SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 GRUDNIA 2013 R. DO 10 STYCZNIA 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 GRUDNIA 2013 R. DO 10 STYCZNIA 2014 R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 GRUDNIA 2013 R. DO 10 STYCZNIA 2014 R. I. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE 1) wydano 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 2) wydano 13 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 370 zł. 3) wydano 9 zaświadczeń na łączną kwotę 153 zł, 4) wydano 3 opinie o zgodności z ustaleniami planu przedłożonych wstępnych projektów podziału nieruchomości, 5) wydano 2 opinie o zgodności projektów Planów Ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 6) prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego we wsi Przedmoście dla zamierzenia obejmującego budowę stacji transformatorowej i przyłączy kablowych sprawa znajduje się na etapie obwieszczenia o zakończeniu postępowania, 7) prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy we wsi Przedmoście sprawa znajduje się na etapie uzgodnień, 8) wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy we wsi Komorniki, 9) prowadzone postępowania w sprawie opłaty planistycznej: w związku ze sprzedażą działek nr 16 i 142 we wsi Rakoszyce zakończono postępowanie dowodowe w sprawie, w związku ze sprzedażą działek 47/7 i 47/9 (sprzedaż udziału w drodze wewnętrznej) we wsi Juszczyn. Wydano decyzję ( w doręczeniu). w związku ze sprzedażą działki 20 o pow. 0,49ha we wsi Kryniczno. Strona zapoznała się z operatem, zakończenie postępowania. 10) wszczęto postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej: w związku ze sprzedażą działki 107/15 o pow. 0,1127ha we wsi Chwalimierz w związku ze sprzedażą działki 16/1 o pow. 0,30ha we wsi Ogrodnica w związku ze sprzedażą udz. ½ części w działkach 151 i 152 o pow. 0,2090ha we wsi Bukówek 11) trwa II etap procedury planistycznej opiniowanie przez organy uzgadniające nw. opracowań: zmiany Studium (4 zmiany): Jastrzębce (2 zmiany terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną), Rakoszyce (zmiana przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną), miasta Środa Śląska (likwidacja drogi dojazdowej i zmiana przeznaczenia terenu na istniejącym targowisku miejskim) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Jastrzębce (2 zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną), Brodno (zmiana z terenu usług na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej), Lipnica (zmiana przeznaczenia terenu z terenów rolniczych pod zabudowę zagrodową), Komorniki (likwidacja drogi na terenie będącego własnością LSSE), miasto Środa Śląska (likwidacja drogi i zmiana przeznaczenia terenu na istniejącym targowisku miejskim), Rakoszyce: 1) zmiana przeznaczenia terenów rolniczych na tereny zabudowy mieszkaniowej, 2) zmiana przeznaczenia terenów ANR przyległych do drogi wojewódzkiej z terenów komunikacji samochodowej na tereny usług (w celu przejęcia ich nieodpłatnie od ANR przez gminę) przywrócenie funkcji przemysłowej z poprzedniego planu terenom przeznaczonym w planie pod zabudowę zagrodową, na których faktycznie prowadzona jest działalność produkcyjna. 12) w trakcie uzgodnień projekt budowlany i wykonawczy budynku ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Środzie Śląskiej. Projektuje się lokalizację ośrodka na 1

2 działce gminnej nr 4/4 AM-17 przy ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej (przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Kajakach) 13) w trakcie opracowania projekt nawierzchni Rynku Dolnego i małej architektury. 14) 10 grudnia 2013 roku podpisano umowę notarialną na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. użytkowej mkw, położonego w budynku w Jastrzębcach, za kwotę zł, po zastosowaniu 80 % bonifikaty. 15) 27 grudnia 2013 roku podpisano umowę notarialną na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej mkw, położonego w budynku nr 5 w Środzie Śląskiej przy ul. Świdnickiej, za kwotę zł., po zastosowaniu 80 % bonifikaty. 16) przygotowano dokumentację do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. użytkowej mkw w budynku położonym w Szczepanowie przy ul. Kasztanowej 2A Po zastosowaniu 60% bonifikaty kwota do zapłaty wynosi zł. 17) przygotowano wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego - lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 66,23 mkw położonego w Jastrzębcach nr 37 A za kwotę zł i lokalu użytkowego o pow. użytkowej 48,42mkw za kwotę zł 18) zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej mkw położonego w budynku w Środzie Śląskiej przy ul. Daszyńskiego 22 przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. 19) zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Mleczarskiej 3, a przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Środa Śląska przez parafię p.w. Św. Andrzeja (budynek dawnego żłobka). 20) przygotowano dokumentację do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 70/2 o pow.1467 mkw położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej. Opłata za przekształcenie wynosi zł. 21) wydano decyzję w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 123/2, AM-23 o pow. 667 mkw położonej przy ul. Świdnickiej w Środa Śląska na rzecz osób fizycznych. Opłata za przekształcenie wynosi zł. 22) założono i przeniesiono do księgowości kartoteki dot. użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie miasta Środa Śląska. 23) przygotowano umowę dzierżawy zawartą na czas oznaczony na działkę nr 33, AM-1 o pow ha położoną we wsi Chwalimierz na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. 24) realizowany jest obowiązek sprawozdawczy wynikający z przepisów ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 września 2012 roku w sprawie uzupełnienia i uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego dla obszaru całego kraju. Przygotowano 96 nieruchomości (z 2530 ogółem) do sprawozdania z terminem do realizacji na dzień 15 stycznia 2014 r. 25) sprawdzono, zaktualizowano i przeniesiono do księgowości na rok budżetowy kartotek użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie miasta i gminy Środa Śląska 26) ujawniono w księgach wieczystych podziały działek gminnych w Juszczynie oraz Rzeczycy. 27) przygotowano dokumenty do nieodpłatnego przekazania przez osobę fizyczną (akt notarialny z dnia 8 stycznia 2014 r.) na rzecz gminy Środa Śląska działki nr 33/6, AM-25 o pow. 0,1054 ha położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Jastrzębiej działka przeznaczona pod drogę niepubliczną wewnętrzną. 28) rozwiązano z dniem r. umowę dzierżawy z firmą Ströer Polska S.A. na grunt pod reklamę posadowioną na działce nr 2, AM-24 w Środzie Śląskiej przy ul. Legnickiej 29) wydano 1 zaświadczenie o spłaceniu ciężaru realnego. 30) wydano 5 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości. 2

3 II. INWESTYCJE Realizowano następujące zadania: 1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej w Środzie Śląskiej (od budynku Banku Zachodniego z wpięciem do kolektora sanitarnego w ulicy Daszyńskiego za murem). Wykonawca projektu: Hal-San z siedzibą we Wrocławiu. Wartość projektu: zł. Termin wykonania: 15 marca 2013r. Z uwagi na wątpliwości Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu postępowanie zostało zawieszone do czasu wykonania inspekcji wideo wewnętrznej kanalizacji w budynku Prokuratury. Dopiero wtedy zostanie wydana ostateczna zgoda na wykonanie przecisku pod parkingiem Prokuratury. 2. Opracowanie operatu wodno-prawnego teren miasta i strefa Komorniki. Wykonawca operatu: Eko-Art Jerzy Bożek z siedzibą Koszalin, ul Małopolska 1e/4. Wartość zadania: brutto. Termin wykonania: 8 sierpnia 2013r. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta Środa Śląska i strefy komornickiej, ponieważ poprzednie pozwolenia w 2013 r tracą swoją ważność. Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania operatu. Podstawą przedłużenia był fakt długiego okresu oczekiwania na materiały wydawane przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego. Część wniosków została złożona w Starostwie Powiatowym celem wydania pozwolenia wodno-prawnego. 3. Budowa Lokalnego Centrum Aktywności Wiejskiej w miejscowości Szczepanów. Wartość zadania: ,86 zł brutto. Termin wykonania: 31 lipca 2014 r, Wykonawca-firma TEXON z siedzibą we Wrocławiu. Wykonywane jest pokrycie dachowe oraz montaż okien. 4. Budowa świetlicy wiejskiej w Komornikach. Wykonawca świetlicy: PHU Hemiz-Bis z siedzibą w Prochowicach. Wartość zadania: ,89 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji: 30 sierpnia Świetlica jest projektem powtarzalnym. Takie świetlice zostały wybudowane w miejscowościach Wojczyce oraz Michałów. Nowo budowana świetlica powstanie w sąsiedztwie istniejącego boiska. W zakresie prac do wykonania jest budowa budynku świetlicy wraz z instalacją wod- kan, elektryczną, ogrzewaniem kominkowym, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki oraz wykonaniem zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem. Program użytkowy obejmuje: hall o pow 13,80 m², wc męskie o pow 6,20m², wc damskie i dla niepełnosprawnych o pow 8,00 m², sala świetlicy o pow 66,15 m², zaplecze o pow 13,80 m², wszystko o ogólnej projektowanej powierzchni 107,95 m². Z uwagi na wątpliwości co do nośności gruntów zlecono dodatkowe badannie geologiczne. Wyniki badań zostały przekazane konstruktorowi celem wydania opinii. 5. Budowa chodnika w Komornikach. Wykonawca: Budromos z siedzibą w Legnicy. Wartość zadania: ,94 zł brutto. Termin wykonania zadania: 30 kwietnia Zadanie obejmuje wykonanie chodnika lewa strona na ulicy Lipowej od drogi krajowej nr 94 do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Krótka. Powierzchnia chodnika: 971 mkw. Roboty w toku. 6. Budowa chodnika między miejscowościami Święte i Przedmoście. Wykonawca: ANTEEO Sp. z o.o. ul. Nasypowa 41, Bydgoszcz. Wartość zadania: ,50 zł brutto. Termin wykonania zadania: 30 kwietnia 2014r. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika od świetlicy w miejscowości Święte do stacji PKP w Przedmościu. Ogólna powierzchnia chodników ze zjazdami to 2560 mkw. Wykonawca sporządza projekt organizacji ruchu zastępczego i po jego zaakceptowaniu przez Policję oraz Starostwo Powiatowe rozpoczną się roboty 7. Wykonanie rowu odwadniającego KD-1 odbierającego wody opadowe z terenu LSSE Podstrefa Środa Śląska. Wykonawca: Agencja Usługowa Stanisław Cap z siedzibą Św. Wojciecha Międzyrzecze. Wartość zadania brutto: ,02 zł. Termin zakończenia zadania: 20 grudnia 2013r. Zadanie jest współfinansowane z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w proporcjach 50% / 50%. Zakres prac obejmuje budowę rowu odwadniającego KD-1, L=1160m, z dwoma przepustami rurowymi oraz wylotu do cieku Cieciorka. Dno 3

4 rowu oraz boki do wysokości 1,0m będą umocnione betonowymi płytami ażurowymi. Firma wykopała całość rowu i kończy umacnianie płytami dna oraz skarp. Równolegle trwają prace przy wykonywaniu wylotu do cieku Cieciorka. Na początku stycznia odbył się odbiór robót, podczas którego spisano protokół z usterkami. Wykonawca musi je usunąć do dnia 24 stycznia. 8. Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Brodnie. Wykonawca: P.U.H. TRIBUD Tomasz Bogacz z siedzibą: Psary, ul. Parkowa 49a. Wartość zadania: zł brutto. Termin wykonania: 30 kwietnia 2014 r. Zakres obejmuje wykonanie ścieżki na podestach drewnianych o długości 289 m i szerokości 1,80m; ścieżki żwirowej o długości 128 m, pomostu drewnianego o długości 15 m i szerokości 2,40m oraz altany drewnianej o rzucie ośmiokąta i powierzchni użytkowej 23,8m². Wykonano ścieżki żwirowe. Od 20 stycznia powinno rozpocząć się wbijanie pali pod ścieżkę drewnianą. 9. Modernizacja i rozbudowa sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej. Wykonawca: IMAGE RECORDING SOLUTIONS POŁUDNIE sp. z o.o. z siedzibą Warszawa ul. Arkuszowa 190. Wartość zadania: ,52 zł brutto. Termin zakończenia: 31 stycznia 2014 r. Celem zadania jest budowa systemu konferencyjnego, który umożliwi prelegentowi lub innym upoważnionym osobom znajdującym się przy stole prezydialnym wyświetlenie, za pomocą odpowiednich urządzeń, treści video (FULL HD) i/lub audio w pomieszczeniu sali konferencyjnej. Zamontowany system będzie umożliwiał transmitowanie obrad sesji lub prac komisji do telewizora umieszczonego na korytarzu przed salą konferencyjną. Zakłada się, że sygnał video będzie sygnałem FULL HD oraz że będzie on transmitowany za pomocą łączy kablowych do projektora (urządzenie wyświetlające) znajdującego się na suficie i telewizora. Sygnał audio zaś będzie emitowany przez znajdujące się na sali głośniki będące na obecnym wyposażeniu w sali oraz przez wbudowane w ww. telewizor, zamontowany na korytarzu. Zostanie zamontowany ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie i sterowany za pomocą pilota radiowego o geometrii 16:10, na który będzie wyświetlany obraz na ścianie za stanowiskiem prelegenta. Na przeciwległej do ekranu ścianie przy suficie będzie znajdować się kamera IP na statywie ściennym wraz z mikrofonem zewnętrznym która będzie transmitowała obraz i dźwięk FULL HD z sali do telewizora znajdującego się na korytarzu przed salą konferencyjną za pomocą technologii ethernet. Przebudowa i rozbudowa obecnie istniejącego systemu nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej. Wszystkie mikrofony (8 sztuk) były mikrofonami bezprzewodowymi -zakłada się wykorzystanie 4 mikrofonów własnych i zakup dodatkowych. Zakłada się, że cały obsługujący je sprzęt tzn rejestrator, mikser, wzmacniacz, bezprzewodowy odbiornik wielozakresowy znajdować się będą w szafie AV. Zakłada się doposażenie CPD w odtwarzacz multimedialny Bluray. W sali konferencyjnej zostaną zamontowane kratki nawiewne oraz wywiewne wraz z systemem sterowania klimatyzacją. Natomiast jednostka centralna zostanie zamontowana na poddaszu z wyrzutniami i czerpnią umieszczoną na zewnątrz. W następny etapie przewiduje się wykonanie remontu i zakupu mebli oraz wykonanie punktu dostępu do bezprzewodowego internetu wi-fi. Aktualnie kończona jest koncepcja aranżacji wnętrza oraz korytarza. III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2. Zamówienia publiczne: Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Wartość umowna brutto w PLN Termin zakończenia robót budowlanych, usług lub dostawa Wykonywanie robót elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez Przetarg nieograniczony Ceny jednostkowe Termin realizacji 4

5 Gminę Środa Śląska Wydział odpowiedzialny zamówienia ORG, WSL za realizację Wykonywanie usługi w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i instalacji co zamówienia WSL, ORG, DK, ZOPO Wykonywanie drobnych robót remontowo budowlanych oraz usuwanie awarii. zamówienia WSL, ORG, DK,ZOPO Przebudowa wjazdu ul. Osiedlowej w Ciechowie i budowa parkingu przy przedszkolu w Ciechowie Wydział odpowiedzialny zamówienia WIN za realizację Drogi transportu rolnego Kulin,Ciechów, Jastrzębce, Jugowiec zamówienia WIN Przebudowa ul. Młynarskiej w Środzie Śląskiej zamówienia WIN Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej i jednostek organizacyjnych zamówienia ORG, GOPS, DK, BP, Zakup materiałów kamiennych do naprawy dróg gminnych zamówienia WIN Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Ceny jednostkowe ceny jednostkowe r. Termin realizacji r. Termin realizacji r ,92 Termin realizacji r ,61 Termin realizacji r ,47 Termin realizacji r ,83 Termin realizacji r. Ceny jednostkowe Termin realizacji r. Transport materiałów naprawy dróg gminnych Wydział odpowiedzialny zamówienia WIN kamiennych do za realizację Dostawa materiałów budowlanych w roku 2014 zamówienia WSL, ORG Przetarg nieograniczony Ceny jednostkowe Termin realizacji r ,11 Termin realizacji r. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego zamówienia ORG Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego i jednostek ,55 Termin realizacji ,91 Termin realizacji 5

6 organizacyjnych zamówienia ORG, GOPS, DK, BP Jednorazowy zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych gminy Wydział odpowiedzialny zamówienia BP, GOPS za realizację Kompletna dokumentacja projektowa budowy żłobka w Środzie Ślaskiej zamówienia WIN, ZOPO Wywóz nieczystości stałych z Urzędu Miejskiego i dworca PKS zamówienia ORG Kompletna obsługa w zakresie kontroli przewodów kominowych wraz z wykonaniem przeglądów zamówienia ORG Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych zamówienia ORG Dostawa oznakowania pionowego dla Gminy Środa Śląska zamówienia WIN Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy Środa Śląska zamówienia WIN Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i objęte w fazie poeksploatacji w Wojczycach Wydział odpowiedzialny zamówienia ROS za realizację Zakup różnych artykułów spożywczych bieżące na potrzeby Domu Kultury zamówienia DK ,31 Termin realizacji ,30 Termin realizacji r ,71 Termin realizacji ,00 Termin realizacji Ceny jednostkowe Ceny jednostkowe Ceny jednostkowe Termin realizacji Termin realizacji Termin realizacji ,00 Termin realizacji ,72 Termin realizacji Postępowania w trakcie realizacji 1. Budowa nawierzchni ul. Lipowej w Środzie Śląskiej i chodnika ul. Kolejowa( termin składania ofert r.) 6

7 2. Modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie w Środzie Śląskiej ( termin składania ofert r.) 3. Świadczenie usługi nadzoru nad programem SELWIN i RWWIN w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej ( termin składania ofert r.) IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. W zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności gospodarczej : przyjęto i wprowadzono do CEIDG 9 wniosków dotyczących wpisu, przyjęto i wprowadzono do CEIDG 33 wnioski dotyczących zmiany wpisu, przyjęto i wprowadzono do CEIDG 20 wniosków dotyczących zawieszenia działalności gospodarczej, przyjęto i wprowadzono do CEIDG 6 wniosków w sprawie wznowienia działalności gospodarczej, przyjęto i wprowadzono do CEIDG 13 wniosków w sprawie wykreślenia wpisu. 2. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi: przygotowywanie dokumentacji i ogłoszenie zmiany otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Środa Śląska w obszarach upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2014, przygotowanie dokumentacji w celu rozstrzygnięcia ww. konkursu oraz sprawdzenie pod względem formalnym ofert. 3. Do elektronicznego obiegu dokumentów wprowadzono pism. 4. Na podstawie pism od osób fizycznych wezwano 3 osoby do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 5. W wyżej wymienionym okresie wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych typu: A - napoje zawierające do 4,5 % alkoholu 5, B - od 4,5 % - do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) - 4, C powyżej 18 % alkoholu Przeprowadzono kontrolę w 16 punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 7. Opisano 90 faktur. 8. Opracowano Dostarczono 529 listów na terenie miasta. 10. Wysłano następujące sprawozdania: Z-05 do GUS Z-06 do GUS, miesięczną informację do PFRON, 5 ZUA, 4 ZWUA, 6 ZZA, 7 ZCZA do ZUS korekty do Płatnika za lata 2007/ Opracowano: 2 zarządzenia, 6 upoważnień 3 pełnomocnictwa, miesięczne karty pracy. 12. Opracowano plan urlopów dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz dyrektorów jednostek na rok Sporządzono 3 wnioski o zwrot kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych. 14. Bieżące wprowadzanie zarządzeń i aktualizacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej. 15. Rozliczanie funduszu sołeckiego. 16. Sala konferencyjna współdziałanie z wydziałem WIN w prowadzonych pracach. 7

8 17. Przygotowywanie przetargów na hosting strony www i BIP Urzędu, programy antywirusowe, SIGID, THB, urządzenia zabezpieczające sieć oraz MADKOM. V. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydano 19 decyzji w sprawie wycinki drzew. 2. Wykonano rozliczenia z wykonanych zadań dotyczących utrzymania cmentarza wojennego za rok Wydatkowano środki finansowe na jego utrzymanie przekazywane w ramach Porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim w kwocie zł., które przeznaczono na utrzymanie czystości oraz zakup zniczy i wieńca z okazji 1 listopada. 3. W ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Brodno. Koszt wykonanych prac zł. 4. Zebrano 29 deklaracji od mieszkańców gminy dotyczące zamiaru usuwania wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości. 5. W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami do Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie przewieziono 1 bezdomnego psa wyłapanego z miejscowości Chwalimierz 6. W wykazie podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska dokonano wpisu o rejestracji firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSZ Dariusz Nowicki z siedzibą Stawiec 48 oraz dokonano wpisu o rejestracji firmy HOREM Roman Hołuj z siedzibą Borowa ul. Klonowa 16 w zakresie odbioru zużytej odzieży i tekstyliów. W wykazie znajduje się aktualne 15 firm upoważnionych do odbioru różnego rodzaju odpadów komunalnych. 7. Zlecono likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Środa Śląska o łącznej objętości ok 8 m³. Odpady zebrano z terenu starego koryta rzeki Średzka Woda. VI. SPRAWY LOKALOWE Umowy: Zawarto 1 umowę na najem lokalu mieszkalnego w budynku w Krynicznie 53 Zawarto 1 umowę na c.o. w Krynicznie 53 Wykonano rozliczenie lokali mieszkalnych i użytkowych od stycznia do grudnia 2013r dla właścicieli we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez Burmistrza Środy Śląskiej. Wykonywano następujące prace remontowo instalacyjne branża wodno-kanalizacyjna remont instalacji wodnej w lokalu komunalnym nr 6 przy ul. Wrocławskiej 3 Remont instalacji c.o.- wymiana kuchni węglowej z podkową w lokalu komunalnym nr 2 przy ul. Kilińskiego 9 Prace remontowe instalacji c.o. w lokalu komunalnym nr 16 przy ul. Lipowej 22 Montaż kabiny prysznicowej w lokalu komunalnym nr 1 w budynku przy ul. Kościuszki 7 Awaryjne uruchomienie instalacji c.o w budynku komunalnym w Krynicznie 53 Roboty remontowe instalacji wodno- kanalizacyjnej w lokalu komunalnym w budynku przy ul. Probusa 1 Wykonano instalacji wodnej z montażem bojlera w lokalu komunalnym nr 4 w Ciechowie przy ul. Ogrodowej 5 8

9 Łączna wartość ww. prac wyniosła 8 154,89 zł brutto. branża budowlana naprawa dachu budynku WM przy Placu Wolności 39 Naprawa dachu budynku WM przy Placu Wolności 38/40 Naprawa dachu papowego oraz uzupełnienie tynku budynku WM Plac Wolności 61/63 Wymiana instalacji elektrycznej w Ośrodku Rekreacyjnym w Cesarzowicach park Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych na placu przy budynku będącym własnością Gminy przy ul. Wrocławskiej 5 Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na budynku komunalnym przy ul. Lipowa 19/21 Czyszczenie rynny i naprawa opierzenia komina budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 40A Naprawa opierzenia przy kominie budynku WM przy ul. Wrocławskiej 11 Wymiana zamka i wyłącznika w lokalu komunalnym nr 16 przy ul. Lipowej 22 Naprawa dachu papowego na budynku WM przy ul. Malczyckiej 4A Wymiana drzwi wejściowych do budynku WM przy ul. Ogrody Zamkowe 15 Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 2 przy ul. Kościuszki 28 Wymiana rury spustowej oraz naprawa dachu w budynku WM przy Placu Wolności 56 Naprawa pokrycia dachowego w budynku socjalnym przy ul. Lipowej 19/21 Naprawa dachu w budynku WM przy ul. Kolejowa 10 Wymiana wkładki i zamka do drzwi wejściowych do budynku WM przy ul. Wrocławskiej 3 Naprawa schodów zewnętrznych i w piwnicy w budynku WM przy Placu Wolności 61/63 Wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową w budynku przy ul. Świdnickiej 40A Przycinka drzew przy budynku w Ciechowie przy ul. Średzkiej 20 Łączna wartość ww. prac wyniosła ,03 zł brutto branża elektryczna Usunięcie awarii tablicy licznikowej, wymiana wyłączników, wymiana przewodów, zgłoszenie do Z.E. o odbiorze inst. Elektrycznej w lokalu komunalnym nr 9 przy ul. Wrocławskiej 11 Usunięcie awarii tablicy licznikowej, wymiana wyłączników, przełączenie obw. Elektrycznego, wymiana wkładki bezp. W lokalu komunalnym nr 6 przy ul. Legnickiej 15 usunięcie zwarcia instalacji oświetlenia w piwnicy budynku WM przy ul. 1-Go Maja 6 Wymiana włącznika na klatce schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Wolności 6 Łączna wartość ww. prac wyniosła 497,88 zł brutto VII. PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOM Realizowane zadania: 1. Rozliczanie miesięcznych kart pracy samochodów pożarniczych (8 pojazdów). 2. Rozliczenie umów zleceń dla kierowców konserwatorów OSP. 3. Opisywanie rachunków i faktur za usługi i zakupy na rzecz OSP. 4. Bieżące prowadzenie ewidencji wydatków na OSP, OC i zarządzanie kryzysowe. 5. Bieżąca współpraca z lokalnymi mediami. 6. Umieszczanie komunikatów meteorologicznych na tablicach ogłoszeniowych oraz stronach internetowych lokalnych mediów. 9

10 7. Bieżąca współpraca z WKU Wrocław. 8. Wydanie decyzji o uznaniu na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny żołnierza. 9. Przygotowanie wniosku o dotacje do Zarządu OSP we Wrocławiu, na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z terenu gminy Środa Śląska. 10. Uczestnictwo w posiedzeniu zarządu gminnego OSP w Środzie Śląskiej. 11. Ubezpieczenie w TU, na kolejny rok, pojazdów pożarniczych jednostek OSP. 12. Naliczanie ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych dla członków OSP Bukówek. 13. Uchylenie decyzji, na wniosek WKU Wrocław, o nałożeniu obowiązku świadczeń osobistych. 14. Uchylenie decyzji, na wniosek WKU Wrocław, o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych. 15. Opracowanie wykazu środków transportowych i maszyn z terenu miasta i gminy Środa Śląska, dla WKU Wrocław. 16. Wydanie decyzji w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych. 17. Opracowanie kwestionariusza pozamitlitarnych przygotowań obronnych gminy Środa Śląska za 2013 r. 18. Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu GCR w roku Opracowanie Oceny stanu przygotowań OC na terenie gminy Środa Śląska. VIII. SPRAWY OBYWATELSKIE Dokonano następujących czynności urzędowych: 1) zameldowano na pobyt stały 42 osoby 2) wymeldowano z pobytu stałego 14 osób 3) zameldowano na pobyt czasowy 15 osób 4) zarejestrowano 9 zawiadomień o zameldowaniu czasowym mieszkańców naszej gminy na terenie innych gmin 5) zarejestrowano 19 zgonów 6) zarejestrowano 15 urodzeń 7) zarejestrowano 6 małżeństw 8) zarejestrowano 3 rozwody 9) przekazano 32 zawiadomienia do WKU o zmianach adresowych dotyczących osób w wieku lat 10) złożono 15 wniosków o nadanie nr pesel dla noworodków 11) wydano 127 zaświadczeń 12) udzielono odpowiedzi na 58 wniosków o udostępnienie danych osobowych 13) prowadzono 9 postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego, w tym 5 postępowań zostało zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej 14) przyjęto 186 wniosków o wydanie dowodów osobistych 15) wydano 143 dowody osobiste 16) wymeldowano z pobytu czasowego 4 osoby IX. URZĄD STANU CYWILNEGO 1. Zarejestrowano: 28 urodzeń 8 małżeństw 10

11 20 zgonów 2. Wydano: 291 odpisów z akt stanu cywilnego na wniosek osób fizycznych i prawnych 4 zaświadczenia do ślubu konkordatowego 3. Kierownik USC jako organ decyzyjny I stopnia wydał decyzję zezwalającą na skrócenie terminu do zawarcia związku małżeńskiego 4. Zrealizowano wyroki i postanowienia sądowe, które odzwierciedlają nowy stan prawny w aktach stanu cywilnego danej osoby, w tym: 4 wyroki w sprawie rozwodu 1 wyrok w sprawie ustalenia ojcostwa 1 postanowienie w sprawie zmiany nazwiska 5. Kierownik USC przyjął oświadczenia od osób fizycznych: 17 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego 11 oświadczeń o uznaniu ojcostwa 5 oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 1 oświadczenie o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej 6. Odnotowano w księgach stanu cywilnego: 36 przypisków, czyli informacji o zawartych ślubach, zgonach, rozwodach mających miejsce w innych Urzędach Stanu Cywilnego, a dotyczących osób zarejestrowanych w USC Środa Śląska 15 przypisków z zagranicznych USC dotyczących osób zarejestrowanych w poniemieckich księgach stanu cywilnego znajdujących się w archiwum USC Środa Śląska. 7. Wysłano 225 powiadomień do Biur Ewidencji Ludności oraz innych USC na terenie całego kraju o urodzeniu, małżeństwie lub zgonie mających miejsce w USC Środa Śląska 8. Potwierdzono za zgodność wnioski o wydanie dowodu osobistego. 9. Sporządzono miesięczne sprawozdanie do GUS o urodzeniach, małżeństwach i zgonach w wersji papierowej i elektronicznej. X. OŚWIATA 1. Wydano jedną decyzję przyznającą pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Wartość dofinansowania: 3 815,88 zł. 2. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zakończyło w Zespole Szkół w Ciechowie problemową ewaluację zewnętrzną na tematy: - Rodzice są partnerami szkoły ; - Nauczyciele współpracują w planowaniu procesów edukacyjnych. 3. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zakończyło w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej problemową ewaluację zewnętrzną na tematy: - Rodzice są partnerami szkoły ; - Nauczyciele współpracują w planowaniu procesów edukacyjnych. 4. Zakończono wypłatę stypendiów szkolnych. Ogólna wartość wypłaconych w roku 2013 stypendiów wyniosła ,00 zł. Stypendium otrzymało 132 uczniów. 5. Pracownicy szkół i przedszkoli otrzymali świąteczne świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 6. Przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej zweryfikowane dane do subwencji oświatowej na rok We wszystkich szkołach i przedszkolach odbyły się uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 8. Dokonano rozliczenia dotacji: z dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych; przeznaczonej na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; zakupu podręczników dla uczniów tzw. wyprawki szkolnej. 11

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. ORG.0057. 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 9 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ ---------- Kierunki polityki społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r.

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Z WYKONANIA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI 9.01.2013-6.02.2013

Z WYKONANIA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI 9.01.2013-6.02.2013 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI 9.01.2013-6.02.2013 Łomianki, luty 2013 rok z up. ~UR B STRZAŁO~'''ANEK ~'ek EKRETARZ I ADMINISTRACJA W okresie sprawozdawczym od 9.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3

Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3 1 2 Spis treści Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3 II Realizacja zadań zleconych Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2 4 III Wykonanie dochodów i przychodów-część opisowa 7 IV Wykonanie wydatków i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo