansowania w lipcu 2008 r., w trakcie oceny merytorycznej (wartość wniosku ,96 PLN, dofinansowanie ,86 PLN). oraz 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1874 N Prostki-Kopijki wraz z przebudową mostu, projekt złoŝony do oceny (wartość projektu PLN, dotacja PLN z Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówki). 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1680 N Sokoły-Jeziorne-Prostki. Kurzątki, projekt złoŝony do oceny (wartość projektu PLN, dotacja PLN z Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówki). Wnioskowane dofinansowanie łącznie: PLN Projekty planowane do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych w 2009 r. : 1. Starostwo Powiatowe projekt: Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej w Subregionie Ełckim, program PO IiŚ, projekt w trakcie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu przewidzianego na luty/marzec 2009 r. (wartość projektu PLN, dofinansowanie PLN). 2. Zespół Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku, projekt: Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ełku, program: FRKF (oraz inne), planowany do ubiegania się o dofinansowanie w 2009 r. (wartość projektu PLN, dofinansowanie PLN). 3. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej projekt: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych, program RPO WiM , planowany do ubiegania się o dofinansowanie w 2009 r. (wartość projektu PLN, dofinansowanie PLN). BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 32 / 140

33 4. Powiatowy Zarząd Dróg projekt: Przebudowa dróg powiatowych 1905N i 1862N Przykopka Płociczno - Oracze o łącznej długości 5682,30mb, program RPO WiM , planowany do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie przewidzianym na początku 2009 r. (wartość projektu PLN, dofinansowanie PLN). 5. Starostwo Powiatowe, CKPiU projekt Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznegooraz doposaŝenie pracowni szkolnych w CKPiU, program RPO WiM , projekt w trakcie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2008 r., planowany do umieszczenia w WPI (wartość projektu PLN, PLN). Wnioskowane dofinansowanie łącznie: PLN BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 33 / 140

34 Praca w poszczególnych wydziałach i jednostkach Wydział Organizacyjny 1. W okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.: ObsłuŜono 13 Sesji Rady Powiatu, podczas których podjęto 89 uchwał. Odbyło się 55 posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu zebrał się na 51 posiedzeniach podejmując 125 uchwał. 2. Sprawy obrony cywilnej, obrony i zarządzania kryzysowego. SPRAWY OGÓLNE: - wydano Zarządzenie nr 29/2008 Starosty Ełckiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Powiecie Ełckim w 2009 roku (w tym wytyczne dla samorządów i jednostek organizacyjnych, kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie powiatu w 2009r); - przyjęto do realizacji zaakceptowany przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Plan szkolenia obronnego w Powiecie Ełckim na rok 2008 ; - zarządzenie w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej; - zarządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie powiatu ełckiego; - zarządzenie w sprawie realizacji poza militarnych przygotowań obronnych w powiecie ełckim w 2009 roku; - zarządzenie w sprawie powołania oraz określenia zasad organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; - zarządzenie w sprawie przeglądu dokumentów będących na ewidencji Kancelarii Niejawnej Starostwa; - zarządzenie w sprawie zasad i trybu informowaniu Starosty Ełckiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu ełckiego; BILANS ROKU 2008 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 34 / 140

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII / 335 / 10 RADY POWIATU W EŁKU z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2010r.

UCHWAŁA NR XLVIII / 335 / 10 RADY POWIATU W EŁKU z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2010r. UCHWAŁA NR XLVIII / 335 / 10 RADY POWIATU W EŁKU z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2010r. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu. Informacja na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.805,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział 60014 + 7.290,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Ełk, 21 listopada 2013 r.

Ełk, 21 listopada 2013 r. Ełk, 21 listopada 2013 r. Protokół Nr 44.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 listopada 2013 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 października 2015 r.

Ełk, 29 października 2015 r. Ełk, 29 października 2015 r. Protokół Nr 37.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 października 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00.

Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00. Ełk, 03 lipca 2013 r. Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział Określenie zmniejszenie zwiększenie (-) (+)

w złotych Dział Rozdział Określenie zmniejszenie zwiększenie (-) (+) ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.510.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.235.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.11.2012 r. w sprawie dokonania

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

1.2.5. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Wyszczególnienie Gospodarka gruntami i nieruchomościami 159 576 149 791 93,9 Zadanie zlecone powiatu - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 Uchwała Nr XIII / 71 / 07 Rada Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005 INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005 Budżet powiatu jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej powiatu. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd Powiatu na podstawie propozycji podległych mu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2011 r. z podziałem na ich rodzaj Źródła Dochodów Kwota w zł (plan) Udział % w całości dochodów I. Dochody własne powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/VIII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 45/VIII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 45/VIII/11 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 003r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA 003 00. Wstęp i uzasadnienie. Pomoc

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Uchwała Nr XXXVII/282/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2013 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Olsztyn, dn r.

DOCHODY. Olsztyn, dn r. Olsztyn, dn. 25.11.2005r. UZASADNIENIE do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2005 rok i uchwały w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo