Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej"

Transkrypt

1 U. Olewicka, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie przychodów ze sprzedaży, metoda stabilnego wzrostu, planowanie finansowe Streszczenie: Poniższy raport ma na celu dokonanie prognozy przychodów ze sprzedaży za rok 2013 przedsiębiorstwa z branży budowlanej z zastosowaniem metody stabilnego wzrostu i w odniesieniu do strategii firmy i wskaźników makroekonomicznych.

2 Wstęp Planowanie finansowe jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania przedsiębiorstwem, zyskującym szczególnie na znaczeniu w warunkach niepewności gospodarczej. Jednym z narzędzi planowania finansowego jest prognoza sprzedaży, którą przeprowadzić można w oparciu o różne modele i metody obliczeń, z wykorzystaniem danych historycznych. Niniejsza praca ma na celu zaprezentowania prognozy przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa z branży budowanej w oparciu o metodę stabilnego wzrostu w porównaniu z założeniami makroekonomicznymi i polityką firmy. Omawiane w niniejszej pracy przedsiębiorstwo zgodnie ze statutem prowadzi działalność w zakresie: 1. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami 3. Pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 4. Budownictwo 5. Badania i analizy techniczne Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest produkcja i dystrybucja wody oraz odbiór ścieków z terenu miasta i gmin ościennych. Udział grupy odbiorców w ilości sprzedanej wody ogółem przedstawia się następująco: 69,2 % - gospodarstwa domowe, 19,5 % - pozostali odbiorcy, 11,2 % - przemysł, 0,1 % - woda na cele przeciwpożarowe i inne. Co roku Rada Nadzorcza zatwierdza w uzgodnieniu z władzami miasta i gmin cennik opłat za wodę i ścieki, co stanowi podstawę ustalenia przychodów i prowadzenia gospodarki finansowej. Opis teoretyczny metody W celu ustalenia prognozy przychodów ze sprzedaży na rok 2013 zastosowane zostały dane zaczerpnięte ze sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa za lata opublikowanego w Monitorze B, a także opublikowanego na stronie internetowej przedsiębiorstwa raportu rocznego za 2

3 rok Analizę przeprowadzono zgodnie z metodą stabilnego wzrostu, zestawiając dane za lata 2011 oraz 2012, a otrzymany wynik został porównany z obowiązującym na rok 2013 cennikiem i strukturą sprzedaży. Dodatkowo uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne z założenia do projektu budżetu państwa na rok 2013 z czerwca 2012 r. 1 Warunkiem zastosowanie tej metody jest stabilność wskaźników przedsiębiorstwa w prognozowanym okresie, a także jego poprawne funkcjonowanie w kwestii finansowej, oraz niezmienność warunków w jakich przedsiębiorstwo działa. 2 Zastosowanie przyjętych metod ustalania prognozy przychodów ze sprzedaży dla wybranego przedsiębiorstwa Poniższa prognoza została sporządzona w oparciu o oświadczenia Zarządu, że nie istnieją fakty i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez przedsiębiorstwo dotychczasowej działalności. Przychody ze sprzedaży towarów i wyrobów gotowych (produktów) przedsiębiorstwo uznaje w wysokości uprawdopodobnionej tj. uzyskania przez nie korzyści ekonomicznych. Korzyści ekonomiczne da się wiarygodnie wycenić. Za przychody przedsiębiorstwa uważa się produkty w momencie przekazania nabywcy. Obciążenie nabywcy następuje wg wartości netto powiększonej o podatek od towarów i usług. Udział przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi stanowi 92,50 % za rok 2011, oraz 93,9 % za rok 2012, co oznacza jego wzrost w tym roku o 1,41 %. Przedsiębiorstwo jest w trakcie realizacji strategii obejmującej lata , która Przewiduje z jednej strony dalszą koncentrację na podstawowych obszarach działania związanych ze zbiorowym 1 RADA MINISTRÓW, ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013, Warszawa, czerwiec 2012 r., s. 8, Pluta W., Michalski G. "Krótkoterminowe zarządzenie kapitałem. Jak zachować płynność finansową", C.H. Beck Sp. z o.o. Warszawa 2005, s

4 zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków przy jednoczesnym bardzo intensywnym programie inwestycyjnym. 3 Wartość wskaźników ustalono na podstawie następujących wzorów 4 w oparciu o dane zawarte w Tabeli 1.: 1. Wskaźnik rotacji aktywów = Przychody ze sprzedaży netto / Aktywa razem 2. Wskaźnik zysku zatrzymanego = Zysk zatrzymany / Zysk netto 3. Wskaźnik marży zysku netto = Zysk netto / Przychody ze sprzedaży netto 4. Wskaźnik zadłużenia = Kapitały obce / Kapitały własne Tabela 1. Wybrane dane ze sprawozdania finansowego oraz raportu rocznego za rok 2012 w tys. PLN Przychody ze sprzedaży netto Zysk netto Zysk zatrzymany Aktywa razem Kapitały własne Kapitały obce Tabela 2. Wskaźniki przedsiebiorstwa Wskaźnik rotacji aktywów 0,16 0,16 Wskaźnik zysku zatrzymanego 0,72 0,76 Wskaźnik marży zysku netto 0,05 0,04 Wskaźnik zadłużenia 1,26 1,32 3 Raport roczny za rok 2012, s.5. 4 W. Pluta, G. Michalski, dz. cyt., s

5 Uwzględniając powyższe obliczenia prognoza przychodów ze sprzedaży na rok następny ustalona według wzoru 5 : ( ) ( ( )) wynosi +1% w odniesieniu zarówno do danych z roku 2011 jak i W oparciu o wynik prognozy na podstawie danych za rok 2012 można stwierdzić z zachowaniem ostrożności, że przyrost przychodów ze sprzedaży w roku 2013 będzie wynosił 1% co da tym samym kwotę tys. PLN. Fakt, że wskutek analizy wskaźników za 2011 rok uzyskano taki sam wynik (1%) oznacza, że przyjęte wartości nie odbiegają od trendu w kreowaniu wielkości tych przychodów w przedsiębiorstwie. Z uwagi na opublikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacje dotyczące wielkości sprzedaży wody oraz ilości przyjętych i oczyszczonych ścieków w latach ubiegłych, również i na ich podstawie przeprowadzono prognozę wielkości przychodów ze sprzedaży. Wielkość sprzedaży wody w roku 2012 ukształtowała się na poziomie ,2 tys., natomiast ścieków tys.. Analizując cennik obowiązujący na rok 2013 zaobserwowano średni wzrost opłat za wodę i ścieki w wysokości 6,22 %. Zakładając na 2013 porównywalną wielkość sprzedaży wody oraz przyjętych i oczyszczonych ścieków planowany przychód z tego tytułu szacuje się na tys. PLN. Uzyskano w ten sposób wynik wyższy niż wskazują obliczenia właściwe dla metody stabilnego wzrostu. Jednakże na podstawie informacji opublikowanych w raporcie rocznym za rok 2012 zaobserwowano, że wzrostowi cen towarzyszy wzrost liczby odbiorców przy jednoczesnym spadku zużycia wody. Wynika to zarówno ze zmian natury technicznej (wprowadzenie liczników wody, modernizacja sieci wodno-ściekowej, modernizacja oczyszczalni ścieków) ale także ze zmian w sposobie korzystania (trend do oszczędzania, wzrost opadów atmosferycznych skutkujący zmniejszeniem zapotrzebowania na wodę dla celów ogrodowych, rosnąca świadomość ekologiczna). 5 Tamże. 5

6 Otrzymaną wielkość powinno się także skorygować o liczne procesy inwestycyjne uruchomione, wskutek uzyskania dotacji ze środków unijnych, i kontynuowane w następnych latach. Otrzymane wyniki warto zestawić z opublikowanymi w Założeniach projektu budżetu państwa na rok wskaźnikami makroekonomicznymi. Prognozowana wielkość zużycia publicznego odpowiadającego w tym przypadku zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i odbiór ścieków ma wzrosnąć o 0,6 % w stosunku do wielkości z roku Jednocześnie prognozowany udział inwestycji publicznych w PKB charakteryzuje się spadkiem z 5,2% w 2012 r. i 3,9% w 2013 r. 7 Porównując wyniki otrzymane z zastosowaniem powyższych metod i zasady ostrożnej wyceny zaobserwowano, że 1% przyrost przychodów ze sprzedaży przewidywany metodą stabilnego wzrostu jest w zestawieniu z danymi makroekonomicznymi najbardziej wiarygodny. Podsumowanie Podstawową decyzją, którą należy podjąć planując przychody ze sprzedaży na rok następny jest wybór odpowiedniej metody szacunkowej. Uwarunkowany jest on sytuacją przedsiębiorstwa, na którą składają się takie czynniki jak stabilność finansowa, obszar i warunki działania, trendy charakterystyczne dla danej firmy i branży oraz inne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. W odniesieniu do omawianego przedsiębiorstwa z branży budowlanej, kierując się zasadą ostrożnej wyceny, w oparciu o opublikowane informacje w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych (dotacje unijne) i modernizacyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku, a także w oparciu o Założenia projektu budżetu państwa na rok 2013 opracowany przez Radę Ministrów w czerwcu 2012 roku (str. 8 i 12) przyjęto wielkość przychodów wyliczoną metodą stabilnego wzrostu wyższą o 1% w stosunku do osiągniętej w 2012 roku, w wysokości tys. zł. 6 RADA MINISTRÓW, ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013, Warszawa, czerwiec 2012 r., s Tamże, s. 8. 6

7 Bibliografia 1) Pluta W. "Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa ) Pluta W., Michalski G. "Krótkoterminowe zarządzenie kapitałem. Jak zachować płynność finansową", C.H. Beck Sp. z o.o. Warszawa ) Surdel P., Forex- Analiza techniczna, wyd. Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, Poznań ) Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, wyd. PWN, Warszawa ) Zaleska M. "Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, ) Grzenkowicz N., Kowalczyk J, Kusak A., Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa wyd. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ) Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd. PWE, Warszawa ) Hamrol M., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Ujęcie sytuacyjne, wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań ) Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań ) Czekaj J, Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, wyd PWN, Warszawa ) Kopiński A., Finanse przedsiębiorstw, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 12) Duda-Piechaczek E. "Analiza i planowanie finansowe", Helion, Gliwice ) Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODDK ) Sierpińska M, Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych wyd. PWN, Warszawa ) Gryko J., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie wyd. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań ) Bojańczyk M. Finanse przedsiębiorstwa, wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa ) Kowalak R. "Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa", Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk ) Dębski W. "Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

8 19) Śnieżek E., Wiatr M. "Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych", Wolters Kluwer, Warszawa ) Jakubczyc J. "Metody oceny projektu gospodarczego", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ) Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: 22) Michalski Grzegorz (2010) Planning optimal from the Enterprise value creation perspective. Levels of operating cash investment. Romanian Journal of Economic Forecasting vol. 13 iss 1 pp ) Michalski Grzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 24) Michalski Grzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics Zemedelska Ekonomika, 54, 1, ) Michalski Grzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value -Based Liquidity Frame-work. Available at SSRN: ) M. Rubczewska, P. Robaszewski, A. Zygiel, Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ) A. Miszkiewicz, Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży firm centralnych (head offices) oraz holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ) RADA MINISTRÓW, ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013, Warszawa, czerwiec

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. Arkadiusz Kozłowski Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 23.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 23. Lilianna Kowalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 23 Working paper Słowa kluczowe: decyzje krótkoterminowe, krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw ( PKD 10.39) (Risk

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowlanej. K. Kuropka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Przedstawiona praca jest analizą oraz

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego

Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego Anna Milewska, Anna Wolff Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego

Bardziej szczegółowo

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics S. Paradysz Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży organizatorów turystyki. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej.

A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - sporządzeniem prognozy wyników na rok 2013, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji galanterii skórzanej. Working paper JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014) Słowa kluczowe: źródła

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za okres zakończony dnia 30 września 2011 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics

Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics Dagmara Sieradzka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wroclaw University of Economics Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk J. Szmigielska

K. Kasprzyk J. Szmigielska K. Kasprzyk J. Szmigielska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach branży 29 STAN BAZOWY Pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw jest firmą międzynarodową, mającą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 9 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Cykl kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych

Cykl kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych Agnieszka Kuś, Magdalena Hodun Instytut Ekonomii i Zarządzania Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Cykl kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych

Bardziej szczegółowo

T. Wilhelm. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej.

T. Wilhelm. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej. T. Wilhelm Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.: - PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY... - WICEPREZES ZARZĄDU. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. R. Sip, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W raporcie zostały przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo