REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1"

Transkrypt

1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach Charakter dochodów jst wynika z finansowania wydatków samorządów częściowo ze źródeł własnych, a częściowo z transferów z budŝetu państwa, głównie w formie subwencji i dotacji celowych. System dochodów jst został zmieniony w 2004 roku 2. ZałoŜeniem tych zmian jest wzmocnienie pozycji samorządów poprzez zwiększenie ich samodzielności w dysponowaniu środkami finansowymi. Istotny wpływ na sytuację finansową jst oraz na zakres ich samodzielności ma poziom uzyskiwanych dochodów, a zwłaszcza dochodów własnych. Powiązano takŝe subwencjonowanie jst ze wskaźnikami makroekonomicznymi, stopą bezrobocia oraz powierzchnią dróg przypadającą na mieszkańca. ZałoŜeniem obecnie obowiązującej (od dnia 1 stycznia 2004 r.) ustawy o dochodach jst jest większa od stanu poprzedniego decentralizacja zadań i środków publicznych. W tym celu ograniczono dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych samorządów, niektórych zadań z zakresu administracji rządowej oraz subwencję ogólną. Jednocześnie ustawa o dochodach jst wprowadziła nowy katalog zadań dla samorządów finansowanych z dochodów własnych, m.in. dodatki mieszkaniowe w gminach, zadania z zakresu pomocy społecznej w powiatach, a w województwach dotowanie przewozów regionalnych. Nowa regulacja miała na celu zainteresowanie jst rozwojem gospodarczym własnego obszaru oraz ułatwienie wykorzystania środków zagranicznych. W roku 2005 r. na wzrost dochodów (szczególnie majątkowych) miała wpływ moŝliwość otrzymania środków z budŝetu UE oraz innych źródeł zagranicznych. Źródłami dochodów własnych gminy były wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych. Dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego ze źródeł niepodatkowych były: dochody pobierane przez jednostki budŝetowe, wpłaty zakładów budŝetowych i gospodarstw pomocniczych, dochody z majątku, spadki, zapisy i darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od środków tych jednostek gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych naleŝności stanowiących dochody jst, odsetki od poŝyczek udzielanych przez jst, dochody z kar pienięŝnych i grzywien o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, inne dochody naleŝne jst. Jako nowe źródło dochodów gmin wprowadzono udział w dochodach uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, m.in. Subwencja ogólna składa się z części: dla gmin i dla powiatów (wyrównawczej i równowaŝącej) oraz dla województw (wyrównawczej i regionalnej). Ponadto gminy, powiaty i województwa otrzymują subwencję oświatową. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Od 1 stycznia 2004 r. likwidacji uległa część drogowa subwencji ogólnej. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budŝetu państwa na: zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami; zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej; usuwanie bezpośrednich zagroŝeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk Ŝywiołowych; finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych; realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych. Ustawa o dochodach wprowadziła zwiększone udziały procentowe dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. W 2004 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły: - w gminach o 8,12% i wyniósł 35,72%; 1 Opracowanie przygotowane w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań budŝetowych (stan bazy na dzień 7 czerwca 2007 r.) 2 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz ze zm.). 1

2 - w powiatach o 7,42% i wyniósł 8,42%; - w województwach o 0,1 i wyniósł 1,60%. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły: - w gminach o 1,71% i wyniósł 6,71%, - w powiatach ustanowiono wskaźnik w wys. 1,40% - w województwach o 15,4% i wyniósł 15,9%. Podstawowym celem ustawy o dochodach było zwiększenie udziału poszczególnych wpływów jednostek samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu innych. Wielkości nominalne dochodów kaŝdej jednostki samorządu terytorialnego w badanym okresie zawierają Tabele nr 1, 2 i 3 (zamieszczone na końcu niniejszego opracowania). PoniŜsza tabela ukazuje wykonane dochody w omawianym okresie z podziałem na typy jednostek oraz źródła dochodów. Wykonanie dochodów wg typów jednostek w latach (w zł) 2004 Rodzaj dochodów Województwo Miasta na Powiaty Miasta Miasta i Gminy Gminy samorządowe prawach powiatu ziemskie Dotacje, w tym: dotacje na inwestycje Dochody własne w tym: udziały w podatkach pozostałe dochody Subwencje Ogółem Rodzaj dochodów Województwo samorządowe Miasta na prawach powiatu Powiaty ziemskie Miasta Miasta i Gminy Gminy Dotacje, w tym: dotacje na inwestycje Dochody własne w tym: udziały w podatkach pozostałe dochody Subwencje Ogółem Rodzaj dochodów Województwo samorządowe Miasta na prawach powiatu Powiaty ziemskie Miasta Miasta i Gminy Gminy Dotacje, w tym: dotacje na inwestycje Dochody własne w tym: udziały w podatkach pozostałe dochody Subwencje Ogółem Z tabeli wynika, iŝ największe źródło dochodów w 2004 r. dla województwa samorządowego stanowiły dochody własne. Największe znaczenie miały tu udziały w podatkach dochodowych, gdyŝ wyniosły one aŝ 92,1% w strukturze dochodów własnych, natomiast w dochodach ogółem 34,6%. W kolejnych latach udział w podatkach nieznacznie zmalał na tle pozostałych dochodów własnych: w 2005 r. wyniósł on 80,8%, a w 2006 r. tylko 59,5% w dochodach własnych (w dochodach ogółem odpowiednio 35,1 i 28,6%). Wraz z jednoczesnym spadkiem dochodów z udziału w podatkach wzrastają dochody pozostałe, głównie dochody z mienia. Znacznym źródłem dochodów dla województwa były takŝe subwencje. W omawianym 2

3 okresie były one drugim po dochodach własnych źródłem finansowania wydatków. Chodzi tu głównie o subwencje z części regionalnej i wyrównawczej. Mniejszy udział w finansowaniu zadań województwa miały natomiast dotacje, co jest zgodne z załoŝeniami ww. ustawy o dochodach jst. W miastach na prawach powiatu najwaŝniejszym źródłem dochodów w całym omawianym okresie równieŝ były dochody własne i w kolejnych latach rosły odpowiednio z zł w 2004 r. do ,27 zł w 2006 r. Największy udział w dochodach własnych miały dochody pozostałe (podatki i opłaty, dochody z mienia), natomiast udział w podatkach dochodowych utrzymywał się na średnim poziomie 44,0%. W dochodach ogółem udziały w podatkach rosły z 23,3% w 2004r.do 25,5% w 2006 r. TakŜe i w tych jednostkach waŝnym źródłem dochodów były subwencje. Natomiast w powiatach ziemskich największym źródłem dochodów były subwencje. Wynosiły one odpowiednio: zł w 2004 r., zł w 2005 r., i zł w 2006r. Wyraźnie mniejsze są natomiast dochody własne mimo wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych. Dość znaczący udział miały takŝe dotacje, które utrzymywały się w omawianym okresie na zbliŝonym poziomie. Wzrosły natomiast udziały z podatku dochodowego w dochodach ogółem. Gminy miejskie finansowały swoją działalność głównie z dochodów własnych, przy czym przewaŝającą ich cześć stanowiły pozostałe dochody w 2004 r. stanowiły 68,8%, w 2005 r. 70,7%, a w 2006 r. 68,6%. Stanowi to pozytywne odzwierciedlenie załoŝeń ustawy o dochodach jst. Dochody z subwencji w gminach miejskich miały, w porównaniu z innymi typami jednostek niski udział w finansowaniu zadań. TakŜe dotacje nie stanowiły duŝego źródła dochodu, choć zauwaŝalny jest ich wzrost i w 2006 r. dotacje wyniosły ,75 zł. Wzrost ten dotyczył głównie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania te dotyczyły przede wszystkim obowiązku wypłacania świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych. W tym obszarze naleŝy wskazać takŝe rekompensaty wydatków z tytułu wypłat przez gminę na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W gminach miejsko-wiejskich struktura dochodów kształtowała się w podobny sposób. Największy udział miały dochody własne, a przede wszystkim pozostałe dochody. Wyraźnie zauwaŝalny jest wzrost w omawianym okresie tego źródła, przy jednoczesnym wzroście udziału w podatkach dochodowych. Subwencje jako drugie z kolei źródło finansowania i stanowiły średnio w latach ponad 237 mln. zł. Wyraźnie zwiększają się teŝ dotacje: w 2004 r. wynosiły one zł, w zł, a w ,47 zł. W gminach wiejskich przewaŝającym źródłem finansowania były dochody własne. Znaczącą kwotę w dochodach tych jednostek stanowią subwencje. ZauwaŜalny jest takŝe wzrost dotacji z ,00 zł w 2004 r. do ,68 zł w 2006 r. PowyŜsza tabela zawiera takŝe dane dotyczące dochodów z tytułu dotacji na inwestycje. Wynika z nich, iŝ największy dochód z tego tytułu miały województwa. W 2004 r. wyniosły one zł, zmalały nieco w 2005 r. do zł, a w 2006 r. zamknęły się kwotą ,71 zł. W pozostałych jednostkach kwota dochodów z tego tytułu jest wyraźnie niŝsza, co moŝna wywodzić z innej specyfiki zadań tych jednostek. Największy udział dotacji na inwestycje w dochodach ogółem miały gminy miejsko-wiejskie (najwięcej w 2005 r zł). Najmniej dotacji na inwestycje otrzymały miasta na prawach powiatu w 2004 r. jedynie zł, w 2006 r. nieco ponad 2 mln. zł. Dla przeanalizowania udziału poszczególnych rodzajów dochodów w poszczególnych typach jst naleŝy odnieść się do struktury tych dochodów. PoniŜsza tabela przedstawia strukturę dochodów w okresie Struktura dochodów wg źródeł do dochodów ogółem jst województwa lubuskiego w latach Województwo Powiaty Miasta Miasta Gminy samorządowe ziemskie i Gminy Dochody w poszczególnych latach Miasta na prawach powiatu Dotacje ,1% 14,4% 23,9% 14,6% 15,6% 16,0% ,9% 14,4% 18,5% 16,9% 18,5% 20,2% ,9% 14,1% 20,9% 17,4% 21,1% 23,7% 3

4 Dochody własne ,6% 52,0% 25,7% 59,3% 49,0% 43,0% ,5% 56,5% 33,8% 60,8% 52,3% 43,8% ,0% 56,9% 32,8% 61,7% 50,6% 43,1% w tym: udziały w podatkach ,7% 23,3% 9,1% 18,5% 13,1% 9,3% ,1% 24,0% 11,1% 17,8% 12,1% 9,8% ,4% 31,3% 20,0% 58,3% 36,9% 32,5% pozostałe dochody ,0% 28,8% 16,6% 40,8% 35,9% 33,8% ,4% 32,5% 22,7% 42,9% 40,2% 34,0% ,4% 31,3% 20,0% 42,3% 36,9% 32,5% Subwencje ,3% 33,5% 50,5% 26,1% 35,4% 41,0% ,6% 29,1% 47,7% 22,3% 29,3% 36,0% ,0% 29,0% 46,3% 21,0% 28,3% 33,2% Dane przedstawione powyŝej wskazują, iŝ największy udział w strukturze dochodów zajmują dochody własne, przy czym zauwaŝalna jest przewaga w tym źródle dochodów pozostałych. Jest to wynikiem zaliczenia w skład dochodów własnych wpływów środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej. Natomiast udziały w podatkach w okresie były na niskim poziomie w dochodach ogółem we wszystkich typach jst. W 2004 r. średnio udział ich wynosił 18,0% w dochodach ogółem, a w 2005 r. stanowił 18,3%. W 2006 r. stanowiły one 33,1% dochodów ogółem. Jest to związane ze wzrostem udziału procentowego jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budŝetu państwa z tego tytułu. Największy udział w podatkach do dochodów ogółem zanotowano w gminach miejskich, gdzie w 2006 r. wynosił on 58,3%. RównieŜ gminy miejsko-wiejskie osiągnęły duŝe dochody z tego tytułu: 36,9% w 2006 r., a gminy wiejskie 32,5%. W 2006 r. najniŝsze dochody z udziału w podatkach osiągnęły w omawianym okresie województwa 19,4%. Zgodnie z załoŝeniami ustawy o dochodach jst, w omawianych okresie dość wysoki udział w dochodach ogółem miały pozostałe dochody (podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia). W 2004r. w dochodach ogółem dochody z tego tytułu stanowiły średnio 26,5%, w 2005 r. 30,1%, a najwyŝszy poziom osiągnęły w 2006 r. 30,4%. Największe dochody z tego tytułu osiągnęły w 2005 r. gminy miejskie (42,9%) oraz gminy miejsko-wiejskie (36,9%). Średnią dochodów pozostałych obniŝają natomiast województwa, w których poziom tychŝe dochodów był bardzo niski (średnio w latach było to 10,26% w dochodach ogółem województw). Mimo, Ŝe subwencje równieŝ stanowiły znaczny składnik w dochodach jst, to jednak w omawianym okresie udział ten systematycznie malał. W 2004 r. średnio dochód z tego tytułu (biorąc pod uwagę wszystkie jst) stanowił 37,1% w dochodach ogółem, w 2005r. było to 33,7%, a w 2006 r. 32,1%. Było to odwrotnie proporcjonalne do wzrostu dochodów jst z tytułu udziału w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budŝetu państwa. Stanowiło to odzwierciedlenie załoŝeń ustawodawcy dotyczących mocniejszego powiązania sytuacji finansowej jednostek samorządowych z koniunkturą gospodarczą. W analizowanym okresie róŝnie kształtowały się dochody z dotacji. W województwie średni dochód w latach z tego tytułu stanowił 11,9%. Najwięcej dotacji otrzymało województwo samorządowe. W 2004 r. było to 26,1% w dochodach ogółem. Z dotacji finansowane były przede wszystkim zadania objęte kontraktami wojewódzkimi, prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego czy dofinansowywane programy wyrównywania szans edukacyjnych. W miastach na prawach powiatu przez cały omawiany okres dotacje kształtowały się na stałym poziomie 14%. TakŜe w powiatach ziemskich wpływy z dotacji w latach były wyrównane. Średnia arytmetyczna tych dochodów w omawianym okresie wynosi 21,1%. Spowodowane to było realizacją przez jednostki większej ilości zadań zleconych ustawowo. Nieznaczny wzrost dochodów z tego tytułu naleŝy zanotować w pozostałych, obok województwa, typach jednostek. W gminach miejskich dotacje wzrosły z 14,6% w 2004 r. do 17,4% w 2006 r., w gminach miejsko-wiejskich z 15,6% w 2004 r. do 21,1% w 2006 r., a w gminach wiejskich z 16% w 2004 r. do 23,7% w 2006 r. 4

5 Przy analizie niniejszych danych naleŝy podkreślić zwiększenie samodzielności finansowej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. ZauwaŜalny jest przede wszystkim ciągły wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. Oznacza to moŝliwość większego uniezaleŝnienia się od dochodów transferowych, które narzucają samorządom sposób wydatkowania środków, otrzymanych z budŝetu państwa. Było to moŝliwe głównie dzięki zaliczeniu udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa do dochodów własnych. Wykonanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach , , , ,8 Wykonane dochody w zł , , , , , ,0 0, Lata Głównym celem zmiany obowiązującej od 1 stycznia 2004 r. ustawy o dochodach jst było zwiększenie dochodów tych jednostek. PowyŜszy wykres wskazuje, iŝ dochody te uległy rzeczywistemu zwiększeniu. W roku 2004 wynosiły one zł, natomiast juŝ w roku następnym zwiększyły się o zł, a w roku 2006 przekroczyły juŝ 3 mld. zł. Wzrost dochodów jst województwa lubuskiego w latach , , , , , , , , , ,0 0, PowyŜszy wykres wskazuje, iŝ dochody jst, wzrastały w omawianym okresie zarówno realnie, jak i nominalnie. W roku 2006 dochody były juŝ o 26% wyŝsze w porównaniu do roku W omawianym okresie wzrost wydatków na inwestycje był związany z otrzymywaniem przez jst środków z budŝetu UE. PoniŜsza tabela pokazuje wysokość dochodów z tego tytułu oraz ich procentowy udział w dochodach ogółem. 5

6 Dochody jst związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków UE (w zł) Rodzaj dochodów Województwo samorządowe Miasta na prawach powiatu 2004 Powiaty ziemskie Miasta Miasta i Gminy Gminy Dochody ogółem w tym: , , , , , ,0 Na finansowanie programów i 0, , , , , ,0 projektów z udziałem środków UE udział w dochodach ogółem w % 0,0 0,2 0,9 0,9 1,4 2,9 na współfinansowanie programów i , , , , , ,0 projektów z udziałem środków UE udział w dochodach ogółem w % 0,4 0,0 0,2 0,2 0,4 1, Rodzaj dochodów Województwo Miasta na Powiaty Miasta Miasta i Gminy Gminy samorządowe prawach powiatu ziemskie Dochody ogółem w tym: , , , , , ,0 Na finansowanie programów i , , , , , ,0 projektów z udziałem środków UE udział w dochodach ogółem w % 2,9 2,8 4,7 3,6 7,2 4,6 na współfinansowanie programów i , , , , , ,0 projektów z udziałem środków UE udział w dochodach ogółem w % 2,0 0,1 1,0 1,6 1,9 0, Rodzaj dochodów Województwo Miasta na Powiaty Miasta Miasta i Gminy Gminy samorządowe prawach powiatu ziemskie Dochody ogółem w tym: , , , , , ,5 Na finansowanie programów i , , , , , ,0 projektów z udziałem środków UE udział w dochodach ogółem w % 19,8 4,0 4,1 4,5 3,8 4,7 na współfinansowanie programów i , , , , ,0 projektów z udziałem środków UE udział w dochodach ogółem w % 3,8 0,1 0,5 0,8 0,6 1,2 Jak wynika z tabeli kwoty dochodów na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budŝetu UE kształtowały się na róŝnym poziomie. Przy finansowaniu tych programów i projektów najwyŝsze dochody osiągnęły w 2005 r. gminy miejskowiejskie tj zł, (7,2% w dochodach ogółem), jednakŝe w roku 2006 wyniosły one jedynie ,2 zł. W województwach samorządowych naleŝy odnotować znaczący wzrost tych dochodów w 2006 w porównaniu do lat poprzednich. O ile w 2004 r. województwo nie osiągnęło dochodów z tego tytułu, to w roku 2006 była to kwota powyŝej 55 mln. zł. Stanowiły one w tym roku 19,8% w dochodach ogółem. O wysokości tych dochodów zdecydowały refundacje, otrzymane za wydatki poniesione w latach poprzednich. Podobny wzrost, choć nie tak dynamiczny wystąpił w pozostałych jednostkach. NajniŜsze dochody osiągnęły miasta na prawach powiatu. Średnio w omawianym okresie było to nieco ponad 15 mln. zł. 6

7 Dochody na realizację programów i projektów z udziałem środków z budŝetu UE w latach Dochody w zł Dochody na finansowanie Dochody na współfinansowanie Lata RównieŜ dochody na współfinansowanie wzrastały w omawianym okresie, jednakŝe juŝ nie tak dynamicznie jak w przypadku finansowania. Największe dochody osiągnęły tutaj równieŝ miasta i gminy w 2005r., jednakŝe stanowiły one jedynie 1,9% w dochodach ogółem tych jednostek. Największy udział w dochodach ogółem osiągnęły natomiast województwa w 2005 r. było to 2%, a w 2006r. 3,8%. NajniŜsze dochody osiągnęły miasta na prawach powiatu. W latach stanowiły one średnio 0,1% w dochodach ogółem. Natomiast udział procentowy dochodów na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budŝetu UE w dochodach ogółem był niewielki. II. Realizacja wydatków budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach Analizę wydatków jst moŝna przeprowadzić w zakresie kierunków wydatkowania środków publicznych (w układzie działów klasyfikacji budŝetowej), struktury wydatków w podziale na zadania własne i zlecone (uzyskamy dane o zakresie samodzielności finansowej jst) bądź według ich rodzaju: wydatki majątkowe i bieŝące (świadczą o zamoŝności jst i o moŝliwościach rozwojowych tych jednostek). Sposób i cel wydatkowania środków publicznych przez podmioty samorządowe były efektem działań podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Ich rozwój stymulowały wydatki majątkowe, w tym przede wszystkim wydatki inwestycyjne, poza którymi nieznaczną rolę pełniły inwestycje kapitałowe realizowane w postaci nabywanych udziałów lub akcji róŝnych spółek. Wydatki bieŝące zabezpieczały wykonywanie ustawowo przypisanych zadań, w tym obligatoryjnych i z tego względu miały dla określonych rodzajów podmiotów bardziej sztywny charakter. Wykonanie wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach Wykonane wydatki 000 w zł Lata 7

8 W latach wydatki sektora samorządowego województwa lubuskiego nominalnie rosły, przy czym w roku 2005 były one o 17% większe niŝ w roku poprzednim, a w 2006 juŝ tylko o 14% większe w porównaniu z rokiem Nieco lepiej prezentuje się wskaźnik dynamiki wydatków w ujęciu realnym w badanym okresie. Wykazuje on tendencję wzrostową: od 12 procent w roku 2004 do 49 procent w roku 2006 (wydatki przyrównano do roku 2003) Dynamika wzrostu wydatków jst województwa lubuskiego w latach % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 112% 131% 149% 0% dynamika wzrostu Kwoty wykonanych wydatków (w zł) poszczególnych stopni samorządu terytorialnego oraz ich udział procentowy w ogólnej kwocie wydatków jst w latach przedstawiono poniŝej. Wyszczególnienie Zbiorczy budŝet JST, z tego: województwo samorządowe miasta na prawach powiatu powiaty ziemskie Miasta miasta i gminy Gminy Zbiorczy budŝet JST, 100% 100% 100% z tego: województwo samorządowe 8% 8% 9% miasta na prawach powiatu 21% 22% 23% Powiaty ziemskie 18% 17% 16% Miasta 10% 10% 10% miasta i gminy 28% 28% 27% Gminy 15% 15% 15% 8

9 gminy 15% województwo samorządowe 8% miasta na prawach powiatu 21% miasta i gminy 28% miasta 10% powiaty ziemskie 17% Udział wydatków poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w wydatkach łącznych w poszczególnych latach był stały (odchylenie rzędu 1 procenta) W badanym okresie miasta i gminy zrealizowały średnio 28% wydatków sektora samorządowego, miasta na prawach powiatu 21,5%, powiaty około 17% wydatków. Wielkości nominalne tych wydatków oraz wydatków bieŝących w badanym okresie zawierają Tabele 4, 5 i 6. Wysiłki jednostek samorządu terytorialnego na rzecz przyspieszenia rozwoju swojego regionu moŝna ocenić poprzez analizę struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem tych jednostek. W latach w strukturze wydatków kaŝdego typu jst dominowały wydatki bieŝące. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe ich udział procentowy w wydatkach ogółem maleje w analizowanym okresie, przy nominalnym wzroście zarówno wydatków ogółem jak i bieŝących. Udział wydatków majątkowych i bieŝących wszystkich jst w badanym okresie 100% 90% 16% 20% 23% 80% 70% 60% 50% 40% 84% 80% 77% majątkowe bieŝace 30% 20% 10% 0%

10 Strukturę wydatków budŝetów jst w latach dla jednostek poszczególnych szczebli samorządowych przedstawia poniŝsze zestawienie. Wyszczególnienie województwo Struktura wykonanych wydatków wg typów jednostek w latach Ogółem BieŜące, w tym: dotacje wynagrodzenia obsługa długu pozostałe wydatki Majątkowe, w tym: dotacje zł % zł % zł % zł % zł % zł % zł % zł % , , ,6% ,1% ,5% , , , , ,4% ,1% ,4% , , , , ,0% ,2% ,2% , ,2 miasta na , , ,7% ,6% ,7% , ,9 prawach , , ,9% ,6% ,3% , ,3 powiatu , , ,0% ,5% ,0% , ,4 powiaty ziemskie miasta miasta i gminy gminy , , ,2% ,0% ,2% , , , , ,9% ,2% ,8% , , , , ,6% ,2% ,3% , , , , ,6% ,2% ,3% , , , , ,7% ,0% ,4% , , , , ,0% ,7% ,0% , , , , ,3% ,7% ,4% , , , , ,5% ,6% ,3% , , , , ,5% ,5% ,7% , , , , ,6% ,7% ,1% , , , , ,2% ,7% ,0% , , , , ,5% ,6% ,6% , ,2 10

11 Udział wydatków majątkowych w badanym okresie wzrastał od roku 2004 do 2006, przy czym najmniejszy przyrost wydatków odnotowano w gminach, miasto gminach i powiatach ziemskich. Udział wydatków majątkowych poszczególnych typów jst w ogółem wykonanych wydatkach w tej grupie w badanym okresie 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% województwo miasta na prawach powiatu powiaty ziemskie miasta miasta i gminy gminy 5,0% 0,0% Ze względu na charakter realizowanych zadań największą część wydatków na wydatki majątkowe przeznaczało województwo samorządowe (średnio w badanym okresie 37%), z czego średnio 14% z tej kwoty stanowiły dotacje o charakterze majątkowym. Miasta na prawach powiatu na wydatki majątkowe przeznaczały w latach średnio 19,2% ogółu wydatków, przy czym na dotacje 16,7% łącznej kwoty wydatków majątkowych. Zdecydowanie najmniejszy procent dotacji o charakterze majątkowym zaobserwowano w miasto-gminach oraz gminach. We wszystkich typach jednostek na wzrost wydatków majątkowych, a co za tym idzie wzrost wskaźnika struktury w roku 2005 i 2006 znaczący wpływ miały pozyskane środki unijne oraz z innych źródeł. Średnio 18% wydatków majątkowych w roku 2004, 13% w roku 2005 i 11% w roku 2006 pokrywały dochody z dotacji na zadania inwestycyjne. W poszczególnych typach jednostek samorządu wskaźnik pokrycia wydatków dotacjami jest róŝny; najwyŝszy zaobserwowano w województwie samorządowym (z tendencja malejącą od roku 2004), najniŝszy w miastach na prawach powiatu (średnio 2,3% w badanym okresie). W powiatach ziemskich i miastach utrzymywał się na stałym poziomie (odpowiednio: 15-17% i 6-7%), a w gminach, podobnie jak w samorządzie województwa, procentowe pokrycie dotacją wydatków majątkowych z roku na rok malało. Większość wydatków inwestycyjnych gminy finansowały środkami ze źródeł zagranicznych, w tym głównie otrzymanych (lub podlegających refundacji) w ramach projektów i programów Unii Europejskiej. Były to głównie inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, inwestycje drogowe oraz inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi. Wyszczególnienie województwo miasta na prawach powiatu powiaty ziemskie miasta miasta i gminy 2004 wydatki majątkowe dotacje na inwestycje wydatki majątkowe dotacje na inwestycje wydatki majątkowe dotacje na inwestycje procentowe pokrycie wydatków majątkowych dotacją 66% 3% 17% 6% 8% 11% procentowe pokrycie wydatków majątkowych dotacją 30% 3% 15% 7% 13% 8% procentowe pokrycie wydatków majątkowych dotacją 26% 1% 17% 6% 6% 9% /2004 przyrost dotacji -35% 103% 25% 76% 176% -15% 2006/2005 przyrost dotacji 26% -42% 33% 15% -51% 51% 2005/2004 przyrost wydatków 44% 65% 37% 49% 60% 9% 2006/2005 przyrost wydatków 46% 48% 19% 46% 2% 36% gminy 11

12 Udział w wydatkach ogółem wydatków inwestycyjnych na współfinansowanie i finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE kształtował się następująco: 25,00% 20,00% Na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE Na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Województwo samorządowe Miasta na prawach Powiaty ziemskie Miasta Miasta i Gminy Gminy powiatu Oceniając sytuację finansową jst warto dokonać analizy struktury rzeczowej wydatków, m.in. wyodrębniając w nich wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje przekazywane z budŝetu. Znaczną pozycję w budŝetach ogółem poszczególnych typów jst (jak i w ich wydatkach bieŝących) zajmują wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowiły one średnio w badanym okresie około 46% wydatków bieŝących miast na prawach powiatu, gmin i miasto-gmin, 23,76% wydatków bieŝących samorządu województwa, 37,1% - miast oraz najwięcej, bo prawie 59% wydatków bieŝących powiatów ziemskich. Wydatków tych nie naleŝy utoŝsamiać wyłącznie z administracją publiczną, w gminach i powiatach, zarówno ziemskich jak i grodzkich, funkcjonuje wiele jednostek organizacyjnych świadczących usługi publiczne, a których wydatki to głównie wynagrodzenia (np. jednostki oświaty, komendy StraŜy PoŜarnej, a takŝe dodatkowe etaty w Policji, domy pomocy społecznej). Tempo wzrostu wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych szczeblach samorządowych było niŝsze od tempa wzrostu wydatków bieŝących w tych typach jednostek. Zaobserwowano takŝe obniŝenie się wskaźnika dynamiki roku 2006 w porównaniu z latami 2005/2004. Wyjątek stanowią tu miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie (dynamika z roku na rok wzrastała). Z przedstawionej poniŝej struktury wydatków bieŝących w układzie rodzajowym wynika, Ŝe wydatki na obsługę długu stanowią niewielki procent wydatków ogółem poszczególnych typów jst, a co za tym idzie ich wydatków bieŝących. Wielkości te nie przekraczają 1,5%. Nominalnie wydatki te (oprócz miast i miasto-gmin) rosną, co związane jest z obsługą zaciągniętych zobowiązań (kredytów, poŝyczek). Stosunkowo waŝną pozycję w wydatkach bieŝących stanowią dotacje na zadania bieŝące udzielane z budŝetów poszczególnych jednostek. W badanym okresie stanowiły one (średnio) 45,76% wydatków bieŝących województwa samorządowego, 17,8% - miast na prawach powiatu, 16,1% miast, 6% wydatków bieŝących miast i gmin, 4,8% gmin i 3,7% powiatów ziemskich. Analizując poszczególne lata nie zaobserwowano znacznych wzrostów ich udziału w wydatkach bieŝących jak i w wydatkach ogółem. Utrzymują się na w miarę stabilnym poziomie. Wysoki poziom dotacji udzielanych z budŝetu województwa wiązał się z realizowaną przez nie strategią rozwoju i przeznaczaniem znacznych środków na inwestycje. Dotacje udzielane z budŝetów gmin i miast na prawach powiatów przeznaczane były dla własnych jednostek organizacyjnych oraz dla podmiotów realizujących zadania na ich zlecenie (stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe), a takŝe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego czy na zadania przekazywane w ramach porozumień między jst. PoniŜej zaprezentowano relacje poszczególnych wydatków w stosunku do wydatków bieŝących ogółem danego typu jednostki oraz wskaźniki ich wzrostu. 12

13 Wyszczególnienie bieŝące dotacje wynagrodzenia obsługa długu Pozostałe wydatki % udział poszczególnych wydatków w wydatkach bieŝących ,0% 43,7% 24,5% 0,2% 31,7% województwo ,0% 47,9% 24,4% 0,2% 27,6% ,0% 45,8% 22,5% 0,3% 31,4% ,0% 17,5% 48,4% 0,7% 33,3% miasta na prawach 2005 powiatu 100,0% 17,2% 45,8% 0,7% 36,3% ,0% 18,7% 43,6% 0,7% 36,9% ,0% 2,8% 60,3% 1,1% 35,9% Powiaty ziemskie ,0% 4,2% 59,3% 1,3% 35,2% ,0% 4,0% 57,3% 1,4% 37,3% ,0% 16,3% 37,8% 1,4% 44,4% Miasta ,0% 16,0% 37,3% 1,2% 45,5% ,0% 16,1% 36,3% 0,9% 46,6% ,0% 6,0% 48,3% 0,9% 44,8% miasta i gminy ,0% 5,9% 45,5% 0,8% 47,7% ,0% 5,9% 43,5% 0,7% 50,0% ,0% 4,6% 49,5% 0,8% 45,1% gminy ,0% 4,8% 46,1% 0,8% 48,3% ,0% 5,0% 43,2% 0,8% 51,1% Wyszczególnienie bieŝące dotacje wynagrodzenia obsługa długu pozostałe wydatki przyrost nominalny (w porównaniu z rokiem poprzednim) województwo ,5% 47,9% 115,1% 88,9% 100,5% ,9% 45,8% 108,8% 208,8% 134,4% miasta na prawach powiatu ,6% 17,2% 104,6% 103,1% 120,5% ,7% 18,7% 105,5% 107,9% 112,7% powiaty ziemskie ,2% 4,2% 105,4% 126,4% 105,2% ,6% 4,0% 105,9% 113,3% 116,3% miasta ,3% 16,0% 107,7% 94,9% 112,1% ,7% 16,1% 103,9% 80,6% 109,2% miasta i gminy ,8% 5,9% 106,4% 100,9% 120,1% ,5% 5,9% 105,4% 92,4% 115,6% gminy ,5% 4,8% 105,8% 110,8% 121,5% ,3% 5,0% 105,2% 105,4% 118,7% Wydatki budŝetów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych działach klasyfikacji budŝetowej w latach oraz udział poszczególnych działów w kwocie wydatków ogółem przedstawiono poniŝej. Wydatki wg działów klasyfikacji budŝetowej w latach Wyszczególnienie Wydatki ogółem, w tym: Rolnictwo i łowiectwo Udział % Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Udział % Transport i łączność Udział % 630 Turystyka Udział % Gospodarka mieszkaniowa Udział % Działalność usługowa Udział % Administracja publiczna Udział % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Udział % 2, , , , , , , ,1 2, , , , , , , ,2 2, , , , , , , ,1 13

14 Wyszczególnienie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Udział % Obsługa długu publicznego Udział % 758 RóŜnie rozliczenia finansowe Udział % 801 Oświata i wychowanie Udział % Szkolnictwo wyŝsze Udział % Ochrona zdrowia Udział % Pomoc społeczna Udział % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Udział % Edukacyjna opieka wychowawcza Udział % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Udział % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Udział % 926 Kultura fizyczna i sport Udział % Pozostałe działy Udział % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Jak wynika z przedstawionych powyŝej danych wydatki ogółem w latach wykazywały tendencję wzrostową od zł w 2004 r. do zł w 2006 r. NajpowaŜniejszą część w strukturze wydatków budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego w analizowanym okresie stanowiły wydatki na realizację zadań oświatowych (Dz. 801) średnio 32,6%, przy czym najwyŝszy udział wydatków na oświatę odnotowano w 2004 roku 35,4%. Pomimo, Ŝe wydatki na oświatę w kolejnych latach wykazywały tendencję wzrostową od zł w 2004 r. do zł w 2006 r., to ich udział w strukturze wydatków ogółem z roku na rok malał. Znaczącą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na zadania realizowane przez jst w zakresie pomocy społecznej (Dz. 852). W kolejnych latach moŝna było zaobserwować wzrost wydatków na pomoc społeczną, jak równieŝ wzrost udziału tych wydatków w strukturze wydatków ogółem od 16,2% w 2004 r. do 17,9% w 2006 r. Ponad 10-cio procentowy udział w wydatkach budŝetowych w omawianym okresie stanowiły wydatki na transport i łączność (średnio 11,5%), przy czym najwyŝszy udział tych wydatków wystąpił w 2006 r. 14,1%. Były to głównie wydatki na budowę i remonty dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Następną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie administracji publicznej (średnio - 10,2%), z tym Ŝe udział tych wydatków w kolejnych latach nieznacznie się zmniejszył i w 2006 r. wyniósł 9,5%. Znacznie mniej środków publicznych przeznaczono na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, na gospodarkę mieszkaniową oraz na bezpieczeństwo publiczne. Zrealizowane wydatki wg działów w latach

15 Dynamikę nominalną wydatków budŝetowych w wybranych działach klasyfikacji budŝetowej w latach (w %) przedstawia poniŝsza tabela. Dynamika wydatków wg działów klasyfikacji budŝetowej Wyszczególnienie 2005/ /2005 Wydatki ogółem, w tym: 116,7 114, Rolnictwo i łowiectwo 99,0 131, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 96,0 264, Transport i łączność 160,1 136, Turystyka 82,1 352, Gospodarka mieszkaniowa 110,4 100, Działalność usługowa 127,1 124, Administracja publiczna 106,8 107, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 276,7 65, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 110,1 111, Obsługa długu publicznego 103,3 95,7 758 RóŜne rozliczenia finansowe 139,4 155, Oświata i wychowanie 107,8 104, Szkolnictwo wyŝsze 223,7 446, Ochrona zdrowia 95,3 113, Pomoc społeczna 126,0 117, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 118,7 135, Edukacyjna opieka wychowawcza 130,7 122, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 129,9 89, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,1 129, Kultura fizyczna i sport 93,8 178,9 Pozostałe działy 75,5 290,3 Średni wskaźnik dynamiki nominalnej wydatków ogółem kształtował się na poziomie 115,6%, przy czym w roku 2005 wyniósł 116,7%, zaś w ,4%. NajwyŜszy wskaźnik dynamiki nominalnej wystąpił w 2006 roku w Dz. 803 (Szkolnictwo wyŝsze) i wyniósł 446%, wzrósł o 346% w stosunku do roku Tak duŝy wzrost wskaźnika spowodowany był zwiększeniem kwot dotacji z samorządu województwa z przeznaczeniem na stypendia dla studentów finansowane ze środków unijnych. Równie wysoki wzrost wskaźnika dynamiki nominalnej wystąpił w dziale 630 (Turystyka) wzrost o 252,8%, w dziale 400 (Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę) wzrost o 164,4% oraz w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport) wzrost o 78,9%. DuŜy wzrost dynamiki nominalnej w 2005 r. w porównaniu do roku 2004 wystąpił w Dz. 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) wzrost o 176,7%, spowodowany był zwiększeniem wydatków przeznaczonych na wybory prezydenckie i parlamentarne finansowanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W analizowanym okresie wskaźnik dynamiki nominalnej wydatków budŝetowych poniŝej 90% wystąpił w 2005 r. w dziale 630 (Turystyka) 82,1%, zaś w 2006 r. w dziale ,5% oraz w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) 89,3. Wskaźnik dynamiki nominalnej wydatków na pomoc społeczną (852), oświatę (801) i administrację publiczną w omawianym okresie przekroczył 100%, przy czym w przypadku wydatków na pomoc społeczną jak i oświatę wystąpiła tendencja spadkowa wskaźnika odpowiednio: (ze 126% do 117,2%) i (ze 107,8% do 104,1%), zaś w Dz. 750 nastąpił niewielki wzrost dynamiki nominalnej (z 106,8% w 2005r. do 107,7% w 2006r.). III. Wynik finansowy i źródła jego finansowania w jednostkach samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach Szczególnie waŝnym obszarem analizy sytuacji finansowej jst jest analiza wyniku budŝetów i źródeł jego finansowania. Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych 3 róŝnica między dochodami a wydatkami budŝetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyŝkę budŝetu lub deficyt budŝetu. Deficyt budŝetu jednostki samorządu terytorialnego moŝe być sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) sprzedaŝy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zm.). 15

16 2) kredytów; 3) poŝyczek; 4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego; 5) nadwyŝki budŝetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; 6) wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych. PoniŜej zaprezentowano zestawienie liczbowe ilustrujące wielkości wyniku budŝetu jednostek samorządu terytorialnego woj. lubuskiego osiągniętego w latach Wynik budŝetu jednostek samorządu terytorialnego oraz liczba jst z budŝetem deficytowym i nadwyŝkowym w latach Wyszcze- Województwo Pow. Pow. Miasta Gminy Miasta JST ogółem gólnienie samorządowe Grodzkie Ziemskie i Gminy Wynik budŝetu ogółem JST w zł Deficytowy wynik budŝetu JST w zł NadwyŜkowy wynik budŝetu JST w zł Liczba JST z budŝetem deficytowym Liczba JST z budŝetem nadwyŝkowym *Znak - oznacza deficyt budŝetowy, a znak + nadwyŝkę budŝetową Liczba JST z wynikiem deficytowym i nadwyŝkowym w 2004 roku Województwo samorządowe Powiaty grodzkie Powiaty ziemskie Miasta Gminy Miasta i gminy Deficyt NadwyŜka Liczba JST z wynikiem deficytowym i nadwyŝkowym w 2005 roku Województwo samorządowe Powiaty grodzkie Powiaty ziemskie Deficyt Miasta Gminy Miasta i gminy NadwyŜka 16

17 Liczba JST z wynikiem deficytowym i nadwyzkowym w 2006 roku W ojewództwo samorządowe 1 0 Powiaty grodzkie 5 2 Powiaty ziemskie 3 0 Miasta Gminy Miasta i gminy Deficyt NadwyŜka W latach jst zrealizowały dochody ogółem niŝsze od wydatków ogółem oznacza to, Ŝe łącznie jst woj. lubuskiego osiągnęły ujemny wynik budŝetu, który wynosił w 2004 roku zł, w 2005 roku zł, a w roku zł. W ogólnej liczbie jst, które zamknęły swoje budŝety deficytem dominowały gminy wiejskie oraz miasta i gminy. W badanym okresie rośnie ilość jednostek, które generują deficytowy wynik budŝetu oraz wzrasta jego wielkość. Analizując ogółem budŝetu jst, w których wydatki były wyŝsze od dochodów stwierdzono, iŝ w roku 2005 deficyt wzrósł o 70,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, zaś w roku 2006 był juŝ o 96,1% wyŝszy w stosunku do roku Tendencja przy budŝetach nadwyŝkowych jest odwrotna. O ile w roku 2005 ich wielkość nieznacznie wzrosła (o 15,1%) to juŝ w kolejnym roku nastąpił spadek o 76,8% w porównaniu z rokiem 2006 i 73,2% w porównaniu z rokiem PoniŜej zaprezentowano wynik budŝetu jst woj. lubuskiego wyraŝony w procentach w stosunku do dochodów ogółem według typu jednostki w latach Wynik budŝetu jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dochodów ogółem jst w latach Wyszcze- Województwo Pow. Pow. Miasta Gminy Miasta i JST ogółem gólnienie samorządowe Grodzkie Ziemskie Gminy Wynik budŝetu ogółem* JST w relacji do dochodów ogółem w % ,4 +0,1-1,1-2,0-0,5-2,5-0, ,6 +0,1 +0,4-1,4 +0,1-0,9-1, ,4-9,93-7,4-5,4-4,1-4,1-6,6 Deficytowy wynik budŝetu JST w relacji do dochodów ogółem w % ,1 2,5 3,9 4,4 4,2 2, ,6 3,6 1,8 2,9 2,7 3,3 3, ,4 9,93 7,5 5,4 5,4 5,4 7,1 NadwyŜkowy wynik budŝetu JST w relacji do dochodów ogółem w % ,2 1,4 1,9 3,9 1,7 2, ,7 2,2 1,5 2,8 2,4 2, ,1-1,3 1,3 0,5 *Znak - oznacza deficyt budŝetowy w relacji do dochodów, a znak + nadwyŝkę budŝetową w relacji do dochodów Deficytowy wynik budŝetu JST w relacji do dochodów ogółem w % Miasta i gminy Gminy Miasta Powiaty ziemskie Powiaty grodzkie Województwo samorządowe

18 NadwyŜkowy wynik budŝetu JST w relacji do dochodów ogółem w % Miasta i gminy Gminy Miasta Powiaty ziemskie Powiaty grodzkie Województwo samorządowe 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4, Zrealizowane w 2006 roku łącznie przez wszystkie jst dochody i wydatki budŝetowe wykazywały róŝnicę w postaci deficytu budŝetowego ogółem w kwocie zł (6,59% w relacji do dochodów). NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe w roku 2006 w ogólnej liczbie (96 jednostek) funkcjonujących w woj. lubuskim funkcjonowały jst (w liczbie 30), które zrealizowały nadwyŝkę budŝetową w kwocie zł. Jednostek takich było najwięcej na poziomie gmin - 17 oraz o statusie miast i gmin 11. Największy wzrost poziomu deficytu budŝetowego w roku 2004 ( zł) i 2005 ( zł) miał miejsce w miastach i gminach. Przy czym naleŝy zauwaŝyć, Ŝe w 2004 roku był on nieznacznie większy w stosunku do roku ,2%. Natomiast w roku 2006 największy deficyt zanotowano w powiatach grodzkich zł. Wzrost liczby jst, które kończyły rok budŝetowy deficytem w roku 2006 był spowodowany tym, Ŝe jednostki ponosiły w poprzednich latach budŝetowych wysokie nakłady finansowe związane z wydatkami majątkowymi na zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE oraz zaciągały poŝyczki w ramach prefinansowania. Istotnym faktem jest, Ŝe na zadania inwestycyjne w danym roku budŝetowym jst musiały zaciągnąć kredyty, natomiast refundacja poniesionych wcześniej wydatków majątkowych była przesuwana na rok następny. PoniŜej zestawiono dane ilustrujące strukturę poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego w łącznym wyniku budŝetu województwa lubuskiego w latach Struktura wyniku budŝetu JST w podziale na poszczególne typy z budŝetem deficytowym i nadwyŝkowym w latach Wyszczególnienie Województwo samorządowe Pow. Grodzkie Pow. Ziemskie Miasta Gminy Miasta i Gminy JST ogółem Struktura deficytowego wynik budŝetu w % ,4 16,7 14,6 24,6 42,7 100, ,8 20,5 7,6 7,2 10,1 23,8 100, ,12 30,32 16,97 7,62 11,72 21,25 100,0 Struktura nadwyŝkowego wynik budŝetu w % ,4 1,7 10,6 7,7 24,1 18,5 100, ,4 15,2 6,1 16,8 28,5 100, ,1-31,8 68,1 100,0 Kategoria przychodów w ustawie o finansach publicznych obejmuje: przychody o charakterze zwrotnym, z róŝnych źródeł finansowania - spłaconych i otrzymanych kredytów bankowych i poŝyczek oraz emisji i sprzedaŝy papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, przychody z nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym, wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych. 18

19 Przychody budŝetowe jst powinny być skierowane na: 1) wydatki budŝetowe niepokryte dochodami (na finansowanie deficytu), 2) rozchody budŝetowe kierowane na spłaty otrzymanych poŝyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych obligacji samorządowych, 3) rozchody mające postać poŝyczek udzielonych przez samorząd innym podmiotom, 4) inne rozchody. Przychody są miedzy innymi wpływami o charakterze zwrotnym, słuŝące finansowaniu deficytu budŝetowego. Finansują one równieŝ spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zobowiązania zaciągnięte w formie kredytów, poŝyczek, obligacji). MoŜe wystąpić sytuacja, Ŝe mimo braku deficytu (budŝet zrównowaŝony) ustalone przychody będą skierowane na spłatę pozostających jeszcze do uregulowania zobowiązań samorządowych. W poniŝszej tabeli zamieszczono wielkość przychodów i rozchodów ogółem dla wszystkich jst woj. lubuskiego w latach Przychody i rozchody ogółem jednostek samorządu terytorialnego według typu jst w latach Wyszcze- Województwo Powiaty Powiaty Miasta Gminy Miasta JST ogółem gólnienie samorządowe Grodzkie Ziemskie i Gminy Przychody ogółem zł: Rozchody ogółem zł: W badanym okresie jst woj. lubuskiego korzystały w coraz większym zakresie z zaciągania kredytów, poŝyczek oraz emisji obligacji jednostek samorządowych, aby znaleźć środki na finansowanie deficytu, co z kolei wpłynęło na zwiększenie poziomu zadłuŝenia jst ogółem. W 2004 roku źródła te zapewniały 79,5% przychodów ogółem, w ,8%, a w 2006 r. juŝ 68,5%. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe udział tych źródeł przychodów w ogólnej kwocie przychodów jst w badanych latach z roku na rok się obniŝał. Z kredytów i poŝyczek korzystały przede wszystkim powiaty (grodzkie i ziemskie), a w mniejszej części jst o statusie miejsko wiejskim. W przychodach jst w latach 2005 i 2006 pojawiają się poŝyczki na prefinansowanie 4, które pochodziły z budŝetu państwa i były przeznaczane na wydatki inwestycyjne ponoszone w trakcie realizacji programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W roku 2006 wielkość przychodów ogółem z tytułu poŝyczek na prefinansowanie w stosunku do 2005 roku wzrosła o 136,69%. Najwięcej środków z poŝyczek na prefinansowanie pozyskały powiaty (grodzkie i ziemskie) i jst o statusie miejsko wiejskim. W badanych latach wzrastała rola nadwyŝek z lat ubiegłych i pozostałych źródeł tj. wolnych środków (20,2% w 2004 roku do przychodów ogółem, 25,1% w 2005 roku i 30,7% w 2006 r.). JeŜeli w danym roku budŝet jst wykaŝe nadwyŝkę, to środki pochodzące z dochodów jst, niewykorzystane w roku budŝetowym na spłatę zobowiązań jst lub na udzielenie poŝyczek, pozostają jako środki, które moŝna wykorzystać w kolejnych latach do sfinansowania deficytów budŝetowych. Podobna sytuacja ma się z wolnymi środkami. Wolne środki, rozumiane jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym, moŝe posłuŝyć do pokrycia deficytu budŝetowego uchwalonego w kolejnym roku budŝetowym. Alternatywnym wobec poŝyczek i kredytów bankowych źródłem finansowania deficytu budŝetowego jest emisja papierów wartościowych, w tym: obligacje jednostek samorządowych. Z analizy wynika, Ŝe największy udział w ich emisji mają powiaty ziemskie oraz jst o statusie miasta (1,4% w 2004 roku do przychodów ogółem, 3,3% w 2005 roku i 7,1% w 2006 r.). Mimo, Ŝe jednostki samorządu terytorialnego od wielu lat mogą emitować papiery wartościowe, to ta forma 4 Art. 6 ustawy o finansach publicznych 19

20 finansowania ich działalności jest nadal mało popularna. Było to spowodowane między innymi skomplikowaną procedurą i stosunkowo wysokimi kosztami emisji papierów wartościowych. PoniŜej zaprezentowano strukturę przychodów jednostek samorządu terytorialnego według źródeł pochodzenia w latach Struktura przychodów jednostek samorządu terytorialnego według źródeł pochodzenia w latach Wyszczególnienie Województwo samorządowe Pow. Grodzkie Pow. Ziemskie Miasta Gminy Miasta i Gminy JST ogółem Przychody ogółem: 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 Kredyty i poŝyczki, w tym: ,7 79,3 83,5 69,7 78,3 78, ,2 84,2 64,3 66,9 63,9 71,7 71, ,4 82,7 48,4 11,6 61,9 69,5 61,4 poŝyczki na prefinansowanie ,5 3,9 7,2 9,7 14,3 14,5 15, ,8 11,3 10,9 3,2 15,3 20,6 19,5 Spłata poŝyczek udzielonych ,6-1,1 0, ,0 0, , ,5 0,3-0,1 0,4 NadwyŜka z lat ubiegłych ,0 11,5 10,6 2,2 3, ,8-6,4 13,8 17,4 6,0 11, ,8 4,8 16,0 9,1 5,3 Papiery wartościowe ,6 0, Obligacje jednostek samorządowych , , ,9 2,6-4,9 3, ,5 13,5-6,5 7,1 Prywatyzacja majątku JST , ,4 Inne źródła ,3 12,3 5,4 19,7 16,0 16, ,8 16,4 16,0 18,7 17,4 14, ,6 17,3 20,8 68,8 22,1 14,8 25,4 Wielkość przychodów ogółem według typu JST w latach Województwo samorządowe Powiaty grodzkie Powiaty ziemskie Miasta Gminy Miasta i gminy Rok 2004 Rok 2005 Rok

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) UWAGI OGÓLNE określają: Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA. INFORMACJA O WYKONANIU BUDśETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RADA MINISTRÓW.

SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA. INFORMACJA O WYKONANIU BUDśETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RADA MINISTRÓW. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA R. INFORMACJA O WYKONANIU BUDśETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RADA MINISTRÓW Warszawa 2013 Spis treści strona Wprowadzenie..

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS

Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS L.p Miejscowość Powiat Nazwa instytucji Nazwa placówki Deklaracja przystapienia do projektu w 2011r opiekun 1 Babimost zielonogórski Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy 2 Bledzew międzyrzecki 3 Bobrowice krośnieński

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 Warszawa, luty 2009 r. Wstęp Ministerstwo Finansów po raz kolejny przygotowało zestaw

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/2005 z 29 grudnia 2005 roku PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Dochody budżetowe to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R. Lp. Wyszczególnienie Powiatowy Urząd Pracy GORZÓW (grodzki) GORZÓW KROSNO ODRZAŃSKIE MIĘDZYRZECZ NOWA SÓL SŁUBICE STRZELCE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2005r. ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBUSKIEGO z a 29 grua 2005r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu, powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z a 2 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda-Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy Sylwia Korochoda-Pabierowska 3 Bobrowice Urząd Gminy Sylwia Korochoda-Pabierowska 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 16 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku

Bardziej szczegółowo

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun. 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda- Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun. 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda- Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun 1 Babimost Urząd Miejski 2 Bledzew Urząd Gminy 3 Bobrowice Urząd Gminy 4 Bogdaniec Urząd Gminy 5 Bojadła Gmina Bojadła 6 Brody Urząd Gminy 7 Brzeźnica Gmina Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r.

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r. Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r. ZróŜnicowane zagroŝenia i oczekiwania miast w odniesieniu do obowiązującego przepisu art. 243 u.f.p. oraz do propozycji zmian tego przepisu Tomasz Bogucki

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 1027 UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa JST. październik 2011

Sytuacja finansowa JST. październik 2011 Sytuacja finansowa JST październik 2011 1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 R. Wybrane wskaźniki i wartości (wg projektu budŝetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2007 ROK Oprac.U.J. I. BUDśET BudŜet miasta na 2007 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr 16/V/2007 z dnia 7.02.2007 roku w następujących

Bardziej szczegółowo

WYDATKI I ROZCHODY. Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w latach r. (97,9%) 2006r. (97,3%)

WYDATKI I ROZCHODY. Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w latach r. (97,9%) 2006r. (97,3%) WYDATKI I ROZCHODY W 2006 roku wydatki ogółem budŝetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 2 458 750 882 zł, co stanowiło 97,3% planu. Wydatki bieŝące zrealizowane zostały w kwocie 1 955 993

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Lista formularzy udostępnianych przez poszczególne jednostki: - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Formularz uniwersalny - Starostwo Powiatowe w

Lista formularzy udostępnianych przez poszczególne jednostki: - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Formularz uniwersalny - Starostwo Powiatowe w Lista formularzy udostępnianych przez poszczególne jednostki: - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. - Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim - Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2013 rok

Wałbrzych, marzec 2013 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok Wałbrzych, marzec 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r. Plan na 31.12.2012 r. Plan na 31.12.2013 r.

Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r. Plan na 31.12.2012 r. Plan na 31.12.2013 r. Wykonanie na 31.12.2009 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. Plan za III kw. 2011 r. Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK SKARSZEWY, STYCZEŃ 2015 S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDśECIE 4 II. UCHWAŁA BUDśETOWA 7 III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ 14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Dane Ogólne Dochody wykonane 94.765.779,11 zł czyli 97,78 % Wydatki wykonane 103.810.147,92 zł czyli 89,25 % Dane Ogólne Przychody roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załacznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/281/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/281/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/281/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Na podstawie art. 9, art.

Bardziej szczegółowo