OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala si ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodziey(kolonie,obozy)zawartych w katalogu ZIMOWISKA 2012 zorganizowanych przez Organizatora Turystyki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpie 1997r. o usługach turystycznych / tekst jednolity:dz.u. z 2001r. Nr 55, poz.578,z pózn..zm./. 2.Organizatorem Turystyki zwanym dalej Organizatorem jest Biuro Usług Turystycznych BUT sp z.o.o., sp. k. posiadajce Zawiadczenie o Wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Poredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr Ogólne warunki uczestnictwa okrelaj prawa i obowizki uczestników imprez turystycznych zwanych w dalszej treci Klientami oraz Organizatorem. 2.ZAWARCIE UMOWY 1.Zawarcie umowy z Klientem nastpuje w formie pisemnej po zapoznaniu si przez niego z ofert Organizatora,warunkami umowy i uczestnictwa oraz podaniu pełnych danych teleadresowych i wpłaceniu zaliczki w wysokoci nie mniej ni 40% ceny imprezy turystycznej w terminie okrelonym w umowie. W przypadku skorzystania przez Klienta z internetowego formularza zamówienia udziału w imprezie turystycznej zawarcie umowy nastpuje take w chwili wpłacenia zaliczki. Wpłata zaliczki wywołuje wszystkie skutki prawne jakie przewidziane s dla zawarcia umowy. 2.Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga wyraenia pisemnej zgody jej opiekunów prawnych na karcie kwalifikacyjnej Organizatora oraz wypełnienia kart kwalifikacyjnej Organizatora i dostarczenie jej na miejsce zbiórki. Brak takich dokumentów lub ich nie terminowe zgłoszenie jest równoznaczne z odstpieniem od umowy z przyczyn lecych po stronie Klienta. 3.Uregulowanie pełnej nalenoci za udział w imprezie powinno nastpi w uzgodnionym terminie. Nie wywizanie si przez Klienta z powyszych uzgodnie bdzie równoznaczne z odstpieniem od umowy na warunkach okrelonych w WARUNKI PŁATNOCI 1.Ceny usług i wiadcze dla klientów s cenami umownymi i obejmuj podatek od towarów i usług. 2.Miejscem spełnienia wiadczenia pieninego przez Klienta wynikajcego z zawartej umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub kasa Organizatora. 3.Cała naleno za imprez turystyczn winna zosta wpłacona przez Klienta w terminie 30 dni przed dniem rozpoczcia imprezy turystycznej, chyba, e strony w umowie zastrzegaj inny termin płatnoci. 4.PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA PRZYSŁUGUJCYCH MU UPRAWNIE NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ. 1.Klient moe bez zgody Organizatora przenie na osob spełniajc warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujce mu prawa z tytułu umowy o wiadczenie usług turystycznych, jeeli jednoczenie osoba ta przejmie wszystkie wynikajce z tej umowy obowizki.

2 2.Przeniesienie praw i przejecie obowizków,o których mowa w pkt.1 jest skuteczne wobec Organizatora, jeeli Klient zawiadomi go o tym, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczcia imprezy turystycznej okrelonym w umowie i zostanie złoone owiadczenie w przedmiocie uiszczenia kosztów poniesionych przez Organizatora w zwizku z przeniesieniem praw i obowizków z Klienta na inn osob, a owiadczenie to złoone zostanie przez Klienta lub osob wstpujc w prawa i obowizki Klienta. 5.ZMIANA WIADCZE, WIADCZENIA ZASTPCZE. 1.W przypadku wystpienia nieprzewidzianych okolicznoci, niezalenych od Organizatora, przed rozpoczciem imprezy turystycznej, w wyniku, których Organizator jest zmuszony zmieni istotne warunki umowy z Klientem-Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na pimie lub w inny skuteczny sposób. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformowa Organizatora czy przyjmuje proponowan zmian umowy czy odstpuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wiadcze i bez obowizku zapłaty kary umownej czy te innych kosztów i opłat. 2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy turystycznej lub informacji zawartych w katalogu przed rozpoczciem imprezy turystycznej lub w uzasadnionych przypadkach take w trakcie trwania imprezy turystycznej, jednake zmiany te nie mog powodowa zmian istotnych postanowie umowy, o których mowa w pkt.1,a standard i zakres wiadcze zostanie zachowany. 3.Organizator zastrzega sobie moliwo odwołania imprezy wzgldnie wiadcze jeli ich realizacja jest niebezpieczna dla ycia i zdrowia uczestników z niezalenych od Organizatora powodów i okolicznoci (siła wysza) 4.Organizator zastrzega sobie moliwo odwołania imprezy jeli liczba uczestników nie osignie zakładanego minimum połowy uczestników. Odwołanie imprezy z powodu zbyt małej liczby uczestników nie moe nastpi w terminie krótszym ni 7 dni od planowanej daty jej rozpoczcia. 5.Organizator, jeeli w czasie trwania imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowicych istotn cz programu tej imprezy turystycznej, jest obowizany, bez obcienia Klienta dodatkowymi kosztami,wykona w ramach tej imprezy turystycznej odpowiednie wiadczenie zastpcze. Jeeli jako wiadczenia zastpczego jest nisza od jakoci usługi okrelonej w programie imprezy turystycznej, Klient moe da odpowiedniego obnienia ceny imprezy turystycznej. 6.W razie niemonoci wykonywania wiadczenia zastpczego, o którym mowa w pkt.5, Klient moe da naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba, e niemono wykonania wiadczenia zastpczego jest spowodowane wyłcznie: a. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nie uczestniczcych w wykonywaniu wiadcze zastpczego, jeeli tych działa nie mona było przewiedzie ani unikn, albo b. sił wysz. 6.ZMIANA CEN. 1.Cena ustalona w umowie moe ulec zmianie pod warunkiem, e Organizator udokumentuje wpływ na podwyszenie ceny jednej z nastpujcych okolicznoci: a. wzrostu kosztów transportu,

3 b. wzrostu opłat urzdowych, podatków lub opłat nalenych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, c. wzrostu kursu walut 2. Na Kliencie spoczywa obowizek poinformowania Organizatora na pimie o zaakceptowaniu bd nie wyraeniu zgody na nowe warunki umowy. 7. PRAWA KLIENTA 1.Klient ma prawo do wiadcze okrelonych w umowie i ofercie /katalogu/ stanowicej integraln cz mowy. 2.Klient w trakcie trwania imprezy turystycznej uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora, a na Organizatorze spoczywa ten obowizek. 8.OBOWIZKI KLIENTA 1.Klient imprezy turystycznej zobowizany jest do posiadania dokumentów podrónych / paszportu lub dowodu osobistego,wizy i innych wymaganych, o których obowizku posiadania Klient został poinformowany / oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych oraz innych norm prawa obowizujcych w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Pastwa Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, Serbia, Czarnogóra, Macedonia i Chorwacja nie wymagaj wiz od obywateli Polski. Obcokrajowcy biorcy udział w imprezach zobowizani s do posiadania wanej wizy do kraju docelowego i krajów tranzytowych. 2.Klient kolonii / obozu młodzieowego podporzdkuje si regulaminowi kolonii lub obozu oraz zaleceniom i wskazówkom wychowawców, kierownika kolonii, pilota wzgldnie osób realizujcych usługi lub wiadczenia. W szczególnoci zabronione jest posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i zaywanie narkotyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne oddalanie si od grupy. 3.W przypadku powanego naruszenia reguł kolonii / obozu Organizator moe rozwiza z Klientem umow w trybie natychmiastowym i skreli go z listy obozu. Wszelkie koszty zwizane z dalszym pobytem i powrotem obciaj Klienta. Opiekunowie prawni Klienta niepełnoletniego zobowizani s odebra go w przecigu 48godz. na własny koszt. W przypadku nieodebrania skrelonego z listy Klienta Biuro zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiek właciwych władz (konsultant, policja). 4.Klienci kolonii / obozu zobowizani s do dbania o czysto w zajmowanych przez siebie pokojach. Organizator zapewnia sprztanie tylko w pomieszczeniach sanitarnych. 5.Klient lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialno za wszelkie wyrzdzone szkody i zobowizuje si do pokrycia kosztów ich usunicia. 6.Na imprezach autokarowych Klientów obowizuje limit bagau: 1szt baga główny (plecak bez zewn. stelaa, torba, walizka) o wadze nie przekraczajcej 20 kg i sumie wymiarów nie wikszych ni 180cm, jeden komplet nart lub snowboard w pokrowcu oraz baga podrczny. 9.UBEZPIECZENIA 1.Organizator posiada gwarancje ubezpieczeniow nr M na kwot ,66 PLN wystawion przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpiecze SA z siedzib przy ul. Przyokopowa Warszawa. Upowanienie do dysponowania rodkami z gwarancji

4 posiada Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagielloska 26, Warszawa. 2.Jeeli w umowie nie zaznaczono inaczej Uczestnicy imprez krajowych ubezpieczeni s w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpiecze SA od nastpstw nieszczliwych wypadków (NNW- do 7000 PLN), za uczestnicy imprez zagranicznych take od kosztów leczenia (KL- do Euro) i bagau (800 PLN). 3. Klient deklaruje za siebie i innych uczestników imprezy w imieniu, których dokonuje płatnoci za imprez turystyczn, e otrzymał i zapoznał si z treci nastpujcych OWU:Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna Travel, zatwierdzone uchwał Zarzdu SIGNAL IDUNA Polska Nr 44/Z/2008 z dnia roku, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nastpstw Nieszczliwych Wypadków na terenie RP zatwierdzone uchwał Zarzdu Signal Iduna Polska T.U. S.A. nr 42/Z/2007 z dnia Pełne Warunki Ubezpieczenia dostpne s na stronie oraz na stronach 4. Od kosztów rezygnacji z imprezy okrelonych w 12 Klient winien ubezpieczy si indywidualnie, pod rygorem poniesienia pełnej opłaty za imprez, z zastrzeeniem warunków w REKLAMACJE 1.W przypadku niewykonania bd nienaleytego wykonania umowy o wiadczenie usług turystycznych przez Organizatora Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. 2.Jeeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawc usługi oraz Organizatora lub jego Przedstawiciela w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. 3.Reklamacje w formie pisemnej klient winien złoy najpierw u przedstawiciela Organizatora na miejscu a nastpnie z chwil braku jej pozytywnego załatwienia równie w formie pisemnej skierowa do organizatora w cigu 30 dni od dnia zakoczenia imprezy turystycznej pod rygorem utraty prawa do rozpatrzenia reklamacji. 4.Organizator jest zobowizany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia dorczenia reklamacji. 11 ODPOWIEDZIALNO ORGANIZATORA 1.Organizator odpowiada za niewykonane lub nienaleyte wykonanie umowy o wiadczenie usług turystycznych, chyba e niewykonanie lub nienaleyte wykonanie jest spowodowane wyłcznie: a. działaniem lub zaniechaniem Klienta, b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczcych w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeeli tych działa lub zaniecha nie mona było przewidzie ani unikn albo, c. sił wysz 2. Organizator ponosi odpowiedzialno za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jednake w wysokoci nie wyej ni dwukrotno ceny imprezy turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialnoci Organizatora nie dotyczy szkód na osobie. 3. Organizator nie odpowiada za baga skradziony, zgubiony lub zniszczony z winy klienta. 4. Na koloniach i obozach ze wzgldu na specyfik imprezy rzeczy cenne i wartociowe (w szczególnoci aparaty telefoniczne i fotograficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) oraz pienidze naley przekaza do depozytu opiekunom.

5 5. Opiek nad grup na koloni/obozie sprawuje kierownik pedagogiczny i wychowawcy zatwierdzeni we właciwym kuratorium.organizator nie zapewnia opieki pilota na wyej wymienione imprezy, chyba e w umowie lub programie imprezy zaznaczono inaczej. 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokaru i rozkładu lotu. W czasie przejazdu (w szczególnoci na odcinkach krajowych) moe nastpi przesiadka do autokaru docelowego. Przejazdy antenowe czyli dojazdy z miejscowoci nie lecych na trasie przejazdu autokaru docelowego równie wi si z koniecznoci przesiadek na trasie i mog odbywa si transportem zastpczym np. mikrobusami, PKP lub samochodami osobowymi. Na przystankach mog wystpi opónienia z przyczyn niezalenych od Organizatora. 12 REZYGNACJA Z IMPREZY/ODSTPIENIE OD UMOWY 1. Rezygnacja (odstpienie od umowy) lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Klienta, z wyłczeniem sytuacji, o których mowa w 4 i 5, wymaga pisemnego owiadczenia. 2.W sytuacjach, o których mowa w pkt. 1, Organizator, z uwagi na poniesione koszty, zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odstpnego przewidzianego w art. 396 kodeksu cywilnego. Wysoko odstpnego okrelona zostanie kadorazowo dla indywidualnego przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w imprezie turystycznej, w wysokoci poniesionych faktycznych kosztów przez Organizatora, chyba e Klient wskae osob wstpujc w jego prawa i obowizki. 3. Organizator, w sytuacji rezygnacji z udziału w imprezie o których mowa w pkt. 1 podaje informacyjnie, e w praktyce rednia wysoko poniesionych z tego tytułu kosztów o których mowa w pkt. 2 kształtuje si nastpujco: a. 40 zł/osob jeeli złoenie rezygnacji nastpiło do 30 dni przed dat rozpoczcia imprezy b. 40% ceny imprezy jeeli złoenie rezygnacji nastpiło pomidzy 29 a 14 dniem przed dat rozpoczcia imprezy c. 40% - 70% ceny imprezy jeeli złoenie rezygnacji nastpiło pomidzy 13 a 7 dniem przed dat rozpoczcia imprezy d. 70%- 90% ceny imprezy jeeli rezygnacja nastpiła do 6 dnia przed dniem rozpoczcia imprezy. 4. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od klienta odszkodowania z tytułu utraconych zysków. 13 POSTANOWIENIA KOCOWE 1. W zakresie nieuregulowanym w umowie i ogólnych warunkach uczestnictwa maj zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczce ochrony konsumenta. 2. Właciwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów bdzie sd powszechny według właciwoci okrelonej w Kodeksie Postpowania Cywilnego. 3. Nabywca wyraa zgod na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb Biura zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych oraz upowania Biuro do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Nabywca ma prawo wgldu i korekty danych dotyczcych jego osoby. Warszawa,

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW Kto moe si ubezpieczy 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jachtów (zwane dalej OWU ) maj zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) maj zastosowanie w stosunkach pomidzy spedytorem, a jego zleceniodawc. 2 1. Spedytorem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia?

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Przede wszystkim moesz bez zobowiza wyliczy orientacyjn wysoko składki ubezpieczeniowej Twojego samochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:..

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:.. UMOWA ZGŁOSZENIE zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Tomaszem Tułakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OM Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, NIP 959-136-90-25,

Bardziej szczegółowo