J. Mosur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. E. Śliwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J. Mosur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. E. Śliwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu"

Transkrypt

1 J. Mosur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu E. Śliwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Streszczenie: Poniższy raport przedstawia jeden ze sposób zarządzania wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży odzieżowej. Przedstawione obliczenia i założenia zostały przeprowadzone w oparciu o metodę strategicznej karty wyników oraz na podstawie danych ze sprawozdań finansowych analizowanych przedsiębiorstw wraz z założonymi wartościami odczytanymi dla danej branży. 1

2 Działalność i procesy zachodzące w przedsiębiorstwie powinny być skupione na maksymalizowaniu jego wartości, zarówno z punktu widzenia właścicieli, jak i zaangażowanych przez nich kapitałów. Strategiczna karta wyników (balanced scorecard) stanowi kompleksowe narzędzie zarządzania, integrujące wiele narzędzi zarządzania wykorzystywanych dotychczas w przedsiębiorstwach. Pozwala na podejmowanie takich strategicznych, operacyjnych i inwestycyjnych decyzji, które pomogą w osiągnięciu głównego celu firmy, czyli budowaniu jej wartości. Przyjętą metodą zarządzania wartością przedsiębiorstw z branży odzieżowej jest metoda strategicznej karty wyników jako systemu zarządzania strategicznego. Jest to połączenie czterech głównych procesów zarządzania, polegających na: 1) sprecyzowaniu konkretnych celów, do których dąży firma, 2) opracowaniu strategii zarządzania, 3) ustaleniu i przyjęciu planów działań oraz sporządzeniu związanych z nimi planów budżetów, 4) ustaleniu i wdrożeniu systemów motywacyjnych i oceny wyników. Pierwszym krokiem metody jest uzgodnienie przez menadżerów firm wizji przedsiębiorstwa i strategii jej realizacji. Następnie musi być ona przekazana i zrozumiana przez pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych firmy. Aby zmotywować ich do osiągania wartości firmy należy powiązać ich system wynagrodzeń z osiąganiem przez przedsiębiorstwo zaplanowanych długoterminowych celów. W celu wprowadzenia wizji w działania operacyjne firmy należy podzielić jej zasoby i powiązać z budżetami, aby skoncentrować się tylko na tych, które przyczyniają się do osiągnięcia celów organizacji. Należy wprowadzić system informacji zwrotnych od pracowników, aby moc kontrolować kierunek rozwoju strategii. Po tym przedsiębiorstwo wybiera wskaźniki pozwalające ocenić realizację zakładanych planów sukcesu firmy i ich oczekiwane wartości, które powinny obejmować następujące obszary: 1. finanse, 2. klienci, 3. procesy wewnętrzne, 4. wiedza i edukacja w firmie. 2

3 Mierniki przypisane do każdej z tej kategorii pozwalać na wyrażanie celów wartościowo i mierzą postępy ich realizacji. Punktem wyjścia zawsze jest misja i wizja, która powinna być powiązana z historią i doświadczeniami firmy oraz uwzględniać fazę rozwoju w której firma się znajduje. Misja musi być zrozumiana dla jej adresatów, a wizja wyrażać ambitny cel, do którego zmierza firma, w formie finansowej lub niefinansowej. Strategia jest narzędziem realizacji wizji, a wyrażona jest jako zbiór hipotez w czterech perspektywach. Następnie są one przekładane na cele i właściwe mierniki. Cele poszczególnych obszarów w formie mierników przedstawia poniższa tabela. Tabela 1. Przykłady syntetycznych mierników celów w poszczególnych obszarach. Obszar perspektywy Finansowa Klienta Procesów wewnętrznych Wiedzy i rozwoju Syntetyczne mierniki celów Przychody, marże, koszty, aktywa, struktura finansowania Grupy klientów, potrzeby, rynki docelowe, sortyment, jakość, cena, Koszty, usługi dodatkowe, badania rynku, Infrastruktura technologiczna, szkolenia, kompetencje kadry, kultura firmy, motywacja pracowników Źródło: Budowa wartości firmy na postawie zrównoważonej karty wyników T.Woźniak Wybrane firmy z sektora odzieżowego znajdują w dojrzałej fazie rozwoju, każda z nich posiada stały udział w rynku i markę łatwo rozpoznawalną przez klientów. Niezależnie od fazy rozwoju należy skupić się w firmach na strategii celów finansowych, przyjmując za kryteria oceny wskaźniki: ROI, ROE, ROA. Tabela 2. Relatywne mierniki księgowe w firmie pierwszej latach w perspektywie finansowej. Nazwa miernika ROI Wzrost zysku netto Wartość początkowa rok 2010 Wartość początkowa rok ,22 0,38 Wartość docelowa na rok ,6 3

4 ROA Wzrost efektywności wykorzystania majątku przedsiębiorstwa 0,20 0,35 0,58 ROE Zwiększyć rentowność kapitału zaangażowanego 0,40 0,66 0,75 Źródło: Sprawozdania finansowe podmiotów za lata , wartości przetworzone według wzorów ROI, ROA, ROE na postawie portalu biznes.pl Tabela 3 Relatywne mierniki księgowe w firmie drugiej w latach w perspektywie finansowej. Nazwa miernika Wartość początkowa rok 2010 Wartości początkowa rok 2011 Wartość docelowa na rok 2015 ROI Wzrost zysku netto 0,24 0,27 0,35 ROA Wzrost efektywności wykorzystania majątku przedsiębiorstwa 0,24 0,27 0,4 ROE Zwiększyć rentowność kapitału zaangażowanego 0,33 0,38 0,45 Źródło: : Sprawozdania finansowe podmiotów za lata , wartości przetworzone według wzorów ROI, ROA, ROE na postawie portalu biznes.pl Cele te chcemy uzyskać strategią poprawy efektywności, która jest całokształtem efektywnej realizacji procesów operacyjnych. Redukcja kosztów obejmie obniżenie kosztu jednostkowego produktu i produkcji poprzez zwolnienia najmniej wydajnych pracowników i skorzystanie z tańszych źródeł materiałów z obszarów wschodniej Azj. Obserwując rozwój globalizacji, postępu technologicznego i technologii informatycznych spółki pozyskają nowoczesne aktywa trwałe, które wpłyną pozytywnie na skrócenie okresu cyklu operacyjnego, a pośrednio na lepsze wykorzystanie aktywów obrotowych. 4

5 Tabela 4 Cele w perspektywie klienta. Nazwa miernika Wartość początkowa pierwszej firmy w 2011 roku Wartość docelowa dla obu firm na rok 2015 Pozyskanie nowego rynku zbytu Procentowy udział rynku w ogóle sprzedaży 18% 25% Nazwa miernika Wartość początkowa drugiej firmy w 2011 roku Wartość docelowa dla drugiej firmy na rok 2015 Dogodne sposoby zakupu Ilość wyświetleń strony na dzień Źródło: Business information Thomson Reuters Opierając się na przewidywaniach demograficznych, dotyczących eksplozji klasy średniej, spółka pierwsza planuje zwiększyć procentowy udział rynku azjatyckiego w ogóle sprzedaży. Ponieważ według prognoz ekonomicznych w Chinach klasa ta zwiększy się o 540% do 2030 r. i będzie temu towarzyszył wzrost rozporządzalnych dochodów, firma zdecydowały się na export produktów w kraje Azji, zwiększając tam swój udział w rynku odzieżowym. Koncepcja uwagi na kliencie będzie się realizować w drugiej firmie poprzez rozszerzenie możliwości sprzedaży online otwierając sklep internetowy. Podmiot zakłada, ze nowy kanał dystrybucji będzie równie skuteczny jak pozostałych tego typu punktów firm odzieżowych i będzie mierzony ilością wyświetleń strony sklepu. Tabela 5 Cele w perspektywie procesów wewnętrznych w pierwszej firmie. Wartość początkowa w Nazwa miernika pierwszej firmie w 2010 i 2011 roku Seria luksusowa dla klientów zamożnych Wskaźnik rentowności sprzedaży tego segmentu Źródło: Oficjalna strona internetowa pierwszej firmy Wartość docelowa w pierwszej firmie w 2015 roku 0 10% W pierwszej firmie działania powinny być realizowane strategią innowacji, która skoncentruje się na pozyskaniu klientów o wyższych dochodach, identyfikując ich potrzeby i stworzyć specjalną ofertę produktów luksusowych adresowanych do tych klientów. Analiza kryzysu finansowego z 2007r. potwierdziła wzrost dochodu do dyspozycji ludzi o dochodach wyższych od przeciętnych i spadek dochodów w osób zarabiających poniżej średniej rynkowej. Jest to możliwe tylko dzięki temu, że pierwsza firma posiada już silną i rozpoznawalną markę, do której klienci mają zaufanie. 5

6 Tabela 6 Cele w perspektywie procesów wewnętrznych w drugiej firmie. Nazwa miernika Wartość początkowa w drugiej firmie w 2010 i 2011 roku Wartość docelowa w drugiej firmie w 2015 roku Poszerzyć sieć punktów sprzedaży Liczba punktów sprzedaży Źródło: Strona internetowa sklepu online drugiej firmy Druga firma w perspektywie procesów wewnętrznych powinna zdecydować się na strategię innowacji poprzez zreorganizowanie sieci placówek handlowych przez co jej marka dotrze do nowej grupy odbiorów, a to pozytywnie wpłynie na wartość przedsiębiorstwa. Tradycyjne metody zarządzania przedsiębiorstwem opierające się na historycznych miernikach kondycji finansowej nie mają wpływu na przyszłe osiąganie celów przez firmy. Zwykłe systemu sprawozdawcze nie są odpowiednie do zarządzania aktywami niematerialnymi, które stanowią znaczny udział w wartości przedsiębiorstwa. Metoda zarządzania przedsiębiorstwem kartą wyników przez pryzmat jego wartości pozwala na kompleksową ocenę wyników finansowych firmy, zorientowanej na osiąganiu korzyści dla wszystkich jej interesariuszy. Analiza pozwala na dowolność w wyborze metody dopasowanej do potrzeb i specyfiki firm z poszczególnych branż, w tym odzieżowej. Badanie wyników przedsiębiorstw dobrze dobranymi wskaźnikami pozwala skutecznie zarządzać ich wartością i w długim okresie doprowadza do zaspokojenia potrzeb wszystkich zaangażowanych w nią osób. 6

7 Bibliografia: 1. Autor nieznany, Właściciel drugiej firmy nie boi się kryzysu europejskiego, Thomson Reuters (ostatni dostęp: ) 2. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Dybek M. Analiza Rentowności. Wskaźnik ROI, onet.pl, (ostatni dostęp ) 4. Michalski G., Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strattegies), oddk, Gdańsk Michalski G., Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. A Value-Based Liquidity Framework), oddk, Gdańsk Michalski G., Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: or 7. Michalski G. (2007), Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp , Available at SSRN: 8. Michalski G. (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics Zemedelska Ekonomika, 54, 1, Michalski G. (2008), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54, 5, Michalski G. (2009), Inventory management optimization as part of operational risk management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 43, 4, Michalski G. (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based Liquidity Frame-work. Available at SSRN:

8 12. Michalski G. (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting, 8, 3, Michalski G. (2008), Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9, 1, Michalski G. (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish enterprises case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava, Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity Management in Small and Medium Enterprises) (2013). Płynność Finansowa w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, PWN, Available at SSRN: 16. Szablewski A., Strategia wzrostu wartości firmy, Poltext, Warszawa Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa Szymański P. Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, PETROS, Łódź Waśniewski P., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalnością, Studia i prace wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21, str Produkcja odzieży, EconTrends Sector Analyses Polska, IV kwartał 2010, EMIS - ISI Emerging Markets. 21. Produkcja odzieży, EconTrends Sector Analyses Polska, IV kwartał 2011, EMIS - ISI Emerging Markets. 22. Sprawozdanie finansowe pierwszej firmy Monitor Polski B Nr 2307 Poz Sprawozdanie finansowe drugiej firmy. EMIS - ISI Emerging Markets. 24. Oficjalna strona internetowa pierwszej firmy 25. Strona internetowa sklepu online drugiej firmy

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria. A. Ścibisz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria. Working papers JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. Arkadiusz Kozłowski Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 23.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 23. Lilianna Kowalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 23 Working paper Słowa kluczowe: decyzje krótkoterminowe, krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej.

A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw ( PKD 10.39) (Risk

Bardziej szczegółowo

Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics

Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics Dagmara Sieradzka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wroclaw University of Economics Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Bardziej szczegółowo

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics S. Paradysz Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży organizatorów turystyki. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji galanterii skórzanej. Working paper JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów K. Lange Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcyjnej maszyn ogólnego

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej U. Olewicka, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie przychodów ze sprzedaży, metoda

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk J. Szmigielska

K. Kasprzyk J. Szmigielska K. Kasprzyk J. Szmigielska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach branży 29 STAN BAZOWY Pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw jest firmą międzynarodową, mającą

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Karpińska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Anna Dyhdalewicz Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

T. Wilhelm. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej.

T. Wilhelm. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej. T. Wilhelm Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Olga Troska Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych krótkoterminowej

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Barbara KRYK 1 NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Oczywiste jest to, że przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Strategiczna karta wyników istota, korzyści i wady, oprogramowanie.

Strategiczna karta wyników istota, korzyści i wady, oprogramowanie. Agnieszka Bojnowska Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska Polska Strategiczna karta wyników istota, korzyści i wady, oprogramowanie. Wstęp Zmiany w strukturze podażowej rynku, wzrost

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI JEDNOSTEK MEDYCZNYCH

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI JEDNOSTEK MEDYCZNYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 25 Radosław Bielicki Tomasz Ciesielski STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI JEDNOSTEK MEDYCZNYCH STRESZCZENIE Artykuł

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

SUMA SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA. Tom II VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA. Tom II VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom II ScoreCard zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa A R T Y K U ł Y Andrzej R. Chrzanowski, Iwona Głażewska* Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa Streszczenie Analizując źródła wartości przedsiębiorstwa, można zauważyć,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo