REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1"

Transkrypt

1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach Charakter dochodów jst wynika z finansowania wydatków samorządów częściowo ze źródeł własnych, a częściowo z transferów z budŝetu państwa, głównie w formie subwencji i dotacji celowych. System dochodów jst został zmieniony w 2004 roku 2. ZałoŜeniem tych zmian jest wzmocnienie pozycji samorządów poprzez zwiększenie ich samodzielności w dysponowaniu środkami finansowymi. Istotny wpływ na sytuację finansową jst oraz na zakres ich samodzielności ma poziom uzyskiwanych dochodów, a zwłaszcza dochodów własnych. Powiązano takŝe subwencjonowanie jst ze wskaźnikami makroekonomicznymi, stopą bezrobocia oraz powierzchnią dróg przypadającą na mieszkańca. ZałoŜeniem obecnie obowiązującej (od dnia 1 stycznia 2004 r.) ustawy o dochodach jst jest większa od stanu poprzedniego decentralizacja zadań i środków publicznych. W tym celu ograniczono dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych samorządów, niektórych zadań z zakresu administracji rządowej oraz subwencję ogólną. Jednocześnie ustawa o dochodach jst wprowadziła nowy katalog zadań dla samorządów finansowanych z dochodów własnych, m.in. dodatki mieszkaniowe w gminach, zadania z zakresu pomocy społecznej w powiatach, a w województwach dotowanie przewozów regionalnych. Nowa regulacja miała na celu zainteresowanie jst rozwojem gospodarczym własnego obszaru oraz ułatwienie wykorzystania środków zagranicznych. W roku 2005 r. na wzrost dochodów (szczególnie majątkowych) miała wpływ moŝliwość otrzymania środków z budŝetu UE oraz innych źródeł zagranicznych. Źródłami dochodów własnych gminy były wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych. Dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego ze źródeł niepodatkowych były: dochody pobierane przez jednostki budŝetowe, wpłaty zakładów budŝetowych i gospodarstw pomocniczych, dochody z majątku, spadki, zapisy i darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od środków tych jednostek gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych naleŝności stanowiących dochody jst, odsetki od poŝyczek udzielanych przez jst, dochody z kar pienięŝnych i grzywien o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, inne dochody naleŝne jst. Jako nowe źródło dochodów gmin wprowadzono udział w dochodach uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, m.in. Subwencja ogólna składa się z części: dla gmin i dla powiatów (wyrównawczej i równowaŝącej) oraz dla województw (wyrównawczej i regionalnej). Ponadto gminy, powiaty i województwa otrzymują subwencję oświatową. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Od 1 stycznia 2004 r. likwidacji uległa część drogowa subwencji ogólnej. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budŝetu państwa na: zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami; zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej; usuwanie bezpośrednich zagroŝeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk Ŝywiołowych; finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych; realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych. Ustawa o dochodach wprowadziła zwiększone udziały procentowe dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. W 2004 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły: - w gminach o 8,12% i wyniósł 35,72%; 1 Opracowanie przygotowane w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań budŝetowych (stan bazy na dzień 7 czerwca 2007 r.) 2 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz ze zm.). 1

2 - w powiatach o 7,42% i wyniósł 8,42%; - w województwach o 0,1 i wyniósł 1,60%. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły: - w gminach o 1,71% i wyniósł 6,71%, - w powiatach ustanowiono wskaźnik w wys. 1,40% - w województwach o 15,4% i wyniósł 15,9%. Podstawowym celem ustawy o dochodach było zwiększenie udziału poszczególnych wpływów jednostek samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu innych. Wielkości nominalne dochodów kaŝdej jednostki samorządu terytorialnego w badanym okresie zawierają Tabele nr 1, 2 i 3 (zamieszczone na końcu niniejszego opracowania). PoniŜsza tabela ukazuje wykonane dochody w omawianym okresie z podziałem na typy jednostek oraz źródła dochodów. Wykonanie dochodów wg typów jednostek w latach (w zł) 2004 Rodzaj dochodów Województwo Miasta na Powiaty Miasta Miasta i Gminy Gminy samorządowe prawach powiatu ziemskie Dotacje, w tym: dotacje na inwestycje Dochody własne w tym: udziały w podatkach pozostałe dochody Subwencje Ogółem Rodzaj dochodów Województwo samorządowe Miasta na prawach powiatu Powiaty ziemskie Miasta Miasta i Gminy Gminy Dotacje, w tym: dotacje na inwestycje Dochody własne w tym: udziały w podatkach pozostałe dochody Subwencje Ogółem Rodzaj dochodów Województwo samorządowe Miasta na prawach powiatu Powiaty ziemskie Miasta Miasta i Gminy Gminy Dotacje, w tym: dotacje na inwestycje Dochody własne w tym: udziały w podatkach pozostałe dochody Subwencje Ogółem Z tabeli wynika, iŝ największe źródło dochodów w 2004 r. dla województwa samorządowego stanowiły dochody własne. Największe znaczenie miały tu udziały w podatkach dochodowych, gdyŝ wyniosły one aŝ 92,1% w strukturze dochodów własnych, natomiast w dochodach ogółem 34,6%. W kolejnych latach udział w podatkach nieznacznie zmalał na tle pozostałych dochodów własnych: w 2005 r. wyniósł on 80,8%, a w 2006 r. tylko 59,5% w dochodach własnych (w dochodach ogółem odpowiednio 35,1 i 28,6%). Wraz z jednoczesnym spadkiem dochodów z udziału w podatkach wzrastają dochody pozostałe, głównie dochody z mienia. Znacznym źródłem dochodów dla województwa były takŝe subwencje. W omawianym 2

3 okresie były one drugim po dochodach własnych źródłem finansowania wydatków. Chodzi tu głównie o subwencje z części regionalnej i wyrównawczej. Mniejszy udział w finansowaniu zadań województwa miały natomiast dotacje, co jest zgodne z załoŝeniami ww. ustawy o dochodach jst. W miastach na prawach powiatu najwaŝniejszym źródłem dochodów w całym omawianym okresie równieŝ były dochody własne i w kolejnych latach rosły odpowiednio z zł w 2004 r. do ,27 zł w 2006 r. Największy udział w dochodach własnych miały dochody pozostałe (podatki i opłaty, dochody z mienia), natomiast udział w podatkach dochodowych utrzymywał się na średnim poziomie 44,0%. W dochodach ogółem udziały w podatkach rosły z 23,3% w 2004r.do 25,5% w 2006 r. TakŜe i w tych jednostkach waŝnym źródłem dochodów były subwencje. Natomiast w powiatach ziemskich największym źródłem dochodów były subwencje. Wynosiły one odpowiednio: zł w 2004 r., zł w 2005 r., i zł w 2006r. Wyraźnie mniejsze są natomiast dochody własne mimo wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych. Dość znaczący udział miały takŝe dotacje, które utrzymywały się w omawianym okresie na zbliŝonym poziomie. Wzrosły natomiast udziały z podatku dochodowego w dochodach ogółem. Gminy miejskie finansowały swoją działalność głównie z dochodów własnych, przy czym przewaŝającą ich cześć stanowiły pozostałe dochody w 2004 r. stanowiły 68,8%, w 2005 r. 70,7%, a w 2006 r. 68,6%. Stanowi to pozytywne odzwierciedlenie załoŝeń ustawy o dochodach jst. Dochody z subwencji w gminach miejskich miały, w porównaniu z innymi typami jednostek niski udział w finansowaniu zadań. TakŜe dotacje nie stanowiły duŝego źródła dochodu, choć zauwaŝalny jest ich wzrost i w 2006 r. dotacje wyniosły ,75 zł. Wzrost ten dotyczył głównie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania te dotyczyły przede wszystkim obowiązku wypłacania świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych. W tym obszarze naleŝy wskazać takŝe rekompensaty wydatków z tytułu wypłat przez gminę na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W gminach miejsko-wiejskich struktura dochodów kształtowała się w podobny sposób. Największy udział miały dochody własne, a przede wszystkim pozostałe dochody. Wyraźnie zauwaŝalny jest wzrost w omawianym okresie tego źródła, przy jednoczesnym wzroście udziału w podatkach dochodowych. Subwencje jako drugie z kolei źródło finansowania i stanowiły średnio w latach ponad 237 mln. zł. Wyraźnie zwiększają się teŝ dotacje: w 2004 r. wynosiły one zł, w zł, a w ,47 zł. W gminach wiejskich przewaŝającym źródłem finansowania były dochody własne. Znaczącą kwotę w dochodach tych jednostek stanowią subwencje. ZauwaŜalny jest takŝe wzrost dotacji z ,00 zł w 2004 r. do ,68 zł w 2006 r. PowyŜsza tabela zawiera takŝe dane dotyczące dochodów z tytułu dotacji na inwestycje. Wynika z nich, iŝ największy dochód z tego tytułu miały województwa. W 2004 r. wyniosły one zł, zmalały nieco w 2005 r. do zł, a w 2006 r. zamknęły się kwotą ,71 zł. W pozostałych jednostkach kwota dochodów z tego tytułu jest wyraźnie niŝsza, co moŝna wywodzić z innej specyfiki zadań tych jednostek. Największy udział dotacji na inwestycje w dochodach ogółem miały gminy miejsko-wiejskie (najwięcej w 2005 r zł). Najmniej dotacji na inwestycje otrzymały miasta na prawach powiatu w 2004 r. jedynie zł, w 2006 r. nieco ponad 2 mln. zł. Dla przeanalizowania udziału poszczególnych rodzajów dochodów w poszczególnych typach jst naleŝy odnieść się do struktury tych dochodów. PoniŜsza tabela przedstawia strukturę dochodów w okresie Struktura dochodów wg źródeł do dochodów ogółem jst województwa lubuskiego w latach Województwo Powiaty Miasta Miasta Gminy samorządowe ziemskie i Gminy Dochody w poszczególnych latach Miasta na prawach powiatu Dotacje ,1% 14,4% 23,9% 14,6% 15,6% 16,0% ,9% 14,4% 18,5% 16,9% 18,5% 20,2% ,9% 14,1% 20,9% 17,4% 21,1% 23,7% 3

4 Dochody własne ,6% 52,0% 25,7% 59,3% 49,0% 43,0% ,5% 56,5% 33,8% 60,8% 52,3% 43,8% ,0% 56,9% 32,8% 61,7% 50,6% 43,1% w tym: udziały w podatkach ,7% 23,3% 9,1% 18,5% 13,1% 9,3% ,1% 24,0% 11,1% 17,8% 12,1% 9,8% ,4% 31,3% 20,0% 58,3% 36,9% 32,5% pozostałe dochody ,0% 28,8% 16,6% 40,8% 35,9% 33,8% ,4% 32,5% 22,7% 42,9% 40,2% 34,0% ,4% 31,3% 20,0% 42,3% 36,9% 32,5% Subwencje ,3% 33,5% 50,5% 26,1% 35,4% 41,0% ,6% 29,1% 47,7% 22,3% 29,3% 36,0% ,0% 29,0% 46,3% 21,0% 28,3% 33,2% Dane przedstawione powyŝej wskazują, iŝ największy udział w strukturze dochodów zajmują dochody własne, przy czym zauwaŝalna jest przewaga w tym źródle dochodów pozostałych. Jest to wynikiem zaliczenia w skład dochodów własnych wpływów środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej. Natomiast udziały w podatkach w okresie były na niskim poziomie w dochodach ogółem we wszystkich typach jst. W 2004 r. średnio udział ich wynosił 18,0% w dochodach ogółem, a w 2005 r. stanowił 18,3%. W 2006 r. stanowiły one 33,1% dochodów ogółem. Jest to związane ze wzrostem udziału procentowego jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budŝetu państwa z tego tytułu. Największy udział w podatkach do dochodów ogółem zanotowano w gminach miejskich, gdzie w 2006 r. wynosił on 58,3%. RównieŜ gminy miejsko-wiejskie osiągnęły duŝe dochody z tego tytułu: 36,9% w 2006 r., a gminy wiejskie 32,5%. W 2006 r. najniŝsze dochody z udziału w podatkach osiągnęły w omawianym okresie województwa 19,4%. Zgodnie z załoŝeniami ustawy o dochodach jst, w omawianych okresie dość wysoki udział w dochodach ogółem miały pozostałe dochody (podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia). W 2004r. w dochodach ogółem dochody z tego tytułu stanowiły średnio 26,5%, w 2005 r. 30,1%, a najwyŝszy poziom osiągnęły w 2006 r. 30,4%. Największe dochody z tego tytułu osiągnęły w 2005 r. gminy miejskie (42,9%) oraz gminy miejsko-wiejskie (36,9%). Średnią dochodów pozostałych obniŝają natomiast województwa, w których poziom tychŝe dochodów był bardzo niski (średnio w latach było to 10,26% w dochodach ogółem województw). Mimo, Ŝe subwencje równieŝ stanowiły znaczny składnik w dochodach jst, to jednak w omawianym okresie udział ten systematycznie malał. W 2004 r. średnio dochód z tego tytułu (biorąc pod uwagę wszystkie jst) stanowił 37,1% w dochodach ogółem, w 2005r. było to 33,7%, a w 2006 r. 32,1%. Było to odwrotnie proporcjonalne do wzrostu dochodów jst z tytułu udziału w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budŝetu państwa. Stanowiło to odzwierciedlenie załoŝeń ustawodawcy dotyczących mocniejszego powiązania sytuacji finansowej jednostek samorządowych z koniunkturą gospodarczą. W analizowanym okresie róŝnie kształtowały się dochody z dotacji. W województwie średni dochód w latach z tego tytułu stanowił 11,9%. Najwięcej dotacji otrzymało województwo samorządowe. W 2004 r. było to 26,1% w dochodach ogółem. Z dotacji finansowane były przede wszystkim zadania objęte kontraktami wojewódzkimi, prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego czy dofinansowywane programy wyrównywania szans edukacyjnych. W miastach na prawach powiatu przez cały omawiany okres dotacje kształtowały się na stałym poziomie 14%. TakŜe w powiatach ziemskich wpływy z dotacji w latach były wyrównane. Średnia arytmetyczna tych dochodów w omawianym okresie wynosi 21,1%. Spowodowane to było realizacją przez jednostki większej ilości zadań zleconych ustawowo. Nieznaczny wzrost dochodów z tego tytułu naleŝy zanotować w pozostałych, obok województwa, typach jednostek. W gminach miejskich dotacje wzrosły z 14,6% w 2004 r. do 17,4% w 2006 r., w gminach miejsko-wiejskich z 15,6% w 2004 r. do 21,1% w 2006 r., a w gminach wiejskich z 16% w 2004 r. do 23,7% w 2006 r. 4

5 Przy analizie niniejszych danych naleŝy podkreślić zwiększenie samodzielności finansowej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. ZauwaŜalny jest przede wszystkim ciągły wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. Oznacza to moŝliwość większego uniezaleŝnienia się od dochodów transferowych, które narzucają samorządom sposób wydatkowania środków, otrzymanych z budŝetu państwa. Było to moŝliwe głównie dzięki zaliczeniu udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa do dochodów własnych. Wykonanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach , , , ,8 Wykonane dochody w zł , , , , , ,0 0, Lata Głównym celem zmiany obowiązującej od 1 stycznia 2004 r. ustawy o dochodach jst było zwiększenie dochodów tych jednostek. PowyŜszy wykres wskazuje, iŝ dochody te uległy rzeczywistemu zwiększeniu. W roku 2004 wynosiły one zł, natomiast juŝ w roku następnym zwiększyły się o zł, a w roku 2006 przekroczyły juŝ 3 mld. zł. Wzrost dochodów jst województwa lubuskiego w latach , , , , , , , , , ,0 0, PowyŜszy wykres wskazuje, iŝ dochody jst, wzrastały w omawianym okresie zarówno realnie, jak i nominalnie. W roku 2006 dochody były juŝ o 26% wyŝsze w porównaniu do roku W omawianym okresie wzrost wydatków na inwestycje był związany z otrzymywaniem przez jst środków z budŝetu UE. PoniŜsza tabela pokazuje wysokość dochodów z tego tytułu oraz ich procentowy udział w dochodach ogółem. 5

6 Dochody jst związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków UE (w zł) Rodzaj dochodów Województwo samorządowe Miasta na prawach powiatu 2004 Powiaty ziemskie Miasta Miasta i Gminy Gminy Dochody ogółem w tym: , , , , , ,0 Na finansowanie programów i 0, , , , , ,0 projektów z udziałem środków UE udział w dochodach ogółem w % 0,0 0,2 0,9 0,9 1,4 2,9 na współfinansowanie programów i , , , , , ,0 projektów z udziałem środków UE udział w dochodach ogółem w % 0,4 0,0 0,2 0,2 0,4 1, Rodzaj dochodów Województwo Miasta na Powiaty Miasta Miasta i Gminy Gminy samorządowe prawach powiatu ziemskie Dochody ogółem w tym: , , , , , ,0 Na finansowanie programów i , , , , , ,0 projektów z udziałem środków UE udział w dochodach ogółem w % 2,9 2,8 4,7 3,6 7,2 4,6 na współfinansowanie programów i , , , , , ,0 projektów z udziałem środków UE udział w dochodach ogółem w % 2,0 0,1 1,0 1,6 1,9 0, Rodzaj dochodów Województwo Miasta na Powiaty Miasta Miasta i Gminy Gminy samorządowe prawach powiatu ziemskie Dochody ogółem w tym: , , , , , ,5 Na finansowanie programów i , , , , , ,0 projektów z udziałem środków UE udział w dochodach ogółem w % 19,8 4,0 4,1 4,5 3,8 4,7 na współfinansowanie programów i , , , , ,0 projektów z udziałem środków UE udział w dochodach ogółem w % 3,8 0,1 0,5 0,8 0,6 1,2 Jak wynika z tabeli kwoty dochodów na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budŝetu UE kształtowały się na róŝnym poziomie. Przy finansowaniu tych programów i projektów najwyŝsze dochody osiągnęły w 2005 r. gminy miejskowiejskie tj zł, (7,2% w dochodach ogółem), jednakŝe w roku 2006 wyniosły one jedynie ,2 zł. W województwach samorządowych naleŝy odnotować znaczący wzrost tych dochodów w 2006 w porównaniu do lat poprzednich. O ile w 2004 r. województwo nie osiągnęło dochodów z tego tytułu, to w roku 2006 była to kwota powyŝej 55 mln. zł. Stanowiły one w tym roku 19,8% w dochodach ogółem. O wysokości tych dochodów zdecydowały refundacje, otrzymane za wydatki poniesione w latach poprzednich. Podobny wzrost, choć nie tak dynamiczny wystąpił w pozostałych jednostkach. NajniŜsze dochody osiągnęły miasta na prawach powiatu. Średnio w omawianym okresie było to nieco ponad 15 mln. zł. 6

7 Dochody na realizację programów i projektów z udziałem środków z budŝetu UE w latach Dochody w zł Dochody na finansowanie Dochody na współfinansowanie Lata RównieŜ dochody na współfinansowanie wzrastały w omawianym okresie, jednakŝe juŝ nie tak dynamicznie jak w przypadku finansowania. Największe dochody osiągnęły tutaj równieŝ miasta i gminy w 2005r., jednakŝe stanowiły one jedynie 1,9% w dochodach ogółem tych jednostek. Największy udział w dochodach ogółem osiągnęły natomiast województwa w 2005 r. było to 2%, a w 2006r. 3,8%. NajniŜsze dochody osiągnęły miasta na prawach powiatu. W latach stanowiły one średnio 0,1% w dochodach ogółem. Natomiast udział procentowy dochodów na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budŝetu UE w dochodach ogółem był niewielki. II. Realizacja wydatków budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach Analizę wydatków jst moŝna przeprowadzić w zakresie kierunków wydatkowania środków publicznych (w układzie działów klasyfikacji budŝetowej), struktury wydatków w podziale na zadania własne i zlecone (uzyskamy dane o zakresie samodzielności finansowej jst) bądź według ich rodzaju: wydatki majątkowe i bieŝące (świadczą o zamoŝności jst i o moŝliwościach rozwojowych tych jednostek). Sposób i cel wydatkowania środków publicznych przez podmioty samorządowe były efektem działań podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Ich rozwój stymulowały wydatki majątkowe, w tym przede wszystkim wydatki inwestycyjne, poza którymi nieznaczną rolę pełniły inwestycje kapitałowe realizowane w postaci nabywanych udziałów lub akcji róŝnych spółek. Wydatki bieŝące zabezpieczały wykonywanie ustawowo przypisanych zadań, w tym obligatoryjnych i z tego względu miały dla określonych rodzajów podmiotów bardziej sztywny charakter. Wykonanie wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach Wykonane wydatki 000 w zł Lata 7

8 W latach wydatki sektora samorządowego województwa lubuskiego nominalnie rosły, przy czym w roku 2005 były one o 17% większe niŝ w roku poprzednim, a w 2006 juŝ tylko o 14% większe w porównaniu z rokiem Nieco lepiej prezentuje się wskaźnik dynamiki wydatków w ujęciu realnym w badanym okresie. Wykazuje on tendencję wzrostową: od 12 procent w roku 2004 do 49 procent w roku 2006 (wydatki przyrównano do roku 2003) Dynamika wzrostu wydatków jst województwa lubuskiego w latach % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 112% 131% 149% 0% dynamika wzrostu Kwoty wykonanych wydatków (w zł) poszczególnych stopni samorządu terytorialnego oraz ich udział procentowy w ogólnej kwocie wydatków jst w latach przedstawiono poniŝej. Wyszczególnienie Zbiorczy budŝet JST, z tego: województwo samorządowe miasta na prawach powiatu powiaty ziemskie Miasta miasta i gminy Gminy Zbiorczy budŝet JST, 100% 100% 100% z tego: województwo samorządowe 8% 8% 9% miasta na prawach powiatu 21% 22% 23% Powiaty ziemskie 18% 17% 16% Miasta 10% 10% 10% miasta i gminy 28% 28% 27% Gminy 15% 15% 15% 8

9 gminy 15% województwo samorządowe 8% miasta na prawach powiatu 21% miasta i gminy 28% miasta 10% powiaty ziemskie 17% Udział wydatków poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w wydatkach łącznych w poszczególnych latach był stały (odchylenie rzędu 1 procenta) W badanym okresie miasta i gminy zrealizowały średnio 28% wydatków sektora samorządowego, miasta na prawach powiatu 21,5%, powiaty około 17% wydatków. Wielkości nominalne tych wydatków oraz wydatków bieŝących w badanym okresie zawierają Tabele 4, 5 i 6. Wysiłki jednostek samorządu terytorialnego na rzecz przyspieszenia rozwoju swojego regionu moŝna ocenić poprzez analizę struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem tych jednostek. W latach w strukturze wydatków kaŝdego typu jst dominowały wydatki bieŝące. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe ich udział procentowy w wydatkach ogółem maleje w analizowanym okresie, przy nominalnym wzroście zarówno wydatków ogółem jak i bieŝących. Udział wydatków majątkowych i bieŝących wszystkich jst w badanym okresie 100% 90% 16% 20% 23% 80% 70% 60% 50% 40% 84% 80% 77% majątkowe bieŝace 30% 20% 10% 0%

10 Strukturę wydatków budŝetów jst w latach dla jednostek poszczególnych szczebli samorządowych przedstawia poniŝsze zestawienie. Wyszczególnienie województwo Struktura wykonanych wydatków wg typów jednostek w latach Ogółem BieŜące, w tym: dotacje wynagrodzenia obsługa długu pozostałe wydatki Majątkowe, w tym: dotacje zł % zł % zł % zł % zł % zł % zł % zł % , , ,6% ,1% ,5% , , , , ,4% ,1% ,4% , , , , ,0% ,2% ,2% , ,2 miasta na , , ,7% ,6% ,7% , ,9 prawach , , ,9% ,6% ,3% , ,3 powiatu , , ,0% ,5% ,0% , ,4 powiaty ziemskie miasta miasta i gminy gminy , , ,2% ,0% ,2% , , , , ,9% ,2% ,8% , , , , ,6% ,2% ,3% , , , , ,6% ,2% ,3% , , , , ,7% ,0% ,4% , , , , ,0% ,7% ,0% , , , , ,3% ,7% ,4% , , , , ,5% ,6% ,3% , , , , ,5% ,5% ,7% , , , , ,6% ,7% ,1% , , , , ,2% ,7% ,0% , , , , ,5% ,6% ,6% , ,2 10

11 Udział wydatków majątkowych w badanym okresie wzrastał od roku 2004 do 2006, przy czym najmniejszy przyrost wydatków odnotowano w gminach, miasto gminach i powiatach ziemskich. Udział wydatków majątkowych poszczególnych typów jst w ogółem wykonanych wydatkach w tej grupie w badanym okresie 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% województwo miasta na prawach powiatu powiaty ziemskie miasta miasta i gminy gminy 5,0% 0,0% Ze względu na charakter realizowanych zadań największą część wydatków na wydatki majątkowe przeznaczało województwo samorządowe (średnio w badanym okresie 37%), z czego średnio 14% z tej kwoty stanowiły dotacje o charakterze majątkowym. Miasta na prawach powiatu na wydatki majątkowe przeznaczały w latach średnio 19,2% ogółu wydatków, przy czym na dotacje 16,7% łącznej kwoty wydatków majątkowych. Zdecydowanie najmniejszy procent dotacji o charakterze majątkowym zaobserwowano w miasto-gminach oraz gminach. We wszystkich typach jednostek na wzrost wydatków majątkowych, a co za tym idzie wzrost wskaźnika struktury w roku 2005 i 2006 znaczący wpływ miały pozyskane środki unijne oraz z innych źródeł. Średnio 18% wydatków majątkowych w roku 2004, 13% w roku 2005 i 11% w roku 2006 pokrywały dochody z dotacji na zadania inwestycyjne. W poszczególnych typach jednostek samorządu wskaźnik pokrycia wydatków dotacjami jest róŝny; najwyŝszy zaobserwowano w województwie samorządowym (z tendencja malejącą od roku 2004), najniŝszy w miastach na prawach powiatu (średnio 2,3% w badanym okresie). W powiatach ziemskich i miastach utrzymywał się na stałym poziomie (odpowiednio: 15-17% i 6-7%), a w gminach, podobnie jak w samorządzie województwa, procentowe pokrycie dotacją wydatków majątkowych z roku na rok malało. Większość wydatków inwestycyjnych gminy finansowały środkami ze źródeł zagranicznych, w tym głównie otrzymanych (lub podlegających refundacji) w ramach projektów i programów Unii Europejskiej. Były to głównie inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, inwestycje drogowe oraz inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi. Wyszczególnienie województwo miasta na prawach powiatu powiaty ziemskie miasta miasta i gminy 2004 wydatki majątkowe dotacje na inwestycje wydatki majątkowe dotacje na inwestycje wydatki majątkowe dotacje na inwestycje procentowe pokrycie wydatków majątkowych dotacją 66% 3% 17% 6% 8% 11% procentowe pokrycie wydatków majątkowych dotacją 30% 3% 15% 7% 13% 8% procentowe pokrycie wydatków majątkowych dotacją 26% 1% 17% 6% 6% 9% /2004 przyrost dotacji -35% 103% 25% 76% 176% -15% 2006/2005 przyrost dotacji 26% -42% 33% 15% -51% 51% 2005/2004 przyrost wydatków 44% 65% 37% 49% 60% 9% 2006/2005 przyrost wydatków 46% 48% 19% 46% 2% 36% gminy 11

12 Udział w wydatkach ogółem wydatków inwestycyjnych na współfinansowanie i finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE kształtował się następująco: 25,00% 20,00% Na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE Na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Województwo samorządowe Miasta na prawach Powiaty ziemskie Miasta Miasta i Gminy Gminy powiatu Oceniając sytuację finansową jst warto dokonać analizy struktury rzeczowej wydatków, m.in. wyodrębniając w nich wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje przekazywane z budŝetu. Znaczną pozycję w budŝetach ogółem poszczególnych typów jst (jak i w ich wydatkach bieŝących) zajmują wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowiły one średnio w badanym okresie około 46% wydatków bieŝących miast na prawach powiatu, gmin i miasto-gmin, 23,76% wydatków bieŝących samorządu województwa, 37,1% - miast oraz najwięcej, bo prawie 59% wydatków bieŝących powiatów ziemskich. Wydatków tych nie naleŝy utoŝsamiać wyłącznie z administracją publiczną, w gminach i powiatach, zarówno ziemskich jak i grodzkich, funkcjonuje wiele jednostek organizacyjnych świadczących usługi publiczne, a których wydatki to głównie wynagrodzenia (np. jednostki oświaty, komendy StraŜy PoŜarnej, a takŝe dodatkowe etaty w Policji, domy pomocy społecznej). Tempo wzrostu wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych szczeblach samorządowych było niŝsze od tempa wzrostu wydatków bieŝących w tych typach jednostek. Zaobserwowano takŝe obniŝenie się wskaźnika dynamiki roku 2006 w porównaniu z latami 2005/2004. Wyjątek stanowią tu miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie (dynamika z roku na rok wzrastała). Z przedstawionej poniŝej struktury wydatków bieŝących w układzie rodzajowym wynika, Ŝe wydatki na obsługę długu stanowią niewielki procent wydatków ogółem poszczególnych typów jst, a co za tym idzie ich wydatków bieŝących. Wielkości te nie przekraczają 1,5%. Nominalnie wydatki te (oprócz miast i miasto-gmin) rosną, co związane jest z obsługą zaciągniętych zobowiązań (kredytów, poŝyczek). Stosunkowo waŝną pozycję w wydatkach bieŝących stanowią dotacje na zadania bieŝące udzielane z budŝetów poszczególnych jednostek. W badanym okresie stanowiły one (średnio) 45,76% wydatków bieŝących województwa samorządowego, 17,8% - miast na prawach powiatu, 16,1% miast, 6% wydatków bieŝących miast i gmin, 4,8% gmin i 3,7% powiatów ziemskich. Analizując poszczególne lata nie zaobserwowano znacznych wzrostów ich udziału w wydatkach bieŝących jak i w wydatkach ogółem. Utrzymują się na w miarę stabilnym poziomie. Wysoki poziom dotacji udzielanych z budŝetu województwa wiązał się z realizowaną przez nie strategią rozwoju i przeznaczaniem znacznych środków na inwestycje. Dotacje udzielane z budŝetów gmin i miast na prawach powiatów przeznaczane były dla własnych jednostek organizacyjnych oraz dla podmiotów realizujących zadania na ich zlecenie (stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe), a takŝe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego czy na zadania przekazywane w ramach porozumień między jst. PoniŜej zaprezentowano relacje poszczególnych wydatków w stosunku do wydatków bieŝących ogółem danego typu jednostki oraz wskaźniki ich wzrostu. 12

13 Wyszczególnienie bieŝące dotacje wynagrodzenia obsługa długu Pozostałe wydatki % udział poszczególnych wydatków w wydatkach bieŝących ,0% 43,7% 24,5% 0,2% 31,7% województwo ,0% 47,9% 24,4% 0,2% 27,6% ,0% 45,8% 22,5% 0,3% 31,4% ,0% 17,5% 48,4% 0,7% 33,3% miasta na prawach 2005 powiatu 100,0% 17,2% 45,8% 0,7% 36,3% ,0% 18,7% 43,6% 0,7% 36,9% ,0% 2,8% 60,3% 1,1% 35,9% Powiaty ziemskie ,0% 4,2% 59,3% 1,3% 35,2% ,0% 4,0% 57,3% 1,4% 37,3% ,0% 16,3% 37,8% 1,4% 44,4% Miasta ,0% 16,0% 37,3% 1,2% 45,5% ,0% 16,1% 36,3% 0,9% 46,6% ,0% 6,0% 48,3% 0,9% 44,8% miasta i gminy ,0% 5,9% 45,5% 0,8% 47,7% ,0% 5,9% 43,5% 0,7% 50,0% ,0% 4,6% 49,5% 0,8% 45,1% gminy ,0% 4,8% 46,1% 0,8% 48,3% ,0% 5,0% 43,2% 0,8% 51,1% Wyszczególnienie bieŝące dotacje wynagrodzenia obsługa długu pozostałe wydatki przyrost nominalny (w porównaniu z rokiem poprzednim) województwo ,5% 47,9% 115,1% 88,9% 100,5% ,9% 45,8% 108,8% 208,8% 134,4% miasta na prawach powiatu ,6% 17,2% 104,6% 103,1% 120,5% ,7% 18,7% 105,5% 107,9% 112,7% powiaty ziemskie ,2% 4,2% 105,4% 126,4% 105,2% ,6% 4,0% 105,9% 113,3% 116,3% miasta ,3% 16,0% 107,7% 94,9% 112,1% ,7% 16,1% 103,9% 80,6% 109,2% miasta i gminy ,8% 5,9% 106,4% 100,9% 120,1% ,5% 5,9% 105,4% 92,4% 115,6% gminy ,5% 4,8% 105,8% 110,8% 121,5% ,3% 5,0% 105,2% 105,4% 118,7% Wydatki budŝetów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych działach klasyfikacji budŝetowej w latach oraz udział poszczególnych działów w kwocie wydatków ogółem przedstawiono poniŝej. Wydatki wg działów klasyfikacji budŝetowej w latach Wyszczególnienie Wydatki ogółem, w tym: Rolnictwo i łowiectwo Udział % Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Udział % Transport i łączność Udział % 630 Turystyka Udział % Gospodarka mieszkaniowa Udział % Działalność usługowa Udział % Administracja publiczna Udział % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Udział % 2, , , , , , , ,1 2, , , , , , , ,2 2, , , , , , , ,1 13

14 Wyszczególnienie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Udział % Obsługa długu publicznego Udział % 758 RóŜnie rozliczenia finansowe Udział % 801 Oświata i wychowanie Udział % Szkolnictwo wyŝsze Udział % Ochrona zdrowia Udział % Pomoc społeczna Udział % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Udział % Edukacyjna opieka wychowawcza Udział % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Udział % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Udział % 926 Kultura fizyczna i sport Udział % Pozostałe działy Udział % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Jak wynika z przedstawionych powyŝej danych wydatki ogółem w latach wykazywały tendencję wzrostową od zł w 2004 r. do zł w 2006 r. NajpowaŜniejszą część w strukturze wydatków budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego w analizowanym okresie stanowiły wydatki na realizację zadań oświatowych (Dz. 801) średnio 32,6%, przy czym najwyŝszy udział wydatków na oświatę odnotowano w 2004 roku 35,4%. Pomimo, Ŝe wydatki na oświatę w kolejnych latach wykazywały tendencję wzrostową od zł w 2004 r. do zł w 2006 r., to ich udział w strukturze wydatków ogółem z roku na rok malał. Znaczącą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na zadania realizowane przez jst w zakresie pomocy społecznej (Dz. 852). W kolejnych latach moŝna było zaobserwować wzrost wydatków na pomoc społeczną, jak równieŝ wzrost udziału tych wydatków w strukturze wydatków ogółem od 16,2% w 2004 r. do 17,9% w 2006 r. Ponad 10-cio procentowy udział w wydatkach budŝetowych w omawianym okresie stanowiły wydatki na transport i łączność (średnio 11,5%), przy czym najwyŝszy udział tych wydatków wystąpił w 2006 r. 14,1%. Były to głównie wydatki na budowę i remonty dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Następną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie administracji publicznej (średnio - 10,2%), z tym Ŝe udział tych wydatków w kolejnych latach nieznacznie się zmniejszył i w 2006 r. wyniósł 9,5%. Znacznie mniej środków publicznych przeznaczono na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, na gospodarkę mieszkaniową oraz na bezpieczeństwo publiczne. Zrealizowane wydatki wg działów w latach

15 Dynamikę nominalną wydatków budŝetowych w wybranych działach klasyfikacji budŝetowej w latach (w %) przedstawia poniŝsza tabela. Dynamika wydatków wg działów klasyfikacji budŝetowej Wyszczególnienie 2005/ /2005 Wydatki ogółem, w tym: 116,7 114, Rolnictwo i łowiectwo 99,0 131, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 96,0 264, Transport i łączność 160,1 136, Turystyka 82,1 352, Gospodarka mieszkaniowa 110,4 100, Działalność usługowa 127,1 124, Administracja publiczna 106,8 107, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 276,7 65, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 110,1 111, Obsługa długu publicznego 103,3 95,7 758 RóŜne rozliczenia finansowe 139,4 155, Oświata i wychowanie 107,8 104, Szkolnictwo wyŝsze 223,7 446, Ochrona zdrowia 95,3 113, Pomoc społeczna 126,0 117, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 118,7 135, Edukacyjna opieka wychowawcza 130,7 122, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 129,9 89, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,1 129, Kultura fizyczna i sport 93,8 178,9 Pozostałe działy 75,5 290,3 Średni wskaźnik dynamiki nominalnej wydatków ogółem kształtował się na poziomie 115,6%, przy czym w roku 2005 wyniósł 116,7%, zaś w ,4%. NajwyŜszy wskaźnik dynamiki nominalnej wystąpił w 2006 roku w Dz. 803 (Szkolnictwo wyŝsze) i wyniósł 446%, wzrósł o 346% w stosunku do roku Tak duŝy wzrost wskaźnika spowodowany był zwiększeniem kwot dotacji z samorządu województwa z przeznaczeniem na stypendia dla studentów finansowane ze środków unijnych. Równie wysoki wzrost wskaźnika dynamiki nominalnej wystąpił w dziale 630 (Turystyka) wzrost o 252,8%, w dziale 400 (Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę) wzrost o 164,4% oraz w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport) wzrost o 78,9%. DuŜy wzrost dynamiki nominalnej w 2005 r. w porównaniu do roku 2004 wystąpił w Dz. 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) wzrost o 176,7%, spowodowany był zwiększeniem wydatków przeznaczonych na wybory prezydenckie i parlamentarne finansowanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W analizowanym okresie wskaźnik dynamiki nominalnej wydatków budŝetowych poniŝej 90% wystąpił w 2005 r. w dziale 630 (Turystyka) 82,1%, zaś w 2006 r. w dziale ,5% oraz w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) 89,3. Wskaźnik dynamiki nominalnej wydatków na pomoc społeczną (852), oświatę (801) i administrację publiczną w omawianym okresie przekroczył 100%, przy czym w przypadku wydatków na pomoc społeczną jak i oświatę wystąpiła tendencja spadkowa wskaźnika odpowiednio: (ze 126% do 117,2%) i (ze 107,8% do 104,1%), zaś w Dz. 750 nastąpił niewielki wzrost dynamiki nominalnej (z 106,8% w 2005r. do 107,7% w 2006r.). III. Wynik finansowy i źródła jego finansowania w jednostkach samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach Szczególnie waŝnym obszarem analizy sytuacji finansowej jst jest analiza wyniku budŝetów i źródeł jego finansowania. Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych 3 róŝnica między dochodami a wydatkami budŝetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyŝkę budŝetu lub deficyt budŝetu. Deficyt budŝetu jednostki samorządu terytorialnego moŝe być sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) sprzedaŝy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zm.). 15

16 2) kredytów; 3) poŝyczek; 4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego; 5) nadwyŝki budŝetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; 6) wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych. PoniŜej zaprezentowano zestawienie liczbowe ilustrujące wielkości wyniku budŝetu jednostek samorządu terytorialnego woj. lubuskiego osiągniętego w latach Wynik budŝetu jednostek samorządu terytorialnego oraz liczba jst z budŝetem deficytowym i nadwyŝkowym w latach Wyszcze- Województwo Pow. Pow. Miasta Gminy Miasta JST ogółem gólnienie samorządowe Grodzkie Ziemskie i Gminy Wynik budŝetu ogółem JST w zł Deficytowy wynik budŝetu JST w zł NadwyŜkowy wynik budŝetu JST w zł Liczba JST z budŝetem deficytowym Liczba JST z budŝetem nadwyŝkowym *Znak - oznacza deficyt budŝetowy, a znak + nadwyŝkę budŝetową Liczba JST z wynikiem deficytowym i nadwyŝkowym w 2004 roku Województwo samorządowe Powiaty grodzkie Powiaty ziemskie Miasta Gminy Miasta i gminy Deficyt NadwyŜka Liczba JST z wynikiem deficytowym i nadwyŝkowym w 2005 roku Województwo samorządowe Powiaty grodzkie Powiaty ziemskie Deficyt Miasta Gminy Miasta i gminy NadwyŜka 16

17 Liczba JST z wynikiem deficytowym i nadwyzkowym w 2006 roku W ojewództwo samorządowe 1 0 Powiaty grodzkie 5 2 Powiaty ziemskie 3 0 Miasta Gminy Miasta i gminy Deficyt NadwyŜka W latach jst zrealizowały dochody ogółem niŝsze od wydatków ogółem oznacza to, Ŝe łącznie jst woj. lubuskiego osiągnęły ujemny wynik budŝetu, który wynosił w 2004 roku zł, w 2005 roku zł, a w roku zł. W ogólnej liczbie jst, które zamknęły swoje budŝety deficytem dominowały gminy wiejskie oraz miasta i gminy. W badanym okresie rośnie ilość jednostek, które generują deficytowy wynik budŝetu oraz wzrasta jego wielkość. Analizując ogółem budŝetu jst, w których wydatki były wyŝsze od dochodów stwierdzono, iŝ w roku 2005 deficyt wzrósł o 70,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, zaś w roku 2006 był juŝ o 96,1% wyŝszy w stosunku do roku Tendencja przy budŝetach nadwyŝkowych jest odwrotna. O ile w roku 2005 ich wielkość nieznacznie wzrosła (o 15,1%) to juŝ w kolejnym roku nastąpił spadek o 76,8% w porównaniu z rokiem 2006 i 73,2% w porównaniu z rokiem PoniŜej zaprezentowano wynik budŝetu jst woj. lubuskiego wyraŝony w procentach w stosunku do dochodów ogółem według typu jednostki w latach Wynik budŝetu jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dochodów ogółem jst w latach Wyszcze- Województwo Pow. Pow. Miasta Gminy Miasta i JST ogółem gólnienie samorządowe Grodzkie Ziemskie Gminy Wynik budŝetu ogółem* JST w relacji do dochodów ogółem w % ,4 +0,1-1,1-2,0-0,5-2,5-0, ,6 +0,1 +0,4-1,4 +0,1-0,9-1, ,4-9,93-7,4-5,4-4,1-4,1-6,6 Deficytowy wynik budŝetu JST w relacji do dochodów ogółem w % ,1 2,5 3,9 4,4 4,2 2, ,6 3,6 1,8 2,9 2,7 3,3 3, ,4 9,93 7,5 5,4 5,4 5,4 7,1 NadwyŜkowy wynik budŝetu JST w relacji do dochodów ogółem w % ,2 1,4 1,9 3,9 1,7 2, ,7 2,2 1,5 2,8 2,4 2, ,1-1,3 1,3 0,5 *Znak - oznacza deficyt budŝetowy w relacji do dochodów, a znak + nadwyŝkę budŝetową w relacji do dochodów Deficytowy wynik budŝetu JST w relacji do dochodów ogółem w % Miasta i gminy Gminy Miasta Powiaty ziemskie Powiaty grodzkie Województwo samorządowe

18 NadwyŜkowy wynik budŝetu JST w relacji do dochodów ogółem w % Miasta i gminy Gminy Miasta Powiaty ziemskie Powiaty grodzkie Województwo samorządowe 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4, Zrealizowane w 2006 roku łącznie przez wszystkie jst dochody i wydatki budŝetowe wykazywały róŝnicę w postaci deficytu budŝetowego ogółem w kwocie zł (6,59% w relacji do dochodów). NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe w roku 2006 w ogólnej liczbie (96 jednostek) funkcjonujących w woj. lubuskim funkcjonowały jst (w liczbie 30), które zrealizowały nadwyŝkę budŝetową w kwocie zł. Jednostek takich było najwięcej na poziomie gmin - 17 oraz o statusie miast i gmin 11. Największy wzrost poziomu deficytu budŝetowego w roku 2004 ( zł) i 2005 ( zł) miał miejsce w miastach i gminach. Przy czym naleŝy zauwaŝyć, Ŝe w 2004 roku był on nieznacznie większy w stosunku do roku ,2%. Natomiast w roku 2006 największy deficyt zanotowano w powiatach grodzkich zł. Wzrost liczby jst, które kończyły rok budŝetowy deficytem w roku 2006 był spowodowany tym, Ŝe jednostki ponosiły w poprzednich latach budŝetowych wysokie nakłady finansowe związane z wydatkami majątkowymi na zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE oraz zaciągały poŝyczki w ramach prefinansowania. Istotnym faktem jest, Ŝe na zadania inwestycyjne w danym roku budŝetowym jst musiały zaciągnąć kredyty, natomiast refundacja poniesionych wcześniej wydatków majątkowych była przesuwana na rok następny. PoniŜej zestawiono dane ilustrujące strukturę poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego w łącznym wyniku budŝetu województwa lubuskiego w latach Struktura wyniku budŝetu JST w podziale na poszczególne typy z budŝetem deficytowym i nadwyŝkowym w latach Wyszczególnienie Województwo samorządowe Pow. Grodzkie Pow. Ziemskie Miasta Gminy Miasta i Gminy JST ogółem Struktura deficytowego wynik budŝetu w % ,4 16,7 14,6 24,6 42,7 100, ,8 20,5 7,6 7,2 10,1 23,8 100, ,12 30,32 16,97 7,62 11,72 21,25 100,0 Struktura nadwyŝkowego wynik budŝetu w % ,4 1,7 10,6 7,7 24,1 18,5 100, ,4 15,2 6,1 16,8 28,5 100, ,1-31,8 68,1 100,0 Kategoria przychodów w ustawie o finansach publicznych obejmuje: przychody o charakterze zwrotnym, z róŝnych źródeł finansowania - spłaconych i otrzymanych kredytów bankowych i poŝyczek oraz emisji i sprzedaŝy papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, przychody z nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym, wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych. 18

19 Przychody budŝetowe jst powinny być skierowane na: 1) wydatki budŝetowe niepokryte dochodami (na finansowanie deficytu), 2) rozchody budŝetowe kierowane na spłaty otrzymanych poŝyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych obligacji samorządowych, 3) rozchody mające postać poŝyczek udzielonych przez samorząd innym podmiotom, 4) inne rozchody. Przychody są miedzy innymi wpływami o charakterze zwrotnym, słuŝące finansowaniu deficytu budŝetowego. Finansują one równieŝ spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zobowiązania zaciągnięte w formie kredytów, poŝyczek, obligacji). MoŜe wystąpić sytuacja, Ŝe mimo braku deficytu (budŝet zrównowaŝony) ustalone przychody będą skierowane na spłatę pozostających jeszcze do uregulowania zobowiązań samorządowych. W poniŝszej tabeli zamieszczono wielkość przychodów i rozchodów ogółem dla wszystkich jst woj. lubuskiego w latach Przychody i rozchody ogółem jednostek samorządu terytorialnego według typu jst w latach Wyszcze- Województwo Powiaty Powiaty Miasta Gminy Miasta JST ogółem gólnienie samorządowe Grodzkie Ziemskie i Gminy Przychody ogółem zł: Rozchody ogółem zł: W badanym okresie jst woj. lubuskiego korzystały w coraz większym zakresie z zaciągania kredytów, poŝyczek oraz emisji obligacji jednostek samorządowych, aby znaleźć środki na finansowanie deficytu, co z kolei wpłynęło na zwiększenie poziomu zadłuŝenia jst ogółem. W 2004 roku źródła te zapewniały 79,5% przychodów ogółem, w ,8%, a w 2006 r. juŝ 68,5%. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe udział tych źródeł przychodów w ogólnej kwocie przychodów jst w badanych latach z roku na rok się obniŝał. Z kredytów i poŝyczek korzystały przede wszystkim powiaty (grodzkie i ziemskie), a w mniejszej części jst o statusie miejsko wiejskim. W przychodach jst w latach 2005 i 2006 pojawiają się poŝyczki na prefinansowanie 4, które pochodziły z budŝetu państwa i były przeznaczane na wydatki inwestycyjne ponoszone w trakcie realizacji programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W roku 2006 wielkość przychodów ogółem z tytułu poŝyczek na prefinansowanie w stosunku do 2005 roku wzrosła o 136,69%. Najwięcej środków z poŝyczek na prefinansowanie pozyskały powiaty (grodzkie i ziemskie) i jst o statusie miejsko wiejskim. W badanych latach wzrastała rola nadwyŝek z lat ubiegłych i pozostałych źródeł tj. wolnych środków (20,2% w 2004 roku do przychodów ogółem, 25,1% w 2005 roku i 30,7% w 2006 r.). JeŜeli w danym roku budŝet jst wykaŝe nadwyŝkę, to środki pochodzące z dochodów jst, niewykorzystane w roku budŝetowym na spłatę zobowiązań jst lub na udzielenie poŝyczek, pozostają jako środki, które moŝna wykorzystać w kolejnych latach do sfinansowania deficytów budŝetowych. Podobna sytuacja ma się z wolnymi środkami. Wolne środki, rozumiane jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym, moŝe posłuŝyć do pokrycia deficytu budŝetowego uchwalonego w kolejnym roku budŝetowym. Alternatywnym wobec poŝyczek i kredytów bankowych źródłem finansowania deficytu budŝetowego jest emisja papierów wartościowych, w tym: obligacje jednostek samorządowych. Z analizy wynika, Ŝe największy udział w ich emisji mają powiaty ziemskie oraz jst o statusie miasta (1,4% w 2004 roku do przychodów ogółem, 3,3% w 2005 roku i 7,1% w 2006 r.). Mimo, Ŝe jednostki samorządu terytorialnego od wielu lat mogą emitować papiery wartościowe, to ta forma 4 Art. 6 ustawy o finansach publicznych 19

20 finansowania ich działalności jest nadal mało popularna. Było to spowodowane między innymi skomplikowaną procedurą i stosunkowo wysokimi kosztami emisji papierów wartościowych. PoniŜej zaprezentowano strukturę przychodów jednostek samorządu terytorialnego według źródeł pochodzenia w latach Struktura przychodów jednostek samorządu terytorialnego według źródeł pochodzenia w latach Wyszczególnienie Województwo samorządowe Pow. Grodzkie Pow. Ziemskie Miasta Gminy Miasta i Gminy JST ogółem Przychody ogółem: 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 Kredyty i poŝyczki, w tym: ,7 79,3 83,5 69,7 78,3 78, ,2 84,2 64,3 66,9 63,9 71,7 71, ,4 82,7 48,4 11,6 61,9 69,5 61,4 poŝyczki na prefinansowanie ,5 3,9 7,2 9,7 14,3 14,5 15, ,8 11,3 10,9 3,2 15,3 20,6 19,5 Spłata poŝyczek udzielonych ,6-1,1 0, ,0 0, , ,5 0,3-0,1 0,4 NadwyŜka z lat ubiegłych ,0 11,5 10,6 2,2 3, ,8-6,4 13,8 17,4 6,0 11, ,8 4,8 16,0 9,1 5,3 Papiery wartościowe ,6 0, Obligacje jednostek samorządowych , , ,9 2,6-4,9 3, ,5 13,5-6,5 7,1 Prywatyzacja majątku JST , ,4 Inne źródła ,3 12,3 5,4 19,7 16,0 16, ,8 16,4 16,0 18,7 17,4 14, ,6 17,3 20,8 68,8 22,1 14,8 25,4 Wielkość przychodów ogółem według typu JST w latach Województwo samorządowe Powiaty grodzkie Powiaty ziemskie Miasta Gminy Miasta i gminy Rok 2004 Rok 2005 Rok

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

1. Zasady funkcjonowania środków specjalnych

1. Zasady funkcjonowania środków specjalnych BSiE 1 1. Zasady funkcjonowania środków specjalnych Środki specjalne państwowych jednostek budżetowych są wyodrębnionymi rachunkami bankowymi, na które państwowe jednostki budżetowe mogą odprowadzać niektóre

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby

Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby Projekt predefiniowany Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby zespół: Jan M. Czajkowski,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

3. Przykładowa analiza roczna. 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego

3. Przykładowa analiza roczna. 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego 3. Przykładowa analiza roczna 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego Oszacowanie wartości majątku infrastrukturalnego wymaga szczegółowych informacji o parametrach technicznych sieci drogowej.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO W okresie spowolnienia gospodarczego w 2008 roku rząd - wspólnie z partnerami społecznymi - w ramach negocjacji w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe

Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe Sławomir Nałęcz1 Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe Niniejszy rozdział opiera się na analizach przeprowadzonych przez Krajowe Obserwatorium Gospodarki Społecznej w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo