Tytuł pracy: Analiza finansowa przedsiębiorstwa z branży 50- transport wodny z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł pracy: Analiza finansowa przedsiębiorstwa z branży 50- transport wodny z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem."

Transkrypt

1 Tytuł pracy: Analiza finansowa przedsiębiorstwa z branży 50- transport wodny z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. Joanna Jadach Jonczyk Małgorzata Jankowska Paulina Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1.Wprowadzenie Celem naszych rozważań jest porównanie obliczonych wcześniej wskaźników dotyczących analizy finansowej z punktu widzenia zarządzającego badanymi przedsiębiorstwami (A, B, C). Dokonanie szczegółowo zinterpretowanych danych z roku 2010 i 2011 pozwoli nam ocenić bieżącą kondycję analizowanych firm oraz zarekomendować odpowiednie działania z punktu widzenia nimi zarządzających. Proces podejmowania decyzji powinien być zorientowany na osiąganie efektywności w realizacji celu, a co za tym idzie prawidłowego wykorzystania zasobów. Aby jednak osiągnąć daną efektywność należy dokładnie zaznajomić się z analizowanymi danymi. Odpowiemy na pytania, która firma z tej samej branży funkcjonuje najlepiej, jakie działania powinien wdrożyć zarządzający poszczególnymi firmami, aby wpłynąć na poprawę ich ogólnej kondycji. 2. Porównanie wskaźników finansowych przedsiębiorstwa A, B, C w latach 2010 i 2011 Analiza płynności finansowej (w zł.) Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B Przedsiębiorstwo C 2,47 1,76 1,13 1,13 4,02 3,45 bieżącej płynności (CR) 1,29 0,67 0,25 0,20 3,34 2,82 szybkiej płynności (QR) 0,22 0,00 0,04 0,03 2,96 2,17 podwyższonej płynności (Cash Ratio) Tab.1 Zestawienie wskaźników płynności finansowej. Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury i sprawozdań finansowych przedsiębiorstw A, B, C. bieżącej płynności jest podstawowym miernikiem oceny zdolności przedsiębiorstwa do spłaty wszystkich jego zobowiązań bieżących przez upłynnienie posiadanych zasobów majątku obrotowego. Optymalna wartość tego wskaźnika powinna znajdować się w przedziale od 1,5-2,0. W przedsiębiorstwie A płynność bieżąca utrzymuje się w bezpiecznych granicach, jedynie w roku 2010 ulega minimalnemu podwyższeniu. Na jedną złotówkę zobowiązań krótkoterminowych przypada 1,76 zł aktywów obrotowych tj o 0,71 zł mniej, niż w roku poprzednim, co jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ przybliża do optymalnej wartości. Wynikipozostałych dwóch przedsiębiorstw wskazują na nieprawidłową płynność finansową. W przypadku przedsiębiorstwa B spadek poniżej dolnej granicy może informować o trudnościach finansowych

2 podmiotu, natomiast firma C znacznie przekracza określony przedział co wskazuje na nadpłynność finansową. Fakt ten może świadczyć o zaleganiu niesprzedanych materiałów w magazynie lub w majątku obrotowym są niespłacone należności. szybkiej płynności informuje o możliwości spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa aktywami bieżącymi o dużym stopniu płynności, po wyłączeniu zapasów i krótkoterminowych RMK. Optymalna wartość mieści się w przedziale od 1,0-1,2. W przedsiębiorstwie A wskaźnik szybkiej płynności nieznacznie przekracza optymalną wartość i jest najlepszy w 2010 porównując z pozostałymi przedsiębiorstwami. W 2011 spadł jednak o 0,62 zł do poziomu 0,67 zł jednak w dalszym ciągu kształtuje się najbliżej optymalnej granicy. Wyniki przedsiębiorstwa B i C znacznie odbiegają od określonej normy, znajdują się na skrajnych pułapach. W przypadku przedsiębiorstwa B zbyt niski wskaźnik, może informować o znacznym zamrożeniu środków pieniężnych w zapasach, natomiast sytuacja firmy C posiadającej zbyt wysokie wskaźniki w latach 2010 i 2011 może świadczyć o nadmiernym gromadzeniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych. podwyższonej płynności informuje jaką kwotę zobowiązań wymagalnych może pokryć przedsiębiorstwo z bezpośrednio dostępnych środków płatniczych. Wartość tego wskaźnika powinna oscylować powyżej wartości 0,2. W przedsiębiorstwie A ponownie wskaźnik płynności finansowej przyjmuje wartość zbliżoną do wartości optymalnej w roku W roku 2011 spada do 0, i przyjmuje podobną wartość wskaźnika jak przedsiębiorstwo B. Jednak niski poziom nie musi oznaczać braku płynności, lecz wynikać z reguł zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo C charakteryzuje się nadpłynnością, co wskazuje, że środki pieniężne nie generują zysku, jest możliwość tego, iż są one zamrożone na rachunku bankowym. Analiza rentowności (w %) Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B Przedsiębiorstwo C 5,76 5,96 2,73 1,90 15,40 15,50 rentowności sprzedaży (ROS) 19,22 16,70 4,14 2,62 20,55 15,50 rentowności aktywów (ROA) Stopa zwrotu z 34,98 38,75 13,98 7,78 26,86 22,35 kapitału własnego (ROE) Tab.2 Zestawienie wskaźników rentowności. Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury i sprawozdań finansowych przedsiębiorstw A, B, C. Kolejnym analizowanym wskaźnikiem obrazującym kondycje przedsiębiorstw jest wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) który świadczy o zyskowności lub deficytowości sprzedaży. Tym samym wskazuje na wysokość osiąganej marży netto na sprzedaży, czyli określa efektywność finansową w stosunku do przychodów ze sprzedaży. Z kolei wskaźnik rentowności aktywów (ROA) odzwierciedla efektywność wykorzystania aktywów w firmie oraz informuje o wysokości zysku przypadającego na jednostkę wartości majątku. Ostatnim badanym wskaźnikiem rentowności jest stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE), który jest najważniejszym kryterium oceny przedsiębiorstwa i informuje o stopie zyskowności zainwestowanych

3 w firmie kapitałów własnych. Im większą wartość przyjmują powyższe wskaźniki tym dla firmy jest to korzystniejsza sytuacja. Najlepiej pod kątem rentowności prosperuje przedsiębiorstwo C, które oba wskaźniki ROS i ROE w roku 2010 i 2011 ma najwyższe, co świadczy o dobrej kondycji finansowej firmy. Przedsiębiorstwo A również prezentuje pozytywne wyniki, w porównaniu z firmą C posiada jedynie minimalnie wyższą stopę zwrotu z kapitału własnego na poziomie 34,98%. Odbiegającą od analizowanych firm jest jednostka B. Wszystkie wskaźniki rentowności kształtują się na zbyt niskim poziomie. Może to świadczyć o niskiej efektywności działalności przedsiębiorstwa. Analiza wskaźnika sprawności zarządzania (w dniach) Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B Przedsiębiorstwo C 49,28 77,13 97,22 117,59 36,94 51,72 rotacji zapasów w dniach Tab.3 Zestawienie wskaźników sprawności zarządzania. Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury i sprawozdań finansowych przedsiębiorstw A, B, C. rotacji zapasów w dniach informuje co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania sprzedaży. Tym razem firma C wykazuje najlepsze wartości wskaźnika rotacji zapasów w dniach. Wartość 36,94 oznacza, że cykl rotacji zapasów w 2010 roku wynosił prawie 37 dni, w 2011 wzrósł niemal o 15 dni. Oznacza to, że czas zamrożenia środków przedsiębiorstwa w zapasach wyraźnie się wydłużył, jednak w porównaniu z pozostałymi badanymi przedsiębiorstwami nadal klaruje się na optymalnym poziomie. Najgorzej również w tym zestawieniu wypada przedsiębiorstwo B, którego wartości wskaźnika rotacji zapasów są zbyt wysokie i w 2011 w stosunku do roku 2010 wzrastają o niemal 20 dni. Zbyt wysoki poziom wskaźnika może informować o wolnym obrocie zapasami, a co za tym idzie firma ponosi większe koszty magazynowania. Analiza wskaźników zadłużenia (w %) Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B Przedsiębiorstwo C ogólnego zadłużenia zadłużenia kapitału własnego zadłużenia długoterminowego 45,06 56,89 70,36 66,29 23,49 26,60 82,02 131,97 237,44 196,61 30,69 36,32 0,00 0,00 71,00 46,92 0,03 0,00 Tab.4 Zestawienie wskaźników zadłużenia. Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury i sprawozdań finansowych przedsiębiorstw A, B, C.

4 ogólnego zadłużenia informuje jaki jest udział kapitału obcego w finansowania aktywów (majątku przedsiębiorstwa) W przedsiębiorstwie C kształtuje się niski poziom wskaźnika, który informuje o wysokim udziale kapitału własnego w działalności przedsiębiorstwa, co świadczy o zwiększonej samodzielności finansowej firmy. Przedsiębiorstwo B wykazuje największe zadłużenie w roku zarówno 2011 jak i 2010, jednak w roku 2011 w stosunku do roku 2010 zadłużenie spada, mimo to pozostaje w dalszym ciągu na zbyt niebezpiecznym poziomie. Kapitał obcy bierze duży udział w finansowaniu przedsiębiorstwa. Kolejnym badanym wskaźnikiem jest wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, przedstawia on stosunek kapitałów obcych do kapitałów własnych. Im niższa wartość tego wskaźnika tym niższy poziom zaangażowania kapitałów obcych w relacji do kapitałów własnych. Najmniejsze zadłużenie kapitału własnego osiąga firma C, wskaźnik przyjmuje wartość 30,69% w 2010 roku po czym w 2011 roku nieznacznie wzrasta, jednak z trzech badanych firm w dalszym ciągu osiąga wartości najlepsze. Dwie pozostałe firmy są zadłużone w większym stopniu, szczególnie wysokie wskaźniki prezentuje przedsiębiorstwo B, które kształtują się na poziomie prawie 240% w 2010 i niemal 197% w roku następnym. zadłużenia długoterminowego obrazuje relację zobowiązań długoterminowych do kapitałów własnych. Jedynie firma B posiada zbyt duże zobowiązania terminowe, mimo to w roku 2011 w stosunku do roku 2010 zadłużenie spadło o niemal 24%, co informuje nas o tym, iż dana firma sukcesywnie spłaca swoje zobowiązania. Firma C w roku 2010 posiada nieznaczną wartość tego wskaźnika co znaczy, że przedsiębiorstwo funkcjonuje bardzo dobrze i nie musi się ubiegać o kolejny kredyt. Pozytywnym aspektem jest również brak zobowiązań długoterminowych w firmie A co oznacza, że firma nie jest zadłużona poważnymi zobowiązaniami. 3. Podsumowanie Reasumując wskaźniki firm, możemy zauważyć mimo że przedsiębiorstwa działają w tej samej branży ich wyniki są bardzo zróżnicowane. Z punktu widzenia zarządzającego firmą A należy zwrócić szczególną uwagę na zbyt wysokie zadłużenie, jedynie tym parametrom należałby się bliżej przyjrzeć. Firma B mimo tego, że osiąga zyski, wspomaga się głównie kapitałem obcym. W porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami firma ta posiada zobowiązania długoterminowe. Płynność finansowa jest na bardzo niskim poziomie, na co głównie wpływają znajdującego się w magazynie zapasy. Cykl rotacji zapasów jest zbyt długi. Również wskaźniki obrazujące ogólną kondycje firmy są zdecydowanie za niskie. Z kolei przedsiębiorstwo C charakteryzuje się, tym iż posiada zbyt dużą ilość środków pieniężnych niebędących w obrocie. Zarządca tej firmy posiada duże możliwości w dysponowaniu aktywami obrotowymi, jednak nie w pełni są one wykorzystane. i rentowności jak i wskaźniki zadłużenia znajdują się na prawidłowym poziomie. Mimo zróżnicowanej sytuacji badanych przedsiębiorstw, każda na własny sposób osiąga wymagany zysk.

5 Bibliografia: B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007 M. Walczak, Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001 M. Zalewska, Ocena kondycji finansowe przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012 B. Kotowska, A. Uziębło, O. Wyszkowska-Kaniewska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, CEDEWU.PL, Warszawa 2013, W. Pluta, G. Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, C.H. Beck, Warszawa 2005, K. Stępień, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008, A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński, Controlling analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007, Michalski Grzegorz, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. A Value-Based Liquidity Framework), oddk, Gdańsk GrzegorzMichalski (2012), FINANCIAL LIQUIDITY MANAGEMENT IN RELATION TO RISK SENSITIVITY: POLISH FIRMS CASE, Proceedings of the International Conference Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making Xvi), Michalski Grzegorz, Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurialfinancialstrattegies), oddk, Gdańsk Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Availableat SSRN: or MichalskiGrzegorz (2007), Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp , Available at SSRN: MichalskiGrzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics ZemedelskaEkonomika, 54, 1, MichalskiGrzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-ZemedelskaEkonomika, 54, 5, MichalskiGrzegorz (2009), Inventory management optimization as part of operational risk management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 43, 4,

6 MichalskiGrzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based Liquidity Frame-work. Available at SSRN: MichalskiGrzegorz (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting, 8, 3, MichalskiGrzegorz (2008), Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9, 1, MichalskiGrzegorz (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish enterprises case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava, MichalskiGrzegorz (2008), Decreasing operating risk in accounts receivable mangement: influence of the factoring on the Enterprise value, [in] Culik, M., Managing and Modelling of Financial Risk, MichalskiGrzegorz (2010), Planning optimal from the Enterprise value creation perspective. Levels of operating cash investment, Romanian Journal of Economic Forecasting, vol: 13 iss: 1 pp PolakPetr, Robertson, D. C. and Lind, M. (2011), The New Role of the Corporate Treasurer: Emerging Trends in Response to the Financial Crisis (December 12, 2011). International Research Journal of Finance and Economics, No. 78, Available at SSRN: Soltes Vincent (2012), Paradigms of Changes in the 21th Century - Quest for Configurations in Mosaic, EkonomickyCasopis, v.60 is.4 pp Soltes Vincent (2011), The Application of the Long and Short Combo Option Strategies in the Building of Structured Products, 10th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec. ZmeskalZdenek, Dluhosova Dana (2009), Company Financial Performance Prediction on Economic Value Added Measure by Simulation Methodology, 27th International Conference on Mathematical Methods in Economics, Mathematical Methods in Economics, PolakPetr, Sirpal R., Hamdan M. (2012), Post-Crisis Emerging Role of the Treasurer, European Journal of Scientific Research, 86, 3, Kresta A.; Tichy Tomas (2012), International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 62, 2, Kopa Milos, D'Ecclesia RL, Tichy Tomas (2012), Financial Modeling, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 62, 2, Michalski, GrzegorzMarek, Value-Based Inventory Management, Value-Based Inventory Management, Journal of Economic Forecasting, 9/1, 82-90, Available at SSRN: or Dluhosova Dana, et. al., 2006, Finančnířízení a rozhodovánípodniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita, Ekopress, Prague. Soltes Vincent, 2004, Duration of coupon bonds as a criterion of the price sensibility of bonds with regards to the change of interest rates (Duráciakupónovejobligácieakokritériumcenovejcitlivostiobligácievzhľadomnazmenuúrokovýchsadzie b in Slovak), EKONOMICKY CASOPIS, 52/2004(1), pp Michalski, GrzegorzMarek, Factoring and the Firm Value (May 17, 2008). FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 1, pp , Available at SSRN:

7 Michalski, GrzegorzMarek, Crisis Caused Changes in Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Institutions (December 14, 2012). Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2012, Volume 7, Issue 2. Available at SSRN: or Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity Management in Small and Medium Enterprises) (2013). Plynnosc Finansowa w Malych i SrednichPrzedsiebiorstwach, PWN, Availableat SSRN: Michalski, Grzegorz Marek, AccountsReceivable Management in NonprofitOrganizations (Zarządzanie należnościami w organizacjach nonprofit), 2012, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012(68(124)): ICID: , Available at SSRN: or Tichý, T. (2011), Lévy Processes in Finance: Selected applications with theoretical background. SAEI, vol. 9. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, ISBN Tichý, T. (2008), Lattice models Pricing and Hedging at (In)complete Markets. VŠB-TU Ostrava, ISBN M. Kopa& T. Tichý (2012), Concordance measures and second order stochastic dominance portfolio efficiency analysis, E & M Economics and Management 4, MPB - Dane dla lat ,

Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics

Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics Dagmara Sieradzka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wroclaw University of Economics Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Olga Troska Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych krótkoterminowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 23.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 23. Lilianna Kowalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 23 Working paper Słowa kluczowe: decyzje krótkoterminowe, krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej.

A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów K. Lange Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcyjnej maszyn ogólnego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Karpińska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji galanterii skórzanej. Working paper JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk J. Szmigielska

K. Kasprzyk J. Szmigielska K. Kasprzyk J. Szmigielska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach branży 29 STAN BAZOWY Pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw jest firmą międzynarodową, mającą

Bardziej szczegółowo

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics S. Paradysz Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży organizatorów turystyki. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

T. Wilhelm. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej.

T. Wilhelm. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej. T. Wilhelm Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw ( PKD 10.39) (Risk

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. Arkadiusz Kozłowski Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria. A. Ścibisz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria. Working papers JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

J. Mosur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. E. Śliwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

J. Mosur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. E. Śliwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu J. Mosur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu E. Śliwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży odzieżowej Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. R. Sip, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W raporcie zostały przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej U. Olewicka, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie przychodów ze sprzedaży, metoda

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

Szczepaniak, Anna Ziólkowska, Malgorzata Jańska. To cite this version: HAL Id: hal-00962239 https://hal.archives-ouvertes.

Szczepaniak, Anna Ziólkowska, Malgorzata Jańska. To cite this version: HAL Id: hal-00962239 https://hal.archives-ouvertes. Managing the value and the risk of the enterprise on the example: of enterprise producing products from metal, the non-profit organization providing fire services and financial institutions from the scope

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Wstęp

FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXVII (2006) ZBIGNIEW GOŁAŚ, ANNA BIENIASZ FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z Katedry Ekonomiki Gospodarki

Bardziej szczegółowo