DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Nr XVI/184/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Nr XVII/189/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Nr XVIII/208/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budzetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Nr XIX/230/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok U C H W A Ł Y R A D G M I N: Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXIII/151/08 z dnia 4 wrzesnia 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrzeń Wielki Rady Gminy Popielów Nr XVI/109/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata Rady Gminy Popielów Nr XXI/144/2008 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata Z A R Z Ą D Z E N I E Wojewody Opolskiego Nr 216/08 z dnia 22 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Niemodlinie O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Opolskiego z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego

2 Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł, w dziale 730 Nauka o kwotę zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe o kwotę zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym: 1) zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł, w tym w działach: 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę zł, 600 Transport i łączność o kwotę zł, 730 Nauka o kwotę zł, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł; 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na pozostałe zadania własne o kwotę zł w działach: 600 Transport i łączność o kwotę zł, 750 Administracja publiczna o kwotę zł, 758 Różne rozliczenia o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3. Zmienia się klasyfikację budżetową planu dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 4. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł. 5. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 6. Zwiększa się rozchody budżetu Województwa o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Donitza Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. Zestawienie zmian Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Dochody Zwiększenia o kwotę zł W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł w rozdziale Melioracje wodne o kwotę zł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę zł w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu o kwotę zł

3 Województwa Opolskiego Nr poz Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł W dziale 730 Nauka o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu o kwotę zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł w rozdziale Urzędy marszałkowskie o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu o kwotę zł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł W dziale 803 Szkolnictwo wyższe o kwotę zł W rozdziale Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wysokości o kwotę zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł Wydatki Zwiększenia o kwotę zł W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę zł w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym dotacje o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł

4 Województwa Opolskiego Nr poz w tym Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 730 Nauka o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym dotacje o kwotę zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym: - dotacje o kwotę zł - wynagrodzenia o kwotę zł Przychody Zwiększenie o kwotę zł 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł Rozchody Zwiększenie o kwotę zł 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę zł Pozostałe zadania własne Wydatki Zwiększenia o kwotę zł W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł w tym Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł w rozdziale Urzędy marszałkowskie o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym dotacje o kwotę zł W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł W tym rezerwa ogólna o kwotę zł Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. Zestawienie zmian Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Dochody Zwiększenia o kwotę zł

5 Województwa Opolskiego Nr poz W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale Regionalny Program Operacyjny o kwotę zł o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł 6209 Dotacje rozwojowe o kwotę zł W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę zł o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł 6209 Dotacje rozwojowe o kwotę zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł w rozdziale Wojewódzkie Urzędy Pracy o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł Zmniejszenia o kwotę zł W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę zł w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł 6209 Dotacje rozwojowe o kwotę zł w rozdziale Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł 6209 Dotacje rozwojowe o kwotę zł W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł W dziale 630 Turystyka o kwotę zł w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł 6209 Dotacje rozwojowe o kwotę zł W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł w rozdziale Urzędy marszałkowskie o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł W dziale 803 Szkolnictwo wyższe o kwotę zł w rozdziale pozostałą działalność o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł

6 Województwa Opolskiego Nr poz W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł w rozdziale szpitale ogólne o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł w rozdziale Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł 6209 Dotacje rozwojowe o kwotę zł Wydatki Zwiększenia o kwotę zł W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł w rozdziale Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym dotacje o kwotę zł wynagrodzenia o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł w rozdziale Wojewódzkie Urzędy Pracy o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym wynagrodzenia o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł Zmniejszenia o kwotę zł W dziale Przetwórstwo przemysłowe o kwotę zł w rozdziale Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym dotacje o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł w rozdziale Urzędy marszałkowskie o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym wynagrodzenia o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym dotacje o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł

7 Województwa Opolskiego Nr poz. 1892

8 Województwa Opolskiego Nr poz. 1892

9 Województwa Opolskiego Nr poz. 1892

10 Województwa Opolskiego Nr poz. 1892

11 Województwa Opolskiego Nr poz. 1892

12 Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr XVI/184/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym: 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale 730 Nauka o kwotę zł; 2) zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa na pozostałe zadania własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym: 1) zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł, w tym: w dziale 730 Nauka o kwotę zł i w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł; 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na pozostałe zadania własne o kwotę zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3. Zmniejsza się rezerwę celową, w tym rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie o kwotę zł oraz zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z innych rozliczeń krajowych. 5. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 6. Zwiększa się rozchody budżetu Województwa o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 7. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 9. Zwiększa się plan wydatków funduszy celowych o kwotę zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę zł. 10. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 r. po zmianach zawiera załącznik nr 5 do uchwały, plan finansowy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2008 po zmianach, zawiera załącznik nr 5a do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Donitza Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/184/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. Zestawienie zmian Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Dochody Zwiększenia o kwotę zł W dziale 730 Nauka o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł

13 Województwa Opolskiego Nr poz UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł Zmniejszenia o kwotę zł W dziale 730 Nauka o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu o kwotę zł Wydatki Zmniejszenia o kwotę zł W dziale 730 nauka o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym: dotacje o kwotę zł W dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę zł w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł Zwiększenia o kwotę zł W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł w rozdziale Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł Przychody Zwiększenie o kwotę zł 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę zł Rozchody Zwiększenie o kwotę zł 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę zł Pozostałe zadania własne Dochody Zwiększenia o kwotę zł W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł w rozdziale Melioracje wodne o kwotę zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł

14 Województwa Opolskiego Nr poz Wydatki Zwiększenia o kwotę zł W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł w rozdziale Melioracje wodne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 758 różne rozliczenia o kwotę zł w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł W tym rezerwa ogólna o kwotę zł W dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę zł w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł Zestawienie zmian Zadania własne Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/184/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. Wydatki Zmniejszenia o kwotę zł w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł w tym: - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie o kwotę zł Zwiększenia o kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł

15 Województwa Opolskiego Nr poz WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - po zmianach Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/184/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane nakłady Jednostka realizująca Ogółem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka - Strzelce Opolskie Zarząd Dróg Wojewódzkich Dokumentacje przyszłościowe Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczenstwa ruchu na drogach wojewódzkich Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Głuchołazy Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Granica Państwa-Paczków Zakup 5 autobusów szynowych Wniesienie wkładu do spółki Lotnisko Kamień Śląski OCHRONA ZDROWIA Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Projekt kluczowy Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Szpital Wojewódzki w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii, ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Projekt kluczowy Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej, Kulturalnej i Zdrowotnej Moszna RAZEM NAKŁADY Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

16 Województwa Opolskiego Nr poz. 1893

17 Województwa Opolskiego Nr poz Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/184/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 r. Wyszczególnienie Plan na rok 2008 uchwalony uchwałą Nr XIV/162/2007 Plan na rok 2008 po zmianach Stan środków obrotowych na początek roku Przychody ogółem w tym: Przychody własne, w tym: - wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Przelewy redystrybucyjne Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące w tym: - przelewy redystrybucyjne Wydatki majątkowe w tym: - dotacje Stan środków obrotowych na koniec roku Plan finansowy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 rok (po zmianach) Załącznik nr 5a do uchwały Nr XVI/184/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. 1. Stan środków obrotowych na początku roku zł 2. Przychody ogółem zł w tym: 0690 wpływy z różnych opłat zł 0920 pozostałe odsetki zł 2960 przelewy redystrybucyjne zł 3. Rozchody ogółem zł Wydatki bieżące zł w tym: 2960 przelewy redystrybucyjne zł 4300 zakup usług pozostałych zł Wydatki majątkowe 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł zł 4. Stan środków obrotowych na koniec roku zł

18 Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr XVII/189/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł, w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł; 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa na pozostałe zadania własne o kwotę zł, w tym: a) zwiększa się dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 150 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 800 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł, b) zmniejsza się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym: 1) zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł, w tym: a) zmniejsza się wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł, b) zwiększa się wydatki w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę zł oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł; 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na pozostałe zadania własne o kwotę zł, w tym: a) zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł, w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę zł, b) zmniejsza się wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków: 1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 400 zł; 2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 5. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z innych rozliczeń krajowych. 6. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 7. Zwiększa się rozchody budżetu Województwa o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 8. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 9. Zwiększa się plan wydatków funduszy celowych o kwotę zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę zł. 10. Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r. po zmianach zawiera załącznik nr 5 do uchwały, plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 po zmianach, zawiera załącznik nr 5a do uchwały. 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Donitza

19 Województwa Opolskiego Nr poz Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/189/2008 z dnia 31 marca 2008 r. Zestawienie zmian Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Dochody Zwiększenia o kwotę zł W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł w rozdziale Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę zł 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę zł 6209 Dotacje rozwojowe o kwotę zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu o kwotę zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł Wydatki Zmniejszenia o kwotę zł W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł w rozdziale Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym dotacje o kwotę zł wynagrodzenia o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł Zwiększenia o kwotę zł W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę zł w rozdziale Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym: dotacje o kwotę zł wynagrodzenia o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł

20 Województwa Opolskiego Nr poz Wydatki bieżące o kwotę zł w tym: dotacje o kwotę zł wynagrodzenia o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł Przychody Zwiększenie o kwotę zł 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł 955 Przychody tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę zł Rozchody Zwiększenie o kwotę zł 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę zł Dochody Pozostałe zadania własne Zwiększenia o kwotę zł W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 150 zł w rozdziale Melioracje wodne o kwotę 150 zł 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 150 zł W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 800 zł w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę 800 zł 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 800 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł w rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę zł 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę zł Zmniejszenia W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł

21 Województwa Opolskiego Nr poz Wydatki Zwiększenia o kwotę zł W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w rozdziale Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł w tym Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w rozdziale Biblioteki pedagogiczne o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł w rozdziale Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 852 pomoc społeczna o kwotę zł w rozdziale Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł w rozdziale Muzea o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę zł w rozdziale Obiekty sportowe o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł Zmniejszenia o kwotę zł W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł W tym rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie o kwotę zł

22 Województwa Opolskiego Nr poz Wydatki Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/189/2008 z dnia 31 marca 2008 r. Zmniejszenia o kwotę zł W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł W tym: dotacje o kwotę zł w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł w tym Wydatki bieżące o kwotę zł Zwiększenia o kwotę zł W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę zł w tym Wydatki majątkowe o kwotę zł Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/189/2008 z dnia 31 marca 2008 r. Zestawienie zmian Zadania własne Wydatki Zmniejszenia o kwotę 400 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 400 zł w rozdziale dokształcania i doskonalenie nauczycieli o kwotę 400 zł w tym: Wydatki bieżące o kwotę 400 zł Zwiększenia o kwotę 400 zł W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 400 zł w rozdziale dokształcania i doskonalenie nauczycieli o kwotę 400 zł w tym: Wydatki bieżące o kwotę 400 zł

23 Województwa Opolskiego Nr poz Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII/189/2008 z dnia 31 marca 2008 r. Wydatki związane z Wieloletnimi programami inwestycyjnymi - po zmianach Planowane nakłady Dział Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka realizująca Ogółem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka - Strzelce Opolskie Zarząd Dróg Wojewódzkich Dokumentacje przyszłościowe Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczenstwa ruchu na drogach wojewódzkich Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Głuchołazy Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Granica Państwa-Paczków Zakup 5 autobusów szynowych Wniesienie wkładu do spółki Lotnisko Kamień Śląski Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przebudowa i modernizacja budynku Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kędzierzynie - Koźlu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu 851 OCHRONA ZDROWIA Projekt kluczowy Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Szpital Wojewódzki w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii, ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Projekt kluczowy Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej, Kulturalnej i Zdrowotnej - Moszna Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego RAZEM NAKŁADY

24 Województwa Opolskiego Nr poz Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVII/189/2008 z dnia 31 marca 2008 r. Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r. Wyszczególnienie Plan na rok 2008 uchwalony uchwałą Nr XIV/162/2007 Plan na rok 2008 po zmianach Stan środków obrotowych na początek roku Przychody ogółem w tym: Przychody własne 2. Przelewy redystrybucyjne Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące w tym: - przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki inwestycyjna Stan środków obrotowych na koniec roku Załącznik nr 5a do uchwały Nr XVII/189/2008 z dnia 31 marca 2008 r. Plan finansowy wojewódzkiego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2008 rok (po zmianach) 1. Stan środków obrotowych na początku roku zł 2. Przychody ogółem zł w tym: 0690 wpływy z różnych opłat zł 0830 wpływy z usług zł 0920 pozostałe odsetki zł 2960 przelewy redystrybucyjne zł 2. Wydatki ogółem zł Wydatki bieżące zł w tym: 2960 przelewy redystrybucyjne zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 zakup usług pozostałych zł 4350 opłaty za usługi internetowe zł 4700 szkolenia pracowników zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł Wydatki majątkowe zł 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych zł 4. Stan środków obrotowych na rok zł

25 Województwa Opolskiego Nr poz. 1894

26 Województwa Opolskiego Nr poz. 1894

27 Województwa Opolskiego Nr poz. 1894

28 Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr XVIII/208/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym: 1) zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł; 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na pozostałe zadania własne o kwotę zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Zwiększenie deficytu pokryte zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz przychodami z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Donitza Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/208/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. Zestawienie zmian Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Wydatki Zwiększenia o kwotę zł W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł

29 Województwa Opolskiego Nr poz Dochody Pozostałe zadania własne Zwiększenia o kwotę zł W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł w rozdziale Melioracje wodne o kwotę zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę zł Wydatki Zwiększenia o kwotę zł W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł w rozdziale Melioracje wodne o kwotę zł w tym Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł w tym Wydatki majątkowe o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł Przychody Zwiększenie o kwotę zł 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę zł 955 Przychody tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę zł

30 Województwa Opolskiego Nr poz. 1895

31 Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr XIX/230/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz z późn. zm.) i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym: 1) zwiększa się dochody w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł; 2) zmniejsza się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym: 1) zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł; 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na pozostałe zadania własne o kwotę zł, w tym: a) zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł, b) zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 720 zł oraz w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 4. Zwiększa się plan przychodów i rozchodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę zł. Plan po zmianach przychodów i rozchodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Bogusław Wierdak Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/230/2008 z dnia 27 maja 2008 r. Zestawienie zmian Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Wydatki Zwiększenia o kwotę zł W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł

32 Województwa Opolskiego Nr poz Dochody Pozostałe zadania własne Zmniejszenie o kwotę 720 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 720 zł w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 720 zł 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 720 zł Zwiększenia o kwotę zł W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł wpływy z różnych opłat o kwotę zł W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł Wydatki Zwiększenia o kwotę zł W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł w tym Wydatki bieżące o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł

33 Województwa Opolskiego Nr poz W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł Zmniejszenie o kwotę zł W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł W tym rezerwa ogólna o kwotę zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 720 zł w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 720 zł Wydatki bieżące o kwotę 720 zł Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/230/2008 z dnia 27 maja 2008 r.

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r.

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

N R XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r.

N R XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. U C H W A Ł A N R XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2003 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 29 listopada 2016 r.

Opole, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 2704 UCHWAŁA NR XXII/243/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 27 grudnia 2010 r. U C H W A Ł Y S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 27 grudnia 2010 r. U C H W A Ł Y S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 grudnia 2010 r. Nr 156 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A : 1850 Sejmiku Województwa Opolskiego nr XLVIII/499/2010 z

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej)

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1a REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) w zł L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł

Załącznik nr 1b. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł Załącznik nr 1b REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 6/5 Struktura w % 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, sierpień 2014 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OGÓŁEM

DOCHODY OGÓŁEM Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/ 21 /06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody Województwa Wielkopolskiego L.p. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006r. Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr 374/XXVII/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2013 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2014 rok 2 Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2016 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wykonania dochodów województwa w 2002 roku (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia)

Zestawienie wykonania dochodów województwa w 2002 roku (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia) Zestawienie dochodów województwa w 2002 roku (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia) Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34 683 411 32 530 335 93,79 01006 ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 250 000

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/3/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR V/20/3/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok UCHWAŁA NR V/2/3/26 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 marca 26 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 26 rok Na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 roku o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM

WYDATKI OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr III/45/06 z dnia 28.12.2006 r. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2006" do uchwały Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r. UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 marca r. Województwa - BW Wydatki razem 314 758 742,39 3 896 400,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO 2019 2 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 58.125.091,67 zł, z czego: dochody bieżące dochody majątkowe 57.859.791,67 zł 265.300,00 zł 3

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 161/XX/2008 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 31 marca 2008 roku

U C H W A Ł A Nr 161/XX/2008 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 31 marca 2008 roku U C H W A Ł A Nr 161/XX/2008 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 31 marca 2008 roku W sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2008 rok. Na podstawie: - art.18 ust.2 pkt. 4, art.42, art.60 i art.61 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik Nr 1 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 29.12.28r PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 29 1 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 listopada 205 r. Poz. 453 UCHWAŁA NR XVI/6/205 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 205 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na rok - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada r. Województwa - BW Wydatki razem 362 755 434,48 3 445 426,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na rok - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października r. Województwa - BW Wydatki razem 382 791 825,33 34 308

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/54/19 RADY GMINY BRANICE. z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

UCHWAŁA NR VII/54/19 RADY GMINY BRANICE. z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy UCHWAŁA NR VII/54/19 RADY GMINY BRANICE w sprawie zmiany w budżecie gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 348 777 193,12 0,00

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Opole, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1662 UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/116/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/116/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/116/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca r. Województwa - BW Wydatki razem 321 342 619,45 5 489 251,75 1

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. UCHWAŁA Nr... RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/218/13 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/218/13 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXI/218/13 RADY GMINY TRZCIANA z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR 610/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR 610/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

UCHWAŁA NR XVIII/174/16 UCHWAŁA NR XVIII/174/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł

2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł UCHWAŁA NR XXXVIII/532/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. w sprawie: budżetu Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH. z dnia 22 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH. z dnia 22 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 257 680 308,71 6 620

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK Załacznik Nr 1 do uchwały Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2018 RADY GMINY CISEK. z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2018 RADY GMINY CISEK. z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2018 RADY GMINY CISEK z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 211 i art.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - WYDATKI

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - WYDATKI Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Wydatki razem 1 237 508 992,07 Bieżące 606 823 338,24 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 26 czerwca 2019 r.

Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 26 czerwca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 29 września 2015 r.

Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 8 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 8 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Poz. 6919 UCHWAŁA NR XXXVI/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2013 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 22 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2013 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 22 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/267/2013 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2013, Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Wydatki Województwa Lubelskiego na rok - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października r. Województwa - BW Wydatki razem 1 278 535 659,34 189 488 488,63 71 008 468,55

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY GNOJNIK w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXX/579/2016. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXX/579/2016. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 300 UCHWAŁA Nr XXX/579/2016 RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/186/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr XIV/186/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. Uchwała Nr XIV/186/2007 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2016 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016rok.

UCHWAŁA NR XV/72/2016 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016rok. UCHWAŁA NR XV/72/2016 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dochody

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dochody Województwa Lubelskiego na r. - Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca r. Województwa - BW Dochody razem 984 171 841,74 4 895 098,00 8 785 575,44 988 062 319,18

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 września 2016 r.

z dnia 30 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XXVI/129/16 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/16/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r.

Opole, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/16/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/16/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 1907 UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol na rok Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/119/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/119/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR V/119/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 3371

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 3371 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 3371 UCHWAŁA Nr 485/XXXVII/2010 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/348/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLV/348/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 lipca 2018 r. UCHWAŁA NR XLV/348/18 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo