Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie."

Transkrypt

1 Arkadiusz Kozłowski Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, hedging, ryzyko walutowe. Streszczenie: Raport opisuje sposób zarządzania ryzykiem walutowym przedsiębiorstwa, polegający na wykorzystaniu opcji walutowych w hedgingu. Wykonane obliczenia ukazują możliwy dochód przedsiębiorstwa w przypadku zastosowania powyższego rozwiązania, a także jego braku.

2 Wstęp Analizowane przedsiębiorstwo, które zajmuje się m.in. produkcją towarów przeznacza swoje produkty także na zagraniczne rynki. W związku z powyższym jest narażone na ryzyko walutowe, które może w negatywny sposób wpłynąć na wynik końcowy przedsiębiorstwa i obniżyć jego wartość. Mając to na uwadze przedsiębiorstwo powinno wykorzystać odpowiednią strategię hedgingową, która zabezpieczy przed spadkiem wartości należności. Według definicji D. Bennetta ryzyko walutowe jest to bieżąca albo przyszła pozycja okresów, a także przewidywany przyszły składnik aktywów lub pasywów, który jest denominowany w walucie obcej. Następnie musi zostać przeliczony na inną walutę według kursu, który jeszcze nie został określony. Narażanie na ryzyko obejmuje: - pozycje bilansu, które są wyrażone w obcych walutach; - rzeczywiste, fizyczne zakupy, a także sprzedaż dóbr i usług, które nie zostały jeszcze zafakturowane - transakcje kupna oraz sprzedaży przyszłych okresów, np. długoterminowe kontrakty na nabycie środków trwałych - rachunki i płatności denominowane w walutach obcych, jakie pojawią się, gdy dojdzie do przewidywanej działalności handlowej. 1 Sam kurs walutowy jest zależny od wielu czynników, co przedstawia poniższa tabelka Tabela 1 Czynniki wpływające na poziom kursu walutowego EKONOMICZNE POZAEKONOMICZNE Strukturalne Techniczne Koniunkturalne Polityczne Instytucjonalne Psychologiczne - Poziom rozwoju i struktura gospodarki - Poziom konkurencyjności - Intensywność i struktura przemian technicznych - Poziom - Tempo wzrostu PKB - Tempo inflacji - Zmiany stóp procentowych - Stopień stabilizacji politycznej - Stopień ryzyka - Stosowane rozwiązania systemowe - Stopień liberalizacji - Oczekiwania społeczeństwa i świata biznesu - Poziom ryzyka finansowego gospodarki - Sytuacja w bilansie płatniczym rozwoju zaplecza technicznego funkcjonowania rynków politycznego - Szoki polityczne rynków - Stosowana polityka pieniężna - Częstotliwość i sposoby interwencji banku centralnego Źródło: M. Kalinowski, Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 22 Możliwe instrumenty zabezpieczające ryzyko kredytowe: kontrakty i opcje walutowe, kontrakty pochodne oparte na opcjach, walutowe kontrakty futures oraz swapy. 1 M. Kalinowski, Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 37

3 Strategia Zabezpieczenie należności przed spadkiem kursu PLN/EUR jest możliwe poprzez nabycie w banku opcji kupna i sprzedaży. Dzięki temu przedsiębiorstwo nie musi się obawiać spadku lub wzrostu ceny walut, które wpłynie negatywnie na wynik finansowy. Prognoza sprzedaży Założenie: procentowy wzrost przychodów w latach 2011/2012 będzie taki sam jak w okresie 2010/2011. Szacuje się, że ze względu na ekspansję zagraniczną udział przychodów z zagranicy będzie rósł. Tabela 2 Prognoza przychodów Prognoza sprzedaży (tys zł) Przychody ze sprzedaży ,89 zł ,91 zł ,19 zł Zmiana procentowa w stosunku do roku wcześniejszego X 23% 23% Założona struktura uzyskania przychodów: Przychody z krajowej sprzedaży 60% 71585,946 55% 80520,19 Przychody z zagranicznej sprzedaży 40% 47723,964 45% Ogółem 100% ,91 100% ,19 Źródło: Monitor Polski B, opracowano za wykorzystanie MS Excel 2010 Założenia: - Przedsiębiorstwo wystawiło 1.02 fakturę z terminem zapłaty 1.06 na kwotę EUR, za które oczekuje zapłaty PLN - Kurs wykonania opcji został ustalony na poziomie 4,08 PLN/EUR - Premia należna bankowi wynosi 0,08 PLN za 1 EUR Cel: zabezpieczenie przed spadek kursu walutowego. Tabela 3 Opcja kupna, pozycja długa Opcja kupna Kurs EUR 3,85 3,92 4,08 4,1 Wymagany przychód ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł rynku - zł - zł - zł ,00 zł Przychód z rozwiązania opcji ,00 zł ,00 zł ,00 zł - zł Koszt opcji ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wynik końcowy 0 zł 0 zł 0 zł ,00 zł Brak opcji Wymagany przychód ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł rynku ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wynik ,00 zł ,00 zł 0 zł ,00 zł Źródło: Na podstawie M. Kalinowski, Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2012; opracowano za wykorzystaniem MS Excel 2010

4 Z powyższej tabelki wynika, że przy większym spadku kursu walut niż 3,92 użycie tego instrumentu przynosi spore oszczędności, ponieważ przedsiębiorstwo nie ponosi strat z powodu spadku ceny EUR, co przy cenie 3,85 dałoby 150 tys straty. Natomiast przy wzroście ceny zysk z tego tytułu będzie mniejszy o koszt opcji. Wykres 1 Dochód a kurs walut przy wykorzystaniu opcji kupna y 4,08 x Założenia: Źródło: opracowano na podstawie tabeli 3, za wykorzystaniem MS Word y dochód; x kurs walut - Przedsiębiorstwo otrzymało fakturę z terminem zapłaty na kwotę EUR za zakupione materiały do produkcji obuwia, za które chce zapłacić maksymalnie PLN. - Kurs wykonania opcji został ustalony na poziomie 3,92 PLN/EUR - Premia należna bankowi wynosi 0,08 PLN za 1 EUR Cel: Zabezpieczenie się od ryzyka wzrostu kursu walut. Tabela 4 Opcja sprzedaży pozycja długa Opcja sprzedaży Kurs EUR 3,85 3,92 4 4,1 Oczekiwana kwota do zapłaty ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł rynku ,00 zł ,00 zł Przychód z rozwiązania opcji ,00 zł ,00 zł Koszt opcji 8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł Wynik końcowy 7 000,00 zł 0 zł 0 zł 0 zł

5 Brak opcji Wymagany przychód ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł rynku ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wynik ,00 zł 8 000,00 zł 0 zł ,00 zł Źródło: Na podstawie M. Kalinowski, Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2012; opracowano za wykorzystaniem MS Excel 2010 Z powyższej tabelki wynika, że przy większym wzroście kursu walut niż 4,00 użycie tego instrumentu przynosi spore oszczędności, ponieważ przedsiębiorstwo nie ponosi strat z powodu wzrostu ceny EUR, co przy cenie 4,10 dałoby 10 tys straty. Natomiast przy spadku ceny zysk z tego tytułu będzie mniejszy o koszt opcji. Wykres 2 Dochód a kurs walut przy wykorzystaniu opcji sprzedaży y 3,92 x Źródło: opracowano na podstawie tabeli 3, za wykorzystaniem MS Word y dochód; x kurs walut Podsumowanie Za pomocą opcji walutowych przedsiębiorstwo jest w stanie uchronić się przed niekorzystnym kursem walutowym, dzięki czemu uzyska większą stabilność. W przypadku gdy 1 czerwca kurs wynosił 3,85 PLN za 1 EUR, oraz gdyby kurs ten wzrósłby na skutek nadchodzącego lata i większego popytu na tę walutę do 4,10 to przy braku opcji przedsiębiorstwo poniosłoby stratę w wysokości zł. Reasumując odpowiednia strategia zarządzania ryzykiem walutowym dla przedsiębiorstwa planującego zagraniczną ekspansję jest bardzo ważna.

6 Bibliografia Michalski Grzegorz, Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strattegies), oddk, Gdańsk Michalski Grzegorz, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. A Value-Based Liquidity Framework), oddk, Gdańsk Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: or Michalski Grzegorz (2007), Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp , Available at SSRN: Michalski Grzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics Zemedelska Ekonomika, 54, 1, Michalski Grzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54, 5, Michalski Grzegorz (2009), Inventory management optimization as part of operational risk management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 43, 4, Michalski Grzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based Liquidity Frame-work. Available at SSRN: Michalski Grzegorz (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting, 8, 3, Michalski Grzegorz (2008), Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9, 1, Michalski Grzegorz (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish enterprises case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava, Michalski Grzegorz (2008), Decreasing operating risk in accounts receivable mangement: influence of the factoring on the Enterprise value, [in] Culik, M., Managing and Modelling of Financial Risk, Dudycz Tadeusz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Michalski Grzegorz (2010) Planning optimal from the Enterprise value creation perspective. Levels of operating cash investment. Romanian Journal of Economic Forecasting vol. 13 iss 1 pp

7 Michalski, Grzegorz Marek, Factoring and the Firm Value (May 17, 2008). FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 1, pp , Available at SSRN: Michalski, Grzegorz Marek, Crisis Caused Changes in Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Institutions (December 14, 2012). Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2012, Volume 7, Issue 2. Available at SSRN: or Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity Management in Small and Medium Enterprises) (2013). Plynnosc Finansowa w Malych i Srednich Przedsiebiorstwach, PWN, Available at SSRN: Michalski, Grzegorz Marek, Accounts Receivable Management in Nonprofit Organizations (Zarządzanie należnościami w organizacjach nonprofit), 2012, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012(68(124)): ICID: , Available at SSRN: or Marcin Kalinowski, Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, CEDEWU.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007, str. 13, 111. Jan Mazurek, Ryzyko walutowe, Dominic Bennett (tł.) z ang, Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające, Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, Francesca Taylor (tł. z ang.), Rynki i opcje walutowe : rozwój, struktura, transakcje, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Daniel Meniów, Grzegorz Ochędzan, Zofia Wilimowska, Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych - Bydgoszcz : AJG, Przemysław Borkowski, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Red. nauk. Dariusz Zarzecki, Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1 - Szczecin : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Red. nauk. Dariusz Zarzecki, Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2 - Szczecin : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, N. Franków, Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej samochody, M. Kalinowski, Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2012

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics S. Paradysz Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży organizatorów turystyki. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji galanterii skórzanej. Working paper JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów K. Lange Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcyjnej maszyn ogólnego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Karpińska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Olga Troska Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych krótkoterminowej

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk J. Szmigielska

K. Kasprzyk J. Szmigielska K. Kasprzyk J. Szmigielska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach branży 29 STAN BAZOWY Pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw jest firmą międzynarodową, mającą

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. R. Sip, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W raporcie zostały przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIAN SYSTEMOWYCH NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWO-IMPORTOWĄ

WPŁYW ZMIAN SYSTEMOWYCH NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWO-IMPORTOWĄ Natalia Iwaszczuk AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Jadwiga Orłowska-Puzio Uniwersytet Rzeszowski WPŁYW ZMIAN SYSTEMOWYCH NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO

ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO 1 ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO Rodzaje ryzyka w firmie jest nieodłącznym elementem prowadzenia każdej działalności, spowodowane to jest tym, że zjawiska, które wpływają na dany podmiot są niezależne

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Ireneusz Miciuła * Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Wstęp Proces globalizacji i idące za tym zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Szczepaniak, Anna Ziólkowska, Malgorzata Jańska. To cite this version: HAL Id: hal-00962239 https://hal.archives-ouvertes.

Szczepaniak, Anna Ziólkowska, Malgorzata Jańska. To cite this version: HAL Id: hal-00962239 https://hal.archives-ouvertes. Managing the value and the risk of the enterprise on the example: of enterprise producing products from metal, the non-profit organization providing fire services and financial institutions from the scope

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Jerzy Gwizdała * Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Wstęp Kontrakty terminowe wprowadzone zostały na globalnych rynkach finansowych w celu zmniejszenia ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

Toruńskie Studia Międzynarodowe

Toruńskie Studia Międzynarodowe Toruńskie Studia Międzynarodowe MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE NR 1 (3) 2010 Michał Buszko Ryzyko kredytów walutowych i metody jego ograniczania na polskim rynku finansowym Streszczenie Na polskim

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIEOPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo