UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul. Jagiełły 9 a, kod , NIP , REGON , KRS reprezentowan przez: KRZYSZTOF SALITRA zwan dalej Zamawiajcym, a - Prezesa Zarzdu 2. Nazwa podmiotu:... zam. ( w przypadku osoby fizycznej ) forma prawna :... adres siedziby :... numery identyfikacyjne : NIP..., REGON... NR KRS lub Nr ewidencji działalnoci gospodarczej... reprezentowanym przez: zwany dalej Wykonawc. Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustaw z dnia r. Prawo Zamówie Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami) Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wykoczenie budynku usług gastronomicznych i zakwaterowania turystycznego w Midzywodziu przy ul. Zwycistwa. 2. Zakres zamówienia obejmuje nastpujce pozycje przedmiaru robót znajdujcego si w Załczniku nr 4 do siwz: 1) Posadzki i podłogi, Dział 2.11, pozycje od 104 do116 2) Malowanie i okładziny cian, Dział 2.13, pozycje od 120 do 125 3) Elewacja, Dział , pozycje od 138 do Wykonanie wszystkich prac musi by zgodne z dokumentacj projektow, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazw Zmiana sposobu uytkowania parteru istniejcych budynków orodka rehabilitacyjno wypoczynkowo-szkoleniowego Grayna w Midzywodziu przy ul. Zwycistwa 10 na działce nr 107/3 na funkcje usług gastronomicznych oraz nadbudowa budynku mieszkalnego z przebudow na funkcje turystyczn opracowanymi w: MOTIW s.c. zespół Usług Projektowych i Inwestycyjnych, Kamie Pomorski, ul. Wysockiego 12a/2, znajdujcymi si w Załczniku nr 4 do siwz. 4. Przedmiary robót maj charakter pomocniczy.

2 5. Wykonawca owiadcza, e zapoznał si z dokumentacj projektow i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i uznaje je za kompletne i za podstaw do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 6. Wykonawca zobowizuje si do wykonania wszelkich innych prac towarzyszcych potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaj wynagrodzenie ryczałtowe: brutto w wysokoci:... /słownie:.../, zgodnie z ofert cenow Wykonawcy stanowic załcznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Numer rachunku i nazwa banku Wykonawcy dla dokonywania płatnoci wynikajcych z umowy : Kada zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajcego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwizane z realizacj przedmiotu umowy. 5. Wynagrodzenie za realizacj przedmiotu umowy obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie mona było przewidzie w czasie zawarcia umowy, koniecznych do wykonania w celu umoliwienia uytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami Odbiór kocowy przedmiotu zamówienia nastpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru kocowego, podpisanego przez strony bez zastrzee. 2. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowizany jest dołczy dokumenty wiadczce o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, owiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzajcy sposób zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zamówienia Termin wykonania przedmiotu umowy nie dłuszy ni do dnia 15 padziernika 2009 r. 2. Zamawiajcy moe odstpi od umowy, jeeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie okrelonym w ust Wykonawca udziela Zamawiajcemu rkojmi za wady fizyczne. 2. Niezalenie od uprawnie z tytułu rkojmi Wykonawca udziela Zamawiajcemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesicy, liczc od daty odbioru kocowego. Warunki gwarancji stanowi załcznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Okres rkojmi za wady fizyczne równy okresowi gwarancji rozpoczyna si z dniem podpisania protokołu kocowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i upływa w dniu wyganicia gwarancji Zamawiajcy zobowizuje si: 1) przekaza protokolarnie Wykonawcy plac budowy, 2) dokona odbioru wykonanych prac, 3) zapewni zapłat wynagrodzenia za wykonane prace

3 2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postpowania z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okrelonego zadania Wykonawca zobowizuje si wykona przedmiot umowy okrelony w 1, w terminie, z naleyt starannoci oraz zgodnie z postanowieniami umowy. 2. W szczególnoci Wykonawca zobowizuje si : 1) Przej front robót i przygotowa si do realizacji przedmiotu umowy, w tym: a) wyposay zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które s niezbdne dla lub podczas wykonywania robót, b) doprowadzi na swój koszt niezbdne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna, itp.) oraz pokry koszty ich poboru, c) oznaczy teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które maj by prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostpnione przez Zamawiajcego jako miejsca pracy, które mog by wymienione jako stanowice cz placu budowy, d) zapewni pełn ochron i zabezpieczenie terenu budowy, 2) Przestrzega przepisów prawa budowlanego, bezpieczestwa i higieny pracy, bezpieczestwa przeciwpoarowego, itp. oraz umoliwi wstp na teren budowy pracownikom organów kontrolujcych, celem dokonywania kontroli i udziela im danych i informacji wymaganych przepisami. 3) Podj wszelkie kroki dla ochrony rodowiska na placu budowy i poza nim, w celu uniknicia szkód lub nadmiernej uciliwoci dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków, zwizanych z działaniem Wykonawcy. 4) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieco usuwa zbdne materiały, odpadki, mieci, urzdzenia prowizoryczne, itp. 5) Po zakoczeniu robót usun, na własny koszt, poza teren budowy wszelkie urzdzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawi cały teren budowy i robót nadajcy si do uytkowania, w stanie uporzdkowanym. 6) Na uzasadnione danie Zamawiajcego przerwa roboty na budowie, a jeeli zgłoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczy wykonane roboty przed ich zniszczeniem. 7) Realizowa roboty w kolejnoci i terminach wynikajcych z harmonogramu robót. 8) Zawiadamia Zamawiajcego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakociowych materiałów. 9) Przekaza Zamawiajcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnoci jego wykonania. 10) Usun niezwłocznie ujawnione usterki. 11) Wykona na swój koszt odkrywki elementów robót budzcych wtpliwoci w celu sprawdzenia jakoci ich wykonania, jeeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 12) Wykona próby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych. 3. Wszystkie materiały zastosowane podczas prac winny posiada obowizujce wiadectwa stwierdzajce przydatno wyrobu do stosowania w budownictwie. 4. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowizek w pierwszej kolejnoci poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeeli z przyczyn technologicznych jest on niemoliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowizany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowizany jest

4 udokumentowa Zamawiajcemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kocowego realizowanego zamówienia. 5. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawc bdzie:... nr uprawnie budowlanych... z roku Wykonawca moe wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierajc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. 2. Zawarcie umowy z podwykonawc wymaga akceptacji Zamawiajcego przed jej zawarciem. 3. Umowa z podwykonawc musi zawiera : 1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 2) kwot wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moe by wysza, ni warto tego zakresu robót wynikajca z oferty Wykonawcy, 3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 4) warunki płatnoci - zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastpi po ich odbiorze, a termin płatnoci faktury wynosi 14 dni od dnia przekazania faktury, 5) postanowienia dotyczce wysokoci kar umownych jak w 15 niniejszej Umowy. 4. Zamawiajcy nie wyraa zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawc. 5. Zabezpieczenie ewentualnych roszcze podwykonawców wobec Wykonawcy bdzie potrcone z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie Płatnika do czasu wypłaty przez Wykonawc wynagrodzenia nalenego podwykonawcy. 6. Zwrot zabezpieczenia nastpi z chwil udokumentowania przez podwykonawc otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umow, o której mowa w ust 1, przekazanego Zamawiajcemu w formie owiadczenia. 7. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 8. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców nastpujcy zakres robót: Nazwa i adres podwykonawcy: Zakres robót: Warto robót... Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi. 9. Wykonawca zobowizany jest na danie Zamawiajcego udzieli mu wszelkich informacji dotyczcych podwykonawców. 10. Podzlecanie robót przez Wykonawc podwykonawcom nie wymienionym w ust 8 w trakcie realizacji przedmiotu umowy moe nastpi za zgod Zamawiajcego i o ile nie zmieni to warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajcego pełn odpowiedzialno za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowizuje si dostarczy Zamawiajcemu polis ubezpieczeniow z tytułu Odpowiedzialnoci Cywilnej na okres obejmujcy czas realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Suma ubezpieczenia wynikajca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie moe by nisza ni , zł.

5 10 1. Zapłata bdzie realizowana na podstawie faktury kocowej i bezusterkowego protokołu odbioru kocowego wykonania robót podpisanego przez inspektora nadzoru. Faktura kocowa winny zawiera potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodnoci z załczonym do niej protokołem odbioru kocowego. 2. Zamawiajcy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatnoci faktury w całoci lub w czci, w przypadku nie wywizania si Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiza wynikajcych z umowy. W takim przypadku nie przysługuj Wykonawcy odsetki z tytułu opónienia w zapłacie. 3. Terminy płatnoci nalenoci: 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiajcego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót lub protokołem stwierdzajcym usunicie usterek ujawnionych podczas odbioru robót. 5. Za dzie zapłaty uwaa si dzie obcienia rachunku bankowego Zamawiajcego. 1) Zamawiajcy owiadcza, e upowania Wykonawc do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiajcego Zakazuje si zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba e zmawiajcy przewidział moliwo dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz okrelił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewana. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiajcy moe odstpi od umowy w terminie 30 dni od powzicia wiadomoci o tych okolicznociach. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca moe da wyłcznie wynagrodzenia nalenego z tytułu wykonania czci umowy Strony ustanawiaj odpowiedzialno za nie wykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania, na niej opisanych zasadach. 2. Wykonawca płaci Zamawiajcemu kar umown: 1) za zwłok w oddaniu okrelonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokoci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kady dzie opónienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunicie wad, 2) za odstpienie od umowy z przyczyn niezalenych od Zamawiajcego albo za odstpienie od umowy przez Zamawiajcego z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy w wysokoci 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajcego przekroczy zastrzeone kary umowne, Zamawiajcemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniajcego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 5. Roszczenie o zapłat kar umownych z tytułu opónienia, ustalonych za kady rozpoczty dzie opónienia, staje si wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczty dzie opónienia - w tym dniu, 2) za kady nastpny rozpoczty dzie opónienia - odpowiednio w kadym z tych dni. 6. Zamawiajcy moe potrci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, okrelonego w 2 ust.1.

6 7. W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie trwania okresu gwarancji lub rkojmi Zamawiajcy wzywa dwukrotnie Wykonawc do ich usunicia. W przypadku nie usunicia usterek Wykonawca upowania Zamawiajcego do zlecenia ich usunicia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca owiadcza, e w przypadku gdy nie usunie usterek pomimo dwukrotnego wezwania do ich usunicia, zrzeka si prawa kwestionowania kosztów usunicia ww. usterek. 13 W sprawach nie uregulowanych w treci umowy, maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 14 Umow sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron. ZAMAWIAJCY : WYKONAWCA :

7 Załcznik Nr 2 do umowy Warunki gwarancji 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajce na: Wykoczenie budynku usług gastronomicznych i zakwaterowania turystycznego w Midzywodziu przy ul. Zwycistwa. i zobowizuje si do usunicia wad fizycznych, jeeli wady te ujawni si w cigu terminu okrelonego gwarancj. 2. Termin udzielonej gwarancji wynosi 36 miesicy liczc od daty odbioru kocowego. 3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno z tytułu wad tkwicych w uytych materiałach i urzdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w zwizku z wystpieniem wady. 4. Zamawiajcy zobowizuje si uytkowa wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem. 5. Zamawiajcy moe wykonywa uprawnienia z tytułu rkojmi za wady fizyczne, niezalenie od uprawnie wynikajcych z gwarancji. 6. W przypadku wystpienia wad Wykonawca zobowizany jest do ich usunicia w terminie 14 dni, liczc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny. 7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagroenie dla ycia lub zdrowia ludzi, lub szkod o bardzo duych rozmiarach Wykonawca zobowizany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunicia zagroe lub niedopuszczenia do powikszenia si szkody. 8. Powiadomienie o wystpieniu wady Zamawiajcy zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub faksem, a nastpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystpienie wady. 9. W przypadku nie usunicia wad we wskazanym terminie Zamawiajcy moe usun wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. Zamawiajcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniajcego do wysokoci rzeczywicie poniesionej szkody. 11. W wypadku gdy usunicie wady bdzie trwało dłuej ni 14 dni lub ze wzgldów technologicznych prace powinny by wykonane w innym terminie, naley termin ten uzgodni z Zamawiajcym. 12. Termin gwarancji ulega przedłueniu o czas usunicia wady, jeeli powiadomienie o wystpieniu wady nastpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. WYKONAWCA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala si ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodziey(kolonie,obozy)zawartych w katalogu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo