UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z póŝn. zm. 1) ), w związku z art. 165, art. 168, art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z póŝn. zm. 2) ) - uchwala się, co następuje: 1.1. Ustala się dochody budşetu Województwa Mazowieckiego w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a do uchwały, w tym: 1) dochody bieşące w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały; 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1d do uchwały; 2) dotacje rozwojowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1e do uchwały; 3) dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1f do uchwały; 4) dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1g do uchwały. 2. Ustala się wydatki budşetu Województwa Mazowieckiego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Ustala się deficyt budşetu w wysokości zł. Ŝródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 do uchwały, na które składają się: długoterminowy kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, długoterminowy kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy, długoterminowy kredyt na rynku krajowym w wysokości, wolne środki oraz spłata udzielonych poşyczek Ustala się przychody budşetu Województwa Mazowieckiego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym: 1) na sfinansowanie deficytu w wysokości zł przeznacza się następujące ŝródła przychodów: a) długoterminowy kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości zł, b) długoterminowy kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości zł, c) spłata udzielonych poşyczek w wysokości zł, d) wolne środki w wysokości zł, e) długoterminowy kredyt na rynku krajowym w wysokości zł, 2) na spłatę długu w wysokości zł przeznacza się następujące ŝródła przychodów: a) emisja obligacji na rynku zagranicznym w wysokości zł, b) długoterminowy kredyt na rynku krajowym w wysokości zł, c) poşyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej w wysokości zł. 2. Ustala się rozchody budşetu Województwa Mazowieckiego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie zł.

2 3. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieşące w jednostkach oświatowych w kwocie zł. 4. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zwroty do budşetu państwa niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków pochodzących z dotacji celowej budşetu państwa w kwocie zł. 5. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 6. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów w kwocie zł. 7. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność w kwocie zł. 8. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie komend powiatowych Państwowej Straşy Poşarnej w kwocie zł. 9. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty z obszaru Województwa Mazowieckiego w kwocie zł. 10. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w kwocie zł. 11. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań likwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie zł. 12. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na dotacje na wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury w kwocie zł. 6. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7. Ustala się plan dotacji na wydatki bieşące dla instytucji kultury na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 8. Ustala się plan dotacji na wydatki bieşące dla innych jednostek organizacyjnych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 9. Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 10. Ustala się plan dotacji dla beneficjentów w ramach programów operacyjnych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 11. Ustala się plan pomocy finansowej na wydatki bieşące dla jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 12. Ustala się plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 13. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 14. Ustala się plan wydatków na projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 15. Ustala się plan wydatków na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. 16. Ustala się plan wydatków na projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

3 2. Ustala się plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budşetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16a do uchwały. 18. Ustala się wykaz wydatków wieloletnich jednostek budşetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieşącym funkcjonowaniem tych jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały. 19. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budşetowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały. 20. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały Ustala się plan finansowy dochodów własnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych i wydatków z nich finansowanych jednostek budşetowych Województwa Mazowieckiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały. 2. Ustala się plan finansowy dochodów własnych ze ŝródeł określonych w uchwale nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005r. i wydatków z nich finansowanych jednostek budşetowych Województwa Mazowieckiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 21 do uchwały. 22. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 22 do uchwały. 23. Ustala się plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 23 do uchwały. 24. Ustala się plan wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata , zgodnie z załącznikiem nr 24 do uchwały. 25. Upowaşnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do: 1) zaciągania kredytów i poşyczek do wysokości zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu; 2) dokonywania przeniesień wydatków bieşących między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu; 3) podziału kwot dotacji zapisanych w budşecie, o których mowa w 9 i 10 na poszczególne podmioty w ramach rozdziału; 4) lokowania wolnych środków pienięşnych w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 5) udzielania poşyczek krótkoterminowych w roku budşetowym do wysokości łącznej kwoty zł; 6) udzielania poręczeń w roku budşetowym do wysokości łącznej kwoty zł; 7) zaciągania zobowiązań wieloletnich inwestycyjnych, z moşliwością udzielania upowaşnień w tym zakresie kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego nieposiadających osobowości prawnej, do kwoty określonej w załączniku Plan wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata do uchwały budşetowej Województwa Mazowieckiego na 2009 rok; 8) zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich skutkujących powstaniem w roku budşetowym zobowiązań do łącznej kwoty zł obciąşających budşet roku następnego, w przypadku gdy umowy te niezbędne są do zapewnienia ciągłości działania jednostek budşetowych Województwa Mazowieckiego, z moşliwością udzielania upowaşnień w tym zakresie kierownikom tych jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały; 9) zaciągania zobowiązań wieloletnich w związku z realizacją programów i projektów współfinansowanych: a) ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej, b) ze środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, c) ze środków przekazywanych w ramach Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej, d) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,

4 e) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , z moşliwością udzielania upowaşnień w tym zakresie kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego nieposiadających osobowości prawnej do kwoty wynikającej z załączników nr 11, 12, 13, 14 i nr 15 do uchwały budşetowej Województwa Mazowieckiego na 2009 rok; 10) upowaşnienia kierowników jednostek organizacyjnych województwa do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budşetowej, z wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych; 11) ustalania szczegółowego trybu wykonywania budşetu. 26. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 28. Uchwała wchodzi w şycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. 1 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz oraz z 2008r. Nr 180, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz i 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Bożenna Pacholczak Plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2210 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z róşnych dochodów Melioracje wodne Wpływy z róşnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6518 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu

5 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 6539 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Transport i łączność Krajowe pasaşerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Drogi publiczne wojewódzkie Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z róşnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów

6 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2210 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Wpływy z róşnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Nauka Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2220 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie Wpływy z róşnych opłat Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Dotacja rozwojowa Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Pozostała działalność Pozostałe odsetki Dotacja rozwojowa Środki na dofinansowanie własnych zadań

7 bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş alkoholu Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Róşne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budşetu państwa Róşne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budşetu państwa Regionalne programy operacyjne Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów Szkoły zawodowe Wpływy z róşnych opłat Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów Kolegia pracowników słuşb społecznych Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z róşnych opłat Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli Wpływy z róşnych opłat Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów

8 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Biblioteki pedagogiczne Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6510 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Wpływy z róşnych opłat Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów Dotacja rozwojowa Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów

9 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieşących jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy z róşnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z róşnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z róşnych opłat Suma Załącznik nr 1a do uchwały nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. Plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2009 rok według ŝródeł Ŝródła dochodów Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Subwencja ogólna, w tym: subwencja ogólna - część oświatowa subwencja ogólna - część regionalna Dotacje celowe, w tym: dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa dotacja celowa budşetu państwa - porozumienia dotacja celowa budşetu państwa - zadania własne - publiczny wkład krajowy Dotacja rozwojowa, w tym: dotacja rozwojowa PO KL dotacja rozwojowa RPO Pozostałe, w tym: Bezzwrotne ŝródła zagraniczne Dochody z mienia Dochody ze sprzedaşy majątku Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy Inicjatywy wspólnotowe Opłaty celowe Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaş alkoholu Pozostałe dochody Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Razem

10 Plan dochodów bieşących Województwa Mazowieckiego na 2009 rok Załącznik nr 1b do uchwały nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. Dział Rozdział ŝródło finansowania Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych D20_DOCHODY Z MIENIA Dochody z mienia D32_ŚW Pozostałe dochody Melioracje wodne D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa D32_ŚW Pozostałe dochody Program Rozwoju Obszarów Wiejskich D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości D12_BP_WŁASNE_PWK dotacja celowa budşetu państwa - zadania własne - publiczny wkład krajowy D29_UE_REFUNDACJA Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Transport i łączność Krajowe pasaşerskie przewozy autobusowe D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa D32_ŚW Pozostałe dochody Drogi publiczne wojewódzkie D20_DOCHODY Z MIENIA Dochody z mienia D32_ŚW Pozostałe dochody Pozostała działalność D32_ŚW Pozostałe dochody Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami D20_DOCHODY Z MIENIA Dochody z mienia Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego D29_UE_REFUNDACJA Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań D32_ŚW Pozostałe dochody Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa D30_BŜZ_5 Bezzwrotne ŝródła zagraniczne Opracowania geodezyjne i kartograficzne D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa Pozostała działalność D30_BŜZ_5 Bezzwrotne ŝródła zagraniczne D32_ŚW Pozostałe dochody

11 730 Nauka Pozostała działalność D29_UE_REFUNDACJA Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa D13_BP _POROZUMIENIA dotacja celowa budşetu państwa - porozumienia D32_ŚW Pozostałe dochody Urzędy marszałkowskie D18_DR_POKL dotacja rozwojowa PO KL D29_UE_REFUNDACJA Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań D30_BŜZ_5 Bezzwrotne ŝródła zagraniczne D32_ŚW Pozostałe dochody Pozostała działalność D18_DR_POKL dotacja rozwojowa PO KL D29_UE_REFUNDACJA Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań D32_ŚW Pozostałe dochody Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaş alkoholu Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa D01_PIT D02_CIT podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Róşne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego D03_SO_OŚWIATOWA subwencja ogólna - część oświatowa Róşne rozliczenia finansowe D32_ŚW Pozostałe dochody Część regionalna subwencji ogólnej dla województw D05_SO_REGIONALNA subwencja ogólna - część regionalna Regionalne programy operacyjne D19_DR_RPO dotacja rozwojowa RPO Program Operacyjny Kapitał Ludzki D18_DR_POKL dotacja rozwojowa PO KL Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne D32_ŚW Pozostałe dochody Szkoły zawodowe D32_ŚW Pozostałe dochody Kolegia pracowników słuşb społecznych D32_ŚW Pozostałe dochody Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego D32_ŚW Pozostałe dochody Zakłady kształcenia nauczycieli D32_ŚW Pozostałe dochody Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli D29_UE_REFUNDACJA Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań

12 D31_IN_WSPÓLNOTOWE Inicjatywy wspólnotowe Biblioteki pedagogiczne D32_ŚW Pozostałe dochody Pozostała działalność D31_IN_WSPÓLNOTOWE Inicjatywy wspólnotowe Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa Regionalne ośrodki polityki społecznej D32_ŚW Pozostałe dochody Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa D18_DR_POKL dotacja rozwojowa PO KL D20_DOCHODY Z MIENIA Dochody z mienia D32_ŚW Pozostałe dochody Pozostała działalność D20_DOCHODY Z MIENIA Dochody z mienia D32_ŚW Pozostałe dochody Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze D20_DOCHODY Z MIENIA Dochody z mienia D32_ŚW Pozostałe dochody Pomoc materialna dla uczniów D29_UE_REFUNDACJA Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód D25_GFOŚIGW_W Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy Gospodarka odpadami D29_UE_REFUNDACJA Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu D22_OPŁATY_CEL Opłaty celowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska D22_OPŁATY_CEL Opłaty celowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych D22_OPŁATY_CEL Opłaty celowe Pozostała działalność D22_OPŁATY_CEL Opłaty celowe D32_ŚW Pozostałe dochody Suma Załącznik nr 1c do uchwały nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r.

13 Plan dochodów majątkowych Województwa Mazowieckiego na 2009 rok Dział Rozdział ŝródło finansowania Nazwa ŝródła Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa D24_WFOŚIGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości D12_BP_WŁASNE_PWK dotacja celowa budşetu państwa - zadania własne - publiczny wkład krajowy D29_UE_REFUNDACJA Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Transport i łączność Pozostała działalność D29_UE_REFUNDACJA Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami D21_DOCHODY SPRZEDAŞY MAJĄT ZE Dochody ze sprzedaşy majątku Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie D18_DR_POKL dotacja rozwojowa PO KL D29_UE_REFUNDACJA Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Róşne rozliczenia Regionalne programy operacyjne D19_DR_RPO dotacja rozwojowa RPO Program Operacyjny Kapitał Ludzki D18_DR_POKL dotacja rozwojowa PO KL Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne D21_DOCHODY SPRZEDAŞY MAJĄT ZE Dochody ze sprzedaşy majątku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego D07_BP_ADM.RZ dotacja celowa budşetu państwa - administracja rządowa Suma Załącznik nr 1d do uchwały nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. Plan dotacji celowych otrzymanych z budşetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na

14 zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Transport i łączność Krajowe pasaşerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Działalność usługowa Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

15 6510 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Suma Załącznik nr 1e do uchwały nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. Plan dochodów Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji rozwojowej na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Pozostała działalność Dotacja rozwojowa Róşne rozliczenia Regionalne programy operacyjne Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Dotacja rozwojowa Suma Załącznik nr 1f do uchwały nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. Plan dotacji celowych otrzymanych z budşetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa 6539 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Suma

16 Załącznik nr 1g do uchwały nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. Plan dotacji celowych na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Suma Plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2009 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. Nazwa działu Dział Rozdział treść Wydatki ogółem Wydatki bieşące w tym: Wydatki wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieşące obsługa długu majątkowe - inwestycyjne w tym: dotacje na inwestycje Rolnictwo i łowiectwo 010 Plan Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Plan po Plan Plan po Plan Plan po Melioracje wodne Plan Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Plan po Plan Plan po Rolnictwo ekologiczne Plan Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan po Plan Plan po Pozostała działalność Plan Plan po Przetwórstwo przemysłowe 150 Plan Plan po Rozwój przedsiębiorczości Plan Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Plan po Plan Plan po Transport i łączność 600 Plan Plan po

17 Krajowe pasaşerskie przewozy kolejowe Krajowe pasaşerskie przewozy autobusowe Plan Plan po Plan Plan po Drogi publiczne wojewódzkie Plan Plan po Pozostała działalność Plan Plan po Turystyka 630 Plan Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan po Plan Plan po Gospodarka mieszkaniowa 700 Plan Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan po Plan Plan po Działalność usługowa 710 Plan Biura planowania przestrzennego Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan po Plan Plan po Plan Plan po Plan Plan po Plan Plan po Pozostała działalność Plan Plan po Nauka 730 Plan Plan po Pozostała działalność Plan Plan po Administracja publiczna 750 Plan Plan po Urzędy wojewódzkie Plan Samorządowe sejmiki województw Plan po Plan Plan po Urzędy marszałkowskie Plan Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Plan po Plan Plan po Promocja jednostek samorządu Plan

18 terytorialnego Plan po Pozostała działalność Plan Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Plan po Plan Plan po Plan Plan po Pozostała działalność Plan Plan po Obsługa długu publicznego 757 Plan Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan po Plan Plan po Plan Plan po Róşne rozliczenia 758 Plan Plan po Rezerwy ogólne i celowe Plan Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Plan po Plan Plan po Oświata i wychowanie 801 Plan Plan po Szkoły podstawowe specjalne Plan Plan po Przedszkola Plan Plan po Przedszkola specjalne Plan Plan po Gimnazja specjalne Plan Plan po Dowoşenie uczniów do szkół Plan Plan po Licea ogólnokształcące Plan Licea ogólnokształcące specjalne Plan po Plan Plan po Licea profilowane Plan Plan po Licea profilowane specjalne Plan Plan po Szkoły zawodowe Plan

19 Kolegia pracowników słuşb społecznych Plan po Plan Plan po Szkoły zawodowe specjalne Plan Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Plan po Plan Plan po Zakłady kształcenia nauczycieli Plan Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan po Plan Plan po Biblioteki pedagogiczne Plan Plan po Pozostała działalność Plan Plan po Ochrona zdrowia 851 Plan Plan po Szpitale ogólne Plan Plan po Lecznictwo psychiatryczne Plan Plan po Lecznictwo ambulatoryjne Plan Plan po Lecznictwo stomatologiczne Plan Plan po Ratownictwo medyczne Plan Plan po Medycyna pracy Plan Plan po Zwalczanie narkomanii Plan Plan po Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan po Plan Plan po Staşe i specjalizacje medyczne Plan Plan po Pozostała działalność Plan Plan po Pomoc społeczna 852 Plan Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Plan po Plan

20 społecznego Plan po Regionalne ośrodki polityki społecznej Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan Plan po Plan Plan po Pozostała działalność Plan Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan po Plan Plan po Wojewódzkie urzędy pracy Plan Plan po Pozostała działalność Plan Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Placówki wychowania pozaszkolnego Plan po Plan Plan po Plan Plan po Plan Plan po Internaty i bursy szkolne Plan Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan po Plan Plan po Plan Plan po Gospodarka odpadami Plan Ochrona gleby i wód podziemnych Plan po Plan Plan po Pozostała działalność Plan Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan po Plan Plan po Plan Plan po Teatry Plan Plan po Centra kultury i sztuki Plan Plan po Pozostałe instytucje kultury Plan Plan po Biblioteki Plan Plan po

UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr 214/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 roku Uchwała Nr 214/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych Tabela Nr 1b do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/2005 z 29 grudnia 2005 roku PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2014 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 447 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok

UCHWAŁA Nr 447 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok UCHWAŁA Nr 447 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo