UMOWA NR PE/ / /5/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR PE/ / /5/2007"

Transkrypt

1 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez: , , w dalszym cigu umowy zwan Spółdzielni a Pani/Panem..., zamieszkałym/ł w Katowicach przy ulicy..., Zwanym/- dalej Współuczestnikiem, oraz lsk Fabryk Okien i Drzwi NORMA Sp. z o.o. w Katowicach reprezentowan przez : ,......, zwan w dalszym cigu umowy Wykonawc. 1 Strony okrelone w punkcie 1 i 2 zgodnie postanawiaj partycypowa w wymianie stolarki okiennej na okna plastikowe wraz z ociepleniem filarków midzyokiennych, nadproy i ciany podokiennej przynalenej do mieszkania. 2 Warunkiem rozpoczcia robót okrelonych w 1 jest złoony w Spółdzielni wniosek Współuczestnika o przeprowadzenie robót w jego mieszkaniu połoonym w budynku mieszkalnym w Katowicach przy ul.... w dniu...r. oraz wpłata: a) na fundusz remontowy - rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr w kwocie...zł (słownie złotych.../100). b) na rachunek wkładów rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr w kwocie...zł (słownie złotych.../100).

2 3 1. Strony zgodnie ustalaj nastpujce obowizki: a) Współuczestnik zobowizany jest: udostpni mieszkanie na okres przeprowadzenia remontu, zabezpieczy we własnym zakresie meble, posadzki oraz inne elementy wyposaenia mieszkania naraone na uszkodzenia podczas przeprowadzania remontu, udostpni pracownikom korzystanie z urzdze sanitarnych oraz nieodpłatnie z energii elektrycznej, umoliwi inspektorowi Spółdzielni sprawowanie nadzoru nad przebiegiem remontu, dokona odbioru wykonanych robót. b) Spółdzielnia zobowizana jest: pełni nadzór inwestorski nad przebiegiem robót, powoła Komisj odbiorow, wystawi Współuczestnikowi dokument umoliwiajcy dokonanie wpłaty (dowód wpłaty) na wyodrbniony fundusz remontowy. c) Wykonawca zobowizany jest do: dokładnego obmiaru z natury stanowicego podstaw wyceny robót i okrelenia wartoci umowy, terminowego i jakociowego wykonania robót na warunkach okrelonych umow nr PE/ / /5/2007 z dnia r. zniesienia zdemontowanych okien i złoenia w miejscu wskazanym przez Spółdzielni. 2. Nie wywizanie si przez Współuczestnika z obowizków okrelonych w punkcie 1 a stanowi podstaw do rozwizania umowy w trybie natychmiastowym oraz obcienia Współuczestnika powstał z tego tytułu szkod Wykonawca zobowizany jest: a) wymieni w mieszkaniu uczestnika okna o powierzchni m 2 na okna plastikowe w systemie REHAU BRILLANT wg specyfikacji: Okno... x... szt.... m 2... Okno... x... szt.... m 2... Drzwi balkonowe...x... szt.... m 2... b) ociepli filarki midzyokienne, nadproe i cian o powierzchni...m Szczegółowy zakres robót Wykonawcy okrela załcznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Na kierownika robót Wykonawca wyznacza Pana...

3 5 1. Termin rozpoczcia robót ustala si na dzie r., a ich zakoczenia na dzie r. 2. Współuczestnik zobowizany jest udostpni mieszkanie w terminie okrelonym w pkt Strona winna niedotrzymania terminów okrelonych w punkcie 1 zapłaci Spółdzielni kar w wysokoci 0,5% wartoci robót, za kady dzie zwłoki. 6 Po zakoczeniu prac objtych niniejsz umow, strony zobowizane s sporzdzi protokół odbioru podpisany przez Współuczestnika, Wykonawc oraz Komisj powołan przez Spółdzielni. Protokół odbioru powinien by sporzdzony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego oraz zawiera owiadczenie o przeprowadzeniu instruktau w zakresie eksploatacji okien, a w szczególnoci przestrzegania zasad wentylacji. 7 W przypadku nie usunicia usterek zgłoszonych w protokole odbioru w ustalonym terminie, Wykonawca zapłaci Spółdzielni kar umown w wysokoci 0,5% wartoci robót za kady dzie zwłoki Wykonawca ponosi pełn odpowiedzialno za jako wiadczonej usługi. 2. Wszelkie roszczenia wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy a dotyczce wykonania robót objtych t umow rozstrzygane bd midzy Współuczestnikiem a Wykonawc, przy czym spory bdzie rozstrzygał Sd właciwy rzeczowo dla miejsca zamieszkania Współuczestnika Wykonawca udziela 5 lat gwarancji dla wymienionych okien plastikowych, szyb i ich montau oraz 3 lata gwarancji na roboty zwizane z ociepleniem filarków midzyokiennych, nadproy oraz ciany podokiennej przynalenej do mieszkania. 2. W przypadku wystpienia w czasie trwania gwarancji usterek lub wad Współuczestnik winien zawiadomi Spółdzielni, która udzieli pomocy w wyegzekwowaniu ich usunicia od Wykonawcy, spisujc stosowne protokoły z ustale midzy stronami. 3. Nie usunicie usterek w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenie kar umownych na zasadach i w wysokoci okrelonej w 7.

4 10 1. Koszt robót ustala si na kwot... zł (słownie złotych.../100), z tego: a) koszt robót ociepleniowych:...zł b) koszt wymiany okien:...zł 2. Spółdzielnia pokrywa: 50 % faktycznego kosztu okrelonego w punkcie 1, tj. kwot...., pozostałe 50 % kosztu tj....zł pokrywa Współuczestnik Wykonawca ponosi pełn odpowiedzialno za szkody powstałe w mieniu Współuczestnika w trakcie wykonywania niniejszej umowy. 2. W przypadku spowodowania szkody Wykonawca zobowizany jest do jej usunicia na własny koszt do dnia odbioru kocowego robót Niniejsza umowa moe ulec rozwizaniu za zgod stron lub winy Współuczestnika w trybie 3 pkt W przypadku rozwizania umowy z winy Współuczestnika, kwota wpłacona przez Współuczestnika podlega zwrotowi bez oprocentowania, przy czym Spółdzielnia moe zatrzyma 30% wpłaconej kwoty na okres 60 dni z tytułu zabezpieczenia ewentualnych roszcze odszkodowawczych Zatrzymana kwota nie podlega waloryzacji ani oprocentowaniu. 13 W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14 Umow sporzdzono w 3-ch jednobrzmicych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla kadej ze stron. SPÓŁDZIELNIA WSPÓŁUCZESTNIK WYKONAWCA wyd. przez Prez. M. Katowice

5 Załcznik nr 1 do umowy nr PE/ / /5/2007 z dnia r. ZAKRES ROBÓT OBJTYCH UMOW 1. Skucie głuchych tynków na cianach podokiennych, nadproach filarkach midzyokiennych. 2. Zdemontowanie parapetów zewntrznych. 3. Demonta okien. 4. Naprawa spka lub przemurowania zmiadonych cian podokiennych. 5. Zamontowanie okien PCV zgodnie z technologi montau podan w Instrukcji montau okien PCV przekazan przez producenta okien. 6. Wykonanie ocieplenia ciany podokiennej, nadproy filarów midzyokiennych metoda lekk-mokr. 7. Osadzenie kratki wentylacyjnej pod oknem w kuchni, a w przypadku lepych kuchni w pokoju przylegajcym do kuchni. 8. Osadzenie parapetów zewntrznych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze białym lub brzowym. 9. Demonta i ponowny monta istniejcych parapetów wewntrznych w przypadku koniecznoci wynikajcych z demontau stolarki drewnianej. 10. Białkowanie tynków wewntrznych w przypadku koniecznoci. 11. Malowanie tynków zewntrznych zgodnie z kolorystyk elewacji budynku. Katowice, dnia r. SPÓŁDZIELNIA WSPÓŁUCZESTNIK WYKONAWCA wyd. przez Prez. M. Katowice

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do umowy przyrzeczenia

Załcznik nr 1 do umowy przyrzeczenia Załcznik nr 1 do umowy przyrzeczenia S t a n d a r d s e g m e n t u 1.Stan surowy : fundamenty elbetowe wylewane na mokro strop (nad parterem), podcigi i słupy elbetowe ciany nadziemia ( zewntrzne i konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW Kto moe si ubezpieczy 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jachtów (zwane dalej OWU ) maj zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga. EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo