SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa"

Transkrypt

1 Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK

2 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym Regulaminie okrelenia naley rozumie: Bank Bank Spółdzielczy w Pucku Placówka Banku wybrany przez klienta oddział, filia, w której nastpuje podpisanie umowy o prowadzenie rachunku przez Internet Konto imienny rachunek złotowy, składajcy si z rachunku biecego lub rachunku ROR,z dostpem za porednictwem systemu internetowego. Rachunek imienny rachunek w złotych prowadzony w Banku System internetowy System Bankowoci Internetowej zapewniajcy dostp do rachunku za porednictwem przegldarki Internetowej. Lista haseł jest to lista haseł, generowana jednorazowo, słuy do akceptowania dyspozycji posiadacza rachunku. Uytkownik otrzymuje jednorazowo, jedn list za uytkowanie, której nie jest pobierana opłata. Regulamin - Regulamin wiadczenia usługi Bank Internetowy w Banku Spółdzielczym w Pucku Data realizacji/wykonania wskazana przez Klienta data, w której złoona przez niego dyspozycja ma by wykonana, Limit dostpny saldo biece konta powikszone o nie wykorzystany kredyt w rachunku biecym, Dni robocze wszystkie dni od poniedziałku do pitku z wyłczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, Klient posiadacz Konta w Banku, Prawo bankowe ustawa z dnia r Prawo bankowe (z pó.zm.), rodki dostpu : Login - nazwa Klienta bdca jego identyfikatorem niezbdna do uzyskania dostpu do systemu Bank Internetowy, Hasło otrzymany z Banku poufny osobisty zespół znaków literowych lub alfanumerycznych niezbdny do uzyskania dostpu do systemu Bank Internetowy, lista haseł jednorazowych otrzymana przez Klienta na jego zamówienie lista poufnych indywidualnych haseł za pomoc których Klient dokonuje autoryzacji transakcji i definiuje odbiorców 2 Niniejszy regulamin okrela warunki na jakich Bank oferuje usług dostpu do konta za porednictwem Systemu Internetowego. 2

3 3 1. Z Systemu Internetowego moe korzysta posiadacz i/lub współposiadacz rachunku. 2. W ramach Systemu Internetowego Klient ma moliwo: uzyskiwania nastpujcych informacji o rachunku: - aktualne informacje o saldzie i obrotach na rachunku, - informacje o wysokoci wolnych rodków, - lista operacji wykonanych przez uytkownika, - historia sald rachunku za wybrany okres, - informacje o lokatach własnych,kredytach. wykonywania operacji: - polecenie przelewu, dostpu do dodatkowych usług: - zmiana hasła, - korzystanie z serwisów informacyjnych www: informacje o produktach, dostp do regulaminów, kursów walut, tabel oprocentowania. II. Udostpnienie Systemu Internetowego. 1. Udostpnienie Systemu jest moliwe po wypełnieniu wniosku w placówce Banku lub znajdujcego si na stronie Internetowej Banku (w chwili udostpnienia przez Bank) oraz po podpisaniu w wybranej placówce Banku Umowy korzystania z Banku Internetowego. 2. Warunkiem podpisania umowy na korzystanie z Systemu Internetowego jest posiadanie przez wnioskodawc rachunku w Banku. 3. Klient, który nie posiada w Banku rachunku, składajc wniosek o udostpnienie Systemu zobowizany jest do podania wszystkich danych koniecznych do jego otwarcia. Rachunek zostanie załoony zgodnie z aktualnymi procedurami i obowizujcymi w tym zakresie regulaminami. 1. Osoba wystpujca o udostpnienie Systemu Internetowego, podczas podpisywania umowy obowizana jest okaza pracownikowi placówki Banku dokument tosamoci. Dokumentami potwierdzajcymi tosamo s: Dowód osobisty Paszport (dotyczy zarówno rezydenta, jak i nierezydenta) 2. Bank moe zwróci si do osoby wystpujcej o udostpnienie Systemu Internetowego o udzielenie dodatkowych informacji lub przedłoenie dodatkowych dokumentów Udostpnienie Systemu Internetowego nastpuje w cigu 3 dni od dnia podpisania umowy. 2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Umowy bez podania przyczyny

4 III. Składanie i realizacja zlece 1. Utworzenie zlecenia przelewu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza umieszczonego na stronie Internetowej Banku oraz potwierdzeniu wprowadzenia danych poprzez autoryzacj za pomoc rodków dostpu. Wszystkie dyspozycje i owiadczenia uytkownika składane w formie elektronicznej musz by autoryzowane za pomoc rodków dostpu. Nieprawidłowa autoryzacja powoduje odrzucenie zlecenia. 2. Autentyczno zlecenia przelewu autoryzowana rodkami dostpu nie moe by kwestionowana. 3. Za wszystkie skutki wynikłe z niewłaciwego wypełnienia dyspozycji przelewu, a w szczególnoci z podania błdnego numeru lub nazwy rachunku, bd niewłaciwej nazwy siedziby placówki Banku prowadzcej rachunek, całkowit odpowiedzialno ponosi Klient. 4. Po wysłaniu zlecenia do Banku nie moe by ono odwołane. 5. Zlecenie przelewu jest realizowane w granicach salda / limitu dostpnego na rachunku Bank ponosi odpowiedzialno za realizacj dyspozycji Klienta we wskazanej przez niego dacie realizacji, z uwzgldnieniem zasad okrelonych w Regulaminie. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za opónienia lub nieprawidłowoci, które zaistniały z przyczyn niezalenych od Banku. 3. W przypadku złoenia zlecenia przelewu rodków z dat przyszł, Klient zobowizany jest do zapewnienia odpowiednich rodków w dniu wyznaczonym na realizacj dyspozycji. Bank nie odpowiada za niezrealizowanie dyspozycji z powodu braku odpowiednich rodków na koncie Zlecenia złoone w dniu roboczym do godziny 14,00 s realizowane w dniu złoenia 2. Zlecenia złoone w dniu roboczym po godzinie 14,00 i w dni wolne od pracy realizowane s w najbliszym dniu roboczym. 10. W razie zmiany adresu zamieszkania (siedziby) bd innych danych wymaganych przy zawarciu umowy posiadacz lokaty obowizany jest powiadomi o tym Bank w terminie 10 dni, przesyłajc swoje dane, listem poleconym na adres Banku Wniosek o udostpnienie usługi Banku Internetowego stanowi załcznik nr. 1 do niniejszego regulaminu. 2. Wniosek na złoenie reklamacji stanowi załcznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 4

5 3. Wniosek o zablokowanie usługi Bank Internetowy stanowi załcznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 4. Wniosek o odblokowanie usługi Bank Internetowy stanowi załcznik nr 4 do niniejszego regulaminu.. IV. Autoryzacja Kada dyspozycja składana przez Klienta za pomoc Systemu Internetowego jest autoryzowana za pomoc rodków dostpu.. 2. rodki dostpu to jednoznacznie identyfikujcy posiadacza konta klucz złoony z: Loginu osobistego kodu nadawanego przez Bank Hasła kodu ustalonego przez posiadacza konta bdcego kombinacj cyfr i liter. Hasła z listy haseł jednorazowych kombinacji cyfr wygenerowanych i przekazanych klientowi przez bank: 3. Po zatwierdzeniu loginu, system generuje wybór nowego hasła (6 10 liter lub cyfr), które naley potwierdzi. Od tej pory kluczem jest zapis nowego hasła wraz ze zmieniajcymi si kombinacjami cyfr 4. Klient odpowiada za utrzymanie poufnoci rodków dostpu. 5. List haseł moe posługiwa si tylko jej posiadacz. 6. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki wynikłe z ujawniania rodków dostpu osobom trzecim. V. Opłaty Opłatami zwizanymi z uaktywnieniem oraz funkcjonowaniem Systemu Internetowego Bank obcia Konto Klienta zgodnie z obowizujc w Banku taryf prowizji i opłat. 2. Nalene opłaty i prowizje pobierane s zgodnie z aktualnie obowizujc Taryf prowizji i opłat wprowadzon Uchwał Zarzdu Banku. 3. Wycig z Taryfy prowizji i opłat dotyczcy usługi System Internetowy stanowi załcznik do niniejszego regulaminu. 4. Wysoko prowizji i opłat, o których mowa w ust.1 moe ulec zmianie wskutek jednej z wymienionych przyczyn: a) zmiany cennika usług wiadczonych przez Krajow Izb Rozliczeniow SA b) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynnoci, c) zmiany zakresu i/lub formy realizacji okrelonych czynnoci i usług, d) zmiany parametrów rynkowych, rodowiska konkurencji, przepisów prawa, e) szczególnoci przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym, 5

6 5. Informacje o zmianie opłat, o których mowa w ust. 1 bd udzielane Klientowi poprzez wywieszenie ich na tablicach informacyjnych w placówkach Banku oraz udostpniane na stronie internetowej. VI. Wypowiedzenie i rozwizanie umowy Umowa na korzystanie z usługi System Internetowy moe by rozwizane przez kad ze stron : za wypowiedzeniem z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym Bank moe wypowiedzie umow z wanych przyczyn, w szczególnoci wystpienia zwłoki ze spłat zadłuenia przeterminowanego na rachunku. za porozumieniem w czasie uzgodnionym przez strony. 2. Bank moe rozwiza umow za wypowiedzeniem bez zachowania 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania Systemu Internetowego do działalnoci sprzecznej z prawem. 3. Rozwizanie Umowy na wniosek posiadacza rachunku lub za porozumieniem stron nie powoduje zamknicia rachunku. VII. Postanowienia kocowe. 15 Zgodnie z Prawem bankowym i na zasadach w nim okrelonych, Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za porednictwem których bank wykonuje czynnoci bankowe, zobowizane s zachowa tajemnic bankow oraz udziela informacji w przypadkach przewidzianych Prawem bankowym. 16 Bank odpowiada wyłcznie za rzeczywiste i udowodnione straty Klienta, spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe realizowane przez Bank zlece, złoonych za porednictwem Systemu Internetowego, zgodnie z niniejszym regulaminem. 6

7 17 Bank nie odpowiada za : 1/ wady transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezalenych od Banku, 2/ opónienia wynikajce z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, łczy telekomunikacyjnych powstałe z przyczyn niezalenych od Banku w takim zakresie w jakim powstałe opónienia bd nastpstwem okolicznoci, za które Bank nie ponosi odpowiedzialnoci, 3/ opónienia wynikajce z działania telekomunikacji oraz Poczty Polskiej, 4/ szkod bdc nastpstwem działania siły wyszej, 5/ szkod spowodowan decyzjami organów władzy publicznej, 6/ transakcje niezrealizowane wskutek : a/ braku pełnych danych w złoonej dyspozycji, b/ niezgodnoci Hasła, Loginu oraz haseł Klienta, c/ zakazu wykonywania wypłat z Konta wynikajcego z decyzji sdu lub prokuratora albo zajcia w postpowaniu egzekucyjnym, d/ odmowy ich akceptacji przez osob trzeci. 18 Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za nieprawidłowo wykonane płatnoci w przypadku otrzymania od Klienta nieprawidłowych lub niepełnych informacji dotyczcych nazwy beneficjenta płatnoci, numeru jego rachunku lub nazwy Klient ponosi pełne skutki uycia prawidłowego Loginu albo haseł przez osoby nieuprawnione. 2. W przypadku kradziey lub utraty w inny sposób Loginu lub haseł albo hasła Klient zobowizany jest do natychmiastowego telefonicznego zawiadomienia o tym fakcie Banku na numer telefonu lub faksu podany przez Bank. 20 Bank w razie wystpienia sytuacji awaryjnych zastrzega sobie prawo do zmiany procedur obsługi Klientów, w tym czasu dostpnoci systemu, czasu realizacji zlece lub czasowego zawieszenia obsługi Klientów. Jeeli awaria nastpiła z przyczyn niezalenych od Banku, Bank zwolniony bdzie z odpowiedzialnoci za skutki wynikłe z ogranicze w obsłudze. 21 W okresie wypowiedzenia Bank moe zablokowa dostp Klienta do Konta poprzez kanał dostpu Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Pisemne zawiadomienie o dokonanych zmianach uwaa si za dorczone po upływie 14 dni od daty wysłania na ostatni podany przez Klienta adres. 7

8 2. Jeeli klient nie zgadza si na wprowadzone zmiany do regulaminu, ma prawo do odstpienia od umowy, informujc Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Jeeli Klient w podanym wyej terminie nie wyle pisemnego owiadczenia o odstpieniu od umowy, przyjmuje si, i Klient wyraził zgod na zmiany. 23 Klient jest zobowizany do informowania osoby wyznaczonej przez Bank o funkcjonowaniu i ewentualnych uwagach co do działania Systemu Internetowego. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie maj zastosowanie przepisy: 24 1.Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczdnociowo- rozliczeniowego i regulamin kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR w GBW SA i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych, 2. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych w GBW SA i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych, 3. Ustawa kodeks cywilny, 4. Ustawa Prawo Bankowe. PUCK : Wrzesie 2005 rok 8

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE Puck. dnia 02.05.2009 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENINE Rodzaj czynnoci/ usług Stawka Prowizje 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Kibica

Regulamin Karty Kibica Regulamin Karty Kibica 2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych SGB KKS Lech Poznań w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA, zwany dalej regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Wydawanie kart dodatkowych...3 IV Doręczenie karty i aktywacja karty...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Wydawanie kart dodatkowych...3 IV Doręczenie karty i aktywacja karty... BRE BANK S.A. - Departament Bankowości Elektronicznej mbank Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, grudzień 2004 r. I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo