M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu"

Transkrypt

1 M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw ( PKD 10.39) (Risk management in creating value on example of companies from the other processing and preserving of fruit and vegetables (NACE 10.39)) JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, hedging, kontrakty terminowe, financial futures, risk management Streszczenie: Poniższy raport przedstawia jedną z metod zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Wybrana metoda to zabezpieczenie przed ryzykiem za pomocą strategii hedgingowej (short hedge). Abstract: This report shows one method of currency risk management in the company. The method chosen is a hedge against the risk of a hedging strategy (short hedge). 1

2 1. Wstęp Analizowane przedsiębiorstwo A prowadzi działalność zakwalifikowaną jako pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39) i zajmuje się uprawą oraz sprzedażą pieczarek. W swojej działalności gospodarczej jes wiele rodzajów ryzyka. Ze względu na to, że część przychodów ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży poza granicami kraju, w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa należy uwzględnić ryzyko walutowe związane ze zmiennością kursów walutowych. W wyniku niekorzystnych zmian kursów walutowych może nastąpić zmniejszenie należności w transakcjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową. 1 Spółka A prowadzi eksport produktów głównie na rynki Unii Europejskiej, dlatego na szczególnej uwagi wymaga ryzyko związane z wahaniami kursu EUR/PLN. Jest to ryzyko transakcyjne, ponieważ ma realny wpływ na strumienie przepływów pieniężnych i to zarówno kapitałowych, jak i bieżących. Przedsiębiorstwo wystawia się na ten rodzaj ryzyka zawsze wtedy, kiedy kupuje/sprzedaje dobra albo usługi w walucie zagranicznej, a do bilansu i na potrzeby własnej rachunkowości wpisują ich wartość w walucie krajowej. 2 Aby zabezpieczyć transakcje przed niechcianymi stratami zaproponowano model zarządzania ryzykiem walutowym za pomocą instrumentów pochodnych, a dokładniej strategii hedgingowej przy użyciu kontraktów terminowych na euro. 2. Opis teoretyczny metody strategia short hedge Kontrakt terminowy, to zobowiązanie dwóch stron kontraktu (długiej i krótkiej) do przeprowadzenie transakcji kupna/sprzedaży pewnej ilości instrumentu podstawowego w ustalonym dniu po określonej cenie lub do dokonania w terminie rozliczenia kontraktu płatności, której wartość zależy od ceny kontraktu oraz wartości indeksu podstawowego, na który wystawiony jest kontrakt. Aby zabezpieczyć się przed wzrostem wartości indeksu 1 T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym i produkcyjnym, Ośrodek Doradztwa i doskonalenia kadr, Gdańsk 2002, s P. Borkowski, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s

3 podstawowego należy zająć długą pozycję w kontrakcie (zakup). Natomiast zajęcie krótkiej pozycji (sprzedaż) kontaktu zabezpiecza przed spadkiem wartości indeksu podstawowego. 3 Hedging jest to zabezpieczenie lub asekuracja własnej pozycji działanie podmiotów rynku wynikające z chęci uniknięcia ciążącego na nich ryzyka. Hedging polega na zajęciu jednocześnie dwóch odwrotnych w stosunku do siebie pozycji - na rynku terminowym i na rynku natychmiastowym, dzięki czemu potencjalne straty wynikające z jednej z nich zostaną w mniejszym lub większym stopniu zrównoważone przez zyski osiągnięte na drugiej pozycji. 4 Zasada jest taka, że kontrakty terminowe, których użyjemy w celu zarządzania ryzykiem, powinny wygenerować zyski wtedy, kiedy na instrumencie bazowym ponosimy stratę. To dlatego należy w kontrakcie zająć pozycję przeciwną do posiadanej w instrumencie bazowym, czyli posiadając pozycję długą w instrumencie bazowym, kontrakty należy sprzedać, a posiadając pozycję krótką w instrumencie bazowym, kontrakty należy zakupić. Hedging, jako strategia zabezpieczania ryzyka jest podstawowym sposobem wykorzystania kontraktów terminowych. Jeżeli firma eksportuje dobra poza granice kraju, to posiada należności w obcej walucie. Jest to pozycja długa - wzrost kursu waluty obcej spowoduje wzrost wartości należności w walucie narodowej. Ryzyko wyraża się w możliwości spadku kursu waluty. Aby zabezpieczyć się przed spadkiem tego kursu należy zająć pozycję krótką na rynku kontraktów terminowych sprzedać kontrakty, których indeksem podstawowym jest dany kurs waluty obcej. W celu określenia liczby kontraktów, jaką musimy zastosować w strategii zabezpieczającej, należy wartość pozycji w instrumencie bazowym podzielić przez nominalną wartość jednego kontraktu. 3 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa s Regina Anam, Czym jest hedging walutowy, (ostatni dostęp ) 3

4 3. Praktyczny przykład zastosowania z wykorzystaniem rzeczywistych danych Spółka A eksportuje pieczarki do krajów Unii Europejskiej. Posiada więc należności od odbiorców w walucie euro. Sytuacją niekorzystną jest spadek kursu EUR/PLN należy zastosować strategię hedgingową poprzez sprzedaż kontaktów terminowych na euro w celu zabezpieczenia przed spadkiem walutowych należności. Tabela 1 Standard kontraktów terminowych na kursy waluty euro na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Instrument bazowy Kurs EUR/PLN Wartość kontraktu 1000 EUR Jednostka notowania Kontrakty są notowane w złotych za 100 jednostek danej waluty (czyli oraz krok notowania 100 EUR) z dokładnością do 0,01 zł Jednocześnie w obrocie znajdują się kontrakty wygasające w czterech terminach wygaśnięcia. Są to cztery najbliższe miesiące z tzw. Miesiące wygaśnięcia Marcowego cyklu wygasania, który obejmuje miesiące: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Jedna seria kontraktów pozostaje w obrocie przez 12 miesięcy. kurs średni EUR ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia Ostateczny kurs kontraktu pomnożony przez 100. Określany z dokładnością do 0,01 PLN rozliczeniowy (za 100EUR) Źródło: opracowanie na podstawie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Standard kontraktów terminowych na kurs EUR, (ostatni dostęp ) Założenia: Wartość należności walutowych wynosi euro. Data powstania r. (założenie hipotetyczne) Termin zapłaty należności wypada w czerwcu. Dzień wygaśnięcia kontraktu jest zgodny z dniem, na który należy się zabezpieczyć. Spółka obawia się spadku kursu EUR/PLN. Bieżący kurs EUR/PLN wynosi 4,1495 [Tabela kursów średnich NBP nr 68/A/NBP/2013 z dnia ]. Kurs otwarcia kontraktu terminowego FEURM13 na GPW w Warszawie wynosi 418,50 [notowanie na dzień

5 Liczba kontraktów potrzebnych w transakcji zabezpieczającej (liczba kontraktów sprzedawanych w celu zabezpieczenia długiej pozycji walutowej): euro/1000euro=250 Scenariusz 1 zgodnie z obawami kurs EUR/PLN spada do poziomu 4,0912, po takim kursie notowane są również kontrakty terminowe ze względu na zgodność terminu zapłaty należności z terminem wygaśnięcia kontraktu. Scenariusz 2 kurs EUR/PLN wzrasta do poziomu 4,1902, po takim kursie notowane są również kontrakty terminowe. Wyniki zastosowania strategii w przypadku scenariusza 1 i 2 przedstawia tabela nr 2. Tabela 2 Wynik zastosowania strategii hedgingowej (short hedge) w spółce A w przypadku scenariusza 1 i 2 SCENARIUSZ 1 SCENARIUSZ 2 liczba kontraktów (pozycja krótka) kurs EUR/PLN 4,0912 4,1902 notowanie kontaktów terminowych 409,12 419,02 należności walutowe wynik na kontraktach terminowych (4,1012 EUR/PLN - 4,1495EUR/PLN) x EUR = PLN (4,1850EUR/PLN-4,1012EUR/PLN) x 250kontraktów x 1000EUR = 20950PLN (4,1920 EUR/PLN - 4,1495EUR/PLN) x EUR = PLN (4,1850EUR/PLN-4,1920EUR/PLN) x 250kontraktów x 1000EUR = -1700PLN razem (-12075) = 8875PLN =8875PLN Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Mejszutowicz, Podstawy inwestowania w kontakty terminowe i opcje. Przewodnik dla początkujących inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2010 Wyniki przedstawione w tabeli 2 pokazują, że zarządzanie ryzykiem walutowym przy zastosowaniu strategii hedgingowej pozawala na zabezpieczenie się przed niekorzystnymi 5

6 dla firmy zmianami kursu walutowego, a nawet osiągnięcie przy tym dodatkowego zysku. Analiza scenariusza 1 pozwala zauważyć, że gdyby strategia nie została wdrożona przedsiębiorstwo A poniosłoby straty w wysokości 12075zł. Niestety zastosowanie hedgingu w przypadku scenariusza 2 (korzystnej dla przedsiębiorstwa zmiany kursu EUR/PLN) uniemożliwiło osiągnięcie wyższego zysku. Zarządzanie ryzykiem poprzez zastosowanie kontraktów terminowych pozwala zmniejszyć lub wyeliminować stratę, gdy zachodzą niekorzystne zmiany cen instrumentów podstawowych, ale też uniemożliwiają osiągnięcie dodatkowego zysku w sytuacji korzystnych zmian ich ceny. Przedsiębiorstwo prowadzące hedging powinno analizować od strony fundamentalnej i technicznej wykorzystywane instrumenty oraz śledzić sytuację na rynku kasowym i financial futures, aby w przypadku niekorzystnego jego jej rozwoju zmienić strategię hedgingu lub z niego zrezygnować Podsumowanie Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie ma istotny wpływ na wartość firmy. Jest tak dlatego, że gdy firma zarządza swym ryzykiem finansowym, zmniejsza się zmienność wartości firmy lub wartości realnych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Wartość firmy jest wrażliwa na ruchy stóp procentowych, kursów wymiany walut lub cen na rynkach towarowych. Z tego powodu tak ważne jest zarządzanie ryzykiem, które wynika ze zmienności tych walorów. 6 O specyfice i zakresie działania ryzyka kursu walutowego decydują : obowiązujący system kursów walutowych, następujące zmiany w czasie oraz rodzaj procedur związanych z zakupami i sprzedażą dóbr na rynku krajowym i zagranicznym. 7 5 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s Charles W. Smithson, Clifford W. Smith, Jr.,D. Sykes Wilford, Zarządanie ryzykiem finansowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2012, s

7 Bibliografia: 1. Borkowski Przemysław, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Charles W. Smithson, Clifford W. Smith, Jr.,D. Sykes Wilford, Zarządanie ryzykiem finansowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Dębski Wiesław, Rynek Finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa G. Michalski, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s Golawska- Witkowska Gabriela, Rzeczyska Anna, Zalewski Henryk, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz Holliwel Jon, Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, LIBER, Warszawa Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinasowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kaczmarek Tadeusz Teofil, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa Kaczmarek Tadeusz Teofil, Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym, ODDK, Gdańsk Kaczmarek Tadeusz Teofil, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa Kalcowska, Katarzyna, Zarządzanie Ryzykiem Przedsiębiorstwa Na Przykładzie Przedsiębiorstwa Z Branży Tekstylnej (Enterprise Risk Management on the Example of Enterprise from the Textile Industry) (April 2, 2013). Available at SSRN: 12. Kresta A.; Tichy Tomas (2012), International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 62, 2, Madej, Katarzyna, Risk Management in Creating Value for Companies in the Example of Enterprise from Manufacture Paper and Paper Products. Available at SSRN: 14. Mejszutowicz Krzysztof, Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje. Przewodnik dla początkujących inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa

8 15. Michalski Grzegorz (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting, 8, 3, Michalski Grzegorz (2007), Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp , Available at SSRN: 17. Michalski Grzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54, 5, Michalski Grzegorz (2008), Decreasing operating risk in accounts receivable mangement: influence of the factoring on the Enterprise value, [in] Culik, M., Managing and Modelling of Financial Risk, Michalski Grzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54, 1, Michalski Grzegorz (2008), Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9, 1, Michalski Grzegorz (2009), Inventory management optimization as part of operational risk management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 43, 4, Michalski Grzegorz (2010), Planning optimal from the Enterprise value creation perspective. Levels of operating cash investment, Romanian Journal of Economic Forecasting, vol: 13 iss: 1 pp Michalski Grzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based Liquidity Frame-work. Available at SSRN: Michalski Grzegorz (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish enterprises case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava, Michalski Grzegorz, Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strattegies), oddk, Gdańsk Michalski, Grzegorz Marek, Factoring and the Firm Value (May 17, 2008). FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 1, pp , Available at SSRN: 27. Michalski, Grzegorz Marek, Ukierunkowana Na Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa Efektywność Inwestycji W Operacyjne Zasoby Gotówki: Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka (Basic Financial Purpose of a Corporation Cash Management is Creation of its Value) (June 22, 2011). Ekonomia Menedżerska, Vol. 8, No. 4, Available at SSRN: 8

9 28. Michalski, Grzegorz Marek, Value-Based Inventory Management, Value-Based Inventory Management, Journal of Economic Forecasting, 9/1, 82-90, Available at SSRN: or 29. Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: or 30. Monkiewicz Jan, Gąsiorkiewicz Lech, Zarządzanie ryzykiem działalności organicji, C.H. Beck, Warszawa Orzeł Jacek, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Polak Petr, Robertson, D. C. and Lind, M. (2011), The New Role of the Corporate Treasurer: Emerging Trends in Response to the Financial Crisis (December 12, 2011). International Research Journal of Finance and Economics, No. 78, Available at SSRN: 33. Polak Petr, Sirpal R., Hamdan M. (2012), Post-Crisis Emerging Role of the Treasurer, European Journal of Scientific Research, 86, 3, Tuczko Jarosław, Ryzyko bez tajemnic - jak zrozumieć i ocenić firmę, INDOR, Warszawa Regina Anam, (ostatni dostęp ) 36. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Kontrakty terminowe, (ostatni dostęp ) 37. Tabela kursów średnich NBP nr 68/A/NBP/2013 z dnia , (ostatni dostęp ) 38. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Standard kontraktów terminowych na kurs EUR, (ostatni dostęp ) 9

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics S. Paradysz Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży organizatorów turystyki. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji galanterii skórzanej. Working paper JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

T. Wilhelm. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej.

T. Wilhelm. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej. T. Wilhelm Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. Arkadiusz Kozłowski Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów K. Lange Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcyjnej maszyn ogólnego

Bardziej szczegółowo

Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics

Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics Dagmara Sieradzka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wroclaw University of Economics Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Karpińska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Olga Troska Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych krótkoterminowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk J. Szmigielska

K. Kasprzyk J. Szmigielska K. Kasprzyk J. Szmigielska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach branży 29 STAN BAZOWY Pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw jest firmą międzynarodową, mającą

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. R. Sip, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W raporcie zostały przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO

ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO 1 ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO Rodzaje ryzyka w firmie jest nieodłącznym elementem prowadzenia każdej działalności, spowodowane to jest tym, że zjawiska, które wpływają na dany podmiot są niezależne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie strategii zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany kursu walutowego w kontraktach futures na Warszawskiej Giełdzie Towarowej

Zastosowanie strategii zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany kursu walutowego w kontraktach futures na Warszawskiej Giełdzie Towarowej Ewa Krawczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Zastosowanie strategii zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany kursu walutowego w kontraktach futures na Warszawskiej Giełdzie Towarowej Wstęp

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

ich innowacyjności dla gospodarki międzynarodowej

ich innowacyjności dla gospodarki międzynarodowej studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 37, t. 1 Ireneusz Miciuła* Uniwersytet Szczeciński Instrumenty finansowe na rynku walutowym oraz znaczenie ich innowacyjności dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Jerzy Gwizdała * Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Wstęp Kontrakty terminowe wprowadzone zostały na globalnych rynkach finansowych w celu zmniejszenia ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce

Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce Agata Gniadkowska-Szymańska * Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce Wstęp Nie jest tajemnicą dla inwestora, że czasy na rynku zmieniają się szybciej niż w otaczającej rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Ireneusz Miciuła * Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Wstęp Proces globalizacji i idące za tym zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE SZANSE I ZAGROŻENIA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

INSTRUMENTY POCHODNE SZANSE I ZAGROŻENIA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Natalia Iwaszczuk Stanisław Szydło AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Oleksandr Iwaszczuk Lvivtransgaz INSTRUMENTY POCHODNE SZANSE I ZAGROŻENIA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Wprowadzenie W ostatnich

Bardziej szczegółowo

Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową!

Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową! Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową! W działalności Twojej jednostki może zdarzyć się strata fi nansowa spowodowana niekorzystnym kursem waluty, w której dokonałeś transakcji lub też jako skutek

Bardziej szczegółowo

Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych *

Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 853 863 Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii

Bardziej szczegółowo