Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)"

Transkrypt

1 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) maj zastosowanie w stosunkach pomidzy spedytorem, a jego zleceniodawc Spedytorem w rozumieniu niniejszych warunków jest ten, kto zawodowo, za wynagrodzeniem, we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy podejmuje si wysłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynnoci zwizanych z obsług ładunku i jego przewozem. 2. Spedytor moe wystpowa równie w imieniu zleceniodawcy Spedytor jest obowizany wykonywa swoje czynnoci z naleyt starannoci, zgodnie z interesem zleceniodawcy Spedytor ma prawo powierzy wykonanie poszczególnych czynnoci zawodowo trudnicym si takimi czynnociami osobom trzecim, wybranym przez siebie z zachowaniem naleytej starannoci w ich wyborze. 2. Spedytor moe sam dokona przewozu. W tym przypadku ma jednoczenie prawa i obowizki przewonika. 3. Spedytor moe wykonywa czynnoci agenta celnego o ile posiada stosowne uprawnienia Postanowienia niniejszych warunków nie maj zastosowania do spedycji pienidzy, papierów wartociowych, dokumentów, kosztownoci i innych przedmiotów szczególnie cennych. II. ZLECENIA, OFERTY I INFORMACJE

2 6 1. Umow spedycji uwaa si za zawart w chwili otrzymania przez spedytora zlecenia, chyba e spedytor bez zwłoki zawiadomi dajcego zlecenie o odmowie jego przyjcia. 2. Zlecenie przekazane faksem, teleksem, telefonicznie lub ustnie wymaga niezwłocznego potwierdzenia pisemnego Zlecenie powinno okrela zakres zlecanej usługi, rodzaj i właciwoci przesyłki, znaki i numery poszczególnych sztuk, ich liczb, ciar, wymiary, kubatur, wszelkie inne dane oraz dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia Zleceniodawca ma obowišzek zapewnienia aby zlecenie było prawidłowe i kompletne. 2. Zleceniodawc obciaj nastpstwa wobec spedytora i osób trzecich z powodu niedokładnych, niekompletnych i nieprawidłowych danych równie co do reprezentacji osób udzielajcych zlecenie oraz zawartych w dokumentach, korespondencji lub podanych na przesyłce (np. jej wagi, wymiarów i właciwoci) a take wadliwego opakowania przesyłki itp. nawet wtedy, gdy niedokładno, niekompletno, wzgldnie nieprawidłowo powstały bez jego winy. 3. Zleceniodawc obcišajš nastpstwa niewykonania lub nienaleytego wykonania instrukcji i zalece spedytora Spedytor ma prawo sprawdzenia prawdziwoci podpisów i uprawnie osób podpisanych na zleceniach, zawiadomieniach, przelewach, przekazach lub innych dokumentach Spedytor nie jest odpowiedzialny za nastpstwa błdów i nieporozumie wynikłych w zwizku z otrzymaniem zlecenia ustnie lub telefonicznie. 2. Spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki dodatkowych polece i wskazówek udzielanych przez zleceniodawc bezporednio osobom nieupowanionym do działania w imieniu spedytora Przy spedycji towarów niebezpiecznych zleceniodawca powinien we właciwym czasie zawiadomi spedytora o ich zamierzonej wysyłce podajc właciwoci ładunku, stopie i rodzaj jego niebezpieczestwa oraz klasyfikacj według obowizujcych przepisów, dla danego rodzaju transportu. 12

3 1. W razie wypowiedzenia zlecenia bez winy spedytora, spedytorowi naley si stosowne wynagrodzenie za wykonane ju czynnoci oraz zwrot poniesionych wydatków i/lub szkód. III. ZASADNICZE CZYNNOCI SPEDYTORA Spedytor wysyła pod adresem zleceniodawcy, lub wskazanych przez niego osób, wymagane przez zleceniodawc zawiadomienie o nadejciu lub nadaniu przesyłki w taki sposób, aby adresat otrzymał to zawiadomienie w odpowiednim czasie 2. Spedytor informuje o zmianach rozkładów jazdy rodków transportowych, przewidzianych w zleceniu. 3. W razie braku odmiennego zlecenia spedytor zawiadamia i udziela informacji według uznania telefonicznie, faksem, telegraficznie, dalekopisem lub listownie Na danie zleceniodawcy spedytor udziela mu innych informacji i ewentualnych porad dotyczcych realizacji zlecenia Spedytor sporzdza dokumenty wymagane w transporcie oraz podejmuje wobec osób trzecich kroki niezbdne dla terminowego uzyskania takich dokumentów Spedytor udziela zleceniodawcy lub osobom przez niego wskazanym instrukcji wysyłkowych, potrzebnych do prawidłowego wykonania czynnoci zwizanych z przewozem ładunków W razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce, spedytor zabezpiecza ładunek i powiadamia o tym zleceniodawc. Jednoczenie w takich przypadkach spedytor zabezpiecza prawa zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich Powiadczenie odbioru przesyłki wydane przez spedytora stwarza domniemanie przyjcia przez spedytora ładunku w takim stanie, jak to uwidoczniono w powiadczeniu Spedytor ma obowizek wysyłania dokumentów i zawiadomie za potwierdzeniem. Uzyskanie potwierdzenia nadania zwalnia spedytora od odpowiedzialnoci za niedorczenie lub opónienie dorczenia dokumentów.

4 2. Bez pisemnego polecenia spedytor nie ma obowizku ubezpieczenia wysłanych dokumentów W wypadku braku szczegółowych wskazówek ze strony zleceniodawcy lub trudnoci w ich uzyskaniu, spedytor zabezpiecza interesy zleceniodawcy na jego koszt, działajc według własnego uznania w sposób najkorzystniejszy dla zleceniodawcy w wyborze drogi, rodków, warunków i sposobów przewozu oraz składowania i załadowania przesyłek o czym w miar moliwoci, powinien uprzedzi zleceniodawc. IV. UBEZPIECZENIA Spedytor ubezpiecza przesyłk wówczas, gdy przyjł takie zlecenie okrelone w formie okrelonej w 6. V. SKŁADOWANIE Spedytor składajc powierzone mu przesyłki w swoich lub osób trzecich składach, zobowizany jest zawiadomi o tym zleceniodawc podajc nazw składu oraz warunki składowania. VI. PRZESZKODY W WYKONANIU CZYNNOCI SPEDYCYJNYCH Przeszkody niezalene od spedytora lub innej osoby działajcej na jego zlecenie (zarzdzenia władz, wypadki ywiołowe, strajki itp.) uniemoliwiajce wykonanie w całoci lub czci obowizków spedytora, zwalniaj go na czas trwania tych przeszkód od odpowiedzialnoci za terminowe wykonanie zlecenia. 2. O powstaniu tych przeszkód spedytor winien bez zwłoki zawiadomi zleceniodawc. Gdy trwanie tych przeszkód przedłua si nadmiernie, spedytor moe odstpi od umowy, nawet gdy jest ona ju czciowo wykonana. Jednake przed odstpieniem od umowy spedytor obowizany jest zabezpieczy przesyłk i interes zleceniodawcy w porozumieniu z nim. 3. W razie odstpienia spedytora od umowy, z przyczyn wyej podanych, naley mu si zwrot wydatków poniesionych w zwizku z wykonywaniem zlecenia oraz stosowna cz wynagrodzenia za dokonane czynnoci. VII. WYNAGRODZENIE SPEDYTORA, ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW

5 24 1. Spedytor moe uzaleni wykonanie zlecenia od wpłacenia zaliczki na poczet wydatków zwizanych z jego wykonaniem (np. frachty, opłaty portowe, celne itp.). Spedytor moe równie uzaleni dalsze wykonanie zlecenia od natychmiastowego zwrotu dokonanych ju wydatków W razie braku odmiennej umowy, nalenoci spedytora płatne s w cigu 7 dni roboczych od dorczenia zleceniodawcy rachunku Zajcie, przepadek (konfiskata) lub inne akty władz dotyczce przesyłki nie maj wpływu na roszczenia spedytora wobec zleceniodawcy, o ile nie były nastpstwem zaniedbania ze strony spedytora Spedytorowi naley si wynagrodzenie od zleceniodawcy zgodnie z zawart umow. 2. Za usługi przewidziane wczeniejsz umow naley si spedytorowi stosowne wynagrodzenie, a ponadto zwrot poniesionych wydatków Do otrzymania od przewonika prowizji lub podobnego wynagrodzenia za powierzone przesyłki do przewozu w transporcie morskim, lotniczym, ldowym i ródldowym, jest uprawniony wyłcznie spedytor, który zawiera stosown umow w tym zakresie Udzielenie spedytorowi zlecenia na rachunek osoby trzeciej nie zwalnia zleceniodawcy od obowizku zapłaty nalenoci zwizanej z wykonaniem zlecenia Spedytor ma obowizek sprawdzenia, czy nalenoci za czynnoci zwizane z wykonaniem zlecenia obliczone s prawidłowo. 2. W razie stwierdzenia nieprawidłowoci, spedytor zobowizany jest złoy bez zwłoki reklamacj. Zleceniodawca zobowizany jest zwróci spedytorowi jego wydatki zwizane z reklamacj Postanowienia 29 nie maj zastosowania do retaksacji kolejowych listów przewozowych. Retaksacj tak wykonuje spedytor na danie zleceniodawcy za osobnym wynagrodzeniem. VIII. REKLAMACJE

6 31 1. Uprawnionym do wnoszenia reklamacji do spedytora z tytułu zleconych usług spedycyjnych jest zleceniodawca Reklamacje z tytułu uszkodze lub braków w przesyłce powinny by udokumentowane Spedytor udziela odpowiedzi na reklamacj najpóniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. IX. PRAWO ZASTAWU Dla zabezpieczenia roszcze o przewone oraz roszcze o prowizj, zwrot wydatków i innych nalenoci wynikłych ze zlece spedycyjnych, jak równie dla zabezpieczenia takich roszcze przysługujcych poprzednim spedytorom i przewonikom, przysługuje spedytorowi ustawowe prawo zastawu na przesyłce, dopóki przesyłka znajduje si u niego lub osoby, która j dziery w jego imieniu, albo dopóki moe ni rozporzdza za pomoc dokumentów. X. ODPOWIEDZIALNO SPEDYTORA Spedytor ponosi odpowiedzialno za szkod wynikł z niewykonania lub nienaleytego wykonania obowizków wynikajcych z umowy spedycji, chyba e udowodni, i nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołoenia naleytej starannoci Spedytor ponosi odpowiedzialno za przewoników, składowników, przeładowców, dalszych spedytorów i inne osoby, którymi posługuje si przy wykonaniu zlecenia, chyba e nie ponosi winy w wyborze Spedytor zobowizany jest do podjcia wszelkich czynnoci majacych na celu umoliwienie zleceniodawcy dochodzenie roszcze od osób biorcych udział w wykonaniu zlecenia, chocia za ich działanie lub zaniechanie działa nie ponosi odpowiedzialnoci. 2. W razie przyjcia odrbnego zlecenia spedytor dochodzi tych roszcze na ryzyko i koszt zleceniodawcy.

7 38 1. Zakres odpowiedzialnoci spedytora w przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bd opónienia dostawy w czasie gdy pozostawała ona w jego władaniu nie moe przekroczy zwykłej wartoci przesyłki. Jeeli termin dostawy nie był zastrzeony w zleceniu, spedytor nie odpowiada za opónienie dostawy. XI. PRZEDAWNIENIE Roszczenie z umowy spedycji przedawnia si z upływem roku. Przedawnienie zaczyna biec - w przypadku roszcze z tytułu uszkodzenia lub braków w przesyłce - od dnia jej dostarczenia - w przypadku całkowitej utraty przesyłki lub dostarczenia jej z opónieniem - od dnia w którym przesyłka mogła by dostarczona; we wszystkich innych przypadkach od dnia wykonania zlecenia. XII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁACIWE W przypadku braku odmiennej umowy stron, spory wynikajce z umów spedycji, do których maj zastosowanie niniejsze warunki spedycyjne, podlegaj rozstrzygniciu: o w przypadku gdy obie strony umowy posiadaj siedzib (miejsce zamieszkania) w Polsce, przez właciwe polskie sdy zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie ogólnymi przepisami, o w przypadku gdy jedna ze stron umowy posiada siedzib (miejsce zamieszkania) za granic, kada ze stron tej umowy moe wytoczy spór przeciwko drugiej stronie wedle swego wyboru bd przed Sdem Arbitraowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie bd przed Sdem Pastwowym, w którego okrgu strona pozwana ma siedzib (miejsce zamieszkania) W razie braku odmiennego porozumienia stron właciwe jest prawo polskie.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r.

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. 1. 1. Niniejszy Regulamin usług transportowych [dalej: Regulamin] określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług transportowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity Kto moŝe się ubezpieczyć 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo