M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics"

Transkrypt

1 M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, EVA, Ekonomiczna wartość dodana. Streszczenie: Poniższy raport prezentuje sposób wyceny przedsiębiorstwa, z zastosowaniem ekonomicznej wartości dodanej (EVA). Obliczenia pokazują kształtowanie się ekonomicznej wartości dodanej w analizowanych przedsiębiorstwach, na przestrzeni dwóch lat. Summary: This report shows how the valuation of the company, with the use of economic value added (EVA). Calculations show the development of the economic value added in the analyzed companies over two years. 1

2 WSTĘP Pojęcie wartości przedsiębiorstwa definiowane jest w zależności od zainteresowanej grupy. Wspólną cechą dla wszystkich zainteresowanych grup jest postrzeganie przedsiębiorstwa jako formy inwestycji kapitału, źródła dochodu a także narzędzia do spełnienia indywidualnych oczekiwań w aspekcie materialnym i niematerialnym 1. Warto wspomnieć, że maksymalizacja wartości jako cel funkcjonowania jednostki sprawia, że generowanie wartości podmiotu staje się przedmiotem wszystkich jego działań. Cel, którym jest maksymalizacja wartości, oznacza konieczność maksymalizowania kapitałów przy generowaniu jak największych przepływów pieniężnych 2. Znajomość czynników, które kształtują wartość przedsiębiorstwa oraz zachodzące między nimi zależności, umożliwia podejmowanie decyzji a także realizację działań zmierzających do utrzymania lub wzrostu tej wartości 3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa prowadzi do ogólnej jego oceny, co łączy się z zagadnieniem wyceny przedsiębiorstwa. W tym celu wykorzystywane są tak zwane mierniki wartości kreowanej: rynkowa wartość dodana (MVA - market value addend) oraz ekonomiczna wartość dodana (EVA economic value addend) 4. OPIS TEORETYCZNY METODY Ekonomiczna wartość dodana mierzy nadwyżkę wartości generowanej przez inwestycję lub portfel inwestycji, w ujęciu pieniężnym. Przy wyborze miar wartości przedsiębiorstwa podstawowe znaczenie ma wybór między zastosowaniem zysku lub przepływów pieniężnych. EVA może kształtować się na trzech różnych poziomach. W sytuacji, gdy EVA przyjmuje wartość równą zero wartość wygenerowanego przez przedsiębiorstwo zysku operacyjnego pokrywa wielkość kosztów wszystkich kapitałów, wykorzystywanych do finansowania działalności operacyjnej. EVA równa zero wskazuje na graniczny próg rentowności zaangażowanego kapitału. Wartość wskaźnika większa od zera oznacza wygenerowanie przez przedsiębiorstwo zysku operacyjnego ponad koszt zaangażowanego kapitału 5. Ekonomiczna wartość dodana to nie tylko miernik 1 K. Borys, B. Nogalski, Wartość dodana a wartość przedsiębiorstwa, w Wartość przedsiębiorstwa z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, NOVUM, Płock 2000, s M. Marcinkowska, Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000, s B. Woźniak-Sobczak, Dylematy zarządzania wartością, w Wartość przedsiębiorstwa z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, NOVUM, Płock 2000, s A. Jaki, Wycena przedsiębiorstwa pomiar i ocena wartości, Zakamycze 2000, s M. Marcinkowska, op. cit., s

3 wartości, ale również miernik wyników działalności. Według twórcy tej metody (G. B. Stewart) jest ona jedyną miarą, która łączy wycenę z procedurami oceny efektywności inwestycji w sposób, który umożliwia obiektywną ocenę wyników operacyjnych, a ponadto wskazuje na źródła wartości w kolejnych okresach, czego nie można osiągnąć analizując wartość przedsiębiorstwa metodą NPV 6. Ponadto miernik ten jest łatwy w interpretacji nie tylko dla osób posiadających wiedzę finansową. EVA pozwala na adekwatne porównywanie działalności przedsiębiorstw niezależnie od struktury ich kapitałów. Warto wspomnieć, że stosowanie ww. wskaźnika zapewnia właściwą alokację kapitału. EVA obliczana jest jako różnica między zyskami operacyjnymi generowanymi przez jednostkę a kosztem jej kapitału. Wzór 1. EVA ( ), gdzie: Źródło: M. Michalski, Zarządzanie przez wartość, Finanse i przedsiębiorstwo, Warszawa 2001, s EVA ekonomiczna wartość dodana przedsiębiorstwa, NOPAT zysk operacyjny po opodatkowaniu, WACC średnioważony koszt kapitału, AN aktywa netto. Reasumując EVA jest to zysk, jaki pozostaje po odjęciu od dochodu wygenerowanego przez firmę w ramach prowadzonej działalności operacyjnej kosztu wynikającego z zainwestowanego w przedsiębiorstwo kapitału 7. PRAKTYCZNY PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METODY Przystępując do analizy wartości dodanej przedsiębiorstwa X oraz Y należy wyjść od określenia trzech podstawowych wartości składowych wzoru. W tabeli poniżej przedstawiono kształtowanie się pierwszej z wymienionych wartości - zysku po opodatkowaniu. Zysk operacyjny po opodatkowaniu (NOPAT) jest 6 D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw zarys teoria praktyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000, s M. Michalski, Zarządzanie przez wartość, Finanse i przedsiębiorstwo, Warszawa 2001, s

4 ujmowany jako zysk przed odjęciem (kosztów finansowania aktywów kapitałem obcym) odsetek oraz po odjęciu amortyzacji i podatku 8. Tabela 1. Kształtowanie się NOPAT w przedsiębiorstwach X i Y NOPAT 2010 (w tys. zł) 2011 (w tys. zł) X Y 1791, ,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005, s W kolejnej tabeli prezentowane są dane dotyczące aktywów netto jednostki. Tabela 2. Kształtowanie się AN w przedsiębiorstwach X i Y Aktywa netto 2010 (w tys. zł) 2011 (w tys. zł) X Y Źródło: Opracowanie własne na podstawie B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2006, s Ostatnią wartością niezbędną do obliczenia wartości dodanej przedsiębiorstwa jest średnioważony koszt kapitału (WACC), który kształtuje się następująco: Tabela 3. Kształtowanie się WACC w przedsiębiorstwach X i Y WACC X 10,24% 10,34% Y 10,32% 10,32% Źródło: Opracowanie własne na podstawie T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2006, s.337. Konsekwencją obliczenia powyższych wartości jest określenie ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa, która przedstawia się następująco: Tabela 4. Kształtowanie się EVA w przedsiębiorstwach X i Y EVA 2010 (w tys. zł) 2011 (w tys. zł) X 712,3 2429,2 Y 661, ,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Michalski, Zarządzanie przez wartość, Finanse i przedsiębiorstwo, Warszawa 2001, s Analizując powyższe wartości należy zwrócić uwagę na tendencję wzrostową w roku 2011 w stosunku do roku 2010, zarówno w pierwszej analizowanej jednostce (X), jak i w drugiej (Y). Dodatnie wartości wskazują na powiększenie bogactwa właścicieli przedsiębiorstwa. Z jednorocznego punktu widzenia wartość dodana jest wyższa od kosztu zainwestowanego kapitału w każdym badanym okresie. 8 E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005, s

5 Na kształtowanie się wartości EVA ma wpływ wysokość średnioważonego kosztu kapitału (WACC). Im WACC jest niższy, tym wyższą wartość EVA osiąga przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo może wpływać na wartość średnioważonego kosztu kapitału poprzez odpowiednią strukturę kapitału. Na podstawie przedsiębiorstwa X dokonano analizy optymalnej struktury kapitału dla przedsiębiorstw z branży produkującej napoje. Tabela 5. Optymalna struktura kapitału D/E D/(D+E) E/(D+E) Bl Bl* kd ke D E wacc a netto EVA 64% 39% 61% 1,21 1,61 9,60% 12,69% 6 552,90 zł ,41 zł 10,77% 10249, ,82 67% 40% 60% 1,23 1,63 9,60% 12,79% 6 720,93 zł ,39 zł 10,79% 10081, ,53 69% 41% 59% 1,25 1,65 7,20% 12,90% 6 888,95 zł 9 913,37 zł 10,00% 9913, ,839 72% 42% 58% 1,27 1,67 7,20% 13,02% 7 056,97 zł 9 745,35 zł 10,00% 9745, ,915 75% 43% 57% 1,29 1,69 7,20% 13,13% 7 225,00 zł 9 577,32 zł 9,99% 9577, ,99 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Poniżej przedstawiono jak kształtowałaby się ekonomiczna wartość dodana w przedsiębiorstwach X oraz Y po zoptymalizowaniu struktury kapitału. Tabela 6. EVA po zoptymalizowaniu struktury kapitału EVA 2010 (w tys. zł) 2011 (w tys. zł) X 1255, ,33 Y 842, ,22 Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Michalski, Zarządzanie przez wartość, Finanse i przedsiębiorstwo, Warszawa 2001, s Porównując dane z tabeli 6. Z danymi z tabeli 4. można stwierdzić, iż dzięki zoptymalizowaniu struktury kapitału w obu przedsiębiorstwach, w analizowanych okresach wzrosłaby ekonomiczna wartość dodana. ZAKOŃCZENIE Reasumując EVA jest koncepcją, która w praktyce wykorzystywana jest do pomiaru przyrostu wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli. Długoterminowym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości rynkowej, który przyczynia się do powiększania majątku właścicieli. EVA jest miernikiem dokonań przedsiębiorstw w obszarze strategicznym, dlatego też stosowanie jej przyczynia się do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. 5

6 Bibliografia: 1. Borys K., Nogalski B., Wartość dodana a wartość przedsiębiorstwa, w Wartość przedsiębiorstwa z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, NOVUM, Płock Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, AE, Wrocłąw Ehrbar A., EVA : strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG- Press, Warszawa Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa pomiar i ocena wartości, Zakamycze Kasiewicz S., Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, SGH, Warszawa Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa Michalski M., Zarządzanie przez wartość, Finanse i przedsiębiorstwo, Warszawa Michalski G., Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa : treść wykładu i przykłady, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wrocław Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa Woźniak-Sobczak B., Dylematy zarządzania wartością, w Wartość przedsiębiorstwa z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, NOVUM, Płock Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw zarys teoria praktyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

行业市盈率统计

行业市盈率统计 0755-82943242 600969 E-mail: wanghong@ccs.com.cn 2004 5 20 B 7000 2.1027 5.48 36481 03 0.278 19.57 2003 2004E 2005E 50846 59080 68303 38963 44600 50303 3884 5664 7749 21000 21000 21000 0.19 0.27 0.37 23.4

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 1... 4 2... 4 3... 4... 5 1... 5 1... 5 2... 6 3... 6 2... 6 1 40.83%... 7 2 50.59%... 7 3 73%... 8 4 66.4%... 8 3... 8 4... 8 5... 9... 10

... 3... 4 1... 4 2... 4 3... 4... 5 1... 5 1... 5 2... 6 3... 6 2... 6 1 40.83%... 7 2 50.59%... 7 3 73%... 8 4 66.4%... 8 3... 8 4... 8 5... 9... 10 2005-8-31 8627 65799535 yest@cjsc.com.cn 8627 65799773 Duanll@cjsc.com.cn SH600276 :14.86 2005-6-30 ( ) 25,507 A /B ( ) 7,680 / 0 15.87 3.96 30 3.69 12 / 16.10 / 9.58 12 60% 2005 50% 100 40% 2008 6 30%

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 99815493571.doc

Microsoft Word - 99815493571.doc 匯 入 匯 款 之 分 類 及 說 明 : 大 項 分 類 編 號 項 目 說 明 一 服 務 分 為 運 輸 保 險 旅 行 及 其 他 四 大 項 ( 一 ) 運 輸 海 陸 空 之 客 貨 運 輸, 分 為 下 列 各 項 : 111 海 運 貨 運 海 上 貨 物 運 輸 之 112 海 運 客 運 海 上 旅 客 運 輸 之 115 航 空 貨 運 航 空 貨 物 運 輸 之 116 航

Bardziej szczegółowo

计 价 格 [2002]1575 号, 计 价 格 [2000]1567 号, 计 价 格 25. 会 计 从 业 资 格 ( 含 会 计 专 业 技 术 资 格 ) 考 试 [1999]465 号, 鲁 价 费 发 [2006]126 号, 鲁 价 费 函 [2013]28 号, 发 改 价 格

计 价 格 [2002]1575 号, 计 价 格 [2000]1567 号, 计 价 格 25. 会 计 从 业 资 格 ( 含 会 计 专 业 技 术 资 格 ) 考 试 [1999]465 号, 鲁 价 费 发 [2006]126 号, 鲁 价 费 函 [2013]28 号, 发 改 价 格 烟 台 市 考 试 考 务 费 目 录 清 单 类 别 考 试 项 目 名 称 政 策 依 据 一 专 业 技 术 人 员 职 业 资 格 考 试 考 务 费 1. 专 业 技 术 人 员 计 算 机 应 用 能 力 考 试 财 税 [2015]69 号, 计 价 格 [2001]1969 号, 鲁 价 费 发 [2002]180 号, 鲁 价 费 发 [2009]14 号, 发 改 价 格 2015

Bardziej szczegółowo

103 2 18 103 3 10 103 4 7 103 3 10 103 4 10 9 4 103 4 17 103 4 19 103 5 2 10 103 5 6 17 103 5 2 103 5 10 103 5 14 http://actweb.ukn.edu.tw/webexam/frmlogin.aspx http://www.admission.ukn.edu.tw/ 103 http://www.admission.ukn.edu.tw

Bardziej szczegółowo

《西游记》(一)

《西游记》(一) ! """"""! """"""!! """""" #! """""" $# """""" %# """""" &! """"""! """""" ( """""" )( """"" *( """""" (*! """"!+) """""!!* """""!#) """"""""!$ """""!%( """""!&( """"!)! """""!*$ """"!(# """"" #+# """""

Bardziej szczegółowo

25 管 理 学 西 南 财 经 大 学 规 划 基 金 项 目 农 地 承 包 经 营 权 流 转 的 管 理 机 制 创 新 刘 志 文 26 管 理 学 西 南 交 通 大 学 规 划 基 金 项 目 消 费 者 感 知 风 险 及 营 销 和 公 共 对 策 研 究 叶 乃 沂 27 管 理

25 管 理 学 西 南 财 经 大 学 规 划 基 金 项 目 农 地 承 包 经 营 权 流 转 的 管 理 机 制 创 新 刘 志 文 26 管 理 学 西 南 交 通 大 学 规 划 基 金 项 目 消 费 者 感 知 风 险 及 营 销 和 公 共 对 策 研 究 叶 乃 沂 27 管 理 2010 年 教 育 部 人 文 社 会 科 学 研 究 一 般 项 目 ( 西 部 和 边 疆 地 区 项 目 ) 评 审 结 果 一 览 表 序 学 科 门 类 学 校 名 称 项 目 类 别 项 目 名 称 申 请 人 号 1 法 学 甘 肃 政 法 学 院 规 划 基 金 项 目 公 益 类 事 业 单 位 改 革 中 养 老 保 险 及 其 他 相 关 立 法 问 题 研 究 何 文 杰

Bardziej szczegółowo

董 事 長 的 話 發 行 人 的 話 過 去 一 年, 常 常 陪 伴 父 母 看 醫 生, 更 常 接 二 老 同 住, 在 侍 奉 和 陪 伴 父 母 的 過 程 中, 開 始 深 刻 地 感 受 到, 體 力 已 大 不 如 前, 心 有 餘 而 力 不 足 的 事 情 逐 漸 變 多 本

董 事 長 的 話 發 行 人 的 話 過 去 一 年, 常 常 陪 伴 父 母 看 醫 生, 更 常 接 二 老 同 住, 在 侍 奉 和 陪 伴 父 母 的 過 程 中, 開 始 深 刻 地 感 受 到, 體 力 已 大 不 如 前, 心 有 餘 而 力 不 足 的 事 情 逐 漸 變 多 本 董 事 長 的 話 發 行 人 的 話 過 去 一 年, 常 常 陪 伴 父 母 看 醫 生, 更 常 接 二 老 同 住, 在 侍 奉 和 陪 伴 父 母 的 過 程 中, 開 始 深 刻 地 感 受 到, 體 力 已 大 不 如 前, 心 有 餘 而 力 不 足 的 事 情 逐 漸 變 多 本 月 初, 女 兒 臨 盆, 我 信 守 承 諾 到 女 兒 住 處 幫 忙, 隨 著 小 外 孫 新

Bardziej szczegółowo

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就 1918年奉軍秦皇島劫械與入關 以皖奉合作為中心的探討* 葉惠芬 ** 壹 前言 1916年袁世凱帝制失敗 段祺瑞開始掌握北京政府軍政大權 他試 圖繼承袁的北洋系龍頭地位 惜個性剛愎 又在袁的北洋系久受薰染 並 無遠大的政治理想和寬廣的政治格局 因汲汲於個人權勢的擴張 以致統 攝北洋全局的努力遭到挫敗 政局走向複雜 非但形成南北對立 也使北 洋系分裂成以段為首的皖系和以馮國璋為首的直系 為了地盤的劃分及權力的爭奪

Bardziej szczegółowo

Untitled

Untitled 4:4, 5 {Mar 9.1} {Mar 9.2} 12:22 {Mar 9.3} 15:14 12:41 {Mar 9.4} 4:4 {Mar 9.5} , 34, 35, 40 {Mar 9.6} 9:28 {Mar 10.1} {Mar 10.2} {Mar 10.3} {Mar 10.4}, 325-327 {Mar 10.5} 2:1, 2 {Mar 11.1} ç ç ç ç ç ç

Bardziej szczegółowo

解 答 ( A ) 摧 心 剖 肝 : 形 容 極 度 哀 傷 ( B ) 甑 塵 釜 魚 : 比 喻 生 活 困 苦 清 寒 ( C ) 戴 笠 乘 車 : 朋 友 相 交 始 終 如 一 不 因 貴 賤 而 有 所 改 變 (D) 懲 忿 窒 欲 : 遏 止 忿 怒, 窒 塞 情 慾 5. 史

解 答 ( A ) 摧 心 剖 肝 : 形 容 極 度 哀 傷 ( B ) 甑 塵 釜 魚 : 比 喻 生 活 困 苦 清 寒 ( C ) 戴 笠 乘 車 : 朋 友 相 交 始 終 如 一 不 因 貴 賤 而 有 所 改 變 (D) 懲 忿 窒 欲 : 遏 止 忿 怒, 窒 塞 情 慾 5. 史 市 立 成 功 高 中 101 學 年 第 一 學 期 期 末 考 高 三 國 文 科 試 題 範 圍 : 翰 林 版 孫 子 選 登 樓 賦 蘭 亭 集 序 補 充 教 材 禮 記 檀 弓 選 一 單 一 選 擇 題 : 每 題 2.5 分, 共 50 分 1. 下 列 字 音 完 全 相 同 的 選 項 是 : (A) 鍥 而 不 捨 / 修 禊 事 / 楔 形 文 字 (B) 臨 文 嗟 悼

Bardziej szczegółowo

董事会股东报告书(xu ).PDF

董事会股东报告书(xu ).PDF 1 210035 025-7056780 xulin@600282.net 210035 025-7791169 98 1608 021-53594566 2 ...4...5...8...9...12...13...14...14...15...16 3 35,760 70.95% 4 600282 (210035) (210035) 025-7056780 xulin@600282.net 19993

Bardziej szczegółowo

nb.PDF

nb.PDF 1 3 5...7 2 http 2002 1 516,849,866.84 2 67,109,835.55 3 49,250,238.66 4 76,863,322.66 5 599,145.88 6 57,763,987.82 7 15,755,857.92 8 0 3 9 977,169.50 10138,494,475.51 11-8,067,539.70 1 15,501,288.02 2

Bardziej szczegółowo

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :..

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :.. 2001..,2..,1 :..,5..,1..,6..,4..,3..,4..,2 :..,1..,1..,3 :..,3..,3 208 2001 20..,4 :20..,5 (1912 1949)..,1. :..,2..,2..,10..,3..,3 1999..,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 (1931 1932 )..,4.,.,3

Bardziej szczegółowo

19 21 1932 31 1942 1985 79 2 1625 198 1060 1958 452 1 35 1949 6 4 10 4 1 1950 7 22 3 40 1955 80 1300 6000 32000 1 1000 1956 30 35 1966 112 150 1969 1981 250 7 198 14 26 1984 9 1985 347 18 78 13 7 3 1 5

Bardziej szczegółowo

使用方法介绍:1、三色勾画法。红色表示是重点记忆内容,蓝色表示次重点记忆内容或较难理解内容,褐色表示暂时需要记忆的内容或简单理解内容,黑色浏览即可。现实中可用红笔划红色内容,蓝笔或黑笔划蓝色内容,一定用铅笔划褐色内容。日常复习主要关注三色划线内容,考前快速浏览红色和蓝色内容,铅笔内容确定掌握时请擦掉。

使用方法介绍:1、三色勾画法。红色表示是重点记忆内容,蓝色表示次重点记忆内容或较难理解内容,褐色表示暂时需要记忆的内容或简单理解内容,黑色浏览即可。现实中可用红笔划红色内容,蓝笔或黑笔划蓝色内容,一定用铅笔划褐色内容。日常复习主要关注三色划线内容,考前快速浏览红色和蓝色内容,铅笔内容确定掌握时请擦掉。 更 多 内 容 请 查 看 精 品 文 库 网 www.jingpinwenku.com 使 用 方 法 介 绍 :1 三 色 勾 画 法 红 色 表 示 是 重 点 记 忆 内 容, 蓝 色 表 示 次 重 点 记 忆 内 容 或 较 难 理 解 内 容, 褐 色 表 示 暂 时 需 要 记 忆 的 内 容 或 简 单 理 解 内 容, 黑 色 浏 览 即 可 现 实 中 可 用 红 笔 划 红

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2009 11 2 2009 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 22 23 24 25 29 31 34 37 39 41 42 44 47 3 2009 11 1 2009 11 2 2009 11 3 2009 11 4 2009 11 5 2009 11 Ö Ç Ö 6 2009 11 Ç Ç 7 2009 11 8 2009 11 9 2009 11 10 2009

Bardziej szczegółowo

家装知识(六)

家装知识(六) I...1 SHOW...5...7...9...13...14...17...18...21...24...26...29...31...33...36 2003...37...39...41...42...43...45...48...50 ...52...54...58...60...61...63 10...66...68...73...74...77...81...85...89...91...93...97

Bardziej szczegółowo

<4D F736F F D20B9D2CDF85F ED0CBD2B5D2F8D0D0B6C0C1A2B6ADCAC C4EAB6C8CAF6D6B0B1A8B8E62E646F63>

<4D F736F F D20B9D2CDF85F ED0CBD2B5D2F8D0D0B6C0C1A2B6ADCAC C4EAB6C8CAF6D6B0B1A8B8E62E646F63> 兴 业 银 行 独 立 董 事 2011 年 度 述 职 报 告 巴 曙 松 2011 年, 我 依 法 忠 实 勤 勉 履 行 独 立 董 事 职 责, 积 极 参 加 董 事 会 会 议 相 关 委 员 会 会 议 及 董 事 会 组 织 的 其 他 各 项 活 动, 切 实 维 护 银 行 和 全 体 股 东 利 益, 现 将 有 关 情 况 汇 报 如 下 : 一 出 席 全 部 董 事 会

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled CHINA SECURITIES RESEARCH - - 2004 25.38 67.7% 2007 60 98.59 2008 5 10 3 14 140 100 40 200 - - 18.95 30.05 98.59 77 21.59 22.9% 10 / 15 / 0.13 / 50% 10 / 2008 0.51 35 PE 17.85 10 / 27.85 / huangfusheng@csc.com.cn

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D203230313130353130D2BBD6C2D2A9D2B5D6AEC9EEB6C8B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203230313130353130D2BBD6C2D2A9D2B5D6AEC9EEB6C8B1A8B8E62E646F63> 一 致 药 业 000028.SZ 头 孢 业 务 完 全 审 视, 价 值 再 发 现 深 度 报 告 公 司 证 券 研 究 报 告 研 究 结 论 一 致 药 业 是 中 国 医 药 集 团 旗 下 的 上 市 公 司,2010 年 医 药 商 业 和 工 业 各 贡 献 公 司 整 体 营 业 毛 利 的 60% 和 40%, 本 篇 报 告 在 全 面 介 绍 公 司 各 项 业 务 的

Bardziej szczegółowo

第五章.doc

第五章.doc 89 1947 19521970 1953 1963 1964 1972 1975 1981 1960 1991 64 201 1994 1.1364 3.2080 2003 2 90 91 92 93 1,091 14,886 2,635 3,746 94 95 96 1990 97 A B C D A/D% 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Bardziej szczegółowo

问 题 一 : 根 据 预 案 披 露, 天 翼 视 讯 目 前 提 供 的 主 要 产 品 及 服 务 中 包 括 互 联 网 视 频 内 容 服 务 请 公 司 补 充 披 露 天 翼 视 讯 主 要 经 营 数 据, 包 括 但 不 限 于 :(1) 各 类 互 联 网 视 频 业 务 ( 例

问 题 一 : 根 据 预 案 披 露, 天 翼 视 讯 目 前 提 供 的 主 要 产 品 及 服 务 中 包 括 互 联 网 视 频 内 容 服 务 请 公 司 补 充 披 露 天 翼 视 讯 主 要 经 营 数 据, 包 括 但 不 限 于 :(1) 各 类 互 联 网 视 频 业 务 ( 例 证 券 代 码 :600640 证 券 简 称 : 号 百 控 股 公 告 编 号 : 临 2016-041 号 百 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 对 上 海 证 券 交 易 所 公 司 重 大 资 产 重 组 预 案 信 息 披 露 问 询 函 的 回 复 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈

Bardziej szczegółowo

广 州 蓝 皮 书 社 会 保 障 关 键 词 : 广 州 社 会 保 障 社 会 保 险 社 会 救 助 社 会 福 利 社 会 保 障 体 系 由 社 会 救 助 社 会 保 险 社 会 福 利 住 房 保 障 四 大 系 统 以 及 慈 善 事 业 和 其 他 补 充 保 险 构 成 在 主

广 州 蓝 皮 书 社 会 保 障 关 键 词 : 广 州 社 会 保 障 社 会 保 险 社 会 救 助 社 会 福 利 社 会 保 障 体 系 由 社 会 救 助 社 会 保 险 社 会 福 利 住 房 保 障 四 大 系 统 以 及 慈 善 事 业 和 其 他 补 充 保 险 构 成 在 主 2013 年 广 州 社 会 保 障 发 展 报 告 总 报 告 General Report 1 2013 年 广 州 社 会 保 障 发 展 报 告 广 州 市 社 会 科 学 院 课 题 组 摘 要 : 广 州 社 会 保 障 在 覆 盖 面 保 障 水 平 保 障 体 系 建 设 领 域 取 得 明 显 进 展 本 报 告 通 过 分 析 广 州 社 会 保 障 发 展 的 现 状, 指 出

Bardziej szczegółowo

目 录 目 录 第 一 部 分 关 于 评 估 说 明 使 用 范 围 的 声 明... 1 第 二 部 分 企 业 关 于 进 行 资 产 评 估 有 关 事 项 的 说 明... 2 第 三 部 分 评 估 对 象 与 评 估 范 围 及 有 关 情 况 说 明... 12 一 评 估 对 象

目 录 目 录 第 一 部 分 关 于 评 估 说 明 使 用 范 围 的 声 明... 1 第 二 部 分 企 业 关 于 进 行 资 产 评 估 有 关 事 项 的 说 明... 2 第 三 部 分 评 估 对 象 与 评 估 范 围 及 有 关 情 况 说 明... 12 一 评 估 对 象 二 六 三 网 络 通 信 股 份 有 限 公 司 拟 收 购 ITALK GLOBAL COMMUNICATIONS,INC. 的 66.67% 股 权 涉 及 的 被 收 购 企 业 股 东 全 部 权 益 价 值 项 目 资 产 评 估 说 明 龙 源 智 博 评 报 字 (2012) 第 1011 号 ( 第 一 册, 共 一 册 ) 北 京 龙 源 智 博 资 产 评 估 有 限 公 司

Bardziej szczegółowo

导言

导言 RESEARCH REPORT 2007 1 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 1 2 3 2007 2007 4 5 6 2007 7 2007 8 1 2007 2007 1 2a bc de f g 3 4 a b c 2 2007 1 2007 ST ST 2007 1 3 2007 2a

Bardziej szczegółowo

愛 的 進 行 式 慈 濟 義 診 關 懷 四 川 行 慈 濟 義 診 關 懷 四 川 行 愛 的 進 行 式 資 料 來 源 圖 片 提 供 / 慈 濟 基 金 會 宗 教 處 五 月 應 該 是 充 滿 鮮 花 與 愛 的 溫 馨 月 份, 大 家 歡 喜 迎 接 著 佛 誕 節 母 親 節 與

愛 的 進 行 式 慈 濟 義 診 關 懷 四 川 行 慈 濟 義 診 關 懷 四 川 行 愛 的 進 行 式 資 料 來 源 圖 片 提 供 / 慈 濟 基 金 會 宗 教 處 五 月 應 該 是 充 滿 鮮 花 與 愛 的 溫 馨 月 份, 大 家 歡 喜 迎 接 著 佛 誕 節 母 親 節 與 Special Report 特 別 企 劃 32 圖 為 賑 災 團 員 於 往 診 途 中, 台 中 慈 院 莊 淑 婷 副 院 長 彎 身 將 物 資 送 到 災 民 的 手 上 愛 的 進 行 式 慈 濟 義 診 關 懷 四 川 行 慈 濟 義 診 關 懷 四 川 行 愛 的 進 行 式 資 料 來 源 圖 片 提 供 / 慈 濟 基 金 會 宗 教 處 五 月 應 該 是 充 滿 鮮 花

Bardziej szczegółowo

PE /.

PE /. (600729) 2010 7 1 41.04 / / www.c-best.com ( ) 20,400 A ( ) 13,575 B/H ( ) 0 83.64 A ( ) 55.66 () 4.61 (%) 64.88./32.51% /32.51% + S1060209040123 0755-22625790 Hemiao160@pingan.com.cn 2010-2012 EPS 0.851.15

Bardziej szczegółowo

本 次 培 训 是 由 北 森 生 涯 ( 北 京 ) 教 育 科 技 有 限 公 司 的 首 席 培 训 师 彭 勃 老 师 担 任 讲 师, 培 训 内 容 围 绕 着 职 业 生 涯 规 划 理 论 与 实 践 如 何 设 计 大 学 生 生 涯 规 划 课 程 多 元 化 生 涯 规 划 教

本 次 培 训 是 由 北 森 生 涯 ( 北 京 ) 教 育 科 技 有 限 公 司 的 首 席 培 训 师 彭 勃 老 师 担 任 讲 师, 培 训 内 容 围 绕 着 职 业 生 涯 规 划 理 论 与 实 践 如 何 设 计 大 学 生 生 涯 规 划 课 程 多 元 化 生 涯 规 划 教 本 次 培 训 是 由 北 森 生 涯 ( 北 京 ) 教 育 科 技 有 限 公 司 的 首 席 培 训 师 彭 勃 老 师 担 任 讲 师, 培 训 内 容 围 绕 着 职 业 生 涯 规 划 理 论 与 实 践 如 何 设 计 大 学 生 生 涯 规 划 课 程 多 元 化 生 涯 规 划 教 学 方 式 等 内 容, 通 过 典 型 案 例 分 析 理 论 解 析 小 组 讨 论 角 色 体

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 全文.doc

Microsoft Word - 全文.doc 在 鲜 于 璜 碑 全 国 书 法 名 家 作 品 邀 请 展 开 幕 式 上 的 致 辞 张 勇 尊 敬 的 各 位 领 导 各 位 嘉 宾 书 法 界 的 朋 友 们 : 大 家 上 午 好! 天 高 气 爽, 秋 月 墨 香 今 天, 鲜 于 璜 碑 全 国 书 法 名 家 作 品 邀 请 展 开 幕 式 在 武 清 隆 重 举 行, 这 是 书 法 界 的 一 大 盛 事, 也 是 武 清

Bardziej szczegółowo

7 月 20 日 周 日 14:00/19:30 * 童 年 拾 趣 中 国 儿 童 艺 术 剧 院 : 伊 索 寓 言 剧 情 : 该 剧 将 世 界 经 典 童 话 伊 索 寓 言 中 最 著 名 的 小 故 事 巧 妙 地 串 联 起 来, 创 造 出 来 一 个 完 整 的 故 事 小 男

7 月 20 日 周 日 14:00/19:30 * 童 年 拾 趣 中 国 儿 童 艺 术 剧 院 : 伊 索 寓 言 剧 情 : 该 剧 将 世 界 经 典 童 话 伊 索 寓 言 中 最 著 名 的 小 故 事 巧 妙 地 串 联 起 来, 创 造 出 来 一 个 完 整 的 故 事 小 男 八 喜 打 开 艺 术 之 门 2014 暑 期 艺 术 节 时 间 :7 月 4 日 至 8 月 31 日 地 点 : 中 山 公 团 音 乐 堂 票 价 :20 40 60 80 100 元 售 票 电 话 :010-65598285 会 员 专 线 :400-010-8285 网 上 订 票 :www.fcchbj.com 官 方 微 博 :@ 中 山 公 园 音 乐 堂 公 众 微 信 :

Bardziej szczegółowo

主 营 业 务 强, 法 人 治 理 优 公 司 是 主 营 进 口 液 化 石 油 气 (LPG) 销 售 的 十 强 企 业 公 司 的 主 营 业 务 为 高 纯 度 LPG 的 生 产 加 工 与 销 售, 公 司 产 品 目 前 主 要 用 途 是 高 品 质 工 业 燃 气 自 2000

主 营 业 务 强, 法 人 治 理 优 公 司 是 主 营 进 口 液 化 石 油 气 (LPG) 销 售 的 十 强 企 业 公 司 的 主 营 业 务 为 高 纯 度 LPG 的 生 产 加 工 与 销 售, 公 司 产 品 目 前 主 要 用 途 是 高 品 质 工 业 燃 气 自 2000 股 票 研 究 新 股 深 度 研 究 2008-02-19 东 华 能 源 002221.SZ 突 破 瓶 颈, 盘 活 资 源, 打 造 化 工 原 料 仓 储 销 售 的 区 域 性 龙 头 报 告 起 因 : 新 股 上 市 公 司 是 进 口 液 化 石 油 气 销 售 的 十 强 企 业, 合 理 价 值 为 10 元 左 右 : 公 司 主 营 业 务 为 高 纯 度 液 化 石 油

Bardziej szczegółowo

: : :ISBN 7-223 - 135-1 : : : 2004-01 - 26 : 20 :,,, :,,, 1

: : :ISBN 7-223 - 135-1 : : : 2004-01 - 26 : 20 :,,, :,,, 1 : : :ISBN 7-223 - 135-1 : : : 2004-01 - 26 : 20 :,,, :,,, 1 1,,, :,,,,, 068,,,,, :,,,, :,,,,,,,, 068,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 068, 2, 068 ,,, : 1, :,,,,,,,, :,, 068,, 068,,,,,,, 2,,,,,,,,,,,,,,,, 10

Bardziej szczegółowo

我 們 的 神 全 知 全 能, 在 祂 至 高 無 上 的 智 慧 裡 面 定 立 給 祂 百 姓 一 切 的 律 法 一 切 的 命 令, 都 是 為 了 要 叫 我 們 終 久 享 福 今 年 是 安 息 年, 神 特 別 要 讓 祂 的 百 姓 明 白, 一 定 要 進 入 祂 的 安 息

我 們 的 神 全 知 全 能, 在 祂 至 高 無 上 的 智 慧 裡 面 定 立 給 祂 百 姓 一 切 的 律 法 一 切 的 命 令, 都 是 為 了 要 叫 我 們 終 久 享 福 今 年 是 安 息 年, 神 特 別 要 讓 祂 的 百 姓 明 白, 一 定 要 進 入 祂 的 安 息 專 心 愛 神 根 據 江 秀 琴 牧 師 2015 年 1 月 4 日 主 日 信 息 整 理 今 年 在 猶 太 歷 5775 年 是 安 息 年, 也 是 神 很 大 要 施 恩 給 我 們, 要 把 我 們 帶 入 祂 的 安 息 裡 面 的 一 年 神 借 著 以 色 列 這 個 國 家, 祂 要 全 世 界 的 人 注 意 觀 看, 祂 怎 麼 樣 的 做 工 在 以 色 列 這 個 國

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 基隆市公共汽車管理處內部控制手冊1-12頁.docx

Microsoft Word - 基隆市公共汽車管理處內部控制手冊1-12頁.docx 基 隆 市 公 共 汽 車 管 理 處 內 部 控 制 制 度 ( 第 一 版 ) 中 華 民 國 104 年 9 月 編 印 修 訂 紀 錄 版 本 修 訂 日 期 修 訂 類 別 修 訂 摘 要 ( 次 ) 修 訂 單 位 增 訂 作 業 項 目 刪 除 作 業 項 目 修 正 控 制 重 點 其 他 修 訂 1.0 104.09.02 本 處 內 部 控 制 制 度 初 版 目 次 壹 整 體

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 3533473_8928539.docx

Microsoft Word - 3533473_8928539.docx 谨 慎 增 持 首 次 日 期 : 行 业 : 化 学 制 剂 赵 冰 021-53519888-1902 zhaobing@shzq.com 执 业 证 书 编 号 : S0870511030004 基 本 数 据 (2013H1) 报 告 日 股 价 ( 元 ) 21.89 12mth A 股 价 格 区 间 ( 元 ) 13.34/26.00 总 股 本 ( 百 万 股 ) 1080.27 无

Bardziej szczegółowo

乌鲁木齐城市交通改善项目Ⅱ

乌鲁木齐城市交通改善项目Ⅱ 世 界 银 行 贷 款 发 展 新 疆 职 业 教 育 项 目 少 数 民 族 发 展 行 动 计 划 ( 预 评 估 稿 ) 乌 鲁 木 齐 长 治 久 安 社 会 经 济 咨 询 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 中 国 二 〇 一 四 年 十 一 月 少 数 民 族 发 展 行 动 计 划 总 负 责 人 : 李 泽 ( 新 疆 社 会 科 学 院 ) 少 数 民 族 发 展 行 动 计 划 主

Bardziej szczegółowo

A$1.3600 / US$ DKr6.4500 / US$ - 12 n - 12 n 1.4310-1.4505 12 1.4505 6 1.4505-1.4310 16 1.4310 6 1.4395-1.4505 12 1.4505 3 S1(b / a) + Pb 1 S0(b / a) 1 + Pa S0(b / a) + Pa 1 S1(b / a) 1 + Pb S1(b/

Bardziej szczegółowo

世新大學 讀書會

世新大學      讀書會 世 新 大 學 一 百 學 年 度 想 偷 跑 卻 原 地 踏 步 讀 書 會 第 七 次 讀 書 活 動 書 名 凱 文 怎 麼 了 日 期 2012/04/16 地 點 世 新 大 學 M309 出 席 人 沈 慧 欣 蔡 雅 燊 蔡 明 真 許 燕 榕 高 菀 均 王 怡 云 林 菁 樺 陳 雅 菱 本 次 讀 書 會 導 讀 人 : 許 燕 榕 讀 書 心 得 / 討 論 內 容 討 論 對

Bardziej szczegółowo

真 是 可 怜 啊! 嗯, 真 是 可 怜 啊, 不 过 如 果 这 次 实 验 成 功 了, 我 就 可 以 回 家 与 家 人 团 聚 了 回 家? 就 是 死 着 回 家 也 是 会 啊 国 家 会 这 么 容 易 让 你 泄 露 机 / 密 么? 只 有 死 人 才 不 会 泄 密 你 们

真 是 可 怜 啊! 嗯, 真 是 可 怜 啊, 不 过 如 果 这 次 实 验 成 功 了, 我 就 可 以 回 家 与 家 人 团 聚 了 回 家? 就 是 死 着 回 家 也 是 会 啊 国 家 会 这 么 容 易 让 你 泄 露 机 / 密 么? 只 有 死 人 才 不 会 泄 密 你 们 创 世 神 威 / 作 者 : 南 奚 灵 汐 序 章 在 很 久 很 久 以 前, 用 一 个 神 他 是 那 么 的 慈 祥, 他 创 造 出 来 世 界 万 物, 创 造 出 了 动 物, 植 物, 还 有 人 类 人 类 啊, 是 一 种 贪 婪 的 生 物, 夺 走 了 动 物 的 生 存 环 境, 夺 走 了 它 们 的 生 命, 更 想 让 他 们 全 部 臣 服 于 自 己 当 他

Bardziej szczegółowo

Corporate Profile

Corporate Profile Corporate Profile SC Corporate Profile 3 4 SC Corporate Profile SC Corporate Profile 5 6 SC Corporate Profile SC Corporate Profile 7 8 SC Corporate Profile SC Corporate Profile 9 10 SC Corporate Profile

Bardziej szczegółowo

目 录

目  录 盘 后 速 递 2016 年 3 月 24 日 星 期 四 今 日 市 场 研 究 规 划 部 今 日 大 市 : 周 四 市 场 震 荡 回 调 受 到 隔 夜 外 围 市 场 下 跌 的 影 响, 周 四 早 盘 均 跳 空 低 开, 昨 日 担 当 护 盘 的 有 色 证 券 板 块 全 线 下 挫, 近 期 的 热 点 题 材 股 也 出 现 回 调, 沪 指 开 盘 后 相 继 跌 破 5

Bardziej szczegółowo

集 团 有 限 公 司 持 有 的 苏 州 市 民 卡 有 限 公 司 20% 股 权 价 值 资 产 评 估 报 告 目 录 目 录 第 一 册 ( 声 明 摘 要 及 附 件 ) 声 明... 1 摘 要... 2 一 委 托 方 被 评 估 单 位 和 其 他 报 告 使 用 者 概 况...

集 团 有 限 公 司 持 有 的 苏 州 市 民 卡 有 限 公 司 20% 股 权 价 值 资 产 评 估 报 告 目 录 目 录 第 一 册 ( 声 明 摘 要 及 附 件 ) 声 明... 1 摘 要... 2 一 委 托 方 被 评 估 单 位 和 其 他 报 告 使 用 者 概 况... 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 拟 将 其 持 有 的 苏 州 市 民 卡 有 限 公 司 20% 股 权 对 外 转 让 所 涉 及 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 持 有 的 苏 州 市 民 卡 有 限 公 司 20% 股 权 价 值 资 产 评 估 报 告 中 通 苏 评 报 字 2015 第 152 号 共 三 册 第 一 册 声 明 摘 要 及 附 件 中

Bardziej szczegółowo

GE (7.2) %

GE (7.2) % 台中 1930 1937 10 53,460 60% 40 4411 62 70 277.5 4 5 75 155 78 634277.5 6 78 804 55 GE7.2 428.8 78964 10 1234 (7.2) 79716172118 79 14 803881610 248.8 13.5% 8486 79 25 67855 48535 10866 468.8 94 3 910 5594895

Bardziej szczegółowo

FCFF 6.74 P/E P/E 07 EPS % 10% 2

FCFF 6.74 P/E P/E 07 EPS % 10% 2 (600491) 2006 12 8 / 2006 12 4 : % 5.99 / 9.51/4.64 2004 5541 39 104 25 0.27 5.1 10.5 21 / 2162/5876 2005 6590 19 149 43 0.38 6.0 13.7 14 1.93 2006E 6289-5 177 19 0.45 6.7 14.0 12 / 1.57 2007E 7385 17

Bardziej szczegółowo

团 青 关 注 交 通 控 股 公 司 团 委 举 办 2013 年 度 系 统 团 组 织 共 青 团 工 作 考 核 分 享 会 为 进 一 步 加 强 对 系 统 所 属 各 单 位 共 青 团 工 作 的 指 导 考 核 和 评 价, 选 树 一 批 基 础 工 作 扎 实, 重 点 工 作

团 青 关 注 交 通 控 股 公 司 团 委 举 办 2013 年 度 系 统 团 组 织 共 青 团 工 作 考 核 分 享 会 为 进 一 步 加 强 对 系 统 所 属 各 单 位 共 青 团 工 作 的 指 导 考 核 和 评 价, 选 树 一 批 基 础 工 作 扎 实, 重 点 工 作 江 苏 交 通 控 股 青 春 风 景 线 ( 第 1 期 ) 主 办 : 共 青 团 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 委 员 会 2014 年 4 月 15 日 目 录 团 青 关 注 交 通 控 股 公 司 团 委 举 办 2013 年 度 系 统 团 组 织 共 青 团 工 作 考 核 分 享 会 1 公 益 志 愿 京 沪 公 司 团 员 青 年 用 实 践 诠 释 雷 锋 精 神

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 101 101 30401 1 (03)5593142 22192220 http://www.must.edu.tw http://www.gradexam.must.edu.tw/ 101 101 101. 01. 16 101. 03. 15~101. 03. 30 http://www.gradexam.must.edu.tw/ 101. 03. 15~101. 03. 30 101. 04.

Bardziej szczegółowo

設 產 生 的 影 響 3 可 行 性 政 策 可 行 性 包 括 政 策 設 定 目 標 的 可 實 現 性, 政 策 手 段 的 正 當 性 首 先, 政 策 目 標 能 夠 在 一 定 的 時 空 範 圍 內 能 夠 達 成 例 如, 中 國 改 革 開 放 設 定 的 解 決 十 三 億 人

設 產 生 的 影 響 3 可 行 性 政 策 可 行 性 包 括 政 策 設 定 目 標 的 可 實 現 性, 政 策 手 段 的 正 當 性 首 先, 政 策 目 標 能 夠 在 一 定 的 時 空 範 圍 內 能 夠 達 成 例 如, 中 國 改 革 開 放 設 定 的 解 決 十 三 億 人 姬 朝 遠 作 為 國 家 省 級 行 政 區 的 澳 門 特 區, 面 積 不 足 30 平 方 公 里, 人 口 不 斷 增 長 客 流 量 日 增 自 然 資 源 匱 乏 經 濟 結 構 單 一 1, 經 濟 社 會 發 展 一 直 面 臨 嚴 峻 挑 戰 為 了 應 對 澳 門 特 區 發 展 面 臨 的 突 出 問 題, 除 了 澳 門 特 區 政 府 積 極 採 取 各 種 措 施 予

Bardziej szczegółowo

深 圳 蓝 皮 书 劳 动 关 系 段, 企 业 劳 动 管 理 日 趋 多 元 化 劳 资 关 系 复 杂 化 利 益 矛 盾 显 现 化, 劳 动 关 系 需 要 进 一 步 调 整 和 规 范 面 对 劳 资 关 系 的 新 情 况 新 特 点 新 趋 势, 深 圳 市 委 市 政 府 审 时

深 圳 蓝 皮 书 劳 动 关 系 段, 企 业 劳 动 管 理 日 趋 多 元 化 劳 资 关 系 复 杂 化 利 益 矛 盾 显 现 化, 劳 动 关 系 需 要 进 一 步 调 整 和 规 范 面 对 劳 资 关 系 的 新 情 况 新 特 点 新 趋 势, 深 圳 市 委 市 政 府 审 时 深圳企业劳动关系 2010 年发展现状与 2011 年发展趋势 总 报 告 General Report 1 深圳企业劳动关系 2010 年发展 现状与 2011 年发展趋势 汤庭芬 古 迹 摘 要: 加强人文关怀是企业劳动管理发展到现阶段采取的重要方式, 是体现以人为本提升企业劳动管理层级的重要体现 本文全面总结了深圳市 在 2010 年强化人性化劳动管理中取得的成绩, 指出了需要解决的问题, 对

Bardziej szczegółowo

1996 1996 1996 2000 1200 5 32 763 675 220 8 1210 850 15 75 2000 381.81 1618.19 1996 1996 1618.19 1618.19 670 670 2288.19 2288.19 161.82 161.82 161.82 80.91 1964.55(0.5 ) 2045.46 161.82 323.64 806 835

Bardziej szczegółowo

... 12

... 12 Special Report ... 12 ( ) 12:00 ~ 1:00 / 1:00 ~ 2:00 / 3:00 ~ 4:00 / 9:00 ~ 11:00 / 12:00 ~ 1:00 / 2:00 ~ 3:00 / ( ) 4:00 ~ 5:00 / 5:00 ~ 6:00 / 7:00 ~ 8:00 / 30 8:00 ~ 10:00 / 11:00 ~ 12:00 / 9-11 / 11

Bardziej szczegółowo

( ) 11 (CIP) /. :, ISBN / I I267 CI P ( 2001 ) ( : ) : : : : : : : : 9.5 :

( ) 11 (CIP) /. :, ISBN / I I267 CI P ( 2001 ) ( : ) : : : : : : : : 9.5 : 2001 ( ) 11 (CIP) /. :,2001.12 ISBN 7-5622-2500-1/ I 181.... I267 CI P ( 2001 ) 077057 ( : 430079 ) : : : 880 1230 : 2001 12 1 : 1-1000 : : : 9.5 : 180 2001 12 1 : 16.00, ,,? :,, : ; ;,,,,,, 5 0,,,,, 1

Bardziej szczegółowo

刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 刧 刧 刧 刧 刧 " 則 $ 剧 刧 " 則 $ 剧 ! " # $ % &! " # $ % & A A 刧 刧 ! "! " ! "! " 刧 刧 刧 刧 刧 A ç則$ç剧 ç則$ç剧 A 刧 A A ! "! " 刧 刧 ! " # $! " # $ 刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 ! "! " ! "! " 耀

Bardziej szczegółowo

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 1 1 1 1983 549 1977 59 2 2 3 4 5 2 2000 5-143 3 4 1998 709 5 640 3 4 5 6 6 6 10-12 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 1 12 1921 7 66-79 8 12 1929 12 691-697 9 1962 9 20 10 1989 3 385-397 11 1963 343-365

Bardziej szczegółowo

海 螺 水 泥 有 限 公 司 规 划 投 资 项 目 的 投 资 基 准 收 益 率 分 析 一 我 国 投 资 项 目 基 准 收 益 率 的 选 择 海 螺 水 泥 (600585) 建 设 项 目 财 务 评 价 中 对 可 货 币 化 的 项 目 费 用 与 效 益 采 用 折 现 方 法

海 螺 水 泥 有 限 公 司 规 划 投 资 项 目 的 投 资 基 准 收 益 率 分 析 一 我 国 投 资 项 目 基 准 收 益 率 的 选 择 海 螺 水 泥 (600585) 建 设 项 目 财 务 评 价 中 对 可 货 币 化 的 项 目 费 用 与 效 益 采 用 折 现 方 法 T_ReportAbstract T_Graph T_ YieldInfo 公 司 分 析 海 螺 水 泥 (600585) 海 螺 水 泥 有 限 公 司 规 划 投 资 项 目 的 投 资 基 准 收 益 率 分 析 报 告 关 键 点 : 加 权 平 均 资 本 成 本 是 基 准 收 益 率 的 最 优 选 择 海 螺 水 泥 加 权 平 均 资 本 成 本 的 测 算 及 确 定 海 螺

Bardziej szczegółowo

報 告 議 員, 本 局 對 臺 北 市 列 管 的 地 下 加 油 站, 大 部 分 都 已 取 締 完 畢 目 前 只 剩 下 1 處, 我 們 還 在 持 續 觀 察 其 是 否 有 復 業 的 跡 象 臺 北 市 的 地 下 加 油 站 只 剩 下 1 處 而 已? 王 科 長 三 中 :

報 告 議 員, 本 局 對 臺 北 市 列 管 的 地 下 加 油 站, 大 部 分 都 已 取 締 完 畢 目 前 只 剩 下 1 處, 我 們 還 在 持 續 觀 察 其 是 否 有 復 業 的 跡 象 臺 北 市 的 地 下 加 油 站 只 剩 下 1 處 而 已? 王 科 長 三 中 : 答 覆 單 位 : 臺 北 市 政 府 環 境 保 護 局 問 : 日 前 東 勢 鄉 居 民 抗 議 台 朔 興 建 堆 肥 廠, 導 致 本 市 之 堆 肥 廚 餘 有 2 日 無 法 進 東 勢 廠 堆 肥, 依 環 保 局 與 台 朔 公 司 簽 訂 之 契 約 上 明 訂, 台 朔 公 司 不 得 拒 收 我 們 的 廚 餘, 因 此, 請 問 台 朔 公 司 是 否 應 賠 償 本 市

Bardziej szczegółowo

201601-01聚焦.fit)

201601-01聚焦.fit) [ 封 面 策 划 ] C over plot 文 本 刊 编 辑 部 作 为 电 力 行 业 在 企 业 管 理 领 域 最 专 业 尧 最 权 威 的 媒 体 袁 叶 中 国 电 力 企 业 管 理 曳 每 年 推 出 的 野 电 力 十 大 管 理 创 新 冶 在 行 业 内 的 影 响 越 来 越 大 遥 2015 年 袁 叶 中 国 电 力 企 业 管 理 曳 杂 志 配 合 中 电 联

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 86C82ED869D84EF C5500.doc

Microsoft Word - 86C82ED869D84EF C5500.doc 内部明电 2015 22 2015 11 1 26 12 2 32 1 2 2 1. 2. 2015 5 26 3 1 2015 11 23 1 7 9 9 2 3 4 4 5 1 2 3 4( ) 5 3 27 18 27 1 2 2015 2015 5 2011-2014 2015 3 4 5 6 7 2011 2013 6 2012 7 1 8 2014 12 31 1 9 9 8 8 8 8

Bardziej szczegółowo

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报

Bardziej szczegółowo

FVA MVA I

FVA MVA I * *, 00 983 1 000 11 001 6 00 6 00 11 FVA MVA I ... 1 1 []... 1 1.1... 1 1.... 1 1.3... 3 1.4... 4... 4.1... 4.... 5 3... 6 3.1... 7 3.... 9 3.3... 10 3.4... 16 3.5... 18 4... 19 4.1... 19 4.... 19 5...

Bardziej szczegółowo

新 公 司 法 : 公 司 注 册 资 本 按 规 定 的 比 例 在 2 年 内 分 期 缴 清 出 资, 投 资 工 公 司 5 年 内 缴 足 有 限 责 任 公 司 最 低 注 册 资 本 降 低 到 3 万 元 非 公 开 发 行 实 际 控 制 人 认 购 的 股 份 36 个 月 内

新 公 司 法 : 公 司 注 册 资 本 按 规 定 的 比 例 在 2 年 内 分 期 缴 清 出 资, 投 资 工 公 司 5 年 内 缴 足 有 限 责 任 公 司 最 低 注 册 资 本 降 低 到 3 万 元 非 公 开 发 行 实 际 控 制 人 认 购 的 股 份 36 个 月 内 基 础 ( 数 字 类 ) 1602 年 第 一 个 证 券 交 易 所 阿 姆 斯 特 丹 1608 柴 思 胡 同 的 乔 纳 林 咖 啡 馆 众 多 经 纪 人 在 此 交 易 成 名 1790 年 美 国 费 城 证 券 交 易 所 成 立 ( 第 一 个 ) 1773 年 英 国 第 一 家 交 易 所 咖 啡 馆 成 立 (1802 年 政 府 正 式 批 准 )( 最 初 交 易 政

Bardziej szczegółowo

,,,,,,, (19 1 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, (pseudo - contract), 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? ( ),,, 3 Cf. Carol Harlow & Rechard Rawlings,

,,,,,,, (19 1 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, (pseudo - contract), 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? ( ),,, 3 Cf. Carol Harlow & Rechard Rawlings, Ξ :,,,,, :,,,,,,, 19,20,,,,,,,, 1,,,, 2 Ξ 1 Cf. Carol Harlow & Rechard Rawlings, Law and Administration, Butterworths, 1997, p. 207. 2 Cf. Carol Harlow & Rechard Rawlings, op. cit., p. 139. 52 ,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

贵 州 百 灵 投 资 价 值 研 究 报 告 目 录 1 公 司 概 况... 4 1.1 历 史 沿 革... 4 1.2 股 权 结 构 及 发 行 概 况... 5 2 公 司 主 要 产 品 分 析... 6 2.1 产 品 涵 盖 咳 嗽 感 冒 心 脑 血 管 药, 苗 药 收 入 占

贵 州 百 灵 投 资 价 值 研 究 报 告 目 录 1 公 司 概 况... 4 1.1 历 史 沿 革... 4 1.2 股 权 结 构 及 发 行 概 况... 5 2 公 司 主 要 产 品 分 析... 6 2.1 产 品 涵 盖 咳 嗽 感 冒 心 脑 血 管 药, 苗 药 收 入 占 2010 研 究 报 告 2010 年 05 月 11 日 贵 州 百 灵 新 股 投 资 价 值 研 究 报 告 孙 伟 娜 电 话 :010-88085269 Email:sunweina@hysec.com 三 大 竞 争 力 打 造 一 流 苗 药 品 牌 公 司 数 据 发 行 前 总 股 本 11,000 万 股 投 资 要 点 : 本 次 发 行 股 数 3,700 万 股 独 特 的

Bardziej szczegółowo

0! 0!""! #$!""!%& "!" &"!""!% (%&)*" +" *" +&!""!%*" &* *(!""!%& &, *-!""!,- *!""!%!""!%+ *"" (!!, &") " &" *"" +. *+!"!""!% &") "!" "!""!%& + *! "!""

0! 0!! #$!!%& ! &!!% (%&)* + * +&!!%* &* *(!!%& &, *-!!,- *!!%!!%+ * (!!, &) & * +. *+!!!% &) ! !!%& + *! ! !"!##! $! %& 0 " 0!""!!##!("# )!!* +#!##!() *! "*,# -.#!##!(+ $# "# "##!##!(,!##!("#!) / "##!##!(,-"#!* + "##!##!(/(" -!##*()("# ),!, $,#!##!(*(" -!##$($($" ),!, "!#!##!(, $/ "$ *#!##!(* ),!, +#!##!.$!".#!##!(,.$!"

Bardziej szczegółowo

A B C D E F 3 B C D E F A 3 1995 13 27 299 1993 45 29 301 1995 47 5 12 30 6 12 31 67 17 1 1 4 8 00 2 145 1 1 11 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1+ + + + + + + 2 6 12 20 30 42 56 72 1 1 1 1 2 + + + + 1 3 3 5 5 7

Bardziej szczegółowo

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %  % 1 % & ( * ) * %  %.! % 2!!+# ( &! ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Bardziej szczegółowo

exporting country, "Taiwan meets the list, the mainland produces goods" is the typical representative of the triangular trade. In order to ensure the

exporting country, Taiwan meets the list, the mainland produces goods is the typical representative of the triangular trade. In order to ensure the Journal of China Institute of Technology Vol.37-2007.12 The Operation of Letter of Credit and Offshore Company under Triangular Trade Lisa Liang Lecturer Department of International Business, China Institute

Bardziej szczegółowo

1 2 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2005 2006 2007 2008 06 2

1 2 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2005 2006 2007 2008 06 2 2010 03 24 002387.SZ 22.64-26.30, A() 33.50 () 100.00 4757.02 300 3275.57 5967.88 4833 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E () 0.369 0.563 0.673 0.658 1.014 1.335 210.51% 52.68% 19.39% 30.65% 54.11% 31.65%

Bardziej szczegółowo

Slide 1

Slide 1 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 Tangshan Port Group Co.,Ltd. 企 业 社 会 责 任 报 告 2015 Corporate Social Responsibility Report 关 于 本 报 告 报 告 时 间 本 报 告 的 时 间 跨 度 是 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 考 虑 到 披 露 信 息 的 连 续

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2011 1 4 : 12 IT 1.9% 1.6% 300 0.3%12 5% 10% IT IT IC EMV IT 2010 IT 5.1%2011 2010 42.5 300 14.7 2011 32 300 12.2 32% 002484600918 600588002253002410 600718002415 002484 EMV IC 600588 002253 2011 wangjiawei@chinastock.com.cn

Bardziej szczegółowo

風險權數組_ 影響

風險權數組_ 影響 1 2 3 4 5 6 7 8 *12.5 + + 9 10 11 12 13 Part 2 - (Credit Risk Weight) 1. 2. 14 BASEL II BBB+ ~ BBB- AAA ~ AA- A+ ~ A- BB+ ~ BB- B+ ~ B- B- 1 2 3 4 ~ 6 7 15 [ ] 1000 / AAA / 0B- / 100 = X 0 1000 = X 8 0

Bardziej szczegółowo

篇首语

篇首语 目 录 关 于 举 办 第 九 届 苏 大 天 宫 杯 创 青 春 苏 州 大 学 大 学 生 创 业 大 赛 的 通 知...2 第 九 届 苏 大 天 宫 杯 创 青 春 苏 州 大 学 大 学 生 创 业 大 赛 作 品 申 报 表...5 创 业 计 划 竞 赛 介 绍...7 苏 州 大 学 创 业 竞 赛 介 绍...9 历 届 挑 战 杯 中 国 大 学 生 创 业 大 赛 苏 州 大

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2 3 4 5 5 6 9 10, 2012 12 14 14 15 16 16 17 18 18 20 20 21 21 24 28 32 36 41 45 49 53 56 61 61 62 72 80 90 95 96 96 97 101 116 125 131 136 136 137 144 148 150 150 151 158 164 171 182 188 190 190 192

Bardziej szczegółowo

ttian

ttian Brawny Northern Big N Thirsty Corone Marcal Bornty Scott *ldeal* Gala Hi-Dri Viva SP = 100% = 50,000 + 12,000 + 150,000 [4.20-1 + 0.44 + 0.55 + 0.25 ] = 108,163 BE + = 212,000 + 30,000

Bardziej szczegółowo

Brawny Northern Big N Thirsty *ldeal* Bornty Corone Marcal Hi-Dri Scott Gala Viva SP = 100% = 50,000 + 12,000 + 150,000 [4.20-1 + 0.44 + 0.55 + 0.25 ] = 108,163 BE + = 212,000 + 30,000

Bardziej szczegółowo

( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2

( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2 1 ( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2 ( ) 3 1 2001 171-172 2 3 ( 1998) 34 3 ( ) 1. 1989 4 1991 1995 5 1999 1997 7 2000 6 2 21 4 2000 38 5 95 28

Bardziej szczegółowo

USMXRN7A.xls

USMXRN7A.xls 5 什 項 設 備 01 事 務 設 備 01 機 具 設 備 01 計 時 機 具 什 項 設 備 分 類 明 細 表 5010101-01 時 鐘 個 金 屬 塑 膠 木 5 包 括 時 錶 掛 鐘 時 鐘 計 時 器 報 時 鐘 印 時 鐘 步 調 鐘 5010101-02 簽 到 鐘 個 金 屬 5 包 括 電 腦 打 卡 鐘 5010101-03 巡 邏 鐘 個 金 屬 5 5010101-04

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2 SINOPEC 2009 Annual Report 3 4 SINOPEC 2009 Annual Report 5 6 7 2007 2008 12466 9317 13892 6080 3603 570 3033 916.62 181.14 735.48 3847 544 3303 943.79 167.62 776.17 3895 565 3330 966.18 176.81 789.37

Bardziej szczegółowo

4092 立 法 會 2000 年 4 月 12 日 李 啟 明 議 員,S.B.S., J.P. 李 國 寶 議 員,J.P. 李 華 明 議 員,J.P. 呂 明 華 議 員,J.P. 吳 亮 星 議 員 吳 清 輝 議 員 吳 靄 儀 議 員 周 梁 淑 怡 議 員,J.P. 夏 佳 理 議

4092 立 法 會 2000 年 4 月 12 日 李 啟 明 議 員,S.B.S., J.P. 李 國 寶 議 員,J.P. 李 華 明 議 員,J.P. 呂 明 華 議 員,J.P. 吳 亮 星 議 員 吳 清 輝 議 員 吳 靄 儀 議 員 周 梁 淑 怡 議 員,J.P. 夏 佳 理 議 立 法 會 2000 年 4 月 12 日 4091 會 議 過 程 正 式 紀 錄 2000 年 4 月 12 日 星 期 三 下 午 2 時 30 分 會 議 開 始 出 席 議 員 : 主 席 范 徐 麗 泰 議 員,G.B.S., J.P. 丁 午 壽 議 員,J.P. 田 北 俊 議 員,J.P. 朱 幼 麟 議 員 何 世 柱 議 員,S.B.S., J.P. 何 秀 蘭 議 員 何 承

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - FO 食品化學--講義-01.doc

Microsoft Word - FO 食品化學--講義-01.doc ç Chapter 1 j (water) j«{ã fµ zá jì 4 Ð h Ì À À e pá w uáiùðî Á di êù}i mn Á i Ápï z Ù Á qò iw u Ù ³ i Á ii Áw uý d Á { ³ i Á «Ô { }i m i³à u qò id u s i ÈÇÁid Á u } ä ûáé ³À ÇÁi Á m ï à ii (hydrophobic

Bardziej szczegółowo

------------------------------- 6 --------------------22 ------------------------------23 ---------------------------------- 24 1. ----------------------------------25 2. --------------------26 -------------------------------

Bardziej szczegółowo

!"!"!"# # $! $!%%& ( )*+, ( - %& - %"./!. - &! " # $ 0("1! 2)3!%%& %.//(( %"% - 4&%.&.55 & 5%% - 5"% - %.15 "%%%"" 6778 # # 999 6:8 :;< => %"% -

!!!# # $! $!%%& ( )*+, ( - %& - %./!. - &! # $ 0(1! 2)3!%%& %.//(( %% - 4&%.&.55 & 5%% - 5% - %.15 %%% 6778 # # 999 6:8 :;< => %% - !" !"!"!"# # $! $!%%& ( )*+, ( - %& - %"./!. - &! " # - - - $ 0("1! 2)3!%%& %.//(( %"% - 4&%.&.55 & 5%% - 5"% - %.15 "%%%"" 6778 # # 999 6:8 :;< => %"% - 5!%!5511 6778 # # 999 6:8 =?@ =>!%%! 5 " (5( A

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 3 5. 1. 7077.5% 2. 3 8. 9. 10. 14155 4. 1. 2. 3. 4. 5. Shanghai Market Research 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 1 of 25 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 2 of 25 1118 A 27F

Bardziej szczegółowo

額 130 名 額 滿 為 止, 本 局 將 不 再 另 行 通 知 及 候 補 ; 報 名 結 果 將 於 100 年 9 月 30 日 公 布 於 本 局 網 站 四 為 愛 護 地 球, 本 次 活 動 不 提 供 紙 杯, 請 與 會 人 員 自 行 攜 帶 環 保 杯, 以 響 應 環 保

額 130 名 額 滿 為 止, 本 局 將 不 再 另 行 通 知 及 候 補 ; 報 名 結 果 將 於 100 年 9 月 30 日 公 布 於 本 局 網 站 四 為 愛 護 地 球, 本 次 活 動 不 提 供 紙 杯, 請 與 會 人 員 自 行 攜 帶 環 保 杯, 以 響 應 環 保 臺 北 市 政 府 勞 工 局 函 檔 號 : 保 存 年 限 : 地 址 :11008 臺 北 市 信 義 區 市 府 路 1 號 5 樓 東 北 區 承 辦 人 : 江 璧 瑜 電 話 :1999( 外 縣 市 02-2208889) 轉 01 傳 真 :2596661 受 文 者 : 如 正 副 本 行 文 單 位 發 文 日 期 : 中 華 民 國 100 年 9 月 9 日 發 文 字 號

Bardziej szczegółowo

的 黄 金 白 银, 所 以 成 立 了 全 世 界 第 一 家 国 营 企 业 东 印 度 公 司 ( 这 个 公 司 给 我 们 中 国 人 带 来 了 无 穷 的 噩 梦 ) 东 印 度 公 司 是 国 有 企 业, 是 以 炮 舰 为 前 导 以 盈 利 为 目 的 一 家 公 司 当 时

的 黄 金 白 银, 所 以 成 立 了 全 世 界 第 一 家 国 营 企 业 东 印 度 公 司 ( 这 个 公 司 给 我 们 中 国 人 带 来 了 无 穷 的 噩 梦 ) 东 印 度 公 司 是 国 有 企 业, 是 以 炮 舰 为 前 导 以 盈 利 为 目 的 一 家 公 司 当 时 郎 咸 平 在 清 华 大 学 的 讲 演 从 去 年 开 始 一 直 走 到 今 天, 我 心 中 一 直 有 一 个 疑 问 : 到 底 什 么 叫 做 改 革 开 放? 我 一 直 思 考 这 个 问 题, 我 也 想 找 到 一 个 适 当 的 场 合 来 陈 述 我 的 想 法 今 天, 我 感 谢 清 华 学 生 会 邀 请 我 学 生 的 邀 请 对 我 个 人 而 言, 意 义 极

Bardziej szczegółowo

1 CAPM CAPM % % Wippern, aGebhardt Lee Swaminathan % 5.10% 4.18% 2 3 1Gebhardt Lee Swa

1 CAPM CAPM % % Wippern, aGebhardt Lee Swaminathan % 5.10% 4.18% 2 3 1Gebhardt Lee Swa Zingales 2000 Corporate finance is the study of the way firms are financed 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 1 1 CAPM CAPM 2001 2.42% 20002001 1.18% Wippern, 1966 2003aGebhardt Lee Swaminathan 2003 1 1998 2000 1 1998

Bardziej szczegółowo

通州区、密云县、大兴区(一)

通州区、密云县、大兴区(一) ...1...1... 32... 34... 37... 41... 46... 47... 49... 52... 54... 55... 60... 62... 63... 66... 72... 72... 74 I ... 78... 80... 85... 86... 87... 88... 91... 96... 99... 99... 106...113...115...115...119...

Bardziej szczegółowo

目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况... 7 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售... 9 第 五 部 分 基 金 备 案... 11 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回... 12 第

目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况... 7 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售... 9 第 五 部 分 基 金 备 案... 11 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回... 12 第 江 信 祺 福 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 基 金 管 理 人 : 江 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 六 年 六 月 目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况... 7 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发

Bardziej szczegółowo

成功高中九十四學年度第一學期第一次期中考試 高三國文科試題

成功高中九十四學年度第一學期第一次期中考試  高三國文科試題 台 北 市 立 成 功 高 中 九 十 五 學 年 度 第 一 學 期 期 末 考 高 三 國 文 科 試 題 解 答 範 圍 : 翰 林 ( 五 )10 13 課 及 語 文 練 習 補 充 教 材 7 9 文 化 教 材 ( 五 ) 尚 論 古 人 一 單 選 題 :50%( 每 題 2 分, 答 錯 不 倒 扣 ) 請 在 答 案 卡 上 作 答 1. 下 列 各 選 項 中 內 的 字 音,

Bardziej szczegółowo

利 率 债 券 : 降 准 降 息 引 导 收 益 率 下 行, 第 三 批 债 务 置 换 为 市 场 增 添 不 确 定 性 质 押 式 回 购 (%) 品 种 本 周 上 周 :BP 1 天 1.7535 1.8388-8.53 7 天 2.3709 2.6180-24.71 14 天 2.9

利 率 债 券 : 降 准 降 息 引 导 收 益 率 下 行, 第 三 批 债 务 置 换 为 市 场 增 添 不 确 定 性 质 押 式 回 购 (%) 品 种 本 周 上 周 :BP 1 天 1.7535 1.8388-8.53 7 天 2.3709 2.6180-24.71 14 天 2.9 资 产 管 理 市 场 分 析 周 报 Capital Market Weekly Report 资 产 管 理 部 2015/08/24 2015/08/28 摘 要 降 准 降 息 等 多 重 因 素 影 响 债 券 利 率 走 向, 全 球 金 融 市 场 巨 幅 震 荡, 静 观 A 股 走 势 为 佳 宏 观 经 济 :7 月 利 润 加 速 下 滑 7 月 利 润 下 降 2.9%, 降

Bardziej szczegółowo