UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin"

Transkrypt

1 UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: 1. Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez: Ann Nowak Elbiet Masoj zwan dalej Zamawiajcym, a - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin - Dyrektora Wydziału Owiaty 2. nazwa podmiotu :... zam. ( w przypadku osoby fizycznej ) forma prawna :... adres siedziby :... numery identyfikacyjne : NIP..., REGON... Rejestr Handlowy lub Nr ewidencji działalnoci gospodarczej... reprezentowanym przez: zwany dalej Wykonawc Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustaw z dnia r. Prawo Zamówie Publicznych ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz.177 z póniejszymi zmianami ) Zamawiajcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wymiana dwigu osobowego oraz wymiana okien i drzwi na korytarzach i na klatce schodowej w budynku Centrum Psychologiczno Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej 6/7 w Szczecinie. 2. Zakres przedmiotu umowy okrela dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana przez PROAT Sp. z o.o. Pl. Orła Białego 1, oraz Biuro Budowlane Askona, Szczecin ul. Tetmajera 5A.. 3. Zakres I etapu zawiera: 1) wymiana dwigu osobowego, 2) wymiana okien i drzwi na korytarzach i na klatce schodowej, 3) roboty elektryczne. 4. Wykonawca owiadcza, e zapoznał si z dokumentacj projektow i uznaje j za podstaw do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowizuje si do wykonania wszelkich innych prac towarzyszcych potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy. 1

2 2 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaj wynagrodzenie ryczałtowe : brutto w wysokoci :... / słownie:.../, zgodnie z ofert cenow Wykonawcy stanowic załcznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Numer rachunku i nazwa banku Wykonawcy dla dokonywania płatnoci wynikajcych z umowy : Kada zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajcego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwizane z realizacj przedmiotu umowy Strony dokonuj podziału przedmiotu umowy na etapy bdce jednoczenie przedmiotami odbiorów czciowych. Podział na etapy zawiera załcznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowicy równoczenie harmonogram realizacji i finansowania robót. 2. Odbiór czciowy oraz odbiór kocowy nastpi na podstawie protokołu odbioru czciowego oraz bezusterkowego protokołu odbioru kocowego, podpisanego przez strony bez zastrzee. 3. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowizany jest dołczy dokumenty wiadczce o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, owiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzajcy sposób zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zamówienia. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy nie dłuej ni 60 dni kalendarzowych 4 od dnia przekazania placu budowy. 2. Wykonawca udziela Zamawiajcemu rkojmi za wady fizyczne. 3. Niezalenie od uprawnie z tytułu rkojmi Wykonawca udziela Zamawiajcemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesicy, liczc od daty odbioru kocowego. Warunki gwarancji stanowi załcznik nr 3 do niniejszej umowy. 4. Okres rkojmi za wady fizyczne równy okresowi gwarancji rozpoczyna si z dniem podpisania protokołu kocowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i upływa w dniu wyganicia gwarancji Zamawiajcy zobowizuje si: 1) przekaza protokolarnie Wykonawcy plac budowy, 2) dokona odbioru wykonanych prac, 3) zapewni zapłat wynagrodzenia za wykonane roboty przez Pałac Młodziey - PCE. 2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postpowania z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okrelonego zadania. 3. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajcego bdzie: 1) brana budowlana - Czesław Franciszek Skwirzyski 2) brana elektryczna - Edmund Czarnowski 4. Inynierem Kontraktu ustanowionym przez Zamawiajcego bdzie: Czesław Franciszek Skwirzyski 2

3 6 1. Wykonawca zobowizuje si wykona przedmiot umowy okrelony w 1, w terminie, z naleyt starannoci oraz zgodnie z postanowieniami umowy. 2. W szczególnoci Wykonawca zobowizuje si : 1) przej front robót i przygotowa si do realizacji przedmiotu umowy, w tym: a) wyposay zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które s niezbdne dla lub podczas wykonywania robót, b) doprowadzi na swój koszt niezbdne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna, itp.) oraz pokry koszty ich poboru, c) dokona opłat zwizanych z wycink drzewa i na swój koszt usun drzewo. d) oznaczy teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które maj by prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostpnione przez Zamawiajcego jako miejsca pracy, które mog by wymienione jako stanowice cz placu budowy, e) zapewni pełn ochron i zabezpieczenie terenu budowy, 2) Przestrzega przepisów prawa budowlanego, bezpieczestwa i higieny pracy, bezpieczestwa przeciwpoarowego, itp. oraz umoliwi wstp na teren budowy pracownikom organów kontrolujcych, celem dokonywania kontroli i udziela im danych i informacji wymaganych przepisami, 3) Podj wszelkie kroki dla ochrony rodowiska na placu budowy i poza nim, w celu uniknicia szkód lub nadmiernej uciliwoci dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków, zwizanych z działaniem Wykonawcy. 4) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieco usuwa zbdne materiały, odpadki, mieci, urzdzenia prowizoryczne, itp., 5) Po zakoczeniu robót usun, na własny koszt, poza teren budowy wszelkie urzdzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawi cały teren budowy i robót nadajcy si do uytkowania, w stanie uporzdkowanym, 6) Na uzasadnione danie Zamawiajcego przerwa roboty na budowie, a jeeli zgłoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczy wykonane roboty przed ich zniszczeniem, 7) Realizowa roboty w kolejnoci i terminach wynikajcych z harmonogramu robót, 8) Zawiadamia Zamawiajcego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakociowych materiałów, 9) Przekaza Zamawiajcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnoci jego wykonania, 10) Usun niezwłocznie ujawnione usterki, 11) Wykona na swój koszt odkrywki elementów robót budzcych wtpliwoci w celu sprawdzenia jakoci ich wykonania, jeeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a take dokona prób niszczcych wykonanych robót (odkucia, wycinki, itp.), 12 ) Wykona próby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych. 13) Opracowa powykonawcz dokumentacj geodezyjn. 14) Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu powinny posiada obowizujce wiadectwa stwierdzajce przydatno wyrobu do stosowania w budownictwie, a w szczególnoci w budynkach uytecznoci publicznej. 15) Wykonawca w trakcie zamówienia, ma obowizek w pierwszej kolejnoci poddania odpadów budowlanych ( odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego ) odzyskowi, a jeeli z przyczyn technologicznych jest on niemoliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowizany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowizany jest 3

4 udokumentowa Zamawiajcemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kocowego realizowanego zamówienia. 3. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawc bdzie:... nr uprawnie budowlanych... z roku Wykonawca moe wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierajc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. 2. Zawarcie umowy z podwykonawc wymaga pisemnej zgody Zamawiajcego przed jej zawarciem. 3. Umowa z podwykonawc musi zawiera : 1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 2) kwot wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moe by wysza, ni warto tego zakresu robót wynikajca z oferty Wykonawcy, 3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 4) warunki płatnoci - zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastpi po ich odbiorze a termin płatnoci faktury wyniesie 14 dni od dnia przekazania faktury, 5) postanowienia dotyczce wysokoci kar umownych jak w 15 niniejszej Umowy. 4. Zamawiajcy nie wyraa zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawc. 5. Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia, z dniem podpisania niniejszej umowy, gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej) na warto podzleconych robót powikszon o 20%, tj. na warto... wanej do dnia..., której beneficjentem jest Zamawiajcy, tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszcze podwykonawców wobec Wykonawcy, na wypadek nieterminowego regulowania zobowiza przez Wykonawc. 6. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagaj formy pisemnej i zgody Zamawiajcego. 7. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców nastpujcy zakres robót: ( poda nazw podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich warto) Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi. 8. Wykonawca zobowizany jest na danie Zamawiajcego udzieli mu wszelkich informacji dotyczcych podwykonawców. 9. Podzlecanie robót przez Wykonawc podwykonawcom nie wymienionym w ust. 7 w trakcie realizacji przedmiotu umowy moe nastpi za zgod Zamawiajcego i o ile nie zmieni to warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajcego pełn odpowiedzialno za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 4

5 8 1. Wykonawca zobowizany jest zawrze na własny koszt umow ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (zwan dalej polis) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wysokoci ceny realizowanego kontraktu, przy czym ubezpieczonymi bd Zamawiajcy, Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy. Przedmiotowa polisa powinna obejmowa take szkody: 1) w mieniu otaczajcym plac budowy, powstałe bezporednio wskutek prowadzenia robót budowlanych, 2) powstałe w składowanych materiałach budowlanych, 3) spowodowane błdami projektowymi. 2. Polisa winna zawiera w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej wraz z odpowiedzialnoci za Podwykonawców, obejmujc ochron szkody na mieniu lub osobie wyrzdzone przez Wykonawc oraz Podwykonawców i powstałe w zwizku z realizacj prac okrelonych w kontrakcie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej ni ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. W przypadku posiadania przez Wykonawc polisy ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej z tytułu prowadzonej działalnoci budowlanej, obejmujcej nie mniejszy, ni wskazany w ust. 2 zakres ubezpieczenia, Wykonawca przedstawia kopi przedmiotowej polisy wraz z pełn treci warunków ubezpieczenia oraz dowodem opłaty składki przy jednoczesnym złoeniu przez Wykonawc owiadczenie, w którym zobowizuje si do przedłuenia wanoci przedstawionej polisy na czas realizacji kontraktu. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu polis ubezpieczeniow wraz z dowodem opłaty nalenych składek nie póniej ni w dniu przyjcia placu budowy od Zamawiajcego. 5. Jeeli Wykonawca nie zrealizuje obowizku wynikajcego z ust. 4 Zamawiajcemu przysługiwa bdzie prawo odstpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajcy uprawniony bdzie do naliczenia kary umownej zgodnie z 15 ust. 1 pkt Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleytego wykonania umowy w kwocie :..., / słownie :.../ tj.10 % ceny całkowitej podanej w ofercie cenowej. 2. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszcze z tytułu niewykonania lub nienaleytego wykonania przedmiotu umowy. 3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie Zabezpieczenie wnoszone w pienidzu naley wnie na rachunek bankowy Zamawiajcego- Urzd Miejski Szczecin Bank PEKAO S.A. II o/ Szczecin nr Wykonawca dostarczy kserokopi dokumentu wpłaty % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych musi obejmowa okres realizacji umowy + 30 dni, 30 % zabezpieczenia musi obejmowa okres rkojmi + 15 dni. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treci tych gwarancji musi w szczególnoci jednoznacznie wynika: 1) zobowizanie gwaranta ( banku, zakładu ubezpiecze ) do zapłaty do wysokoci okrelonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze danie zamawiajcego zawierajce owiadczenie, e zaistniały okolicznoci zwizane z niewykonaniem lub nienaleytym wykonaniem umowy. 2) termin obowizywania gwarancji 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji 8. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajcego w gotówce nastpi w niej podanych wysokociach i terminach: 5

6 1) 70 % wartoci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiajcego za naleycie wykonane. 2) 30 % wartoci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wyganicia rkojmi Wynagrodzenie moe ulec zmniejszeniu, jeli w toku wykonania robót strony uzgodniły: 1) zmian sposobu przeprowadzenia robót lub uycie innych materiałów powodujcych obnienie wartoci robót, 2) ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie robót zamiennych o niszej wartoci ni przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowej. 2. Podstaw zmniejszenia wynagrodzenia z powodów wymienionych w pkt.1) lub pkt.2) jest protokół koniecznoci zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Wykonawc. 11 Zamawiajcy dopuszcza moliwo wprowadzenia robót zamiennych, których warto nie zwiksza wynagrodzenia umownego, okrelonego w 2 ust 1. Podstaw wprowadzenia robót zamiennych jest protokół koniecznoci robót zamiennych zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Wykonawc Zapłata bdzie realizowana na podstawie faktur czciowych i protokołu odbioru robót czciowych podpisanego przez inspektora nadzoru oraz faktury kocowej i bezusterkowego protokołu odbioru kocowego wykonania robót podpisanego przez inspektora nadzoru. Faktury czciowe bd wystawiane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym, który stanowi załcznik nr 2 do niniejszej umowy. Kwota wynikajca z faktury kocowej nie moe by mniejsza ni 30 % wartoci przedmiotu umowy. Faktury czciowe i faktura kocowa powinny zawiera potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodnoci z załczonymi do nich odpowiednio protokołami odbioru czciowymi i kocowym. 2. Zamawiajcy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatnoci biecych faktur w całoci lub w czci, w przypadku nie wywizania si Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiza wynikajcych z umowy. W takim przypadku nie przysługuj Wykonawcy odsetki z tytułu opónienia w zapłacie. 3. Płatnikiem faktur jest : Pałac Młodziey PCE. 4. Terminy płatnoci nalenoci: rozliczenie czciowe i kocowe - 16 dni od daty odbioru faktury przez Pałac Młodziey PCE. wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót lub protokołem stwierdzajcym usunicie usterek ujawnionych podczas odbioru robót 5. Za dzie zapłaty uwaa si dzie obcienia rachunku bankowego Pałacu Młodziey PCE. 6. Zamawiajcy owiadcza, e: 1) upowania Wykonawc do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiajcego. 2) Płatnik posiada numer identyfikacji podatkowej NIP Zakazuje si zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba e konieczno wprowadzenia 6

7 takich zmian wynika z okolicznoci, których nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy lub zmiany te s korzystne dla Zamawiajcego. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewana. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiajcy moe odstpi od umowy w terminie 30 dni od powzicia wiadomoci o tych okolicznociach. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca moe da wyłcznie wynagrodzenia nalenego z tytułu wykonania czci umowy Strony ustanawiaj odpowiedzialno za nie wykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania, na niej opisanych zasadach. 2. Wykonawca płaci Zamawiajcemu kar umown: 1) za zwłok w oddaniu okrelonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokoci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto liczone za kady dzie zwłoki, 2) za zwłok w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bd rkojmi za wady w wysokoci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za kady dzie zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunicie wad, 3) za odstpienie od umowy z przyczyn niezalenych od Zamawiajcego albo za odstpienie od umowy przez Zamawiajcego z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy w wysokoci 10% wynagrodzenia umownego brutto. 3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajcego przekroczy zastrzeone kary umowne, Zamawiajcemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniajcego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 4. Roszczenie o zapłat kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za kady rozpoczty dzie zwłoki, staje si wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczty dzie zwłoki - w tym dniu, 2) za kady nastpny rozpoczty dzie zwłoki - odpowiednio w kadym z tych dni. 5. W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie trwania okresu rkojmi Zamawiajcy wzywa dwukrotnie Wykonawc do ich usunicia. W przypadku nie usunicia usterek Zamawiajcy zwalnia zabezpieczenie naleytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów zwizanych z usuwaniem usterek. Jeeli koszt usunicia usterek przekroczy warto zabezpieczenia, Zamawiajcy pokrywa całkowite koszty usunicia usterek, a nastpnie przysługuje mu prawo dochodzenia rónicy pomidzy wartoci zwolnionego zabezpieczenia, a faktycznym kosztem usuwania usterek na drodze sdowej. Wykonawca owiadcza, e w przypadku gdy nie usunie usterek pomimo dwukrotnego wezwania do ich usunicia, zrzeka si prawa kwestionowania kosztów usunicia usterek poniesionych przez Zamawiajcego. 15 W sprawach nie uregulowanych w treci umowy, maj zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 16 Umow sporzdzono w trzech jednobrzmicych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, 7

8 jeden dla Płatnika Pałacu Młodziey - PCE, jeden dla Zamawiajcego Gminy Miasto Szczecin. ZAMAWIAJCY : WYKONAWCA : Załcznik Nr 3 do umowy Warunki gwarancji 8

9 Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajce na: Rozbudowie Orodka Morskiego Pałacu Młodziey przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie etap I i zobowizuje si do usunicia wad fizycznych, jeeli wady te ujawni si w cigu terminu okrelonego gwarancj. 1. Termin udzielonej gwarancji wynosi... miesicy od dnia podpisania protokołu odbioru robót. 2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno z tytułu wad tkwicych w uytych materiałach i urzdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w zwizku z wystpieniem wady. 3. Zamawiajcego reprezentuje Dyrektor Pałacu Młodziey PCE. 4. Zamawiajcy zobowizuje si uytkowa wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem. 5. Zamawiajcy moe wykonywa uprawnienia z tytułu rkojmi za wady fizyczne, niezalenie od uprawnie wynikajcych z gwarancji. 6. W przypadku wystpienia wad Wykonawca zobowizany jest do ich usunicia w terminie 14 dni, liczc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny. 7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagroenie dla ycia lub zdrowia ludzi, lub szkod o bardzo duych rozmiarach Wykonawca zobowizany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunicia zagroe lub niedopuszczenia do powikszenia si szkody. 8. Powiadomienie o wystpieniu wady Zamawiajcy zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a nastpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystpienie wady. 9. W przypadku nie usunicia wad we wskazanym terminie Zamawiajcy moe usun wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 10. Zamawiajcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniajcego do wysokoci rzeczywicie poniesionej szkody. 11. W wypadku gdy usunicie wady bdzie trwało dłuej ni 14 dni lub ze wzgldów technologicznych prace powinny by wykonane w innym terminie, naley termin ten uzgodni z Zamawiajcym. 12. Termin gwarancji ulega przedłueniu o czas usunicia wady, jeeli powiadomienie o wystpieniu wady nastpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. WYKONAWCA: 9

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Znak sprawy: BZP/117/09 Załcznik nr 5 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Nr C.R.U..../ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomidzy: Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 7B do SIWZ UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

Załcznik Nr 7B do SIWZ UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik Nr 7B do SIWZ UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: 1. Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez: Elbiet Masoj Lidi Roga zwan dalej Zamawiajcym, a - Zastpc

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2). prowadzącym działalność pod nazwą

2). prowadzącym działalność pod nazwą Załącznik nr 2/2016 UMOWA NR.. zawarta w dniu..r w Szczecinie pomiędzy: 1) Gminą Miasto Szczecin Zespół Szkół nr 5 reprezentowaną przez: Mirosława Żylika - Dyrektora Zespołu nr 5 w Szczecinie ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: - Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin - Dyrektora Wydział Oświaty zwanego dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 4 do siwz UMOWA NR. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej reprezentowaną przez: Ryszarda Budzisza

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W SZCZECINIE , UL.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W SZCZECINIE , UL. Nr sprawy SP14/AT/341-1/10 Załącznik Nr 7 do siwz zawarta w dniu w Szczecinie pomiędzy: 1.Gmina Miasto Szczecin U M O W A NR Szkoła Podstawowa Nr 14 w Szczecinie ul. Strzałowska 27 a, nip 851-20-03-342

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR r 1. Gminą Miasto Szczecin Zamawiającym, , Wykonawcą.

WZÓR UMOWA NR r 1. Gminą Miasto Szczecin Zamawiającym,  , Wykonawcą. WZÓR UMOWA NR zawarta w dniu...2017 r. w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Iwonę Sobczyńską Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła w Szczecinie działającą na

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Tomasza Jarmolińskiego - Zastępcę

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/P/2009. zwanym dalej Zamawiajcym, a... z siedzib..., wpisan/ym..., pod numerem... Reprezentowan/ym przez

UMOWA NR 2/P/2009. zwanym dalej Zamawiajcym, a... z siedzib..., wpisan/ym..., pod numerem... Reprezentowan/ym przez UMOWA NR 2/P/2009 zawarta w dniu 2009 r. w Szczecinie pomidzy: Teatrem Lalek Pleciuga z siedzib w Szczecinie, kod: 70-403, ul. Kaszubska 9, wpisanym do rejestru instytucji kultury w Urzdzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: - Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin - Dyrektora Wydziału Oświaty

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: - Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin - Dyrektora Wydziału Oświaty UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Annę Nowak ElŜbietę Masojć zwaną dalej Zamawiającym, a - Zastępcę Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: -.. -.. zwanego dalej Zamawiającym, a 2. nazwa podmiotu :. forma prawna : adres siedziby

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: - Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin - Dyrektora Wydziału Oświaty

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: - Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin - Dyrektora Wydziału Oświaty UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: ElŜbietę Masojć Lidię Rogaś zwaną dalej Zamawiającym, a - Zastępcę Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu...w Szczecinie pomiędzy: UMOWA NR.... zawarta w dniu...w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin - Gimnazjum nr 20 reprezentowaną przez: Krzysztofa Korońskiego zwaną dalej Zamawiającym, a - p.o. Dyrektora Gimnazjum nr 20

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zał. Nr 4 do SIWZ 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez:... - Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RAP/../2008 zał. nr 5.

UMOWA NR RAP/../2008 zał. nr 5. UMOWA NR RAP/../2008 zał. nr 5. Zawarta w dniu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej,,zamawiajcym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RAP/./

UMOWA nr RAP/./ UMOWA nr RAP/./2008 zawarta w dniu:. 2008 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..r. w...pomiędzy:., reprezentowanym przez:

UMOWA. zawarta w dniu..r. w...pomiędzy:., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do ZO UMOWA zawarta w dniu..r. w....pomiędzy: Cellco Communications Sp. z o.o., ul.zamiejska 12, 70-832 Szczecin, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a., reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 do SIWZ UMOWA

Załcznik nr 2 do SIWZ UMOWA Załcznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... 2011r. pomidzy Gmin Bukowno Urzd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, reprezentowan przez: Mirosława Gajdziszewskiego Burmistrza Miasta Bukowno

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.. Załącznik nr 7 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.. Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy: Powiatem Gryfickim z siedzibą w Gryficach, 72-300, Plac Zwycięstwa 37, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 4 do SIWZ. Umowa

Załcznik nr 4 do SIWZ. Umowa Umowa Załcznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu...w... pomidzy:...z siedzib w... reprezentowanym przez: 1.... 2.... Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu zwanym dalej Zamawiajcym a..., z siedzib w... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 3 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 64-915 Jastrowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez...

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez... Załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 10-01-2010 r. w sprawie nr ZS: D - 2210-1 / 1242 / 10 UMOWA nr... zawarta w dniu...... 2009 r., pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 w Sanoku, z siedzibą w Sanoku przy ul. Stróżowskiej

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2015 roku w Pabianicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12, NIP:731-10-03-493, REGON: 000645292,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA NR :. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym, Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR : pomiędzy:. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym, a. REGON.., NIP.., reprezentowanym przez: 1..., zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)...... działając w imieniu i na rzecz :...... (pełna nazwa wykonawcy)...... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP......

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

GMINA CZERNIEJEWO UMOWA --/2013

GMINA CZERNIEJEWO UMOWA --/2013 UMOWA --/2013 Załcznik nr 5 do SIWZ IZP 271.17.2013.SP Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu --.--.2013 r. pomidzy Gmin Czerniejewo majc sw siedzib w Czerniejewie, kod pocztowy 62-250, ul. Poznaska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

adres internetowy: numery identyfikacyjne : NIP NR KRS lub Nr ewidencji działalności gospodarczej reprezentowaną przez: zwanych dalej Wykonawcą

adres internetowy: numery identyfikacyjne : NIP NR KRS lub Nr ewidencji działalności gospodarczej reprezentowaną przez: zwanych dalej Wykonawcą Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Dyrektora... działającego na podstawie Upoważnienia nr.. zwanego dalej Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:...

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:... Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr WZÓR UMOWY NR... Zawarta w dniu.... roku w Szczecinie Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez: zwanego dalej Zamawiającym a... zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo