Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Wstęp 2. Dochody budżetowe Plan dochodów budżetowych Plan dochodów własnych Plan subwencji z budżetu państwa Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej Plan dotacji celowej z powiatu Plan środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych Wykonanie dochodów budżetowych Wykonanie dochodów własnych Wykonanie subwencji z budżetu państwa Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej Wykonanie dotacji celowej z powiatu Wykonanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych. 3. Należności 3.1. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat Skutki obniżenia górnych stawek podatków Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy. 1

2 4. Wydatki budżetowe Plan wydatków budżetowych Wykonanie wydatków budżetowych Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. 5. Planowana i wykonana kwota deficytu. 6. Przychody i rozchody budżetu oraz dane dotyczące zadłużenia Gminy. 7. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 8. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych. 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 10. Informacja o stanie mienia komunalnego. II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE: 1. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 2. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych z zakresu samorządu terytorialnego. 3. Dochodów i wydatków budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 4. Rejestr uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy. 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie za 2006 r. 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą Nieporęcie za 2006 r. 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2006 r. 8. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności za okres r. 2

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Wstęp Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2006 rok zostało sporządzone na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2006r. wynikających z zamknięcia rachunków budżetu Gminy Nieporęt, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Zgodnie z 1 i 2 Uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XLVI/127/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości: dochody zł wydatki zł W wyniku podjętych przez Radę Gminy i Wójta działań plan dochodów został zwiększony o zł i zamknął się kwotą zł, co stanowi 106,71 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2006, natomiast plan wydatków budżetowych został zwiększony o zł i zamkną się kwotą zł, co stanowi 102,43 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wzrost planu dochodów i wydatków budżetowych w 2006 roku dochody wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe stan wg uchwały budżetowej stan na dzień r. Plan wydatków bieżących uchwalony uchwałą budżetową Rady Gminy Nieporęt Nr XLVI/127/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. wynosił zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku wzrósł o kwotę zł, tj. o 2,33% i wyniósł zł. Plan wydatków majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił zł, po zmianach wzrósł o kwotę zł, tj. o 2,56% i wyniósł zł. 3

4 Na dzień 31 grudnia 2006 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą: dochody ,39 zł wydatki ,52 zł Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi: dochody 110,68% wydatki 97,65% W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2006 został ustalony także plan przychodów w kwocie zł oraz plan rozchodów w kwocie zł. Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych. Jednak w związku z realizacją w 2006 roku wyższych niż pierwotnie planowano dochodów dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę zł. Plan przychodów na dzień r. zamknął się kwotą zł, natomiast wykonanie wyniosło ,11 zł. W wykonaniu ujęta jest kwota ,11 zł, stanowiąca skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i kwota zł, stanowiąca wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan rozchodów Gminy na dzień r. zamknął się kwotą zł i został wykonany w kwocie zł. Uchwała budżetowa obejmowała również plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane. Kwota wykonanych przychodów i dochodów w/w jednostek wyniosła ,98 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę ,21 zł. Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia r. (Rb-NDS) ujemna różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła ,13 zł i była niższa od planowanej o ,87 zł (planowana w kwocie zł.) Uzyskanie niższego od planowanego deficytu było konsekwencją: 1. Zrealizowanych ponadplanowych dochodów w kwocie ,39 zł w tym m. in.: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie ,06 zł - wpłaty za wodę w kwocie ,03 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 4

5 podatkowej w kwocie ,97 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie ,04 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie ,35 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie ,90 zł - refundacja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wcześniej poniesionych wydatków na budowę pompowni P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim w kwocie ,89 zł - refundacja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wcześniej poniesionych wydatków na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nieporęcie w kwocie zł. 2. Niewykonania planu wydatków finansowanych z przychodów i dochodów własnych Gminy w kwocie ,48 zł. Największą pozycję wydatków niewykonanych stanowią wydatki realizowane w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i w dz Administracja publiczna, które zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej wykonania wydatków budżetowych. Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb Z) na dzień 31 grudnia 2006 r. dług Gminy wyniósł zł, w tym: - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie zł. Dług Gminy na koniec 2006 roku stanowi 0,73 % wykonanych na dzień 31 grudnia 2006 r. dochodów Gminy i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego. 5

6 2. Dochody budżetowe 2.1. Plan dochodów budżetowych Plan dochodów budżetowych w roku 2006 r. wzrósł o zł, tj. : z kwoty zł do kwoty zł i na dzień r. stanowi 106,71% planu uchwały budżetowej. Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej. 6

7 Źródło dochodów według uchwały budżetowej Plan dochodów według stanu na r. Dynamika dochodów 2006 r. % wzrostu/spadku kwota Struktura dochodów według uchwały budżetowej według stanu na r. Ogółem ,71 100% 100% Dochody własne ,17 34,32 39,29 Subwencja z budżetu państwa ,58 15,29 14,41 Dochody z tytułu udziałów w podatkach ,21 35,68 33,84 dochodowych Dotacje celowe z budżetu państwa ,19 14,50 8,54 Wpływy z tytułu pomocy finansowej ,35 Dotacja celowa z powiatu ,69 0,21 0,13 Środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE jako refundacja ,29 wcześniej poniesionych wydatków Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych ,15 Dynamika dochodów według źródeł plan w edług uchw ały budżetow ej plan w edług s tanu na r. dochody własne Dotacje celowe otr... Środki pochodzące z... Dotacja celowa z pow... Wpływy z tytułu po... Dotacje celowe z bu... Dochody z tytułu udz... Subwencja z budżet Plan dochodów własnych w 2006 r. wzrósł o zł, tj.: z kwoty zł do kwoty zł co stanowi 122,17 % planu według uchwały budżetowej. 7

8 Do największych pozycji mających wpływ na zmiany w planie dochodów własnych należą: W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w roku 2006 zwiększył się plan o zł w związku z większymi wpływami z tytułu opłaty wodociągowej. W dziale 020- Leśnictwo zwiększył się plan o zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększył się plan o zł z tytułu większych wpływów za usługi związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców. W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zwiększył się plan o zł w tym o zł z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i o zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększył się plan o zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, od osób fizycznych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i o zł z tytułu zwiększonych wpływów podatków od spadków i darowizn, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższa zamiana planu została dokonana w związku z wykonaniem dochodów z powyższych tytułów wykazanych w sprawozdaniach Rb-27 urzędów skarbowych, oraz o zł z tytułu zwiększonych wpłat renty planistycznej. W dziale 758- Różne rozliczenia, zwiększono o zł plan z tytułu wpłat odsetek m.in. od lokat bankowych Plan subwencji z budżetu państwa w dziale 758- Różne rozliczenia w roku 2006 zwiększył się plan o zł z kwoty zł do kwoty zł co stanowi 100,58% planu według uchwały budżetowej. Powyższe zwiększenie wynika z ostatecznie wyliczonych przez Ministra Finansów i przyznanych Gminie Nieporęt na 2006 r. kwot z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została na dzień r. w kwocie zł i w stosunku do kwoty zł przyjętej w uchwale budżetowej zwiększyła się o zł. Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości zł została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 8

9 Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2006 r. oraz na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 według stanu na dzień 10 września 2005 r., i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego z podziałem na zadania szkolne SOA, SOB i SOC oraz z uwzględnieniem wskaźników dla kraju. Ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 (Dz. U. z 2005, Nr 266, poz.2231). W trakcie roku budżetowego decyzją Ministra Finansów Nr ST /2006 pierwotnie przyznana część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona została o kwotę zł. Następnie na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 2006 r. Nr DE /2006 Ministerstwo Finansów decyzją Nr ST g/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. zwiększyło o zł część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy na 2006 r Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększył się plan o zł z kwoty zł do kwoty zł co stanowi 101,21 % planu według uchwały budżetowej, w tym: Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień r. wynosi zł i w stosunku do kwoty zł przyjętej uchwale budżetowej zwiększył się o zł. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie zł wyszacowany został na bazie przewidywanego porównywalnego wykonania roku 2005 z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych przyjętych w założeniach Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na 2006 r. W 2006 roku plan zwiększony został w związku z wykonaniem dochodów z tego tytułu wykazanym w sprawozdaniach Rb-27 urzędów skarbowych. 9

10 Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień r. wynosi zł i w stosunku do kwoty zł przyjętej w uchwale budżetowej zwiększył się o zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. W 2006 r. zmniejszył się o zł, tj.: z kwoty zł do kwoty zł Zaplanowane środki finansowe mające wpłynąć do budżetu Gminy w formie dotacji celowych wynosiły zł. W ciągu roku dotacje zwiększyły się o kwotę zł a jednocześnie zmniejszyły się o kwotę zł. Zmiany te były dokonywane w związku z otrzymanymi informacjami z resortowych wydziałów Urzędu Mazowieckiego i Ministra Finansów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa są przeznaczane na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne i jako współfinansowanie projektów w ramach funduszy strukturalnych Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej W 2006 r. zwiększył się plan o zł, tj.: z kwoty 0 zł do kwoty zł W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł, na podstawie podpisanej umowy między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim nr ON.BI.I /06 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie na kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup torby medycznej i łodzi z silnikiem zaburtowym i umowy nr ON.BI.I /06 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich na kwotę zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego. W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę zł, na podstawie podpisanej umowy nr 257/VII/2006 z dnia r. między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu wyposażenia gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym Plan dotacji celowej z powiatu W 2006 r. zmniejszył się plan o zł z kwoty zł do kwoty zł 10

11 W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę zł, na podstawie Aneksu 11/06 do Porozumienia nr OS.IV /2000 zawartego 7 stycznia 2000 r. w sprawie finansowania zadań prowadzonych przez gminę na mocy porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 1990 roku pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Legionowie w którego prawa i obowiązki z mocy prawa wstąpił Starosta Legionowski, a Wójtem Gminy Nieporęt zawarty w dniu 10 lipca 2006 w Legionowie pomiędzy Powiatem Legionowskim a Gminą Nieporęt Plan środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków W 2006 r. zwiększył się plan o zł, tj.: z kwoty 0 zł do kwoty zł W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, z tytułu refundacji środków z funduszy strukturalnych jako wcześniej poniesionych wydatków na budowę sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Nieporęt i na budowę Stacji Uzdatniania wody w Józefowie. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, z tytułu refundacji środków z funduszy strukturalnych jako wcześniej poniesionych wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków w Nieporęcie, na budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Dębina i gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym. W dziale 926- Kultura fizyczna i sport o kwotę zł, z tytułu refundacji środków z funduszy strukturalnych jako wcześniej poniesionych wydatków na budowę boiska sportowego w Nieporęcie Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych. W 2006 r. zwiększył się plan o zł, tj.: z kwoty 0 zł do kwoty zł W dziale 600- Transport i łączność o kwotę zł, na podstawie podpisanej umowy między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim z tytułu dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania budowy ul. Głównej w miejscowości Rynia Gmina Nieporęt Wykonanie dochodów budżetowych. 11

12 W 2005 r. zamknęło się kwotą ,39 zł i w stosunku do planu wynosi 110,68 %. z tego: 1) dochody własne ,10 zł 2) subwencja z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej zł 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,06 zł 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,06 zł 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej ,00 zł 6) dotacja celowa z powiatu ,00 zł 7) środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków ,17 zł 8) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych ,00 zł Plan i wykonanie dochodów według źródeł Źródło dochodów Plan dochodów Wykonanie dochodów % Ogółem , ,39 110,68 Dochody własne , ,10 106,95 Subwencja z budżetu państwa , ,00 100,00 Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych , ,06 105,77 Dotacje celowe z budżetu państwa , ,06 99,83 Wpływy z tytułu pomocy finansowej , ,00 100,00 Dotacja celowa z powiatu , ,00 100,00 Środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych , ,17 282, , ,00 100,00 Plan i wykonanie dochodów według źródeł 12

13 Plan dochodów na r. Wykonanie dochodów na r. dochody własne subwencja z budżetu państwa Dotacje celowe otrzymane z fund... środki pochodzące z funduszy str... wpływy z tytułu pomocy finansowej dotacje celowe z budżetu państwa dochody z tytułu udziałów w poda... Dotacja celowa z powiatu Wykonanie dochodów własnych. Największą pozycją dochodów są dochody własne w wysokości zł, które stanowią 37,98% dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody z podatków zł (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) i pozostałe dochody zł. Wykonanie w 2005 r. Wykonanie w 2006 r. 032 Podatek rolny zł zł 035 Wpływy z karty podatkowej zł zł 033 Podatek leśny zł zł 031 Podatek od nieruchomości zł zł 034 podatek od środków transportowych zł zł 036 podatek od spadków i darowizn zł zł 037 podatek od posiadania 660 zł 609 zł psów podatek od czynności 13

14 cywilnoprawnych zł zł RAZEM zł zł Dochody z podatków wzrosły w stosunku do roku 2005 o 8,73% Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień r. Podatek rolny Wysokość podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na 2006 rok wynosi 69,70 zł. za 1 ha przeliczeniowy (jest to równowartość 2,5 kwintala żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005 roku 2,5 x 27,88 zł. = 69,70 zł od 1 ha). Wysokość podatku rolnego od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych poniżej 1 ha na rok podatkowy 2006 wynosi 139,40 zł. od jednego hektara fizycznego (5 x 27,88 zł. = 139,40 zł.). Od osób fizycznych plan roczny ,00 zł., wykonanie ,25 zł. Ilość pozycji wymiarowych łącznie z gruntami będącymi współwłasnością wynosi z tego 948 to gospodarstwa rolne, a użytków rolnych poniżej 1 ha. ( zmniejszenie gospodarstw a zwiększenie nieruchomości rolnych). Z ulgi podatkowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów skorzystało dwóch rolników na kwotę 62,16 zł. Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej plan roczny 418,00 zł., wykonanie 418,00 zł. Deklaracje złożyły dwa podmioty podatkowe posiadające gospodarstwa rolne na kwotę 418,00 zł. Podatek od nieruchomości Od osób fizycznych plan roczny ,00 zł., wykonanie ,66 zł. Podatkiem objętych jest podatników w tym opodatkowanych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego ( razem z podatkiem rolnym i leśnym). Ilość podatników systematycznie wzrasta w wyniku podziału istniejących nieruchomości i gospodarstw rolnych, tym samym wzrasta wysokość podatku. Do 31 grudnia 2006 r. wydano 185 decyzji korygujących lub ustalających wysokość podatku od nieruchomości za 2006 r. Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej plan roczny ,00 zł., wykonanie ,38 zł. 14

15 Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2006 rok złożyło 85 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Podatek leśny Od osób fizycznych plan roczny ,00zł., wykonanie ,79 zł. Podatkiem objętych jest 928 podatników, w tym 714 opodatkowanych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego. Od osób prawnych plan roczny ,00 zł., wykonanie ,99 zł. Podatek od środków transportowych Od osób fizycznych plan roczny ,00zł, wykonanie ,35zł. Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej plan roczny ,00zł., wykonanie ,00zł. Na koniec grudnia 2006 r. podatkiem od środków transportowych opodatkowanych było 184 samochody. Deklaracje na podatek złożyło w 2006 roku - 67 podmiotów posiadających środki transportowe. W 2006 roku wprowadzono do ewidencji podatkowej 46 nowych pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, wykreślono 36 pojazdów. Wydano 22 postanowienia oraz 28 decyzji w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych dla podmiotów, które nie złożyły deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2006 lub nie zapłaciły podatku mimo złożonej deklaracji. Wystawiono w 2006 r. 88 sztuk upomnień dla podmiotów, które nie wpłaciły w terminie należnego podatku oraz skierowano do egzekucji 14 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności na ogólną kwotę ,20 zł. Podatek od posiadania psów Do 31 grudnia 2006 r. na rachunek Gminy wpłynęło 608,50 zł. podatku od posiadania psów. Wykonanie budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2006 rok należy uznać za dobre. 15

16 Ogółem dochody Gminy z tytułu podatków lokalnych: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania środków transportowych i od posiadania psów za 2006 rok wyniosły ,93 zł., w tym odsetki i koszty upomnienia na kwotę ,01 zł. Z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych wystawiono i wysłano w 2006 roku upomnień oraz 172 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności na ogólną kwotę ,51zł. W roku 2006 wydano 9 postanowień w ramach kompetencji Wójta dot. wyrażenia stanowiska odnośnie udzielania ulg podatkowych, w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy oraz wydano 21 decyzji w sprawie zaległości podatkowych. Ponadto wydano 43 zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach z tytułu podatków oraz 96 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa i przeciętnym rocznym dochodzie z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Pozostałe dochody własne to m.in.: Plan Wykonanie 1) dochody z mienia zł zł w tym: - użytkowanie wieczyste zł zł - najem i dzierżawa zł zł - sprzedaż nieruchomości zł zł - odsetki za nieterminowe wpłaty 700 zł 589 zł 2) opłata wodociągowa zł zł 3) dzierżawa obwodów łowieckich zł zł 4) wpłaty za wodę zł zł 5) odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę zł zł 6) wpłaty za specyfikację zł zł 7) wpłaty za wypis z planu zł zł 8) opłata skarbowa zł zł 9) opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł zł 10) wpłaty renty planistycznej zł zł 11) wpłaty za zajęcie pasa drogowego zł zł 12) wpis do działalności gospodarczej zł zł 13) zwrot kosztów upomnień zł zł 14) wpłaty z opłaty miejscowej zł zł 15) wpłaty za podłączenie do 16

17 kanalizacji zł zł 16) wpływy z różnych opłat zł zł 17) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych zł zł 18) grzywny, mandaty zł zł 19) wpłaty za odprowadzenie ścieków zł zł 20) różne dochody (prowizja płatnika ) zł zł 21) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat zł zł 22) inne odsetki w tym od rachunków bankowych zł zł 23) darowizna (grant dla Szkoły Podstawowej w Białobrzegach) zł zł RAZEM zł zł Wykonanie subwencji z budżetu państwa. Subwencja ogólna z budżetu państwa ( w 2006 r. jest to część oświatowa subwencji ogólnej) wynosi zł i stanowi 13 % dochodów wykonanych ogółem. Natomiast w 2005 roku subwencja ogólna wynosiła zł i składała się z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości zł i z części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości zł. W 2006 r. subwencja ogólna wzrosła o 1,12 % w stosunku do roku Wykonanie 2005 r. Wykonanie 2006r. Subwencje: zł zł w tym: - oświatowa zł zł - równoważąca zł 0 zł Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2006 r. wyniosły ,06 zł i stanowiły 32,34 % dochodów wykonanych ogółem. Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły zł a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,06 zł. Wykonanie 2005 r. Wykonanie 2006 r. 17

18 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł ,06 zł Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2005 r. wzrosły o 12,94 % a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 34,99% Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Dotacje celowe z budżetu państwa: Plan Wykonanie 1)dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3.010,00 zł 2.662,29 zł - dotacja celowa na zadania zlecone ustawami w rozdziale Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł, (przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) - dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.968,00 zł 1.968,00 zł (przeznaczona na aktualizację spisu wyborców) - dotacja celowa na wybory wójtów i do rad gmin rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 zł ,90 zł - dotacja celowa na obronę cywilną w rozdziale Obrona cywilna 500,00 zł 500,00 zł - dotacja celowa w rozdziale Pozostała działalność 50,00 zł 50,00 zł (art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) - dotacja celowa na świadczenia rodzinne w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo