UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zmianami). art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o państwowej straży pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXI/199/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013 ze zmianami 1. Dochody budżetu na rok 2013 w wysokości zł zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł w związku z tym: 1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości zł z tego: a) dochody bieżące w wysokości zł b) dochody majątkowe w wysokości zł określone załącznikiem Nr 1 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują : a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określone załącznikiem Nr 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, określone załącznikiem Nr 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określone załącznikiem Nr 4 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, d) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie zł. 2. Wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości zł zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł W związku z tym: 1. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości zł z tego: Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 1

2 a) wydatki bieżące w wysokości zł b) wydatki majątkowe w wysokości zł określone załącznikiem Nr 2 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Paragraf 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują : a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określone załącznikiem Nr 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, określone załącznikiem Nr 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określone załącznikiem Nr 4 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł, e) limity wydatków na zadania majątkowe w 2013 roku określone załącznikiem Nr 6 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej. 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie: Wprowadza się zmiany do planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego: a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, określone załącznikiem Nr 7 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Paragraf 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę do kwoty Paragraf 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę do kwoty z tego po zmianach: a) na nauczanie indywidualne b) na zarządzanie kryzysowe Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 2

3 c) na stypendia socjalne dla uzdolnionej młodzieży d) na stypendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży e) na stypendia naukowe dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych rokujących nadzieje na dalsze kontynuowanie nauki w wybranym zawodzie f) na stypendia naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów g) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli h) na awans zawodowy dla nauczycieli i) na pomoc zdrowotna dla nauczycieli 633 j) na nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania k) na remonty w placówkach wychowawczych Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Kujawa Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/237/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2013 r. DOCHODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 2013 ROK Dział Rozdział NAZWA KWOTA ZMIAN KWOTA DOCHODÓW NA 2013 ROK LEŚNICTWO Gospodarka leśna a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów b) dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) dochody bieżące Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami b) dochody majątkowe Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 4

5 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a) dochody bieżące Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat b) dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów b) dochody majątkowe O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kwalifikacja wojskowa a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność a) dochody bieżące Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 5

6 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne a) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zarządzanie kryzysowe a) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw a) dochody bieżące Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a) dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego a) dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów a) dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów a) dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 6

7 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Gimnazja a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów0 między jednostkami samorządu terytorialnego Licea ogólnokształcące a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe specjalne a) dochody bieżące Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego o praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) dochody bieżące Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 7

8 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze a) dochody bieżące Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wspieranie rodziny a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Powiatowe centra pomocy rodzinie a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Fundusz Pracy Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 8

9 a) dochody bieżące Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność a) dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich b) dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze a) dochody bieżące Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Placówki wychowania pozaszkolnego 300 a) dochody bieżące Pozostałe odsetki Szkolne schroniska młodzieżowe a) dochody bieżące Wpływy z usług Pozostałe odsetki GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 9

10 90002 Gospodarka odpadami a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat KWOTA DOCHODÓW OGÓŁEM Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIV/237/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2013 r. WYDATKI BUDŻETU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 2013 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA KWOTA zmian KWOTA WYDATKÓW NA 2013 ROK WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z TEGO: WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH POWIATU POZOSTAŁE ZADANIA WŁASNE POWIATU ROLNICTWO I ŁOWIECTWO REZERWA Melioracje wodne ) Wydatki bieżące a) Dotacja na zadania bieżące LEŚNICTWO Gospodarka leśna ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Dotacje na zadania bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 11

12 60014 Drogi publiczne powiatowe ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ) Wydatki majątkowe W tym Dotacje na zadania majątkowe TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Pozostała działalność ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Dotacje na zadania bieżące ) Wydatki majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 12

13 2) Wydatki majątkowe b) Dotacje na zadania majątkowe Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Prace geodezyjne kartograficzne (nieinwestycyjne) ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Opracowania geodezyjne i kartograficzne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Nadzór budowlany ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań ) Wydatki majątkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady Powiatów ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Starostwa powiatowe Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 13

14 1) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych c) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Kwalifikacja wojskowa ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Promocja jednostek samorządu terytorialnego ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Pozostała działalność ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 14

15 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych c) Dotacja na zadania bieżące Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Pozostała działalność ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ) Wydatki bieżące a) Obsługa długu jednostki samorządu RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia podatkowe ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Rezerwy ogólne i celowe ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Rezerwy celowe na nauczanie indywidualne na zarządzanie kryzysowe na stypendia socjalne dla uzdolnionej młodzieży na stypendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej na stypendia naukowe dla uczniów Zasadniczych Szkół Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 15

16 Zawodowych rokujących nadzieje na dalsze kontynuowanie nauki w wybranym zawodzie - na stypendia naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli na awans zawodowy nauczycieli na pomoc zdrowotna dla nauczycieli na nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania na remonty w placówkach oświatowych Rezerwa ogólna OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola specjalne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Gimnazja ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja specjalne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea ogólnokształcące ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 16

17 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ) Wydatki majątkowe Licea profilowane ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe specjalne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 17

18 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Pozostała działalność ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne ) Wydatki majątkowe a) Dotacje na zadania majątkowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 18

19 b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Domy pomocy społecznej ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych c) Dotacje na zadania bieżące Rodziny zastępcze ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wsparcie rodziny ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 19

20 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Pozostała działalność ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowe urzędy pracy ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 20

21 1) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) Wydatki majątkowe a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ) Wydatki majątkowe Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Placówki wychowania pozaszkolnego ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów ) Wydatki bieżące a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolne schroniska młodzieżowe Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 21

22 1) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Pozostała działalność ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Dotacje na zadania bieżące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące Biblioteki ) Wydatki bieżące a) Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Dotacje na zadania bieżące Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 22

23 926 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność ) Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Dotacje na zadania bieżące c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych KWOTA WYDATKÓW OGÓŁEM Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIV/237/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2013 r. A. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 R. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Kwota zmian Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gospodarka gruntami i nieruchomościami Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Nadzór budowlany Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności RAZEM B. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 R. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dotacje na realizację zadań Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Kwalifikacja wojskowa RAZEM Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 24

25 C. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 R. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Kwota dochodów na 2012 rok Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa W tym: Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej RAZEM Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXIV/237/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2013 r. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU A) między gminami Dział Rozdział Dotacje otrzymane ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje przekazane z tego: Wydatki majątkow e w tym: Dotacje przekazane DOCHODY Z MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z GMINY KISZKOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z GMINY KŁECKO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z GMINY ŁUBOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z GMINY MIELESZYN NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z GMINY NIECHANOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ DOCHODY Z MIASTA I GMINY TRZEMESZNO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ Id: 18810EF1-DDA0-44F4-8DB7-5B3006F9D93A. Podpisany Strona 26

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012 Lp Dział Rozdział Kwota w złotych 1 020 Leśnictwo 2 000 02001 Gospodarka leśna 2 000 Dochody bieżące 2 000 2 600 Transport i łaczność 929 049 60014 Drogi publiczne powiatowe 929 049 Dochody bieżące 840

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo