Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria."

Transkrypt

1 A. Ścibisz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria. Working papers JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa, kontrakt opcyjny, opcja call, próg rentowności opcji, ryzyko walutowe, instrument asymetryczny. Streszczenie: Poniższy raport ma na celu przedstawienie jednej z metod zabezpieczenia się przedsiębiorstwa przed ryzykiem walutowym. Do tego celu posłużono się kontraktem na opcję kupna call. Praca odnosi się do jednej z firm, aktualnie działającej na rynku, wywodzącej się z branży odzieżowej. 1

2 Aktualna rzeczywistość gospodarcza zmienia się w sposób bardzo szybki i nieprzewidziany. Dostosowanie do zmienności otoczenia wymaga elastyczności działania. Inwestor powinien więc asekurować się kilkoma wariantami wykonania, by mógł właściwie pokierować działalność inwestycyjną. Utrzymanie wysokiego poziomu elastyczności jest dla jednostki kosztowe, ale w sposób znaczny obniża ryzyko danej inwestycji. 1 W kontekście opcji kupna, wyraża się jako możliwość dokonania odpowiedniej transakcji, zależnie od obecnie panujących na rynku warunków. Opcja call przynależy do klasyfikacji instrumentów pochodnych. Wnikając głębiej, jest instrumentem asymetrycznym, gdzie strona długa kontraktu nabywa prawo do kupna określonej ilości danego instrumentu bazowego (waluty, towaru, papieru wartościowego), po z góry ustalonej cenie, w konkretnym okresie realizacji. 2 Z kolei strona krótka, przyjmuje na siebie zobowiązanie wynikające z tytułu kontraktu na opcję. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż opcja jest prawem a nie obowiązkiem, stąd też wystawca opcji jest stroną pasywną i jego rola sprowadza się do oczekiwania na decyzję posiadacza. Ze względu na termin wykonania kontraktu wyróżnia się opcje amerykańskie oraz europejskie. Opcja amerykańska może być rozliczona w dowolnym momencie, aż do dnia wygaśnięcia. Europejska, realizowana jest tylko w ustalonym terminie. 3 Założenia: Przedsiębiorstwo A, jest importerem towarów z zza granicy, 1 stycznia 2013 roku otrzymuje fakturę opiewającą na kwotę EUR. Termin płatności upływa dokładnie za pół roku, a więc na 1 lipca 2013 r. Firma w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym decyduje się na zakup opcji call. Kontrakt opiera się na poniższych warunkach: - kursie realizacji równym 4,1350 zł. - kursie nabycia 0,09 zł. - opcja wystawiona na EUR. - rodzaj opcji: europejska -termin realizacji r. w dniu wykonania opcji call Wariant pesymistyczny 4,0044 zł Wariant neutralny 4,1350 zł Wariant optymistyczny 4,2330 zł Tabela Opracowanie własne, por. W. Pluta, Planowanie finansowe, PWE, Finansowanie inwestycji w teorii w praktyce, A. Michalak, PWN, s Rynek finansowy i jego mechanizmy, W. Dębski, PWN, s

3 Inwestor decydując się na zakup opcji call, winny jest zapłacić stronie długiej- wystawcy opcji, premię z tytułu zawarcia kontraktu. Firma A musi więc uiścić premię w wysokości zł., w przypadku niewykonania opcji wysokość premii będzie stanowiła zarówno stratę przedsiębiorstwa A jak i zysk wystawcy. Próg rentowności danej opcji (taki rynkowy kurs EUR/PLN, który zrekompensuje również wysokość zapłaconej premii opcyjnej) został wyznaczony za pomocą obliczeń oraz wynosi 4,225 zł. Sytuacje obrazuje poniższy wykres: Zysk Premia zł Kurs realizacji 4,1350 zł Próg rentowności 4,225 zł Rysunek 1 Opracowanie własne, por. K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa Wariant pesymistyczny Wariant zakłada iż kurs EUR/PLN na rynku, w dniu jest niższy niż kurs realizacji opcji. Rynkowy Realizacji 4,0044 4,135 Wartość FA w EUR Wartość FA w PLN Premia w PLN Tabela 2 Opracowanie własne, por. W. Pluta, Planowanie finansowe, PWE, Z przedstawionej tabeli wynika, iż w przypadku braku kontraktu na opcję kupna, przedsiębiorstwo A zobowiązane jest zapłacić za towary ujęte na fakturze zł. W momencie posiadania kontraktu, spółka nie powinna go realizować- poniesie wtedy stratę w wysokości premii zł 3

4 oraz zapłaci za usługę handlową po aktualnym, rynkowym kursie. Wypływ gotówki wyniesie zatem zł. W przypadku realizacji kontraktu, strata badanej spółki będzie dodatkowo powiększona o różnicę miedzy kursami. Wariant neutralny Przyjmuje, iż w dniu wykonania opcji, kurs na rynku jest równy kursowi realizacji kontraktu. Rynkowy Realizacji 4,135 4,135 Wartość FA w EUR Wartość FA w PLN Premia w PLN Tabela 3 Opracowanie własne, por. W. Pluta, Planowanie finansowe, PWE, Mimo iż kursy są sobie równe, przedsiębiorstwa A i tak poniesie stratę, bez względu na to czy zdecyduje się wykonać opcję czy zrezygnuje z realizacji kontraktu. Strata będzie stanowiła wcześniej uiszczone wynagrodzenie wystawcy opcji call. Wariant optymistyczny Zakłada że kurs na rynku jest znacznie wyższy niż kurs realizacji posiadanej opcji kupna. Rynkowy Realizacji 4,233 4,135 Wartość FA w EUR Wartość FA w PLN Premia w PLN Tabela 4 Opracowanie własne, por. W. Pluta, Planowanie finansowe, PWE,

5 W takim układzie kursów, posiadanie opcji call jest niezwykle korzystne w odniesieniu do finansów przedsiębiorstwa. Gdyby firma A nie zawarła kontraktu na instrument, musiałaby zapłacić zagranicznemu dostawcy zł. Dzięki temu iż jest zabezpieczona przez opcje,wartość FA po wymianie waluty wynosi zł, nadmieniając o uiszczonej premii, widać iż firma A zaoszczędziła na wykonaniu opcji zł. Wnioski: Analizowane przedsiębiorstwo, ze względu na cykliczne pozyskiwanie towarów z krajów Europy jest szczególnie narażone na ryzyko walutowe. Kwoty należne za dostawy są uzależnione od wartości kursów, stąd firma A, powinna się skupić na ograniczeniu wskazanego ryzyka. Najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie do polityki przedsiębiorstwa instrumentów pochodnych. Odnosząc się do przeanalizowanych wariantów oraz opcji call, przed wyborem odpowiedniego instrumentu, spółka powinna dokonać spekulacji opłacalności kontraktu. Jak wykazano w raporcie, nie w każdych warunkach kontrakty przekładają się na zatrzymanie w jednostce wartości różnicy pomiędzy kursami - a więc na przyczynianiu się do maksymalizacji bogactwa właścicieli oraz wzrostu wartości firmy. Bibliografia 1.Red. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG PRESS, Warszawa A. Michalak, Finansowanie inwestycji w teorii w praktyce, PWN, Warszawa W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa K. Jajuga, K. Kuziak, P. Markowski, Inwestycje finansowe, AE Wrocław, Wrocław F. K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Marcin Kalinowski, Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, CEDEWU.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

6 12. Radosław Pietrzyk, 13. D. Meniów, G. Ochędzan, Z. Wilimowska, Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG, Bydgoszcz Przemysław Borkowski, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw,wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Red. nauk. Dariusz Zarzecki, Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Zenon Marciniak, Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, SGH, Warszawa Red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce : kierunki i narzędzia,oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa W. Pluta, Planowanie finansowe, PWE, Michalski, Grzegorz Marek, Factoring and the Firm Value (May 17, 2008). FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 1, pp , Available at SSRN: 20. Michalski, Grzegorz Marek, Crisis Caused Changes in Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Institutions (December 14, 2012). Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2012, Volume 7, Issue 2. Available at SSRN: or 21. Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity Management in Small and Medium Enterprises) (2013). Plynnosc Finansowa w Malych i Srednich Przedsiebiorstwach, PWN, Available at SSRN: 22. Michalski, Grzegorz Marek, Accounts Receivable Management in Nonprofit Organizations (Zarządzanie należnościami w organizacjach nonprofit), 2012, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012(68(124)): ICID: , Available at SSRN: or 23. Michalski, Grzegorz Marek, Value-Based Inventory Management, Value-Based Inventory Management, Journal of Economic Forecasting, 9/1, 82-90, Available at SSRN: or 24. Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: or 25. Michalski Grzegorz (2007), Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp , Available at SSRN: 26. Michalski Grzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics Zemedelska Ekonomika, 54, 1,

7 27.Michalski Grzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54, 5, Michalski Grzegorz (2009), Inventory management optimization as part of operational risk management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 43, 4, Michalski Grzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based Liquidity Framework. Available at SSRN: Michalski Grzegorz (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting, 8, 3, Michalski Grzegorz (2008), Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9, 1, Michalski Grzegorz (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish enterprises case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava, Michalski Grzegorz (2008), Decreasing operating risk in accounts receivable mangement: influence of the factoring on the Enterprise value, [in] Culik, M., Managing and Modelling of Financial Risk, Dudycz Tadeusz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 35. Michalski Grzegorz (2010) Planning optimal from the Enterprise value creation perspective. Levels of operating cash investment. Romanian Journal of Economic Forecasting vol. 13 iss 1 pp

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. Arkadiusz Kozłowski Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji galanterii skórzanej. Working paper JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics S. Paradysz Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży organizatorów turystyki. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw ( PKD 10.39) (Risk

Bardziej szczegółowo

T. Wilhelm. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej.

T. Wilhelm. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej. T. Wilhelm Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów K. Lange Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcyjnej maszyn ogólnego

Bardziej szczegółowo

A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej.

A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 23.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 23. Lilianna Kowalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 23 Working paper Słowa kluczowe: decyzje krótkoterminowe, krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Karpińska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics

Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics Dagmara Sieradzka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wroclaw University of Economics Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Olga Troska Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych krótkoterminowej

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk J. Szmigielska

K. Kasprzyk J. Szmigielska K. Kasprzyk J. Szmigielska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach branży 29 STAN BAZOWY Pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw jest firmą międzynarodową, mającą

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej U. Olewicka, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie przychodów ze sprzedaży, metoda

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. R. Sip, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W raporcie zostały przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIEOPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie strategii zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany kursu walutowego w kontraktach futures na Warszawskiej Giełdzie Towarowej

Zastosowanie strategii zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany kursu walutowego w kontraktach futures na Warszawskiej Giełdzie Towarowej Ewa Krawczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Zastosowanie strategii zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany kursu walutowego w kontraktach futures na Warszawskiej Giełdzie Towarowej Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Ireneusz Miciuła * Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Wstęp Proces globalizacji i idące za tym zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron Strategie opcyjne 1. Wprowadzenie do opcji 1.1. Wstęp Opcja jest jednym z najbardziej znanych i szeroko rozpowszechnionych instrumentów pochodnych, tzn. instrumentów finansowych, których wartość zależy

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Bariery optymalizacji ograniczenia ryzyka zmian kursu walutowego w technikach zewnętrznych

Bariery optymalizacji ograniczenia ryzyka zmian kursu walutowego w technikach zewnętrznych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 659 668 Bariery optymalizacji ograniczenia ryzyka zmian kursu walutowego w technikach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo