UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, , 239, 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zmianami); art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami); art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zmianami); art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o państwowej straży pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr III/25/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011 ze zmianami 1. Dochody budżetu na rok 2011 w wysokości zł zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł W związku z tym: 1. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości zł z tego: a) dochody bieżące w wysokości zł b) dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ust. 2 otrzymuje brzmienie Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały d) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie zł. 1

2 2. Wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości zł zwiększa się wydatki o kwotę zł do kwoty zł W związku z tym: 1. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości zł z tego: a) wydatki bieżące w wysokości zł b) wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł e) limity wydatków na zadania majątkowe w 2011 roku określone zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Wprowadza się zmiany do planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego: a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8 otrzymuje brzmienie: 6. 2

3 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę do kwoty ust. 2 otrzymuje brzmienie: Rozwiązuje się częściowo rezerwy celowe na kwotę do kwoty z tego po zmianach: a) na nauczanie indywidualne b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego c) na awans zawodowy nauczycieli d) na doraźne zastępstwa e) na doposażenie szkół w pomoce naukowe f) na wzrost płac nauczycieli (jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo wychowawcze) g) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli h) na nagrodę Starosty wg regulaminu wynagradzania i) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Zdzisław Kujawa 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/71/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2011 r. DOCHODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział NAZWA Kwota zmian KWOTA DOCHODÓW NA 2011 ROK ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalnośd a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat LEŚNICTWO Gospodarka leśna a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD Drogi publiczne powiatowe a) dochody bieżące O690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów

5 b) dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich TURYSTYKA Krajowe pasażerskie przewozy regionalne a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalnośd a) dochody bieżące Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów a) dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami b) dochody majątkowe Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

6 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki

7 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumieo z organami administracji rządowej Pozostała działalnośd a) dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Paostwowej Straży Pożarnej a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami b) dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i realizowane na podstawie porozumieo(umów0 między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw a) dochody bieżące Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu paostwa

8 a) dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Częśd oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego a) dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu paostwa Częśd wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów a) dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu paostwa Częśd równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów a) dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu paostwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację bieżących własnych powiatu Gimnazja specjalne a) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat

9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe specjalne a) dochody bieżące Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego o praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalnośd a) dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuoczo-wychowawcze a) dochody bieżące Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuoczo-wychowawczych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

10 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację bieżących własnych powiatu Rodziny zastępcze a) dochody bieżące Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuoczo -wychowawczych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Pozostała działalnośd 757 a) dochody bieżące Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie

11 lub w nadmiernej wysokości POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Fundusz Pracy a) dochody bieżące Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalnośd a) dochody bieżące O900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

12 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze a) dochody bieżące Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuoczo wychowawczych Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Placówki wychowania pozaszkolnego 600 a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Szkolne schroniska młodzieżowe a) dochody bieżące Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Pozostała działalnośd a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

13 921 finansów publicznych na realizacje bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów KWOTA DOCHODÓW OGÓŁEM

14 WYDATKI BUDŻETU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/71/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2011 r. WYDATKI NA KWOTA WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z DZIAŁ ROZDZIAŁ WYDATKÓW ZADANIA ZAKRESU POZOSTAŁE NAZWA Kwota zmian ADMINISTRACJI NA ZLECONE Z ZADANIA RZĄDOWEJ ZAKRESU 2011 ROK FINANSOWANE ZE WŁASNE ADMINISTRACJI ŚRODKÓW POWIATU RZĄDOWEJ WŁASNYCH REZERWA POWIATU ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalnośd ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym LEŚNICTWO Gospodarka leśna ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Z TEGO: b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną

15 1) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym b) Dotacje na zadania bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD Drogi publiczne powiatowe ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ) Wydatki majątkowe TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalnośd ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym ) Wydatki majątkowe W tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego

16 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Prace geodezyjne kartograficzne (nieinwestycyjne) ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Opracowania geodezyjne i kartograficzne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym

17 71015 Nadzór budowlany ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady Powiatów ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Starostwa powiatowe ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych c) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego

18 2) Wydatki majątkowe Kwalifikacja wojskowa ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Promocja jednostek samorządu terytorialnego ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) Wydatki majątkowe a) Dotacje na zadania majątkowe Pozostała działalnośd ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacja statutowych

19 754 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacja statutowych b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Komendy powiatowe Paostwowej Straży Pożarnej ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ) Wydatki majątkowe Ochotnicze Staże Pożarne ) Wydatki majątkowe W tym Dotacje na zadania majątkowe Zarządzanie kryzysowe ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Pozostała działalnośd ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

20 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym b) Obsługa długu jednostki samorządu RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia podatkowe ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Rezerwy celowe nauczanie indywidualne zarządzanie kryzysowe stypendia socjalne dla uzdolnionej młodzieży stypendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej - stypendia naukowe dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych rokujących nadzieje na dalsze kontynuowanie nauki w wybranym zawodzie - stypendia naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów - wzrost płac nauczycieli (jednostki oświatowe i placówki opiekuoczowychowawcze) - doposażenie szkół w pomoce naukowe pomoc zdrowotna dla nauczycieli nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania

21 - awans zawodowy nauczycieli doraźne zastępstwa wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Rezerwa ogólna OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja specjalne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea ogólnokształcące ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22 b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea profilowane ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe specjalne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

23 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalnośd ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego ) Wydatki majątkowe W tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalnośd ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące OCHRONA ZDROWIA

24 85111 Szpitale ogólne ) Wydatki majątkowe a) Dotacje na zadania majątkowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalnośd ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuoczo-wychowawcze ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Domy pomocy społecznej ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych c) Dotacje na zadania bieżące Rodziny zastępcze ) Wydatki bieżące

25 a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Powiatowe centra pomocy rodzinie ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26 Pozostała działalnośd ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Dotacje na zadania bieżące ) Wydatki majątkowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Powiatowe urzędy pracy ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalnośd ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym

27 a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego W tym Dotacje na zadania bieżące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Placówki wychowania pozaszkolnego ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów

28 1) Wydatki bieżące a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolne schroniska młodzieżowe ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Pozostała działalnośd ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Dotacje na zadania bieżące ) Wydatki majątkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ) Wydatki bieżące

29 a) Dotacje na zadania bieżące Biblioteki ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalnośd ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Dotacje na zadania bieżące KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalnośd ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych KWOTA WYDATKÓW OGÓŁEM

30 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/71/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2011 r. A. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 R. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Kwota zmian Dotacje na realizację z zakresu adm. rządowej Wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami O10 O Pozostała działalnośd Gospodarka gruntami i nieruchomościami Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komendy powiatowe Paostwowej Straży Pożarnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności RAZEM

31 B. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 R. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Kwota zmian Dotacje na realizację Wydatki na realizację wykonywanych na mocy porozumieo z organami administracji rządowej Kwalifikacja wojskowa RAZEM C. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011R. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Kwota dochodów na 2011 rok Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu paostwa W tym: Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Komendy powiatowe Paostwowej Straży Pożarnej RAZEM

32 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/71/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2011 r. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU A) między gminami z tego: Dział Rozdział Dotacje otrzymane ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: Dotacje przekazane Wydatki majątkowe w tym: Dotacje przekazane DOCHODY Z MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z GMINY GNIEZNO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNA ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z GMINY KISZKOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z GMINY KŁECKO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z GMINY ŁUBOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z GMINY MIELESZYN NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ

33 DOCHODY Z GMINY NIECHANOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z MIASTA I GMINY TRZEMESZNO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z MIASTA I GMINY WITKOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z MIASTA GNIEZNA NA ZAKUPU SPRZETU DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAOSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE DOCHODY Z MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO DOCHODY Z GMINY GNIEZNO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO DOCHODY Z MIASTA GNIEZNO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO DOCHODY Z GMINY KISZKOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO DOCHODY Z GMINY KŁECKO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO DOCHODY Z GMINY ŁUBOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO DOCHODY Z GMINY MIELESZYN NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO DOCHODY Z GMINY NIECHANOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/121/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/121/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/121/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012. na podstawie: art. 12 pkt. 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012 Lp Dział Rozdział Kwota w złotych 1 020 Leśnictwo 2 000 02001 Gospodarka leśna 2 000 Dochody bieżące 2 000 2 600 Transport i łaczność 929 049 60014 Drogi publiczne powiatowe 929 049 Dochody bieżące 840

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Załącznik Nr 2 Rozdz. Treść Plan w zł. Dz. 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.000 01005 Prace geod-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 1473 UCHWAŁA NR 718/249/14 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo