Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Wstęp 2. Dochody budżetowe Plan dochodów budżetowych Plan dochodów własnych Plan subwencji z budżetu państwa Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej Plan dotacji celowej z powiatu Plan środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych Wykonanie dochodów budżetowych Wykonanie dochodów własnych Wykonanie subwencji z budżetu państwa Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej Wykonanie dotacji celowej z powiatu Wykonanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych. 3. Należności 3.1. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat Skutki obniżenia górnych stawek podatków Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy. 1

2 4. Wydatki budżetowe Plan wydatków budżetowych Wykonanie wydatków budżetowych Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. 5. Planowana i wykonana kwota deficytu. 6. Przychody i rozchody budżetu oraz dane dotyczące zadłużenia Gminy. 7. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 8. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych. 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 10. Informacja o stanie mienia komunalnego. II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE: 1. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 2. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych z zakresu samorządu terytorialnego. 3. Dochodów i wydatków budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 4. Rejestr uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy. 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie za 2006 r. 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą Nieporęcie za 2006 r. 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2006 r. 8. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności za okres r. 2

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Wstęp Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2006 rok zostało sporządzone na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2006r. wynikających z zamknięcia rachunków budżetu Gminy Nieporęt, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Zgodnie z 1 i 2 Uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XLVI/127/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości: dochody zł wydatki zł W wyniku podjętych przez Radę Gminy i Wójta działań plan dochodów został zwiększony o zł i zamknął się kwotą zł, co stanowi 106,71 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2006, natomiast plan wydatków budżetowych został zwiększony o zł i zamkną się kwotą zł, co stanowi 102,43 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wzrost planu dochodów i wydatków budżetowych w 2006 roku dochody wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe stan wg uchwały budżetowej stan na dzień r. Plan wydatków bieżących uchwalony uchwałą budżetową Rady Gminy Nieporęt Nr XLVI/127/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. wynosił zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku wzrósł o kwotę zł, tj. o 2,33% i wyniósł zł. Plan wydatków majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił zł, po zmianach wzrósł o kwotę zł, tj. o 2,56% i wyniósł zł. 3

4 Na dzień 31 grudnia 2006 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą: dochody ,39 zł wydatki ,52 zł Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi: dochody 110,68% wydatki 97,65% W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2006 został ustalony także plan przychodów w kwocie zł oraz plan rozchodów w kwocie zł. Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych. Jednak w związku z realizacją w 2006 roku wyższych niż pierwotnie planowano dochodów dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę zł. Plan przychodów na dzień r. zamknął się kwotą zł, natomiast wykonanie wyniosło ,11 zł. W wykonaniu ujęta jest kwota ,11 zł, stanowiąca skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i kwota zł, stanowiąca wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan rozchodów Gminy na dzień r. zamknął się kwotą zł i został wykonany w kwocie zł. Uchwała budżetowa obejmowała również plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane. Kwota wykonanych przychodów i dochodów w/w jednostek wyniosła ,98 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę ,21 zł. Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia r. (Rb-NDS) ujemna różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła ,13 zł i była niższa od planowanej o ,87 zł (planowana w kwocie zł.) Uzyskanie niższego od planowanego deficytu było konsekwencją: 1. Zrealizowanych ponadplanowych dochodów w kwocie ,39 zł w tym m. in.: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie ,06 zł - wpłaty za wodę w kwocie ,03 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 4

5 podatkowej w kwocie ,97 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie ,04 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie ,35 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie ,90 zł - refundacja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wcześniej poniesionych wydatków na budowę pompowni P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim w kwocie ,89 zł - refundacja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wcześniej poniesionych wydatków na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nieporęcie w kwocie zł. 2. Niewykonania planu wydatków finansowanych z przychodów i dochodów własnych Gminy w kwocie ,48 zł. Największą pozycję wydatków niewykonanych stanowią wydatki realizowane w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i w dz Administracja publiczna, które zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej wykonania wydatków budżetowych. Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb Z) na dzień 31 grudnia 2006 r. dług Gminy wyniósł zł, w tym: - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie zł. Dług Gminy na koniec 2006 roku stanowi 0,73 % wykonanych na dzień 31 grudnia 2006 r. dochodów Gminy i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego. 5

6 2. Dochody budżetowe 2.1. Plan dochodów budżetowych Plan dochodów budżetowych w roku 2006 r. wzrósł o zł, tj. : z kwoty zł do kwoty zł i na dzień r. stanowi 106,71% planu uchwały budżetowej. Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej. 6

7 Źródło dochodów według uchwały budżetowej Plan dochodów według stanu na r. Dynamika dochodów 2006 r. % wzrostu/spadku kwota Struktura dochodów według uchwały budżetowej według stanu na r. Ogółem ,71 100% 100% Dochody własne ,17 34,32 39,29 Subwencja z budżetu państwa ,58 15,29 14,41 Dochody z tytułu udziałów w podatkach ,21 35,68 33,84 dochodowych Dotacje celowe z budżetu państwa ,19 14,50 8,54 Wpływy z tytułu pomocy finansowej ,35 Dotacja celowa z powiatu ,69 0,21 0,13 Środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE jako refundacja ,29 wcześniej poniesionych wydatków Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych ,15 Dynamika dochodów według źródeł plan w edług uchw ały budżetow ej plan w edług s tanu na r. dochody własne Dotacje celowe otr... Środki pochodzące z... Dotacja celowa z pow... Wpływy z tytułu po... Dotacje celowe z bu... Dochody z tytułu udz... Subwencja z budżet Plan dochodów własnych w 2006 r. wzrósł o zł, tj.: z kwoty zł do kwoty zł co stanowi 122,17 % planu według uchwały budżetowej. 7

8 Do największych pozycji mających wpływ na zmiany w planie dochodów własnych należą: W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w roku 2006 zwiększył się plan o zł w związku z większymi wpływami z tytułu opłaty wodociągowej. W dziale 020- Leśnictwo zwiększył się plan o zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększył się plan o zł z tytułu większych wpływów za usługi związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców. W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zwiększył się plan o zł w tym o zł z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i o zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększył się plan o zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, od osób fizycznych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i o zł z tytułu zwiększonych wpływów podatków od spadków i darowizn, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższa zamiana planu została dokonana w związku z wykonaniem dochodów z powyższych tytułów wykazanych w sprawozdaniach Rb-27 urzędów skarbowych, oraz o zł z tytułu zwiększonych wpłat renty planistycznej. W dziale 758- Różne rozliczenia, zwiększono o zł plan z tytułu wpłat odsetek m.in. od lokat bankowych Plan subwencji z budżetu państwa w dziale 758- Różne rozliczenia w roku 2006 zwiększył się plan o zł z kwoty zł do kwoty zł co stanowi 100,58% planu według uchwały budżetowej. Powyższe zwiększenie wynika z ostatecznie wyliczonych przez Ministra Finansów i przyznanych Gminie Nieporęt na 2006 r. kwot z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została na dzień r. w kwocie zł i w stosunku do kwoty zł przyjętej w uchwale budżetowej zwiększyła się o zł. Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości zł została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 8

9 Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2006 r. oraz na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 według stanu na dzień 10 września 2005 r., i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego z podziałem na zadania szkolne SOA, SOB i SOC oraz z uwzględnieniem wskaźników dla kraju. Ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 (Dz. U. z 2005, Nr 266, poz.2231). W trakcie roku budżetowego decyzją Ministra Finansów Nr ST /2006 pierwotnie przyznana część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona została o kwotę zł. Następnie na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 2006 r. Nr DE /2006 Ministerstwo Finansów decyzją Nr ST g/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. zwiększyło o zł część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy na 2006 r Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększył się plan o zł z kwoty zł do kwoty zł co stanowi 101,21 % planu według uchwały budżetowej, w tym: Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień r. wynosi zł i w stosunku do kwoty zł przyjętej uchwale budżetowej zwiększył się o zł. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie zł wyszacowany został na bazie przewidywanego porównywalnego wykonania roku 2005 z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych przyjętych w założeniach Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na 2006 r. W 2006 roku plan zwiększony został w związku z wykonaniem dochodów z tego tytułu wykazanym w sprawozdaniach Rb-27 urzędów skarbowych. 9

10 Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień r. wynosi zł i w stosunku do kwoty zł przyjętej w uchwale budżetowej zwiększył się o zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. W 2006 r. zmniejszył się o zł, tj.: z kwoty zł do kwoty zł Zaplanowane środki finansowe mające wpłynąć do budżetu Gminy w formie dotacji celowych wynosiły zł. W ciągu roku dotacje zwiększyły się o kwotę zł a jednocześnie zmniejszyły się o kwotę zł. Zmiany te były dokonywane w związku z otrzymanymi informacjami z resortowych wydziałów Urzędu Mazowieckiego i Ministra Finansów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa są przeznaczane na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne i jako współfinansowanie projektów w ramach funduszy strukturalnych Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej W 2006 r. zwiększył się plan o zł, tj.: z kwoty 0 zł do kwoty zł W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł, na podstawie podpisanej umowy między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim nr ON.BI.I /06 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie na kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup torby medycznej i łodzi z silnikiem zaburtowym i umowy nr ON.BI.I /06 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich na kwotę zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego. W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę zł, na podstawie podpisanej umowy nr 257/VII/2006 z dnia r. między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu wyposażenia gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym Plan dotacji celowej z powiatu W 2006 r. zmniejszył się plan o zł z kwoty zł do kwoty zł 10

11 W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę zł, na podstawie Aneksu 11/06 do Porozumienia nr OS.IV /2000 zawartego 7 stycznia 2000 r. w sprawie finansowania zadań prowadzonych przez gminę na mocy porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 1990 roku pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Legionowie w którego prawa i obowiązki z mocy prawa wstąpił Starosta Legionowski, a Wójtem Gminy Nieporęt zawarty w dniu 10 lipca 2006 w Legionowie pomiędzy Powiatem Legionowskim a Gminą Nieporęt Plan środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków W 2006 r. zwiększył się plan o zł, tj.: z kwoty 0 zł do kwoty zł W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, z tytułu refundacji środków z funduszy strukturalnych jako wcześniej poniesionych wydatków na budowę sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Nieporęt i na budowę Stacji Uzdatniania wody w Józefowie. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, z tytułu refundacji środków z funduszy strukturalnych jako wcześniej poniesionych wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków w Nieporęcie, na budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Dębina i gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym. W dziale 926- Kultura fizyczna i sport o kwotę zł, z tytułu refundacji środków z funduszy strukturalnych jako wcześniej poniesionych wydatków na budowę boiska sportowego w Nieporęcie Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych. W 2006 r. zwiększył się plan o zł, tj.: z kwoty 0 zł do kwoty zł W dziale 600- Transport i łączność o kwotę zł, na podstawie podpisanej umowy między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim z tytułu dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania budowy ul. Głównej w miejscowości Rynia Gmina Nieporęt Wykonanie dochodów budżetowych. 11

12 W 2005 r. zamknęło się kwotą ,39 zł i w stosunku do planu wynosi 110,68 %. z tego: 1) dochody własne ,10 zł 2) subwencja z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej zł 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,06 zł 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,06 zł 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej ,00 zł 6) dotacja celowa z powiatu ,00 zł 7) środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków ,17 zł 8) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych ,00 zł Plan i wykonanie dochodów według źródeł Źródło dochodów Plan dochodów Wykonanie dochodów % Ogółem , ,39 110,68 Dochody własne , ,10 106,95 Subwencja z budżetu państwa , ,00 100,00 Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych , ,06 105,77 Dotacje celowe z budżetu państwa , ,06 99,83 Wpływy z tytułu pomocy finansowej , ,00 100,00 Dotacja celowa z powiatu , ,00 100,00 Środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych , ,17 282, , ,00 100,00 Plan i wykonanie dochodów według źródeł 12

13 Plan dochodów na r. Wykonanie dochodów na r. dochody własne subwencja z budżetu państwa Dotacje celowe otrzymane z fund... środki pochodzące z funduszy str... wpływy z tytułu pomocy finansowej dotacje celowe z budżetu państwa dochody z tytułu udziałów w poda... Dotacja celowa z powiatu Wykonanie dochodów własnych. Największą pozycją dochodów są dochody własne w wysokości zł, które stanowią 37,98% dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody z podatków zł (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) i pozostałe dochody zł. Wykonanie w 2005 r. Wykonanie w 2006 r. 032 Podatek rolny zł zł 035 Wpływy z karty podatkowej zł zł 033 Podatek leśny zł zł 031 Podatek od nieruchomości zł zł 034 podatek od środków transportowych zł zł 036 podatek od spadków i darowizn zł zł 037 podatek od posiadania 660 zł 609 zł psów podatek od czynności 13

14 cywilnoprawnych zł zł RAZEM zł zł Dochody z podatków wzrosły w stosunku do roku 2005 o 8,73% Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień r. Podatek rolny Wysokość podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na 2006 rok wynosi 69,70 zł. za 1 ha przeliczeniowy (jest to równowartość 2,5 kwintala żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005 roku 2,5 x 27,88 zł. = 69,70 zł od 1 ha). Wysokość podatku rolnego od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych poniżej 1 ha na rok podatkowy 2006 wynosi 139,40 zł. od jednego hektara fizycznego (5 x 27,88 zł. = 139,40 zł.). Od osób fizycznych plan roczny ,00 zł., wykonanie ,25 zł. Ilość pozycji wymiarowych łącznie z gruntami będącymi współwłasnością wynosi z tego 948 to gospodarstwa rolne, a użytków rolnych poniżej 1 ha. ( zmniejszenie gospodarstw a zwiększenie nieruchomości rolnych). Z ulgi podatkowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów skorzystało dwóch rolników na kwotę 62,16 zł. Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej plan roczny 418,00 zł., wykonanie 418,00 zł. Deklaracje złożyły dwa podmioty podatkowe posiadające gospodarstwa rolne na kwotę 418,00 zł. Podatek od nieruchomości Od osób fizycznych plan roczny ,00 zł., wykonanie ,66 zł. Podatkiem objętych jest podatników w tym opodatkowanych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego ( razem z podatkiem rolnym i leśnym). Ilość podatników systematycznie wzrasta w wyniku podziału istniejących nieruchomości i gospodarstw rolnych, tym samym wzrasta wysokość podatku. Do 31 grudnia 2006 r. wydano 185 decyzji korygujących lub ustalających wysokość podatku od nieruchomości za 2006 r. Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej plan roczny ,00 zł., wykonanie ,38 zł. 14

15 Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2006 rok złożyło 85 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Podatek leśny Od osób fizycznych plan roczny ,00zł., wykonanie ,79 zł. Podatkiem objętych jest 928 podatników, w tym 714 opodatkowanych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego. Od osób prawnych plan roczny ,00 zł., wykonanie ,99 zł. Podatek od środków transportowych Od osób fizycznych plan roczny ,00zł, wykonanie ,35zł. Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej plan roczny ,00zł., wykonanie ,00zł. Na koniec grudnia 2006 r. podatkiem od środków transportowych opodatkowanych było 184 samochody. Deklaracje na podatek złożyło w 2006 roku - 67 podmiotów posiadających środki transportowe. W 2006 roku wprowadzono do ewidencji podatkowej 46 nowych pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, wykreślono 36 pojazdów. Wydano 22 postanowienia oraz 28 decyzji w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych dla podmiotów, które nie złożyły deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2006 lub nie zapłaciły podatku mimo złożonej deklaracji. Wystawiono w 2006 r. 88 sztuk upomnień dla podmiotów, które nie wpłaciły w terminie należnego podatku oraz skierowano do egzekucji 14 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności na ogólną kwotę ,20 zł. Podatek od posiadania psów Do 31 grudnia 2006 r. na rachunek Gminy wpłynęło 608,50 zł. podatku od posiadania psów. Wykonanie budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2006 rok należy uznać za dobre. 15

16 Ogółem dochody Gminy z tytułu podatków lokalnych: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania środków transportowych i od posiadania psów za 2006 rok wyniosły ,93 zł., w tym odsetki i koszty upomnienia na kwotę ,01 zł. Z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych wystawiono i wysłano w 2006 roku upomnień oraz 172 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności na ogólną kwotę ,51zł. W roku 2006 wydano 9 postanowień w ramach kompetencji Wójta dot. wyrażenia stanowiska odnośnie udzielania ulg podatkowych, w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy oraz wydano 21 decyzji w sprawie zaległości podatkowych. Ponadto wydano 43 zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach z tytułu podatków oraz 96 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa i przeciętnym rocznym dochodzie z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Pozostałe dochody własne to m.in.: Plan Wykonanie 1) dochody z mienia zł zł w tym: - użytkowanie wieczyste zł zł - najem i dzierżawa zł zł - sprzedaż nieruchomości zł zł - odsetki za nieterminowe wpłaty 700 zł 589 zł 2) opłata wodociągowa zł zł 3) dzierżawa obwodów łowieckich zł zł 4) wpłaty za wodę zł zł 5) odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę zł zł 6) wpłaty za specyfikację zł zł 7) wpłaty za wypis z planu zł zł 8) opłata skarbowa zł zł 9) opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł zł 10) wpłaty renty planistycznej zł zł 11) wpłaty za zajęcie pasa drogowego zł zł 12) wpis do działalności gospodarczej zł zł 13) zwrot kosztów upomnień zł zł 14) wpłaty z opłaty miejscowej zł zł 15) wpłaty za podłączenie do 16

17 kanalizacji zł zł 16) wpływy z różnych opłat zł zł 17) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych zł zł 18) grzywny, mandaty zł zł 19) wpłaty za odprowadzenie ścieków zł zł 20) różne dochody (prowizja płatnika ) zł zł 21) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat zł zł 22) inne odsetki w tym od rachunków bankowych zł zł 23) darowizna (grant dla Szkoły Podstawowej w Białobrzegach) zł zł RAZEM zł zł Wykonanie subwencji z budżetu państwa. Subwencja ogólna z budżetu państwa ( w 2006 r. jest to część oświatowa subwencji ogólnej) wynosi zł i stanowi 13 % dochodów wykonanych ogółem. Natomiast w 2005 roku subwencja ogólna wynosiła zł i składała się z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości zł i z części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości zł. W 2006 r. subwencja ogólna wzrosła o 1,12 % w stosunku do roku Wykonanie 2005 r. Wykonanie 2006r. Subwencje: zł zł w tym: - oświatowa zł zł - równoważąca zł 0 zł Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2006 r. wyniosły ,06 zł i stanowiły 32,34 % dochodów wykonanych ogółem. Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły zł a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,06 zł. Wykonanie 2005 r. Wykonanie 2006 r. 17

18 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł ,06 zł Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2005 r. wzrosły o 12,94 % a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 34,99% Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Dotacje celowe z budżetu państwa: Plan Wykonanie 1)dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3.010,00 zł 2.662,29 zł - dotacja celowa na zadania zlecone ustawami w rozdziale Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł, (przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) - dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.968,00 zł 1.968,00 zł (przeznaczona na aktualizację spisu wyborców) - dotacja celowa na wybory wójtów i do rad gmin rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 zł ,90 zł - dotacja celowa na obronę cywilną w rozdziale Obrona cywilna 500,00 zł 500,00 zł - dotacja celowa w rozdziale Pozostała działalność 50,00 zł 50,00 zł (art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) - dotacja celowa na świadczenia rodzinne w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18

19 z ubezpieczenia społecznego ,00 zł ,00 zł - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 zł ,41 zł - dotacja celowa na zasiłki i składki społeczne w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł ,08 zł - dotacja celowa na usługi opiekuńcze w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł ,00 zł - dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł RAZEM ,00 zł ,68 zł 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin: - dotacja na zakup podręczników i na prowadzenie zajęć języka angielskiego w klasach I (programy rządowe) 5.365,00 zł 5.365,00 zł - dotacja na zasiłki i składki społeczne w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł ,60 zł - dotacja na zadania własne bieżące, płace i pochodne w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł ,00 zł - dotacja na dożywianie w rozdziale Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł - dotacja na stypendium socjalne dla uczniów w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł ,00 zł RAZEM ,00 zł ,60 zł 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków na realizację inwestycji własnych gmin w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych: 19 Plan Wykonanie

20 - Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Nieporęt w wysokości ,12 zł i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie w wysokości ,00 zł ,00 zł ,12 zł - Budowa pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim w wysokości ,00 zł, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie w wysokości ,09 zł i Budowa kanalizacji dla osiedla Dębina i gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym w wysokości ,57 zł ,00 zł ,66 zł RAZEM ,00 zł ,78 zł Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 7,70 % wykonanych dochodów ogółem Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej. Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2006 r. wyniosły zł i stanowiły 0,31% dochodów wykonanych ogółem. Plan Wykonanie ,00 zł ,00 zł W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wpłynęła pomoc finansowa na podstawie podpisanej umowy między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim nr ON.BI.I /06 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie na kwotę zł z przeznaczeniem na zakup torby medycznej i łodzi z silnikiem zaburtowym i umowy nr ON.BI.I /06 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich na kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego. W dziale 801- Oświata i wychowanie wpłynęła pomoc finansowa na kwotę zł, na podstawie podpisanej umowy nr 257/VII/2006 z dnia r. między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu wyposażenia gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym Wykonanie dotacji celowej z powiatu. 20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00%

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00% Strona 1 DOCHODY 010 ROLNICTWO 33 258,00 33 257,10 100,00% 01095 Pozostała działalność 33 258,00 33 257,10 100,00% 33 258,00 33 257,10 100,00% 020 LEŚNICTWO 3 000,00 2 318,46 77,28% 02095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo