Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi"

Transkrypt

1 M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi Working paper Słowa kluczowe: Planowanie przychodów ze sprzedaży, metoda stabilnego wzrostu, metoda średniej ruchomej ważonej. Streszczenie: Raport zawiera przyszłoroczne prognozy przychodów ze sprzedaży dla wybranych przedsiębiorstw z sektora 46, a także dla wybranych elementów wchodzących w skład sprawozdań finansowych. Prognoza dokonana jest dwoma metodami-stabilnego wzrostu oraz średniej ruchomej ważonej. 1

2 1. Wstęp Planowanie finansowe jest nieodzownym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach szczególnej niepewności panującej na rynkach, ten element zarządzania przybrał większego znaczenia. Dokładna analiza pozwala oszacować prawdopodobne wpływy przyszłe. Zasadniczym elementem planowania finansowego jest prognoza sprzedaży. Niezbędne w tym wypadku są dane z okresów poprzednich, które ukażą dynamikę na poszczególnych elementach. Zaprezentowana praca ma na celu przedstawienie prognoz poziomy przychodów ze sprzedaży dla wybranych spółek z sektora numer 46 (handel hurtowy) dla roku obrotowego Prezentowane spółki z sektora 46 są przedsiębiorstwami z zakresu chemii: budowlanej, gospodarczej, kosmetycznej oraz maszyn rolniczych. Spółka X - Jest licencjonowanym dystrybutorem kluczowych producentów i koncernów branży chemicznej i kosmetycznej działających na polskim rynku. Forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka Y - Jest jednym z uznanych na rynku krajowym producentów w branży rolnej. Zajmuje się sprzedażą nasion, pasz, nawozów ogrodniczych a także maszyn i urządzeń rolniczych. Tworzy Sieć handlową 10 oddziałów zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka Z - Należy do międzynarodowego koncernu, jednego ze światowych liderów na rynku producentów specjalistycznych produktów chemicznych dla branży budowlanej oraz przemysłu. Forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Opis teoretyczny metody badawczej. Poniższe obliczenia są wykonane metodą stabilnego wzrostu. Wybór tej metody ma swoje uzasadnienie, bowiem wszystkie trzy spółki w 2011 roku w odniesieniu do 2010 roku wykazują wzrost przychodów ze sprzedaży, co świadczy o ich silnej pozycji na rynku. Metoda ta wymaga obliczenia następujących wskaźników: - rotacji aktywów- ukazuje jak wykorzystuje majątek w celu uzyskania wzrostu przychodów ze sprzedaży; - zysku zatrzymanego- przedstawia różnicę między zyskiem netto a wypłaconymi dywidendami; 2

3 - marży zysku- określa rentowność sprzedaży; - zadłużenia- informuje o stopniu możliwości pokrycia zobowiązań kapitałem własnym. W celu obliczenia procentu, który będzie przyrostem sprzedaży w przyszłym okresie wykorzystywany jest następujący wzór: Wzór 1: Prognozowanie sprzedaży przyszłorocznej metodą stabilnego wzrostu S= Gdzie: WRA- wskaźnik rotacji aktywów WZZ- wskaźnik zysku zatrzymanego WMZN- wskaźnik marży zysku netto WZ- wskaźnik zadłużenia Źródło: W. Pluta, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Wydanie II zmienione., wyd. PWE, Warszawa 2003 s Dodatkowo w pracy prognozę na rok 2012 obliczono także na podstawie metody średniej ruchomej ważonej. Metoda ta wykorzystuje w odpowiedni sposób wagi. Najwyższą wagę otrzymują dane najnowsze, najniższą zaś informacje najstarsze. Wzór 2: Metoda średniej ruchomej ważonej S= * + * + * Gdzie: S- przychód ze sprzedaży w- waga Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Surdel, Forex- Analiza techniczna, wyd. Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, Poznań 2004, s

4 3. Praktyczny przykład zastosowania z zastosowaniem danych rzeczywistych. 3.1 Metoda stabilnego wzrostu Tabela 1: Wybrane wartości ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. SPÓŁKA X SPÓŁKA Y SPÓŁKA Z Przychody ze sprzedaży , , Zysk netto , , Zysk zatrzymany* , , Aktywa , , Kapitał własny , , Kapitał obcy , , WSKAŹNIKI wskaźnik rotacji aktywów= 3,12 =2,08 =3,34 wskaźnik zysku zatrzymanego= =0,53 =0,97 =0,95 wskaźnik mar y zysku netto= =0,01 =0,07 =0,08 wskaźnik zadłu enia= ł ł ł =2,25 = 0,47 =1,08 Źródło: Dane pozyskane z Monitora Polski B Korzystając z powyższych danych i poniżej opisanego wzoru zgodnie z metodą stabilnego wzrostu został wyliczony wzrost sprzedaży przy jednoczesnym założeniu, że wszystkie wskaźniki przybiorą podobne wartości. 4

5 Po zastosowaniu wzoru na deltę sprzedaży zostały otrzymane następujące wyniki: Sx= = 6,38% Sy= =26,58% Sz= =108% DLA SPÓŁKI X: Na podstawie obliczonego przyrostu sprzedaży została obliczona prognoza przychodów ze sprzedaży za 2012 rok na poziome ,63 zł. DLA SPÓŁKI Y: Na podstawie obliczonego przyrostu sprzedaży została obliczona prognoza przychodów ze sprzedaży za 2012 rok na poziome zł. DLA SPÓŁKI Z: Na podstawie obliczonego przyrostu sprzedaży została obliczona prognoza przychodów ze sprzedaży za 2012 rok na poziome zł. Tabela 2: Prognoza wybranych elementów sprawozdań finansowych na rok SPÓŁKA X SPÓŁKA Y SPÓŁKA Z Lp. Wyszczególnienie Prognoza na rok 2012 Prognoza na rok 2012 Prognoza za rok Sprzedaż , Zysk netto , , Dywidenda , , Zysk zatrzymany , , Aktywa , Pasywa w tym: , kapitały własne , kapitały obce , Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Monitora Polski B. 5

6 3.2 Metoda średniej ruchomej ważonej Poniższe wyniki są obliczane przy założeniu braku większych wahań sezonowych. Rok 2010 przybiera wagę 0,4, zaś 2011 rok 0,6. DLA SPÓŁKI X Przychody 2010: ,48 Przychody 2011: , 22 Prognozowana sprzedaż na 2012= 0,4* ,48+0,6* , 22= ,4 DLA SPÓŁKI Y Przychody 2010: ,94 Przychody 2011: ,71 Prognozowana sprzedaż na 2012= 0,4* ,94+0,6* ,71= DLA SPÓŁKI Z Przychody 2010: Przychody 2011: Prognozowana sprzedaż na 2012= 0,4* ,6* = Podsumowanie Kluczowym momentem w prawidłowo sporządzonej prognozie sprzedaży jest dobór odpowiedniej metody. Przy tej procedurze należy wziąć pod uwagę trendy w danej firmie bądź branży, uwarunkowania zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, a także istotnym elementem są dane historyczne. Na przykładach spółek X, Y, Z widać jak wybór metody kształtuje prognozę przychodów ze sprzedaży. Dzięki metodzie stabilnego wzrostu zakładającej niezmienność warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa osiągane są wyniki o charakterze optymistycznym, bowiem nie uwzględniają one także wielkości popytu. Na podstawie analizowanych spółek można zauważyć, że wzrost przychodów ze sprzedaży kształtuje się w sposób proporcjonalny do wskaźnika marży zysku (tzn. dla najmniejszych wartości wskaźnika- najmniejszy % S 6

7 i odwrotnie). Z kolei metoda średniej ważonej ruchomej, która odnosi się do okresów bardziej odległych niż tylko bezpośrednio przed, wykazuje zupełnie inne wartości. Przychody wyliczone tą metodą wg. powyższych przykładów z pewnością są bardziej wyważone. Według metody stabilnego wzrostu największy przyrost przychodów ze sprzedaży notuje spółka Z, która najprawdopodobniej osiągnęła taki wynik dzięki najwyższym wskaźnikom marży zysku, a także rotacji aktywów. Świadczy to o najefektywniejszym sposobie gospodarowania aktywami spółki. W metodzie średniej ruchomej ważonej zaś najlepszy wynik odnosi spółka Y, bowiem metoda ta tylko i wyłącznie odnosi się do poziomu przychodów z lat ubiegłych, a ta spółka notowała je największe. 7

8 Bibliografia: 1) Pluta W. "Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa ) Pluta W., Michalski G. "Krótkoterminowe zarządzenie kapitałem. Jak zachować płynność finansową", C.H. Beck Sp. z o.o. Warszawa ) Surdel P., Forex- Analiza techniczna, wyd. Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, Poznań ) Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, wyd. PWN, Warszawa ) Zaleska M. "Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, ) Grzenkowicz N., Kowalczyk J, Kusak A., Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa wyd. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ) Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd. PWE, Warszawa ) Hamrol M., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Ujęcie sytuacyjne, wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań ) Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań ) Czekaj J, Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, wyd PWN, Warszawa ) Kopiński A., Finanse przedsiębiorstw, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 12) Duda-Piechaczek E. "Analiza i planowanie finansowe", Helion, Gliwice ) Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODDK ) Sierpińska M, Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych wyd. PWN, Warszawa ) Gryko J., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie wyd. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań ) Bojańczyk M. Finanse przedsiębiorstwa, wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa ) Kowalak R. "Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa", Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk ) Dębski W. "Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ) Śnieżek E., Wiatr M. "Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych", Wolters Kluwer, Warszawa ) Jakubczyc J. "Metody oceny projektu gospodarczego", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ) Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: 22) Michalski Grzegorz (2010) Planning optimal from the Enterprise value creation perspective. Levels of operating cash investment. Romanian Journal of Economic Forecasting vol. 13 iss 1 pp ) Michalski Grzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 24) Michalski Grzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics Zemedelska Ekonomika, 54, 1, ) Michalski Grzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based Liquidity Framework. Available at SSRN:

9 9

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Karpińska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 117 136 Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * )

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) * W związku z opublikowaniem danych za 2013, Ventus Asset Management przeprowadził aktualizację wyceny Spółki. Zastrzeżenia Niniejszym przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) УДК 657 EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Dudek M., Mazurkiewicz P. W artykule przedstawiono księgowe, proste

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Bartosiewicz Sławomir Otorowski Marcin grupa 543 kierunek: Informatyka i Ekonometria Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Wprowadzenie Celem większości uczestników

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra/Zakład: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalność: Matematyka finansowa Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Spółki turystyczne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Analiza stanu finansowego spółek w latach 2007 2012

Spółki turystyczne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Analiza stanu finansowego spółek w latach 2007 2012 Marta Pastwa Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Spółki turystyczne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Analiza stanu finansowego spółek w latach 2007 2012 TOURIST COMPANIES

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo